Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27"

Transkript

1 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor Toolbar 3. Status bar 4. View 3. Podporovaná data a externí zařízení 4. Funkcionalita 1. Projekt aplikace FieldGIS 2. Načítání vrstev do projektu 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) 4. Layer Manager 5. Vlastnosti vrstev 5.1. Záložka General 5.2. Záložka Symbology 6. Funkce Identify 6.1. Dialog Object properties 6.2. Dialog formuláře 7. Funkce pro měření vzdáleností 8. Podpora projekcí 9. Nastavení GPS a View 9.1. Záložka GPS 9.2. Nastavení View 10. Editace vektorového formátu shapefile Založení nové vrstvy Ukládání a ukončení editace Editace vrstev Nastartování vrstvy k editaci Ruční editace (editace pomocí tužky) Editace pomocí GPS Kapitola 1. Úvod FieldGIS je mobilní GIS nástroj systému JANITOR. Umožňuje sběr a zobrazování dat v terénu jednak ručně nebo pomocí GPS. Je úzce propojen se aplikací JanMap, ve které lze jednoduchým způsobem pro FieldGIS připravovat mapové projekty. Základní funkce, které aplikace FieldGIS poskytuje jsou: ukládání mapové kompozice do projektu JXML (otevřený formát)

2 podpora vektorových vrstev ve formátu shapefile podpora rastrových formátů (tif, jpg) nastavení symbologie vektorových vrstev (definování barvy, šířky linie,...) podpora základních projekcí (s-jtsk, WGS-84, s-42) - zobrazování způsobem on-the-fly editace vektorových vrstev funkce měření v mapě podpora GPS - editace pomocí aktuální polohy GPS podpora formulářů vytvořenými v aplikaci DataBuilder nad dbf tabulkami 1. Systémové požadavky Aplikace FieldGIS podporuje procesor ARM4 a pracuje pod operačním systémem Windows Mobile 2003 a výše. Kapitola 2. Části základního okna aplikace Obrázek 2.1. Ukázka aplikace FieldGIS 1. Menu 1.1. File New... - vytvoření nové vrstvy shapefile

3 Open... - přidání existující vrstvy do View Save Project... - uložení projektu. Projekt je uložen do souboru JXML - odpovídá projektu aplikace JanMap Layer manager - volání dialogu pro správu a nastavení vrstev projektu Exit - ukončení aplikace FieldGIS 1.2. Tools Editor Toolbar - panelu nástrojů pro editaci vrstev Settings - spouštění dialogu pro nastavení aplikace FieldGIS 1.3. Hlavní lišta 1. Open - přímé volání funkce Open 2. Layer manager - volání dialogu pro správu a nastavení vrstev projektu 3. Zoom In - ažením nebo kliknutím v pohledu je zvětšen výřez pohledu (přiblížení) 4. Zoom Out - kliknutím v pohledu je zmenšen výřez pohledu (oddálení) 5. Pan - posunutí aktuálního výřezu tažením 6. Fit all - nastavení výřezu v rozsahu všech viditelných vrstev (zobrazit vše) 7. Measure - nástroj na měření vzdálenosti v mapě 8. Identify - výběr jedné vektorové entity se zobrazením jeho atributů. Pokud existuje projekt vytvořený v aplikaci DataBuilder, je zobrazen formulář. 9. GPS - kliknutím je zaktivněno GPS 2. Editor Toolbar Obsahuje funkce sloužící k editaci vrstev shapefile: 1. Select feature - rozbalovací lišta s výběrovými funkcemi 2. Create feature - funkce pro vytváření nových entit (bodů, linií nebo polygonů)

4 3. Modify feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro editaci existujících objektů 4. Create point by GPS - funkce pro vytváření nového bodu pomocí GPS 5. Create vertex by GPS - funkce pro vytváření vertexu linie nebo polygonu pomocí GPS 6. Create vertices by GPS Continuously - funkce pro průběžné vytváření vertexů podle nastavení 7. Command feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro řízení editace entit 3. Status bar Jedná se o panel, který obsahuje informace týkající se konkrétního stavu aplikace (např. stav GPS,...) 4. View Horní část pro zobrazování vrstev a tvorbu mapové kompozice Kapitola 3. Podporovaná data a externí zařízení FieldGIS dokáže pracovat s různými typy geografických dat: Vektorové: Shapefile - podpora zobrazování, výběru, editace, projekce Rastrové: Data v rastrových formátech lze pouze zobrazovat tif - Tagged Image File Format (podpora komprese typu PackBits, JPEG, LZW, CITT Fax 4) jpg - Joint Photographic Experts Group Tip Pro FieldGIS je nejoptimálnější rastrový formát TIF s JPEG kompresí a overview Externí zařízení: protokol GPS přístrojů - pomocí portu lze připojit GPS přístroj a pomocí protokolu NMEA 0183 je aktuální poloha GPS zobrazována pomocí symbolu přímo do mapy Kapitola 4. Funkcionalita Tato kapitola obsahuje popis všech funkcí aplikace FieldGIS včetně tipů a ukázek

5 1. Projekt aplikace FieldGIS Formát uložení projektu aplikace FieldGIS je JXML. Obsahuje všechna nastavení projektu pro jeho opětovné zobrazení. Kdykoli po spuštění aplikace je možné uložit změny do existujícího projektu (pomocí funkce Save) nebo uložit aktuální kompozici do nového projektu pod jiným názvem (funkce File - Save project...). Poznámka Struktura formátu JXML je totožná s formátem projektu aplikace JanMap. Za předpokladu, že je v aplikaci JanMap vytvořena mapová kompozice vrstev z jednoho adresáře a projekt JXML se uloží tamtéž, dále jsou v JXML změněny absolutní cesty k vrstvám na relativní, potom po přesunutí tohoto adresáře do PDA (obsahuje jak vrstvy, tak projekt JXML), lze tento projekt otevřít aplikací FieldGIS 2. Načítání vrstev do projektu K načítání vrstev slouží funkce File - Open. Pomocí této funkce je zobrazen OpenDialog s předdefinovaným filtrem jak pro vektorové, tak pro rastrové vrstvy. Zde se vrstva označením vloží do projektu FieldGIS. 3. Funkce pro ovládání mapy (zoomovací funkce) Zoomovací funkce jsou umístěny v levé části nástrojové lišty 1. Zoom In - tažením nebo kliknutím ve View přibližuje entity vrstev 2. Zoom Out - kliknutím ve View oddaluje entity vrstev 3. Pan - posouvá mapu tažením 4. Fit all - zobrazuje ve View všechny entity všech vrstev 4. Layer Manager Layer manager slouží ke správě a nastavení vrstev projektu aplikace. Zobrazuje se přes File - Layer manager..., nebo přímo tlačítkem na hlavní liště: Po spuštění je zobrazen dialog Layer Manager

6 Obsahuje tabulku vrstev, které jsou součástí projektu a funkce pro správu nastavení vrstev: 1. Zatrhávací pole viditelnosti vrstvy - při zatržení je daná vrstva ve View viditelná 2. Symbol typu a název vrstvy v projektu 3. Active - zatrhávací pole se symbolem tužky. Při zatržení je daná vrstva převedena do editačního modu (je připravena k editaci). Při opětovném kliknutí je editační mód zrušen a změny jsou uloženy Poznámka K editaci lze vybrat pouze jednu vrstvu a to formátu shapefile 4. Tlačítko pro posun vybrané vrstvy směrem nahoru - daná vrstva v mapové kompozici překrývá všechny vrstvy umístěné pod ní 5. Tlačítko pro posun vybrané vrstvy směrem dolů - daná vrstva v mapové kompozici bude překryta všemi vrstvami umístěnými nad ní 6. Tlačítko pro odstranění vrstvy z projektu (mapové kompozice) 7. Tlačítko pro zobrazení dialogu pro nastavení dané vrstvy 8. Tlačítko pro potvrzení změn v dialogu 5. Vlastnosti vrstev FieldGIS umožňuje vrstvám formátu shapefile nastavit vlastnosti pro optimální zobrazování v mapové kompozici. Dialog s nastavením se spouští v dialogu Layer Manager pro vybranou vrstvu pomocí tlačítka se symbolem ukazováčku nebo dvojklikem na vrstvu. Je zobrazen dialog Layer Properties

7 5.1. Záložka General Obsahuje základní informace o dané vrstvě. Obsahuje: Name - pole pro název vrstvy v projektu Source - pole s cestou a názvem vrstvy Extent - souřadnice obalového obdélníka vrstvy ListBox - obsahuje metadata dané vrstvy 5.2. Záložka Symbology Obsahuje nástroje pro nastavení symbologie dané vrstvy. Obsahuje: Labels - zatrhávací pole pro zobrazování popisků dané vrstvy ve View Rozbalovací pole - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Z vybraného pole jsou hodnoty použity

8 Type - rozbalovací menu s možnými typy symbologie vrstvy. Lze vybrat: Single symbol - všechny entity budou zobrazeny stejným způsobem Unique value - entity budou zobrazeny podle hodnot vybraného atributového pole tabulky Field - obsahuje seznam polí atributové tabulky dané vrstvy. Při použití typu Unique Value je pro zobrazování podle hodnot použito vybrané pole Tabulka - obsahuje aktuální podobu entit. Při použití typu Unique Value jsou v této tabulce zobrazeny jedinečné hodnoty ze zadaného atributového pole (field) Symbol - pole s podobou zobrazení entity Value - hodnoty pole z atributové tabulky Dvojklikem na podobu zobrazení entity je otevřen dialog Symbology. Zde se nastavuje konkrétní podoba entity. Obsahuje: Pole s aktuální podobou entity Outline Color - tlačítko se paletou barev pro definování barvy hranice nebo linie (pro všechny typy vrstev) Outline Width - pole pro šířku hranice nebo linie v zobrazovacích bodech (pro všechny typy vrstev) Fill Color - tlačítko s paletou barev pro definování výplně (pro bodový a polygonový typ) 6. Funkce Identify Pro zjišťování atributových dat jednotlivých entit shp vrstvy se využívá funkce Identify. Tato funkce zobrazuje do dialogu atributové hodnoty konkrétní vektorové entity. Funkce se zapíná tlačítkem na nástrojové liště. Attributes - obsahuje seznam názvů a hodnot atributů konkrétní vybrané entity Coordinates - obsahuje seznam lomových bodů dané entity vč. souřadnic

9 6.1. Dialog Object properties Pokud k dané vrstvě shapefile neexistuje projekt formuláře vytvořený v aplikaci DataBuilder, je kliknutím na požadovanou entitu zobrazen dialog Object properties. Obsahuje záložky: Attributes - obsahuje seznam názvů a hodnot atributů konkrétní vybrané entity Crds - obsahuje seznam lomových bodů dané entity vč. souřadnic 6.2. Dialog formuláře Pokud k dané vrstvě shapefile existuje projekt formuláře vytvořený v aplikaci DataBuilder, je kliknutím na požadovanou entitu zobrazen daný formulář. Každý objekt na formuláři je provázán s jedním polem atributové tabulky. Tlačítka se šipkami se lze pohybovat po záznamech, tlačítko Uložit slouží k ukládání případné editace. Pomocí tlačítka měření lze zavolat další formulář s navázanou relovanou tabulkou. Celá podoba i funkcionalita formuláře lze modifikovat a upravovat v aplikaci DataBuilder.

10 7. Funkce pro měření vzdáleností FieldGIS nabízí funkci na měření vzdáleností umístěnou na nástrojové liště Při použití této funkce se vytváří klikáním linie, ta se ukončuje dvojklikem. Následně je v dialogu Info zobrazena vzdálenost vytvořené linie v metrech. Potvrzením je linie z mapové kompozice odstraněna. 8. Podpora projekcí Aplikace FieldGIS podporuje nejužívanější projekce pro území ČR. Jsou to: WGS_ projekce, kterou využívá navigační systém GPS S-JTSK - projekce většiny mapových děl České republiky Pulkovo_1942 (zona 3) - projekce vojenských map České republiky Vrstvám typu shapefile lze definovat projekci (soubor prj). To je možné např. pomocí aplikace JanMap. Projekci lze nastavit také pro View aplikace FieldGIS. Tak je možné převést a zobrazit systémem "on-thefly" vrstvy rozdílných projekcí do jediné - definované pro View. Takto je možné zobrazovat vrstvy různých projekcí v jediné bez fyzické transformace souřadnic vrstev. 9. Nastavení GPS a View Dialog s nastavením se spouští přes menu Tools - Settings Záložka GPS Zde lze nastavit parametry připojeného GPS přístroje a jeho měření. Obsahuje: Port - rozbalovací menu s předdefinovanými porty COM1 - COM8

11 Baud - rozbalovací menu s předdefinovanými hodnotami rychlostí přenosu dat z GPS přístroje Enable averaging - zatrhávací pole pro zaměřování bodu průměrováním. Při zatržení budou souřadnice každého bodu vypočteny z definovaného počtu zaznamenaných pozic Number of positions to average - pole, kde se definuje počet měření bodu pro měření průměrováním Streaming - jedná se o nastavení pro průběžné vytváření vertexů Position - pole pro hodnotu časového intervalu ve vteřinách, po kterém se aktualizuje poloha GPS (je překreslen symbol polohy GPS ve View) Distance interval - pole pro hodnotu vzdálenosti v metrech, po které se zaznamená nový bod nebo vertex linie nebo polygonu 9.2. Nastavení View Zde lze nastavit parametry pro View. Obsahuje: Projection - rozbalovací menu se seznamem podporovaných projekcí. Ve vybrané projekci budou vrstvy (shapefile) zobrazovány ve View. Více o projekcích se lze dočíst v Kapitole Editace vektorového formátu shapefile FieldGIS umožňuje základní editaci vektorového formátu shapefile Založení nové vrstvy Nová vrstva ve formátu shapefile se zakládá pomocí File-New nebo tlačítkem New na nástrojové liště. Je otevřen dialog New Shp file:

12 Obsahuje: Type - rozbalovací pole s typem vrstvy, obsahuje hodnoty Point, Polyline a Polygon. Nově vytvářená vrstva bude vybraného typu Tabulka - obsahuje seznam vytvářených atributových polí nové vrstvy, kde odleva je zobrazen název pole, datový typ pole, velikost pole definovaná počtem znaků a pro typ Double počet desetinných míst Add - tlačítko pro zobrazení dialogu Field. V tomto dialogu lze nadefinovat nové pole Obsahuje: Name - pole pro definování názvu Přepínací pole - pro definování datového typu. Lze zvolit typy String, Integer a Double Width - pole pro definování počtu znaků pole Decimals - pro typ Double lze definovat i počet desetinných míst Delete - tlačítko pro odstranění označeného pole ze tabulky polí OK - tlačítko pro vytvoření struktury atributové tabulky nové vrstvy Cancel - tlačítko pro zrušení dialogu Postup: 1. Pomocí rozbalovacího pole Type se definuje typ vrstvy 2. Přes tlačítko Add se postupně vytvoří struktura atributové tabulky

13 3. Pomocí OK se potvrdí typ a struktura tabulky 4. Je zobrazen dialog Save As, kde se definuje název vrstvy a její umístění na disku 5. Tlačítkem OK je vrstva vytvořena, přidána do projektu a nastavena k editaci Ukládání a ukončení editace Jedná-li se o nové objekty, potom je ukládání změn průběžné (změna je uložena při ukončení nové entity), editované objekty se ukládají při zrušení editace v Layer manageru nebo při zavření aplikace Editace vrstev Funkce související s editací jsou obsaženy na nástrojové liště, která se spouští z Tools-Editor Toolbar Obsahuje: 1. Select feature - rozbalovací lišta s výběrovými funkcemi Select feature - funkce pro označování entit. Je možné vybírat pouze entity z aktivní vrstvy a pouze jednu entitu Clear Selection - funkce pro odznačení vybrané entity 2. Create feature - funkce pro vytváření nových entit. Podle typu editované vrstvy je symbol funkce tvořen pomocí point, line nebo polygon 3. Modify feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro editaci existujících objektů Modify vertex - funkce pro posun bodové entity nebo vertexu liniové nebo polygonové entity Insert vertex - funkce pro vytváření a posun nového vertexu liniové nebo polygonové entity Remove vertex - funkce pro odstranění vertexu liniové nebo polygonové entity Object properties - funkce pro editaci hodnot atributové tabulky vybrané entity Delete object - funkce smazání vybrané entity z vrstvy 4. Create point by GPS - funkce pro vytváření nového bodu pomocí GPS

14 5. Create vertex by GPS - funkce pro vytváření vertexu linie nebo polygonu pomocí GPS 6. Create vertices by GPS Continuously - funkce pro průběžné vytváření bodů nebo vertexů podle nastavení 7. Command feature - rozbalovací lišta s funkcemi pro řízení editace entit Finish object - funkce pro ukončení editované entity (nové i modifikované) Remove Last Vertex - funkce pro mazání naposled vytvořených vertexů u nově vytvářené liniové nebo polygonové entity Nastartování vrstvy k editaci FieldGIS umožňuje editovat pouze jednu vrstvu a to typu shapefile. Vrstva nastartovaná k editaci je od ostatních vrstev v projektu odlišena v Layer Manageru symbolem tužky v poli Active. 1. Editace je nastartována při založení nové vrstvy (automaticky), u existující vrstvy je to umožněno v dialogu Layer manager kliknutím na zatrhávací tlačítko v poli Active. (zobrazí se symbol tužky) Poznámka Jestliže je v takové situaci editována jiná vrstva, potom jsou v této vrstvě uloženy změny a je ukončena její editace. 2. Na editační liště je zaktivněna většina nástrojů k editaci Ruční editace (editace pomocí tužky) Editace je prováděna výhradně ručně bez použití GPS polohy Vytvoření nové entity typu point Je editována vrstva shp typu point. 1. Na editační liště je vybrán nástroj se symbolem bodu 2. Označením místa v mapě je vytvořen nový bod 3. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Vytvoření nové entity typu line nebo polygon

15 Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. 1. Na editační liště je vybrán nástroj se symbolem linie nebo polygonu 2. klikáním jsou vytvářeny jednotlivé vertexy nové entity 3. dvojklikem nebo funkcí Finish Object je editace ukončena 4. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Tip Během vytváření lze naposled vytvořené vertexy mazat pomocí funkce Remove last Vertex z rozbalovací lišty Command feature Tato funkce u liniové a polygonové entity kontroluje topologické pravidlo "self-intersection" - nedovolí, aby entity typu linie nebo polygon křížily samy sebe Editace existující entity - posun bodu nebo vertexu Je editována vrstva shp typu 1. Na editační liště je vybrán nástroj Modify vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. uchopením a tažením je bod nebo vertex přesunut na požadované místo 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Editace existující entity - přidání vertexu linii nebo polygonu Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. Entita je vybrána editačním modem 1. Na editační liště je vybrán nástroj Insert vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. kliknutím na linii mezi dvěma vertexy a tažením je vertex přesunut na požadované místo 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Editace existující entity - mazání vertexu linii nebo polygonu Je editována vrstva shp typu line nebo polygon.

16 Entita je vybrána editačním modem 1. Na editační liště je vybrán nástroj Delete vertex 2. entita pro editaci je tímto nástrojem vybrána editačním modem (jsou zobrazeny vertexy) 3. kliknutím na vertex je provedeno jeho smazání 4. Potvrzení editace je provedeno dvojklikem nebo funkcí Finish object Zadání atributů entitě Tato funkce umožňuje zadávat nebo editovat hodnoty v atributové tabulce vytvářené nebo vybrané entity. Je tvořena dialogem, který je volán: při ukončení vytváření nové entity pro nevybranou entitu funkcí Object properties z lišty Modify Features kliknutí na entitu pro vybranou entitu funkcí Object properties z lišty Modify Features 1. Kliknutím na pole v tabulce je pole vybráno 2. Kliknutím do prostoru Value vybraného pole je spuštěna editace 3. Kliknutím symbol klávesnice lze zadat hodnotu daného pole 4. Tlačítkem OK je potvrzena editace daného záznamu Mazání entity Je editována vrstva shp typu Entita je vybrána 1. Na editační liště je vybrán nástroj Delete object 2. Vybraná entita je odstraněna

17 Editace pomocí GPS Touto editací je myšleno vytváření objektů pomocí GPS přístroje připojeného k PDA Poznámka Při vytváření objektů je možné kombinovat použití jak ruční editace tak těchto funkcí Vytváření nového bodu pomocí GPS Je editována vrstva shp typu point. Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create point by GPS 2. Je vytvořen nový bod v místě polohy přístroje GPS 3. Automaticky je zobrazen dialog pro zadání atributů (viz Zadání atributů) Vytváření nového vertexu pomocí GPS Je editována vrstva shp typu line nebo polygon. Liniová nebo polygonová entita je právě vytvářena Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create vertex by GPS 2. Je vytvořen nový vertex editované linie nebo polygonu v místě polohy přístroje GPS Použití funkce Create vertices by GPS Continuously Je editována vrstva shp typu Je aktivován GPS přístroj 1. Na editační liště je použit nástroj Create vertices by GPS Continuously 2. Podle nastavení v Tools - Settings (záložka GPS) jsou průběžné vytvářeny bodové objekty nebo vertexy linieové nebo polygonové entity 3. Opětovným kliknutím na tuto funkci je kontinuální záznam bodů nebo vertexů ukončen

Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1

Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1 Manuál k aplikaci JanMap v.2.5.1 Petr Pala Copyright 2009 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. JanMap 2. Instalace 2. Co je nového ve verzi 2.5.1 3. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Edit

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Zpracování dat. Postup zpracování dat: 1. Program G7towin. Irena Smolová. 1. využití programu G7towin

Zpracování dat. Postup zpracování dat: 1. Program G7towin. Irena Smolová. 1. využití programu G7towin Zpracování dat Irena Smolová Postup zpracování dat: 1. využití programu G7towin Stažení dat z přístroje GPS 2. Převod dat mezi souřadnicovými systémy WGS 84 S-JTSK 3. Zpracování ZABAGEDu 4. Nástroj Hot

Více

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3

Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Návod k aplikaci SQL Tools v.2.3 Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části základního okna 2.1. Menu 2.1.1. Connection 2.1.2. Help 2.1.3. Languages 2.2. Nástrojová lišta 2.3. Strom

Více

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS

Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Vyšetření charakteristik velmi malého povodí v ArcGIS Níže popsaný postup je pouze jeden z mnoha možných, osobní invenci se tedy meze nekladou. Vrstvu vrstevnic a digitálního modelu terénu obdrženou k

Více

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU

Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Návod uživatele. Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Návod uživatele Obchodní platformy BOSSAFX Multiterminál Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Uživatelské instrukce obchodní platformy BOSSAFX Multiterminal Strana 2 Obsah ÚVODNÍ INFORMACE... 3

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby

Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Propojení GIS a on-line mapových nástrojů a služeb - MapInfo a Google Earth WMS / WFS služby Aplikace výpočetní techniky ve FG Jakub Langhammer ZS 2009/10 Program Google Earth Co je Vizualizace Možnosti

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb

Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Georeferencované mapové podklady z WMS služeb Workshop Příprava mapových podkladů chata Junior, Kunčice u Starého Města pod Sněžníkem 24.-25. 1. 2015 web, web service, web-map-services web klient (IExploler,

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

Coordinate System Editor Software

Coordinate System Editor Software Coordinate System Editor Software Obsah 1 ÚVOD...3 1.1 SOUBORY SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ...4 1.2 INSTALACE...4 1.3 SPUŠTĚNÍ COORDINATE SYSTEM EDITORU...4 2 ZÁKLADNÍ OPERACE...6 2.1 TLAČÍTKA...6 3 FILE MENU...8

Více

Návod k aplikaci JanDat v.2.3

Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Návod k aplikaci JanDat v.2.3 Petr Pala Jiří Chroust Copyright 2007 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 2. Části aplikace 2.1. Menu 2.1.1. File 2.1.2. Record 2.1.3. Header 2.1.4. Tools 2.1.5. Languages 2.1.6.

Více

WMS. Luděk Krtička. Georeferencované podklady z. Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 WMS

WMS. Luděk Krtička. Georeferencované podklady z. Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 WMS Luděk Krtička Seminář kartografů, Brada, 16.-18.11.2012 1 Způsoby získávání podkladů Je několik způsobů jak získávat podklady z veřejně dostupných služeb a jak jim přiřazovat jejich správnou polohu (georeferenci)

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties)

1. Vizuální porovnání. pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1. Vizuální porovnání pouze vytvoření výkresu, nutno mít 2 datové rámce a nastaveno stejné měřítko u dat. Rámců (Data Frame Properties) 1 2. Roztřídění dle krajinného krytu Pouze úprava legendy a vytvoření

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004

Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Uživatelský manuál CORRIGO E Tool Revize B - říjen 2004 Tento uživatelský manuál zahrnuje CORRIGO E Tool jak pro ohřev, tak pro ventilaci. Tento uživatelský manuál je vydáván firmou AB REGIN bez záruk.

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

ÚVOD Obsah manuálu je možné brát jako minimum, které je potřeba pro absolvování předmětu GIS I.

ÚVOD Obsah manuálu je možné brát jako minimum, které je potřeba pro absolvování předmětu GIS I. ÚVOD Tento rámcový manuál byl vytvořen jako pomůcka pro výuku cvičení GIS I na Fakultě lesnické a environmentální při ČZU v Praze. Má za úkol pomáhat studentům při seznámení se s prací s GIS v prostředí

Více

Digitální kartografie

Digitální kartografie Brno, 2015 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 8 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky

Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Softwarová dokumentace Optimální průzkum zájmového prostoru bezpilotními prostředky Unmanned Aerial Vehicles routes

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY

ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY ANALYSIS SERVICES PROJEKT VYTVOŘENÍ PROJEKTU A DATOVÉ KOSTKY Spusťte BIDS - z menu vyberte File/New/Project a vytvořte nový Analysis Services Project typu Bussines Inteligence Project - doplňte jméno projektu

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1 ADR View Software pro třífázové analyzátory sítí Software Systems MKT - AC 1 ADR-VIEW PŘEDSTAVENÍ ADR-View je software pro analyzátory sítí VEMER řady ADR. Tyto přístroje jsou připojeny ke sledujícímu

Více

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D přednáška 2 Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D Program Rhinoceros 3D po spuštění zobrazí základní pracovní prostor, který je složen ze čtyř pracovních oken zobrazujících vytvářený model

Více

Začínáme. s Autodesk 3ds Max Design

Začínáme. s Autodesk 3ds Max Design Začínáme s Autodesk 3ds Max Design 1 2 3ds Max Import dat a jejich přizpůsobení 1. Spusťte aplikaci 3ds Max. 2. V menu Open otevřete dialogové okno Open. Application menu > Open > Open Zvolte soubor /3DS

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu..

Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. ROTAČNÍ SOUČÁST - 3D MODEL Pro/ENGINEER - Wildfire Cílem cvičení je procvičení předchozích zkušeností tvorby 3D modelu rotační součásti a zhotovení jejího výrobního výkresu.. Sestrojte model a výrobní

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ

WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ WEBOVÝ PROSTOROVÝ DOTAZ Aplikace Webový prostorový dotaz slouží k rychlému a efektivnímu získávání údajů z datových zdrojů nejen AOPK ČR, ale i dalších institucí. Přístup k datovým zdrojům zajišťují webové

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

PŘÍPRAVA PODKLADŮ. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 -

PŘÍPRAVA PODKLADŮ. Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 - PŘÍPRAVA PODKLADŮ Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno 2015-1 - Obsah OBSAH...- 2-1 VÝBĚR A POŘÍZENÍ PODKLADŮ...- 4-1.1 Dostupné podklady v ČR...- 4-1.1.1 ČÚZK... - 4-1.1.1.1

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download.

Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download. Manuál k programu Soundslides (Michal Šimůnek, simunek.michal@gmail.com) Jděte na stránku www.soundslides.com a klikněte na odkaz Windows download. strana 1 V dialogovém okně klikněte na tlačítko Uložit.

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2 PROMOS line 2 Uživatelský manuál programu WZORKY pro vyčítání historických databank z regulátorů PROMOS line 2 Jaselská 177, 280 02 Kolín 3 tel./fax: 321 727753 verze 1.0 09/02 2002 sdružení ELSACO 11.9.2002

Více

Technologie počítačových sítí 1. cvičení

Technologie počítačových sítí 1. cvičení Technologie počítačových sítí 1. cvičení Obsah prvního cvičení Microsoft Windows 2003 server Operační systém Windows 2003 server - Vytvoření nového virtuálního stroje pro instalaci Windows 98 - Příprava

Více

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 2. Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 Základní informace Program Corel Draw je produktem kanadské společnosti Corel corporation a je jedním z mnoha programů které při zakoupení balíku Corel

Více

AutoCAD 2014 CZ novinky

AutoCAD 2014 CZ novinky AutoCAD 2014 CZ novinky Úvod AutoCAD pokračuje ve své transformaci aplikace v ukládání návrhů s využitím síly prostředí Cloudu, sociálních a mobilních sítí. S AutoCADem můžete bez problémů pracovat na

Více

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years

SQL v14. 4D Developer konference. 4D Developer conference 2015 Prague, CZ Celebrating 30 years SQL v14 4D Developer konference Obsah části SQL Porovnání 4D a SQL Nové příkazy SQL Upravené příkazy SQL Optimalizace SQL SQL v14 porovnání Definice dat - struktury Manipulace s daty Definice dat Vytvoření

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY. Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY D I P L O M O V Á P R Á C E Prostorový model budov a místností a metody generování 3D dat B C. J ITKA H ANUŠOVÁ, 2007 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu

Více

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu)

Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Školení TopoLu xt 5.0 Import, export dat Export vektorových dat (převod dat do jiného formátu) Data musí být otevřená v projektu Dá se exportovat (převést do jiného formátu) jakákoliv data otevřená v projektu

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE STEEL 2013, ČÁSTÍ ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 ADVANCE CAD DOSTUPNÁ 64BITOVÁ PLATFORMA... 6 VYLEPŠENÍ PLATFORMY ADVANCE CAD 2013... 7 NOVÁ PALETA NÁSTROJŮ... 8 MODELOVÁNÍ... 9 Modelování

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

ArcGIS Online a jeho využití (nejen) při výuce

ArcGIS Online a jeho využití (nejen) při výuce ArcGIS Online a jeho využití (nejen) při výuce Sylva Vorlová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Jeden z workshopů, které na Konferenci GIS Esri v ČR proběhly, nesl název ArcGIS Online a jeho využití pro výuku. Náplní

Více

REFERENČNÍ MANUÁL. Konfigurační menu. Text input. Text substitutions. Dictionaries. Swype. Translation. Layout. Miscellanous

REFERENČNÍ MANUÁL. Konfigurační menu. Text input. Text substitutions. Dictionaries. Swype. Translation. Layout. Miscellanous REFERENČNÍ MANUÁL Konfigurační menu Text input Text substitutions Dictionaries Swype Translation Layout Miscellanous Položky pro obecný textový vstup Konfigurace a editor pro textové šablony Konfigurace

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul PODKLADOVÉ MAPY Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk

Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete udělat umělecké dílo, které bude vypadat jako mozaika, náčrtek, sítotisk Obsah 1. Ga a a jejich h dia a a a 2. Použití filtru Pattern Marker (V řit vzorek) 3. Použití filtru Vanishing Point (Úběžný bod) Pomocí filtrů dokážete změnit obrázek k nepoznání. Z fotografie dokážete

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Využití GPS v GIS KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Environmentální vzdělávání

Více

Zvýšení zabezpečení počítače

Zvýšení zabezpečení počítače KAPITOLA 5 Zvýšení zabezpečení počítače V této kapitole: Použití šablon zabezpečení................................................ 223 Použití Průvodce konfigurací zabezpečení................................

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Tutoriál Prezi. Co je to Prezi. Přihlášení na www.prezi.com. Registrace

Tutoriál Prezi. Co je to Prezi. Přihlášení na www.prezi.com. Registrace 1 Tutoriál Prezi Srdečně vítej v tutoriálu EdTRANS Prezi! Tento návod tě krok po kroku seznámí se všemi důležitými funkcemi softwaru a pomůže ti s vytvořením tvojí první prezentace. V následujících kapitolách

Více

Výuka počítačové grafiky

Výuka počítačové grafiky Výuka počítačové grafiky zdroj pro uměleckou tvorbu výukový modul Investice do rozvoje vzdělávání Řemesla v moderní době Mgr. Iva Markvartová Úvod Klíčovou aktivitou tohoto výukového modulu je výuka Photoshopu

Více

Revit link. Propojení mezi Scia Engineer a Revit structure

Revit link. Propojení mezi Scia Engineer a Revit structure Propojení mezi Scia Engineer a Revit structure Tento dokument je určen pouze uživatelům produktů firmy SCIA s platnou licencí pro informační účely a je poskytován "tak jak je", to je bez jakýchkoliv záruk,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

2. Seminární práce z předmětu základy GIS: JIRKOV

2. Seminární práce z předmětu základy GIS: JIRKOV 2009 2. Seminární práce z předmětu základy GIS: JIRKOV Jméno: Fijalová Věra, Vlčková Radka Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana životního prostředí Ročník: 2. Obsah Úvod... 1 Výběr

Více