ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV"

Transkript

1 ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK

2 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova tel. / zázn tel.- fax , mob , Rozpis soutěží OFS Benešov - ročník 2009/2010 Tento Rozpis soutěží (dále jen RS) vydává Okresní fotbalový svaz (OFS) s platností od Ruší se jím platnost předchozího RS a jeho dodatků. Hraje se podle Souboru předpisů ČMFS pro ročník 2007/2008, a Pravidel fotbalu, platných od a později vydaných změn. Termíny a stanovené začátky určuje termínová listina, vydávaná zvlášť pro podzimní a jarní část soutěží. Rozlosování se provádí před zahájením soutěžního ročníku na aktivu fotbalových oddílů/klubů (FK). Hrací dny: dospělí neděle - úřední výkop dle SŘ dorost neděle - 10,15 hod. žáci/přípr. sobota - 10,15 hod. - samostatné zápasy jako předzápas sobota - 9,30 hod. + 11,00 hod. další zápas K zajištění regulérnosti soutěží může řídící orgán stanovit pro některá utkání jednotné začátky zvláště v závěrečných kolech (i mimo úřední začátek). Část A - doplňující ustanovení k SŘ: I. - k čl. 2 odst.1-2 a čl. 4, odst. 3: Všechny turnaje organizované oddíly OFS Benešov podléhají STK OFS Benešov. Obsazení rozhodčími zajišťuje vždy obsazovací úsek komise rozhodčích po dohodě pořadatele a obsazovací komise (p.garaja). Neplněním těchto podmínek se pořadatel vystavuje disciplinárnímu řízení. Týká se všech turnajů jak v průběhu ročníku (zimní turnaje), tak i turnajů v tzv. přípravném období. Výkonný výbor pověřil řízením všech mistrovských a nemistrovských soutěží Sportovně technickou komisi (STK). II. - k čl. 5, odst. 4 a 5: - poplatky viz.sazebník. Při odstoupení družstva z rozehrané soutěže viz. SŘ čl. 5/5 je oddíl povinen uhradit pokutu dle Sazebníku OFS. Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, jsou jeho dosavadní výsledky anulovány a cestovní náklady soupeřů k dosud odehraným utkáním byly vynaloženy zbytečně. Oddíl, jehož družstvo vystoupilo, přispěje soupeřům na úhradu těchto nákladů částkou Kč za každé takové utkání, pokud o to příslušné oddíly požádají. III. - k čl. 7: - Postupující a sestupující : Vítěz OP postupuje přímo do krajské soutěže. Vítězové obou skupin III. tř. postupují přímo do OP. Vítězové všech skupin IV. tř. postupují přímo do III. tř. 2

3 Vítěz OP dorostu postupuje přímo do krajské soutěže dorostu. Vítěz OS dorostu postupuje přímo do OP dorostu. Vítěz OP starších žáků postupuje přímo do I.A třídy (podmínka ml.+ st.) Vítěz OS přípravek postupuje přímo do OP. Poslední družstvo OP sestupuje do III. tř. Poslední tři družstva obou skupin III. tř. sestupují do IV. tř. (dvě poslední a navíc to předposlední družstvo z obou skupin, které dosáhlo menšího počtu bodů, event. horších výsledků ). Sestoupí-li z krajské soutěže jedno družstvo do OP, sestoupí z OP do III. tř. dvě družstva z posledních míst, a ze III. tř. dvě družstva z posledních míst obou skupin /celkem 4/ Při sestupu více družstev z krajské soutěže se postupuje obdobným způsobem. Dospělí: OP: Počet družstev Sestup z 1.B tř Postup do 1.B tř Postup ze III. tř Sestup do III. tř III. tř. Počet družstev Sestup z OP Postup do OP Postup ze IV. tř Sestup do IV. tř Mládež: Okresní přebor dorostu družstvo, které se umístí na posledním místě zpravidla sestupuje do okresní soutěže dorostu. Při sestupu více družstev z krajské soutěže se počet sestupujících navyšuje jako u dospělých s možností uplatnění SŘ čl. 7 odst. 3. Soutěž starších žáků, dle sestupu z vyšší soutěže s možností uplatnění SŘ čl.7 odst. 3. IV. - k čl : - Náležitosti klubů : Pro zařazení družstva do OP a III.třídy dospělých musí mít oddíl kvalifikovaného trenéra s platnou licencí. Pro zařazení družstva do OP a III. třídy musí mít oddíl v soutěži alespoň jedno družstvo mládeže. Neplnění této povinnosti mládeže může oddíl kompenzovat částkou Kč. po schválené žádosti o vyjimku. řídícím orgánem. Částka a podmínky pro roč určí VH OFS (březen 2010). Odhlásí-li oddíl toto mládežnické družstvo ze soutěže nebo bude vyloučeno a oddíl tak přestane plnit povinnost mít mládežnické družstvo, uloží řídící orgán tomuto oddílu částku Kč jako kompenzaci za neplnění stanovených podmínek Startovné - Kč 1 200,-- Kč za každé družstvo dospělých, mládež bez poplatku. Poplatek za účast oddílů ČOS, týká se oddílů, které jsou organizovány Českou obcí sokolskou. Tyto oddíly jsou povinny uhradit OFS za oddíl částku Kč 4 000,-- do termínu určeného STK. 3

4 Reprezentace: Kluby mají za povinnost uvolňovat své hráče pro účely reprezentačních výběrů ČMFS OFS dle článku 12/5 SŘ. 1. Nezúčastni-li se nominovaný hráč výběru bez omluvy, nesmí nastoupit za mateřský FK v nejbližším mistrovském utkání. Při omluvě musí oddíl hráče nahradit jiným hráčem po domluvě s trenérem uvedeného výběru. Prokáže-li se, že FK měl spekulativní úmysly,bude postupováno proti němu dle SŘ a DŘ. V. k čl Lékařské prohlídky viz SŘ. VI. - k čl : - Soupiska : a) Soupisky A družstev předkládají pouze oddíly, mající v soutěžích více jak jedno družstvo, předkládají se ve třech vyhotoveních nejpozději 7 dní před zahájením příslušné soutěže popř. poháru. Soupisku vyplní klub čitelně strojem dle předtisku na předepsaném tiskopisu v abecedním pořadí. Na soupisce uvede 11 hráčů, (u přípravky 8 hráčů ) patřících do příslušné věkové kategorie. b) Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období (podzim-jaro) nastoupit v základní sestavě nejméně 30 minut v jednom utkání (mistrovské). V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán dle SŘ, čl. 18. c) Start hráče ze soupisky je možný jen za nejbližší nižší družstvo!!!! (A-B, B-C) FK je povinen: při přestupu (hostování) hráče uvedeného na soupisce do jiného FK, při zrušení registrace hráče, uvedeného na soupisce - nejpozději do 7 dnů vyškrtnout hráče ze soupisky a nahradit jiným hráčem. Tuto změnu musí potvrdit STK na kopii příslušné soupisky. Za neplnění těchto ustanovení bude oddíl potrestán dle SŘ,čl. 57. Kluby, které mají v jedné kategorii dospělých v jedné třídě soutěže dvě nebo více družstev v různých skupinách této třídy soutěže, vyhotovují seznamy pro celý ročník všech hráčů každého takového družstva.v soutěžích přípravek STK povoluje vyhotovovat seznamy podzim-jaro jako u soupisek. Všichni hráči oddílu musí být uvedeni do seznamu některého z těchto družstev. Další hráči (v soutěžích dospělých mimo dorostenců),musí být doplněni do seznamu před prvním startem a tato změna potvrzena STK (jedná se o hráče při přestupu do oddílu, hostování popř. nově zaregistrovaní a to bez poplatku). Za ostatní dříve registrované za poplatek dle sazebníku. (kmenový hráč oddílu). Oddíl zašle žádost o připsání takového hráče (poštou,faxem, em) s uvedením jména,příjmení a RČ komisi STK s poznámkou,zda se jedná o hostování,přestup nebo nový RP.Připsání a schválení STK bude zveřejněn v zápise STK. Uvedeného hráče si oddíl poté připíše na uvedený seznam (A nebo B družstva) s poznámkou čísla zápisu STK a datum schůze.seznamy se na OFS nezasílají,za správné připsání si zodpovídá oddíl. Za hráče, který není předem připsán na seznam příslušného družstva bude oddíl pokutován. Dorostenci v soutěžích dospělých (roč a ml.) se na seznamy neuvádějí,mohou však za družstva startovat libovolně.podmínkou však je, že splňují SŘ, čl.69 (působení hráčů ve věkových kategoriích - lékařskou prohlídku a souhlas rodičů).totéž platí i u přípravek. V jednom utkání mohou za jedno družstvo startovat nejvíce dva hráči, zapsaní na seznamu druhého družstva.při startu většího počtu hráčů než 2 je start neoprávněný s herními a disciplinárními důsledky. 4

5 Pokud družstva klubu startují v soutěžích řízených různými řídícími orgány ČMFS, předloží klub soupisku orgánu ČMFS, který řídí soutěž, v níž startuje A družstvo klubu a potvrzené kopie předloží orgánům nižších soutěží, v nichž B-družstvo či ještě další družstva klubu startují. VII. - k čl. 20: - Povinnosti pořadatele utkání : Pořádající oddíl je povinen výsledky dospělých všech svých družstev hlásit ihned po utkání do BND na tel./záznamník i mobil , kde při hlášení uvede třídu,skupinu a výsledek!!! Výsledky družstev mládeže nejpozději v pondělí po utkání do 7.00 hod. na záznamník OFS - tel , možno zaslat i SMS na mobil nebo em Rovněž tak pořádající oddíl, který má své družstvo zařazeno ve II.třídě je povinen zaslat nejpozději do pondělí 9.00 hodin protokol o utkání do Benešovského deníku buď - faxem , telefon i fax. nebo em: Neplnění bude pokutováno dle Sazebníku jako nehlášení výsledku. VIII. - k čl. 22: V rubrice Pořadatelská služba musí být jmenovitě uveden hlavní pořadatel včetně RČ. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva (čl.53). Bez hlavního pořadatele a jeho podpisu na Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí. IX. - k čl. 23: - Pořadatelský sbor: 1) Počet členů pořadatelské služby stanoví STK takto: v utkání dospělých min. 5 pořadatelů, dorosty min. 3 pořadatelé, ostatní mládež min. 1 pořadatel, Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. 2) Zvláštní důraz klade řídící orgán na přísný zákaz donášení všech druhů nápojů v tuhých (např. skleněných,porcelánových)obalech do prostorů pro diváky a do bezprostřední blízkosti hrací plochy. Porušování bude postihováno dle SŘ, čl. 57. X. - k čl : - Hřiště : 1) Hrát se může pouze na hřištích, schválených STK-OFS, nebo vyšším orgánem ČMFS,která jsou uvedena v tomto rozpisu, případně na náhradních plochách, povolených STK. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny STK a nesmějí narušit průběh soutěží. Pořádající oddíl nese plnou odpovědnost za to, že všechna hřiště (hlavní i náhradní) odpovídají Pravidlům fotbalu, soutěžnímu řádu a podmínkám soutěže, uvedeným v Rozpisu soutěže, a jsou řádně schválena řídícím orgánem. 2) Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako u části IX. k čl. 30 tohoto RS. 3) Utkání soutěží řízených STK se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Vyjimečně lze hrát na náhradním hřišti nebo na hřišti s jiným povrchem : a) v období od do , lze použít náhradní hrací plochu,dále b) pokud rozhodčí utkání neuzná hlavní hrací plochu za způsobilou k utkání, c) nově zbudované hřiště s umělým trávníkem třetí generace, na něž klub obdrží písemné atestační osvědčení od ČMFS muže být používáno ke všem soutěžním utkáním mládeže a dospělých i bez výslovného souhlasu řídícího orgánu s vyjimkou utkání I. Gambrinus ligy a II.ligy dospělých.na hřišti s tím povrchem však v žádném případě nelze používat sportovní obuv s vyměnitelnými kolíky. 5

6 V případech b) a c) rozhodují výhradně hlavní rozhodčí. Hostující družstva musí s touto alternativou počítat. 1) Pokud utkání nebude sehráno pro nezpůsobilý terén hlavního nebo i náhradního hřiště, uhradí domácí oddíl soupeři cestovní výdaje pro hráče a funkcionáře v počtu uvedeném v Zápisu nesehraného utkání dle tarifu VHD (ČSAD,ČD).(nejvýše však 22 osob). 2) Pokud RO neuzná hlavní hrací plochu za způsobilou, musí být utkání sehráno na náhradní hrací ploše, pokud tuto RO uzná za způsobilou. Tato plocha musí být k utkání řádně připravena. 3) Náležitosti hřišť pro soutěže II. a III. třídy: Povinně musí být tato hřiště vybavena : a) krytými hráčskými lavičkami pro náhradníky a realizační týmy - včetně vyznačení technické zóny v souladu s PF, b) travnatou hrací plochou kromě vyjimek uvedených v bodě 3/c, c) číselnými tabulkami pro střídání hráčů. Ostatním oddílům se toto vybavení doporučuje. STK doporučuje všem oddílům vybudovat ohrazení hrací plochy dle PF. 1) Hřiště musí být vybavena zdravotnickým vybavením pro první pomoc, to je plně vybavenou lékárničkou a nosítky. Pořadatel utkání zajistí auto k převozu zraněných pro obě družstva, pokud hosté nemají auto k odvozu svého zraněného hráče. Doporučuje se zajištění blízkého tel. spojení. Kabina rozhodčího musí být dostatečně prostorná,čistá, vybavená věšáky na oděv, stolem a židlemi - v chladných dnech vytápěná. Rozhodčímu musí být umožněno po utkání se umýt. Doporučuje se vytápěná kabina pro hráče zejména u nejmladších kategorií. XI. - k čl. 30: - Termíny a začátky utkání : Dohody o sehrání utkání mimo stanovený termín předkládají oddíly jen na oficielních tiskopisech min. 14 dní před losovaným termínem. Dohoda musí být potvrzena oběma soupeři a musí obsahovat důvod dohody a určení oddílu, který o změnu žádá, jinak poplatek hradí domácí oddíl. STK může vyhovět i žádosti o změnu při nedodržení předepsané lhůty 14ti dní před úředním termínem za zvýšený manipulační poplatek. Dohoda je platná teprve po schválení STK. Schválení dohod vyhlašuje STK obvyklou cestou, tj. zápisem STK. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží. Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány na internetových stránkách spolu s delegacemi rozhodčích popř. delegátů. Termín uvedený v těchto zprávách je závazný pro všechny účastníky. V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných oddílů, rozhodčích a delegátů uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo termín uvedený v úředních zprávách bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení utkání se všemi důsledky dle SŘ. Oddíly mohou uvést souhrn všech utkáních mládeže na domácím hřišti na tiskopisu Hlášenka utkání,kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tzn. z neděle na sobotu nebo svátek apod. (vytvoření souvislého volna,, návaznost na místní události,vyšší návštěvnost atd.). Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a oddíly je zašlou STK a všem soupeřům nejpozději do pro podzimní část a do pro jarní část soutěží. V případě,že nezašle Hlášenku utkání v předepsaném termínu, má se za to, že družstvo hraje své zápasy na domácím hřišti v termínu dle přihlášky do soutěží, který je uveden v Rozpisu mistrovských soutěží (část rozlosování soutěží). Termín uvedený na Hlášence je možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK. Po termínu zaslání hlášenek se mohou oddíly dohodnout na změně termínu utkání. 6

7 Nejde-li o přesun ve dnech pracovního klidu (SO, NE, svátek), musí být utkání předehráno.v mimořádných a zvlášť odůvodněných případech může STK povolit sehrát utkání v jiném termínu než je stanoveno v RS (za manipulační poplatek). XII. k čl. 34: Bude-li utkání předčasně ukončeno pro malý počet hráčů a družstvo nastoupilo v menším počtem hráčů než 11 a nebylo během utkání doplněno, bude mimo herních důsledků ještě pokutováno dle Sazebníku. Náhradníci musí být uvedeni v zápise o utkání nejpozději do podpisu zápisu kapitánem před utkáním. Další náhradníky nelze do zápisu dopisovat ani nasadit do hry. XIII. - k čl. 35: - Kontrola totožnosti : V případě vznesení námitky proti startu hráče nebo odmítnutí kontroly totožnosti hráčem, hráči či družstvem, uvedené rozhodčím do zápisu o utkání, musí se na nejbližší zasedání příslušného řídícího orgánu soutěže dostavit kapitáni, vedoucí obou družstev a hráč či hráči, proti jejichž startu byla do zápisu do utkání vznesena námitka a RO utkání, bez vyzvání (STK ve středu v hod.). XIV. - k čl : - Čekací doba : Pokud družstvo oznámí pořadateli utkání zpoždění z důvodů, které nemohlo ovlivnit (dopravní nehoda, nesjízdnost silnice,porucha dopravního prostředku a pod.) nebo dostaví-li se družstvo z těchto důvodů v průběhu čerpání řádné čekací doby, prodlužuje se čekací doba na 40 minut. Důvody čerpání eventuelně překročení čekací doby, případně nedostavení se k utkání jsou družstva povinna prokázat a doložit na nejbližším zasedání řídícího orgánu soutěže. Řídící orgán soutěže může stanovit, že čekací dobu nelze čerpat v případech soutěžních utkání,které v zájmu regulérnosti průběhu soutěže nařídí sehrát v jeden den a hodinu.toto se vztahuje i na případ uvedený v čl. 37 odst.1 XV. - k čl. 39: - Rozhodčí a delegáti Delegováním rozhodčích a delegátů je pověřena KR OFS. Ta také řeší technické přestupky a nedostatky RO a DS. Disciplinární pravomoc vůči RO a DS má DK OFS. Právo vyjadřovat se k delegaci RO a DS mají ostatní komise OFS. Nedostaví-li se delegovaný RO, v areálu není přítomen jiný RO s platným průkazem a je přítomen delegát s platným průkazem rozhodčího, řídí utkání tento delegát. V případě,že utkání řídí rozhodčí laik, doporučuje se, aby se jednalo o osobu znalou PF - dle čl.40/7 SŘ. Nedostaví-li se delegovaný RO a utkání řídí oddílový rozhodčí-laik, je pořádající oddíl povinen řádně vyplněný zápis o utkání zaslat OFS za podmínek uvedených v čl.xvi. Neplnění bude pokutováno. Rovněž bude pokutováno použití jiných než oficielních zápisů ČMFS. XVI. - k čl. 42, 43 a 46: K čl.42 odst. e : Rozhodčí a delegát svazu jsou povinni dostavit se na hřiště nejpozději 30 minut, v soutěži OP a III.třídy dospělých nejpozději 45 minut, před stanoveným začátkem utkání. Řádně vyplněný a podepsaný zápis o utkání příp. s přílohami je RO povinen zaslat první pracovní den po utkání poštou na adresu OFS, nebo jej doručit osobně tentýž den na sekretariát OFS (doporučenou poštou pouze při závažných disciplinárních proviněních např. inzultace, neoprávněný start s odebranou RP, zasílání RP apod.) 7

8 V případě řádného neplnění této povinnosti budou rozhodčí okamžitě předáni KR k projednání DK. Delegát je povinen svoji zprávu zaslat nebo doručit OFS za stejných podmínek- popř. i em). Hodnocení rozhodčího uvede delegát do zápisu o utkání. Kluby mohou pro každou část soutěžního ročníku vetovat nejvýše 3 rozhodčí za předpokladu,že vetovaní rozhodčí řídili v uplynulém soutěžním ročníku utkání některého z jeho družstev. Pro podzimní část soutěže je třeba vetaci předložit nejpozději do a pro jarní část ročníku do Na pozdější vetace nelze brát zřetel. XVII. - k čl. 49: - Přerušení a předčasné ukončení utkání : V případě odebrání všech RP hráčů některého družstva dostaví se vedoucí družstva a kapitán do nejbližší schůze STK - bez vyzvání. Rovněž tak i rozhodčí utkání. Při zaviněném nedohrání utkání dostaví se do nejbližší schůze STK vedoucí a kapitáni obou družstev a rozhodčí - bez vyzvání. (mimo předčasného ukončení pro malý počet hráčů). XVIII. k čl. 50 odst.6 VVOFS schválil u soutěže přípravek, mladších a starších žáků provádět tzv. opakované střídání hráčů.hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. VV OFS schválil pro soutěže OFS,že pro soutěže mladších a starších žáků lze k utkání nominovat nejvýše 7 náhradníků (tj. celkem 18 hráčů), a u soutěže přípravek lze k utkání nominovat nejvýše 5 náhradníků ( t.j.celkem 16 hráčů). Uvedení většího počtu hráčů přípravek než 16 do Zápisu o utkání bude STK posuzovat jako neoprávněný start dle SŘ čl.58/8d. Náhradníci, jejichž jména nebyla do podpisu kapitánů před zahájením utkání uvedena do zápisu, nesmí být nasazeni do hry ( s vyjimkou doplňujících hráčů). Pravidlová komise (PK) ČMFS pro ustanovení opakovaného střídání upřesňuje následující podmínky (týká se soutěže mladších a starších žáků) 1) Výměna se týká všech hráčů uvedených v zápise o utkání ( 18 hráčů) 2) Do zápisu o utkání se uvedou čísla dresů jednotlivých hráčů jako dosud, ale hráči, kteří jsou nasazeni od začátku, nemusí již mít čísla ) Výměnu hráčů (i více najednou) lze provést pouze v přerušené hře. 4) Výměna hráčů musí být oznámena HR a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarnění doby hry.hráči,kteří jdou na hrací plochu,musí být připraveni u lavičky pro členy družstva v prostoru středové čáry.hráči,kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv,tedy i na opačné straně HP, za brankou a pod. 5) Není omezen celkový počet střídání,ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit kdykoliv výše uvedeným způsobem. 6) Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá vedoucí družstva a trenér. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře), hráče, který přišel jako poslední, napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu a vykáže ho z hrací plochy.hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry (s ohledem na zvláštní ustanovení pravidla VIII. 7) Rozhodčí nezaznamenává výměny do zápisu o utkání. 8) Rozhodčí nemá za povinnost taxativně nastavit 30 sekund za každé střídání,neboť se nejedná o střídání, ale pouze o výměnu hráčů, posoudí však, kolik času bylo promarněno těmito výměnami a dobu hry nastaví individuálně. 8

9 IXX. - viz. čl. 22 a : Povinnosti a práva příslušníků družstev: V kategorii OP dospělých se zápis o utkání vyplňuje psacím strojem, event. počítačem. Vyplnění zápisu zabezpečuje Pořadatel utkání.(u III.tříd se doporučuje,od roč jako povinnost.) Vedoucí družstev ostatních kategorií jsou povinni vyplnit zápis o utkání čitelně (na psacím stroji PC nebo hůlkově) ve všech kolonkách a včas tak, aby jej mohli předat s platnými registračními průkazy rozhodčímu minimálně - 20 minut před úředním začátkem utkání. Dresy hráčů musí být označeny čísly,která jsou v souladu s očíslováním hráčů v zápise o utkání. Hráči v základní sestavě mohou nastupovat k utkání s čísly (u brankářů 1-99). Odpovídající čísly musí být rovněž označeny úbory náhradníků. V zápise o utkání budou čísla hráčů uvedeni vzestupně. Uvádění námitek v rozporu s PF- kap. V. bude pokutováno. Na hráčské lavice mají přístup pouze: náhradníci v dresech, trenér, asistent trenéra, masér, lékař a vedoucí družstva. Všichni příslušníci družstva zdržující se během utkání na hráčské lavici musí být v zápisu o utkání uvedeni jménem, příjmením,rč, a zřetelně označeni visačkou, páskou a vyznačením funkcí apod.(označení si zajišťuje každé družstvo samostatně). V soutěžích OFS musí být v zápise uvedeni nejméně vedoucí družstva a trenér. Na žádost RO a DS musí osoby na hráčské lavici prokázat svoji totožnost. Vedoucí družstva nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci rozhodčího nebo oddílového pomezního rozhodčího. Bez vedoucího družstva rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v Zápisu o utkání. V utkání soutěže dorostu nesmí být vedoucí družstva hráčem ani náhradníkem uvedeným v zápisu o utkání. XX. - k čl. 58: - Provinění klubu a družstva : Nenastoupí-li družstvo k soutěžnímu utkání z vlastní viny, bude mimo herních důsledků navíc pokutováno dle Sazebníku. Po řádné omluvě a při dodržení SŘ, čl. 37, může DK výši pokuty dle okolností úměrně snížit. - k čl. 63, odst. 5: VH OFS dne stanovila paušální náhradu výdajů na přípravu hřiště spojených s nesehráním utkání na výši Kč. Toto neplatí při utkání jako předzápas nebo další utkání tentýž den. Část B - soutěže mládeže: XXI. - k čl. 68 : Věkové kategorie mládeže pro ročník : dorost - (ml.+st.) - hráči narození a mladší starší žáci (ml.+ st.) - hráči narození a mladší - (dívky nar. po ) mladší žáci - hráči narození a mladší - (dívky nar. po ) přípravka (ml.+st.) - hráči narození a mladší - (dívky nar. po ) ml. přípravka - hráči narození a mladší - (dívky nar. po ). - přípravky po dovršení 6 let věku. XXII.- k čl.69 Působení hráčů ve věkových kategoriích po splnění podmínek SŘ: Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto: a) přípravka za žáky b) žáci za dorost c) dorostenci za dospělé 9

10 XXIII. - k čl. 70: - Předzápasy: Pokud je utkání hráno jako předzápas, jsou jednotlivé začátky stanoveny takto: - B družstvo dospělých - 3:00 hod. před utkáním A družstva - dorost - 3:00 hod. před hlavním zápasem - starší žáci - 2:00 hod. před hlavním zápasem - mladší žáci a minipřípr. - 1:30 hod. před hlavním zápasem V případě časového narušení začátku následujícího mistrovského utkání zaznamená rozhodčí obou utkání do Zápisu o utkání přesné časy všech rozhodujících momentů (začátek a konec utkání,podpisy kapitánů popř.vedoucích družstev apod.).mistrovský předzápas musí být ukončen tak, aby hlavní utkání bylo zahájeno do 20.minuty čekací doby.o výsledku ukončeného předzápasu rozhodne STK- Část C - všeobecná ustanovení: XXIV. Schůze odborných komisí a VV OFS se konají pravidelně takto: STK - každou středu od hod. DK - každý čtvrtek od hod. KR - každé úterý od hod. VV OFS - 1x za měsíc dle pozvánky KM - 1x za měsíc dle pozvánky XXV. Jestli-že delegát zaznamená přestupek hráče,který rozhodčí neviděl nebo vidět nemohl a za který dle jeho názoru měl být hráč vyloučen, postupuje se dle SŘ čl.46.takovýto hráč má automaticky zastavenu závodní činnost do projednání v DK. XXVI. Provinilec je povinen se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učiniti písemně na tiskopisu DK. Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat. Poplatky za projednání DK: dospělí - 1.projednání 100.-Kč, 2.projednání mládež - 1.projednání 50.-Kč, 2.projednání 100.-Kč V případě žádosti o změnu nebo prominutí zbytku trestu je provinilec povinen před projednáním doložit tuto žádost dokladem o zaplacení poplatku DK : dospělí 100.-Kč, mládež 50.-Kč.Žádosti zašle poštou nebo faxem ( ). Bez těchto dokladů nebude případ projednáván. XXVII. Hospodářské náležitosti: Odměna RO za řízení utkání - viz. Směrnice o náhradách a odměnách RO a DS. Pokud se utkání neuskuteční, nelze RO a DS vyplatit odměny dle sazebníku, obdrží pouze cestovné. - odměna DS Kč a cestovné - ve výši předložených jízdenek HD - hradí oddíly!!! - použije-li RO nebo DS osobní motorové vozidlo,náleží mu kilometrovné 5.- Kč (pětkorun) za 1 km.-nejkratší cestou z bydliště do místa konání utkání. RO nebo DS musí vždy uvést SPZ vozidla na dokladu o vyúčtování, kde potvrdí pravdivost údajů. - stravné - při trvání akce 5-12 hod. ve výši 69,- Kč - poštovné - rozhodčím a delegátům nenáleží. 10

11 Úhrada poplatků Evidenci poplatků oddílů provádí sekretář svazu. Poplatky se hradí najednou, vždy 2x do roka po jarní a podzimní části složenkou nebo zaslat převodem na účet OTS Benešov č /0100. Při hrazení složenkou se vyplní standardní kolonky dle předtisku a dále se vyplní pouze variabilní symbol v tomto pořadí v kolonkách : se vyplní 00, (fotbal), číslo oddílu předělené ČMFS (2010..) XXVIII. Zveřejňování závazných zpráv a rozhodnutí orgánu a komisí OFS Benešov bude prováděno Zpravodajem OFS, který bude uveřejněn na oficiálních internetových stránkách OFS Benešov. Zápisy DK budou také vycházet v sobotním vydání Benešovského deníku. Změny delegací rozhodčích : Změny pro rozhodčí budou vycházet v úterním vydání Benešovský deník.případné další změny budou prováděny telefonicky, em popř. zasláním delegačního lístku. XXIX. Dle rozhodnutí VV OFS má každý oddíl právo před zahájením jarní poloviny mistrovské soutěže písemně zažádat o změnu hracího dne nebo začátku utkání, nejpozději do 31.1.následujícího roku. XXX. Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže mimo pořadí dle SŘ čl. 5 odst.8 stanovil řídící orgán soutěže poplatek u dospělých : z II.tř z III.třídy ze IV.třídy Pokud klub, jehož mužstvo má mimo pořadí postoupit, odmítne takový poplatek uhradit, nabídne řídící orgán soutěže postup dalšímu klubu (klubům) podle umístění družstev v soutěži Část D - Propozice POHÁRU OFS Benešov : XXXI.- Řízení : Pohár OFS řídí STK podle platných směrnic - PF, SŘ, DŘ a těchto propozic. a/ Účast družstev na přihlášky do soutěže. Poháry jsou vypsané pro kategorie - dospělí, dorost, ml.a st.žáci. Ve všech kategoriích je start povolen pouze družstev hrajících v soutěžích OFS Benešov mimo oddíly, jejichž družstva hrají ve vyšších soutěžích (krajských,divizních apod.). Termíny kol jsou vypsány termínovou listinou pro příslušný ročník soutěže. Pro družstva dorostu, mladších a starších žáků jsou pohárové soutěže povinné, pokud řídící orgán nerozhodne jinak. b/ Skončí-li utkání v normální hrací době nerozhodně, provádějí se ihned kopy ze zn. pokutového kopu do rozhodnutí dle SŘ. c/ Disciplinární provinění projednává DK OFS za podmínek jako u mistrovské soutěže. FK, který se k pohárovému utkání nedostavil, uhradí pokutu a poplatky jako při mistrovské soutěži dle Sazebníku. d/ Všechna utkání se hrají jednokolově, semifinále pak veřejně losováno, popř. bude vydán předem klíč postupu.u soutěží mládeže je možno i jiné uspořádání pro jednotlivý ročník. Vítěz semifinále postupuje do finále. Pořadatele a termín finále určí dle písemných žádostí VV OFS. 11

12 f/ Vítěz poháru dospělých postupuje dobrovolně formou přihlášky do poháru OSTČ. g/ Soupisky družstev platí i pro pohárové soutěže, povinný start hráče v poháru se nepočítá. h/ Finalisté obdrží poháry a vítěz putovní pohár OFS, který je povinen zabezpečit proti poškození a ztrátě a na vyzvání jej vrátit OFS k předání pro další ročník,dále pak finanční částku schválenou VV OFS. Část E - PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE : XXXII. Řízení soutěže : (7+1 ) - mladších žáků ( po a mladší ) : 1. Soutěž řídí komise STK - podle PF platných od , tohoto rozpisu a dalších vydaných změn. 2. Účast v zápasech je pro družstva povinná jako při mistrovských soutěžích.za nedostavení se k zápasu uhradí oddíl pokutu dle Sazebníku. 3. Soupisky stejné jako u jiných soutěží. (Sedlčany B a Mezno B předloží soupisku mladších žáků ). a/ Registrační průkazy: Všichni hráči musí být registrováni a prokazují se platným registračním průkazem ČMFS. b/ Střídání hráčů: Družstvo je složeno max. ze 16 hráčů řádně uvedených v zápise o utkání (střídání se neuvádí),z čehož je vždy na hrací ploše 7 hráčů v poli a brankář. Mezi všemi 18-ti hráči může docházet libovolně k výměně i v nepřerušené hře, avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu nový hráč. Při porušení pravidel nařídí rozhodčí nepřímý volný kop ve prospěch druhého družstva. Minimální počet hráčů družstva v utkání 7+1 je 5 hráčů v poli a brankář, klesne-li počet hráčů pod 6 nelze v utkání pokračovat. c/ Hrací doba utkání: Hrací doba pro utkání je určena 2 x 30 minut s 15 min. přestávkou. d/ Hrací plocha pro soutěž 7+1 : (jako u přípravek). Hraje se napříč na polovině normální hrací plochy, kterou není nutno zvlášť vyznačovat.brankové čáry jsou tvořeny pomezními čarami normální hrací plochy a jsou na nich vyznačeny body pro zahrávání zkrácených rohových kopů. Pomezní čáry jsou tvořeny na jedné straně brankovou čárou normální hrací plochy a na druhé straně půlící čárou normální hrací plochy. Pokutové území je ohraničeno značkami pro provedení zkráceného rohového kopu (16,5 m) a od levé a pravé tyče branky a 10 metrů do hřiště.(vyznačeno kužely a praporky). Branky o rozměrech 2x 5 metrů jsou opatřeny sítěmi. d/ Míč: Hraje se s míči velikosti 4, možno i 5. f/ Ofsajd: Pravidlo o ofsajdu zde neplatí. Při malé domů je na rozdíl od velkého fotbalu povolena brankáři hra rukou. g/ Pokutová značka - je vyznačena 9 metrů před brankou. 12

13 h) Kop z rohu se provádí ve vzdálenosti 16,5 m od levé (pravé)tyče branky.jinak platí ustanovení pravidla 17 PF. ch/ Výstroj hráčů: Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj (v minifotbale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení). i/ Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa přestupku, aby hráč, který kop provádí, mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování. j/ Při uvádění míče do hry brankářem musí být všichni hráči soupeře mimo pokutové území.kop od branky se provádí tak, že brankář ze svého pokutového území uvede míč do hry buď vyhozením míče rukou nebo výkopem míče z ruky.kroky brankáře se nepočítají. Jakmile míč položí brankář na zem,smí ve hře pokračovat již jen nohou.v utkáních lze použít zpětnou malou domů. k/ Rozhodčí nedovolí nastoupit hráči s předměty,které podle názoru rozhodčího mohou být nebezpečné pro ostatní hráče nebo hráče samotného: např. prsten,čelenka s tvrdými součástmi,vlasová síťka,protéza,sádrový obvaz,kovová přezka,náramek, náramkové hodinky,řetízek,náušnice nebo jiný šperk. XXXIII. Řízení soutěže starší přípravky 7+1 a 5+1 (nar. po a mladší). - mladší přípravka nar. po a mladší po dovršení 6.let. 1. Soutěž přípravek řídí komise STK podle PF- přípravek od , tohoto rozpisu a další vydaných změn. 2. Soupisky družstev stejné jako v jiných soutěžích dle SŘ čl Počet hráčů na soupisce je Seznamy u 2. a více družstev v jedné kategorii stejné jako u seznamů dospělých (hráči rovnoměrně rozděleni do 2 družstev) s vyjimkou,že seznamy platí zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěže.připisování a doplňování jako u soutěže dospělých. 4. Účast v zápasech je pro družstva povinná jako při mistrovských soutěžích. Za nedostavení se k zápasu uhradí oddíl pokutu dle Sazebníku OFS. a/ Registrační průkazy: Všichni hráči musí být registrováni a prokazují se platným RP. b/ Střídání hráčů : 7+1 Družstvo je složeno max. ze 16 hráčů řádně uvedených v zápise o utkání. (střídání se neuvádí)., z čehož je vždy na hrací ploše 7 hráčů v poli a brankář. Mezi všemi 16 hráči může docházet libovolně k výměně i v nepřerušené hře, avšak tím způsobem, že nejprve hřiště opustí střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na hrací plochu nový hráč.při porušení pravidel nařídí rozhodčí nepřímí volný kop ve prospěch druhého družstva. Minimální počet hráčů družstva v utkání 7+1 je 5 hráčů v poli a brankář.klesne-li počet hráčů pod 6,nelze v utkání pokračovat. 13

14 Střídání v soutěži 5+1 : Družstvo je složeno max. ze 16 hráčů uvedených řádně v zápise o utkání (střídání se neuvádí). Na hrací ploše je vždy 5 hráčů v poli a brankář (střídání viz. 7+1). Minimální počet hráčů družstva v utkání 5+1 jsou 3 hráči v poli a brankář.klesne-li počet hráčů pod tento počet v utkání nelze pokračovat. c/ Hrací doba utkání pro obě soutěže je určena 2 x 25 minut s 15 min.přestávkou. Hrací plocha pro 7+1 : Hraje se napříč na polovině normální hrací plochy,kterou není nutno zvlášť vyznačovat.brankové čáry jsou tvořeny pomezními čarami normální hrací plochy a jsou na nich vyznačeny body pro zahrávání zkrácených rohových kopů.pomezní čáry jsou tvořeny na jedné straně brankovou čárou normální hrací plochy a na druhé straně půlící čarou normální hrací plochy. Pokutové území je ohraničeno značkami po provedení zkráceného rohového kopu (12 m.) od levé a pravé tyče branky a 10 metrů do hřiště (označeno kužely a praporky). Rozměry branek jsou 5x2 metrů a jsou opatřeny sítěmi. Hrací plocha pro 5+1 : Hrací plocha pro soutěž 5+1 je podobná soutěži 7+1 s tím rozdílem, že délka hrací plochy je 40 metrů a šířka 29 metrů vyznačená orientačně kužely a praporky, rovněž tak půlka hřiště a pokutové území 12 metrů od levé či pravé tyče branky a 10 metrů do hřiště.(hřiště možno i vyznačit na jakémkoliv místě hrací plochy. Kop z rohu se kope ze vzdálenosti 12 metrů od levé či pravé tyče branky, t.zn. z pomyslné pomezní čáry.rozměry branek jsou 5+2 metrů a jsou opatřeny sítěmi. e/ Míč : Hraje se s míči velikostí ( 4 ). f) Ofsajd : Pravidlo o ofsajdu neplatí. Při malé domů je na rozdíl od velkého povolena brankáři hra rukou. g) Pokutová značka : - je vyznačena ve vzdálenosti 8 metrů h) Kop z rohu : - se provádí ve vzdálenosti 12 m od levé (pravé) tyče branky.značky pro provedení kopu z rohu jsou stejné pro obě věkové kategorie.jinak platí ustanovení PF pravidla 17. ch) Výstroj hráčů : Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni a dodržovat předepsanou výstroj. V minifotbale není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky, hráči musí mít chrániče holení. i) Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 3 metry od místa přestupku, aby hráč,který kop prování, mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování. j) Nebezpečné předměty - stejný postup jako u soutěže ml.žáků 7+1. k) Vítěz OP přípravky 7+1 postupuje do finále, které pořádá každoročně KM SKFS jako meziokresní soutěž. Přílohou tohoto Rozpisu soutěží je Sazebník poplatků a pokut. 14

15 15

16 16

17 17

18 SAZEBNÍK poplatků pro ročník 2009/10, příloha RS OFS platného od vše Kč. Odhlášení družstva po rozlosování a před zahájením, nebo během podzimní části soutěže: dosp.+ dorost 8 000,-- SŘ čl. 5/4 žáci + přípr ,-- SŘ čl. 5/4 Vystoupení ze soutěže před zahájením jarní části nebo v jejím průběhu: dospělí ,-- SŘ čl. 5/5 dorost ,-- SŘ čl.5/5 žáci + přípr ,-- SŘ čl. 5/5 Nenastoupení k utkání z vlastní viny: dospělí 2 000,-- až 3 000,-- DŘ II- 2b dorost 1 500,-- až 2 000,-- DŘ čl.-2b žáci + přípr. 800,-- až 1 200,-- DŘ II- 2b Dohody předložené do 14 dnů před termínem - dospělí + dorost : , ,- 3. a více - 500,- SŘ čl.30/2 - žáci, přípravka : , ,- 3. a více SŘ čl.30/2 Dohoda v kratším termínu - dospělí, dorost 500,-- SŘ 30/2,61/1 - ostatní mládež 300,-- Závěrečné kolo - podzim/jaro - dospělí, dorost 500,-- Pozdní dodání přihlášky do soutěže, soupisky - dospělí,dorost 500,-- SŘ čl.15/4 - ostatní mládež 250,-- Nestartování hráče ze soupisky min. 1x 500,-- SŘ čl. 17/4 žáci přípravka 300,-- Dopsání kmenového hráče na seznam družstva 1x 300,-- SŘ čl. 15/4 - mládež 1x 100,-- SŘ čl. 15/4 Nehlášení výsledků - nezaslání úplné zprávy do BND, OFS nebo chybného výsledku, 1utkání 150,-- SŘ čl.20/10 24/1 Totéž opakovaně až Včasné nedodání zápisu o utkání řízeném oddíl. RO 100,-- až 200,-- SŘ čl. 40/11 nebo kvalifikovaným rozhodčím. Totéž opakovaně 250,-- až Totéž opakovaně, příp. pokud byli v utkání vyloučeni hráči, příp. utkání nebylo dohráno nebo sehráno 300,-- až 400,-- SŘ čl. 40/11 Nevyplacení náležitostí RO a DS 300,-- až 500,-- SŘ 20/11, 24/1 Nepodepsaná dohoda o náhr. RO, pokud došlo v utkání k problémům 300,-- až 500,-- SŘ čl. 40/3 18

19 Nastoupení s méně než 11 hráči, pokud utkání bylo předčasně ukončeno pro malý počet hráčů : - dospělí, dorost 800,-- až 1 000,-- SŘ čl. 61/1 - B-družstva dospělých 1 000,-- až 1 500,-- SŘ čl. 61/1 - žáci, přípravka 300,-- až 600,-- SŘ čl. 61/1 Prokázaný neoprávněný start hráče na cizí RP, dospělí + dorost 3 000,-- až 5 000,-- DŘ Saz.II/7 žáci + přípr ,-- až 2 000,-- DŘ Saz.II/7 Neoprávněné čerpání čekací doby,dle závažnosti 200,-- až 500,-- SŘ čl. 36/3, 57a Závady ve vybavení šaten, kabiny RO, zdrav. vybavení, lékárničky, neposkytnutí občerstvení 300,-- až 500,-- SŘ čl. 20/2-4-6 Totéž opakovaně 500,-- až 1 000,-- SŘ čl. 20/2-4-6 Neúčast na schůzích STK, DK, povinná dle SŘ a DŘ nebo podle rozhodnutí komisí, 200,-- až 500,-- SŘ čl. 61/1 pokud je tím ztíženo nebo znemožněno řešení závaž. případů 500,-- až 1 000,-- SŘ čl. 61/1 Nedostatky pořadatelské služby, neplnění povinností 300,-- až 1 000,-- SŘ čl.20/15,24/1,57 Nedostatky v zápisech o utkání nečitelnost, neuvedení TR/VD,nevyplnění dle kolonek a pod. 100,-- až 500,-- SŘ čl. 61/1 Námitky podané v rozporu s PF 300,-- až 500,-- SŘ čl. 74/2 Poplatky za projednání v DK OFS dospělí - 1.projednání 100,-, 2.projednání 150,-Kč mládež - 1.projednání 50,-, 2.projednání 100,-Kč Ostatní přestupky dle jejich charakteru a závažnosti např. -svévolné nebo předčasné opuštění hrací plochy -jiná závažná porušení směrnic a řádů mohou být potrestány sportovně technickou komisí pokutou do ,-- SŘ čl. 57a disciplinární komisí do ,-- DŘ čl. 6/3,6 Výtržnosti, hrubé urážky RO a DS od pořadatelů, funkcionářů a diváků, vyhrožování RO a DS a podobné závažné případy budou řešeny DK pokutou i jako disciplinární provinění. Schváleno VV OFS na své schůzi dne 16. července Jaroslav Žížala v. r. Jan Voráček v. r. předseda STK OFS Benešov předseda OFS Benešov Stanislav Fürst v. r. sekretář svazu 19

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

PRAVIDLA sportovního klubu KUŽELKY

PRAVIDLA sportovního klubu KUŽELKY Sportovní klub Kuželky Heldovo náměstí 237 503 46 Třebechovice pod Orebem ID 1000492877 Pravidla Sportovního klubu KUŽELKY 1.Úvodní ustanovení Sportovní klub Kuželky v Třebechovicích pod Orebem (dále SKK)

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora

Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Propozice III. ročníku zimního turnaje v kopané mužů - Memoriálu Oldřicha Vangora Pořadatel: 1. HFK Olomouc a. s. Místo: stadion 1. HFK Olomouc, Staškova ul., Olomouc Holice (umělá tráva III. generace)

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KLATOVY Denisova 93/I, 339 01 Klatovy TERMÍNOVÁ LISTINA OFS KLATOVY JARO 2015 Den Datum UZ muži OPM, III. tř. IV. tř. sk. A IV. tř. sk. B OPD OPMŽ Příprav. MLADŠÍ Příprav. STARŠÍ

Více

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník 2015-2016 Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy verze VII, září 2012 Rozměr (letní liga) Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální 45 m, maximální šířka je 35 m a minimální 30 m. Vyznačení

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ HIL OMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 2015-2016 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY HIL Tato publikace

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

platná od 1. 7. 2005 Zpracovala Pravidlová komise ČMFS Jan Hora Jaroslav Nitsche Jiří Kureš František Vitovský Bohuslav Jachimstál Milan Skočovský

platná od 1. 7. 2005 Zpracovala Pravidlová komise ČMFS Jan Hora Jaroslav Nitsche Jiří Kureš František Vitovský Bohuslav Jachimstál Milan Skočovský platná od 1. 7. 2005 Zpracovala Pravidlová komise ČMFS Jan Hora Jaroslav Nitsche Jiří Kureš František Vitovský Bohuslav Jachimstál Milan Skočovský ISBN 80-7033-922-5 OBSAH Slovo předsedy............................................

Více