VÝZNAM A VNÍMÁNÍ MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM A VNÍMÁNÍ MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ"

Transkript

1 45 VÝZNAM A VNÍMÁNÍ MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ V EDUKAČNÍM KONTEXTU JAROSLAV VETEŠKA Abstrakt: Příspěvek se zabývá významem mezigeneračních vztahů a autoritou v edukačním kontextu. Mezigenerační vztahy představují aktuální téma, v němž se výrazně odráží klíčový koncept vývoje nového edukačního paradigmatu celoživotního učení a vzdělávání. Téma mezigeneračních vztahů je individuálně i celospolečensky významné svým přesahem mezi pedagogikou a andragogikou, a to díky biodromálnímu přístupu. Je signifikantní pro zdravé sociální klima, zachování národních a kulturních tradic, kultivaci člověka a rozvoj společnosti. To je potvrzeno i stručným přehledem několika zahraničních výzkumů, které se věnují ekonomickým, kulturním a psychosociálním aspektům mezigeneračních vztahů. Klíčová slova: Mezigenerační učení. Mezigenerační vztahy. Mezigenerační mobilita. Mezigenerační konflikt. Biodromální přístup. Vzdělávání dospělých. Globalizace. Celoživotní učení. Sociální klima. Holistické pojetí. Abstract: This entry deals with the significance of intergenerational relations and with authority in the educational context. Intergenerational relations represent a current topic which notably reflects the key concept of the development of a new educational paradigm lifelong learning and education. The topic of intergenerational relations is important, both from an individual and societal viewpoint, due to its overlaps between pedagogy and andragogy, when conceived through the biodromal approach. It is vital for a healthy social climate, preservation of national and cultural traditions, cultivation of man and development of society. This is acknowledged by a brief overview of a number of foreign researches, which focus on economic, cultural and psycho-social aspects of intergenerational relations. Keywords: Intergenerational learning. Intergenerational relations. Intergenerational mobility. Intergenerational conflict. Biodromal approach. Adult education. Globalization. Life-long learning. Social climate. Holistic conception. Poznámka: Tento text vznikl v souvislosti s řešením grantového projektu Grantové agentury České republiky s názvem Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí (registrační číslo 407/10/0796).

2 46 Význam a vnímání mezigeneračních vztahů... Úvod Svět se proměňuje a s ním se mění i mezilidské vztahy. Můžeme říci, že vzdělávání stále patří k jednomu z nejvýznamnějších faktorů rozvoje jedince i společnosti. Tento fenomén staví na hermeneutických a sociálně kritických paradigmatech. Člověk, který chce obstát a být úspěšným, musí využít vlastní potenciál k celoživotnímu učení. Biodromální přístup ke vzdělávání a rozvoji lidí se v poslední době stává významným jak z hlediska psychologického, tak sociálního a představuje nový vývojový přístup k člověku, integrální a koncepční. Tento koncept vychází z biodromální psychologie, která zkoumá životní cestu člověka v celé šíři a bere v potaz všechny vnitřní i vnější faktory determinující vývoj člověka. Rovněž systematicky studuje různé typy životních drah lidí, všímá si aktivního podílu člověka na utváření vlastního života a jeho snah o seberealizaci a sebeaktualizaci (podrobněji viz Machalová, 2010 a Hupková, 2010). Ptá se po hodnotě prožívaného života, po jeho (filozofickém) smyslu a z pohledu edukačních věd naopak velmi pragmaticky analyzuje vzdělávací potřeby a příležitosti v duchu evropského fenoménu lifelong a life-wide learning. Členění a nahlížení na edukační realitu je proto velice pestré. Oblastí zájmu, tedy předmětem zkoumání, je samozřejmě člověk. Nazíráním na jeho životní cestu v biodromálním kontextu vzniká postmoderní pohled pedagogický, andragogický, ale i kulturně-antropologický. Zkoumána je kognitivní dimenze člověka, citové a volní děje, motorika, jeho interakce s vnějšími vlivy, od těch člověkem nezapříčiněných až po jejich záměrné (intencionální) ovlivňování (edukační proces). Mezigenerační vztahy představují téma, v němž se odráží klíčový koncept vývoje nového edukačního paradigmatu celoživotní učení. Toto již etablované paradigma v sociálních vědách vidí jedince jako emancipovaného, využívajícího vlastní rozum, nepodléhajícího autoritám, přesto založeném na kombinaci empirizmu a víry. Z ekonomického hlediska je chápáno jako nástroj rozvoje. Chceme-li se věnovat tématu mezigeneračních vztahů z hlediska vzdělávání a rozvoje jedince a společnosti, získává tato problematika do značné míry holistický charakter, neboť se zde setkává více teoretických a empirických disciplín, zejména psychologie, sociologie, pedagogika s andragogikou, ekonomika, demografie či dokonce politika. Mezigenerační učení je nejstarší model učení vůbec a mezigenerační vztahy demonstrují jednu ze zásadních hybných sil vývoje lidských společenství. Předávání spo-

3 Jaroslav Veteška 47 lečensky specifických hodnot, postojů, zvyků, dovedností a vědomostí se tradičně odehrávalo a odehrává, kromě vzájemného kontaktu vrstevníků, právě mezigenerační interakcí. Učení a vzdělávání jako nástroj autority v mezigeneračních vztazích Obecně lze charakterizovat několik oblastí, z nichž můžeme koncepčně oddělit rovinu edukační od rovin ostatních. Jsou to především mezigenerační rovnost, mezigenerační konflikt, mezigenerační mobilita a mezigenerační kontrakt (smlouva). Za termínem mezigenerační rovnost se skrývají různé podoby spravedlnosti ve vztazích mezi dětmi, mladistvými, dospělými a seniory, obzvláště co se týče jednání stran vůči sobě v jejich interakci. Rovnost je však slovo poněkud zavádějící a jeho užití si v tomto kontextu žádá krátké pozastavení. V určitých oblastech je rovnost zaručena ústavou a celou řadou zákonů. Ta část etické roviny, která hledá svou realizaci v osobních interakcích, však může vyvolat určité napětí, není-li dodržováno to, co někteří vnímají jako spravedlivé, správné či hodnotné. Rovnost by tedy raději neměla být nekriticky chápána v abstraktně humanizujícím smyslu bez přihlédnutí ke zcela konkrétním specifikům daného případu. Je zřejmé, že o rovnosti ve všem a po všech stránkách nemůže být ani řeč. Naopak, zcela rovnostářský, nivelizující přístup, jehož jsme svědky v posledních letech, se naprosto neslučuje s dalšími oblastmi, jakými jsou mobilita, konflikt a smlouva. Dynamika je dána právě rozdílnostmi. Konfliktem se rozumí buď přímo reálná konfliktní situace mezi představiteli různých generací, nebo abstraktněji rozdílnost hodnot, ekonomických podmínek či zájmů. Především zde je živná půda pro sociálně patologické jevy jakými jsou předsudky a stereotypizace. Pro vzdělavatele je nemožné odstranit reálně všechny podmínky, které mohou vést k mezigeneračnímu napětí. V rámci edukačního zážitku však může nastavit aktuální podmínky tak, aby vytvořil co nejpříznivější klima; případně, je-li to účelné, pracoval s negativním klimatem, aniž by se je zprvu pokoušel odstranit. Další oblastí je mezigenerační smlouva. Tou se rozumí celospolečensky daný způsob, jakým je nakládáno s určitou generací poté, co splnila svou společensko-ekonomickou úlohu a na její místo přichází generace další. Jedná se sice o jakousi legitimní celospolečenskou

4 48 Význam a vnímání mezigeneračních vztahů... dohodu, ta je ovšem podmíněna celou řadou faktorů, zejména demografickými, ekonomickými a politickými. Mezigenerační smlouva se dynamicky mění v závislosti na těchto vlivech. Očekávaný nárůst lidí v důchodovém věku nutí ke změnám jak sociálním a politickým, tak kulturním a edukačním. Důchodová reforma počítá s ekonomickou oslabeností státu a jeho neschopností dodržet mezigenerační smlouvu tak, jak fungovala dříve. Na ruku mu jde již dlouhá léta prosazovaný princip přebírání odpovědnosti jedince za vlastní život a jeho kvalitu. Proto se nyní upřednostňuje spoření, zajištění pasivního přijmu a jiné alternativy k vyplácení důchodových dávek státem. Všechno souvisí se vším, a tak se i tento sociálně-ekonomický aspekt odráží v náladě mezigeneračních vztahů. K obsahu vzdělávání bylo odedávna přistupováno dle dvou významných kritérií: komu jaké vědění a poznání náleží a jak, tedy jakými způsoby bude předáváno. V prvním případě nám historie ukazuje dva odlišné přístupy: 1. vědění náleží pouze vybrané skupině (třídě, kastě ) 1, 2. vědění náleží všem a je třeba jej šířit bezbariérově a bez ekonomických a sociálních omezení (koncepce rodící se v druhé polovině 20. století). Přejděme nyní k edukační rovině. Jak jsem již zmínil, je předávání duševních kulturních statků nejpůvodnějším způsobem výchovy a vzdělávání vůbec. K čemu člověka, podobě jako jiné živočišné druhy, predisponovala příroda a co se tedy dělo a děje přirozeně, snaží se člověk zmapovat, operacionalizovat, ovlivnit a měnit. Pedagogika, andragogika a gerontagogika využívají poznatky z blízkých vědních disciplín, aby tak určili edukační linii. Celoživotní učení je sice nosným konceptem, není však jediným cílem, který si Evropa klade. Pokud celoživotní učení pojmeme jako rámec, pak jeho obsahem je vzdělávání k aktivnímu občanství, konkurenceschopnosti a snášenlivosti, tedy toleranci. Každý by měl být schopen vyrovnat se s rozdílností kultur a jejich projevů, hodnotit je objektivně, čerpat z nich, umět alespoň rámcově analyzovat doprovodné jevy a procesy. Zásadním momentem je v této rovině rozměr hodnotový a postojový. Koncept celoživotního učení je doprovázen 1 Myšlenky humanitního vzdělávání (dospělých) najdeme již v konceptu liberal education nebo v českém prostředí např. v rámci lidové výchovy. Kořeny lze nalézt v sociálním hnutí, které se rozvíjelo od dob osvícenství a dále v průmyslové revoluci. I když nenalezneme začátek a intenzitu ve stejném období, můžeme se shodnout na dataci do 18. století.

5 Jaroslav Veteška 49 tzv. učením všeživotním. Skutečně, zejména informální zdroje, které na člověka působí, zmůžou mnoho v boji proti nežádoucím sociálním jevům. Jejich moc spočívá mimo jiné i v tom, že se prezentují populárně, zábavně, a tudíž mívají široký dopad. Od informálního učení však přejděme k učení neformálnímu. Nespočet organizací po celém světě se v otázce mezigeneračních vztahů vydalo cestou výchovně vzdělávací, a to nejpřímější možnou metodou pod jejich vedením a záštitou se setkávají příslušníci rozdílných generací a prostřednictvím nejrůznějších projektů si vzájemně předávají zkušenosti a vědomosti, učí se jedni od druhých. Klíčová je však samozřejmě jiná rovina během řešení společných situací, během setkávání, dochází, za facilitace a moderace odborných pracovníků, k sociálnímu učení. Přímá mezigenerační zkušenost, s níž je odborně pracováno a je oním nosným principem. Cíle jsou díky paradigmatu evropských strategií mnohdy podobné. Například organizace ENIL (European Network for Intergenerational Learning) předkládá tyto své cíle: osvojit si dovednosti, hodnoty a vědomosti; podporovat reciproční učební vztah; rozvíjet sociální kapitál a sociální soudržnost; podporovat širší porozumění a respekt mezi generacemi; přispívat k vytváření komunit, kde se lidé vzájemně respektují a jsou úžeji propojení; umožnit lidem z různých generací vzájemná setkávání při smysluplných, vzájemně přínosných aktivitách; působit proti diskriminaci atd. 2 Formální vzdělávání je tradičně reprezentováno jednak univerzitami třetího věku, jednak v rámci celoživotního učení účastí seniorů na jiných programech dalšího vzdělávání, které poskytují mnohé univerzity a kde se tak při stejných úkolech setkávají dospělí a senioři. I zde však probíhá kooperace zpravidla neformálně. Empirické výzkumy v oblasti mezigeneračních vztahů V této souvislosti je rovněž významné sledovat mezinárodní empirické výzkumy, které se zaměřují na mezigenerační problematiku. 2 Dostupné online na

6 50 Význam a vnímání mezigeneračních vztahů... První z nich s názvem Age Diversity and Intergenerational Relations at the Workplace 3 byl realizován na Catholic University of Louvain- La-Neuve. Jedná se o evropský výzkumný projekt zaměřený na mezigenerační dimenze změn ve vztahu k práci. Mezi hlavní zjištění patřilo: Starší pracovníci jsou popisováni jako více strukturovaní, více logičtí a více organizovaní, méně hyperaktivní. Pro denní práci využívají svou moudrost. Oproti tomu jsou mladší pracovníci popsáni jako vzrušení, upovídaní a impulzívní. Starší pracovníci nejsou považováni za méně efektivní. Přenos znalostí je klíčovým prvkem. Někteří mladí pracovníci tvrdí, že k výměně znalostí nedochází spontánně, ale musí být iniciativní a ptát se starších kolegů. Jiní tvrdí, že tento přenos je přirozený a přichází skrze spolupráci, pokud firma takovou spolupráci umožní. Stejně tak ale mladší generace předává nové poznatky starším generacím. Druhý nazvaný Iterated learning: Intergenerational knowledge transmission reveals inductive biases vedl Michael L. Kalish z University of Louisiana, Lafayette. Došel mj. k závěru, že: mezigenerační učení znalosti předávané z jedné generace na druhou (zvyky, pověry, jazyk, sociální normy) je velmi významné pro rozvoj jedince i společnosti; předávaný obsah závisí zejména na aktérech tohoto procesu; např. jazyk a sociální normy je možné předávat pouze mezi generacemi, proto je mezigenerační učení klíčovým v utváření lidských znalostí; empirická studie ukazuje, že informace předávané mezigeneračním učením mají konečnou tendenci odrážet lidskou mysl, stejně jako kulturní přenos promítá do kultury předsudky aktérů toho procesu. Třetím výzkumem Wisdom and Practice: an Intergenerational View, jehož autorem byl Kevin Brabazon, bylo zjištěno, že: mezigenerační kontakt umožňuje mladým lidem vidět za mentální pokles (který přichází se stárnutím), když vidí starší, jak s věkem dospívají, rostou; 3 Výzkum vedla Dr. Patricia Vendramin (Research director at Fondation Travail-Université, Catholic University of Louvain-La-Neuve). Dostupné online na:

7 Jaroslav Veteška 51 s věkem se zvyšují některé typy inteligence, roste moudrost; moudrost umožňuje rozpoznání a zvládnutí nejistoty, vlastnost velmi cenná pro mladé v dnešní nejisté době; staří lidé tak mohou předávat mladým generacím svou moudrost (poradenstvím mladým lidem, vyprávěním příběhů, historie, diskuzí ). Závěr Oblast mezigeneračních vztahů a mezigeneračního učení je velmi rozmanitá a ve své praxi pestrá. V rovině teoretické nám však díky ní přichází na zřetel i další aspekt. Je přirozené a v mnohém přínosné, že se edukační vědy diferencují na oblast pedagogiky, andragogiky a gerontagogiky, z nichž každá si utváří své penzum vědění a soustředí se na specifika svého subjektu dítěte, dospělého, seniora. Andragogika se zejména v americkém podání profilovala vůči pedagogice na základě toho, že dospělí mají jinou edukační realitu, nežli děti. Obdobně gerontagogika hledá optimální řešení sociálně-edukační práce se seniory. Zde se však setkává senior s dítětem, dospělý se seniorem. Vzniká tak nová edukační platforma. Nabízí možnost integrace a kooperace v rámci (mezi)generačního učení a vzdělávání. V liberální společnosti hodně věcí záleží na samotném člověku, na jeho schopnostech, motivaci a vůli. Každý jedinec musí nést určitou míru zodpovědnosti za vlastní život, za jeho kvalitu a smysluplnost. Solidarita je důležitá jak pro jedince, tak pro společnost. Akcentuje svobodu, pravdu a lásku, ale i pokoru, a to přináší nové výzvy a možnosti právě pro mezigenerační učení a pro stavbu mezigeneračních mostů. Digitální, informační a komunikační technologie přeměňují a působí na všechny aspekty lidského života. Lidé mohou svobodně přijímat různé životní styly, zároveň však mají odpovědnost za utváření vlastního života. Sociální a hospodářské změny se již staly neodmyslitelnou součástí celkového přechodu ke společnosti znalostí, jejímž ekonomickým základem je tvorba a výměna nehmotných statků a služeb. Jedním z pilířů se proto stává rozvoj mezigeneračního učení. Protože jedině lidé, kteří se budou chtít učit, si efektivně plánují odpovídající edukační aktivity v průběhu svého života a sami se tak stávají tvůrci vlastní životní dráhy. Nemalou roli v rámci tohoto procesu sehrává právě mezigenerační učení.

8 52 Význam a vnímání mezigeneračních vztahů... Zoznam bibliografických odkazov BALOGOVÁ, Beáta Zmysel života seniora. In BALOGOVÁ, B. a kol. O zmysle života. Beograd : Academy of Serbian Orthodox Church for Fine Arts and Conservation, 2011, pp ISBN BRABAZON, Kevin Wisdom and Practice: an Intergenerational View. Dostupné on-line na: HATÁR, Ctibor Kríza starostlivosti o seniorov rodičov a prarodičov v domácím prostredí. In BALOGOVÁ, B. a kol. O zmysle života. Beograd : Academy of Serbian Orthodox Church for Fine Arts and Conservation, 2011, pp ISBN HUPKOVÁ, Marianna Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Nitra : PF UKF, s. ISBN KALISH, Michael L. et al Iterated learning: Intergenerational knowledge transmission reveals inductive biases. Dostupné on-line na: d= MACHALOVÁ, Mária Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Brno : Institut mezioborových studií, s. ISBN ŠLANGAL, Radek Možnosti uplatnění kompetenčního přístupu v procesu sebevzdělávání. In VETEŠKA, J. a kol. Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, s ISBN VENDRAMIN, Patricia Age Diversity and Intergenerational Relations at the Workplace. In 4th Conference Young People & Societies in Europe and around the Mediterranean, p. Dostupné on-line na: VETEŠKA, Jaroslav Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu. Praha : Verlag Dashöfer, s. ISBN Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. Katedra věd o výchově Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice Studentská 97, Pardubice

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Základní andragogické pojmy: dospělý,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CO JE GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě 10. 11. 2015, Program Varianty Člověk v tísni Jana Miléřová CO ČLOVĚK POTŘEBUJE PRO ŽIVOT 21. STOLETÍ?

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tento text vznikl v souvislosti s grantovým projektem GA ČR na téma Komparativní analýza trendů a možností rozvoje dalšího vzdělávání dospělých

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák

SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE. Ladislav Timu ák TRITON SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE LADISLAV TIMU ÁK TRITON Ladislav Timu ák SOUČASNÝ VÝZKUM PSYCHOTERAPIE Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována,

Více