VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Znalosti, které žák nabude ve vyučovacím předmětu Informatika, mu umožní získání dovednosti při ovládání výpočetní techniky a informačních technologií, které jsou nezbytnou součástí všech oborů současného světa. Neustále se zvyšující počet informací zaznamenaných na nosičích vyžaduje zvládnutí základních dovedností práce s výpočetní technikou. Získané dovednosti a znalosti umožní žákovi řešit problémy, s nimiž se setká i v jiných vzdělávacích oblastech základního vzdělávání, rovněž i v mimoškolní činnosti. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je rozdělen do tří na sebe navazujících částí: Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací. Jednotlivé části mají vzájemně navazující charakter jejich vzdělávacího obsahu. V části Základy práce s počítačem se žáci seznamují se základními pojmy z oblasti informační technologie, významy pojmů informace a informační zdroje, součástí těchto základů jsou popisy a funkční vlastnosti počítače a jeho přídavných zařízení. Žáci poznávají multimediální využívání počítače, osvojují si postupy při základních problémech s software a hardware, učí se zabezpečovat jednoduchou údržbu počítače a jeho součástí. Význam pojmů operační systémy, formáty souborů jsou nezbytnou součástí základů, rovněž i zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik při dlouhodobém využívání výpočetní techniky. Části Vyhledávání informací a komunikace a Zpracování a využití informací jsou dvoustupňovitě rozděleny v souladu s věkovou strukturou žáků tak, aby žáci byli schopni porozumět a vstřebat vyhledané informace a dokázali s nimi smysluplně nakládat. Ve Vyhledávání informací a komunikace pro 1.stupeň žáci vnímají společenský tok informací, osvojují si základní způsoby komunikace jako jsou chat, telefonování, , vyhledávají informace na internetu a učí se zásadám metod a nástrojů vyhledávání informací. Pro 2.stupeň je pro žáky stanoveno, aby se naučili rozlišovat a vyhodnocovat hodnoty vyhledaných informací a informačních zdrojů. Dále osvojit si trendy, vznikající při vývoji informačních technologií. Ve Zpracování a využití informací je výstupním znakem pro žáky 1.stupně zvládnutí základních funkcí textového a grafického editoru. Na 2.stupni je pro žáky stanoveno osvojení si práce s počítačovou grafikou, při práci s tabulkovým editorem vytváření tabulek, použití jednoduchých 199

2 vzorců. Při prezentaci informací v prezentačních programech a na webových stránkách žáci využijí získané znalosti a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí. Výuka informační a komunikační technologie probíhá v PC učebně, vyučuje se v 5. a 9. ročníku v souladu s RVP s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky dle učebního plánu. Ve čtvrtém ročníku je určena 1 hodina týdně z disponibilní časové dotace. Některé teoretické hodiny probíhají v kmenové učebně, případně v multimediální učebně. Žáci mohou využít možnosti práce na PC v domácích podmínkách a výsledky své práce sdělí vyučujícímu pomocí elektronické pošty nebo přenosných disků. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: KOMPETENCE K UČENÍ - pro efektivní učení vybíráme a využíváme vhodné způsoby, metody a strategie k přípravě na celoživotní učení a k zodpovědnosti za svou budoucnost - žáky učíme vyhledávat a třídit informace z dostupných materiálů (internet, výukové programy PC, odborná literatura) a tyto informace využívat v učení - žáka učíme operovat s užívanými termíny, znaky a symboly, propojovat poznatky do širších celků z různých oblastí a vytvářet souhrnný pohled na dané jevy - žáka vedeme k porovnávání získaných výsledků a vyvozování závěrů pro budoucí využití KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - žáka vedeme k vyhledání vhodných informací k řešení problémů, k využívání získaných vědomostí a dovedností k řešení rozmanitých variant a k vytrvalosti při hledání konečného řešení problému - žáka učíme samostatně řešit vzniklé problémy a volit nejvhodnější způsoby řešení, při nich používat logických, matematických a empirických postupů 200

3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - žáka učíme využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - žáka vedeme k využití získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - zaměřujeme se na spolupráci žáka ve skupině, na ovlivňování kvality společné práce - klademe důraz na pozitivní představu žáka o sobě samém, podporujeme jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáka k zodpovědnému rozhodování při daných situacích a poskytování účinné pomoci, k zodpovědnému chování ve vyjímečných situacích - učíme žáka respektovat a chránit kulturní a historické dědictví, vychováváme v něm kladný postoj k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost - učíme žáka chápat environmentální problémy a ekologické souvislosti s ohledem na kvalitní životní prostředí KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáka k bezpečnému a účinnému používání nástrojů a materiálu, dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků - klademe důraz na využití získaných znalostí a dovedností z oboru informační technologie v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost - usměrňujeme žákovu orientaci v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a jeho realizaci v souvislosti s využitím informačních technologií, chápání podstaty a rizik při podnikatelských cílech, rozvíjíme žákovo podnikatelské myšlení 201

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE: 1. stupeň Základy práce s počítačem Očekávané výstupy 1. a 2. období Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Vyhledávání informací a komunikace Očekávané výstupy 1. a 2. období Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Zpracování a využití informací Očekávané výstupy 1. a 2. období Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 2. stupeň Vyhledávání informací a komunikace Očekávané výstupy Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Zpracování a využití informací Očekávané výstupy Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 5. 2.uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 202

5 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Informační a komunikační Informatika 4. Nohál technologie Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 1.1. užívá základní standardní funkce - význam počítačů, oblasti použití a P1O rozvoj Matematika počítače, rozezná jeho nejběžnější možnosti PC schopností poznávání Český jazyk periferie a možnosti - co to je informace, jak ji získat P8O komunikace Výtvarná výchova prostřednictvím PC P16G Evropa a svět Vlastivěda - informační zdroje nás zajímá Pracovní činnosti - jak si s počítačem rozumět, hrát a P33ME tvorba pracovat mediálního sdělení - přihlášení se k počítači - prostředí počítače - seznámení se s přídavnými zařízeními PC - popis jednotlivých základních funkcí PC - spouštění aplikací (Malování, WordPad, Kalkulačka) a přepínání mezi nimi, spouštění aplikací pomocí ikony na ploše - kreslení na počítači, panel kreslicích nástrojů, volba barev - základní seznámení s formáty souborů (doc, xls, gif) - pomocí hraní her na počítači objevování dalších možností využití PC - internet a jeho využití, jak se připojit, internetový prohlížeč poznámky 203

6 1.2. používá pravidla o bezpečnosti práce s HW a SW a stanoví postup v případě zjištění závady 1.3. zhodnotí ochránění dat v případě nebezpečí jejich poškození, ztráty nebo zneužití - jednoduchá údržba PC - co dělat, když počítač zamrzne - ochrana PC před horkem, vlhkem, mrazem - nebezpečí virů, typy virů, jak bojovat proti virům - nebezpečné klávesy - zálohování dat, jak správně zálohovat, možnosti ukládání dat (diskety, CD, flash) - ochrana dat před zneužitím, význam hesel - obnova dat - ochrana před nevyžádanou poštou P8O komunikace P10O řešení problémů a rozhodovací schopnosti P8O komunikace P10O řešení problémů a rozhodovací dovednosti Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti Matematika Výtvarná výchova Pracovní činnosti 204

7 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Informační a komunikační Informatika 5. Nohál technologie Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - význam informací z internetu, jejich P1O rozvoj Matematika využití schopností poznávání Český jazyk - fungování internetu, spuštění P8O komunikace Vlastivěda internetu, internetová adresa P17G objevujeme Přírodověda - jak zobrazit webovou stránku, jak si Evropu a svět Výtvarná výchova stránku prohlížet P33ME tvorba Hudební výchova - jak se dostat na další stránky a jak se mediálního sdělení Pracovní činnosti vrátit na předchozí stránky P34ME práce - použití vyhledávacích serverů, v realizačním týmu zadání klíčových slov do vyhledávače (Google, Seznam, Centrum atd.) - ukládání textových a grafických dat z internetu do počítače - ukládání dalších souborů - jaké jsou možnosti komunikace P8O komunikace Matematika - a počítačová pošta P10O řešení Český jazyk - chat, icq a další možnosti přenosu problémů a Vlastivěda informací rozhodovací Výtvarná výchova - webkamera schopnosti Hudební výchova - propojení počítače s mobilním P30ME stavba telefonem, televizí mediálních sdělení - význam textových a grafických P8O komunikace Matematika editorů P10O řešení Český jazyk - popis prostředí textového editoru problémů a Výtvarná výchova - WordPad, MS Word rozhodovací - psaní, editace textu, formátování schopnosti 2.1. rozpozná a navrhne použití jednoduchých a vhodných cest k vyhledávání informací na internetu 2.2. zjistí možnosti vyhledání informací na portálech, v knihovnách a databázích 2.3. aplikuje komunikaci prostřednictvím internetu a ostatních komunikačních zařízení 3.1. provede práci v textovém a grafickém editoru poznámky 205

8 dokumentu, formát písma - počítačová grafika, bitmapové a vektorové editory - kreslení v programu Malování, barvy a tloušťky čar, křivky, lupa - vkládání textu do obrázku - grafické projekty P33ME tvorba mediálního sdělení 206

9 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Inforamační a komunikační Informatika 9. Nohál technologie Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - metody rozlišení hodnot informací P1O rozvoj Matematika - porovnání informačních zdrojů schopnosti poznávání Český jazyk - využití internetových serverů pro P8O komunikace Fyzika výuku předmětů P29ME interpretace Chemie - typy a nástroje pro sdělení informací vztahu mediálních Cizí jazyky (internet, výukové programy CD, sdělení a reality Výtvarná výchova DVD, mp3) Zeměpis - textový editor MS Word, počítačová P8O komunikace Přírodopis grafika, tabulkový procesor MS Excel, P30ME stavba Občanská výchova zpracování textových dokumentů, mediálních sdělení Rodinná výchova tvorba tabulek v MS Excel, P33ME tvorba Dějepis oboustranné vkládání textu a tabulek mediálního sdělení Hudební výchova do jednotlivých editorů P34ME práce Pracovní činnosti - použití jednoduchých vzorců v MS v realizačním týmu Excel - vkládání grafických objektů - příprava tisku, tisk uložení souboru, otevření souboru, P8O komunikace šablona P33ME tvorba - propojení tabulky Excelu s Wordem mediálního sdělení - práce s listy v Excelu - prezentace informací prostřednictvím P8O komunikace webových stránek P33ME tvorba - tvorba jednoduchých prezentačních mediálního sdělení programů - využití multimedií pro prezentaci 4.1. rozpozná důvěryhodnost informací a informačních zdrojů, rozliší jejich závažnost a vzájemnou návaznost 5.1. používá textové, grafické i tabulkové editory pro práci 5.2. vymezí uplatnění pravidel pro práci s textem a obrazem 5.3. stanoví použití informací v souladu se zákonem o duševním vlastnictví poznámky 207

10 5.4. rozliší vztahy mezi údaji z různých informačních zdrojů 5.5. zapíše a zhodnotí na uživatelské úrovni informace v textové,grafické a multimediální formě informací - ochrana práv k duševnímu vlastnictví - výběr informací z různých zdrojů (encyklopedie, tiskoviny, internet) a porovnání jejich kladů a záporů - propojení informačních zdrojů - vytvoření jednoduchých programů pro prezentaci informací - jednoduchá tvorba www stránek - tvorba prezentačního programu v Powerpoint - uložení dat do přenosných zařízení a jejich následná prezentace P8O komunikace P30ME stavba mediálních sdělení P8O komunikace P30ME stavba mediálních sdělení P33ME tvorba mediálních sdělení P34ME práce v realizačním týmu 208

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více