Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:"

Transkript

1 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzdělávací oblast zahrnuje předmět Informatika Informatika 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezené předmětu: Předmět Informatika umožní všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, naučí se orientovat ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je pro své vzdělávání i praktický život. Seznámí se s přenosem, uchováním a zpracováním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Prostřednictvím praktických cvičení jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické okruhy: Vyhledávání informací a komunikace 3. Zpracování a využití informací Předmět Informatika je na 1. stupni realizován ve ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně (ve 4. ročníku se jedná o disponibilní hodinu). K výuce jsou využívány dvě počítačové učebny. Do výuky zařazujeme exkurze k probíranému učivu. Formy práce: klasická vyučovací hodina se samostatnou i skupinovou prací, doplněná o práci na projektech. Průřezová témata: Předmět Informatika integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova - Ovládání a vliv médií ve společnosti, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálního sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Stavba a tvorba mediálních sdělení Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - zprostředkovává možnost využití výukového software ve výuce - vede žáky k práci s informacemi, používání různých informačních zdrojů pro jejich získání, k ověřování správnosti a věrohodnosti

2 - používá informační terminologii, předkládá žákům dostatečný pojmový aparát pro efektivní využití IT pro vlastní práci - vede žáky k samostatnosti a k řízení vlastního procesu učení Kompetence k řešení problémů: - nabízí žákům dostatek úloh vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému řešení problémů - podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - nabízí nové úlohy a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení - provádí se žáky rozbor úkolu (problému), společně tvoří plán jeho řešení, odhadují výsledky, volí správný postup k vyřešení problému a vyhodnocují správnost výsledku vzhledem k zadání Kompetence komunikativní: - využívá informační technologie pro různé druhy komunikace - vede žáky ke správné formulaci myšlenek, přeměnu vyjadřování a souvislému projevu - pracuje s texty, grafikou, tabulkami, dbá dodržování základních pravidel formátování textu Kompetence sociální a personální: - řídí práci ve skupinách, snaží se o efektivní spolupráci všech členů skupiny a o zodpovědnost každého člena skupiny za výsledek společné práce - využívá různé role ve skupině a s nimi spojené úkoly (čerpání ze zkušeností a znalostí ostatních) Kompetence občanské: - vede žáky k dodržování autorských zákonů a respektování duševního vlastnictví - dodržuje se žáky zásady bezpečné práce na PC a internetu - poskytuje žákům prostor pro uplatnění vlastních představ, podporuje tvořivost a kreativitu Kompetence pracovní: - vede žáky k dodržování zásad bezpečné práce s IT, vytváří vhodné pracovní podmínky - vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - dohlíží na dodržování vymezených pravidel - ukazuje možnosti uplatnění IT v zájmu vlastního rozvoje žáka a přípravy na budoucnost

3 Předmět: INFORMATIKA Ročník: 4. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT seznámí se s těmito částmi počítače: monitorem, skříní počítače, klávesnicí, myší, reproduktory, tiskárnou sám zapne a vypne PC, ví, kdy má zapnout a vypnout monitor používá klik, dvojklik a tah myší orientuje se na klávesnici, používá funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift) zvládá trojstisk ctrl + alt + delete, sám zadá uživatelské jméno a heslo podle návodu učitele spustí a vypne program, samostatně zapne program pomocí ikony na ploše, pracuje sám s výukovými programy určenými pro 2. ročník. minimalizuje, maximalizuje a zavře program. Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení Zapnutí a vypnutí PC a monitoru Ovládání PC myší Práce s klávesnicí Práce s programy (orientace na liště) Práce s okny MV- Fungování a vliv médií ve společnosti OSV rozvoj schopností Čj 2.roč. Čj, M, Aj- 2. roč. respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady nezapojuje přístroj do zásuvky, nezasahuje dovnitř PC, nedotýká se zadní strany skříně PC a jeho periferií. pozná chybové hlášení a adekvátně na ně reaguje Bezpečnost práce s PC OSV řešení problémů a rozhodovací dovednosti

4 Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT pozná tyto části počítače: monitor, skříň počítače, klávesnici, myši, reproduktory, tiskárnu najde tlačítka start, hodiny a hledanou ikonu na ploše podle návodu učitele spustí program pomocí ikony na ploše, sám pracuje s výukovými programy určenými pro 3. ročník a program vypne pracuje samostatně s programem pro malování otevře složku s myší ovládá základní operace: klik-výběr, tažení se stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem místní menu seznámí se základními pojmy informační činnostiinformace, informační zdroje a informační instituce spustí program Internet Explorer rozlišuje pojmy web a internet Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení Práce s programy Program malování Práce se složkami a soubory Práce s klávesnicí a myší (pojmy: klik, dvojklik, uchopení, tažení) Společenský tok informací OSV rozvoj schopnosti Prv 3.roč. Čj, M, Aj 3. roč. Vv - 3.roč. OSV řešení problémů a rozhodovací dovednosti Vyhledávání informací a komunikace při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty spustí prohlížeč a zadá adresu, vyhledává ve vyhledávači a na disku Připojení k internetu Metody a nástroje vyhledávání informací MV kritické čtení MV- fungování a vliv médií ve společnosti

5 Předmět: INFORMATIKA Ročník: 5. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Vyhledávání informací a komunikace vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích spustí, pracuje a vypne výukový program určený pro 4. ročník podle návodu učitele: prohlédne soubor, najde složku v PC vytvoří novou složku, soubor přejmenuje složku, soubor odstraní složku, soubor do koše pod vedením učitele: vybere druh, velikost, tloušťku, náklon a podtržení písma napíše krátký text smaže text náhledem se na text podívá, vytiskne text chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvažuje, kdy je zveřejnit rozumí pojmu SPAM a ví, jak se před ním chránit pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou věkovou kategorii, vyhledá informace v elektronické knihovně používá pole zpět, vpřed, přejít, zastavit, domů spustí elektronickou poštu, napíše a odešle zprávu přečte došlou poštu, umí ji přeposlat a odpovědět, smazat zprávu Práce s programy Práce se složkami a soubory Práce s programem Word Ochrana osobních dat Ochrana dat Vyhledávání informací Ovládání a procházení internetem Elektronická pošta OSV rozvoj schopnosti Čj, M,Aj 4. roč. Čj 4. roč. OSV řešení problémů a rozhodovací dovednosti MV-interpretace vztahu mediálních sdělení MV kritické čtení MV- stavba a tvorba mediálních sdělení Zpracování a využití informací pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru seznámí se s programy na tvorbu obrázků, vytvoří a uloží obrázek nebo změny, otevře uložený obrázek ovládá základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy...) Práce s grafickým programem OSV- seberegulace a sebeorganizace

6 Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Vyhledávání informací a komunikace při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení Zpracování a využití informací pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru spustí a vypne program, pracuje samostatně s výukovými programy určenými pro 5. ročník orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové disky dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat, přesunout, případně je odstranit pracuje s programem Průzkumník napíše krátký text ve Wordu, dodržuje základní typografická pravidla, umí se pohybovat v dokumentu, označí část textu do bloku, orientuje se v panelu nástrojů vloží obrázek pohybuje se na webu pomocí hypertextových odkazů, známé adresy, jednoduchého vyhledávání pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou věkovou kategorii seznámí se s poštovními programy MS Outlook a MS Outlook Expres odešle zprávu s přílohou uloží obrázek i text z webu Práce s programy Práce se složkami a soubory Práce s programem Word Vyhledávání informací Elektronická pošta Zpracování informací OSV rozvoj schopnosti Čj, M, Aj 5. roč. Tv 5.roč. MV ovládání a vliv médií ve společnosti, kritické čtení a interpretace vztahu mediálních sdělení OSV- seberegulace a sebeorganizace Čj 5.roč. OSV - kreativita

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více