Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice"

Transkript

1 Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Školní řád mateřské školy Č.j.: 31/2012 Účinnost od: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní řád mateřské školy vydal ředitel školy a je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy. Je zpracován v souladu s níže uvedenými právními dokumenty ve znění pozdějších změn. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Základní údaje Základní škola a Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Součástí školy je školní družina. Mateřská škola funguje dle zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je zařazena do sítě škol jako součást vzdělávací soustavy ČR. Právní norma: příspěvková organizace IČO: Telefon ZŠ J. Š. Baara 9/a: Telefon MŠ Staroměstská 16: Web: Ředitel školy: Mgr. Vladimír Čunát Vedoucí učitelka MŠ Staroměstská: Irena Čermáková I. Zásady a cíle vzdělávání v naší mateřské škole V mateřské škole je uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání ( 33 školského zákona). 1

2 Režim dne v mateřské škole vychází z potřeb dětí. Je vytvořen program zaměřený na dítě tak, aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal úrovni věku dítěte, jeho individuálním potřebám a zájmům. Režim dne je plně v kompetenci vedoucí učitelky ve spolupráci s ostatními učitelkami. Vzdělávání je založeno na zásadách: rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného členského státu EU bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního nebo jiného postavení občana zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání součástí vzdělávání je jeho hodnocení vzhledem k dosahování výsledků, stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy Úkoly předškolní výchovy a vzdělávání: doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané přizpůsobovat výchovné a vzdělávací metody vývojovým fyziologickým, poznávacím, sociálním a emociálním potřebám dětí příslušné věkové skupiny a dbát na jejich respektování Jedním z prostředků pro dosahování těchto úkolů je neustálé vylepšování vzdělávacího prostředí, aby bylo pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, prostředí, v němž se děti mohou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. II. Organizace provozu mateřské školy Provozní doba v MŠ je od 6,00 do 16,30 hodin. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče, aby děti nenechávali v MŠ zbytečně dlouho. I když se naše MŠ snaží vytvářet dětem co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině. Pokud rodič dítě nevyzvedne do hodin, má škola možnost postupovat dle ustanovených pokynů, od pomoci policie ČR, sociální pracovnice, až po soudní rozhodnutí o příslušných opatřeních. Děti se scházejí od 6,00 7,00 hod v jedné třídě. Poté se rozcházejí do jednotlivých tříd, kde probíhají výchovně vzdělávací aktivity. Děti by měly přicházet do mateřské školy do 8,15 hod., kdy se MŠ se zamyká. V jiném čase lze přicházet odůvodněně po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Při pozdějším příchodu předem nahlášeném rodičem, prosíme, zvoňte. 2

3 Zabezpečení budovy budova mateřské školy se zamyká v časech podle určeného programu. Do vnější chodby MŠ je umožněn vstup do hodin. V době mimo provoz jsou všechny budovy školy zabezpečeny zabezpečovacím systémem a hlídací službou PCO. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce. Učitelky odpovídají za děti od doby převzetí od rodiče nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají. Rodiče či pověření zástupci jsou převzetí dítěte povinni oznámit odpovědné učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte. III. Zápis a přijímání dětí do mateřské školy Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitel školy. Mateřská škola přijímá děti ve věku od 3 6 let. Mateřská škola je čtyřtřídní s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů ve správním řízení dle zákona 500/2004 Sb., v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb., a vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, dle kriterií o přijímání dětí schválené Radou města České Budějovice. Přihlášku si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole. Třídy jsou naplňovány v souladu s příslušnými předpisy. Pečují o ně v každé třídě odborně vzdělané učitelky. Zpravidla jsou děti rozdělovány do tříd dle věku. Celková kapacita je 80 dětí. Zápis probíhá v následujícím školním roce měsíci dubnu. Přesné datum uskutečnění zápisu je dáno rodičům na vědomí formou oznámení v médiích a vyvěšením oznámení o zápisu na hlavní budově a vývěsce MŠ. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do 30 dnů. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Na informační schůzce, jejíž datum určí vedoucí učitelka školy, si rodiče vyzvednou k vyplnění Evidenční list, získají informace o provozu a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. IV. Nástup a docházka dětí do mateřské školy Děti do mateřské školy mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud splňují kriteria přijetí a pokud to kapacita školy dovolí. Rodiče odevzdají řádně vyplněný Evidenční list, ve kterém bude vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné. Dojde-li v průběhu docházky do MŠ ke změnám, jsou rodiče povinni neprodleně tyto změny nahlásit vedoucí učitelce nebo příslušné učitelce. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Poskytované Informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy a oprávněné orgány státní správy a samosprávy. 3

4 V. Úplata za předškolní vzdělávání V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání, se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce směrnicí, kterou vydává ředitel školy. Zde stanoví výši úhrady, termín, následně případně rozhodnutí o osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za nezaplacení. Úplata je uhrazena v následujícím měsíci po přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bezhotovostní formou (na účet banky, trvalým příkazem). Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno: děti v posledním roce před započetím školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon 123 odst. 2), avšak po dobu nejvýše 12 měsíců úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 420,-Kč měsíčně (změna je vyhrazena) snížena nebo prominuta bude úplata zákonnému zástupci dítěte, který doloží pobírání dávek v hmotné nouzi rodiče, kterých se týká snížení či prominutí úplaty, podají v mateřské škole žádost o na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každý měsíc osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, 164, odst. a) VI. Úplata za školní stravování dětí Placení stravného vyplývá ze zákona o rodině. V mateřské škole jsou dětem předkládány dvě svačiny a jeden oběd. Rodiče hradí náklady na potraviny formou inkasa podle pravidel školní jídelny. Stravné je zpracováno na PC, a proto platbou inkasem je částka odebíraná pouze tak vysoká, jak vysoké jsou náklady na potraviny dítěte v měsíci. Celková relace nákladů na potraviny je navrhována pro příslušné období p.vedoucí školní jídelny U Tří lvů 2/2, České Budějovice.. V MŠ se dodržuje pitný režim, dětem je k dispozici po celý den čaj. Obědy se odhlašují a přihlašují do hodin den předem. Děti nemají nárok na stravu v době nemoci, výjimku tvoří první den nemoci, kdy nebylo možno stravu odhlásit. Při zneužití bude cena obědu navýšena o režijní náklady. Pokud rodiče obědy neodhlásí další dny, pak obědy propadají. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Po dohodě a nahlášení dřívějšího odchodu, nejdéle do 8 hod., si lze dítě vyzvednout po obědě. Každé dítě má nárok na odebírání nanejvýš jednoho hlavního jídla (oběd) a doplňkového jídla (přesnídávka a svačina) denně. Stravování se uskutečňuje v době pobytu dětí ve školním zařízení, proto nebude brán zřetel na výjimečné dřívější odchody dětí (po obědě) a nebude jim z hygienických důvodů vydávána svačina dříve. Z hygienických důvodů se vzhledem k dovážení stravy neodhlášené nárokové obědy vydávají k odnášení v budově MŠ. Do MŠ je zakázáno z hygienických důvodů nošení jakýchkoliv potravin a tekutin, zejména vlastních svačin. Pouze v případě možného poškození zdraví dítěte a po souhlasu vedoucí učitelky, lze povolit nosit dietní jídlo z domova (Celiakie, Phenoketonurie ) Úplata za předškolní vzdělávání a náklady na potraviny v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení 4

5 provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon 35, odst.1 d.) Všechny platby probíhají bezhotovostní formou u všech peněžních ústavů. VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí po dobu pobytu dětí v MŠ. Chrání děti před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, před projevy nepřátelství a násilí. Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání vykonává právnická osoba vykonávající činnost v MŠ dohled nad dítětem od doby, kdy jej příslušná učitelka převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy opět předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Platí zákaz posílat děti do mateřské školy samotné-bez doprovodu zákonných zástupců dítěte či pověřených osob, pedagogické pracovnice jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v dokumentu Pověření, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě. Do MŠ jsou přijímány děti zdravé. Při jakékoliv změně ve zdravotním stavu dítěte jsou rodiče povinni informovat učitelku a naopak. Učitelka může při přijetí rozhodnout, zda bude dítě v konkrétní den přijato do kolektivu nebo ne. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Pokud dítě onemocní v průběhu dne v MŠ, bude tato skutečnost oznámena rodičům. Při výskytu příznaků onemocnění v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, průjem, bolest břicha ) jsou rodiče o záležitosti telefonicky informováni, v nejkratší možné době jsou rodiče povinni dítě vyzvednout z mateřské školy a zajistit další zdravotní péči o dítě. Stane-li se úraz v MŠ, škola je povinna zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Postup v těchto případech upravuje vnitřní směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví a zaměstnanců a dle traumatologického plánu. Zákonní zástupci si příp. zajistí nahlášení pojistné události. Při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. Děti budou vedeny k tomu, aby hlásily úraz svůj či jiného dítěte. Učitelka má možnost vyloučení dítěte z výletu, akcí, ozdravných pobytů atd. z důvodu zajištění zdraví a bezpečnosti ostatních dětí. Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Rodiče odpovídají za vhodnost, bezpečnost a čistotu oblečení dětí v MŠ i při pobytu venku. Pro v MŠ je nutná vhodná pevná obuv či bačkory s upevněnou patou (ne pantofle či kroksy ), dále pohodlné oblečení do MŠ i na ven a to včetně obuvi (dle počasí), do třídy náhradní oblečení do sáčku (malé děti), každý týden čisté pyžamo. Řádně zabezpečit brýle gumičkou, MŠ za poničení nezodpovídá. Děti, které si věci zatím nepoznají, budou mít věci řádně označené! Děti si do MŠ nosí papírové kapesníčky, které jsou potom dětem kdykoli k dispozici. Další potřebné oblečení je upřesňováno po dohodě s třídními učitelkami. MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou z domova. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k jejich poškození, ztrátě či zranění dítěte. MŠ neodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní. V případě prokázané ztráty věcí dítěte či jejich nezaviněného poškození v MŠ je nutno písemně zažádat o odškodnění, doložit cenu ztracené věci paragonem pro odškodnění pojišťovnou Kooperativa. Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem podávat léky. Mateřská škola je ze zákona povinna chránit děti před diskriminací, šikanou, stykem s drogami, patologickými jevy, rovněž také před týráním ze strany rodičů. 5

6 Tuto případnou skutečnost musí nahlásit na Policii ČR a příslušnému odboru sociálních věcí. VIII. Ukončení docházky do mateřské školy Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Po předchozím písemném upozornění rodiče ( dle 35, odst.3, školského zákona č.561/2004 Sb.,) jestliže: se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady Provoz MŠ je každoročně přerušen v měsíci červenci a srpnu vždy podle střídání mateřských škol, které zajišťují provoz během hlavních prázdnin. O změnách a provozu MŠ budou zákonní zástupci včas informováni. IX. Práva a povinnosti rodičů a dětí shrnutí, zásady hodnocení Práva rodičů: - kdykoliv přivést nebo vyzvednout své dítě z mateřské školy (po dohodě) - vyzvedávat dítě plánovaně po obědě bez svačiny (finanční úleva) - zúčastnit se akcí pořádaných MŠ - diskrétnost a ochrana informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - vytvořit Klub rodičů a zde předkládat a obhajovat zájmy rodičů a dětí - projevit svá přání nápady, připomínky formou dotazníků - projednat či podat stížnosti u ředitele školy - získat informace u učitelky o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí /vedení složky/ a dalších činnostech, souvisejících s pobytem jejich dětí v MŠ /ve vhodném čase/ Povinnosti rodičů Omlouvat nepřítomnost dítěte. Předat dítě osobně paní učitelce. Oznámit MŠ každé infekční nebo jiná závažná onemocnění. Na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Informovat učitelky o změnách chování nebo zdravotního stavu dítěte, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání či zdraví ostatních dětí. Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu, po dohodě lze termín změnit. Nahlásit učitelkám změny v adrese, zaměstnání, telefonu apod. Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření. V případě vyzvedávání jejich dítěte jinou osobou - povinnost písemně ji pověřit k vyzvedání jejich dítěte (formuláře u p. učitelek na třídách), bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči (zákonnému zástupci dítěte) Nejezdit v areálu školy na kole. Nevodit do objektu MŠ zvířata. Pokud pověřená osoba vyzvedáváním dítěte narušuje závažným způsobem provoz MŠ, může MŠ odepřít vydání dítěte této pověřené osobě dle 5 odst. 1 vyhl. O předškolním 6

7 vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte potom bude vyzvedávat dítě sám nebo písemně pověří jinou osobu. Pokud toto neučiní a pověřená osoba bude dále narušovat závažným způsobem provoz MŠ, může ředitel školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. O porušování provozu mateřské školy je vedena evidence. Práva dětí : - právo na vzdělávání - hrát si, svobodně volit hru v době volných her - svobodně myslet a říci svůj názor - právo na samostatnost - svobodně zvolit činnost z nabídky hlavních řízených činností - právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců MŠ - na emočně kladné prostředí a projevování lásky - právo na základní potřeby - nikdo nemá právo mu ubližovat - sdružovat se s ostatními nebo zůstat sám právo na soukromí - na ochranu před nebezpečím, na odpočinek - na získávání informací, které je zajímají (odpovědi, přiměřené jejich věku ) Zásady hodnocení dětí Každé dítě má založenou svoji složku, kam jsou zaznamenávány individuální výsledky jeho vzdělávání ve všech oblastech jeho vývoje a to 2x ve školním roce, u předškolních dětí 3x v roce. Průběžně jsou zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v čem je dítě nadané a naopak, v jaké oblasti potřebuje pomoc. Jde o důvěrný materiál, sloužící pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanost rozdílech a zvláštnostech v chování a projevech dítěte doma a v kolektivu. Pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací plán. Je to závazný pracovní materiál, který vzniká na základě součinnosti mezi pedagogy MŠ a pracovníky PPP za spolupráce s rodiči. Aktualizované údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dětmi. X. Pravidla zacházení s majetkem školy ze strany dětí a rodičů v rámci vzdělávání Po dobu pobytu dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení dětí s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a předchází záměrnému poškozování majetku MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni se v době jejich pobytu v MŠ při zacházení s majetkem MŠ chovat tak, aby tento nepoškozovali. V případě, že zjistí jakékoli poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opouští neprodleně areál školy! XI. Kontakty a konzultační hodiny Konzultace s učitelkami MŠ je možná vždy ráno nebo odpoledne po hodině. Rady, připomínky, nesrovnalosti i nedorozumění mohou rodiče vyřešit s vedoucí učitelkou 7

8 nejlépe v době od do hodin denně. Případně po telefonické domluvě na schůzce předem sjednané. Stížnosti na personál školy se řeší vždy ve třech osobách. Konzultační hodiny s ředitelem školy: Předem lze domluvit schůzku s ředitelem školy na telefonním čísle: Případné dotazy lze posílat na ovou adresu XII. Závěrečná ustanovení Účinnost a platnost tohoto školního řádu: od Tento školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance mateřské školy. Školní řád je k nahlédnutí na informativních nástěnkách v šatnách tříd nebo ve spojovacích chodbách, jsou s ním seznamováni rodiče na schůzkách. V Českých Budějovicích, dne Mgr. Vladimír Čunát ředitel ZŠ a MŠ Irena Čermáková vedoucí učitelka MŠ 8

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy - 1 - Mateřská škola U Nové školy 637 Praha 9 190 00 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY U Nové školy pro šk.rok 2014/2015 I. Údaje o zařízení Název : MATEŘSKÁ ŠKOLA U Nové školy Sídlo : U Nové školy 637, Praha

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více