Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ. Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o."

Transkript

1 Školní řád MŠ Mateřská škola Bašt, okres Praha-východ,p. o. Školní řád byl pracován v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon O předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 1. Přijímací řízení 1.1. zápis dětí do mateřské školy /dále jen MŠ/ stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zpravidla v měsíci květnu. Veřejnost je informována prostřednictvím nástěnky a místního rozhlasu. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě Žádosti o přihlášení dítěte do MŠ, Žádost zákonný zástupce vyplní při zápisu a obdrží Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování Ten vyplní, nechá potvrdit dětským lékařem a oba dva zákonní zástupci podepíší. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním Na základě vyplněného Evidenčního listu dítěte a Žádosti o přijetí dítěte do MŠ, přijaté děti vyvěsí ředitelka pod registračním číslem na web a nástěnku školy.nepřijaté děti vyrozumí písemně dopisem do vlastních rukou jejich zákonných zástupců k předškolnímu vzdělávání se přednostně přihlašují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obecní úřad, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ.O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Pokud počet přihlášených dětí překročí limit na třídu, rozhodne ředitelka školy přijetí dětí podle kritérií v dané posloupnosti: v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 2. dítě, jenž má trvalý pobyt v obci Bašť, a které k 31.8.dosáhne věku 3 let. Rozhodující je věk dítěte s upřednostněním starších dětí (dle data narození) 3. dítě, které nemá trvalý pobyt v obci Bašť, a které k dosáhne věku 4 let s upřednostněním starších dětí (dle data narození) 1.6. ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte v MŠ (podle 35 školského zákona): dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ v průběhu zkušebního pobytu dítěte na doporučení lékaře nebo školské poradenského zařízení 1

2 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. 2. Platby v mateřské škole 2.1. Podle právních předpisů o předškolním vzdělávání, je stanoveno: - děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a dovršily od 1.září do 31. srpna 6 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné /školský zákon, 123 odst. 2/ - děti, které mají odklad, hradí úplatu za předškolní vzdělávání-1000,-kč - úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 1000,- Kč měsíčně pro dané období /vyhláška č. 14, 6, odst. 2/ - osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče /vyhláška č. 14, 6, odst.3/ - rodiče, kterých se týká osvobození, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku - o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ /školský zákon, 164, odst. a/ - V souladu s 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. - nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena - zákonní zástupci, kterých se týká snížení úplaty si podají v MŠ žádost o snížení na příslušném formuláři - o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy /školský zákon, 164, odst. a/ úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro zákonné zástupce povinné. Úplata za předškolní vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ / 35, odst.1d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon/. 3. Evidence dítěte 3.1. zákonní zástupci vyplní Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich zaměstnání, další děti, telefonické spojení, 3.2. zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Evidenčního listu dětský lékař a to před vydáním rozhodnutí o přijetí, 3.3. zákonný zástupce nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích zejména změnu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, telefon, 2

3 3.4. informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/. 4. Provoz mateřské školy 4.1. MŠ má právní subjektivitu, má 4 smíšené třídy /věk zpravidla od 3 do 6 let/ a má vypracovaný svůj školní řád. Přílohou je organizační uspořádání školy a informace pro zákonné zástupce 4.2. provoz MŠ je od 7.00 do hodin provoz MŠ je většinou přerušen mezi vánočními svátky na dobu dvou až šesti dnů. V měsíci červenci a srpnu je provoz částečně přerušen. Je zajištěn náhradní prázdninový provoz v okolních MŠ. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce MŠ nejpozději 30 dnů před přerušením provozu, zabezpečí ředitelka MŠ ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné MŠ Ve všech čtyřech třídách se ráno děti schází od ,15 hod, děti ze třídy Sluníček se schází ráno od 7.00 do 7.30 hodin ve třídě Hvězdiček, od hod již ve své třídě. Děti ze třídy Korálků se schází ráno od 7,00 do 8,15, děti ze třídy Kostiček se schází ráno od 7,00 do 7,30 ve tříde Korálků, od 7,30 do 8,15 ve své třídě. Poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ později, dítě ale musí být nahlášené na stravování Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte /rýma, kašel, bolest břicha, hlavy /, teprve potom může opustit školu. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné, dětem nemohou být podávány jakékoliv léky v MŠ 4.6. zákonní zástupci dítěte písemně pověří k vyzvedávání dítěte pověřenou osobu /formulář zmocnění/. Toto zmocnění platí na dobu určitou daný školní rok. Odchod dětí domů vzhledem k zabezpečení budovy probíhá v době po obědě od do hod. ve všech třídách. Odpoledne odchod je pak v době od do hodin.ve třídě Hvězdiček se děti převádí v hod do budovy Sluniček.Ve třídě Korálků se děti převádí v 16,30 do třídy Kostiček. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo zástupcům předají při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou zákonní zástupci s ředitelkou školy a třídními mi předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující na začátku školního roku mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů měsíce září 4.8. zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte den předem a nebo druhý den ráno nejpozději do 8.15 hod ústně nebo telefonicky. Je-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, je dítěti ukončena docházka do MŠ, 4.9. všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.pojištění hradí škola. 3

4 4.10. informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonný zástupcům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky, stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ dávejte ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům, děti musí mít své věci označené, popřípadě podepsané, za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí! konzultační hodiny jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s učitelkou nebo ředitelkou,lze též domluvit schůzku se všemi zaměstnanci v budově MŠ. 5. Práva zákonných zástupců Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a MŠ. Zákonní zástupci mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. Zákonní zástupci jsou informováni o všem, co se v MŠ děje nástěnkami v šatně dětí, internetem a po předchozí domluvě osobními konzultacemi. 6. Povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy - nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - při vyzvedávání dítěte mít vyplněné Zmocnění, kde jsou uvedeny pověřené osoby - předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé, s čistou hlavou ( bez vší ). - nahlásit změny v důležitých datech dítěte /změna bydliště, telefon, zdravotní pojišťovny/ - v termínech platit úplaty za předškolní vzdělávání a stravné - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ - mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu Řečí všeho dosáhnem,mluv a cvič každým dnem se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot životně důležitých pro člověka. Každá třída má svůj denní program, který je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. 4

5 7. Práva dítěte Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte): - aby mu byla společností poskytována ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/ - být respektováno jako jedinec ve společnosti /slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/ - na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku / - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /respektovat ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí / - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život /právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem../. 8. Povinnosti dítěte Při příchodu do MŠ do šatny, kde se zdržovat pouze po dobu převlékání, přechod do třídy, či domů. Všechny své věci v šatně udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. Při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. Děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména: - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny, - plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. - reagovat na pokyny učitelek - chovat se podle pravidel dětského kolektivu - neubližovat ostatním dětem 9. Ochrana a bezpečnost dětí Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání ), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. 5

6 Škola zajistí, aby děti byli poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dítěte. Dokladem o provedeném poučení je záznam o poučení (třídní kniha) přílohou je osnova poučení. Děti, které nebyly v době poučení přítomny, je třeba v nejbližším vhodném termínu poučit také. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 9.1. za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí /pověření nepedagogičtí/ pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě, 9.2. pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte, 9.3. pedagogický /pověřený nepedagogický/ pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, 9.4. bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna dozorem pedagogů, pokud je dětí více než 20, pedagog má nad dětmi dozor spolu s druhým pedagogem nebo školnicí pokud se v mš vzdělává v jedné třídě více než jedno integrované dítě, je při pobytu venku více než 12 dětí zajištěn dozor dvěma pedagogy nebo pedagogem a asistentem pedagoga nebo pedagogem a školnicí ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech /plavání, divadlo, výlety apod./ nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující dozor a bezpečnost dětí / školnicí/, 9.7. výuka plavání se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka školy musí při podpisu smlouvy ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků. Při plavecké výuce se třída dělí na skupiny, každou skupinu vede jeden vyučující. Nejvyšší počet dětí ve skupině je 10. Výcvik neplavců je třeba provádět odděleně s odpovídající hloubkou vody. Pedagogický pracovník musí mít přehled o celém prostoru výuky a všech dětech. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výuky překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při jejím zakončení. Odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na výuku plavání doprovázejí. Za bezpečnost dětí při plavecké výuce, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům (instruktorům) jež vedou výuku, odpovídají učitelky MŠ. Doprovázející pedagogický pracovník musí být přítomen po celou dobu výuky. Pokud nemůže být zachován náležitý přehled a dozor nad dětmi, má právo pedagogický pracovník plaveckou výuku přerušit v době realizace zájmového kroužku zodpovídá za děti, které se činností účastní, vždy vedoucí zájmového kroužku / lektorka /, a to od doby převzetí dětí od učitelky do doby jejich předání učitelce, 9.9. mateřská škola odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte, úrazem dítěte je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny proti 6

7 úrazu u České pojišťovny. V případě úrazu zákonní zástupci obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá, úrazem dětí není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast bezpečnosti, šikany, diskriminace, nepřátelství nebo násilí a vandalismu např. besedy s policií vchod do areálu MŠ k zajištění bezpečnosti dětí zamyká školnice a to vždy v době od 8.15 do hod., po vyzvednutí dětí po obědě se opět zamyká ve do 14,30 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonek a vyčkat příchodu zaměstnanců školy. V období mimo provoz je MŠ monitorována elektronickou signalizací. Ve třídě Korálků a Kostiček jsou vstupní dveře uzamčeny po celý den. Zákonní zástupci při vstupu do MŠ vždy zvoní. 10. Péče o zdraví, první pomoc a ošetření Cílem v péči o zdraví dítěte je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno: - k poznávání své identity ve vztahu k druhým a okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti - k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu - k dobrému chování při stolování - k bezpečnému pohybování v blízkém okolí - k vytvoření zdravých životních návyků a postojů - k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku - k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování. Rovnováha by měla být vytvořena mezi prací, odpočinkem a zábavou. V MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem předškolního vzdělávání, ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí První pomoc při úrazu dítěte škola odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni děti a všichni zaměstnanci školy. Na vhodných místech umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, nemocných. O provedených opatřeních informuje kromě pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i zákonné zástupce a děti, škola zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, osoba plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole, opatření k zajištění první pomoci provede škola i při školních akcích konaných mimo školu, rozsah vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci při zotavovací akci stanovuje zvláštní právní předpis 7

8 11. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckymi, hračkami a dalšími vzdělávacícmi potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. V případě poškození bude tato záležitost projednána se zákonnými zastupci a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. 12. Závěrečné ustanovení Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zaměstnanci musí být s jeho obsahem prokazatelně seznámeni. Školní řád zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. Školní řád byl vydán dne : S účinností od: Školní řád byl aktualizován dne: Zuzana Černá ředitelka mateřské školy Přílohy: č.1 - Třídy a pracovní tým mateřské školy č. 2 - Seznámení zaměstnanců se školním řádem 8

9 Třídy a pracovní tým mateřské školy příloha č. 1 školního řádu Mateřská škola se jmenuje MŠ Bašť a má 4 třídy Hvězdičky, Sluníčka, Korálky a Kostičky Děti vzdělává 10 pedagogických pracovnic. O úklid,vaření a výdej stravy se starají 4 provozní pracovnice, vedoucí školní jídelny, topič-údržbář, administrativní pracovnice-účetní Pracovní tým naší mateřské školy: Zaměstnanec Procovní zařazení Pracoviště Zuzana Černá ředitelka Hvězdičky Alice Stibalová vedoucí Korálky Monika Strouhalová Lenka Pavlíková Vladimíra Klausová Veronika Severová Jitka Nedvědová Jana Fialková Lucie Turková Jana Zemanová asistent pedagoga asistent pedagoga Hvězdičky Korálky Sluníčka Sluníčka Kostičky Kostičky Kostičky Sluníčka Hana Kubátová Jana Zemanová Jana Kejlová Olga Mišnerová školnice školnice školnice školnice Hvězdičky Sluníčka Korálky Kostičky Lucie Turková Eva Zanotto vedoucí školní jídelny kuchařka Hvězdičky Jitka Mazánková účetní, admin. pracovnice Milan Hlušička topič, údržbář Děti jsou ve 4 smíšených třídách ve věku od 3-6 let 9

10 příloha č. 2 školního řádu Seznámení zaměstnanců se školním řádem Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a se školním řádem Mateřské školy Bašť, okres Praha východ, p. o., schváleným dne , aktualizovaný dne Stibalová Alice... Strouhalová Monika... Pavlíková Lenka,... Severová Veronika: Klausová Vladimíra:... Nedvědová Jitka:... Fialková Jana:... Turková Lucie:... Zemanová Jana:... Kubátová Hana:... Mišnerová Olga:... Kejlová Jana:... Mazánková Jitka:... Zanotto Eva:... Hlušička Milan:... 1

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více