MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 d1) bezúplatný převod pozemku parc. č. 470/20 k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví společnosti KOČÍ holding, a. s. pozemek pod chodníkem v ulici Lomená, lokalita Putimská Vysoká NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 470/20, orná půda o výměře 57 m 2 k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví společnosti KOČÍ holding, a. s., IČO , se sídlem Písek, Hradiště, K Lipám 132, Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení darovací smlouvy. Důvodová zpráva: Společnost KOČÍ holding, a. s. zaslala městu Písek nabídku na bezúplatný převod pozemku parc. č. 470/20 k. ú. Hradiště u Písku (viz. příloha č. 1) jedná se pozemek pod chodníkem v ulici Lomená, lokalita Putimská Vysoká. Chodník je ve vlastnictví města. Nabízený pozemek navazuje na pozemek ve vlastnictví města parc. č. 470/5 k. ú. Hradiště u Písku komunikace v ulici Lomená. Zákres pozemku a vlastnických vztahů tvoří přílohu č. 2. Pozemek parc. č. 470/20 o celkové výměře 57 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise nezaujala žádné stanovisko. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výboru Hradiště: Bude sděleno na zasedání zastupitelstva města. Vyjádření odboru ŽP: Bez připomínek. Vyjádření odboru dopravy: Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě jsou sjezdy k rodinným domům v majetku města (jsou součástí chodníku), souhlasí odbor s tímto netypickým řešením. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování k převodu pozemku bez připomínek. Předmětný pozemek je v územním plánu Písek zahrnut jako součást stávajících ploch bydlení v rodinných domech. Na část pozemku zasahuje územním plánem navrhovaná trasa veřejně prospěšné stavby: P12 STL plynovodní řad. Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: Převod pozemku pod chodníkem od firmy Kočí na město bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují bezúplatný převod pozemku. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- stránka 2 (celkem 45)

3 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 nabídka společnosti KOČÍ holding, a. s. č. 2 - zákres pozemku do mapy + ortofotomapa č. 3 foto stránka 3 (celkem 45)

4 Příloha č. 1 nabídka společnosti KOČÍ holding, a. s. stránka 4 (celkem 45)

5 Příloha č. 2 zákres pozemku do mapy + ortofotomapa stránka 5 (celkem 45)

6 stránka 6 (celkem 45)

7 stránka 7 (celkem 45)

8 Příloha č. 3 foto stránka 8 (celkem 45)

9 stránka 9 (celkem 45)

10 d2) bezúplatný převod pozemku parc. č. 2645/14 k. ú. Písek z vlastnictví Jihočeského kraje akce: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2645/14 o výměře 20 m 2 k. ú. Písek, ostatní plocha - silnice (oddělen GP č /2017 ze dne z pozemku parc. č. 2645/4 k. ú. Písek) z vlastnictví Jihočeského kraje, IČO , U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ , který je trvale zastavěn stavbou: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek dokončilo výstavbu chodníku a cyklistické stezky v průmyslové zóně Dobešická. Na stavbu byl dne vydán kolaudační souhlas a vyhotoven GP č /2017 ze dne Dle GP byl stavbou cyklostezky zastavěn nově vzniklý pozemek parc. č. 2645/14 o výměře 20 m 2 (oddělen z pozemku parc. č. 2645/4 k. ú. Písek), který je ve vlastnictví Jihočeského kraje. Pro účely stavebního povolení byla uzavřena mezi městem Písek a SÚS Jihočeského kraje smlouva o právu provést stavbu, nyní je třeba dořešit majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje bezúplatný převod. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska výstavby a územního plánování bez připomínek. Jedná se pouze o majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. Vyjádření odboru dopravy: Bez připomínek. Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují bezúplatný převod pozemku. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: stránka 10 (celkem 45)

11 č. 1 - zákres dotčeného pozemku do mapy č. 2 - geometrický plán Příloha č. 1 - zákres dotčeného pozemku do mapy stránka 11 (celkem 45)

12 Příloha č. 2 geometrický plán stránka 12 (celkem 45)

13 stránka 13 (celkem 45)

14 stránka 14 (celkem 45)

15 d3) bezúplatný převod pozemku parc. č. 609/10 k. ú. Písek z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu akce: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 609/10 o výměře 251 m 2, ostatní plocha ostatní komunikace, k. ú. Písek (oddělen GP č /2017 ze dne z pozemku parc. č. 609/3 k. ú. Písek) z vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov, který je trvale zastavěn stavbou: Chodník a cyklostezka v průmyslové zóně Dobešická do vlastnictví města Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek dokončilo výstavbu chodníku a cyklistické stezky v průmyslové zóně Dobešická. Na stavbu byl vydán kolaudační souhlas a vyhotoven GP č /2017 ze dne Dle GP byl stavbou zastavěn nově vzniklý pozemek parc. č. 609/10 o výměře 251 m 2 (oddělen z pozemku parc. č. 609/3 k. ú. Písek). Pozemek je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Státní pozemkový úřad. Nyní je třeba dokončit majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje bezúplatný převod pozemku. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska výstavby a územního plánování bez připomínek. Jedná se pouze o majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby. Vyjádření odboru dopravy: Bez připomínek. Vyjádření MSP: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují bezúplatný převod pozemku. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: stránka 15 (celkem 45)

16 č. 1 - zákres dotčeného pozemku do mapy č. 2 - geometrický plán Příloha č. 1 - zákres dotčeného pozemku do mapy stránka 16 (celkem 45)

17 Příloha č. 2 geometrický plán stránka 17 (celkem 45)

18 stránka 18 (celkem 45)

19 stránka 19 (celkem 45)

20 d4) zřízení služebnosti ve prospěch města Písek na částech pozemků parc. č. 1852/2 a č. 2230/8 vše k. ú. Písek ve vlastnictví Jihočeského kraje Prodloužení městského vodovodního řadu pro areál závodu SÚS v Písku NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. bezúplatné zřízení služebnosti umístění vodovodního řadu a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na částech pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO , se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, , a to parc. č. 1852/2 a parc. č. 2230/8 vše k. ú. Písek v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2017 ve prospěch města Písku. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti. 2. konečné znění smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy uložení vodovodního řadu a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na částech pozemků parc. č. 1852/2 a parc. č. 2230/8 vše k. ú. Písek v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2017. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, jako oprávněným a Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČO , se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, jako povinným. Služebnost bude zřízena bezúplatně. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 239/17: Zastupitelstvo města: 1. schvaluje bezúplatný převod stavby prodloužení městského vodovodního řadu pro areál závodu SÚS JčK Písek o celkové délce 179 m od Jihočeského kraje, IČO , se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ do majetku města Písek. Vybudovaná stavba vodovodního řadu bude umístěná na pozemcích parc. č. 1852/2, č. 1854/1, č. 1854/14, č. 2230/8 a č. 2230/19 vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. 2. schvaluje konečné znění smlouvy o bezúplatném převodu dle přílohy bezúplatný převod stavby prodloužení městského vodovodního řadu pro areál závodu SÚS v Písku o celkové délce 179 m od Jihočeského kraje, IČO , se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ do majetku města Písek. Vybudovaná stavba vodovodního řadu je umístěná na pozemcích parc. č. 1852/2, č. 1854/1, č. 1854/14, č. 2230/8 a č. 2230/19 vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č INF) Na základě přijatého usnesení byla dne uzavřena smlouva o bezúplatném převodu, na základě které se město Písek stalo vlastníkem vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby Prodloužení městského vodovodního řadu pro areál závodu SÚS v Písku viz. příloha č. 1. Tento vodovodní řad je mimo jiné umístěn i na částech pozemků parc. č. 1852/2 a č. 2230/8 vše k. ú. Písek, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje zákres pozemků je uveden v příloze č. 2. Nyní by byla ve prospěch města zřízena služebnost na uložení vodovodního řadu na pozemcích Jihočeského kraje, a to v koridoru dle geometrického plánu /2017 viz. příloha č. 3. stránka 20 (celkem 45)

21 Rovněž byl vyhotoven návrh smlouvy o zřízení služebnosti (viz. příloha č. 4), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Pozn.: Ještě bude zřízena služebnost na pozemku parc. č. 1854/1 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví společnosti E.ON ČR, s. r. o. toto bude řešeno samostatnou smlouvou. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje zřízení služebnosti ve prospěch města. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti a smlouvu o zřízení služebnosti. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 uzavřená smlouva o bezúplatném převodu č. 2 zákres pozemků do katastrální mapy č. 3 - geometrický plán č /2017 na zaměření koridoru služebnosti č. 4 návrh smlouvy o zřízení služebnosti stránka 21 (celkem 45)

22 Příloha č. 1 uzavřená smlouva o bezúplatném převodu stránka 22 (celkem 45)

23 stránka 23 (celkem 45)

24 stránka 24 (celkem 45)

25 Příloha č. 2 zákres pozemků do katastrální mapy stránka 25 (celkem 45)

26 Příloha č. 3 - geometrický plán č /2017 na zaměření koridoru služebnosti stránka 26 (celkem 45)

27 stránka 27 (celkem 45)

28 Příloha č. 4 návrh smlouvy o zřízení služebnosti NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany Jihočeský kraj České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ IČ: DIČ: CZ p r o s t ř e d n i c t v í m Správa a údržba silnic Jihočeského kraje právní forma: příspěvková organizace Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Č.Budějovicích, odd.pr,vložka 173, datum zápisu zastoupena Ing. Janem Štíchou ředitelem organizace IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení:.. Č. účtu: /dále povinný / a Město Písek se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek zastoupeno Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města IČO: DIČ: CZ /dále jen oprávněný/ Smlouvu o zřízení služebnosti / dále též služebnost /podle 1257 a násl., Občanského zákoníku I. PŘEDMĚT SMLOUVY Povinný - Jihočeský kraj prohlašuje a prokazuje, že je na základě ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb, a 9 odstavce 1 zák.č.13/1997 Sb.,v platném znění, výlučným vlastníkem pozemků KN parc. č. 1852/2 ostatní plocha, jiná plocha a KN parc. č. 2230/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány na LV č. 496 pro obec Písek a k.ú. Písek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má k těmto pozemkům právo hospodaření na základě zřizovací listiny ze dne schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č.j.: 183/2002/ZK, v platném znění a je v souladu s platnými právními předpisy oprávněna k uzavření této smlouvy. Na základě této smlouvy se zřizuje ve prospěch oprávněného právo odpovídající služebnosti a to právo umístění vodovodního řadu a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na částech pozemků KN parc.č. 1852/2 a KN parc. č. 2230/8 v k.ú. Písek v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2017. Geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. stránka 28 (celkem 45)

29 II. POVINNOST POVINNÉHO Povinný je povinen strpět užívání zařízení v rozsahu stanoveném touto smlouvou o zřízení služebnosti a dále je povinen dodržovat zákonem mu uložená omezení, která se k předmětnému zařízení vztahují, zejména ustanovení zákona o ochranném pásmu. III. POVINNOST OPRÁVNĚNÉHO Oprávněný je povinen nést v plné míře náklady spojené se zřízením, zachováním, údržbou a opravami zařízení a dále je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k omezování vlastnického práva vlastníka nad nezbytnou míru. Oprávněný je odpovědný za případnou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem práva odpovídajícího služebnosti dle této smlouvy. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Právo odpovídající služebnosti zaniká: IV. POPLATEK V. ZÁNIK PRÁVA 1. Nastanou-li takové trvalé změny na věci, že již nemůže sloužit účelu, pro který bylo toto právo sjednáno. 2. Zrušením smlouvy písemnou dohodou stran. VI. PŘECHOD PRÁVA Služebnost se zřizuje k pozemkům KN parc. č. 1852/2 a KN parc. č. 2230/8 v k.ú. Písek, zavazuje tedy každého vlastníka tohoto pozemku ve vztahu k oprávněnému. VII. VZNIK PRÁVA Právo odpovídající služebnosti vznikne oprávněnému dnem zápisu služebnosti do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni podání návrhu na vklad práva katastrálnímu úřadu. Účastníci smlouvy se zavazují učinit nebo podat všechny potřebné a účelné úkony nebo prohlášení tak, aby vklad mohl být neprodleně proveden. VIII. ZÁPIS NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ Smluvní strany žádají, aby na základě této smlouvy byl proveden v katastru nemovitostí na LV č. 496 na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovišti Písek příslušný zápis. IX. NÁKLADY A POPLATKY Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy a poplatky spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V neupravených částech se tato smlouva o zřízení služebnosti řídí ustanoveními občanského zákoníku 1257 a násl.. stránka 29 (celkem 45)

30 Oprávněný výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby povinný ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval o oprávněném údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně na pozemku bude oprávněný realizovat. Zřízení služebnosti na služebném pozemku, za podmínek uvedených v této smlouvě o zřízení služebnosti, bylo schváleno zastupitelstvem města dne usnesením č.. Účastníci smlouvy výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu a že byla podepsána na důkaz souhlasu s jejím obsahem. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu. V Českých Budějovicích dne: Ve Písku dne: Ing. Jan Štícha Mgr. Eva Vanžurová ředitel příspěvkové organizace starostka města Správa a údržba silnic Jihočeského kraje stránka 30 (celkem 45)

31 d5) výkup splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu od investora lokalita Písek, Pod Šobrovnou - podle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. výkup staveb splaškové kanalizace o délce cca 23 m, dešťové kanalizace o délce cca 19,5 m a vodovodního řadu o délce cca 26 m vybudovaných v rámci výstavby Prodloužení inženýrských sítí a přípojky na pozemek KN 1478/108 k. ú. Písek na pozemcích parc. č. 1478/13, č. 1478/108 a č. 2193/2 vše k. ú. Písek od investora do majetku města Písek. Jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury ve veřejném zájmu, budoucí prodávající může po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování staveb kanalizace a vodovodu, a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5. Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu. V případě neschválení příspěvku by se výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. 2. konečné znění smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení staveb splaškové kanalizace o délce cca 23 m, dešťové kanalizace o délce cca 19,5 m a vodovodního řadu o délce cca 26 m vybudovaných v rámci výstavby Prodloužení inženýrských sítí a přípojky na pozemek KN 1478/108 k. ú. Písek na pozemcích parc. č. 1478/13, č. 1478/108 a č. 2193/2 vše k. ú. Písek od investora do majetku města Písek. Jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury ve veřejném zájmu, budoucí prodávající může po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování staveb kanalizace a vodovodu, a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5. Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu. V případě neschválení příspěvku by se výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č INF bud) Důvodová zpráva: Investor zahájí v roce 2018 výstavbu Prodloužení inženýrských sítí a přípojky na pozemek KN 1478/108 k. ú. Písek. V rámci této výstavby vybuduje stavby splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu. Investor plánuje na svém pozemku parc. č. 1478/108 k. ú. Písek vybudovat stavbu rodinného domu. Předmětné stavby kanalizace a vodovodu budou umístěny na pozemcích: - parc. č. 1478/13 a č. 1478/108 vše k. ú. Písek, které jsou ve vlastnictví investora, - parc. č. 2193/2 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví města. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury, může budoucí prodávající po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování těchto staveb, a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5, jak byly schváleny zastupitelstvem města dne Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu. stránka 31 (celkem 45)

32 V případě neschválení příspěvku by se výkup vybudovaných staveb kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Nyní by byla uzavřena budoucí kupní smlouva, po kolaudaci staveb kupní smlouva. Zákres prodloužení veřejné kanalizace a vodovodu je uveden v příloze č. 3. Na základě výše uvedeného byl vyhotoven návrh smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní (viz. příloha č. 2), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje výkup. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování k výkupu - bez připomínek. Vyjádření ČEVAKu, a. s.: Souhlasí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují výkup vybudovaných sítí a uzavření budoucí kupní smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Výdaj v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena dle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů a zásady pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o převzetí stavby ve veřejném zájmu do vlastnictví města č. 2 návrh smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha č. 3 zákres prodloužení kanalizace a vodovodu č. 4 zákres lokality do mapy č. 5 foto stránka 32 (celkem 45)

33 Příloha č. 1 žádost o převzetí stavby ve veřejném zájmu do vlastnictví města stránka 33 (celkem 45)

34 Příloha č. 2 návrh smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha Příloha č. 3 zákres prodloužení kanalizace a vodovodu stránka 34 (celkem 45)

35 Příloha č. 4 zákres lokality do mapy stránka 35 (celkem 45)

36 stránka 36 (celkem 45)

37 stránka 37 (celkem 45)

38 Příloha č. 5 stránka 38 (celkem 45)

39 d6) zrušení usnesení č. 191/17 ze dne , č. 222/17 ze dne a č. 246/17 ze dne prodej pozemků parc. č. 587/17, č. 588/6, č. 588/4, č. 588/5, č. 590/7 a č. 590/5 vše k. ú. Písek společnosti s. n. o. p. cz, a. s. - lokalita průmyslová zóna, výstavba nové výrobní haly NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zrušení svých usnesení č. 191/17 ze dne , č. 222/17 ze dne a č. 246/17 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 191/17: 1/ Zastupitelstvo města schvaluje zrušení svého usnesení č. 250/15 ze dne , kterým schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 587/1 o výměře m2, části pozemku parc. č. 588/2 o výměře cca m2 a části pozemku parc. č. 590/2 o výměře cca m2 vše k. ú. Písek za účelem výstavby nové výrobní haly společnosti ERT Automotive Bohemia, s. r. o., IČO , se sídlem U Vodárny 1506, Písek. 2/ Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků či jejich částí parc. č. 588/3, č. 588/2, č. 588/1, č. 587/1, č. 590/2 a č. 590/3 vše k. ú. Písek o celkové výměře cca m2 společnosti s. n. o. p. cz, a. s., IČO , se sídlem Stanislava Maliny 452, Písek za účelem výstavby nového výrobního závodu s. n. o. p. cz II, a to za cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti pro částečně zasíťované pozemky s podmínkou že kupující vymezí po dohodě s odborem životního prostředí pás zeleně v části přiléhající k městské části Purkratice. Geometrický plán na oddělení částí pozemků bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Dále dne přijalo usnesení č. 222/17: Zastupitelstvo města schvaluje s připomínkami konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemků parc. č. 587/17 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 587/1), parc. č. 588/6 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/1), parc. č. 588/4 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/2), parc. č. 588/5 o výměře 1195 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/3), parc. č. 590/7 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/2) a parc. č. 590/5 o výměře 4644 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/3) vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti s. n. o. p. cz, a. s., IČO , se sídlem Písek, Stanislava Maliny 452, PSČ za kupní cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti částečně zasíťovaný pozemek, kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. (sml. č P) Obsah smlouvy nechť je doplněn o tyto další závazky a věcná práva. 1) Pás zeleně bude vytvořen při jihovýchodním rohu a východní hranici odprodávaných pozemků kupujícím a to v délce minimálně 300 m a o šíři minimálně 15 m v každém svém místě. 2) Ve smlouvě nebo v její příloze nechť je upřesněn standard zeleně, který bude osazen a kupujícím na jeho náklady trvale udržován, a to po dohodě mezi odborem životního prostředí MÚ Písek a kupujícím. stránka 39 (celkem 45)

40 3) Ve smlouvě nechť je doplněno předkupní právo města Písku jako právo věcné k vymezené části pásu zeleně, a to za stejnou cenu jako je ve sjednávané smlouvě pro město Písek. 4) Ve smlouvě pro případ, že by kupující do 5let od uzavření kupní smlouvy pás zeleně v příslušné vymezené části odprodaných pozemků nezřídil, nechť je sjednána smluvní pokuta ve výši 3 mil. Kč za nedodržení tohoto závazku a možnost města Písek pro tento případ odstoupit od kupní smlouvy v rozsahu pásu zeleně. 5) Ve smlouvě bude výslovně uvedeno, že přeložka stávajícího venkovního vedení VN bude realizována jménem a na náklady kupujícího. Po zapracování těchto připomínek zmocňuje zastupitelstvo města starostku k podpisu kupní smlouvy. A dne přijalo usnesení č. 246/17: Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle přílohy předmětem smlouvy je prodej pozemků parc. č. 587/17 o výměře 2937 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 587/1), parc. č. 588/6 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/1), parc. č. 588/7 o výměře 944 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/1), parc. č. 588/4 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/2), parc. č. 588/5 o výměře 1195 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 588/3), parc. č. 590/7 o výměře m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/2), parc. č. 590/10 o výměře 1955 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/2), parc. č. 590/5 o výměře 2968 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/3) a parc. č. 590/8 o výměře 1676 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 590/3) vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti s. n. o. p. cz, a. s., IČO , se sídlem Písek, Stanislava Maliny 452, PSČ za kupní cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti částečně zasíťovaný pozemek. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. Předmětem smlouvy je dále zřízení předkupního práva k pozemkům parc. č. 588/7, č. 590/8 a č. 590/10 vše k. ú. Písek určených ke zbudování a údržbě pásu zeleně ve prospěch města Písku, a to za stejnou cenu jako je ve sjednávané smlouvě. Předkupní právo bude zřízeno na dobu neurčitou. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. (sml. č P) Na základě přijatých usnesení měla být dne uzavřena kupní smlouva na prodej předmětných pozemků společnost s. n. o. p. cz, a. s. však dne zaslala vyjádření, že žádá o odložení podpisu smlouvy, a to z důvodů námitek a připomínek zejména ze strany obyvatel přilehlých Purkratic celé znění dopisu je uvedeno v příloze č. 1. Dne obdrželo město od společnosti s. n. o. p. cz, a. s. dopis, že odstupují od záměru odkoupení pozemků v průmyslové zóně, a to z důvodu opakovaně avizovaných námitek obyvatel Purkratic i dalších dotčených osob v budoucím územním řízení celé znění dopisu je uvedeno v příloze č. 2. Z výše uvedených důvodu je navrženo zrušení přijatých usnesení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují zrušení přijatých usnesení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Snížení příjmů kapitoly ,- Kč vč. DPH. stránka 40 (celkem 45)

41 Způsob určení ceny: Cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 dopis od společnosti s. n. o. p. cz, a. s. ze dne č. 2 dopis od společnosti s. n. o. p. cz, a. s. ze d ne stránka 41 (celkem 45)

42 Příloha č. 1 dopis od společnosti s. n. o. p. cz, a. s. ze dne stránka 42 (celkem 45)

43 Příloha č. 2 dopis od společnosti s. n. o. p. cz, a. s. ze dne stránka 43 (celkem 45)

44 stránka 44 (celkem 45)

45 d7) zrušení usnesení č. 253/15 ze dne výkup splaškové kanalizace od společnosti KOVA CZ, a. s., lokalita ul. Za Nádražím Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zrušení svého usnesení č. 253/15 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání dne usnesení č. 253/15: Zastupitelstvo města schvaluje: 1. výkup stavby splaškové kanalizace o celkové délce cca 78 m vybudované v rámci výstavby Rozšíření kanalizace v ulici Za Nádražím v Písku na pozemku parc. č k. ú. Písek od společnosti KOVA CZ, a. s., IČ , se sídlem Písek, Za Nádražím 1083, PSČ za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. Kupní cena je dle zásad pro přejímání staveb veřejného zájmu a veřejné zeleně do vlastnictví města Písek. 2. s konečným zněním smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení stavby splaškové kanalizace o celkové délce cca 78 m vybudované v rámci výstavby Rozšíření kanalizace v ulici Za Nádražím v Písku na pozemku parc. č k. ú. Písek od společnosti KOVA CZ, a. s., IČ , se sídlem Písek, Za Nádražím 1083, PSČ za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. (sml. č INF bud) Na základě přijatého usnesení byla budoucí kupní smlouva podepsána ze strany města, následně byl investor vyzván k podpisu smlouvy. I přes opakované urgence smlouva nebyla dosud uzavřena nyní společnost KOVA CZ, a.s. sdělila, že nebude zamýšlenou stavbu realizovat. Na základě tohoto je nyní zastupitelstvu města předloženo zrušení přijatého usnesení č. 253/15 ze dne Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují zrušení přijatého usnesení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Nebude výdaj z kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Dle zásad pro přejímání staveb veřejného zájmu a veřejné zeleně do vlastnictví města Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: --- stránka 45 (celkem 45)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku Strana 1 (celkem 4) číslo smlouvy - SÚSJčK: B VB/l06/17/CB/Šo Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 DIČ: CZ 708 90 650 prostřednictvím organizace hospodařící

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00

DAROVACÍ SMLOUVA. Jihočeský kraj. Město Písek. I. Předmět daru. II. Darování nemovitosti C. 010/12/212/03/00 1 Č. 010/12/214/03/00 Č. 010/12/214/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76 zastoupený

Více

^D A J/O W /& ft/š LO?b

^D A J/O W /& ft/š LO?b ^D A J/O W /& ft/š LO?b K U JC P 0 1 5 X A 3 I č. 010/10/249/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05

SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 Č. 010/12/153/03/00 SO AJ/0fáft/O &jl/m fh K U JC P015XE05 DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 21 členů ZM

Více

90*\J j o o ^ o ř l / P t r

90*\J j o o ^ o ř l / P t r Č. 010/13/169/03/00 DAROVACÍ SMLOUVA KUJCP019UPW1 90*\J j o o ^ o ř l / P t r kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnici: Ředitelství

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění KUMSP00D72CH MORAVSKOSLEZSKÝ KRA,? - KRAJSKÝ ÚŘAD podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 2771/117,

Více

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč ze dne 19.11.2014 č. 1/2014 Čl. 1 Vymezení působnosti 1) Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebností na majetku Obce Petráveč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25. 07. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.08. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o zvláštním užívání nemovitosti mezi městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce /

DAROVACÍ SMLOUVA. /dále jen dárce / K5 D / \ f / m w / m / i o? } 010/ 11/ 065/ 03/00 KUJCP00UMGUA DAROVACÍ SMLOUVA íu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: hočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 04.12.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výpůjčka movitých věcí expozice sladovnictví - Sladovně o.p.s.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-115-024-13 ze dne 14.5.2013 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností Pontos Property,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 16.06.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina. ze dne č. 13/13 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování služebností na majetku Kraje Vysočina ze dne 17. 12. 2013 č. 13/13 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zřizování

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-25-006-13 ze dne 17.9.2013 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 896/3 v k. ú. Kamýk při ulici K Lesu 2 5. z a s e d á n í Z a s t u p i t e

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ. kterou uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci Číslo smlouvy 00/4/287/03/00 KUJCP09WQRJ SSS/OO o/íiv?r SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ kterou uzavřeli podle 785-787 zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej a výkup pozemků v k.ú. Slavíč (ZHT Group, s.r.o. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 44 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI K U J C P 0 1 0 W IH Q Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ ^ SLUŽEBNOSTI č. E618-S-1103/014/BAR uzavřená podle ustanovení 157 a násl. zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 209/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 197 ze dne 05.04.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25.2.2016 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 01.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města Dodatek

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty č. 2017000718 -(114-5/115/17/VB) 1. statutární město Čcskc Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Českc Budějovice IČO: 00244732

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více