MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 d1) zrušení předkupního práva ve prospěch města Písku ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p vše k. ú. Písek (budova filmové školy) žadatel NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zrušení předkupního práva na dobu neurčitou, které bylo sjednáno kupní smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne mezi městem Písek a žadatelem Miloňem Terčem, bytem Písek, Pražská 298, PSČ ve prospěch města Písku, a to ke stavební parcele č. 3976, jejíž součástí je stavba Budějovické Předměstí č. p. 2068, obč. vyb. vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení dohody o zrušení předkupního práva. Důvodová zpráva: Žadatel koupil v roce 2002 od města Písek objekt v Lipové aleji č. p včetně pozemku st. parc. č k. ú. Písek nyní zde fungují dvě písecké filmové školy, a to Soukromá vyšší odborná škola filmová a Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Součástí kupní smlouvy z roku 2002 bylo zřízení předkupního práva ve prospěch města Písek k prodávané stavební parcele č a budově č. p v Lipové aleji vše k. ú. Písek, a to na dobu neurčitou, za stejnou cenu za jakou shora uvedené nemovitosti město prodalo s tím, že pokud kupující zhodnotí předmětné nemovitosti nad rámec běžné údržby, bude toto zhodnocení v případné smlouvě o zpětné koupi zohledněno ve výši určené znalcem jmenovaným ve shodě stran. Nyní žadatel zaslal žádost o zrušení tohoto zřízeného předkupního práva, a to z důvodu, že v současně době převádí předmětné nemovitosti na svoji dceru, která pokračuje v činnosti, pro kterou byl objekt zakoupen, tj. v provozování píseckých filmových škol. Vzhledem k tomu, že během užívání objektu byla provedena řada zásadních stavebních úprav a došlo k výrazným změnám v dispozici objektu, vzhledem k uplynulé době od podpisu smlouvy a také vzhledem k tomu, že předkupní právo bude bránit dalšímu rozvoji škol, např. při získávání hypotéky, obrací se nyní žadatel na zastupitelstvo města s prosbou o zrušení předkupního práva. Žadatel ve své žádosti dále uvádí, že ani nová majitelka nemá v úmyslu objekt prodávat, naopak chce pokračovat i nadále v rodinné tradici vést a dále rozvíjet obě zde sídlící filmové školy a podporovat jejich konkurenceschopnost. K tomu je ovšem nezbytné nadále investovat do stávajících prostor a postupně je rozšiřovat (např. ateliér TV). Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise nedoporučuje zrušit předkupní právo. (Hlasovalo se o zrušení předkupního práva.) Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 2 Doporučení zpracovatele a předkladatele: Ponechávají rozhodnutí na zastupitelstvu města. Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: stránka 2 (celkem 33)

3 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: č. 1 žádost o zrušení předkupního práva č. 2 uzavřená kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (předkupního práva) ze dne neveřejná příloha č. 3 zákres pozemků do mapy + ortofotomapa č. 4 foto stránka 3 (celkem 33)

4 Příloha č. 1 žádost o zrušení předkupního práva Příloha č. 2 uzavřená kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (předkupního práva) ze dne neveřejná příloha stránka 4 (celkem 33)

5 Příloha č. 3 zákres pozemků do mapy + ortofotomapa stránka 5 (celkem 33)

6 stránka 6 (celkem 33)

7 Příloha č. 4 - foto stránka 7 (celkem 33)

8 d2) žádost o vyjádření souhlasu s převodem vlastnického práva za současného zachování předkupního práva ve prospěch města Písku k pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku žadatelé, lokalita Hradiště, Okružní ulice NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví žadatelů do vlastnictví nabyvatelů s tím, že předkupní právo ve prospěch města do doby vzniku stavby vázne u pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku o výměře 1505 m 2 i nadále. Důvodová zpráva: Žadatelé koupili od města Písek v roce 2007 pozemek parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku za účelem výstavby rodinného domu, a to za částku ,- Kč. Při prodeji pozemku bylo dále zřízeno předkupní právo pro město Písek do doby vzniku stavby dokončení základů rodinného domu. Nyní žadatelé zaslali žádost o vyjádření souhlasu města Písek s převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku z jejich vlastnictví do vlastnictví nabyvatelů za současného zachování předkupního práva k výše uvedenému pozemku s tím, že budoucí nabyvatelé tohoto pozemku budou předkupním právem vázáni ve stejném rozsahu jako žadatelé. Nabyvatelé by na uvedeném pozemku postavili rodinný dům a dodrželi tak původní záměr žadatelů. Žádost tvoří přílohu č. 1. Další možností by bylo uplatnění předkupního práva městem a následný prodej pozemku formou výběrového řízení - do současné doby město neuplatňovalo předkupní právo u těchto pozemků určených k výstavbě rodinného domu souhlasilo s převodem pozemků na nové vlastníky se zachováním předkupního práva pro město. Pozemek parc. č. 722/19 o celkové výměře 1505 m 2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje souhlasit s převodem vlastnického práva za současného zachování předkupního práva. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Ponechávají rozhodnutí na zastupitelstvu města. Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: stránka 8 (celkem 33)

9 Přílohy: č. 1 žádost o souhlas města s převodem pozemku č. 2 kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku neveřejná příloha č. 3 zákres pozemku do mapy + ortofotomapa č. 4 foto stránka 9 (celkem 33)

10 Příloha č. 1 žádost o souhlas města s převodem pozemku Příloha č. 2 kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 722/19 k. ú. Hradiště u Písku neveřejná příloha stránka 10 (celkem 33)

11 Příloha č. 3 zákres pozemku do mapy + ortofotomapa stránka 11 (celkem 33)

12 stránka 12 (celkem 33)

13 Příloha č. 4 foto stránka 13 (celkem 33)

14 d3) zrušení usnesení č. 178/17 ze dne záměr prodeje pozemku parc. č. 2654/18 k. ú. Písek společnost Schneider Electric, a. s. - lokalita Písek, průmyslová zóna Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zrušení usnesení č. 178/17 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 178/17: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2654/18 o výměře 2124 m2 k. ú. Písek do vlastnictví společnosti Schneider Electric, a. s., IČO , se sídlem Písek, Čížovská 447, za cenu 300 Kč/m2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených k podnikatelské činnosti částečně zasíťovaný pozemek. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Po přijetí usnesení a po zaslání návrhu kupní smlouvy společnosti Schneider Electric, a. s. bylo touto společností zasláno vyjádření, že nemají o odkup pozemku parc. č. 2654/18 k. ú. Písek zájem viz. příloha č. 1. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje zrušit usnesení, ale s tím, že společnost Schneider Electric, a. s. uhradí vzniklé náklady (cena za geometrický plán na zaměření koridoru věcného břemene) Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit zrušení usnesení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ve výši ,- Kč by byla příjmem kap. 739 v roce Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: č. 1 vyjádření společnosti Schneider Electric, a. s. k prodeji pozemku č. 2 zákres předmětného pozemku stránka 14 (celkem 33)

15 Příloha č. 1 vyjádření společnosti Schneider Electric, a. s. k prodeji pozemků stránka 15 (celkem 33)

16 Příloha č. 2 zákres předmětného pozemku stránka 16 (celkem 33)

17 stránka 17 (celkem 33)

18 d4) oprava usnesení č. 276/17 ze dne úprava výměry u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek a v konečném znění darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek do vlastnictví Nemocnice Písek, a. s. a v konečném znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby stavba neveřejné účelové komunikace ve prospěch města Písek v rámci investičního záměru revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje opravu svého usnesení č. 276/17 ze dne v tom smyslu, že u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/1 k. ú. Písek) se upravuje výměra z 309 m 2 na 310 m 2. Zastupitelstvo města dále bere na vědomí, že k upravení výměry u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek dojde i ve schválené darovací smlouvě a schválené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby - smlouvy byly rovněž schváleny usnesením č. 276/17 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 276/17: Zastupitelstvo města schvaluje 1. konečné znění darovací smlouvy dle přílohy předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemku parc. č. 1545/44, ost. plocha - zeleň o výměře 309 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/1), pozemku parc. č. 1545/42, ost. plocha - zeleň o výměře 80 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/8), pozemku parc. č. 1545/40, ost. plocha jiná plocha o výměře 39 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/15), pozemku parc. č. 1545/41, ost. plocha jiná plocha o výměře 76 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/15) a pozemku parc. č. 1545/43, ost. plocha ost. dopravní plocha o výměře 3 m2 (oddělené geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 1545/29) vše k. ú. Písek do vlastnictví Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Město Písek případnou odchylku od obvyklé ceny odůvodňuje takto: společnou sdruženou investicí mezi městem Písek, Nemocnicí Písek, a. s. a Jihočeským krajem dojde k revitalizaci předmětné lokality, obě etapy budou realizovány na dnes nevyužívaných a zanedbaných pozemcích, darováním pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů ve smyslu budoucího užívání v návaznosti na vložení finančních prostředků všech tří stran na tuto investiční akci, která bude vybudována ve veřejném zájmu. (sml. č D) 2. bezúplatné zřízení práva stavby ve prospěch města Písek na stavbu neveřejné účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek na pozemcích parc. č. 1545/13, č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek ve vlastnictví povinného, tj. Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do Po zániku práva stavby bude povinným, tj. Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena oprávněnému, tj. městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložený nákladů na stavbu účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši Kč bez DPH (náhrada dle 1255 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). stránka 18 (celkem 33)

19 konečné znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva stavby dle přílohy předmětem smlouvy je budoucí zřízení práva stavby ve prospěch města Písek na stavbu neveřejné účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek na pozemcích parc. č. 1545/13, č. 1545/44, č. 1545/42, č. 1545/40, č. 1545/41 a č. 1545/43 vše k. ú. Písek ve vlastnictví budoucího povinného, tj. Nemocnice Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ Právo stavby bude zřízeno na dobu určitou, a to do Po zániku práva stavby bude budoucím povinným, tj. Nemocnicí Písek, a. s. zaplacena budoucímu oprávněnému, tj. městu Písek náhrada za stavbu, a to ve výši 40,2% městem skutečně vynaložený nákladů na stavbu účelové komunikace včetně parkovacích ploch vybudované v I. etapě revitalizace lokality Nástupní prostor Nemocnice Písek, nejvýše však v celkové výši Kč bez DPH (náhrada dle 1255 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. K přípravě smluv a k přípravě materiálu do zastupitelstva města dne byl použit návrh geometrického plánu č /2017, který zaslala jako podklad geodetická kancelář Plavec Michalec (v tomto návrhu geometrického plánu byla u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek uvedena výměra 309 m 2 viz. příloha č. 1). U originálu geometrického plánu č /2017 potvrzeného z katastrálního úřadu, který jsme obdrželi až po odevzdání materiálu, však byla výměra u pozemku parc. č. 1545/44 k. ú. Písek upravena na 310 m 2 (viz. příloha č. 2). Z tohoto důvodu je nyní zastupitelstvu města předložen návrh na opravu přijatého usnesení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje opravu usnesení. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit opravu přijatého usnesení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: č. 1 návrh geometrického plánu č /2017 č. 2 originál geometrického plánu č /2017 stránka 19 (celkem 33)

20 Příloha č. 1 návrh geometrického plánu č /2017 stránka 20 (celkem 33)

21 Příloha č. 2 originál geometrického plánu č /2017 stránka 21 (celkem 33)

22 stránka 22 (celkem 33)

23 d5) oprava usnesení č. 150/17 ze dne a usnesení č. 275/17 ze dne oprava adresy trvalého bydliště u kupující Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje opravu svého usnesení č. 150/17 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text žadatelům, bytem a nahrazuje se textem žadateli, bytem a žadatelce, bytem a dále opravu svého usnesení č. 275/17 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text žadatelů, oba bytem a nahrazuje se textem žadateli, bytem a žadatelce, bytem Zastupitelstvo města dále bere na vědomí, že k upravení adresy trvalého bydliště u žadatelů došlo i ve schválené kupní smlouvě - smlouva byla schválena usnesením č. 275/17 ze dne Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 150/17: Zastupitelstvo města: 1. schvaluje zrušení svého usnesení č. 84/17 ze dne a) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 857/2 o výměře cca 228 m2 k. ú. Písek žadatelům za cenu Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. IV. (u části pozemku, na které bude vybudováno parkoviště), za cenu 250 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. (u části pozemku, na které bude vybudována zpevněná plocha pro zpřístupnění). Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. b) schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 857/2 o výměře cca 83 m2 k. ú. Písek Klubu sportovních potápěčů NEKTON, p. s., IČO , se sídlem Písek, Václavská 1, za cenu 250 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Žadatelé by vybudovali jeden společný sjezd, který by užívali k vjezdu na své pozemky, výjezd z obou pozemků by žadatelé kupovali do podílového spoluvlastnictví, tak jak znázorněno v grafickém návrhu, který tvoří přílohu č. 3. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. Dále zastupitelstvo města na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 275/17: Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 857/8, ostatní plocha zeleň o výměře 85 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 857/2) vše k. ú. Písek do vlastnictví Klubu sportovních potápěčů NEKTON, p. s., IČO , se sídlem Písek, Václavská 1, PSČ , dále prodej pozemku parc. č. 857/2, ostatní plocha zeleň o výměře 229 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 857/2) vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů a prodej pozemku parc. č. 857/9, ostatní plocha zeleň o výměře 14 m2 (odděleného geometrickým plánem č /2017 z pozemku parc. č. 857/2) vše k. ú. Písek do podílového spoluvlastnictví Klubu sportovních potápěčů NEKTON, p. s., IČO , se sídlem Písek, Václavská 1, PSČ a žadatelů za celkovou kupní cenu ve výši ,50 Kč, dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. (sml. č P) -- stránka 23 (celkem 33)

24 Při podpisu smlouvy a při ověřování podpisu kupující bylo zjištěno, že tato má adresu trvalého bydliště nikoliv.., jak bylo uvedeno v žádosti kupujících a rovněž dle této žádosti i v přijatých usneseních zastupitelstva města. Z tohoto důvodu je nyní zastupitelstvu města předložen návrh na opravu přijatých usnesení s uvedením správné adresy trvalého bydliště u kupující s tím, že adresa byla opravena i v kupní smlouvě. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit opravu přijatých usnesení. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: stránka 24 (celkem 33)

25 d6) zrušení usnesení - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s. p. k. ú. Boudy (lesní cesty) NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zrušení svého usnesení č. 45/17 ze dne a č. 126/17 ze dne (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města Písek na svém zasedání dne přijalo usnesení č. 45/17 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1193/1 o výměře 4559 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č. 1193/7 o výměře 3106 m2, ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č o výměře m2, ostatní plocha ostatní komunikace, vše k. ú. Boudy z vlastnictví ČR Lesů České republiky, s. p., IČO , Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Nový Hradec Králové a podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přílohy. a dne přijalo usnesení č. 126/17 Zastupitelstvo města schvaluje opravu svého usnesení č. 45/17 ze dne v tom smyslu, že se vypouští se text a podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přílohy a nahrazuje se textem Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. (sml. č ) Na základě sdělení Lesů české republiky, s. p., že je jejich povinností nakládat s nemovitým majetkem ve vlastnictví státu, k němuž mají právo hospodařit, účelně a hospodárně, nepřevedou nám nemovitosti bezúplatně, ale navrhují směnu za jiné pozemky nebo prodej, tak jak je běžně postupováno v obdobných případech (viz. příloha č. 1). Za těchto podmínek Lesy města Písku s. r.o. nemají zájem o požadované pozemky. Odbor SM proto předkládá ke zrušení usnesení ZM č. 45/17 ze dne a č. 126/17 ze dne Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje zrušení usnesení. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit zrušení usnesení (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: stránka 25 (celkem 33)

26 Přílohy: č. 1 - sdělení LČR, s. p. č. 2 - ortofoto stránka 26 (celkem 33)

27 Příloha č. 1 sdělení LČR, s. p. stránka 27 (celkem 33)

28 Příloha č. 2 ortofoto stránka 28 (celkem 33)

29 d7) výkup usazovací nádrže umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s. a konečné znění kupní smlouvy areál čistírny odpadních vod NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. výkup usazovací nádrže číslo 2 umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek v areálu čistírny odpadních vod z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Vodárny 1506, do vlastnictví města Písku, a to za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy č. 2 - předmětem smlouvy je výkup usazovací nádrže číslo 2 umístěné na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek v areálu čistírny odpadních vod z vlastnictví společnosti JITEX Písek, a. s., IČO , se sídlem Písek, U Vodárny 1506, do vlastnictví města Písku, a to za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč. Důvodová zpráva: Město Písek převodem z Fondu národního majetku získalo s účinností ke dni do vlastnictví veškerou vodohospodářskou infrastrukturu na území města. Státní podnik JITEX Písek nechal v rámci rozšíření své výroby vybudovat stavbu usazovací nádrže č. 2 v areálu ČOV v Písku, přičemž rozhodnutím Okresního úřadu v Písku ze dne bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na předmětnou stavbu ve prospěch JITEX Písek, a. s. Tudíž se předmětná stavba usazovací nádrže nestala součástí majetku převáděného z Fondu národního majetku. Stavba usazovací nádrže č. 2 se nachází na pozemku st. parc. č. 5737/1 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví města Písku a je využívána provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společností ČEVAK, a. s. v rámci provozu čistírny odpadních vod Písek. Za tímto účelem společnost ČEVAK, a. s. uzavřela se společností JITEX Písek, a. s. nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí kupní viz příloha č. 3. Účinnost nájemní smlouvy končí ke dni a následně je možné uzavřít kupní smlouvu na převod předmětné stavby za cenu 1.000,- Kč. Tuto smlouvu je oprávněná uzavřít společnost ČEVAK, a. s., popřípadě může práva a povinnosti dle článku III. nájemní smlouvy přenechat třetí osobě. Za tímto účelem zaslala společnost ČEVAK, a. s. městu Písek dne návrh na uzavření smlouvy a postoupení práv na koupi usazovací nádrže viz příloha č. 1. Jelikož je usazovací nádrž č. 2 součástí provozního celku čistírny odpadních vod, který je předmětem koncesní smlouvy na provoz vodohospodářského majetku města Písku, bylo by vhodné, aby kupní smlouvu uzavřelo přímo město Písek a to i s ohledem na další budoucí provozování vodohospodářské infrastruktury po ukončení účinnosti koncesní smlouvy. Návrh kupní smlouvy je uveden v příloze č. 2. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují výkup usazovací nádrže a schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a). Vztah k rozpočtu: Výdaj kapitoly ,- Kč. Způsob určení ceny: Cena smluvní. stránka 29 (celkem 33)

30 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: č. 1 - návrh na uzavření smlouvy a postoupení práv na koupi od společnosti ČEVAK, a. s. č. 2 návrh kupní smlouvy č. 3 nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí kupní neveřejná příloha stránka 30 (celkem 33)

31 Příloha č. 1 stránka 31 (celkem 33)

32 Příloha č. 2 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Kupní smlouva JITEX Písek a.s., se sídlem Písek, U vodárny 1506, PSČ: IČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 642, zastoupená Ing. Janem Prokopem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Turkem, místopředsedou představenstva (dále jen prodávající ) Město Písek, se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek IČ: zastoupená Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou (dále jen kupující ) a uzavřely dnešního dne podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) I. Předmět převodu a projev vůle 1.1. Prodávající je vlastníkem usazovací nádrže číslo 2 umístěné na pozemku parc. č. st. 5737/1 v katastrálním území Písek, obec Písek, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek ( Usazovací nádrž ). Usazovací nádrž je umístěna v areálu čistírny odpadních vod na pozemku parc.č.st. 5737/1 v Katastrálním území a obci Písek (dále jen ČOV ). Usazovací nádrž je určena k provozování ČOV Prodávající na základě této Smlouvy převádí na kupujícího vlastnické právo k Usazovací nádrži, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bez DPH a kupující ji za tuto kupní cenu kupuje a do svého vlastnictví přijímá Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, na základě faktury vystavené prodávajícím do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. II. Odevzdání a převzetí předmětu převodu 2.1. Vzhledem k tomu, že Usazovací nádrž kupující užíval na základě nájemní smlouvy již před podpisem této Smlouvy, není předání a převzetí věci sjednáváno a smluvní strany si pouze vzájemně potvrzují, že prodávající Usazovací nádrž kupujícímu odevzdal přede dnem podpisu této Smlouvy a kupující ji převzal Ke dni podpisu této Smlouvy předává prodávající kupujícímu tyto k Usazovací nádrží se vztahující doklady: - Rozhodnutí o schválení vodohospodářského díla ze dne vydané Okresním úřadem Písek pod č.j. Vod/1407/94-P - Protokol z jednání dne 12.dubna 1994 o uvedení stavby do trvalého provozu stránka 32 (celkem 33)

33 2.3. Vlastnické právo k Usazovací nádrži přechází z prodávajícího na kupujícího dnem podpisu této Smlouvy. III. Prohlášení smluvních stran 3.1. Prodávající prohlašuje, že na Usazovací nádrži neváznou žádné právní ani faktické vady a že její stav odpovídá jejímu běžnému opotřebení. Kupující prohlašuje, že je mu faktický stav Usazovací nádrže dobře znám a v tomto stavu ji do svého vlastnictví přijímá. IV. Společná a závěrečná ujednání 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení této Smlouvy. V dne V dne JITEX Písek a.s.: město Písek: Ing. Jan Prokop předseda představenstva Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Josef Turek místopředseda představenstva Schváleno zastupitelstvem města Písku dne , usnesení č../18. Příloha č. 3 - neveřejná příloha stránka 33 (celkem 33)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 26.08.2013 14.12.2011: 04.12.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.12.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výpůjčka movitých věcí expozice sladovnictví - Sladovně o.p.s.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 01.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na odkoupení obrazu Panorama Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města kupní smlouvu

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 30 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek Kuchta,

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje, odbor správy majetku V Písku dne: 16.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. pokrývající

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11389/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 07.09.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: OSM Termín konání: 20.09.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy manželé Külzer Projednáno a doporučeno: RM

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 02.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku návrh zápočtu smluvní sankce. NÁVRH

Více

Listiny pro zápis do katastru

Listiny pro zápis do katastru Listiny pro zápis do katastru Katastr nemovitostí 3. úkol Martina Maslejová BEKOL, 1. ročník Informace o pozemku: o Parcelní číslo: 474/5 o Obec: Lužice [567281] o Katastrální území: Svinčice [689335]

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor vnitřních věcí V Písku dne 12.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kupní smlouva - osobní automobil NÁVRH USNESENÍ Rada města souhlasí s uzavřením kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 jednající: Ing. Pavel Surý, generální ředitel IČO: 70994234,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 27. 10. 2011 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Zrušení usnesení 1. Zastupitelstvo města

Více

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc.

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne Převod pozemku p. č. 1685/2, k. ú. Karviná-město - Bc. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10606/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Lovecká Jana Bc. Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a o prodeji nemovitých věcí, uzavřená podle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, se zřízením služebností podle ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více