MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 d1) bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1478/7, č. 1478/8, č. 1507/20, č. 1508/12, č. 2844/18, č. 2844/19 a části parc. č. 1478/6 vše k. ú. Písek od společnosti PRIMA Develop, s. r. o. obytný komplex Amerika II v lokalitě U Hřebčince Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek - parc. č. 1478/7, ostatní plocha - zeleň o výměře 2889 m 2, parc. č. 1478/8, ostatní plocha - zeleň o výměře 1015 m 2, parc. č. 1507/20, ostatní plocha zeleň o výměře 264 m 2, parc. č. 1508/12, ostatní plocha zeleň o výměře 1716 m 2, parc. č. 2844/18, ostatní plocha zeleň o výměře 117 m 2, parc. č. 2844/19, ostatní plocha zeleň o výměře 1 m 2 a části parc. č. 1478/6, orná půda, na které bude po dokončení 2 viladomů zeleň z vlastnictví společnosti PRIMA Develop, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Velké náměstí 116, PSČ Důvodová zpráva: Společnost PRIMA Develop, s. r. o. (dříve společnost Grégr INVEST, s. r. o.) vybudovala obytný komplex Amerika II v lokalitě U Hřebčince Písek. V rámci výstavby společnost vybudovala mimo jiné i stavby vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení, komunikace vč. parkovišť, chodníky a zpevněné plochy. Na převod těchto staveb měla společnost uzavřenu s městem Písek smlouvu o budoucím uzavření smlouvy kupní ze dne společnosti byla v roce 2005 schválena na tuto akci spoluúčast města při budování sítí veřejné infrastruktury v celkové výši ,- Kč. V roce 2008 město Písek vykoupilo na základě uzavřené budoucí smlouvy vybudované a zkolaudované stavby vodovodu a kanalizace a v roce 2011 byly do vlastnictví města převedeny stavby veřejného osvětlení, komunikace vč. parkovišť, chodníky a zpevněné plochy včetně pozemku pod těmito stavbami parc. č. 2844/1 k. ú. Písek. V roce 2011 při převádění vybudovaných staveb uvedených výše zaslala společnost PRIMA Develop, s. r. o. městu žádost, že v rámci výstavby obytného komplexu vybudovala na svoje náklady i stavby dětského hřiště, parčíku a zatravněné plochy tyto stavby nebyly uvedeny v uzavřené smlouvě o budoucím uzavření smlouvy kupní ze dne Zastupitelstvu města byla opakovaně na jeho zasedáních dne a dne předložena žádost společnosti ohledně výkupu dětského hřiště na pozemku parc. č. 1478/22 k. ú. Písek, parčíku na pozemku parc. č. 1508/12 a zatravněných ploch na pozemcích parc. č. 1478/7, č. 1478/8, č. 1478/11, č. 1478/32, č. 1508/12, č. 1512/5, č. 1512/6, č. 2844/18 a č. 2844/19 vše k. ú. Písek. Zastupitelstvo města schválilo pouze výkup dětského hřiště včetně pozemku parc. č. 1478/22 k. ú. Písek a zatravněných ploch včetně pozemků parc. č. 1478/11, č. 1478/32, č. 1512/5 a č. 1512/6 vše k. ú. Písek (jednalo se o pruh zeleně, která bezprostředně navazovala na pruh zeleně města u topolové aleje). Výkup parčíku včetně pozemku parc. č. 1508/12 k. ú. Písek a dalších zatravněných ploch včetně pozemků parc. č. 1478/7, č. 1478/8, č. 1508/12, č. 2844/18 a č. 2844/19 vše k. ú. Písek nebyl schválen. Výstavba v dané lokalitě poté pokračovala byl vystaven viladům na parcele st. parc. č k. ú. Písek před tímto bytovým domem se nachází pozemek parc. č. 1507/20 k. ú. Písek, na kterém je zčásti chodník a zčásti zeleň. Dále budou do konce července letošního stránka 2 (celkem 34)

3 roku postaveny 2 viladomy na parcele č. 1478/6 k. ú. Písek po dokončení výstavby viladomů bude pozemek rozdělen geometrickým plánem na pozemek pod viladomy, pozemek pod příjezdovou komunikací a zbývající část bude tvořit zeleň. Nyní zaslala společnost PRIMA Develop, s. r. o. novou žádost o převod pozemkových parcel v areálu obytného komplexu AMERIKA II, Písek do majetku města jedná se o pozemky, jejichž výkup již jednou zastupitelstvo města neschválilo, nově jsou v žádosti pozemky parc. č. 1507/20 k. ú. Písek a část parc. č. 1478/6 k. ú. Písek. Na nabízených pozemcích se převážně nachází zeleň a zčásti jsou na parc. č. 1478/7 a č. 1508/12 k. ú. Písek umístěny již převedené stavby chodníků. Na nově nabízené pozemkové parcele č. 1507/20 k. ú. Písek je zčásti plocha zeleně, zčásti chodník a dále kontejneřiště. Na dalším nově nabízeném pozemku parc. č. 1478/6 k. ú. Písek bude zeleň. Společnost tedy žádá o převod níže uvedených pozemků v k. ú. Písek: - parc. č. 1478/7 o výměře 2889 m 2, ostatní plocha zeleň, - parc. č. 1478/8 o výměře 1015 m 2, ostatní plocha zeleň, - parc. č. 1507/20 o výměře 264 m 2, ostatní plocha zeleň, - parc. č. 1508/12 o výměře 1716 m 2, ostatní plocha zeleň, - parc. č. 2844/18 o výměře 117 m 2, ostatní plocha zeleň, - parc. č. 2844/19 o výměře 1 m 2, ostatní plocha zeleň, - část parc. č. 1478/6, na které bude po výstavbě 2 viladomů zeleň. Na základě této žádosti zpracovaly Městské služby Písek s. r. o. kalkulaci nákladů na údržbu nabízených prostranství: Kalkulace nákladů na údržbu veřejných prostranství - jedná se o roční náklady podle stávajících cen (zpracované Městskými službami s. r. o.): chodníky včetně chemického ošetření proti prorůstání trávy ,- Kč zeleň ,- Kč parčík 4.000,- Kč Všechny částky jsou uvedeny s DPH. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise hlasovala o převodu pozemků takto: Pro - 0 Proti - 4 Zdržel se 3, tj. komise nedoporučuje přebrat pozemky do vlastnictví města. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru životního prostředí: Souhlasí s převodem za podmínky, že současně s převodem pozemků dojde i k navýšení částky na údržbu zeleně a dále za podmínky, že pozemky budou převzaty až v době, kdy bude možné posoudit stav převáděné zeleně. Vyjádření odboru dopravy: S převzetím částí pozemků pod veřejnými komunikacemi souhlasíme, k ostatním plochám se nevyjadřujeme. Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: Z hlediska územního plánování k převodu pozemků bez připomínek. Dle platného územního plánu Písek jsou předmětné pozemky zahrnuty následovně: p.č. 1478/7, 1478/8, 1507/20, 1478/6 jako součást stávající plochy bydlení v bytových domech p.č. 1508/12, 2844/19 jako součást stávající plochy veřejných prostranství p.č. 2844/18 jako součást stávající plochy zeleně ochranné a izolační stránka 3 (celkem 34)

4 Na pozemku p.č. 1478/8 jsou vymezeny trasy veřejně prospěšných staveb teplovodu a vodovodního řadu. Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: Ponechávají rozhodnutí na zastupitelstvu města. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Nedoporučují bezúplatný převod nabízených pozemků do vlastnictví města. (usnesení c) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - žádost společnosti PRIMA Develop s. r. o. č. 2 - zákres nabízených pozemků do mapy č. 3 foto pozemků stránka 4 (celkem 34)

5 Příloha č. 1- žádost společnosti PRIMA Develop s. r. o. stránka 5 (celkem 34)

6 stránka 6 (celkem 34)

7 Příloha č. 2 zákres nabízených pozemků do mapy stránka 7 (celkem 34)

8 stránka 8 (celkem 34)

9 Příloha č. 3 foto pozemků stránka 9 (celkem 34)

10 stránka 10 (celkem 34)

11 stránka 11 (celkem 34)

12 d2) zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení ve prospěch města Písek na pozemku parc. č. 1070/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti Křovina, s. r. o. lokalita Putimská Vysoká, Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje bezúplatné zřízení práva služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení uložení dešťové nádrže pro zachycení přívalových vod v lokalitě Putimská Vysoká včetně obslužného zařízení a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize dešťové nádrže včetně obslužného zařízení na části pozemku parc. č. 1070/4 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví společnosti Křovina, s. r. o., IČO , se sídlem Mníšek pod Brdy, Rymáňská 218, a to v koridoru vyznačeným geometrickým plánem č /2017 ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako stranou oprávněnou a společností Křovina, s. r. o., IČO , se sídlem Mníšek pod Brdy, Rymáňská 218, jako stranou povinnou. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení dle přílohy. Důvodová zpráva: Město Písek vybudovalo stavbu dešťové nádrže pro zachycení přívalových vod v lokalitě Putimská Vysoká. Tato retenční nádrž se nachází ve výrobním areálu firmy Křovina, s. r. o. na pozemku parc. č. 1070/4 k. ú. Písek, který je ve vlastnictví společnosti Křovina, s. r. o. Nyní se majitel pozemku, na kterém je nádrž umístěna, z prostorových důvodů rozhodl k jejím stavebním úpravám, respektive k jejímu prostorovému zmenšení, ale zároveň k navýšení její retenční kapacity (ze současných 90 m 3 bude navýšena na 204,45 m 3 ) tyto úpravy provede majitel pozemku na svoje náklady. Město Písek, jako vlastník retenční nádrže vydá souhlas s těmito úpravami. Nově bude nádrž provedena jako suchý poldr. Tímto řešením se i při významném zmenšení plochy stávající nádrže výrazně navýší její retenční objem. Město Písek si na uložení stavby dešťové nádrže na pozemku parc. č. 1070/4 k. ú. Písek ve vlastnictví společnosti Křovina, s. r. o. zřídí služebnost uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení a to v rozsahu dle vyhotoveného geometrického plánu č /2007. Služebnost bude zřízena bezúplatně. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje zřídit služebnost uložení dešťové nádrže. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- stránka 12 (celkem 34)

13 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 zákres retenční nádrže č. 2 smlouva o zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení č. 3 geometrický plán č /2017 na zaměření rozsahu služebnosti uložení dešťové nádrže č. 4 zákres umístění nádrže do katastrální mapy č. 5 foto nádrže Příloha č. 1 zákres retenční nádrže stránka 13 (celkem 34)

14 Příloha č. 2 Smlouva o zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení Křovina s.r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Rymáňská 218, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Jiřím Chudíkem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 81230, jako osoba povinná ze zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení dále též jen osoba povinná a město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako osoba oprávněná ze zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení dále též jen osoba oprávněná uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení I. Osoba povinná je podle výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1070/4 o výměře 2445 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha v k.ú. Písek, který je zapsán na LV číslo 9056 pro k. ú. i obec Písek (dále služebný pozemek ). II. Osoba oprávněná vybudovala na své náklady na pozemku parc. č. 1070/4 k. ú. Písek dešťovou nádrž pro zachycení přívalových vod v lokalitě Putimská Vysoká (dále dešťová nádrž ). III. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení ve prospěch osoby oprávněné, která zahrnuje oprávnění uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení na služebném pozemku. Obsahem služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení je právo osoby oprávněné vstupovat na služebný pozemek v případě nutných oprav a údržby dešťové nádrže, dále v právu provádět na dešťové nádrži včetně obslužného zařízení úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. IV. Osoba povinná se zavazuje touto smlouvou strpět uložení dešťové nádrže na služebném pozemku, umožnit osobě oprávněné přístup za účelem nutných oprav a údržby dešťové nádrže a dále provádění úprav dešťové nádrže včetně obslužného zařízení za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Osoba oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a úpravách dešťové nádrže včetně obslužného zařízení bude co nejvíce šetřit práva osoby povinné a vstup na její pozemek jí bezprostředně oznámí. Dále se osoba oprávněná zavazuje, že po skončení prací uvede služebný pozemek do předchozího stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčených nemovitosti a bezprostředně oznámí tuto skutečnost osobě povinné. Případné škody budou osobě povinné nahrazeny. Osoba povinná se zavazuje k tomu, že se na služebném pozemku zdrží činností, které by realizaci práva služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení bránily. Osoba oprávněná se zavazuje k tomu, že bude dešťovou nádrž včetně obslužného zařízení udržovat na svoje náklady v provozuschopném stavu. stránka 14 (celkem 34)

15 V. Zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se zřizuje jako právo věcné a zřizuje se bezúplatně. Služebnost uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení se zřizuje ke služebnému pozemku, zavazuje tedy každého vlastníka služebného pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy. Služebnost uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení se zřizuje v rozsahu geometrického plánu č /2017 ze dne., který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. VI. Osoba oprávněná právo odpovídající služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení přijímá a osoba povinná je povinna toto právo trpět a to v rozsahu a způsobem dohodnutým v této smlouvě. Smlouva o zřízení služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na náklady osoby oprávněné. Obě smluvní strany jsou touto smlouvou vázány i do provedení vkladu do katastru nemovitostí. VII. V případě, že nebude z formálních důvodů proveden zápis služebnosti na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany uzavřít novou smlouvu o stejném předmětu a za stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí, a to nejpozději do 90ti dnů od doručení výzvy strany oprávněné straně povinné. Pokud katastrální úřad přeruší, a to z jakéhokoliv důvodu řízení o povolení vkladu služebnosti, zavazují se smluvní strany k odstranění vad uvedených katastrálním úřadem ve lhůtách stanovených katastrálním úřadem. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného a/nebo nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VIII. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným projevem jejich vůle. Ze strany osoby oprávněné byla tato vůle vyjádřena usnesením zastupitelstva města číslo.. ze dne IX. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí osoba oprávněná. X. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a příslušnému katastrálnímu úřadu bude spolu s návrhem na vklad předložena tato smlouva rovněž v jednom vyhotovení. V.. dne.. osoba povinná Jiří Chudík jednatel V Písku dne.. osoba oprávněná Mgr. Eva Vanžurová starostka Smlouva číslo.. Schváleno zastupitelstvem města dne usn. č. /17 stránka 15 (celkem 34)

16 Příloha č. 3 geometrický plán č /2017 na zaměření rozsahu služebnosti uložení dešťové nádrže včetně obslužného zařízení stránka 16 (celkem 34)

17 Příloha č. 4 zákres umístění nádrže do katastrální mapy stránka 17 (celkem 34)

18 stránka 18 (celkem 34)

19 Příloha č. 5 foto nádrže stránka 19 (celkem 34)

20 d3) bezúplatný převod pozemků zpět do vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu k.ú. Písek, Nový Dvůr u Písku, Semice u Písku NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 544/15 trvalý travní porost o výměře 1662 m 2 k. ú. Nový Dvůr u Písku do vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 a zároveň smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1/2017 dle přílohy. 2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1062/8 zahrada o výměře 32 m 2 k. ú. Písek do vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 a zároveň smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 2/2017 dle přílohy. 3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 439 orná půda o výměře 1449 m 2 k. ú. Semice u Písku do vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 a zároveň smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 3/2017 dle přílohy. 4. bezúplatný převod pozemku parc. č. 445/6 orná půda o výměře 8147 m 2 k. ú. Semice u Písku do vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: , Husinecká 1024/11a, Praha 3 a zároveň smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 4/2017 dle přílohy. Důvodová zpráva: ČR Pozemkový fond (dnes Státní pozemkový úřad) na město Písek převedl v letech 2001, 2002 a 2004 pozemky parc. č. PK 445/4 (dnes KN 445/6), PK 439 (dnes KN 439) vše k. ú. Semice u Písku, parc. č. 544/15 k. ú. Nový Dvůr u Písku a parc. č. 1062/8 k. ú. Písek. Jednalo se o pozemky, které byly územním plánem určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci veřejné zeleně. Ve smlouvě bylo uvedeno, že v případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby by pozemky byly využity k jinému účelu než za jakým byly bezúplatně převedeny na město, je město povinno zemědělské pozemky převést zpět do vlastnictví SPÚ. Při kontrole pozemků bylo zjištěno, že vydáním nového územního plánu města Písek došlo ke změně využití u některých pozemků převedených od SPÚ a proto je musí město vrátit. Jedná se o tyto pozemky: 1) k. ú. Nový Dvůr u Písku - parc. č. 544/15 o výměře 1662 m 2, trvalý travní porost převedeno za účelem výstavby veřejně prospěšné stavby (čistírna odpadních vod), která byla nakonec realizována na jiném pozemku, tím nebyl naplněn účel převodu. Zároveň došlo novým ÚP ke změně využití - nyní je pozemek určen jako plocha zemědělská. 2) k. ú. Písek parc. č. 1062/8 o výměře 32 m 2, orná půda původně převeden pozemek parc. č. 1062/8 o výměře 2583 m 2 za účelem zastavění stavbou pro bydlení částečně bylo realizováno (prodáno soukromým osobám pro stavbu RD), zbylo 32 m 2, které se vrátí SPÚ. stránka 20 (celkem 34)

21 3) k. ú. Semice u Písku - parc. č. 439 (část původní PK 439) o výměře 1449 m 2, orná půda převedeno za účelem zastavění stavbou pro bydlení, dle nového ÚP se jedná o plochu veřejných prostranství. - parc. č. 445/6 (původně PK 445/4) o výměře 8147 m 2, orná půda převedeno za účelem zastavění stavbou pro bydlení, dle nového ÚP se jedná o plochu zemědělskou (orná půda). Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a územního plánování: K bodu 1 a 2 bez připomínek. K bodu 3 a 4: Pozemky v k.ú. Semice byly městu vydány na základě Územního plánu sídelního útvaru Písek ze dne , kde byly zahrnuty jako součást návrhové plochy bydlení v rodinných domech. Tato návrhová plocha nebyla po dobu cca 20 let využita pro výstavbu (s výjimkou stavby 1 RD), proto do nového územního plánu Písek, který nabyl účinnosti dne , nebyla již zahrnuta. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit bezúplatný převod pozemků a smlouvy o bezúplatném převodu dle příloh. (usnesení 1a, 2a, 3a, 4a) Vztah k rozpočtu: --- Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 - katastrální mapa s vyznačením pozemku parc. č. 544/15 k. ú. Nový Dvůr u Písku č. 2 - územní plán parc. č. 544/15 k. ú. Nový Dvůr u Písku č. 3 - návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku - parc. č. 544/15 k. ú. Nový Dvůr u Písku č. 4 - katastrální mapa s vyznačením pozemku parc. č. 1062/8 k. ú. Písek č. 5 - územní plán - parc. č. 1062/8 k. ú. Písek č.6 - návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku - parc. č. 1062/8 k. ú. Písek č. 7 - katastrální mapa s vyznačením pozemků parc. č. 439 a 445/6 k. ú. Semice u Písku č. 8 - územní plán pozemky parc. č. 439 a 445/6 k. ú. Semice u Písku č. 9 - návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 439 k. ú. Semice u Písku č návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 445/6 k. ú. Semice u Písku stránka 21 (celkem 34)

22 Příloha č. 1 Příloha č. 2 stránka 22 (celkem 34)

23 Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Smlouva pro zpětný převod pozemku na Státní pozemkový úřad Město Písek, sídlo Velké náměstí 114, Písek, PSČ 39719, IČO , DIČ CZ , zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. (dále jen p ř e v á d ě j í c í ) a Česká republika Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj adresa Rudolfovská 80, České Budějovice IČO: DIČ: CZ (dále jen n a b y v a t e l ) uzavírají tuto SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU č. 1/2017 I. Dne byla mezi Pozemkovým fondem ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem a městem Písek uzavřena ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, smlouva o bezúplatném převodu pozemku č Vklad práva na základě této smlouvy byl povolen pod čj. V-4179/ s právními účinky dnem Na základě této smlouvy se stalo vlastníkem pozemku parc.č. 544/15 v k.ú. Nový Dvůr u Písku zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, pracoviště Písek, město Písek. II. 1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 8 zavazuje nabyvatele město Písek k tomu, aby v případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví města, převedl předmětný pozemek zpět na Státní pozemkový úřad. 2) Protože v případě pozemku specifikovaného v čl. I. této smlouvy došlo ke změně, která je uvedena v předcházejícím odstavci, město Písek touto smlouvou převádí pozemek specifikovaný v čl. I. této smlouvy zpět na Státní pozemkový úřad. III. Převádějící převádí zpět do vlastnictví nabyvatele pozemek: Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku d) Katastr nemovitostí - pozemkové stránka 23 (celkem 34)

24 e) Písek Nový Dvůr u Písku 544/15 trvalý travní porost (dále jen pozemek ) a to bezúplatně a ten jej do svého vlastnictví, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, přejímá. Vlastnické právo k pozemku přechází vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. IV. Nabyvatel nepřejímá s převáděným pozemkem žádné dluhy, věcná břemena, závazky či jiná omezení. V. Převádějící prohlašuje, že převod pozemku odsouhlasilo Zastupitelstvo města Písek usnesením č... ze dne.. VI. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Návrh na vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu podá převádějící. VII. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě vzájemné dohody. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. VIII. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Nabyvatel obdrží 1 stejnopis, ostatní jsou určeny pro převádějícího. V..... dne... V. dne... Město Písek zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. převádějící.... Státní pozemkový úřad ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. nabyvatel Za věcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Jihočeský kraj Ing. Mgr. Miroslav Šimek podpis Za správnost: Bc. Hana Vojtová... podpis stránka 24 (celkem 34)

25 Příloha č. 4 stránka 25 (celkem 34)

26 Příloha č. 5 stránka 26 (celkem 34)

27 Příloha č. 6 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Smlouva pro zpětný převod pozemku na Státní pozemkový úřad Město Písek, sídlo Velké náměstí 114, Písek, PSČ 39719, IČO , DIČ CZ , zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. (dále jen p ř e v á d ě j í c í ) a Česká republika Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj adresa Rudolfovská 80, České Budějovice IČO: DIČ: CZ (dále jen n a b y v a t e l ) uzavírají tuto SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU č. 2/2017 I. Dne byla mezi Pozemkovým fondem ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem a městem Písek uzavřena ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, smlouva o bezúplatném převodu pozemku č Vklad práva na základě této smlouvy byl povolen pod čj. Z / s právními účinky dnem Na základě této smlouvy se stalo vlastníkem pozemku parc.č. 1062/8 v k.ú. Písek zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, pracoviště Písek, město Písek. II. 1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 8 zavazuje nabyvatele město Písek k tomu, aby v případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví města, převedl předmětný pozemek zpět na Státní pozemkový úřad. 2) Protože v případě pozemku specifikovaného v čl. I. této smlouvy došlo ke změně, která je uvedena v předcházejícím odstavci, město Písek touto smlouvou převádí pozemek specifikovaný v čl. I. této smlouvy zpět na Státní pozemkový úřad. III. Převádějící převádí zpět do vlastnictví nabyvatele pozemek: Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Katastr nemovitostí - pozemkové stránka 27 (celkem 34)

28 Písek Písek 1062/8 zahrada (dále jen pozemek ) a to bezúplatně a ten jej do svého vlastnictví, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, přejímá. Vlastnické právo k pozemku přechází vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. IV. Nabyvatel nepřejímá s převáděným pozemkem žádné dluhy, věcná břemena, závazky či jiná omezení. V. Převádějící prohlašuje, že převod pozemku odsouhlasilo Zastupitelstvo města Písek usnesením č... ze dne.. VI. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Návrh na vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu podá převádějící. VII. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě vzájemné dohody. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. VIII. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Nabyvatel obdrží 1 stejnopis, ostatní jsou určeny pro převádějícího. V..... dne... V. dne... Město Písek zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. převádějící Za věcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Jihočeský kraj Ing. Mgr. Miroslav Šimek.... Státní pozemkový úřad ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. nabyvatel podpis Za správnost: Bc. Hana Vojtová... podpis stránka 28 (celkem 34)

29 Příloha č. 7 stránka 29 (celkem 34)

30 Příloha č. 8 stránka 30 (celkem 34)

31 Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Smlouva pro zpětný převod pozemku na Státní pozemkový úřad Město Písek, sídlo Velké náměstí 114, Písek, PSČ 39719, IČO , DIČ CZ , zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. (dále jen p ř e v á d ě j í c í ) a Česká republika Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj adresa Rudolfovská 80, České Budějovice IČO: DIČ: CZ (dále jen n a b y v a t e l ) uzavírají tuto SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU č. 3/2017 I. Dne byla mezi Pozemkovým fondem ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem a městem Písek uzavřena ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, smlouva o bezúplatném převodu pozemku č Vklad práva na základě této smlouvy byl povolen pod čj. V-2344/ s právními účinky dnem Na základě této smlouvy se stalo vlastníkem pozemku parc.č. PK 439 v k.ú. Semice u Písku zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, pracoviště Písek, město Písek. II. 1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 8 zavazuje nabyvatele město Písek k tomu, aby v případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví města, převedl předmětný pozemek zpět na Státní pozemkový úřad. 2) Protože v případě části pozemku specifikovaného v čl. I. této smlouvy došlo ke změně, která je uvedena v předcházejícím odstavci, město touto smlouvou převádí část pozemku specifikovaného v čl. I. této smlouvy zpět na Státní pozemkový úřad. Jedná se o pozemek parc. č. KN 439 (část původního pozemku PK 439) v k.ú. Semice u Písku III. Převádějící převádí zpět do vlastnictví nabyvatele pozemek: Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku Katastr nemovitostí - pozemkové Písek Semice u Písku 439 orná půda stránka 31 (celkem 34)

32 (dále jen pozemek ) a to bezúplatně a ten jej do svého vlastnictví, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, přejímá. Vlastnické právo k pozemku přechází vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. IV. Nabyvatel nepřejímá s převáděným pozemkem žádné dluhy, věcná břemena, závazky či jiná omezení. V. Převádějící prohlašuje, že převod pozemku odsouhlasilo Zastupitelstvo města Písek usnesením č... ze dne.. VI. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Návrh na vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu podá převádějící. VII. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě vzájemné dohody. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. VIII. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Nabyvatel obdrží 1 stejnopis, ostatní jsou určeny pro převádějícího. V..... dne... V. dne... Město Písek zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. převádějící.... Státní pozemkový úřad ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. nabyvatel Za věcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Jihočeský kraj Ing. Mgr. Miroslav Šimek podpis Za správnost: Bc. Hana Vojtová... podpis stránka 32 (celkem 34)

33 Příloha č. 10 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE Smlouva pro zpětný převod pozemku na Státní pozemkový úřad Město Písek, sídlo Velké náměstí 114, Písek, PSČ 39719, IČO , DIČ CZ , zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. (dále jen p ř e v á d ě j í c í ) a Česká republika Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj adresa Rudolfovská 80, České Budějovice IČO: DIČ: CZ (dále jen n a b y v a t e l ) uzavírají tuto SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU č. 4/2017 I. Dne byla mezi Pozemkovým fondem ČR, nyní Státním pozemkovým úřadem a městem Písek uzavřena ve smyslu 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, smlouva o bezúplatném převodu pozemku č Vklad práva na základě této smlouvy byl povolen pod čj. V-1952/ s právními účinky dnem Na základě této smlouvy se stalo vlastníkem pozemku parc.č. PK 445/4 (KN 445/6) v k.ú. Semice u Písku zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, pracoviště Písek, město Písek. II. 1) Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v 8 zavazuje nabyvatele město Písek k tomu, aby v případě změny územně plánovací dokumentace či změny rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví města, převedl předmětný pozemek zpět na Státní pozemkový úřad. 2) Protože v případě pozemku specifikovaného v čl. I. této smlouvy došlo ke změně, která je uvedena v předcházejícím odstavci, město Písek touto smlouvou převádí pozemek specifikovaný v čl. I. této smlouvy zpět na Státní pozemkový úřad. III. Převádějící převádí zpět do vlastnictví nabyvatele pozemek: Obec Katastrální území Parcelní číslo Druh pozemku stránka 33 (celkem 34)

34 Katastr nemovitostí - pozemkové Písek Semice u Písku 445/6 orná půda (dále jen pozemek ) a to bezúplatně a ten jej do svého vlastnictví, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, přejímá. Vlastnické právo k pozemku přechází vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. IV. Nabyvatel nepřejímá s převáděným pozemkem žádné dluhy, věcná břemena, závazky či jiná omezení. V. Převádějící prohlašuje, že převod pozemku odsouhlasilo zastupitelstvo města Písek usnesením č... ze dne.. VI. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Návrh na vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu podá převádějící. VII. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě vzájemné dohody. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. VIII. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. Nabyvatel obdrží 1 stejnopis, ostatní jsou určeny pro převádějícího. V..... dne... V. dne... Město Písek zast. starostka Vanžurová Eva, Mgr. převádějící Za věcnou a formální správnost odpovídá vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Jihočeský kraj Ing. Mgr. Miroslav Šimek.... Státní pozemkový úřad ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. nabyvatel podpis Za správnost: Bc. Hana Vojtová... podpis stránka 34 (celkem 34)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

L I B E R E C. Majetkoprávní operace záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu

L I B E R E C. Majetkoprávní operace záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního pozemkového úřadu Stručný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKŮ. č

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKŮ. č Česká republika - Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774 kterou zastupuje ředitel Krajského pozemkového úřadu pro, adresa: náměstí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Bezúplatný převod pozemku (pozemků) na obce/kraje - pozemky zastavěné budovami nebo stavbami - 7 odst. 1 / odst. 3 písm.

Bezúplatný převod pozemku (pozemků) na obce/kraje - pozemky zastavěné budovami nebo stavbami - 7 odst. 1 / odst. 3 písm. VARIANTA II. C příloha č. 90 (01112017) 2 Bezúplatný převod pozemku (pozemků) na obce/kraje - pozemky zastavěné budovami nebo stavbami - 7 odst. 1 / odst. 3 písm. d) zákona o SPÚ Česká republika - Státní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 11.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.01.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I.

č. UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Čl. I. 7652/OPR/2018-OPRM Čj.: UZSVM/OPR/7607/2018-OPRM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Ivona

Více

Zemědělské družstvo Těšetice, sídlo Těšetice č.p. 34, Těšetice, PSČ , IČO , (dále jen "k u p u j í c í") č.

Zemědělské družstvo Těšetice, sídlo Těšetice č.p. 34, Těšetice, PSČ , IČO , (dále jen k u p u j í c í) č. Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, kterou zastupuje JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj adresa Blanická

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO

č. UZSVM/S/1999/2017-HMSO 2650/S/2017-HMSO Č.j.: UZSVM/S/1999/2017-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná RNDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000713 1ol Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/ ^^ Název: Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7952/3 a 7952/4 v k.ú. Židenice z majetku ČR - Státní

Více

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI

j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ SLUŽEBNOSTI K U J C P 0 1 0 W IH Q Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I. j 1 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - POZEMKOVÉ ^ SLUŽEBNOSTI č. E618-S-1103/014/BAR uzavřená podle ustanovení 157 a násl. zákona

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Návrh usnesení: Bod č. 3 Důvodová zpráva: Návrh usnesení:

Návrh usnesení: Bod č. 3 Důvodová zpráva: Návrh usnesení: tisk č. 0360-14ZM, čj. MCH 5360/2014 strana 2 o výměře 202m², které jsou předmětem prodeje. Pro přístup k pozemku parcela číslo 499/1 byla z pozemku parcela číslo 498 oddělena nově vzniklá parcela číslo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.12.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 528/2 v k.ú. Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 528/2 v k.ú. Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-11-011-16 ze dne 23.2.2016 Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 3314 za část pozemku parc. č. 3316, oba v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU. č

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU POZEMKU. č Č.j.010/15/048/03/00 KUJCP019WSPF SOhJ/OCfrl} M /W t- v Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3, kterou zastupuje Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského

Více

smlouva číslo 371/2018/SM

smlouva číslo 371/2018/SM smlouva číslo 371/2018/SM v r r v r v podle ust 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") a podle zákona č. 183/2006

Více

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko

Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Směna pozemků Hruštice - Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje

Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Darovací smlouva na pozemky pod chodníkem Turnov- Sobotecká, v k.ú. Mašov u Turnova od Libereckého kraje Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 209/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 197 ze dne 05.04.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Čl. I. Smluvní strany

Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO MAJETKU DO VLASTNICTVÍ OBCE uzavřená dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění a dle zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM

Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Podklady na zasedání ZM dne: 25.04.2019 Název materiálu: Smlouva o bezúplatném převodu pozemků a zřízení věcného práva od ÚZSVM Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 27.07.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 10.08.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o smlouvě budoucí darovací

Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. sml. oprávněné strany 0322017018 č. sml. zavázané strany.. Smlouva o smlouvě budoucí darovací uzavřená podle ust. 1785 a násl., za použití 2055 a násl., občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

K bodu 9) Jiné dispozice s majetkem města. d11) zřízení služebnosti ve prospěch města Písek Povodí Vltavy, s.p. Plavecký bazén Písek

K bodu 9) Jiné dispozice s majetkem města. d11) zřízení služebnosti ve prospěch města Písek Povodí Vltavy, s.p. Plavecký bazén Písek K bodu 9) Jiné dispozice s majetkem města d11) zřízení služebnosti ve prospěch města Písek Povodí Vltavy, s.p. Plavecký bazén Písek NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 29.09.2016 SMLOUVA

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-035-17 ze dne 23.1.2017 Darovací smlouva se společností Modřanský háj s.r.o. na převod pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany do svěřené správy

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11389/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 19. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-166-034-14 ze dne 15.7.2014 Smlouva o právu provést stavbu mezi městskou částí Praha 12 a společností FPR Group a.s. pro provedení stavby doprava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-010-16 ze dne 3.10.2016 Smlouva o zřízení a zániku věcného břemene - zařízení distribuční soustavy k tíži pozemku parc. č. 4079/1, v k.ú. Modřany

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle ust. 1240, 1746 odst. 2 a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty č. 2017000718 -(114-5/115/17/VB) 1. statutární město Čcskc Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Českc Budějovice IČO: 00244732

Více

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění KUMSP00D72CH MORAVSKOSLEZSKÝ KRA,? - KRAJSKÝ ÚŘAD podle ustanovení 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 2771/117,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

č. UZSVM/OOP/6187/2016-OOPM

č. UZSVM/OOP/6187/2016-OOPM KUMSP08R8PST "2858/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/6187/2016-OOPM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Bezúplatné nabytí pozemku parc.č v k.ú. Tišnov (Za Mlýnem)

Bezúplatné nabytí pozemku parc.č v k.ú. Tišnov (Za Mlýnem) Materiál číslo: 4 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 15.05.2017 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 17.2.2011 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 01.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dodatek ke smlouvě mezi městem Písek a Městskými službami Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města Dodatek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Zdiby číslo 12/1/2019

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 18.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ P1 Sml 143/218 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ KOUPĚ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená podle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více