Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád"

Transkript

1 Základní škola a mateská škola Brno, Blanenská 1 Klasifikaní ád Metodický pokyn pro uitele: lánek I. Zásady klasifikace - Pi hodnocení, prbžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatuje pimenou náronost a pedagogický takt vi žákovi. - Pi celkové klasifikaci pihlíží uitel k vkovým zvláštnostem žák i k tomu, že žák mohl v prbhu klasifikaního období zakolísat v uebních výkonech pro uritou indispozici. - Pro poteby klasifikace se pedmty dlí do dvou skupin: a) pedmty s pevahou teoretického zamení a pedmty s pevahou praktických inností b) pedmty s pevahou výchovného a odborného zamení. 2.1 Prospch lánek II. Stupn hodnocení a klasifikace Prospch žáka v jednotlivých vyuovacích pedmtech je klasifikován tmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatený 5 - nedostatený Pro pedmty povinné a nepovinné. Zájmové útvary pracoval úspšn 2.2 Chování Chování žáka je klasifikováno tmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Klasifikace chování: 1) Klasifikaci chování žák navrhuje tídní uitel po projednání s uiteli, kteí ve tíd vyuují, a s ostatními uiteli a rozhoduje o ní editel školy po projednání v pedagogické rad. 2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní ád) vetn dodržování vnitního ádu školy bhem klasifikaního období Pi klasifikaci chování se pihlíží k vku, morální a rozumové vysplosti žáka; k udleným opatením k posílení kázn se pihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatení byla neúinná.

2 2.2.2 Postihování chování žáka mimo školu. Rodie je teba vést k tomu, aby pln odpovídali za své dti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky pedevším za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné dvody udlit žákovi výchovné opatení vedoucí k posílení kázn, jeví se objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole, ale ve vážných pípadech pihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li se o pípady, jejichž projednávání se škola pímo úastní Kritéria pro jednotlivé stupn klasifikace chování : Stupe 1 (velmi dobré) Žák uvdomle dodržuje pravidla chování a aktivn prosazuje ustanovení vnitního ádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu tídy a školy, pispívá k jeho upevování a k utváení pracovních podmínek pro vyuování a pro výchovu mimo vyuování. Mén závažných pestupk se dopouští ojedinle. Stupe 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstat v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitního ádu školy. Dopouští se závažnjšího pestupku, nebo se opakovan dopustí mén závažných pestupk. Nepispívá aktivn k upevování kolektivu. Žák je však pístupný výchovnému psobení a snaží se své chyby napravit. Stupe 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí závažného pestupku proti pravidlm chování nebo vnitního ádu školy; zpravidla se pes dtku editele školy dopouští dalších pestupk, narušuje innost kolektivu nebo se dopouští poklesk v mravném chování. 2.3 Celkový prospch Celkový prospch žáka je hodnocen: V prvním až pátém roníku stupni:prospl s vyznamenáním - prospl - neprospl 2.4 Hodnocení žáka Žák je hodnocen stupnm: prospl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném pedmtu hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm horším než chvalitebný, prmr povinných pedmt nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré prospl, není-li v žádném povinném pedmtu hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm nedostatený neprospl, je-li v nkterém povinném pedmtu hodnocen pi celkové klasifikaci stupnm nedostatený. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí tmito stupni: pracoval úspšn pracoval 1. U žáka se smyslovou nebo tlesnou vadou, vadou ei, prokazatelnou specifickou poruchou uení nebo chování se pi jeho hodnocení a klasifikaci pihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého roníku s prokázanou specifickou vývojovou

3 poruchou uení nebo chování rozhodne editel školy o použití širšího slovního hodnocení na základ žádosti zákonného zástupce žáka. 2. Do vyššího roníku postupuje žák, který pi celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupn hodnocení alespo "prospl". 2.5 Získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovn vzdlávacích výsledk a chování žáka získá uitel zejména tmito metodami: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkon žáka a jeho pipravenosti na vyuování rznými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami analýzou innosti žáka konzultacemi s ostatními uiteli a podle poteby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 2. Žák musí být z pedmtu vyzkoušen ústn nebo písemn alespo dvakrát za každé pololetí, z toho nejmén jednou ústn. 3. Uitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projev, výkon, výtvor. Pi ústním zkoušení oznámí uitel žákovi výsledek hodnocení okamžit. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických inností oznámí žákovi nejpozdji do 14 dn. 4. Termíny kontrolních písemných prací prokonzultuje uitel s tídním uitelem, aby se nenahromadily v uritých obdobích. 5. Uitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. lánek III. Klasifikace žáka 1. Žáci se klasifikují ve všech vyuovacích pedmtech uvedených v uebním plánu píslušného roníku. 2. Klasifikaní stupe urí uitel, který vyuuje píslušný pedmt. 3. V pedmtu, ve kterém vyuuje více vyuujících, urí výsledný stupe za klasifikaní období píslušní uitelé po vzájemné dohod. Nedojde-li k dohod, stanoví se výsledný klasifikaní stupe rozhodnutím editele školy. 4. Pi urování stupn prospchu v jednotlivých pedmtech na konci klasifikaního období se hodnotí kvalita práce a uební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikaní období. Stupe prospchu se neuruje na základ prmru z klasifikace za píslušné období. 5. Pi urování klasifikaního stupn posuzuje uitel výsledky práce objektivn,nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnjšímu. 6. editel školy urí zpsob, jakým budou tídní uitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve tíd. 7. Pípady zaostávání žák v uení a nedostatky v jejich chování se projednávají pi pedagogických radách.

4 8. Na konci klasifikaního období, v termínu, který urí editel školy, zapíší uitelé píslušných pedmt výsledky celkové klasifikace do katalogových list a pipraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. lánek IV. Celkové hodnocení žáka 1. Celkový prospch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných pedmt, povinn volitelných pedmt a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných pedmt. Stupe celkového prospchu se uvádí na vysvdení. 2. Nelze-li žáka pro závažné objektivní píiny klasifikovat na konci prvního pololetí, urí editel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozdji do dvou msíc po skonení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 3. Nelze-li žáka pro závažné objektivní píiny klasifikovat na konci druhého pololetí, urí editel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozdji do 15.íjna. Do té doby žák navštvuje podmínen nejbližší vyšší roník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních dvod klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje roník. 4. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých pedmtech na konci prvního nebo druhého pololetí, mže do tí dn ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvdení, požádat editele školy o komisionální pezkoušení.je-li vyuujícím daného pedmtu editel školy, mže zástupce žáka požádat o komisionální pezkoušení píslušného školního inspektora. editel školy nebo školní inspektor oprávnnost posoudí a neprodlen sdlí zástupci žáka, zda bude žák pezkoušen. 5. Komisi pro pezkoušení žáka jmenuje editel školy. V pípad, že je vyuujícím editel školy, jmenuje komisi školní inspektor. Komise je tílenná a tvoí jí pedseda, který je zpravidla editel školy nebo jím povený uitel, který je zpravidla vyuujícím daného pedmtu, a písedící, který má aprobaci pro týž nebo píbuzný pedmt. Klasifikaní stupe urí komise vtšinou hlas. O komisionální zkoušce se poizuje protokol. 6. Komise žáka pezkouší neprodlen, nejpozdji do deseti dn. Není-li možné žáka pro jeho nepítomnost v tomto termínu pezkoušet, mže editel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k pezkoušení pouze výjimen, a to ze závažných dvod. Výsledek pezkoušení, který je konený, sdlí editel školy prokazatelným zpsobem zástupci žáka. Další pezkoušení žáka je nepípustné. lánek V. Klasifikace ve vyuovacích pedmtech s pevahou výchovného psobení Žák zaazený do zvláštní tlesné výchovy se pi úlevách doporuených lékaem klasifikuje s pihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Stupe 1 (výborný) Žák je v innostech velmi aktivní. Pracuje tvoiv, samostatn, pln využívá osobní pedpoklady a velmi úspšn je rozvíjí. Jeho projev je esteticky psobivý, originální, procítný, pesný. Osvojené vdomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvoiv. Stupe 2 (chvalitebný) Žák je v innostech aktivní, pevážn samostatný, využívá své osobní pedpoklady, které úspšn rozvíjí. Jeho projev je esteticky psobivý, originální a má jen menší nedostatky.

5 Žák tvoiv aplikuje osvojené vdomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umní, estetiku, tlesnou zdatnost. Stupe 3 (dobrý) Žák je v innostech mén aktivní, tvoivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostaten své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo psobivý, dopouští se v nm chyb. Jeho vdomosti a dovednosti mají etnjší mezery a pi jejich aplikaci potebuje pomoc uitele. Nemá aktivní zájem o umní, estetiku a tlesnou kulturu. Stupe 4 (dostatený) Žák je v innostech málo aktivní i tvoivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly eší s astými chybami. Vdomosti a dovednosti aplikuje jen se znanou pomocí uitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Stupe 5 (nedostatený) Žák je v innostech pevážn pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je vtšinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vdomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. lánek VI. Klasifikace ve vyuovacích pedmtech teoretického zamení a praktických inností Stupe 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti ucelen, pesn a pln chápe vztahy mezi nimi. Pohotov vykovává požadované intelektuální a praktické innosti. Samostatn a tvoiv uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí. Myslí logicky správn, zeteln se u nj projevuje samostatnost a tvoivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, pesný, výstižný. Grafický projev je pesný a estetický. Výsledky jeho inností jsou kvalitní. Je schopen samostatn studovat vhodné texty. Stupe 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstat ucelen, pesn a úpln. Pohotov vykovává požadované intelektuální a praktické innosti. Samostatn a produktivn nebo podle menších podnt uitele uplatuje osvojené poznatky a dovednosti pi ešení teoretických a praktických úkol, pi výkladu a hodnocení jev i zákonitostí. Myslí správn, v jeho myšlení se projevuje logika a tvoivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledk innosti je zpravidla bez podstatných nedostatk.grafický projev je estetický, bez vtších nepesností. Je schopen samostatn nebo s menší pomocí studovat vhodné texty Stupe 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatk, fakt, pojm, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Pi vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických inností projevuje nedostatky. Podstatnjší nepesnosti a chyby dovede za pomoci uitele korigovat. V uplatování osvojovaných poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se dopouští chyb. Uplatuje poznatky a provádí hodnocení jev podle podnt uitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvoivé,

6 v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti se projevují astjší nedostatky, grafický projev je mén estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatn studovat podle návodu uitele. Stupe 4 (dostatený) Žák má v ucelenosti, pesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatk závažné mezery. Pi provádní požadovaných intelektuálních a praktických inností je málo pohotový a má vtší nedostatky. V uplatování osvojených poznatk a dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují závažné chyby. Pi využívání poznatk pro výklad a hodnocení jev je nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvoivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, pesnosti a výstižnosti. V kvalit výsledk jeho innosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí uitele opravit. Pi samostatném studiu má velké tžkosti. Stupe 5 (nedostatený) Žák si požadované poznatky neosvojil ucelen, pesn a úpln, má v nich závažné a znané mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické innosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatování osvojených vdomostí, dovedností pi ešení teoretických a praktických úkol se vyskytují velmi závažné chyby. Pi výkladu a hodnocení jev a zákonitostí nedovede své vdomosti uplatnit ani s podnty uitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u nho asté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, pesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledk jeho innosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí uitele. lánek VII. Výchovná opatení 1) Výchovná opatení jsou pochvaly a jiná ocenní a opatení k posílení kázn. 2) Tídní uitel, editel školy, zástupce zizovatele (obce, kraje) mže žákovi po projednání v pedagogické rad udlit za mimoádný projev humánnosti, obanské, sportovní a školní iniciativy, za záslužný nebo statený in, za dlouhodobou úspšnou práci pochvalu nebo jiné ocenní. 3) Tídní uitel mže podle závažnosti provinní udlit napomenutí nebo dtku. Udlení dtky neprodlen oznámí editeli školy. editel školy mže po projednání v pedagogické rad udlit dtku. 4) editel školy nebo tídní uitel oznámí dvody udlení výchovného opatení prokazatelným zpsobem zástupci žáka. Zpsob oznámení stanoví editel školy. 5) Tídní uitel zaznamená udlení výchovného opatení do katalogového listu žáka. lánek VIII. Klasifikace žák se specifickými vývojovými poruchami U žák s vývojovou poruchou klade uitel draz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má pedpoklady podat lepší výkon. Pi klasifikaci nevychází uitel z prostého potu chyb, ale z potu jev, které žák zvládl. To neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci žák s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištm, mohou požádat o slovní hodnocení (10, odst.7 vyhlášky MŠMT R.291/92 o základní škole). Smlouvu s rodii o slovním hodnocení pipravuje píslušný tídní uitel ve spolupráci s ostatními uiteli, v jejichž

7 pedmtech má být žák slovn hodnocen. Po podpisu smlouvy zástupci žáka i školy je žák hodnocen slovn. 8.1 Hodnocení a klasifikace žák s vývojovou poruchou Pi prbžné klasifikaci užívá uitel u žáka, u nhož byla na základ odborného vyšetení zjištna vývojová porucha, pevážn slovní hodnocení. Tento zpsob se uplatuje ve specializované tíd, ale i v pípad, že žák nemohl být do specializované tídy umístn. Týká se vyuovacích pedmt, ve kterých se porucha mže projevit nejvýraznji. Klasifikaní stupn se používají v pípadech, kdy mají skutenou informativní hodnotu. V ostatních pedmtech pihlíží uitelé ke stupni vývojové poruchy. Pi celkové klasifikaci se u žáka, u nhož se na základ odborného vyšetení zjistila dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie, slovn hodnotí prospch v jazyce eském, psaní, v pípad prokázané dyskalkulie v matematice. Obdobn se postupuje v dalších pedmtech, ve kterých se mže porucha projevit nejvýraznji. 8.2 Vysvdení a tídní výkaz Slovn je žák hodnocen pouze v tch vyuovacích pedmtech, kde se jeho porucha mže projevit nejvýraznji. V ostatních pedmtech je žák klasifikován podle stupnic uvedených v l. II. Pi použití slovního hodnocení se uvádí charakteristiky pti následujících oblastí: 1) Ovládnutí uiva pedepsaného osnovami - ovládá bezpen - ovládá - podstatné ovládá - ovládá se znanými mezerami - neovládá 2) Úrove myšlení - pohotové, bystré, dobe chápe souvislosti - uvažuje celkem samostatn - menší samostatnost v myšlení - nesamostatné myšlení - odpovídá nesprávn i na návodné otázky 3) Úrove vyjadování - výstižné, pomrn pesné - celkem výstižné - nedostaten pesné - vyjaduje se s obtížemi - nesprávné i na návodné otázky 4) Úrove aplikace vdomostí - spolehliv, uvdomle užívá vdomostí a dovedností - dovede používat vdomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb - s pomocí uitele eší úkoly, pekonává obtíže a odstrauje chyby, jichž se dopouští - dlá podstatné chyby, nesnadno je pekonává

8 - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí uitele 5) Píle a zájem o uení - aktivní, uí se svdomit a se zájmem - uí se svdomit - k uení a práci nepotebuje mnoho podnt - malý zájem o uení, potebuje stálé podnty - pomoc a pobízení k uení jsou neúinné V katalogovém list se zaznamenává, jakou poruchou žák trpí, jak se projevuje a v kterých pedmtech, kdy byla porucha zjištna, kdy byl žák peazen do specializované tídy apod. 8.3 Diagnostika specifických vývojových poruch uení a chování Základním garantem zjišování vývojových poruch pro oblast školství jsou píslušné pedagogicko-psychologické poradny. Vývojové poruchy mívají sice i výraznou medicínskou složku související se zdravotním stavem žáka (nap. u lehké mozkové dysfunkce, dyspraxie), ale z hlediska školského vývoje je nejpodstatnjší aspekt pedagogický a psychologický. Pedagogicko-psychologické poradny rovnž metodicky vedou péi základní školy o žáky s vývojovými poruchami a spolu s jinými metodickými orgány i metodicky pomáhají uitelm specializovaných tíd. Pi diagnostice vývojových poruch je teba brát v úvahu místní podmínky, a zejména tam, kde dosud není poradna dobudována, využívat služeb i jiných odborných pracoviš. Pokud provedlo vyšetení jiné odborné pracovišt, je teba, aby pedem konzultovalo s poradnou vystavení nálezu i navrhovaná opatení.školy a školské orgány mohou akceptovat nálezy jiných pracoviš pouze po vyjádení píslušné pedagogickopsychologické poradny. Poradna vydá pozitivní vyjádení v pípad, že byl proveden odpovídající pedagogicko-psychologický rozbor pípadu. Diagnostika specifických vývojových poruch uení a chování vychází z pedagogické diagnostiky uitele ZŠ, sociáln anamnestických podklad, psychologického, speciáln pedagogického (nap. logopedického) a lékaského vyšetení, v indikovaných pípadech vyšetení neurologického, psychiatrického, foniatrického, oftalmologického apod. Závrená diagnostická rozvaha pro úely výchovn vzdlávacího procesu shrnující týmov vytvoené podklady je provedena pracovníky pedagogicko-psychologické poradny. K zjištní jednotného pístupu je teba, aby všechny nálezy, ve kterých se doporuuje slovní hodnocení, posoudil editel píslušné pedagogicko-psychologické poradny nebo jím povený pracovník. 8.4 Specifické vývojové poruchy Jsou dv hlavní skupiny tchto poruch: 1. Specifické vývojové poruchy uení 2. Specifické vývojové poruchy chování (porucha školní pizpsobivosti, díve perceptn motorická porucha vzniklá na bázi lehké mozkové dysfunkce). Tyto poruchy oznaujeme jako specifické pro odlišení od jiných poruch zpsobených nap. celkovým snížením rozumových schopností,somatickým postižením (nap. vady zraku, sluchu), výchovnou zanedbaností i jinou píinou. Za vývojové je oznaujeme proto, že se projevují nebo získají na závažnosti až v urité vývojové etap, nap. vstupem do kolektivního zaízení v prvních letech docházky do školy. Nap. porucha tení

9 se projeví teprve v základní škole, pestože základy poruchy jsou položeny v dívjším období. Podobn lehká mozková dysfunkce se asto stává výraznjším problémem teprve v souvislosti se zalenním dítte do kolektivu vrstevník. Popsat jednoznan tyto poruchy je prakticky nemožné vzhledem k tomu, že jednotlivé izolované píznaky se mohou vyskytovat i u jiných poruch. V mnoha pípadech se však vyskytují u dtí, které se vyvíjejí naprosto normáln. Teprve v souvislosti s ostatními medicínskými, sociálními, psychologickými a pedagogickými údaji je možné stanovit správnou diagnózu.proto diagnostika vývojových poruch uení a chování písluší specializovaným odborným pracovištím. Je však nezbytné, aby i uitelé základní školy byli obeznámeni alespo v základních rysech s charakteristikami tchto poruch a s možnými zpsoby jejich odstraování i nápravy. Specifickou pedagogickou a psychologickou nápravnou péí sice dochází k postupné úprav vývojové poruchy, nicmén snížení výkonnosti v nkterých oblastech petrvává až do dosplosti. K trvajícím píznakm vývojové poruchy je teba pihlížet i na druhém stupni základní školy a na všech typech stedních škol. Pi každém pechodu dítte 5. r. do 6.r. a ze základní školy do stední školy je žádoucí dodržovat pravidla o dkladné informovanosti všech pedagog o specifické poruše žáka. Proto je nezbytné, aby editel základní školy v pípad poteby pedal i píslušné stední škole, kterou bude žák navštvovat, dokumentaci o jeho specifické vývojové poruše - osobní list, souhrnné zprávy a vyšetení provedená v rámci pedagogicko-psychologické poradny a charakteristiku žáka, v níž bude upozornno na jeho specifické obtíže Specifické vývojové poruchy uení Do této skupiny patí specifické poruchy: a) ve tení (dyslexie), b) v psaní (dysgrafie), c) v pravopise (dysortografie), d) v poítání (dyskalkulie), e) ve vývoji motoriky (dyspraxie), f) ve vývoji ei a jazyka (vývojová dystázie, artikulaní neobratnost a specifická asimilace), g) nkteré další vzácnji se vyskytující poruchy. Základní charakteristikou tchto poruch je nepomr mezi sníženou aktuální školní výkonností a úrovní rozumových schopností, které jsou lepší, pohybují se v pásmu prmru, nkdy i nad prmrem. Z tohoto vyplývá, že školní zdatnost žáka se specifickou vývojovou poruchou uení je snižována dílí neschopností, tebaže rozumové schopnosti žáka dávají pedpoklad ke zvládnutí požadavk základní školy a pes odpovídající výukovou píležitost. Mezi symptomy vývojových poruch uení patí snížená schopnost pracovat se symboly (v eském jazyce, v matematice i dalších pedmtech), snížená schopnost vyjadovat se, snížená analyticko-syntetická schopnost, bizarní a nepochopitelné chyby pi psaní ( zámny písmen, zkomoleniny slov apod.). Píznané jsou dílí nerovnomrnosti ve vývoji, oslabení v nkterých funkcích a schopnostech, pedevším v oblasti zrakového a sluchového vnímání, jemné pohybové koordinace, ei a nedostatky v harmonické souhe schopnosti a jejich ízení. Je teba vzít v úvahu i možný nepíznivý vliv sekundární neurotizace. Všechny uvedené poruchy prakticky nereagují na bžné douování, vyžadují specifický nácvik. Proto selhávají bžné pedagogické postupy, jako nap. prodloužení doby

10 vnované uení, mnohonásobné tení stejného textu, opis mnoha stránek, pípadn dlouhé diktáty. Poruchu nelze v žádném pípad vysvtlovat neochotou nebo nedbalým pístupem dítte nebo nedostatenou péí rodi,i když úrove pée ze strany rodiny mže výrazn ovlivnit stav a vývoj poruchy Specifické vývojové poruchy chování Zatímco u specifických poruch uení jde o oslabení ve specifických schopnostech a funkcích, u specifických poruch chování je základ problému v regulaních a integraních funkcích centrálního nervového systému. Podobn jako u specifických poruch uení se nejedná primárn o poruchu vývoje rozumových schopností. Základní podoby této poruchy jsou: 1. hyperaktivita - nadmrný neklid, impulsívnost, nedostatek sebekontroly, 2. hypoaktivita - nápadná utlumenost, zdlouhavost reakcí, zpomalení psychomotorického tempa, tžkopádnost. Postižené dít se nedovede zdržet bezprostedních netlumených projev, bývá neklidné, reaguje bez rozmyslu na všechny podnty, jeho pozornost se záhy unaví. Jindy je zase postižena dynamika základních nervových proces, tak, že dít, a schopné pesného myšlení a správného splnní úkol, je nestaí splnit v daném ase, protože pracuje nápadn zdlouhav a tžkopádn. Z uvedených dvod dochází u tchto dtí k astjšímu porušování pravidel školního ádu. Obtíže plynoucí z prvotního oslabení centrálního nervového systému nelze posuzovat jako prostou nekáze nebo nevychovanost. Dít trpící vývojovou poruchou chování dokáže rozlišit správné a nesprávné, ale pod tlakem obtíží není schopno vždy správnému vzoru chování vyhovt. Vzhledem k tomu, že porucha je pedagogicky ovlivnitelná jen ásten, je teba k této skutenosti pihlížet jak pi prbžném, tak i celkovém hodnocení chování. Je žádoucí brát ohled na ty projevy, které vyplývají z poruchy. 8.5 Postup pi hodnocení a klasifikaci Je nutné nezamovat nebo neztotožovat pojmy - hodnocení a klasifikace.klasifikace je jednou z forem hodnocení, která pevádí hodnocení na kvantifikující stupe, umožující snadnjší srovnání výkon. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádením pozitivních stránek výkonu, objasnním podstaty neúspchu, návodem, jak mezery a nedostatky pekonávat, jak dále prohlubovat úspšnost apod. Jestliže se v nkterých pípadech doporuuje žáka neklasifikovat, pak to neznamená, že by mlo být souasn omezeno jeho hodnocení. Zejména u tchto žák, kteí nejsou klasifikováni, je na míst hodnotit co nejastji a mít na zeteli motivaní a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. Pojem "neklasifikace" ve vztahu k žákm s vývojovými poruchami: Tento termín je teba jednoznan chápat tak, že žák není klasifikován podle stupnic uvedených v lánku II., ale je slovn hodnocen podle lánku IX, odst Tato zásada se týká žák 1. až 5. roníku, umístných ve specializované tíd, i žák s vývojovou poruchou ve specializované tíd neumístných.tímto pístupem se zvýrazuje motivaní složka hodnocení, proto by se ml klást maximální draz na pozitivní aspekty výkonu žáka tak, aby se posílil jeho zájem o uení a nedocházelo k dalšímu prohlubování poruchy. Použití slovního hodnocení však neznamená pouhé mechanické pevádní íselného klasifikaního stupn do složitjší slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivn posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítte tak, aby nepevládalo negativní hodnocení vyvolané poruchou.

11 Žáci nemají být v uritých pípadech klasifikováni, ale slovn hodnoceni z pedmt, které se vztahují k vývojové poruše. Vývojová porucha se však obvykle neprojevuje pouze v jediném pedmtu, ale v urité míe postihuje i další pedmty. Nap. dít trpící dyslexií má sice nejvtší potíže ve tení, tedy zejména v mateském jazyce, souasn se však porucha projeví všude tam, kde je výkon závislý na rychlosti a kvalit tení. Nejvýraznjší je prostupování do více pedmt u poruchy školní pizpsobivosti, která se projeví nejvíce v nkterých aspektech chování, nepímo však postihuje všechny pedmty. Slovní hodnocení bude tedy aplikováno u pedmt, které se nejvýraznji vztahují k zjištné poruše. Nap.pokud je diagnostikována dyslexie a dysortografie, bude tímto pedmtem mateský jazyk. U ostatních pedmt, ve kterých se porucha projeví (nap. matematika, psaní), je teba pihlížet ke stupni poruchy. Rovnž u vývojových poruch, kde nelze stanovit jednoznaný vztah k nkterému konkrétnímu pedmtu, je teba pi klasifikaci pihlížet ke stupni poruchy (nap. u dysgrafie nebo poruchy školní pizpsobivosti). Zetel k vývojové poruše se tedy pi hodnocení žáka neomezuje pouze na jeden pedmt. Pi uplatování slovního hodnocení není žádoucí ekat až na celkovou klasifikaci. Je pak totiž na míst otázka, jak by chápali zejména mladší žáci pípadný nepomr mezi projevy dítte s vývojovou poruchou a jeho klasifikací, popípad klasifikací ostatních žák. Je proto teba od poátku roku vytváet takové situace, ve kterých se dít s poruchou vyvaruje permanentních selhání a zažije úspchy ve školní práci. Ostatním dtem je možno taktn sdlit píiny nkterých neúspch u dítte s poruchou. Vhodný pístup uitele mže výrazn zmírnit problémy tohoto dítte. Pi diagnóze vývojové poruchy je teba rovnž v rámci komplexní pée o žáka zintenzivnit pedagogická opatení, jako nap. speciáln pedagogický nápravný program ve škole i v pedagogicko-psychologické poradn (ambulantní nápravná pée), snížení potu žák ve tíd, pomoc školy v rodin, vazení žáka do specializované tídy. (V tomto výkladu není možné vyjmenovat všechny dovednosti a školní situace, ve kterých se porucha projeví. Podrobnjší seznámení s nejtypitjšími projevy vývojových poruch najdeme v literatue.) Požadavek "pihlížet k druhu a stupni poruchy" se nedotýká jen hodnocení a klasifikace nebo dokonce jen celkové klasifikace. Odpovídající podmínky pro práci dítte s vývojovou poruchou je teba vytváet již v dívjších obdobích. Vždy je žádoucí uspoádat podle typu poruchy podmínky ve tíd - nap. dít s poruchou školní pizpsobivosti nenecháváme sedt v zadních lavicích. 8.6 Zjišování vdomostí a dovedností žáka Pro zjišování úrovn žákových vdomostí a dovedností volí uitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na nž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po pedchozí píprav. Pokud je to možné, nebude dít s vývojovou poruchou vystavováno úkolm, v nichž vzhledem k poruše nemže pimen pracovat a podávat výkony odpovídající jeho pedpokladm. Jde nap. o hlasité tení ped celou tídou nebo pemíru psaní (pepisování) u dysgrafik. Jindy mžeme posuzovat výkon, který dít podalo v daném asovém limitu, a to co nestailo, nehodnotíme - nap. v diktátu nebo ptiminutovce u dyspraktického dysgrafika. U žák s vývojovou poruchou je žádoucí klást draz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má pedpoklady podávat lepší výkony. Za obecn platnou je teba pokládat zásadu, že pi klasifikaci nevycházíme z prostého potu chyb, ale z potu jev, které žák zvládl. V nkterých pípadech nás nesmí mýlit zjištní, že žák sice uritou dovednost zvládl (nap. analýzu slov), pesto pi zkoušce selhává. Každá zkouška totiž pedstavuje komplexní situaci, pi které se vždy uplatují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustedit se na vtší poet jev - nap.kvalita písma, aplikace pravidel; nepízniv psobí minulé selhání, obava z pípadného trestu apod.

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky

Pravidla pro hodnocení žáků. VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky Pravidla pro hodnocení žáků VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Pardubičky 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád Vnitřní klasifikační řád Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Školní řád. Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Školní řád Hlava II. Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 30, odst. 2, 51 a 52 (Školský zákon), vyhláškou 48/2005 Sb. 14, 15,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova Klasifikační řád ZŠ a MŠ Chalabalova V návaznosti na 51, 52 53, 54 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18.1.2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky dále jen Školský

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák

ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATESKÁ ŠKOLA STRUPICE okres Chomutov ŠKOLNÍ ÁD ást: Pravidla hodnocení žák Ve Strupicích dne: 18. 8. 2017 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková Schválil: pedagogická rada 28. 8. 2017 školská

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků: Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech je na žádost zákonných

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná

Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná Základní škola Havíov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná.j. ZŠ/644/2011 ŠKOLNÍ ÁD OBSAH: Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc... 2 Povinnosti žák k zajištní ádného prbhu vyuování a organizaci

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: , Adresa:. 50, eské Hemanice, Telefon: ZŠ , MŠ ŠKOLNÍ ÁD Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655 ŠKOLNÍ ÁD Vypracovala: Mgr. Jana Jandová, editelka školy Schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

K l a s i f i k a č n í

K l a s i f i k a č n í Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 č.j. 330/2015 příloha Školního řádu K l a s i f i k a č n í ř á d Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 Hodnotíme klasifikací. Každý vyučující na začátku školního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SMÍCHOVSKÉ SPŠ (SAMOSTATNÁ SOUČÁST ŠKOLNÍHO ŘÁDU SSPŠ, PRAHA 5, PRESLOVA 25) Tento Klasifikační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Školní řád Základní školy Na Radosti PŘÍLOHA Č. 1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou www.skolalanaradosti.cz Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace Č. j.: 230 451/2016/ZSHM OBSAH 1. Zásady hodnocení žáka...- 2-1.1 Hodnocení učitelem...-

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků: Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj. Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází: ze Zákona 561/2004 Sb. - Zákon o

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1. Hodnocení Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 1.1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE

Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha, v ZOO Plze a Ochranu fauny eské republiky ŠKOLNÍ ÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEZNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE píspvková organizace Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupn Rožmitálská 419 tel. 318 682 165 262 72 Beznice fax 318 683 608 Mgr. Miroslav Blka, editel e-mail: reditel@zsbreznice.cz

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p.o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Klasifikační řád ZŠ Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112

Klasifikační řád ZŠ Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 Klasifikační řád ZŠ Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 112 V návaznosti na zákon č. 561/2004 a vyhlášku MŠMT o ZŠ vydává ředitelka výše jmenované školy tento klasifikační řád. Článek I. Zásady klasifikace

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků příloha č. 1 Školního řádu Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Na naší škole se používá

Více

Klasifikační řád (platnost od )

Klasifikační řád (platnost od ) Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium Klasifikační řád

Více

Hodnocení a klasifikace žáků

Hodnocení a klasifikace žáků Hodnocení a klasifikace žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých

Více

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Zdeněk Strašák, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 31. srpna 2015

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Všichni pedagogičtí pracovníci byli s pravidly prokazatelně seznámeni.

Více

Hodnocení a vlastní hodnocení školy

Hodnocení a vlastní hodnocení školy Hodnocení a vlastní hodnocení školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.1.1. Zásady hodnocení Pedagogičtí pracovníci při hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Tato pravidla jsou nedílnou součástí Školního řádu SOU Blatná čj. 0578/2015/SOU platného od 1. 9. 2015 Číslo jednací 0579/2015/SOU Platnost a účinnost

Více

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje

Více

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ VI. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ. Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚCHOVICE Školní 122, okres Praha západ Schválila: Mgr. Hana Králíková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Školská rada schválila dne: 10.9.2012

Více

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování

1.0 Zásady klasifikace. 2.0 Prospěch a chování Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Klasifikační řád Soubor pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zákon 561/2004 a vyhláška MŠMT ČR č.48/2005 14-24 vymezují zákonnou normu

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Klasifikační řád. Obsah: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Klasifikační řád. Obsah: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Klasifikační řád Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace základní školy (1.1. - 1.9.) 2. Opravné zkoušky (2.1. -

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP)

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Vnitřní klasifikační řád (Příloha Školního řádu a ŠVP) čl. 1 Výchovná opatření 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků

Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 Příloha č. 2 Školního řádu: Pravidla pro hodnocení žáků Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Vydal: 01 - POR/001/2006-02 Mgr. Jiří Doutnáč,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny HODNOCENÍ ŽÁKA Hodnocení žáka základní školy je zpracováno v souladu s úplným zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dále v souladu s vyhláškou

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáků KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení 1. Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1.

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Hodnocení žáka Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláška č. 13/2005 o středním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,příspěvková organizace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,příspěvková organizace Č.j.:2/1911/09 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná,příspěvková organizace Klasifikační řád školy ZŠ K.Dvořáčka

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213

Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 Hodnocení a klasifikace žáků Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 číslo jednací: 028/06 ze dne: 20.10.2006 Čl.1 Hodnocení a klasifikace žáků středních škol Hodnocení a klasifikace žáků

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více