Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu"

Transkript

1 Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod: Vzdlávání dtí a žák se speciálními vzdlávacími potebami a vzdlávání dtí a žák mimoádn nadaných se na škole uskuteuje s pomocí podprných opatení, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizaních opatení spojených se vzdláváním žák stejného vku. Podprnými opateními u žák se speciálními vzdlávacími potebami na škole jsou: využití speciálních metod, postup, forem a prostedk vzdlávání, kompenzaních, rehabilitaních a uebních pomcek, speciálních uebnic a didaktických materiál, zaazení pedmt speciáln pedagogické pée, poskytování pedagogicko-psychologických služeb a úprava organizace vzdlávání zohledující speciální vzdlávací poteby žáka Podprnými opateními pi vzdlávání mimoádn nadaných žák na škole jsou: využití speciálních metod, postup, forem a prostedk vzdlávání, didaktických materiál, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava organizace vzdlávání zohledující vzdlávací poteby tchto žák. Speciální vzdlávání škola poskytuje žákm, u kterých byly speciální vzdlávací poteby zjištny na základ speciáln pedagogického, popípad psychologického vyšetení školským poradenským zaízením a jejich rozsah a závažnost je dvodem k zaazení žák do režimu speciálního vzdlávání. Speciální vzdlávání žák je na škole zajišováno: formou individuální integrace, formou skupinové integrace, Žák se zdravotním postižením se vzdlává formou individuální integrace ve škole, pokud to odpovídá jeho potebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy. Specifikace vývojových poruch uení dyslexie (specifická porucha tení) dysgrafie (specifická porucha psaní) dysortografie (specifická porucha pravopisu) dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností), dyspinxie (specifická porucha kresebných dovedností) dysmúzie (specifická porucha hudebních dovedností), dyspraxie (obratnost, motorika). Píina vzniku specifických vývojových poruch uení: Vnjší píiny odchylky ve struktue a fungování mozku, které vznikají v pre-, peripostnatálním období poruchy laterality (asto zkížená nebo nevyhranná lateralita), netypická dominance hemisfér ddiné dispozice, pedevším u dyslexie (až 50%) nebo 1

2 potíže ve zrakové i sluchové percepci deficity v oblasti motoriky (zejména u dysgrafie a dyspraxie) deficity pamti, pedevším ultrakrátké (nutná pro bezprostední vyešení úkolu) Vnitní píiny vlivy rodinného prostedí (fungování rodiny, styl výchovy, vztahy v rodin, pístup rodi k dítti s SPU a jejich vlastní zkušenost s tmito poruchami, ) míra lingvistiky podntného prostedí = podpora zájmu o etbu ze stran rodi, vlivy školního prostedí ( uební styl uitele, který nevyhovuje žákovi, nadmrné nároky na žáka ze stran uitele, poruchy školní adaptace, Vnitní píiny specifické vývojové poruchy uení nezpsobí, pokud se nevyskytují spolen s vnjšími Vnjší etiologické faktory pouze umocují vliv píin vnitních. Pokud ovšem nastane situace, že psobí pouze vnitní faktory, hovoíme o tzv. nepravých (pseudo-) poruchách uení. Píznaky specifických vývojových poruch uení: Píznaky specifických vývojových poruch uení jsou velmi variabilní a mají zcela individuální charakter. Specifické symptomy pedstavují komplex píznak, které jsou charakteristické pro daný, konkrétní typ specifických vývojových poruch uení. Rozlišují se tedy specifické píznaky dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie a dyspraxie Individuální vzdlávací plán žák se speciálními vzdlávacími potebami Individuální vzdlávací plán se na škole stanoví v pípad poteby pedevším pro individuáln integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, pípadn také pro žáka skupinov integrovaného Individuální vzdlávací plán vychází ze školního vzdlávacího programu školy, závr speciáln pedagogického vyšetení, popípad psychologického vyšetení školským poradenským zaízením, popípad doporuení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost nebo odborného lékae nebo dalšího odborníka, a vyjádení zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištní speciálních vzdlávacích poteb žáka. Individuální vzdlávací plán je souástí dokumentace žáka. Individuální vzdlávací plán obsahuje: údaje o obsahu, rozsahu, prbhu a zpsobu poskytování individuální speciáln pedagogické nebo psychologické pée žákovi vetn zdvodnní, údaje o cíli vzdlávání žáka, asové a obsahové rozvržení uiva, volbu pedagogických postup, zpsob zadávání a plnní úkol, zpsob hodnocení, vyjádení poteby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah; u žáka stední školy se sluchovým postižením se uvede potebnost nezbytných tlumonických služeb a jejich rozsah, pípadn další úprava organizace vzdlávání, seznam kompenzaních, rehabilitaních a uebních pomcek, speciálních uebnic a didaktických materiál nezbytných pro výuku žáka, jmenovité urení pedagogického pracovníka školského poradenského zaízení, se kterým bude škola spolupracovat pi zajišování speciálních vzdlávacích poteb žáka, pedpokládanou potebu navýšení finanních prostedk nad rámec prostedk státního rozpotu poskytovaných podle zvláštního právního pedpisu, závry speciáln pedagogických, popípad psychologických vyšetení. Individuální vzdlávací plán je vypracován zpravidla ped nástupem žáka do školy, nejpozdji však 1 msíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištní speciálních vzdlávacích 2

3 poteb žáka. Individuální vzdlávací plán mže být doplován a upravován v prbhu celého školního roku podle poteby. Za zpracování individuálního vzdlávacího plánu odpovídá výchovný poradce. Individuální vzdlávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zaízením a zákonným zástupcem žáka. editel školy seznámí s individuálním vzdlávacím plánem zákonného zástupce žáka, který tuto skutenost potvrdí svým podpisem. 2. Vzdlávaní žák ze sociáln znevýhodnného prostedí V práci se žáky se sociáln znevýhodnného prostedí se zamíme na tyto hlavní úkoly: vzdlávání pedagogických pracovník tematicky zamená na inovativní vyuovací metody podporující rovný pístup ke vzdlání tvorbu a realizaci multimediálních vzdlávacích program a prezentací souvisejících s inovací vzdlávacích metod a organizaních forem výuky tvorbu výukových a metodických materiál pro žáky se sociáln znevýdodnného prostedí v souladu se školním vzdlávacím programem zavádní moderních metod na zvýšení individuálního pístupu ve vzdlávání organizaci spolených akcí dtí a žák sociáln znevýhodnných a jejich rodi využití ICT a e-learningových aplikací ve vzdlávání dtí a žák ze sociáln znevýhodnného prostedí integraci žák sociokulturn znevýhodnných prostednictvím budování multikulturn vstícného, pozitivního školního klimatu tvorbu metodických materiál pro zalenní rzných forem distanního vzdlávání a individuálních vzdlávacích plán do ŠVP podporu prohlubování rozvoje klíových kompetencí pro práci s rznými typy žák ze sociáln znevýhodnného prostedí výmnu zkušeností pedagogických pracovník formou workshop, exkurzí a panelových diskusí úast pedagogických pracovník na specializovaných kurzech s cílem zvýšit kompetence pedagog pi práci s dtmi a žáky ze sociáln znevýhodnného prostedí vzdlávání pedagogických pracovník škol a školských zaízení vetn realizace odborných praxí a zahraniních stáží pedagogických pracovník s drazem na realizaci úkol v oblasti vzdlávání žák ze sociáln znevýhodnného prostedí spolupráci pedagogických pracovník se školskými poradenskými zaízeními v oblasti integrace výcvik práce s otevenou agresí a výcviku krizové intervence pro pedagogy podporu depistáží a prevence vzniku školního neúspchu vytváení podmínek pro další vzdlávání výchovného poradce školy se zamením na kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami prevenci školní neúspšnosti další vzdlávání pedagogických pracovník zameného na potebný zpsob výuky zlepšení pedávání informací mezi školou a rodii k optimálnímu spojení úsilí v zamezení negativních jev ve výchov a vzdlávání vytvoení systému spolupráce rodi s pedagogickým týmem a komunitou v míst školy organizování osvtové innosti pro rodie formou besed, pednášek, seminá, konzultací, poradenské innosti v této oblasti zkvalitování výuky a vytváení pozitivního sociálního prostedí zajišování pomoci žákm pi píprav na vyuování a pi profesní píprav 3

4 aktivity pro pedagogické pracovníky zamených na základní orientaci v otázkách pístupu k integraci, na sociální dovednosti a metody práce s žáky ze sociáln znevýhodnného prostedí vyrovnávání jazykového handicapu jazykové vzdlávání pro dti se sociokulturním znevýhodnním projekty školy v rámci výuky multikulturní výchovy organizování spoleenských a osvtových akcí s rodii a další veejností se zamením na multikulturní prostedí volnoasové aktivity zamené na prevenci rasismu xenofobie aktivity zamené na seznámení se se zpsobem života jiných etnických skupin nepovinné a volitelné pedmty zabývající se jazykovou pípravou cizinc vzdlávací aktivity pro žáky realizovaných ve volném ase mimo školní vyuování (semináe, pednášky, besedy, exkurze apod.) vdomostní soutže, výstavy a další aktivity vedoucí k motivaci žák cílové skupiny vzdlávat se i ve svém volném ase 3. Vzdlávaní mimoádn nadaných žák Mimoádn nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimoádné úrovn pi vysoké tvoivosti v celém okruhu inností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, umleckých a sociálních dovednostech. Ke vzdlávacím potebám žáka s mimoádným nadáním se vyjaduje školské poradenské zaízení. Pro mimoádn nadané žáky mže editel školy vytváet skupiny, ve kterých se vzdlávají žáci stejných nebo rzných roník v nkterých pedmtech. Individuální vzdlávací plán u žák mimoádn nadaných Vzdlávání mimoádn nadaných žák se mže uskuteovat podle individuálního vzdlávacího plánu, který vychází ze školního vzdlávacího programu školy, závr psychologického vyšetení a vyjádení zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištní vzdlávacích poteb mimoádn nadaného žáka. Individuální vzdlávací plán je souástí dokumentace žáka. Individuální vzdlávací plán obsahuje: závry psychologických vyšetení, která blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdlávací poteby mimoádn nadaného žáka, pípadn vyjádení registrujícího praktického lékae pro dti a dorost, údaje o zpsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické pée mimoádn nadanému žákovi, vzdlávací model pro mimoádn nadaného žáka, asové a obsahové rozvržení uiva, volbu pedagogických postup, zpsob zadávání a plnní úkol, seznam doporuených uebních pomcek, uebnic a materiál, urení pedagogického pracovníka školského poradenského zaízení, se kterým bude škola spolupracovat pi zajišování pée o mimoádn nadaného žáka, personální zajištní úprav a prbhu vzdlávání mimoádn nadaného žáka, urení pedagogického pracovníka školy pro sledování prbhu vzdlávání mimoádn nadaného žáka a pro zajištní spolupráce se školským poradenským zaízením, pedpokládanou potebu navýšení finanních prostedk nad rámec prostedk státního rozpotu poskytovaných podle zvláštního právního pedpisu. Individuální vzdlávací plán je vypracován po nástupu mimoádn nadaného žáka do školy, nejpozdji však do 3 msíc po zjištní jeho mimoádného nadání. Individuální vzdlávací plán mže být doplován a upravován v prbhu školního roku. 4

5 Za zpracování individuálního vzdlávacího plánu odpovídá výchovný poradce. Individuální vzdlávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zaízením a zákonným zástupcem žáka. editel školy seznámí s individuálním vzdlávacím plánem zákonného zástupce žáka, který tuto skutenost potvrdí svým podpisem. Urený pedagogický pracovník školy sleduje prbh vzdlávání mimoádn nadaného žáka a poskytuje spolen se školským poradenským zaízením podporu žákovi i jeho zákonným zástupcm. editel školy mže peadit mimoádn nadaného žáka do vyššího roníku bez absolvování pedchozího roníku na základ zkoušky ped komisí, kterou jmenuje editel školy. Komise je nejmén tílenná a tvoí ji vždy: pedseda, kterým je zpravidla editel školy nebo jím povený uitel, zkoušející uitel, jímž je vyuující pedmtu dané vzdlávací oblasti, v prvním až pátém roníku základního vzdlávání vyuující daného roníku, písedící, kterým je uitel vyuující pedmtu dané vzdlávací oblasti. Termín konání zkoušky stanoví editel školy v dohod se zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných dvod ve stanoveném termínu pezkoušet, stanoví editel školy náhradní termín zkoušky. Žák mže v 1 dni skládat jen 1 zkoušku. editel školy stanoví obsah, formu a asové rozložení zkoušky s ohledem na vk žáka. Zkouška ovuje vdomosti a dovednosti umožující žákovi plynulý pechod do vyššího roníku a je zamena na jednotlivý pedmt nebo vzdlávací oblast. Výsledek zkoušky urí komise hlasováním. V pípad rovnosti hlas rozhodne hlas pedsedy. O zkoušce se poizuje protokol, který je souástí dokumentace žáka. editel školy sdlí výsledek zkoušky prokazatelným zpsobem zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi. Za neabsolvovaný roník nebude žákovi vydáno vysvdení. V následujících vysvdeních se na zadní stran uvede, které roníky žák neabsolvoval. Pedagogická rada schválila dne: 15. dubna 2009 Školská rada projednala dne: 22. dubna 2009 Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. kvtna 2009 Datum: 22. dubna

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více