MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana Martykánová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna studijním účelům....

3 Za odborné vedení práce děkuji PhDr. Mgr. Barboře Bazalové, Ph.D. Dále děkuji kolektivu pracovníků Speciální mateřské školy Klubíčko, s. r. o. v Tlumačově a rodičům Jiřiny a Ivana za ochotu, vstřícnost a spolupráci při výzkumu.

4 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Historický vývoj názorů na autismus a poruchy autistického spektra Současné pojetí autismu a poruch autistického spektra Klasifikace a terminologie vztahující se k poruchám autistického spektra Výskyt poruch autistického spektra v rámci České republiky Příčiny vzniku poruch autistického spektra PŘEHLED PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Dětský autismus Aspergerův syndrom Rettův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Atypický autismus Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná Jiné poruchy příbuzné autismu Autistické rysy DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Raná diagnostika Diagnostický proces Přehled nejpoužívanějších diagnostických systémů a škál Diagnostická kritéria podle MKN - 10 a DSM - IV... 35

5 3.3.2 Diagnostická škála CARS Psychoedukační profily Diferenciální diagnostika v rámci poruch autistického spektra Aspergerův syndrom Rettův syndrom Jiná dezintegrační porucha v dětství Atypický autismus Hyperaktivní porucha s mentální retardací a stereotypními pohyby Přechodné autistické syndromy Diferenciální diagnostika oproti jiným poruchám a postižením Mentální retardace Smyslové postižení Kombinované postižení LÉČEBNÉ A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVÁCÍ PŘÍSTUPY A INTERVENCE Terapeutické přístupy založené na schopnostech a dovednostech Aplikovaná behaviorální analýza Systém grafických symbolů PECS Facilitovaná komunikace Program sociálního užití jazyka Terapie zaměřené na problematiku dysfunkce smyslových orgánů Sluchový trénink Senzorická integrace Metoda zabarvených čoček Helen Irlenové Dietetická opatření a biomedikální intervence Dieta s vyloučením lepku a mléka Dieta s vyloučením droždí Feingoldova dieta Ketogenní dieta Terapie založené na formování mezilidských vztahů Metoda Portage Terapie pomocí pevného držení... 59

6 4.4.3 Option terapie Floor time terapie Psychoanalýza Kombinované přístupy Terapie denního života Early Bird program SPELL TEACCH Ostatní terapeutické přístupy PODROBNÁ ANALÝZA SPECIFICKÉHO VÝVOJE DVOU PŘÍPADŮ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Charakteristika výzkumného šetření, cíle, metodologie Charakteristika zařízení I Kazuistika I Charakteristika zařízení II Kazuistika II Závěry z výzkumných šetření ZÁVĚR Shrnutí Summary Seznam použité literatury Seznam příloh Přílohy

7 ÚVOD Ve své diplomové práci se věnuji problematice poruch autistického spektra. Nemohu říci, že se tímto tématem zabývám po celou dobu studia a dokonce ani přímo nesouvisí s mojí specializací. I přesto jsem se však rozhodla pro toto velmi zajímavé téma. Moje rozhodnutí ovlivnilo náhodné setkání s člověkem, které ačkoliv se odehrálo již před lety, zanechalo ve mně hlubokou stopu a bylo základním impulsem k tomu, abych se o tuto problematiku začala hlouběji zajímat. Cílem mojí práce bylo shrnutí současných poznatků z oblasti poruch autistického spektra jak ze zdrojů tuzemských, tak i zahraničních a podrobná analýza a vyhodnocení specifického vývoje a projevů včetně rozvoje dovedností v jednotlivých oblastech u dívky s diagnózou Rettův syndrom a chlapce s diagnózou Aspergerův syndrom. Výzkumné šetření bylo provedeno na základě kvalitativního výzkumu s použitím následujících technik: zúčastněné pozorování, nestandardizovaný rozhovor, analýza osobních dokumentů. Celá práce je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž první čtyři tvoří teoretický základ ke zvolenému tématu, pátá kapitola v rámci výzkumného šetření podrobně analyzuje specifický vývoj a projevy dvou jedinců s diagnózou poruch autistického spektra. První kapitola se pokouší zachytit složitý a někdy také rozporuplný vývoj názorů na pervazivní vývojové poruchy od prvních zmínek až po současnost. Dále seznamuje se základními terminologickými jednotkami a základní klasifikací pervazivních vývojových poruch a v neposlední řadě uvádí výskyt těchto poruch v populaci ČR. Poslední část této kapitoly je věnována etiopatogenezi. Kapitola, která je svým názvem shodná s názvem celé práce předkládá výčet jednotlivých poruch autistického spektra na základě Mezinárodní klasifikace nemocí. Podrobně seznamuje se základními symptomy poruch jejich průběhem, projevy a vlivem na jednotlivé složky osobnosti

8 Třetí kapitola se zabývá problematikou diagnostického procesu, jejím cílem je ohraničit jednotlivé poruchy v rámci poruch autistického spektra a probrat základní diferenciálně diagnostické rozdíly i oproti jiným poruchám. Další kapitola seznamuje s množstvím terapeutických přístupů a intervencí s různou působností. Výčet rozhodně není kompletní, terapií existuje několik desítek. Jednotlivé přístupy jsou rozčleněny do šesti kategorií z nichž každá je zaměřena na jinou oblast. V tvůrčí části diplomové práce jsem se v rámci výzkumného šetření pokusila o podrobnou analýzu dvou případů poruch autistického spektra: dívky s diagnózou Rettův syndrom a chlapce s diagnózou Aspergerův syndrom

9 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1 Historický vývoj názorů na autismus a poruchy autistického spektra Začátkem 19. století francouzský lékař J.M.G. Itard, považován mnohými za otce speciální pedagogiky, poprvé předložil důkazy o jedinci, kterého bychom mohli popsat jako jedince s rysy autistického chování. Itardova studie o chlapci z Aveyronu, nabídla první zmínky o symptomech podobných autismu a představila i metody pokusů vzdělávat tohoto chlapce, zejména v oblasti rozvoje komunikačních dovedností (Hanbury 2005, s. 11). Není pochyb o tom, že lidé postiženi těmito poruchami existovali dávno před tím, než byly tyto poruchy popsány. Samotný termín autismus (z řeckého autos = sám) poprvé použil švýcarský psychiatr Eugen Bleuler v roce 1911, při popisu psychopatologie schizofrenie. Oddělil schizofrenii od skupiny demencí a nazval autismem egocentrické myšlení, typické pro schizofreniky (Jelínková 2001). Autismem tedy označil typickou uzavřenost do sebe. Ne příliš známá je práce vídeňského pedagoga Hellera z počátku 20. století, který popsal u dětí tzv. infantilní demenci. V současnosti je tato porucha označována jako Jiná dezintegrační porucha v dětství (Hrdlička; Komárek 2000, s. 14). Teprve v roce 1943 dochází k první formální specifikaci autistického syndromu americkým dětským psychiatrem Leo Kannerem. Kanner zveřejnil údaje ze své práce s jedenácti dětmi, které měli bizardní chování. Děti byly extrémně introvertní, neustále udržovaly určité zvyky a stereotypní aktivity. Kanner se domníval, že se jedná o poruchu příbuznou se schizofrenií, v časném dětském autismu viděl možnou předzvěst této nemoci. Autismus označil za vrozenou vadu komunikace založenou na afektivním nesouladu (Vocilka 1996, s. 9). Hovoříme-li o prvních popisech autistického syndromu, nesmíme zapomenout na dílo Hanse Aspergera, který rok po vydání Kannerovy studie publikoval kazuistiky čtyř podobných pacientů ve svém slavném díle Autističtí psychopati v dětství (Asperger - 8 -

10 1944 In Hrdlička; Komárek 2004, s. 11). Ve své práci Asperger vysvětluje, že základní porucha syndromu je tvořena omezením sociálních vztahů. Děti se vyznačovaly těžkou poruchou sociální interakce a komunikace, přestože měly dobře vyvinutou řeč a normální či vysokou inteligenci. Vykazovaly dále zúžené, stereotypní zájmy a motorickou neobratnost (Hrdlička; Komárek 2004, s.12). Asperger se kloní spíše ke genetickým faktorům vzniku poruchy a na rozdíl od Kannera nezmiňuje žádné psychogenní hledisko. Kannerův syndrom byl v Evropě dlouho přijímán s nedůvěrou, soudilo se, že se v podstatě za diagnózou autismu skrývají děti mentálně defektní, které měly určitý druh bizarního chování, projevující se zejména v určité bariéře mezi dítětem a rodiči, dítětem a společností (Nesnídalová 1973, s.21). Banner proti tomu namítal, že dítě s autistickým syndromem je mentálně retardované a nemluví jako vrstevníci, protože jsou sociálně odcizené. Za vytvoření časného dětského autismu podle Kannera mohl psychogenní vliv rodičů. V roce 1954 byl v Holandsku první sjezd, na kterém se řešily otázky výzkumu autistických projevů. Kannerův syndrom byl zkoumán hlavně ve Francii a Anglii. Zde také v roce 1962 vznikla první organizovaná společnost odborníků a rodičů, která se zaměřila na řešení problémů dětí s těžkými poruchami kontaktu. V 50. a 60. letech bylo dominantní psychogenní vysvětlení vzniku potíží dětí s autistickým syndromem. Veškerá vina za vznik těchto potíží byla přičítána rodičům a jejich přístupu k dítěti. Matky byly označovány za citově chladné, odmítavé a děti jim byly odebírány. V psychiatrických léčebnách pak byly tyto děti léčeny psychoterapií a medikací. Proti těmto teoriím argumentovali jako první psychologové Rimland a Arnold van Kraevelen, kteří uváděli možné organické příčiny (Nesnídalová 1973, s. 22). Ke konci 70. let konečně dospěla řada odborníků k závěru, že žádná vědecká studie nedokázala prokázat podíl rodičů na vzniku autismu u jejich dítěte. Sám Kanner tehdy začal klást důraz na multidisciplinární přístup při zkoumání autistického syndromu. V roce 1988 proběhla v Hamburku konference o autismu. Bylo tu jasně odmítnuto psychodynamické pojetí autismu a jako základní byla přijata organicko

11 vzdělávací orientace. Hlavní terapií jsou tedy výchovně vzdělávací strategie a behaviorální intervence. V souvislosti s tím, byl revidován i mezinárodní klasifikační systém a autismus se od té doby řadí mezi pervazivní vývojové poruchy a ne mezi duševní nemoci. (Jelínková 2001). 1.2 Současné pojetí autismu a poruch autistického spektra V současnosti je autismus prezentován řadou autorů v podobě různých definic a vymezení. Většina z nich se shoduje v základních znacích a projevech. Pro srovnání uvádím několik z nich. Autismus se jeví stále výrazněji jako syndrom neurologického původu spočívající na genetických faktorech. Tento handicap, který na sebe bere rozmanité formy se projevuje od nejútlejšího věku a trvá celý život. Děti s autismem nedokáží správně interpretovat informace ze svého okolí a jsou z tohoto důvodu neschopné upevnit to, co se naučily. Autismus patří mezi vývojové poruchy (Vocilka 1996, s. 9). Autismus (dětský autismus) není jednotná porucha ve stejném smyslu jako třeba konkrétní metabolická porucha. Spíše je třeba na autismus pohlížet jako na obsáhlou, zevrubnou diagnózu podobně jako v případě epilepsie nebo mentální retardace. Je to konečné, symptomatické vyjádření mozkové dysfunkce, kterou mohou vyvolat různé příčiny (Gillberg; Coleman 1992 In Peeters; Gillberg 1995, s. 35). Autismus je vývojová porucha. Osoba postižená touto poruchou může mít obtíže v několika oblastech vývoje. Nejvíce je ovlivněna oblast komunikace, sociální interakce a chování. Tato vývojová porucha může mít znaky typického autismu, nebo se mohou projevit i jiné další znaky postižení v jiných oblastech vývoje což může vyplynout v poruchu jakou je např. Aspergerův syndrom. Celá škála vývojových poruch autismu je pak nazývána - poruchy autistického spektra (THE AUTISM PICTURE PAGE [online])

12 Všechny tři charakteristiky se shodují v tom, že autismus není jednotné postižení, že se jedná o širší skupinu pervazivních vývojových poruch, hovoříme o autistickém spektru. Pro potřeby tohoto textu se přikláním k následující definici, která podle mého názoru vystihuje všechny aspekty tohoto postižení a zároveň je velmi přehledná a jasná. Poruchy autistického spektra jsou typem postižení se kterým se člověk rodí, případně je získává v raném věku. Jedná se o handicap celoživotní. Je podmíněn zejména geneticky a projevuje se odlišným fungováním určitých mozkových center. Postižení se projevuje v oblasti komunikace, chování a sociálních vztahů. Lidé s poruchami autistického spektra mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, což hluboce ovlivňuje celou jejich osobnost. Takto postižení lidé chápou celý svět přísně logicky a realisticky - nejsou schopni vyjít "nad realitu". Důsledkem toho jsou především vážné poruchy v mezilidských vztazích - lidé s autismem trpí "sociální slepotou" a z toho pramenícím nedostatkem empatie. K tomu se váže celá řada dalších problémů a mnohdy i jiných dalších postižení. Škála poruch autistického spektra je velmi široká a její projevy různorodé. Sahá od těžkých případů klasického autismu, s absencí řeči a velmi sníženým intelektem, až po případy Aspergerova syndromu. Takto postižení lidé jsou leckdy naopak vysoce inteligentní, v oblasti sociální je však trápí podobné problémy jako jejich "kolegy" z opačného konce autistického spektra (APLA [online])

13 1.3 Klasifikace a terminologie vztahující se k poruchám autistického spektra Poruchy autistického spektra jsou ve většině klasifikačních systémů (MKN 10, DSM IV) řazeny do kategorie pervazivních vývojových poruch. Pojem pervazivní znamená pronikající celou osobností člověka. Již z názvu poruch tedy vyplývá, že postižení je přítomno ve více oblastech. V souvislosti s poruchami autistického spektra hovoříme o tzv. triádě postižení. Triádou rozumíme omezení schopností v oblasti : sociální komunikace sociální interakce imaginace Závažnost a projevy postižení triády v rámci poruch autistického spektra se mohou různit od téměř úplného nedostatku některé ze schopností až po lehčí, spíše kvalitativní odchylky (Wing 1996 In Hanbury 2005, s. 11). Výraz pervazivní porucha tedy vystihuje podstatu poruchy mnohem lépe než pojem autismus. Jestliže postižení mají problémy v oblasti komunikace, sociálního porozumění a imaginace a navíc mají těžkosti s chápáním toho co vidí a slyší, pak označení autistický v omezeném slova smyslu obrácený do sebe není nejvýstižnější. Jejich skutečné potíže jsou mnohem širší než jednoduchá charakteristika sociální uzavřenosti (Peeters 1998, s ). Pojetí současně platných klasifikačních systémů MKN -10 a DSM IV se liší jak v terminologii, tak i ve spektru poruch. Diagnostický a statistický manuál (pravidelně revidován, dostupná je již čtvrtá verze), který vydává Americká psychiatrická asociace (APA 1994) obsahuje méně diagnostických jednotek a nevyskytují se v něm na rozdíl od MKN 10 diagnózy (Hrdlička; Komárek 2004 ). Uvádím tedy klasifikaci podle MKN 10, kterou považuji za detailnější. Pro srovnání je DSM IV uvedena v příloze č

14 Podle desáté revize Mezinárodní Klasifikace Nemocí (1996) mezi pervazivní vývojové poruchy (F84) patří: F84.0 Dětský autismus F84.1 Atypický autismus F84.2 Rettův syndrom F84.3 Jiná dezintegrační porucha v dětství F84.4 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací a stereotypními pohyby F84.5 Aspergerův syndrom F84.8 Jiné pervazivní vývojové poruchy F84.9 Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná (Hrdlička; Komárek 2004, s. 18). 1.4 Výskyt poruch autistického spektra v rámci ČR Epidemiologické studie uvádějí případů poruch autistického spektra na narozených dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v ČR osob s poruchami autistického spektra (dále již jen PAS). To znamená, že každý rok se narodí v ČR okolo 200 dětí s PAS (APLA [online]). U 80% těchto dětí se k PAS (mimo Aspergerova syndromu) přidružuje různě závažná mentální retardace. Funkční řeč se rozvine jen u 50% takto postižených dětí. Pouze 5% postižených vede v dospělosti samostatný život. U mužů se PAS vyskytují častěji - na jednu dívku s PAS statisticky připadá 4 5 chlapců s tímto postižením (Vocilka 1996). Existují studie, které vysvětlují nižší počet dívek s PAS tím, že dívky zdravé i postižené mají vždy vyvinutější řeč a sociální vztahy lépe než chlapci. Ani

15 okruh zájmů nebývá u dívek nikdy tolik omezený. Je proto možné, že takto dochází k zastírání symptomů PAS u dívek (Jelínková 2001). 1.5 Příčiny vzniku poruch autistického spektra Neurochemickými studiemi byly prokázány biologické základy PAS. Přesná příčina dosud není známá, ale z výzkumů vyplývá, že hlavní příčinou poruch autistického spektra jsou vrozené abnormality mozku. Byla již lokalizována některá poškození mozku a byly objeveny určité biologické odchylky. Jedná se tedy o neurologickou poruchu, která se projevuje specificky v kognitivním vnímání a v důsledku jeho narušení pak i chování postiženého (Jelínková 2001). Existuje několik druhů mozkových dysfunkcí, které vedou k rozvinutí autistického syndromu. Gillberg se domnívá, že nervové buňky v mozku postiženého autismem jsou pravděpodobně více izolované než buňky zdravého člověka. Tato skutečnost je pak klíčová při vývoji sociálních a komunikačních interakcí takového člověka (Gillberg, Peeters 1995, s. 56). Také se předpokládá, že určitou roli hrají genetické faktory. Dědí se konkrétně určitý kognitivní typ neschopnosti nebo sociálního deficitu, který ve spojení s dalšími faktory vede k rozvinutí symptomů autismu. Jde zatím pouze o dohady, protože dědičnost autismu a PAS nebyla dosud prokázána (Jelínková 2001). S velkou pravděpodobností je autismus způsoben chromozomální poruchou chromozomů X 7 a 16. u jednovaječných dvojčat je konkordance autismu nebo autistických rysů až 95% (Hort a kol. 2000, s. 36). Dalšími příčinami mohou být i některá prodělaná infekční onemocnění, neschopnost organismu dostatečně zpracovat některé běžné složky potravy apod

16 Historie předkládá důkazy o tom, že poruchy autistického spektra existovaly dávno předtím než byly popsány. Je to skupina vývojových poruch jejichž společným znakem je kvalitativní postižení ve třech oblastech : v oblasti sociálních vztahů v oblasti komunikace v oblasti chování a zájmů Specifická etiologie poruch autistického spektra zatím není známa. Převládají názory, že poruchy jsou biologického původu, na vzniku se pravděpodobně podílí i další faktory, včetně prostředí. V roce 1977 publikovala Americká autistická společnost první definici autismu. V roce 1980 zahrnuje Americká psychiatrická asociace definici autistického syndromu do Diagnostického a statistického manuálu. Poruchy autistického spektra se vyskytují v celém světě bez ohledu na rasu, etnikum, zeměpisnou šířku či sociální postavení

17 2 PŘEHLED PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Autismus není jednotné postižení, jedná se o širší skupinu pervazivních vývojových poruch, někdy se hovoří o autistickém spektru, autistické škále. Do této skupiny patří poruchy, které mají svůj počátek v raném dětství a jádrem jejich problému je narušení v oblasti utváření sociálních vztahů, v oblasti komunikace a představivosti. Charakter těchto obtíží je natolik závažný, že se promítá do celého života lidí s poruchami autistického spektra (Krejčířová 2003, S. 21). Spektrum autistických poruch je velmi široké a zatím neexistuje jednotné rozdělení. Podle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí mezi poruchy autistického spektra patří: Infantilní autismus (Dětský autismus, Kannerův infantilní autismus), Aspergerův syndrom, Rettův syndrom, Jiná desintegrační porucha v dětství, Atypický autismus, Hyperaktivní porucha s mentální retardací a stereotypními pohyby, Jiné pervazivní vývojové poruchy, Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná. V souvislosti s autismem se také hovoří o tzv. vysocefunkčním autismu, jeho opakem je nízkofunkční autismus. Těmito pojmy se souhrnně popisují schopnosti jedince s autismem. Člověk s vysocefunkčním autismem má všechny závažné rysy autismu, ale v některé oblasti jsou jeho schopnosti na normální nebo nadprůměrné úrovni

18 2.1 Dětský autismus Dětský autismus je klasickou variantou autistického postižení s výrazně těžkými symptomy ve všech oblastech triády. Odchylky v oblasti sociální interakce a vztahů Děti, které netrpí autismem projevují sociální chování od prvních týdnů života. Naproti tomu kojenci postiženi touto poruchou se často vyhýbají očnímu kontaktu a nejeví znatelný zájem o lidské tváře. Nevytvářejí typickou vazbu k matce a málokdy projevují strach z odloučení od blízké osoby nebo strach z cizích lidí. Později se u nich vyvíjí typický vzorec kvalitativního narušení sociální interakce, kdy nevyžadují přítomnost ani pomoc druhých lidí, dále se objevuje slabá nebo žádná odpověď na emoce okolí. Vázne přizpůsobení chování sociální situaci, nápadné je také špatné používání sociálních signálů a slabá integrace sociálního, emočního a komunikačního chování (Lewis 1996; Wiener 1997; Sadok a Sadok 1999 In Hrdlička; Komárek 2004). Odchylky v oblasti komunikace a hry Rozvoj řeči je opožděn. Udává se, že až u poloviny dětí postižených touto poruchou nedojde k rozvoji funkční řeči použitelné v komunikačním procesu. Pokud se použitelná řeč vyvine bývá nápadná svou monotónností, bezpřízvučností. Objevují se echolálie (mechanické opakování toho, co dítě právě slyšelo v okolí), záměna zájmen, narušená větná stavba, málo výstižné vyjadřování (Lewis 1996 In Hrdlička; Komárek 2004). Postižena je i neverbální oblast komunikace. Děti téměř neužívají gesta, mimice a ostatním pohybům chybí komunikační význam (Jelínková 2003). Patrná je také porucha ve fantazijní a společenské napodobující hře, nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení. Hračky jsou užívány neobvyklým způsobem, časté je zaměření pozornosti na určitý detail (např. celé hodiny otáčí koly od auta) nebo na nefunkční aspekty hraček, jako jejich očichávání či olizování (Sadok a Sadok 1999 In Hrdlička; Komárek 2004)

19 Odchylky v oblasti chování a zájmů Dominuje posedlost na neměnnosti v denní rutině či uspořádání prostředí. Postižené dítě vyžaduje přesné dodržování ustálených rituálů. Charakteristický je odpor ke změně. Tyto děti mívají rovněž nepřiměřené reakce na běžné zvuky, pachy, či chutě. Naopak bývají zvýšeně odolní vůči bolesti, což může vést až k sebezraňujícímu chování či dokonce sebepoškozování (Hrdlička; Komárek 2004). Nápadnými projevy jsou motorické manýrismy volní, stereotypní, opakující se pohyby rukou, prstů i celého těla, které jsou bezúčelové. Slouží patrně k uvolnění napětí. Obraz doplňují zúžené a specifické zájmy zcela odlišné od zájmů vrstevníků (Lewis 1996; Wiener 1997; Sadok a Sadok 1999 In Hrdlička; Komárek 2004). Kromě těchto základních poruch může být také přítomna řada jiných nápadností či přidružených poruch jako je hyperaktivita, poruchy pozornosti, emoční poruchy. Přes dobrou spontánní motoriku jsou časté obtíže dyspraktické. Pravidlem je i značná emoční labilita dostavující se bez zjevného vnějšího podnětu, poruchy spánku (Krejčířová 2003). U třetiny postižených se vyskytuje epilepsie. Porucha navíc bývá doprovázena mírným až těžkým stupněm mentální retardace což může způsobit obtíže při stanovování diagnózy (Jelínková 2001). 2.2 Aspergerův syndrom Další poruchou ze skupiny PAS je Aspergerův syndrom. Pro osoby, které mají Aspergerův syndrom je velmi obtížné správně si vyložit signály (výrazy tváře, tón hlasu, pohled), které jsou pro většinu z nás samozřejmé. V důsledku toho je pro ně obtížné dorozumět se a pohybovat se mezi ostatními, proto je tento syndrom někdy také nazývaný sociální dyslexie (ve smyslu sociálního handicapu)

20 V roce 1981 prosadila Lorna Wingová do praxe termín Aspergerův syndrom (AS), který byl nahrazen termínem autistická psychopatie, zavedený Hansem Aspergerem (Wing 1981 In Hrdlička; Komárek 2004). Aspergerův syndrom se vyskytuje častěji u chlapců než u dívek (asi 8:1) (Krejčířová 2003, s. 8). Lorna Wingová (Burgoine; Wing 1983 In Attwood 2005, s. 24) na základě svých pozorování vymezila tyto základní klinické příznaky Aspergerova syndromu: nedostatek empatie jednoduchá, nepřiléhavá a jednostranná interakce omezená, případně neexistující schopnost navazovat a udržet si přátelství pedantsky přesná, jednotvárná řeč nedostatečná neverbální komunikace hluboký zájem o specifický jev či předměty nemotornost, nepřirozené pozice Lidé postiženi tímto syndromem mají normální, někdy i nadprůměrnou inteligenci (AS by neměl být diagnostikován u osob s s nižším IQ než 70). Charakteristickým znakem je disharmonický vývoj osobnosti s převahou problémů v oblasti sociální interakce a komunikace (Attwood 2005, s. 25). Především v oblasti sociálních vztahů jsou narušené některé funkce způsobem typickým pro dětský autismus. Na rozdíl od dětského autismu ovšem není narušen vývoj řeči. Odchylky v oblasti komunikace a řeči Abnormality v řeči sice nejsou tak výrazné jako u dětského autismu a většina z postižených komunikuje verbálně naprosto bezchybně, řeč však působí konvenčně, pedanticky. Postižení sice mají dobrou slovní zásobu, umějí se vyjadřovat, ale chybí funkčnost komunikace což vede k selhání v každodenních komunikačních situacích. K tomuto přispívá i skutečnost, že postižený nedokáže brát v úvahu hlediska svého komunikačního partnera, neschopnost, neobratnost udržovat konverzaci v pravém slova smyslu. Také hlasový projev může být nápadný svou monotónností, pedantickým

21 důrazem na správnost použití jazyka. Kromě těchto odchylek se mohou vyskytnout i jiné komunikační problémy. Výrazy obličeje, gesta či řeč těla jsou velmi chudé (Gillberg; Peetres 1998, s. 32). Nedostatky v oblasti sociální interakce a sociálních dovednosti V oblasti sociální interakce je základním znakem tohoto syndromu egocentrismus, provázený malou nebo téměř vůbec žádnou schopností či snahou navázat kontakt s vrstevníky. Typická je sociální naivita, neschopnost spolupracovat s vrstevníky, rigidní myšlení, šokující poznámky, které jsou sice pravdivé a výstižné avšak v dané situaci nejsou vhodné a přivádějí druhé do rozpaků (Mühlpachr In Vítková a kol. 2004, s. 345). Největším problémem je neschopnost navazování recipročních sociálních vztahů, omezené sociální dovednosti. Obtížně chápou významy, které zprostředkovává řeč těla, humor, nadsázku, ironii (Jelínková 2001). V souvislosti s AS je často zmiňován pojem sociální slepota (mind blindness), tento jev znemožňuje postiženým chovat se přiměřeně různým společenským situacím. Nedostává se jim empatie, neumí projevit cit způsobem na který jsme zvyklí, neumí s ostatními plně sdílet radost nebo bolest. Nejsou schopni dešifrovat symboly (Hanbury 2005, s. 18). Zvláštnosti v oblasti zájmů, hry a představivosti Typické jsou specifické zájmy. Intenzivně se věnují jednomu vyhraněnému zájmu, například dopravním prostředkům, zvířatům nebo nějaké vědní oblasti. Nejedná se přitom o celoživotní zájem, nýbrž o relativně pomíjivé okolnosti. Ovšem v době, kdy se dítě danou tematikou zabývá, jí je naprosto pohlceno, věnuje jí veškerý volný čas a o ničem jiném prakticky nehovoří. Výzkumy dokazují, že i děti s AS disponují představivostí, ale upřednostňují individuální hru. Jejich osamocená fantazijní hra na první pohled vypadá tvořivě, ale při

22 bedlivějším pozorování lze zaznamenat, že dítě přesně kopíruje určitý postup, který někde vidělo (Attwood 2005, s. 89). Hra je orientovaná na předměty. Starší děti si vytvářejí fantazijní svět především v situacích, kdy mají dojem, že jim okolí nerozumí nebo když se nedokážou zorientovat v realitě, která je obklopuje (Jelínková 2001). Obliba v rutinní činnosti I nepatrná změna obvyklé rutiny může u osoby s AS vyvolat rozčilení. Malé děti si mohou vytvářet své vlastní rutiny, například mohou vyžadovat docházení do školy stále stejnou cestou. Ve škole mohou být příčinou rozčilení např. náhlé změny rozvrhu. Lidé s AS upřednostňují denní rozvrh činností podle určitého neměnného vzoru. Jakákoliv nepatrná změna či odchylka od tohoto plánu může vyvolat řadu reakcí od úzkosti a rozčilení až po projevy agrese. Děti s Aspergerovým syndromem mají nerovnoměrně rozložené schopnosti. Například mají vynikající dlouhodobou paměť, vyznačují se nebývale intenzivním soustředěním, ovšem jen v souvislosti s věcmi, které je zajímají. A také často používají nezvyklé metody řešení určitého typu problémů. Na druhou stranu mají takřka nulovou motivaci k činnostem, jež je neoslovují, nemají zájem o aktivity, jimž se věnují všechny děti ve třídě, projevují se u nich specifické poruchy učení, bývají nemotorné. Učitelé i rodiče si všímají, že se straní spolužáků, mívají jen málo kamarádů a navíc se stávají terčem posměchu druhých dětí (Attwood 2005, s. 118)

23 2.3 Rettův syndrom Rettův syndrom byl poprvé popsán v roce 1965 dr. Andreasem Rettem. Do obecného povědomí se dostal na základě studie vypracované dr. Bengtem Hagbergem a jeho kolegy v roce Je to neurologická porucha postihující téměř výhradně dívky. Vyskytuje se u všech ras, národností a etnických skupin. Jsou známy případy výskytu Rettova syndromu i u chlapců, ale jde obvykle o smrtelnou formu syndromu, kdy se dítě rodí mrtvé nebo předčasně umírá. Tato porucha je způsobena mutací genu MECP2 na chromozomu X. Mutace naruší jeden z mnoha biochemických spínačů, které řídí vyjádření dalších genů. Dojde k tomu, že určité geny, které ovládají nervový systém se nepodaří pozastavit a je vyrobeno velké množství jinak užitečných proteinů (RETT-COMMUNITY [online]). Zmutovaný gen byl objeven v USA v roce 1999, v ČR se testuje od roku Tato diagnóza byla v ČR potvrzena u 48 děvčátek, podle počtu pravděpodobností by jich mělo být až 400 (APLA [online]). Charakteristický je normální či téměř normální vývoj do 6. až 18. měsíce života. Pak následuje období dočasné stagnace nebo regrese, během kterého dítě ztrácí schopnost řeči a vědomého užívání rukou. Brzy se začnou projevovat stereotypní pohyby rukou, narušení chůze a držení těla, zpomalující se růst hlavy. Dalšími potížemi mohou být epileptické záchvaty. Při probouzení se mohou vyskytovat záchvaty a dechové anomálie. Základním a těžce hendikepujícím rysem Rettova syndromu je apraxieneschopnost ovládat tělo a provádět účelné pohyby. RS může narušovat každou tělesnou činnost, u které je nutný pohled očí a řeč což brání dítěti ve vykonávání každodenních činností. Vzhledem k apraxii a narušené řečové komunikaci je těžké přesně posoudit inteligenci. Většina tradičních testovacích metod vyžaduje použití rukou a mluvy, což může být pro dívku s touto poruchou nemožné

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce:

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Osobnost dítěte v mateřské škole

Osobnost dítěte v mateřské škole Kompetence učitele mateřské školy CZ.1.07/1.3.12/04.0002 Osobnost dítěte v mateřské škole Seminář pro pedagogické pracovníky mateřské školy Motto: Teprve moje psychoterapeutická práce s dospělými lidmi

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV CÍLENÉ POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI U DĚTÍ S AUTISMEM (MULTIMEDIÁLNÍ DVD) DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem

Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vliv rodiny na sociální adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem Petra Poláchová Katedra: Psychologie Vedoucí práce: PhDr. Soňa

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Brno,březen 2006 Vypracovala: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE A PATOPSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTISMUS, INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI JEDINCE, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ V BĚŽNÉ MŠ

Více

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Vypracovala: Mgr.

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu Příloha č. 1 Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/1.2.00/14.0122) Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu - IDS (The Intelligence and Development

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více