Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás"

Transkript

1 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který bychom mohli v určitých situacích uplatňovat, je pouze potřeba navázat správný kontakt a překonat komunikační bariéru, jejíž příčinou je pervazivní vývojová porucha dítěte. Nejvíce důležité je však pomoci mu umět si cestu do společnosti alespoň zčásti najít sám. Cílem práce s autistickými dětmi je nabytí takových sil, jako má právě tygřík, učit je postarat se o sebe v mnohdy nepříznivém světě, naučit je bojovat o své místo a bránit se. Ne vždy je práce lehká, obzvlášť když si chce malý autista prosadit svou pravdu a nerozumí tomu, že my to vidíme jinak. Klub pro tyto děti a jejich rodiče proto nese název Tygřík. Hlavní cíle: Klub Tygřík vznikl pod záštitou občanského sdružení Dyscentrum. pomáhat rodičům s autistickými dětmi se vzdělávat v problematice setkávat se s rodiči dětí stejného postižení pomoci dětem nalézt snadnou cestu k integraci do společnosti pomocí výchovně vzdělávacích programů jako ke smysluplnému vyplnění volného času. Diskuzní besedy pod vedením odborníků pro rodiče dětí s PAS setkávání rodičů Vzdělávání rodinných příslušníků, pedagogických pracovníků i veřejnosti

2 Realizace volnočasových aktivit pro děti s PAS na základě zájmu jejich rodin a dostupných podpůrných prostředků Zapojení širší rodiny dítěte do řad dobrovolníků, kteří se budou podílet na realizaci volnočasových aktivit Lokální rozšíření působnosti a vyhledávání dětí s PAS z okolních měst, které jsou integrované na běžných základních školách Podpora integrace dětí s PAS do společnosti (program setkávání se zdravými sourozenci a kamarády )

3 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Diskuzní besedy vedené odborníky pro rodiče dětí s PAS z Mostu a okolních měst Vzdělávací přednášky pro pedagogické pracovníky z Mostu a okolí, kteří pracují s autistickými dětmi a budou mít zájem se zúčastnit Bezplatné sociální poradenství určené rodinám dětí s PAS Relaxační aktivity v prostorách školy Sportovní a soutěžní akce Výletní akce a víkendové pobyty na základě dostatku podpůrných prostředků Hipoterapie Canisterapie Muzikoterapie Tvořivé činnosti (ergoterapie) Další možnosti navázání spolupráce v rámci pořádání volnočasových aktivit:

4 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Sídlo: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Zd. Štěpánka 340, Most Ředitelka: PhDr. Hana Ajmová Telefon: Předseda klubu: Ing. Pavlína Větrovcová Vedoucí klubu: Helena Roháčová, DiS

5 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Co je to autismus? Autismus je pervazivní porucha, tedy vše pronikající porucha, která záporně ovlivňuje a mění motorickou, řečovou, volní, kognitivní, emoční, osobnostní a psychosociální úroveň dítěte, která se objeví zpravidla již v raném dětství zhruba do 36 měsíců věku dítěte. Jedná se o nejzávažnější poruchu dětského mentálního vývoje, kdy je narušena některá z mozkových funkcí. Vše vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Prvním příznakem autismu je ztráta již naučených komunikačních dovedností. Dítě přestane používat naučená slova, nereaguje na své jméno, na pokyny a na podněty. Nezajímá se o hračky, může se upnout na jeden předmět, či osobu. Chybí oční kontakt a úsměv. Tato diagnóza postihuje spíše chlapce, než dívky a její etiologie zatím není známa. Závažnost této poruchy bývá různá, někteří mají mírnou formu a někteří těžkou formu. Ke stanovení diagnózy je však zapotřebí, aby se vyskytly alespoň dvě kritéria z každé části základní diagnostické triády, což je souhrn příznaků, který se dělí na tři skupiny a to na oblasti komunikace, sociální interakce, zájmů a prožívání. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Existuje celé spektrum poruch, které mají některé charakteristiky shodné s klíčovým syndromem, což je jakýsi pomyslný střed shodných příznaků všech poruch autistického spektra. Jde o spektrum autistických poruch, autistické kontinuum a pervazivní vývojové poruchy. (Richman, S., Výchova dětí s autismem)

6 Poruchy autistického spektra PAS Dětský autismus (DA) F84.0 Atypický autismus F84.1 Aspergerův syndrom (AS) F84.5 Dezintegrační porucha F84.3 Autistické rysy Rettův syndrom F84.2

7 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Plánované akce v 16:00 hod. Seznamovací odpoledne Tygřík rodičům a dětem Odborná přednáška pro zaměstnance ZŠ a rodiče Hasičský den v Hoře svaté Kateřiny -setkání s hasiči, prohlídka hasičské zbrojnice, střelba ze vzduchovky, při dobrém počasí opékání buřtů, jízda na koni. S sebou přinést suchý chléb pro koně, buřty a chléb na opékání Výlet na hrad Křivoklát s edukačně výtvarným programem

8 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Stránka se připravuje

9 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Stránka se připravuje

10 Dětský autismus (DA) F84.0 Stupeň závažnosti této poruchy je různý. Dítě může mít více příznaků s těžkým průběhem, nebo méně příznaků a lehčí průběh, ale problémy se musí projevit v každé části diagnostické triády. Průběh postižení dětským autismem (DA) se nikterak neliší od obecné specifikace projevů autismu jako takového. Mezi jinými typy autistických poruch a dětským autismem jsou však jisté rozdíly. Aby byla stanovena diagnóza DA, je nutné zaznamenat první příznaky před dovršením třetího roku věku dítěte, i když problémy se zpravidla objevují již mnohem dříve. Většina rodičů si všimne mezi dvanáctým a osmnáctým měsícem, že se dítě nevyvíjí zcela správně. Nástup příznaků může být buď pozvolný již v prvním roce života, což je v největším procentu případů. Základem dalšího normálního vývoje u dětí je to, že projevují sociální chování již od prvních týdnů života. Naproti tomu kojenci, u kterých je podezření na dětský autismus, nejeví zájem o lidi okolo sebe, ani o jejich hlasy. Může se zdát, že je dítě hluché. Nedokáží si vytvořit vztah nejen k matce, ale ani k jiným osobám. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Příznaky typické pro dětský autismus: U autistického dítěte si můžeme všimnout nápadného stereotypního pohybování tělem a končetinami. Většina odborníků se shoduje na tom, že se jedná o reakci na snížení napětí a stresu. Hyperaktivita však podle Hrdličky nepatří mezi příznaky, které jsou typické pro dětský autismus. U některých dětí je nutný zásah léky. Hrdlička se ve své knize také píše o zájmu těchto dětí o mechanické předměty, jako jsou počítače, nebo dopravní prostředky. Dávají tomuto přednost před hrou s vrstevníky, hračkami a jinými koníčky. Někdy mohou být v kontrastu určité speciální schopnosti naproti praktickým dovednostem. Někteří autisti mohou mít navzdory své diagnóze velmi dobrou mechanickou paměť (jde o zhruba 10 % dětí s autismem), kdy jsou schopné si zapamatovat pro jiného člověka nezajímavé číselné řady, jízdní řády, telefonní čísla atd. Mohou se objevit i nadaní malíři, hudebníci, aj. Motorická obratnost dětí s dětským autismem je v porovnání od dětí, které trpí Aspergerovým syndromem lepší. Děti s AS jsou motoricky méně obratné. Podle novějších studií se však motorické opoždění a abnormality, jako je nerovnováha, abnormality chůze, apod. připisují i dětem s dětským autismem. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Mentální retardace Dětský autismus mohou provázet i některé jiné poruchy a problémy. Hyperaktivita nepatří mezi příznaky tohoto postižení, naproti tomu mentální retardace je nejčastější přidruženou poruchou u autistických dětí. Je ale často zaměňována, respektive je těžké ji odlišit od diagnózy autismu. Epilepsie Příčina autismu není známa, jediný fakt, který je prokázaný, je to, že jde o neurologickou poruchu, která se projevuje především v chování postiženého. Již byla lokalizována určitá poškození v mozku a popsána řada biologických odchylek. Vedle psychiatrie bude tedy zapotřebí, aby bylo dítě také vyšetřeno neurologicky v

11 případě, že se projeví nějaká jiná vada, dítě má potíže a vyskytují se jisté abnormality. Nejčastějším provázejícím neurologickým onemocněním je epilepsie. Volkmarovy studie ukazují, že byl výskyt epilepsie výrazně vyšší u dětí s dětským autismem než u dětí a dospívající mládeže s jinými diagnózami. U některých autistických dětí se epilepsie objeví již v předškolním věku, tedy v prvních letech života. Dítě dostává záchvaty a křeče, a pokud se tyto potíže projeví až kolem nástupu puberty, mohou mít spíše mírnou formu. Vysoce, nízko a středně funkční autismus U nízko funkčního autismu bývá dítě velmi uzavřené a neschopné navazovat sociální kontakty. Co se týče komunikace, objevují se zde pouze skřeky a zvuky, dítě je němé. Pouze bezmyšlenkovitě opakuje slova. Výrazné jsou i dlouhotrvající pohybové stereotypie. Dítě je těžce a hluboce mentálně retardováno. Středně funkční autismus se již vyznačuje sníženou schopností v navazování sociálních kontaktů, je spíše uzavřené. Schopnost komunikace je malá, stejné je i nefunkční a nutkavé opakování slov. Při hře jsou patrné pohybové stereotypie, stereotypní manipulace. Můžeme si všimnout prvků konstrukční hry. Dítě lpí na stále stejném postupu. Intelektuálně je lehce až středně těžce retardováno a je méně schopné se přizpůsobit. Vysoce funkční autismus skýtá v sociálním chování zvláštní projevy a nepřiměřené reakce a také disinhibici - v sociální a komunikační oblasti málo uměřená nebo neuměřená až extrémní a nežádoucí ztráta zábran, odvázanost, nerespektování zákazů u mládeže i dospělých osob. Dítě je však komunikativní, upíná se na stejné předměty a témata hovoru. Vyžaduje komunikační rituály. Při hře má zvláštní zájmy, především ale nezájem o kolektivní hry. Obtížně chápe pravidla a těžce rozlišuje realitu od fantazie. Nápadné je napodobování toho, co vidí a slyší kolem sebe. Bývá intelektuálně průměrné a má snížené sociální IQ. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

12 Atypický autismus F84.1 Tato diagnóza se stanovuje v případě, že dítě nesplňuje dostatečná kritéria pro stanovení diagnózy klasické formy dětského autismu, nebo nástup příznaků postižení přichází déle než po třetím roce věku dítěte. U některých dětí bývá méně narušená oblast, než u dětí s klasickým autismem. Můžou mít lepší komunikační dovednosti a schopnost navazování vztahů, mohou také chybět stereotypní zájmy. Z hlediska náročnosti péče a zásahu do běžného života jinými osobami se však nikterak neliší od klasického dětského autismu. U atypického autismu není jedna z oblastí diagnostické triády výrazně narušena a příznačné symptomy se začínají objevovat až po třetím roce věku. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty)

13 Dezintegrační porucha F84.3 Dříve se tato porucha nazývala Hellerova psychóza, Hellerova demence, Hellerův syndrom, dezintegrační psychóza, nebo infantilní demence. Poprvé byla popsána v roce Je-li vývoj dítěte zcela normální od zhruba 18 měsíců do 4 let a poté se objeví výrazný počet symptomů autistického typu, může se tato porucha nazvat pozdní počátek autismu. Pokud tedy nastane v této době zástava normálního vývoje a regrese dovedností vývojem autistických symptomů, dá se hovořit o dezintegrační poruše. Kritéria pro stanovení diagnózy dezintegrační poruchy: Klinicky významná ztráta dosažených dovedností alespoň ve dvou oblastech, tedy v řeči, hře, sociálních a motorických dovednostech a v ovládání vyměšování. Podle Gillberga se postižení objevuje alespoň ve dvou oblastech diagnostické triády a všeobecnou ztrátou zájmu o věci a prostředí. Pro diagnózu se vyžaduje existence normálního vývoje po dobu prvních dvou let a v době začátku poruchy musí nastat ztráta těchto dovedností. Podle Hrdličky musí být pro stanovení diagnózy postižené alespoň dvě z následujících oblastí: První oblast: Sociální dovednosti, adaptace, kontrola vyprazdňování a motorické dovednosti. Druhá oblast: se týká kvalitativně abnormálního sociálního fungování: Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci, kvalitativní abnormality v komunikaci, stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit, motorické stereotypy, nezájem o předměty a okolí. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty) Provázející poruchy: Výskyt epilepsie je větší u dětí s dezintegrační poruchou, než u dětí s dětským autismem. Zjistili také, že obraz EEG je horší, nežli u dětského autismu. Je zde tedy více abnormalit. Dále bylo zjištěno, že děti s dezintegrační poruchou mají mnohem menší IQ, jsou tedy více mentálně retardované, oproti dětem s DA, jsou více agresivní a celkový klinický obraz bývá závažnější a s horší prognózou. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

14 Autistické rysy Podle Gillberga se výskyt autistických rysů u dítěte a jejich diagnostika se zařazuje do spektra autistických poruch. U dítěte je tato porucha rozpoznána a následně diagnostikována v případě, že se objeví některé symptomy, nejlépe tři, ale nejsou splněna kritéria pro stanovení diagnózy autismu, Aspergerova syndromu, dezintegrační poruchu a jiné PAS. Připisuje se dětem, které mají těžkou poruchu pozornosti, motoriky a vnímání. Jde však i o mnohé mentálně retardované, kteří nesplňují kritéria pro ostatní PAS, mají však autistické rysy. Naproti tomu Thorová uvádí, že definice autistických rysů není zcela jasná a neví se, zda pojem autistické rysy patří do souhrnu symptomů poruch autistického spektra, či právě označují projevy dětí, přičemž platí Gillbergova verze, že tato porucha je diagnostikována při výskytu některých ze symptomů, avšak nejsou splněna kritéria pro diagnostiku jiných poruch autistického spektra. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty), (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole).

15 Aspergerův syndrom (AS) F84.5 Tuto diagnózu poprvé popsal rakouský psychiatr Hans Asperger, který si u svých pacientů všímal poruch v sociálním chování, v řeči, omezených zájmů a motorické neobratnosti. V roce 1944 vydal knihu Autističtí psychopati v dětství, kde toto postižení popsal. Až do roku 1981 byl užíván tento termín, poté byl britskou psycholožkou Lornou Wingovou prosazen název Aspergerův syndrom u pacientů, kteří odpovídali Aspergerově popisu. Aspergerův syndrom patří do skupiny spektra autistických poruch, neboli pervazivních vývojových poruch, které zasahují do mnoha oblastí schopností. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, má neurobiologický základ. Jako u ostatních poruch autistického spektra je postižen vývoj v komunikaci, sociální interakci, vnímání a představivosti. Děti s Aspergerovým syndromem mají opožděnou citovou zralost. Thorová rozlišuje Aspergerův syndrom na vysoce funkční, který je příznačný lepší prognózou do budoucna. A na nízko funkční AS. Co se týká zařazování dětí s AS do škol, zkušenosti Thorové jsou takové: Někteří lidé s AS jsou pasivní a nemají výrazné problémy s chováním. S pomocí nácviků a individuálního empatického přístupu zvládnou běžnou docházku do školy, dokážou si vhodně vybrat zaměstnání i životního partnera a zakládají rodiny. Okolím jsou přijímání jako lidé zvláštní, introvertní, sví, jiní. Podle Thorové by však nemělo docházet k podceňování diagnózy a zamlčování informací, protože vývoj jedince s AS není vždy dopředu předvídatelný, neví se, jak se bude vyvíjet. Může se stát, že nastanou komplikace a problémy, dítě se neobejde bez asistenta a v některých případech je lepší ho umístit do speciální školy. (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole). Základní klinické příznaky AS: Nedostatek empatie až egocentrismus, dítě není schopno navázat sociální a přátelské vztahy, soustředí se pouze na sebe, na své zájmy. Stejně jako u běžné formy dětského autismu se objevují určité rituály a to jak v chování, tak v konkrétních činnostech nebo až přehnaný zájem o specifický jev či předmět. Obtížné je také pochopení společenských pravidel, proto můžeme často sklouzávat k tomu, že budeme dítě neustále napomínat (nemyslím si však, že není třeba i u těchto dětí dávat neustále najevo, že existují hranice toho, co si může dovolit a co ne) a nebudeme rozumět tomu, proč dělá určité věci i přesto, že nám se to nelíbí. Když si představíme dítě s Aspergerovým syndromem ve škole, ve třídě, při vyučovací hodině, které opakovaně vyrušuje a chová se tak, že vypadá, jakoby mu to přišlo naprosto normální, bude to právě jeden z těchto příznaků. Řeč dítěte, pokud je již plně vyvinuta, bývá jednotvárná a mnohdy chladná, bez emocí, projevující se až rozumným uvažováním. Děti s AS jsou pohybově nemotorní a zaujímají nepřirozené pozice. (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole).

16 Rettův syndrom F84.2 První popis Rettova syndromu se datuje do roku Na rozdíl od všech ostatních poruch autistického spektra, se tato diagnóza vyskytuje pouze u dívek a je známa příčina tohoto onemocnění. Na vině je genetická chyba, jedná se o mutaci genu X chromozomu, což má těžký dopad na psychické, somatické a motorické funkce. Toto postižení je provázeno hlubokým neurologickým postižením a do skupiny PAS se řadí proto, že postižené dívky mají částečné autistické chování. Vývoj Rettova syndromu lze rozdělit do čtyř stádií. V prvním období, od 6 do 18 měsíců jde o stadium časné stagnace vývoje, mezi prvním a druhým rokem se objevuje rychlá vývojová regrese, ve 3 až 4 letech se vývojová etapa nemoci nazývá pseudostacionární stadium, které ale může trvat i několik let. Poslední stadium, které se objevuje ve školním věku, nebo v období adolescence se jmenuje pozdní motorická degenerace. 1Po nástupu nemoci ještě přetrvávají sociální zájmy a schopnosti, výsledkem je však těžké mentální postižení. Bohužel je prognóza u Rettova syndromu horší, než u dětského autismu a děvčátka se nedožívají vysokého věku. Ve většině případů končí upoutány na invalidním vozíku a jsou nepohyblivé. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Kolektiv autorů Společnost pro mukopolysacharidózu, 2012 1 5 RETTŮV SYNDROM Mgr. Iva Vojtková...očima nám říkají

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM

SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie SEBEPOJETÍ U VOZÍČKÁŘŮ S VROZENÝM NEBO ZÍSKANÝM HENDIKEPEM SELF-CONCEPT OF WHEELCHAIR USERS WITH CONGENITAL OR ACQUIRED HANDICAP

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více