VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Lucie Parpelová Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce 2014

2 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce Lucie Parpelová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace CR Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Libuše Fojtová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Prague 2014

3 Bachelor`s Dissertation The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport Lucie Parpelová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Studijní obor: Tourism destination management Thesis Advisor: Mgr. Libuše Fojtová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení: P r o h l a š u j i, Že jsem bakalářskou práci na téma Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce jsou shodná. V souladu s 47b zákona č. 52/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o. V Praze dne Lucie Parpelová

5 Poděkování: Děkuji vedoucí bakalářské práce Mgr. Libuši Fojtové za cenné odborné rady a připomínky, které mi poskytovala v průběhu vzniku této bakalářské práce a za čas, který mé práci věnovala. Zároveň děkuji všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem podpořili.

6 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 90. Tato bakalářská práce se zabývá významem cizích jazyků v letecké dopravě a zaměřuje se na české a slovenské palubní průvodčí v letecké společnosti Emirates Airlines. Hlavním stanoveným cílem této práce je zjistit, jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines a dále se zabývá otázkami jako, které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována základním poznatkům o letecké dopravě, cizích jazycích a jejich významem v mezinárodním měřítku. Praktická část se zabývá výzkumem stanoveného cíle a dále třemi stanovenými hypotézami. Za tímto účelem byly použity metody komparace a dotazníkového šetření. Výsledky a závěry jsou zpracovány v závěru praktické části této bakalářské práce. Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyky, Emirates Airlines, letecká společnost, palubní průvodčí, znalosti cizích jazyků

7 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport. [Bachelor`s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Prague: The total number of pages 90. This Bachelor`s Dissertation is concerned about the importance of foreign languages in aviatic transport and focuses on the Czech and Slovak cabin crew in Emirates Airlines. The main objective of this dissertation is to find out what is the language knowledge of the Czech and Slovak crew and further is dealing with the questions as: Which foreign languages do the cabin crew really use and need for their profession?, their personal attitude to foreign languages and the method of gaining their knowledge of foreign languages. The dissertation consist of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to basic knowledge of the aviatic transport, foreign languages and its importance in the international sphere. The practical part deals with the research of the main objective and the three stated hypotheses. For this purpose the comparison method and a survey has been applied. The results and conclusions are processed in the practical part of this Bachelor`s Dissertation. Key words: Airlines, cabin crew, Emirates Airlines, English language, foreign languages, knowledge of foreign languages

8 Obsah ÚVOD...11 TEORETICKÁ ČÁST 1 CESTOVNÍ RUCH A DOPRAVA DOPRAVA A JEJÍ SPECIFIKA DRUHY DOPRAVY LETECKÁ DOPRAVA VÝHODY A NEVÝHODY LETECKÉ DOPRAVY HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Vládní organizace Nevládní organizace ROZDĚLENÍ LETECKÉ DOPRAVY BEZPEČNOST V LETECKÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LETECKÉ DOPRAVĚ PALUBNÍ PRŮVODČÍ EMIRATES AIRLINES JAZYKY VÝZNAM JAZYKA JAZYKOVÁ KLASIFIKACE ÚŘEDNÍ JAZYKY MEZINÁRODNÍ JAZYKY ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA NĚMČINA JAKO LINGUA FRANCA STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ Cizí jazyky v českém školství Problémy spojené s výukou cizích jazyků ROZDĚLENÍ ZNALOSTÍ JAZYKŮ PODLE RADY EVROPY CIZÍ JAZYKY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ EU GLOBALIZACE... 41

9 6 INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI PRAKTICKÁ ČÁST 8 CÍL VÝZKUMU METODA KOMPARACE VÝZKUMNÝ VZOREK METODA DOTAZNÍKŮ STANOVENÍ HYPOTÉZ VÝSLEDKY VÝZKUMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE...86

10 Seznam tabulek TABULKA Č NEJBEZPEČNĚJŠÍCH LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ SVĚTA V ROCE TABULKA Č. 2 - VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK JE? TABULKA Č. 3 - POKUD VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK NENÍ ČEŠTINA, VAŠE ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA JE?55 TABULKA Č. 4 - MÁTE ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA? TABULKA Č. 5 - VAŠE ZNALOST DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA/Ů JE? TABULKA Č. 6 - OVLÁDÁTE JINÝ CIZÍ JAZYK, KROMĚ UVEDENÝCH V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE? TABULKA Č. 7 - ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JSTE ZÍSKAL/A POMOCÍ? TABULKA Č. 8 - JESTLI JEDNA Z VAŠICH ODPOVĚDÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE BYLA " VÝUKA VE ŠKOLE", UVEĎTE, NA KTERÉ ŠKOLE JSTE ZÍSKAL/A NEJVÍCE ZNALOSTÍ: TABULKA Č. 9 - POUŽÍVÁTE ANGLICKÝ JAZYK V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č POUŽÍVÁTE DALŠÍ CIZÍ JAZYK/Y (KROMĚ ANGLIČTINY) V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE SE OBEŠEL/A BEZ JINÉHO CIZÍHO JAZYKA NEŽ ANGLICKÉHO PRO OSOBNÍ KONVERZACI S PASAŽÉRY? (PA NEBERTE V POTAZ) TABULKA Č JAZYKOVÉ ZNALOSTI JSTE ZÍSKAL/A PROTOŽE? TABULKA Č PLÁNUJETE DO BUDOUCNA STUDIUM DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č STUDUJETE MOMENTÁLNĚ NOVÝ CIZÍ JAZYK, NEBO SE ZDOKONALUJETE V JAZYCÍCH, KTERÉ JIŽ OVLÁDÁTE? TABULKA Č CO BY VÁS MOTIVOVALO KE STUDIU NOVÉHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JE PRO VAŠI PROFESI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, NEBO JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KRITÉRIÍ? TABULKA Č EXISTUJÍ DESTINACE, KDE SE S VĚTŠINOU PASAŽÉRŮ NEDOMLUVÍTE, JELIKOŽ MLUVÍ POUZE SVÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM? (UVEĎTE NÁZVY ZEMÍ) TABULKA Č KTERÝ CIZÍ JAZYK POUŽÍVÁTE NEJRADĚJI? TABULKA Č POUŽÍVÁTE CIZÍ JAZYK/Y KROMĚ SVÉ PROFESE I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ? TABULKA Č VAŠE POHLAVÍ: TABULKA Č VĚKOVÁ KATEGORIE:... 81

11 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma: Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě. Cestovní ruch je široký pojem a obsahuje celou řadu témat, která spolu velmi úzce souvisí. Zaměřila jsem se tedy na leteckou dopravu, jež představuje jednu z nejdůležitějších součástí cestovního ruchu dnešní doby. Práce se zabývá především jazykovou vybaveností českých a slovenských palubních průvodčí a významem jazyků v letecké společnosti Emirates airlines. K této společnosti a celému tématu mám osobní vztah, neboť jsem v Emirates v minulosti jako palubní průvodčí měla možnost pracovat. Mnoho postřehů a poznatků k danému tématu jsou v této bakalářské práci čerpány z vlastních zkušeností. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je dále rozdělena do několika kapitol. První dvě kapitoly se zabývají dopravou v cestovním ruchu a leteckou dopravou, ve kterých uvádím základní pojmy, rozdělení a také úlohu jakou dnes hraje doprava a zvláště letecká doprava ve světě. Krátce zmiňuji význam cizích jazyků pro bezpečnost v letectví a uvádím základní informace o společnosti Emirates Airlines. Třetí kapitola je ze všech nejobsáhlejší a věnuje se jazykům. Popisuji v ní vývoj a klasifikaci jazyků, problematiku výuky jazyků v českém školství, studium jazyků a rozdělení znalostí dle Rady Evropy, ale především význam mezinárodních jazyků v dnešní globální společnosti. Jako poslední v teoretické části, se v podobě několika krátkých kapitol věnuji pojmům, jako jsou globalizace, interkulturní komunikace, nebo neverbální komunikace a jejich souvislost s cizími jazyky. Praktická část si klade za základní cíl zjistit: Jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines. Dále se zabývám otázkami jako např., které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. 11

12 Pro výzkumné šetření byla použita kvantitativní metoda sběru dat a to prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření. Dále jsem použila metodu komparace a to porovnáním jazykových požadavků vybraných leteckých společností pro palubní průvodčí. V praktické části této bakalářské práce byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza zní: Palubní průvodčí v Emirates Airlines používají ve své profesi převážně anglický jazyk. Druhá hypotéza tvrdí: Palubní průvodčí získávají znalosti cizích jazyků nejčastěji z důvodu většího uplatnění v profesní sféře a poslední hypotéza zní: S anglickým jazykem se palubní průvodčí domluví ve všech destinacích světa. V závěru bude vyhodnoceno splnění základního cíle této práce, stejně jako všechny 3 hypotézy a to na základě výsledků komparace a jednotlivých otázek dotazníku. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 Cestovní ruch a doprava Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén společnosti. Z mezinárodního hlediska je cestovní ruch jednou z nejsilnějších ekonomických aktivit. 1 Primárním faktorem umožňující rozvoj cestovního ruchu je i nadále rozvoj dopravy. 2 Ta překlenuje vzdálenosti mezi bydlištěm a místem cestovního ruchu (cílem). Přivádí takto účastníky cestovního ruchu k objektům a zařízení cestovního ruchu a tím se vytváří možnost spotřeby cestovního ruchu. Vztah dopravy a cestovního ruchu je oboustranným vztahem. To znamená, že rozvoj jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu vyvolává potřebu dopravních služeb a rozvoj dopravních služeb vyvolává větší spotřebu cestovního ruchu. Doprava a cestovní ruch se tedy vzájemně ovlivňují v rámci průmyslu cestovního ruchu. Dopravní služby nejsou cílem ale prostředkem, aby účastníci cestovního ruchu mohli cíle díky němu dosáhnout. 3 Co se rozumí pod pojmem dopravní služby v rámci cestovního ruchu? Jsou to takové služby, které zajišťují, nebo se podílejí na zajištění přepravy účastníků cestovního ruchu a jejich zavazadel. Rovněž provádějí rezervace, poskytují nezbytné informace, prodávají dopravní ceniny a v neposlední řadě vyřizují i případné reklamace. 4 Dopravní služby hrají důležitou roli při kalkulaci produktu cestovního ruchu, neboť při jeho tvorbě bývají jedním z rozhodujících komponentů nákladů a ovlivňují tím výrazně cenu finálního produktu. 5 Dopravní služby jakožto produkt cestovního ruchu jsou zajišťovány dvěma způsoby. Vlastními zdroji, nebo dodavatelsky, kde se uzavírají smlouvy. Cestovní 1 HESKOVÁ Marie a kolektiv. Cestovní ruch. Fortuna, ISBN s. 2 ATTL Pavel; NEJDL Karel. Turismus 1. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., ISBN s. 3 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 4 Tamtéž 5 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13

14 kanceláře mohou disponovat různými dopravními prostředky jako např. autobusy nebo letadla a ty poté využívají v rámci svých potřeb. 6 Pro zajímavost uvádím následující přehled Světové organizace cestovního ruchu UNWTO znázorňující přírůstek mezinárodních turistických příjezdů za rok Obrázek č. 1 Mezinárodní turistické příjezdy za rok 2013 Zdroj: UNWTO. Mezinárodní turistické příjezdy 2013, [ ]. Dostupné z: 1.1 Doprava a její specifika Úloha dopravy se v celosvětovém měřítku neustále zvyšuje a patří mezi největší průmyslové odvětví světového hospodářství. Zaměstnává asi 4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a ve vyspělých státech může tento podíl dojít až k 10 %. V rozvojových zemích je to 3% a méně. Rozvoj dopravy je ovlivněn strukturálními 6 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 14

15 změnami jednotlivých států a jejich hospodářství, především však rozvojem techniky. 7 Dopravní činnost se odvozuje a závisí na jiných aktivitách a tak její budoucnost lze formulovat na základě ekonomického a sociálního vývoje. 8 V minulosti lidé využívali dopravu pouze pro přemísťování z jednoho místa do druhého, dnes je hybnou silou života společnosti. Světová populace se neustále rozrůstá a tím se zvyšují i nároky na přepravní možnosti. 3 Stále více lidí používá nějaký druh dopravy ve svém každodenním životě a je na ní závislá pro dojíždění do práce nebo do školy. Dnes se lidé také mnohem častěji přemisťují ve svém volném čase, než tomu bylo dříve. Podle Lubomíra Zeleného je doprava charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií Druhy dopravy V dnešní době mají cestující a dopravci k dispozici nepřeberné množství dopravních možností, kterých mohou využít. Toto jsou základní druhy dopravy: Podle prostoru: pozemní (silniční, železniční, nemotorová), vodní (vnitrozemská, příbřežní, námořní), letecká Podle předmětu a způsobu dopravy: osobní (individuální, hromadná), nákladní (veřejná, na vlastní účet) Podle územního rozdělení: místní, vnitrostátní, mezinárodní 10 7 ZELENÝ Lubomír. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: ASPI, ISBN s. 8 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 9 Tamtéž 10 ADAMEC Vladimír a kol. Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., ISBN

16 2 Letecká doprava Letecká doprava je nejmladší a nejdynamičtěji se rozvíjející dopravní obor. Má velký význam v rozvoji politiky, mezinárodních vztahů a spolupráce, hospodářství ale je také velmi významným oborem v poskytování pracovních příležitostí. 11 V celosvětovém měřítku představuje letecká doprava nejvyšší podíl ze všech druhů dopravy s 51%, viz následující grafické znázornění. Graf č. 1 Tourism Highlights 6% 2% 41% 51% Letecká doprava Silniční doprava Vodní doprava Železniční doprava Zdroj: Vlastní zpracování dle: UNWTO. Tourism Highlights 2011 Edition, [ ]. Dostupné z: V dnešní době se lidé přemisťují z jednoho místa do druhého mnohem častěji, než tomu bylo v dobách minulých. Je to dáno technologickým pokrokem, který se ve 20. století neuvěřitelně zrychlil. Největší pokrok v dopravě bezesporu zaznamenala letecká doprava. Dříve se lidé přemisťovali z jednoho místa do druhého velmi složitě a zdlouhavě a to třeba jen z venkova do města. Doprava z jednoho kontinentu na druhý pak byla možná pouze lodní dopravou a trvala dlouhé týdny či měsíce. Bezpečnost, jak je známo, nebyla příliš vysoká, a tak kdo chtěl cestovat mezi kontinenty, musel podstoupit riziko. Dnes je situace docela jiná. Díky letecké dopravě můžeme být na jiném kontinentu během pár hodin. Pro naše předky by to byl jistě zázrak, ale pro nás je to již běžná záležitost. Létáme na dovolenou, na pracovní cestu, navštívit přátele či rodinu, 11 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 16

17 studovat, anebo z jiných důvodů. Létáme v rámci naší země, do sousedních zemí nebo na jiné kontinenty. Svět a naše životní tempo jdou kupředu, a tak se zrychlila i letecká doprava. Následující graf uvádí, o kolik se celosvětově zvýšila kapacita míst sezení v letadlech v roce 2013 v průběhu posledních deseti let na základě poptávky. Graf č. 2 Load Factor 2013 Zdroj: ICAO. Air Transport Yearly Monitor 2013, [ ]. Dostupné z: 2.1 Výhody a nevýhody letecké dopravy Stejně jako ostatní dopravní systémy, má i letecká doprava své výhody a nevýhody. K výhodám v letecké dopravě patří především: Rychlost a to zejména v oblasti mezinárodní dopravy Bezpečnost ta přímo souvisí s vývojem celého oboru letectví Pohodlnost závisí na poskytovaných službách jednotlivých společností Zvyšující se přepravní kapacita např. Airbus 380 může přepravit až 800 osob (záleží na konfiguraci letadla) Hlavní nevýhody letecké dopravy jsou: Negativní vliv na životní prostředí např. znečišťování ovzduší, nadměrný hluk 17

18 Relativně vyšší cena oproti jiným druhům dopravy Terorismus viz Strach z létání někteří lidé kvůli strachu nemohou tento druh dopravy využívat Historie letecké dopravy Lidé odpradávna toužili létat a již v 16. století dokázal známý malíř a inženýr Leonardo Da Vinci, zdokumentovat své myšlenky a popsat létající stroj. Později se objevil první létající balón, padák a o 2 století později i vzducholodě. 13 Stručné shrnutí důležitých mezníků v letecké dopravě: bratři Orvill a Wilburg Wrightové uskutečnili první let ve státě Severní Karolína v USA Ing. Jan Kašpar uskutečnil samostatný přelet na trase Praha- Pardubice na Pařížské mírové konferenci (letecká komise) byla zahájena přeprava na mezinárodní úmluvě o civilním letectví v Paříži sjednána Pařížská úmluva (o úpravě letectví) zřízení státního podniku Československé aerolinie ministerským výnosem počátek 20. let začátek budování navigačních zařízení leden 1927 založení Československé letecké společnosti 1930 otevřena první zahraniční linka Praha-Bratislava-Záhřeb mezinárodní konference o civilním letectví v Chicagu 12 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13 BÍNA Ladislav; ŠOUREK David; ŽIHLA Zdeněk. Letecká doprava II. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO), ISBN s. 18

19 1945 zahájení pravidelného provozu na mezikontinentálních linkách 1958 zahájení provozu proudových letadel 1970 zahájení pravidelných letů velkokapacitními letadly B vyhlášení politiky liberalizace letecké dopravy v EU konec 80. let počátek 90. let prostřednictvím GDS se uvádí do letecké dopravy prodej dopravních cenin rozšiřování koncepce nízkonákladových leteckých společností (lowcost airlines) Organizační struktura letecké dopravy Leteckou dopravu ovlivňují svojí činností organizace, které se rozdělují na vládní a nevládní: Vládní organizace Rada bezpečnosti OSN vypracovává potřebné dokumenty k vyhlašování embarg na leteckou dopravu a jiné ICAO (Organizace pro civilní letectví) zabezpečuje spolupráci provozu letecké dopravy pomocí právních norem Eurocontrol (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) vytváří jednotný systém řízení letového provozu a další Nevládní organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) ustanovena v roce 1945, ČSA byl jedním ze zakládajících členů 14 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 19

20 ACI (Airport Council International) zabývá se problematikou letišť ITA (Institut du Transport Aérien) vědecko-výzkumný institut v oblasti letectví AEA (Association of European Airlines) sdružuje evropské letecké dopravce IACA (International Air Curier Association) sdružuje evropské charterové dopravce a další Rozdělení letecké dopravy Leteckou dopravu můžeme rozdělit na pravidelnou a nepravidelnou (charterovou). Dále je možné ji rozdělit na klasickou a nízkonákladovou (lowcost) a v neposlední řadě na vnitrostátní a mezinárodní. Letecké společnosti se kromě těchto kategorií ještě mohou dělit na osobní a nákladní (cargo). 2.5 Bezpečnost v letecké dopravě Letecká doprava je považována za nejbezpečnější druh dopravy na světě. Vyplývá to ze statistik leteckých asociací a organizací. Podle Organizace pro civilní letectví (ICAO), připadlo v roce 2013 na milion letů v průměru 2,8 nehody. 16 Německý časopis Aero International uvedl, že: Pokud by člověk cestoval letadlem každý den, musel by čekat 14 tisíc let, než by zažil leteckou katastrofu. 17 Zdokonalování bezpečnostních standardů je hlavní prioritou organizace ICAO. Nastavuje a přijímá řadu opatření a strategií, které mají vést ke zvýšení 15 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 16 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 17 E15. Zprávy, [ ]. Dostupné z: 20

21 bezpečnosti a ochrany ve všech oblastech letectví a to jak na národní tak na globální úrovni. 18 Následující tabulka uvádí 10 nejbezpečnějších leteckých společností na světě v roce Tabulka č. 1: 10 nejbezpečnějších leteckých společností světa v roce 2014 Zdroj: JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). Safety index, [ ]. Dostupné z: Na palubě letadla jsou to (kromě kapitána a kopilota) palubní průvodčí, kdo usiluje o zachování bezpečnosti na palubě. V tom by jim měli pomáhat sami cestující. Podle předpisů leteckých společností je cestující povinen dbát pokynů palubního personálu po celou dobu letu, hlavně pak v kritické situaci. Nejdůležitějším faktorem v krizových situacích je dorozumět se. Letecká posádka je proto vybavena znalostí anglického jazyka, neboť ten je oficiálním jazykem stanoveným v úmluvě o mezinárodním civilním letectví dle organizace ICAO, a domluví se s ním v nejvíce zemích světa. Další faktor, který může hrát důležitou roli v kritickém momentu je pozorné sledování úvodní instruktáže na palubě letadla před startem. V nouzové situaci tak může cestujícímu velmi pomoci si lépe vybavit jednotlivé kroky nouzového postupu, jak se má zachovat a co v danou chvíli udělat. Úvodní instruktáže jsou v dnešní době ve velkých společnostech presentovány formou 18 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 21

22 videa na obrazovkách. V menších společnostech, v low cost společnostech nebo v rozvojových zemích je stále předvádí osobně palubní průvodčí. V obou případech probíhá instruktáž ve dvou jazycích. V anglickém jazyce a v jazyce dané společnosti nebo země. V některých společnostech či konkrétních letech je použit ještě třetí jazyk (často také v Emirates Airlines). Obsah instruktáží v jednotlivých leteckých společnostech celého světa je většinou velmi podobný. Podrobně jsou podány informace jako zákaz kouření v celém letadlovém prostoru, zákaz používání elektronických zařízení a mobilních telefonů nebo informace o uložení zavazadel, a také jsou vysvětleny bezpečnostní postupy a to, připoutání se bezpečnostním pásem, použití kyslíkové masky v případě poklesu tlaku v kabině nebo navléknutí a použití záchranné vesty. V tomto posledním případě je dorozumění se zásadní, neboť při katastrofických nehodách při přistání na vodě se vesta nesmí nafouknout již v letadle, ale až po opuštění letadla. Jestliže pasažér nerozumí instrukcím palubního průvodčí, je tak odkázán sám na sebe a své zkušenosti. Neverbální komunikace mnohdy v takové situaci nestačí. Nutnost znalosti cizích jazyků pro palubní průvodčí je tedy z bezpečnostního hlediska zřejmá. Cestující si však mohou díky pozornému naslouchání a možnosti porozumění, v krajním případě zachránit i život. 2.6 Pracovní příležitosti v letecké dopravě Letecká doprava se rozvíjí nejrychleji ze všech druhů doprav a v rámci globálním ale i regionálním poskytuje obrovské množství pracovních příležitostí. Ty můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé letecké společnosti, letiště, řízení letového provozu, handlingové služby a další. Vyjmenování některých pracovních pozic v leteckých společnostech: 22

23 Pilot letounů, pilot vrtulníků, palubní průvodčí, letecký navigátor, palubní inženýr, technik údržby letadel, řídící letového provozu, dispečer letecké dopravy, operátor letecké stanice a další. 19 Vyjmenování některých pracovních pozic na letištích: Pracovníci meteorologických služeb, pracovníci telekomunikačních služeb, pracovníci bezpečnostních a celních služeb, pracovníci hasičských a zdravotnických služeb, pracovníci údržby a další. Vyjmenování některých handlingových služeb: Obsluha letadel, odbavení cestujících a nákladu, technické služby, catering, pohonné hmoty, zavazadla a další. 20 Nepřímé výrobci letadel, výpočetní a zabezpečovací techniky a další. 2.7 Palubní průvodčí Jak bylo uvedeno, pozice palubní průvodčí patří mezi přímé pozice v leteckých společnostech. Lidově se jim říká letušky a anglicky se nazývají cabin crew. Samotná pozice letušky se v minulosti těšila velké oblibě ve světě ale i u nás. Mnoho žen a dívek snilo o této práci a chtělo se stát letuškami. Vidina cestování a poznávání nových míst a kultur byla velice lákavá. Být letuškou znamenalo mít prestižní zaměstnání. Mnoho lidí ovšem vůbec netuší, v čem spočívá hlavní pracovní náplň palubních průvodčí. Nejdůležitější povinností je zajistit bezpečnost na palubě. Cestující na letecké posádce závisí po celou dobu letu. Letuška musí být od první chvíle, kdy vkročí na palubu letadla až do chvíle než z něho vystoupí neustále ve střehu. Musí 19 CAA (Úřad pro civilní letectví). Personál, [ ] Dostupné z: 20 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 23

24 dávat pozor na to, jestli někde neuvidí nebezpečný předmět nebo podezřelého pasažéra. Kontroluje funkčnost bezpečnostních zařízení a předmětů. Poskytuje první pomoc v případě potřeby a samozřejmě pomáhá cestujícím v případě evakuace a jiných nebezpečných situacích. Po celou dobu spolupracuje a komunikuje s posádkou. Pak teprve, dle hodnocení podle důležitosti, přichází na řadu poskytování služeb dle standardů společnosti. Aby palubní průvodčí mohla začít pracovat v terénu, musí úspěšně ukončit výcvik složením zkoušek z různých předmětů. Ty se odlišují na základě nastavení každé společnosti. Téměř vždy mezi ně patří výcvik první pomoci, meteorologie, požární výcvik, nouzové postupy na palubě letadla. Všechny tyto výcviky a zkoušky probíhají ve většině společností v angličtině. Anglický jazyk je tedy naprostou samozřejmostí a základní podmínkou pro vykonávání této práce. Palubní průvodčí mají minimálně středoškolské vzdělání a mluví cizími jazyky. Přesto je v dnešní době nahlíženo na pozici letušky poněkud skepticky. Představa, že letušky jsou jen usměvavé a upravené dámy v lodičkách promenádující se v uličkách letadla, které nemají co na práci, je bohužel mylná. Dle rozhovoru s japonskými a korejskými palubními průvodčími, se na rozdíl od naší a západních evropských zemí, považuje tato pozice v jejích zemích za jednu z nejprestižnějších a nejžádanějších pracovních pozic u žen, hned po miss krásy. Důvod je takový, že ačkoliv jsou to ekonomicky velmi vyspělé země, tak u nich však přetrvávají staré zvyky a tradice. Jedna z nich je rozdělení rolí v rodině, nadřazenost a dominance mužů a očekávaná poslušnost a pohostinnost ženy. Ta by dle starých tradic neměla vykonávat žádné zaměstnání a pouze se starat o rodinu. V případě, že však pracuje, mělo by to být typicky ženské povolání. Ženy se zkušeností s povoláním palubní průvodčí muži v těchto zemích vyhledávají proto, neboť jsou vzdělané, měly by být atraktivní a zároveň mají zkušenost s poskytováním služeb ostatním. V mnoha rodinách v těchto zemích se ještě praktikují domluvené sňatky. Asijské dívky a ženy proto velmi usilují o pracovní pozici palubní průvodčí, neboť si tak mohou zajistit mnoho zajímavých potencionálních nabídek k sňatku. 24

25 3 Emirates Airlines Společnost Emirates Airlines je státní aerolinka emirátu Dubaj, jednoho ze sedmi Spojených arabských emirátů. Byla založena v roce 1984 a dnes je to největší letecká společnost na blízkém východě. Ve světě se řadí k největším společnostem jak svou flotilou, uskutečněnými lety, přepravenými pasažéry nebo počtem destinací. V loňském roce byla dle agentury Skytrax oceněna jako nejlepší aerolinka na světě. 21 Emirates je jednou z nejrychleji expandujících leteckých společností vůbec a v dnešní době létá do 142 destinací 5 kontinentů. Následující mapa znázorňuje destinace celého světa. Obrázek č. 2 Destinace Emirates Airlines Zdroj: EMIRATES AIRLINES. Complete Annual Report , [ ]. Dostupné z: Společnost se pyšní faktem, že zaměstnává palubní průvodčí pocházející z různých zemí světa s největším počtem národností, a to 137. Dohromady mluví 58 odlišnými jazyky. V roce 2014 pracovalo u společnosti asi 17 tisíc palubních průvodčích a toto číslo neustále stoupá. Společnost se i nadále rozrůstá, zvyšuje se počet spokojených zákazníků a tím i počet nových destinací. Společnost přikládá část zásluh také svým palubním průvodčím, neboť právě oni představují lidský faktor, první kontakt s cestujícími, který ovlivní jejich názor a dojem ze společnosti. 21 THE EMIRATES GROUP. Our History, [ ]. Dostupné z: 25

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Španělština: živý jazyk

Španělština: živý jazyk Španělština: živý jazyk Kapitola 1. Španělština a její mluvčí v číslech Více než 450 milionů lidí mluví španělsky. Španělština je čtvrtý jazyk na světě v počtu mluvčích a druhý v mezinárodní komunikaci.

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Lukáš PONECHAL TRANSFORMACE DESTINACÍ LETECKÉ DOPRAVY Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz Brno 2006 Jméno a příjmení autora:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Přehled programu Anglické vesničky Angloville

Přehled programu Anglické vesničky Angloville Přehled programu Anglické vesničky Angloville Kdo jsme? Náš cíl: překonání limitu tradiční výuky jazyků INTENZIVNÍ V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř nepřetržitě, a to nejen

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace

Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace Důležité pojmy v letectví - obecně S ohledem na multidisciplinárnost a nutnost komunikovat mezi různými profesními skupinami s různými mateřskými jazyky

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy

Bakalářské studium. Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY. Povinný. Technologie a řízení dopravy Studium: Obor: Název předmětu státní závěrečné zkoušky: Předmět: Zahrnuje předměty: Akademický rok: 2016/2017 Počet otázek: 30 Bakalářské studium Technologie a řízení dopravy TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě.

Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. VÝROČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI ZA ROK 13 Shrnutí Tato výroční zpráva o bezpečnosti předkládá statistické údaje o bezpečnosti letectví v Evropě a ve světě. Údaje v této zprávě pocházejí z mnoha různých zdrojů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více