VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Lucie Parpelová Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce 2014

2 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce Lucie Parpelová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace CR Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Libuše Fojtová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Prague 2014

3 Bachelor`s Dissertation The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport Lucie Parpelová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Studijní obor: Tourism destination management Thesis Advisor: Mgr. Libuše Fojtová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení: P r o h l a š u j i, Že jsem bakalářskou práci na téma Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce jsou shodná. V souladu s 47b zákona č. 52/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o. V Praze dne Lucie Parpelová

5 Poděkování: Děkuji vedoucí bakalářské práce Mgr. Libuši Fojtové za cenné odborné rady a připomínky, které mi poskytovala v průběhu vzniku této bakalářské práce a za čas, který mé práci věnovala. Zároveň děkuji všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem podpořili.

6 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 90. Tato bakalářská práce se zabývá významem cizích jazyků v letecké dopravě a zaměřuje se na české a slovenské palubní průvodčí v letecké společnosti Emirates Airlines. Hlavním stanoveným cílem této práce je zjistit, jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines a dále se zabývá otázkami jako, které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována základním poznatkům o letecké dopravě, cizích jazycích a jejich významem v mezinárodním měřítku. Praktická část se zabývá výzkumem stanoveného cíle a dále třemi stanovenými hypotézami. Za tímto účelem byly použity metody komparace a dotazníkového šetření. Výsledky a závěry jsou zpracovány v závěru praktické části této bakalářské práce. Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyky, Emirates Airlines, letecká společnost, palubní průvodčí, znalosti cizích jazyků

7 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport. [Bachelor`s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Prague: The total number of pages 90. This Bachelor`s Dissertation is concerned about the importance of foreign languages in aviatic transport and focuses on the Czech and Slovak cabin crew in Emirates Airlines. The main objective of this dissertation is to find out what is the language knowledge of the Czech and Slovak crew and further is dealing with the questions as: Which foreign languages do the cabin crew really use and need for their profession?, their personal attitude to foreign languages and the method of gaining their knowledge of foreign languages. The dissertation consist of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to basic knowledge of the aviatic transport, foreign languages and its importance in the international sphere. The practical part deals with the research of the main objective and the three stated hypotheses. For this purpose the comparison method and a survey has been applied. The results and conclusions are processed in the practical part of this Bachelor`s Dissertation. Key words: Airlines, cabin crew, Emirates Airlines, English language, foreign languages, knowledge of foreign languages

8 Obsah ÚVOD...11 TEORETICKÁ ČÁST 1 CESTOVNÍ RUCH A DOPRAVA DOPRAVA A JEJÍ SPECIFIKA DRUHY DOPRAVY LETECKÁ DOPRAVA VÝHODY A NEVÝHODY LETECKÉ DOPRAVY HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Vládní organizace Nevládní organizace ROZDĚLENÍ LETECKÉ DOPRAVY BEZPEČNOST V LETECKÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LETECKÉ DOPRAVĚ PALUBNÍ PRŮVODČÍ EMIRATES AIRLINES JAZYKY VÝZNAM JAZYKA JAZYKOVÁ KLASIFIKACE ÚŘEDNÍ JAZYKY MEZINÁRODNÍ JAZYKY ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA NĚMČINA JAKO LINGUA FRANCA STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ Cizí jazyky v českém školství Problémy spojené s výukou cizích jazyků ROZDĚLENÍ ZNALOSTÍ JAZYKŮ PODLE RADY EVROPY CIZÍ JAZYKY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ EU GLOBALIZACE... 41

9 6 INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI PRAKTICKÁ ČÁST 8 CÍL VÝZKUMU METODA KOMPARACE VÝZKUMNÝ VZOREK METODA DOTAZNÍKŮ STANOVENÍ HYPOTÉZ VÝSLEDKY VÝZKUMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE...86

10 Seznam tabulek TABULKA Č NEJBEZPEČNĚJŠÍCH LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ SVĚTA V ROCE TABULKA Č. 2 - VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK JE? TABULKA Č. 3 - POKUD VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK NENÍ ČEŠTINA, VAŠE ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA JE?55 TABULKA Č. 4 - MÁTE ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA? TABULKA Č. 5 - VAŠE ZNALOST DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA/Ů JE? TABULKA Č. 6 - OVLÁDÁTE JINÝ CIZÍ JAZYK, KROMĚ UVEDENÝCH V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE? TABULKA Č. 7 - ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JSTE ZÍSKAL/A POMOCÍ? TABULKA Č. 8 - JESTLI JEDNA Z VAŠICH ODPOVĚDÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE BYLA " VÝUKA VE ŠKOLE", UVEĎTE, NA KTERÉ ŠKOLE JSTE ZÍSKAL/A NEJVÍCE ZNALOSTÍ: TABULKA Č. 9 - POUŽÍVÁTE ANGLICKÝ JAZYK V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č POUŽÍVÁTE DALŠÍ CIZÍ JAZYK/Y (KROMĚ ANGLIČTINY) V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE SE OBEŠEL/A BEZ JINÉHO CIZÍHO JAZYKA NEŽ ANGLICKÉHO PRO OSOBNÍ KONVERZACI S PASAŽÉRY? (PA NEBERTE V POTAZ) TABULKA Č JAZYKOVÉ ZNALOSTI JSTE ZÍSKAL/A PROTOŽE? TABULKA Č PLÁNUJETE DO BUDOUCNA STUDIUM DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č STUDUJETE MOMENTÁLNĚ NOVÝ CIZÍ JAZYK, NEBO SE ZDOKONALUJETE V JAZYCÍCH, KTERÉ JIŽ OVLÁDÁTE? TABULKA Č CO BY VÁS MOTIVOVALO KE STUDIU NOVÉHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JE PRO VAŠI PROFESI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, NEBO JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KRITÉRIÍ? TABULKA Č EXISTUJÍ DESTINACE, KDE SE S VĚTŠINOU PASAŽÉRŮ NEDOMLUVÍTE, JELIKOŽ MLUVÍ POUZE SVÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM? (UVEĎTE NÁZVY ZEMÍ) TABULKA Č KTERÝ CIZÍ JAZYK POUŽÍVÁTE NEJRADĚJI? TABULKA Č POUŽÍVÁTE CIZÍ JAZYK/Y KROMĚ SVÉ PROFESE I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ? TABULKA Č VAŠE POHLAVÍ: TABULKA Č VĚKOVÁ KATEGORIE:... 81

11 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma: Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě. Cestovní ruch je široký pojem a obsahuje celou řadu témat, která spolu velmi úzce souvisí. Zaměřila jsem se tedy na leteckou dopravu, jež představuje jednu z nejdůležitějších součástí cestovního ruchu dnešní doby. Práce se zabývá především jazykovou vybaveností českých a slovenských palubních průvodčí a významem jazyků v letecké společnosti Emirates airlines. K této společnosti a celému tématu mám osobní vztah, neboť jsem v Emirates v minulosti jako palubní průvodčí měla možnost pracovat. Mnoho postřehů a poznatků k danému tématu jsou v této bakalářské práci čerpány z vlastních zkušeností. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je dále rozdělena do několika kapitol. První dvě kapitoly se zabývají dopravou v cestovním ruchu a leteckou dopravou, ve kterých uvádím základní pojmy, rozdělení a také úlohu jakou dnes hraje doprava a zvláště letecká doprava ve světě. Krátce zmiňuji význam cizích jazyků pro bezpečnost v letectví a uvádím základní informace o společnosti Emirates Airlines. Třetí kapitola je ze všech nejobsáhlejší a věnuje se jazykům. Popisuji v ní vývoj a klasifikaci jazyků, problematiku výuky jazyků v českém školství, studium jazyků a rozdělení znalostí dle Rady Evropy, ale především význam mezinárodních jazyků v dnešní globální společnosti. Jako poslední v teoretické části, se v podobě několika krátkých kapitol věnuji pojmům, jako jsou globalizace, interkulturní komunikace, nebo neverbální komunikace a jejich souvislost s cizími jazyky. Praktická část si klade za základní cíl zjistit: Jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines. Dále se zabývám otázkami jako např., které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. 11

12 Pro výzkumné šetření byla použita kvantitativní metoda sběru dat a to prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření. Dále jsem použila metodu komparace a to porovnáním jazykových požadavků vybraných leteckých společností pro palubní průvodčí. V praktické části této bakalářské práce byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza zní: Palubní průvodčí v Emirates Airlines používají ve své profesi převážně anglický jazyk. Druhá hypotéza tvrdí: Palubní průvodčí získávají znalosti cizích jazyků nejčastěji z důvodu většího uplatnění v profesní sféře a poslední hypotéza zní: S anglickým jazykem se palubní průvodčí domluví ve všech destinacích světa. V závěru bude vyhodnoceno splnění základního cíle této práce, stejně jako všechny 3 hypotézy a to na základě výsledků komparace a jednotlivých otázek dotazníku. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 Cestovní ruch a doprava Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén společnosti. Z mezinárodního hlediska je cestovní ruch jednou z nejsilnějších ekonomických aktivit. 1 Primárním faktorem umožňující rozvoj cestovního ruchu je i nadále rozvoj dopravy. 2 Ta překlenuje vzdálenosti mezi bydlištěm a místem cestovního ruchu (cílem). Přivádí takto účastníky cestovního ruchu k objektům a zařízení cestovního ruchu a tím se vytváří možnost spotřeby cestovního ruchu. Vztah dopravy a cestovního ruchu je oboustranným vztahem. To znamená, že rozvoj jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu vyvolává potřebu dopravních služeb a rozvoj dopravních služeb vyvolává větší spotřebu cestovního ruchu. Doprava a cestovní ruch se tedy vzájemně ovlivňují v rámci průmyslu cestovního ruchu. Dopravní služby nejsou cílem ale prostředkem, aby účastníci cestovního ruchu mohli cíle díky němu dosáhnout. 3 Co se rozumí pod pojmem dopravní služby v rámci cestovního ruchu? Jsou to takové služby, které zajišťují, nebo se podílejí na zajištění přepravy účastníků cestovního ruchu a jejich zavazadel. Rovněž provádějí rezervace, poskytují nezbytné informace, prodávají dopravní ceniny a v neposlední řadě vyřizují i případné reklamace. 4 Dopravní služby hrají důležitou roli při kalkulaci produktu cestovního ruchu, neboť při jeho tvorbě bývají jedním z rozhodujících komponentů nákladů a ovlivňují tím výrazně cenu finálního produktu. 5 Dopravní služby jakožto produkt cestovního ruchu jsou zajišťovány dvěma způsoby. Vlastními zdroji, nebo dodavatelsky, kde se uzavírají smlouvy. Cestovní 1 HESKOVÁ Marie a kolektiv. Cestovní ruch. Fortuna, ISBN s. 2 ATTL Pavel; NEJDL Karel. Turismus 1. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., ISBN s. 3 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 4 Tamtéž 5 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13

14 kanceláře mohou disponovat různými dopravními prostředky jako např. autobusy nebo letadla a ty poté využívají v rámci svých potřeb. 6 Pro zajímavost uvádím následující přehled Světové organizace cestovního ruchu UNWTO znázorňující přírůstek mezinárodních turistických příjezdů za rok Obrázek č. 1 Mezinárodní turistické příjezdy za rok 2013 Zdroj: UNWTO. Mezinárodní turistické příjezdy 2013, [ ]. Dostupné z: 1.1 Doprava a její specifika Úloha dopravy se v celosvětovém měřítku neustále zvyšuje a patří mezi největší průmyslové odvětví světového hospodářství. Zaměstnává asi 4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a ve vyspělých státech může tento podíl dojít až k 10 %. V rozvojových zemích je to 3% a méně. Rozvoj dopravy je ovlivněn strukturálními 6 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 14

15 změnami jednotlivých států a jejich hospodářství, především však rozvojem techniky. 7 Dopravní činnost se odvozuje a závisí na jiných aktivitách a tak její budoucnost lze formulovat na základě ekonomického a sociálního vývoje. 8 V minulosti lidé využívali dopravu pouze pro přemísťování z jednoho místa do druhého, dnes je hybnou silou života společnosti. Světová populace se neustále rozrůstá a tím se zvyšují i nároky na přepravní možnosti. 3 Stále více lidí používá nějaký druh dopravy ve svém každodenním životě a je na ní závislá pro dojíždění do práce nebo do školy. Dnes se lidé také mnohem častěji přemisťují ve svém volném čase, než tomu bylo dříve. Podle Lubomíra Zeleného je doprava charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií Druhy dopravy V dnešní době mají cestující a dopravci k dispozici nepřeberné množství dopravních možností, kterých mohou využít. Toto jsou základní druhy dopravy: Podle prostoru: pozemní (silniční, železniční, nemotorová), vodní (vnitrozemská, příbřežní, námořní), letecká Podle předmětu a způsobu dopravy: osobní (individuální, hromadná), nákladní (veřejná, na vlastní účet) Podle územního rozdělení: místní, vnitrostátní, mezinárodní 10 7 ZELENÝ Lubomír. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: ASPI, ISBN s. 8 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 9 Tamtéž 10 ADAMEC Vladimír a kol. Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., ISBN

16 2 Letecká doprava Letecká doprava je nejmladší a nejdynamičtěji se rozvíjející dopravní obor. Má velký význam v rozvoji politiky, mezinárodních vztahů a spolupráce, hospodářství ale je také velmi významným oborem v poskytování pracovních příležitostí. 11 V celosvětovém měřítku představuje letecká doprava nejvyšší podíl ze všech druhů dopravy s 51%, viz následující grafické znázornění. Graf č. 1 Tourism Highlights 6% 2% 41% 51% Letecká doprava Silniční doprava Vodní doprava Železniční doprava Zdroj: Vlastní zpracování dle: UNWTO. Tourism Highlights 2011 Edition, [ ]. Dostupné z: V dnešní době se lidé přemisťují z jednoho místa do druhého mnohem častěji, než tomu bylo v dobách minulých. Je to dáno technologickým pokrokem, který se ve 20. století neuvěřitelně zrychlil. Největší pokrok v dopravě bezesporu zaznamenala letecká doprava. Dříve se lidé přemisťovali z jednoho místa do druhého velmi složitě a zdlouhavě a to třeba jen z venkova do města. Doprava z jednoho kontinentu na druhý pak byla možná pouze lodní dopravou a trvala dlouhé týdny či měsíce. Bezpečnost, jak je známo, nebyla příliš vysoká, a tak kdo chtěl cestovat mezi kontinenty, musel podstoupit riziko. Dnes je situace docela jiná. Díky letecké dopravě můžeme být na jiném kontinentu během pár hodin. Pro naše předky by to byl jistě zázrak, ale pro nás je to již běžná záležitost. Létáme na dovolenou, na pracovní cestu, navštívit přátele či rodinu, 11 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 16

17 studovat, anebo z jiných důvodů. Létáme v rámci naší země, do sousedních zemí nebo na jiné kontinenty. Svět a naše životní tempo jdou kupředu, a tak se zrychlila i letecká doprava. Následující graf uvádí, o kolik se celosvětově zvýšila kapacita míst sezení v letadlech v roce 2013 v průběhu posledních deseti let na základě poptávky. Graf č. 2 Load Factor 2013 Zdroj: ICAO. Air Transport Yearly Monitor 2013, [ ]. Dostupné z: 2.1 Výhody a nevýhody letecké dopravy Stejně jako ostatní dopravní systémy, má i letecká doprava své výhody a nevýhody. K výhodám v letecké dopravě patří především: Rychlost a to zejména v oblasti mezinárodní dopravy Bezpečnost ta přímo souvisí s vývojem celého oboru letectví Pohodlnost závisí na poskytovaných službách jednotlivých společností Zvyšující se přepravní kapacita např. Airbus 380 může přepravit až 800 osob (záleží na konfiguraci letadla) Hlavní nevýhody letecké dopravy jsou: Negativní vliv na životní prostředí např. znečišťování ovzduší, nadměrný hluk 17

18 Relativně vyšší cena oproti jiným druhům dopravy Terorismus viz Strach z létání někteří lidé kvůli strachu nemohou tento druh dopravy využívat Historie letecké dopravy Lidé odpradávna toužili létat a již v 16. století dokázal známý malíř a inženýr Leonardo Da Vinci, zdokumentovat své myšlenky a popsat létající stroj. Později se objevil první létající balón, padák a o 2 století později i vzducholodě. 13 Stručné shrnutí důležitých mezníků v letecké dopravě: bratři Orvill a Wilburg Wrightové uskutečnili první let ve státě Severní Karolína v USA Ing. Jan Kašpar uskutečnil samostatný přelet na trase Praha- Pardubice na Pařížské mírové konferenci (letecká komise) byla zahájena přeprava na mezinárodní úmluvě o civilním letectví v Paříži sjednána Pařížská úmluva (o úpravě letectví) zřízení státního podniku Československé aerolinie ministerským výnosem počátek 20. let začátek budování navigačních zařízení leden 1927 založení Československé letecké společnosti 1930 otevřena první zahraniční linka Praha-Bratislava-Záhřeb mezinárodní konference o civilním letectví v Chicagu 12 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13 BÍNA Ladislav; ŠOUREK David; ŽIHLA Zdeněk. Letecká doprava II. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO), ISBN s. 18

19 1945 zahájení pravidelného provozu na mezikontinentálních linkách 1958 zahájení provozu proudových letadel 1970 zahájení pravidelných letů velkokapacitními letadly B vyhlášení politiky liberalizace letecké dopravy v EU konec 80. let počátek 90. let prostřednictvím GDS se uvádí do letecké dopravy prodej dopravních cenin rozšiřování koncepce nízkonákladových leteckých společností (lowcost airlines) Organizační struktura letecké dopravy Leteckou dopravu ovlivňují svojí činností organizace, které se rozdělují na vládní a nevládní: Vládní organizace Rada bezpečnosti OSN vypracovává potřebné dokumenty k vyhlašování embarg na leteckou dopravu a jiné ICAO (Organizace pro civilní letectví) zabezpečuje spolupráci provozu letecké dopravy pomocí právních norem Eurocontrol (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) vytváří jednotný systém řízení letového provozu a další Nevládní organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) ustanovena v roce 1945, ČSA byl jedním ze zakládajících členů 14 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 19

20 ACI (Airport Council International) zabývá se problematikou letišť ITA (Institut du Transport Aérien) vědecko-výzkumný institut v oblasti letectví AEA (Association of European Airlines) sdružuje evropské letecké dopravce IACA (International Air Curier Association) sdružuje evropské charterové dopravce a další Rozdělení letecké dopravy Leteckou dopravu můžeme rozdělit na pravidelnou a nepravidelnou (charterovou). Dále je možné ji rozdělit na klasickou a nízkonákladovou (lowcost) a v neposlední řadě na vnitrostátní a mezinárodní. Letecké společnosti se kromě těchto kategorií ještě mohou dělit na osobní a nákladní (cargo). 2.5 Bezpečnost v letecké dopravě Letecká doprava je považována za nejbezpečnější druh dopravy na světě. Vyplývá to ze statistik leteckých asociací a organizací. Podle Organizace pro civilní letectví (ICAO), připadlo v roce 2013 na milion letů v průměru 2,8 nehody. 16 Německý časopis Aero International uvedl, že: Pokud by člověk cestoval letadlem každý den, musel by čekat 14 tisíc let, než by zažil leteckou katastrofu. 17 Zdokonalování bezpečnostních standardů je hlavní prioritou organizace ICAO. Nastavuje a přijímá řadu opatření a strategií, které mají vést ke zvýšení 15 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 16 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 17 E15. Zprávy, [ ]. Dostupné z: 20

21 bezpečnosti a ochrany ve všech oblastech letectví a to jak na národní tak na globální úrovni. 18 Následující tabulka uvádí 10 nejbezpečnějších leteckých společností na světě v roce Tabulka č. 1: 10 nejbezpečnějších leteckých společností světa v roce 2014 Zdroj: JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). Safety index, [ ]. Dostupné z: Na palubě letadla jsou to (kromě kapitána a kopilota) palubní průvodčí, kdo usiluje o zachování bezpečnosti na palubě. V tom by jim měli pomáhat sami cestující. Podle předpisů leteckých společností je cestující povinen dbát pokynů palubního personálu po celou dobu letu, hlavně pak v kritické situaci. Nejdůležitějším faktorem v krizových situacích je dorozumět se. Letecká posádka je proto vybavena znalostí anglického jazyka, neboť ten je oficiálním jazykem stanoveným v úmluvě o mezinárodním civilním letectví dle organizace ICAO, a domluví se s ním v nejvíce zemích světa. Další faktor, který může hrát důležitou roli v kritickém momentu je pozorné sledování úvodní instruktáže na palubě letadla před startem. V nouzové situaci tak může cestujícímu velmi pomoci si lépe vybavit jednotlivé kroky nouzového postupu, jak se má zachovat a co v danou chvíli udělat. Úvodní instruktáže jsou v dnešní době ve velkých společnostech presentovány formou 18 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 21

22 videa na obrazovkách. V menších společnostech, v low cost společnostech nebo v rozvojových zemích je stále předvádí osobně palubní průvodčí. V obou případech probíhá instruktáž ve dvou jazycích. V anglickém jazyce a v jazyce dané společnosti nebo země. V některých společnostech či konkrétních letech je použit ještě třetí jazyk (často také v Emirates Airlines). Obsah instruktáží v jednotlivých leteckých společnostech celého světa je většinou velmi podobný. Podrobně jsou podány informace jako zákaz kouření v celém letadlovém prostoru, zákaz používání elektronických zařízení a mobilních telefonů nebo informace o uložení zavazadel, a také jsou vysvětleny bezpečnostní postupy a to, připoutání se bezpečnostním pásem, použití kyslíkové masky v případě poklesu tlaku v kabině nebo navléknutí a použití záchranné vesty. V tomto posledním případě je dorozumění se zásadní, neboť při katastrofických nehodách při přistání na vodě se vesta nesmí nafouknout již v letadle, ale až po opuštění letadla. Jestliže pasažér nerozumí instrukcím palubního průvodčí, je tak odkázán sám na sebe a své zkušenosti. Neverbální komunikace mnohdy v takové situaci nestačí. Nutnost znalosti cizích jazyků pro palubní průvodčí je tedy z bezpečnostního hlediska zřejmá. Cestující si však mohou díky pozornému naslouchání a možnosti porozumění, v krajním případě zachránit i život. 2.6 Pracovní příležitosti v letecké dopravě Letecká doprava se rozvíjí nejrychleji ze všech druhů doprav a v rámci globálním ale i regionálním poskytuje obrovské množství pracovních příležitostí. Ty můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé letecké společnosti, letiště, řízení letového provozu, handlingové služby a další. Vyjmenování některých pracovních pozic v leteckých společnostech: 22

23 Pilot letounů, pilot vrtulníků, palubní průvodčí, letecký navigátor, palubní inženýr, technik údržby letadel, řídící letového provozu, dispečer letecké dopravy, operátor letecké stanice a další. 19 Vyjmenování některých pracovních pozic na letištích: Pracovníci meteorologických služeb, pracovníci telekomunikačních služeb, pracovníci bezpečnostních a celních služeb, pracovníci hasičských a zdravotnických služeb, pracovníci údržby a další. Vyjmenování některých handlingových služeb: Obsluha letadel, odbavení cestujících a nákladu, technické služby, catering, pohonné hmoty, zavazadla a další. 20 Nepřímé výrobci letadel, výpočetní a zabezpečovací techniky a další. 2.7 Palubní průvodčí Jak bylo uvedeno, pozice palubní průvodčí patří mezi přímé pozice v leteckých společnostech. Lidově se jim říká letušky a anglicky se nazývají cabin crew. Samotná pozice letušky se v minulosti těšila velké oblibě ve světě ale i u nás. Mnoho žen a dívek snilo o této práci a chtělo se stát letuškami. Vidina cestování a poznávání nových míst a kultur byla velice lákavá. Být letuškou znamenalo mít prestižní zaměstnání. Mnoho lidí ovšem vůbec netuší, v čem spočívá hlavní pracovní náplň palubních průvodčí. Nejdůležitější povinností je zajistit bezpečnost na palubě. Cestující na letecké posádce závisí po celou dobu letu. Letuška musí být od první chvíle, kdy vkročí na palubu letadla až do chvíle než z něho vystoupí neustále ve střehu. Musí 19 CAA (Úřad pro civilní letectví). Personál, [ ] Dostupné z: 20 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 23

24 dávat pozor na to, jestli někde neuvidí nebezpečný předmět nebo podezřelého pasažéra. Kontroluje funkčnost bezpečnostních zařízení a předmětů. Poskytuje první pomoc v případě potřeby a samozřejmě pomáhá cestujícím v případě evakuace a jiných nebezpečných situacích. Po celou dobu spolupracuje a komunikuje s posádkou. Pak teprve, dle hodnocení podle důležitosti, přichází na řadu poskytování služeb dle standardů společnosti. Aby palubní průvodčí mohla začít pracovat v terénu, musí úspěšně ukončit výcvik složením zkoušek z různých předmětů. Ty se odlišují na základě nastavení každé společnosti. Téměř vždy mezi ně patří výcvik první pomoci, meteorologie, požární výcvik, nouzové postupy na palubě letadla. Všechny tyto výcviky a zkoušky probíhají ve většině společností v angličtině. Anglický jazyk je tedy naprostou samozřejmostí a základní podmínkou pro vykonávání této práce. Palubní průvodčí mají minimálně středoškolské vzdělání a mluví cizími jazyky. Přesto je v dnešní době nahlíženo na pozici letušky poněkud skepticky. Představa, že letušky jsou jen usměvavé a upravené dámy v lodičkách promenádující se v uličkách letadla, které nemají co na práci, je bohužel mylná. Dle rozhovoru s japonskými a korejskými palubními průvodčími, se na rozdíl od naší a západních evropských zemí, považuje tato pozice v jejích zemích za jednu z nejprestižnějších a nejžádanějších pracovních pozic u žen, hned po miss krásy. Důvod je takový, že ačkoliv jsou to ekonomicky velmi vyspělé země, tak u nich však přetrvávají staré zvyky a tradice. Jedna z nich je rozdělení rolí v rodině, nadřazenost a dominance mužů a očekávaná poslušnost a pohostinnost ženy. Ta by dle starých tradic neměla vykonávat žádné zaměstnání a pouze se starat o rodinu. V případě, že však pracuje, mělo by to být typicky ženské povolání. Ženy se zkušeností s povoláním palubní průvodčí muži v těchto zemích vyhledávají proto, neboť jsou vzdělané, měly by být atraktivní a zároveň mají zkušenost s poskytováním služeb ostatním. V mnoha rodinách v těchto zemích se ještě praktikují domluvené sňatky. Asijské dívky a ženy proto velmi usilují o pracovní pozici palubní průvodčí, neboť si tak mohou zajistit mnoho zajímavých potencionálních nabídek k sňatku. 24

25 3 Emirates Airlines Společnost Emirates Airlines je státní aerolinka emirátu Dubaj, jednoho ze sedmi Spojených arabských emirátů. Byla založena v roce 1984 a dnes je to největší letecká společnost na blízkém východě. Ve světě se řadí k největším společnostem jak svou flotilou, uskutečněnými lety, přepravenými pasažéry nebo počtem destinací. V loňském roce byla dle agentury Skytrax oceněna jako nejlepší aerolinka na světě. 21 Emirates je jednou z nejrychleji expandujících leteckých společností vůbec a v dnešní době létá do 142 destinací 5 kontinentů. Následující mapa znázorňuje destinace celého světa. Obrázek č. 2 Destinace Emirates Airlines Zdroj: EMIRATES AIRLINES. Complete Annual Report , [ ]. Dostupné z: Společnost se pyšní faktem, že zaměstnává palubní průvodčí pocházející z různých zemí světa s největším počtem národností, a to 137. Dohromady mluví 58 odlišnými jazyky. V roce 2014 pracovalo u společnosti asi 17 tisíc palubních průvodčích a toto číslo neustále stoupá. Společnost se i nadále rozrůstá, zvyšuje se počet spokojených zákazníků a tím i počet nových destinací. Společnost přikládá část zásluh také svým palubním průvodčím, neboť právě oni představují lidský faktor, první kontakt s cestujícími, který ovlivní jejich názor a dojem ze společnosti. 21 THE EMIRATES GROUP. Our History, [ ]. Dostupné z: 25

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Letecká doprava Autoři: Jiří Pruša a kolektiv Gaudeamus srpen 2002 Obsah 1. ÚVOD...7 1.1 HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY...7 1.2 ORGANIZACE LETECKÉ

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Rizika podnikání v cestovním ruchu

Rizika podnikání v cestovním ruchu Rizika podnikání v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Lukáš Hájek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Andrea Šváchová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

ve vztahu k cestování

ve vztahu k cestování Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Krátkodobá ekonomická migrace do Švédska (migranti z Novopacka případová studie) Bc. Jan Zapadlo Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Profil tržního segmentu ubytovacích a stravovacích zařízení - senioři Bakalářská práce Olga Barkhatova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více