VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Lucie Parpelová Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce 2014

2 Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě Bakalářská práce Lucie Parpelová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace CR Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Libuše Fojtová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Prague 2014

3 Bachelor`s Dissertation The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport Lucie Parpelová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Studijní obor: Tourism destination management Thesis Advisor: Mgr. Libuše Fojtová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení: P r o h l a š u j i, Že jsem bakalářskou práci na téma Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce jsou shodná. V souladu s 47b zákona č. 52/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o. V Praze dne Lucie Parpelová

5 Poděkování: Děkuji vedoucí bakalářské práce Mgr. Libuši Fojtové za cenné odborné rady a připomínky, které mi poskytovala v průběhu vzniku této bakalářské práce a za čas, který mé práci věnovala. Zároveň děkuji všem, kteří mě jakýmkoliv způsobem podpořili.

6 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 90. Tato bakalářská práce se zabývá významem cizích jazyků v letecké dopravě a zaměřuje se na české a slovenské palubní průvodčí v letecké společnosti Emirates Airlines. Hlavním stanoveným cílem této práce je zjistit, jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines a dále se zabývá otázkami jako, které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována základním poznatkům o letecké dopravě, cizích jazycích a jejich významem v mezinárodním měřítku. Praktická část se zabývá výzkumem stanoveného cíle a dále třemi stanovenými hypotézami. Za tímto účelem byly použity metody komparace a dotazníkového šetření. Výsledky a závěry jsou zpracovány v závěru praktické části této bakalářské práce. Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyky, Emirates Airlines, letecká společnost, palubní průvodčí, znalosti cizích jazyků

7 Abstrakt PARPELOVÁ, Lucie. The importance and need for foreign languages in terms of practical experience in aviatic transport. [Bachelor`s Dissertation] Vysoká škola hotelová. Prague: The total number of pages 90. This Bachelor`s Dissertation is concerned about the importance of foreign languages in aviatic transport and focuses on the Czech and Slovak cabin crew in Emirates Airlines. The main objective of this dissertation is to find out what is the language knowledge of the Czech and Slovak crew and further is dealing with the questions as: Which foreign languages do the cabin crew really use and need for their profession?, their personal attitude to foreign languages and the method of gaining their knowledge of foreign languages. The dissertation consist of two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to basic knowledge of the aviatic transport, foreign languages and its importance in the international sphere. The practical part deals with the research of the main objective and the three stated hypotheses. For this purpose the comparison method and a survey has been applied. The results and conclusions are processed in the practical part of this Bachelor`s Dissertation. Key words: Airlines, cabin crew, Emirates Airlines, English language, foreign languages, knowledge of foreign languages

8 Obsah ÚVOD...11 TEORETICKÁ ČÁST 1 CESTOVNÍ RUCH A DOPRAVA DOPRAVA A JEJÍ SPECIFIKA DRUHY DOPRAVY LETECKÁ DOPRAVA VÝHODY A NEVÝHODY LETECKÉ DOPRAVY HISTORIE LETECKÉ DOPRAVY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LETECKÉ DOPRAVY Vládní organizace Nevládní organizace ROZDĚLENÍ LETECKÉ DOPRAVY BEZPEČNOST V LETECKÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LETECKÉ DOPRAVĚ PALUBNÍ PRŮVODČÍ EMIRATES AIRLINES JAZYKY VÝZNAM JAZYKA JAZYKOVÁ KLASIFIKACE ÚŘEDNÍ JAZYKY MEZINÁRODNÍ JAZYKY ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA NĚMČINA JAKO LINGUA FRANCA STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ Cizí jazyky v českém školství Problémy spojené s výukou cizích jazyků ROZDĚLENÍ ZNALOSTÍ JAZYKŮ PODLE RADY EVROPY CIZÍ JAZYKY V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ EU GLOBALIZACE... 41

9 6 INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V PRAXI PRAKTICKÁ ČÁST 8 CÍL VÝZKUMU METODA KOMPARACE VÝZKUMNÝ VZOREK METODA DOTAZNÍKŮ STANOVENÍ HYPOTÉZ VÝSLEDKY VÝZKUMU ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE...86

10 Seznam tabulek TABULKA Č NEJBEZPEČNĚJŠÍCH LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ SVĚTA V ROCE TABULKA Č. 2 - VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK JE? TABULKA Č. 3 - POKUD VÁŠ MATEŘSKÝ JAZYK NENÍ ČEŠTINA, VAŠE ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA JE?55 TABULKA Č. 4 - MÁTE ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA? TABULKA Č. 5 - VAŠE ZNALOST DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA/Ů JE? TABULKA Č. 6 - OVLÁDÁTE JINÝ CIZÍ JAZYK, KROMĚ UVEDENÝCH V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE? TABULKA Č. 7 - ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JSTE ZÍSKAL/A POMOCÍ? TABULKA Č. 8 - JESTLI JEDNA Z VAŠICH ODPOVĚDÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE BYLA " VÝUKA VE ŠKOLE", UVEĎTE, NA KTERÉ ŠKOLE JSTE ZÍSKAL/A NEJVÍCE ZNALOSTÍ: TABULKA Č. 9 - POUŽÍVÁTE ANGLICKÝ JAZYK V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č POUŽÍVÁTE DALŠÍ CIZÍ JAZYK/Y (KROMĚ ANGLIČTINY) V OSOBNÍ BĚŽNÉ KONVERZACI S PASAŽÉRY (PA NEBERTE V POTAZ)? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE SE OBEŠEL/A BEZ JINÉHO CIZÍHO JAZYKA NEŽ ANGLICKÉHO PRO OSOBNÍ KONVERZACI S PASAŽÉRY? (PA NEBERTE V POTAZ) TABULKA Č JAZYKOVÉ ZNALOSTI JSTE ZÍSKAL/A PROTOŽE? TABULKA Č PLÁNUJETE DO BUDOUCNA STUDIUM DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č STUDUJETE MOMENTÁLNĚ NOVÝ CIZÍ JAZYK, NEBO SE ZDOKONALUJETE V JAZYCÍCH, KTERÉ JIŽ OVLÁDÁTE? TABULKA Č CO BY VÁS MOTIVOVALO KE STUDIU NOVÉHO CIZÍHO JAZYKA? TABULKA Č MYSLÍTE SI, ŽE ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ JE PRO VAŠI PROFESI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, NEBO JEDNO Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KRITÉRIÍ? TABULKA Č EXISTUJÍ DESTINACE, KDE SE S VĚTŠINOU PASAŽÉRŮ NEDOMLUVÍTE, JELIKOŽ MLUVÍ POUZE SVÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM? (UVEĎTE NÁZVY ZEMÍ) TABULKA Č KTERÝ CIZÍ JAZYK POUŽÍVÁTE NEJRADĚJI? TABULKA Č POUŽÍVÁTE CIZÍ JAZYK/Y KROMĚ SVÉ PROFESE I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ? TABULKA Č VAŠE POHLAVÍ: TABULKA Č VĚKOVÁ KATEGORIE:... 81

11 Úvod Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma: Význam a potřeba cizích jazyků z hlediska praktických zkušeností v letecké dopravě. Cestovní ruch je široký pojem a obsahuje celou řadu témat, která spolu velmi úzce souvisí. Zaměřila jsem se tedy na leteckou dopravu, jež představuje jednu z nejdůležitějších součástí cestovního ruchu dnešní doby. Práce se zabývá především jazykovou vybaveností českých a slovenských palubních průvodčí a významem jazyků v letecké společnosti Emirates airlines. K této společnosti a celému tématu mám osobní vztah, neboť jsem v Emirates v minulosti jako palubní průvodčí měla možnost pracovat. Mnoho postřehů a poznatků k danému tématu jsou v této bakalářské práci čerpány z vlastních zkušeností. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je dále rozdělena do několika kapitol. První dvě kapitoly se zabývají dopravou v cestovním ruchu a leteckou dopravou, ve kterých uvádím základní pojmy, rozdělení a také úlohu jakou dnes hraje doprava a zvláště letecká doprava ve světě. Krátce zmiňuji význam cizích jazyků pro bezpečnost v letectví a uvádím základní informace o společnosti Emirates Airlines. Třetí kapitola je ze všech nejobsáhlejší a věnuje se jazykům. Popisuji v ní vývoj a klasifikaci jazyků, problematiku výuky jazyků v českém školství, studium jazyků a rozdělení znalostí dle Rady Evropy, ale především význam mezinárodních jazyků v dnešní globální společnosti. Jako poslední v teoretické části, se v podobě několika krátkých kapitol věnuji pojmům, jako jsou globalizace, interkulturní komunikace, nebo neverbální komunikace a jejich souvislost s cizími jazyky. Praktická část si klade za základní cíl zjistit: Jaká je jazyková vybavenost českých a slovenských palubních průvodčích v letecké společnosti Emirates Airlines. Dále se zabývám otázkami jako např., které cizí jazyky palubní průvodčí opravdu potřebují a využívají ve své profesi nebo jaký mají k cizím jazykům vztah a jakým způsobem znalosti cizích jazyků získali. 11

12 Pro výzkumné šetření byla použita kvantitativní metoda sběru dat a to prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření. Dále jsem použila metodu komparace a to porovnáním jazykových požadavků vybraných leteckých společností pro palubní průvodčí. V praktické části této bakalářské práce byly stanoveny 3 hypotézy. První hypotéza zní: Palubní průvodčí v Emirates Airlines používají ve své profesi převážně anglický jazyk. Druhá hypotéza tvrdí: Palubní průvodčí získávají znalosti cizích jazyků nejčastěji z důvodu většího uplatnění v profesní sféře a poslední hypotéza zní: S anglickým jazykem se palubní průvodčí domluví ve všech destinacích světa. V závěru bude vyhodnoceno splnění základního cíle této práce, stejně jako všechny 3 hypotézy a to na základě výsledků komparace a jednotlivých otázek dotazníku. 12

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 Cestovní ruch a doprava Cestovní ruch je významný společensko-ekonomický fenomén společnosti. Z mezinárodního hlediska je cestovní ruch jednou z nejsilnějších ekonomických aktivit. 1 Primárním faktorem umožňující rozvoj cestovního ruchu je i nadále rozvoj dopravy. 2 Ta překlenuje vzdálenosti mezi bydlištěm a místem cestovního ruchu (cílem). Přivádí takto účastníky cestovního ruchu k objektům a zařízení cestovního ruchu a tím se vytváří možnost spotřeby cestovního ruchu. Vztah dopravy a cestovního ruchu je oboustranným vztahem. To znamená, že rozvoj jednotlivých druhů a forem cestovního ruchu vyvolává potřebu dopravních služeb a rozvoj dopravních služeb vyvolává větší spotřebu cestovního ruchu. Doprava a cestovní ruch se tedy vzájemně ovlivňují v rámci průmyslu cestovního ruchu. Dopravní služby nejsou cílem ale prostředkem, aby účastníci cestovního ruchu mohli cíle díky němu dosáhnout. 3 Co se rozumí pod pojmem dopravní služby v rámci cestovního ruchu? Jsou to takové služby, které zajišťují, nebo se podílejí na zajištění přepravy účastníků cestovního ruchu a jejich zavazadel. Rovněž provádějí rezervace, poskytují nezbytné informace, prodávají dopravní ceniny a v neposlední řadě vyřizují i případné reklamace. 4 Dopravní služby hrají důležitou roli při kalkulaci produktu cestovního ruchu, neboť při jeho tvorbě bývají jedním z rozhodujících komponentů nákladů a ovlivňují tím výrazně cenu finálního produktu. 5 Dopravní služby jakožto produkt cestovního ruchu jsou zajišťovány dvěma způsoby. Vlastními zdroji, nebo dodavatelsky, kde se uzavírají smlouvy. Cestovní 1 HESKOVÁ Marie a kolektiv. Cestovní ruch. Fortuna, ISBN s. 2 ATTL Pavel; NEJDL Karel. Turismus 1. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., ISBN s. 3 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 4 Tamtéž 5 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13

14 kanceláře mohou disponovat různými dopravními prostředky jako např. autobusy nebo letadla a ty poté využívají v rámci svých potřeb. 6 Pro zajímavost uvádím následující přehled Světové organizace cestovního ruchu UNWTO znázorňující přírůstek mezinárodních turistických příjezdů za rok Obrázek č. 1 Mezinárodní turistické příjezdy za rok 2013 Zdroj: UNWTO. Mezinárodní turistické příjezdy 2013, [ ]. Dostupné z: 1.1 Doprava a její specifika Úloha dopravy se v celosvětovém měřítku neustále zvyšuje a patří mezi největší průmyslové odvětví světového hospodářství. Zaměstnává asi 4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a ve vyspělých státech může tento podíl dojít až k 10 %. V rozvojových zemích je to 3% a méně. Rozvoj dopravy je ovlivněn strukturálními 6 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 14

15 změnami jednotlivých států a jejich hospodářství, především však rozvojem techniky. 7 Dopravní činnost se odvozuje a závisí na jiných aktivitách a tak její budoucnost lze formulovat na základě ekonomického a sociálního vývoje. 8 V minulosti lidé využívali dopravu pouze pro přemísťování z jednoho místa do druhého, dnes je hybnou silou života společnosti. Světová populace se neustále rozrůstá a tím se zvyšují i nároky na přepravní možnosti. 3 Stále více lidí používá nějaký druh dopravy ve svém každodenním životě a je na ní závislá pro dojíždění do práce nebo do školy. Dnes se lidé také mnohem častěji přemisťují ve svém volném čase, než tomu bylo dříve. Podle Lubomíra Zeleného je doprava charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií Druhy dopravy V dnešní době mají cestující a dopravci k dispozici nepřeberné množství dopravních možností, kterých mohou využít. Toto jsou základní druhy dopravy: Podle prostoru: pozemní (silniční, železniční, nemotorová), vodní (vnitrozemská, příbřežní, námořní), letecká Podle předmětu a způsobu dopravy: osobní (individuální, hromadná), nákladní (veřejná, na vlastní účet) Podle územního rozdělení: místní, vnitrostátní, mezinárodní 10 7 ZELENÝ Lubomír. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: ASPI, ISBN s. 8 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 9 Tamtéž 10 ADAMEC Vladimír a kol. Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., ISBN

16 2 Letecká doprava Letecká doprava je nejmladší a nejdynamičtěji se rozvíjející dopravní obor. Má velký význam v rozvoji politiky, mezinárodních vztahů a spolupráce, hospodářství ale je také velmi významným oborem v poskytování pracovních příležitostí. 11 V celosvětovém měřítku představuje letecká doprava nejvyšší podíl ze všech druhů dopravy s 51%, viz následující grafické znázornění. Graf č. 1 Tourism Highlights 6% 2% 41% 51% Letecká doprava Silniční doprava Vodní doprava Železniční doprava Zdroj: Vlastní zpracování dle: UNWTO. Tourism Highlights 2011 Edition, [ ]. Dostupné z: V dnešní době se lidé přemisťují z jednoho místa do druhého mnohem častěji, než tomu bylo v dobách minulých. Je to dáno technologickým pokrokem, který se ve 20. století neuvěřitelně zrychlil. Největší pokrok v dopravě bezesporu zaznamenala letecká doprava. Dříve se lidé přemisťovali z jednoho místa do druhého velmi složitě a zdlouhavě a to třeba jen z venkova do města. Doprava z jednoho kontinentu na druhý pak byla možná pouze lodní dopravou a trvala dlouhé týdny či měsíce. Bezpečnost, jak je známo, nebyla příliš vysoká, a tak kdo chtěl cestovat mezi kontinenty, musel podstoupit riziko. Dnes je situace docela jiná. Díky letecké dopravě můžeme být na jiném kontinentu během pár hodin. Pro naše předky by to byl jistě zázrak, ale pro nás je to již běžná záležitost. Létáme na dovolenou, na pracovní cestu, navštívit přátele či rodinu, 11 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 16

17 studovat, anebo z jiných důvodů. Létáme v rámci naší země, do sousedních zemí nebo na jiné kontinenty. Svět a naše životní tempo jdou kupředu, a tak se zrychlila i letecká doprava. Následující graf uvádí, o kolik se celosvětově zvýšila kapacita míst sezení v letadlech v roce 2013 v průběhu posledních deseti let na základě poptávky. Graf č. 2 Load Factor 2013 Zdroj: ICAO. Air Transport Yearly Monitor 2013, [ ]. Dostupné z: 2.1 Výhody a nevýhody letecké dopravy Stejně jako ostatní dopravní systémy, má i letecká doprava své výhody a nevýhody. K výhodám v letecké dopravě patří především: Rychlost a to zejména v oblasti mezinárodní dopravy Bezpečnost ta přímo souvisí s vývojem celého oboru letectví Pohodlnost závisí na poskytovaných službách jednotlivých společností Zvyšující se přepravní kapacita např. Airbus 380 může přepravit až 800 osob (záleží na konfiguraci letadla) Hlavní nevýhody letecké dopravy jsou: Negativní vliv na životní prostředí např. znečišťování ovzduší, nadměrný hluk 17

18 Relativně vyšší cena oproti jiným druhům dopravy Terorismus viz Strach z létání někteří lidé kvůli strachu nemohou tento druh dopravy využívat Historie letecké dopravy Lidé odpradávna toužili létat a již v 16. století dokázal známý malíř a inženýr Leonardo Da Vinci, zdokumentovat své myšlenky a popsat létající stroj. Později se objevil první létající balón, padák a o 2 století později i vzducholodě. 13 Stručné shrnutí důležitých mezníků v letecké dopravě: bratři Orvill a Wilburg Wrightové uskutečnili první let ve státě Severní Karolína v USA Ing. Jan Kašpar uskutečnil samostatný přelet na trase Praha- Pardubice na Pařížské mírové konferenci (letecká komise) byla zahájena přeprava na mezinárodní úmluvě o civilním letectví v Paříži sjednána Pařížská úmluva (o úpravě letectví) zřízení státního podniku Československé aerolinie ministerským výnosem počátek 20. let začátek budování navigačních zařízení leden 1927 založení Československé letecké společnosti 1930 otevřena první zahraniční linka Praha-Bratislava-Záhřeb mezinárodní konference o civilním letectví v Chicagu 12 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 13 BÍNA Ladislav; ŠOUREK David; ŽIHLA Zdeněk. Letecká doprava II. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO), ISBN s. 18

19 1945 zahájení pravidelného provozu na mezikontinentálních linkách 1958 zahájení provozu proudových letadel 1970 zahájení pravidelných letů velkokapacitními letadly B vyhlášení politiky liberalizace letecké dopravy v EU konec 80. let počátek 90. let prostřednictvím GDS se uvádí do letecké dopravy prodej dopravních cenin rozšiřování koncepce nízkonákladových leteckých společností (lowcost airlines) Organizační struktura letecké dopravy Leteckou dopravu ovlivňují svojí činností organizace, které se rozdělují na vládní a nevládní: Vládní organizace Rada bezpečnosti OSN vypracovává potřebné dokumenty k vyhlašování embarg na leteckou dopravu a jiné ICAO (Organizace pro civilní letectví) zabezpečuje spolupráci provozu letecké dopravy pomocí právních norem Eurocontrol (Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu) vytváří jednotný systém řízení letového provozu a další Nevládní organizace IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců) ustanovena v roce 1945, ČSA byl jedním ze zakládajících členů 14 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 19

20 ACI (Airport Council International) zabývá se problematikou letišť ITA (Institut du Transport Aérien) vědecko-výzkumný institut v oblasti letectví AEA (Association of European Airlines) sdružuje evropské letecké dopravce IACA (International Air Curier Association) sdružuje evropské charterové dopravce a další Rozdělení letecké dopravy Leteckou dopravu můžeme rozdělit na pravidelnou a nepravidelnou (charterovou). Dále je možné ji rozdělit na klasickou a nízkonákladovou (lowcost) a v neposlední řadě na vnitrostátní a mezinárodní. Letecké společnosti se kromě těchto kategorií ještě mohou dělit na osobní a nákladní (cargo). 2.5 Bezpečnost v letecké dopravě Letecká doprava je považována za nejbezpečnější druh dopravy na světě. Vyplývá to ze statistik leteckých asociací a organizací. Podle Organizace pro civilní letectví (ICAO), připadlo v roce 2013 na milion letů v průměru 2,8 nehody. 16 Německý časopis Aero International uvedl, že: Pokud by člověk cestoval letadlem každý den, musel by čekat 14 tisíc let, než by zažil leteckou katastrofu. 17 Zdokonalování bezpečnostních standardů je hlavní prioritou organizace ICAO. Nastavuje a přijímá řadu opatření a strategií, které mají vést ke zvýšení 15 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. [cit ] 16 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 17 E15. Zprávy, [ ]. Dostupné z: 20

21 bezpečnosti a ochrany ve všech oblastech letectví a to jak na národní tak na globální úrovni. 18 Následující tabulka uvádí 10 nejbezpečnějších leteckých společností na světě v roce Tabulka č. 1: 10 nejbezpečnějších leteckých společností světa v roce 2014 Zdroj: JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). Safety index, [ ]. Dostupné z: Na palubě letadla jsou to (kromě kapitána a kopilota) palubní průvodčí, kdo usiluje o zachování bezpečnosti na palubě. V tom by jim měli pomáhat sami cestující. Podle předpisů leteckých společností je cestující povinen dbát pokynů palubního personálu po celou dobu letu, hlavně pak v kritické situaci. Nejdůležitějším faktorem v krizových situacích je dorozumět se. Letecká posádka je proto vybavena znalostí anglického jazyka, neboť ten je oficiálním jazykem stanoveným v úmluvě o mezinárodním civilním letectví dle organizace ICAO, a domluví se s ním v nejvíce zemích světa. Další faktor, který může hrát důležitou roli v kritickém momentu je pozorné sledování úvodní instruktáže na palubě letadla před startem. V nouzové situaci tak může cestujícímu velmi pomoci si lépe vybavit jednotlivé kroky nouzového postupu, jak se má zachovat a co v danou chvíli udělat. Úvodní instruktáže jsou v dnešní době ve velkých společnostech presentovány formou 18 ICAO Safety report 2014 edition, [ ]. Dostupné z: df 21

22 videa na obrazovkách. V menších společnostech, v low cost společnostech nebo v rozvojových zemích je stále předvádí osobně palubní průvodčí. V obou případech probíhá instruktáž ve dvou jazycích. V anglickém jazyce a v jazyce dané společnosti nebo země. V některých společnostech či konkrétních letech je použit ještě třetí jazyk (často také v Emirates Airlines). Obsah instruktáží v jednotlivých leteckých společnostech celého světa je většinou velmi podobný. Podrobně jsou podány informace jako zákaz kouření v celém letadlovém prostoru, zákaz používání elektronických zařízení a mobilních telefonů nebo informace o uložení zavazadel, a také jsou vysvětleny bezpečnostní postupy a to, připoutání se bezpečnostním pásem, použití kyslíkové masky v případě poklesu tlaku v kabině nebo navléknutí a použití záchranné vesty. V tomto posledním případě je dorozumění se zásadní, neboť při katastrofických nehodách při přistání na vodě se vesta nesmí nafouknout již v letadle, ale až po opuštění letadla. Jestliže pasažér nerozumí instrukcím palubního průvodčí, je tak odkázán sám na sebe a své zkušenosti. Neverbální komunikace mnohdy v takové situaci nestačí. Nutnost znalosti cizích jazyků pro palubní průvodčí je tedy z bezpečnostního hlediska zřejmá. Cestující si však mohou díky pozornému naslouchání a možnosti porozumění, v krajním případě zachránit i život. 2.6 Pracovní příležitosti v letecké dopravě Letecká doprava se rozvíjí nejrychleji ze všech druhů doprav a v rámci globálním ale i regionálním poskytuje obrovské množství pracovních příležitostí. Ty můžeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé letecké společnosti, letiště, řízení letového provozu, handlingové služby a další. Vyjmenování některých pracovních pozic v leteckých společnostech: 22

23 Pilot letounů, pilot vrtulníků, palubní průvodčí, letecký navigátor, palubní inženýr, technik údržby letadel, řídící letového provozu, dispečer letecké dopravy, operátor letecké stanice a další. 19 Vyjmenování některých pracovních pozic na letištích: Pracovníci meteorologických služeb, pracovníci telekomunikačních služeb, pracovníci bezpečnostních a celních služeb, pracovníci hasičských a zdravotnických služeb, pracovníci údržby a další. Vyjmenování některých handlingových služeb: Obsluha letadel, odbavení cestujících a nákladu, technické služby, catering, pohonné hmoty, zavazadla a další. 20 Nepřímé výrobci letadel, výpočetní a zabezpečovací techniky a další. 2.7 Palubní průvodčí Jak bylo uvedeno, pozice palubní průvodčí patří mezi přímé pozice v leteckých společnostech. Lidově se jim říká letušky a anglicky se nazývají cabin crew. Samotná pozice letušky se v minulosti těšila velké oblibě ve světě ale i u nás. Mnoho žen a dívek snilo o této práci a chtělo se stát letuškami. Vidina cestování a poznávání nových míst a kultur byla velice lákavá. Být letuškou znamenalo mít prestižní zaměstnání. Mnoho lidí ovšem vůbec netuší, v čem spočívá hlavní pracovní náplň palubních průvodčí. Nejdůležitější povinností je zajistit bezpečnost na palubě. Cestující na letecké posádce závisí po celou dobu letu. Letuška musí být od první chvíle, kdy vkročí na palubu letadla až do chvíle než z něho vystoupí neustále ve střehu. Musí 19 CAA (Úřad pro civilní letectví). Personál, [ ] Dostupné z: 20 ZURYNEK Josef; ZELENÝ Lubomír; MERVART Michal. Dopravní procesy v cestovním ruchu. ASPI, ISBN s. 23

24 dávat pozor na to, jestli někde neuvidí nebezpečný předmět nebo podezřelého pasažéra. Kontroluje funkčnost bezpečnostních zařízení a předmětů. Poskytuje první pomoc v případě potřeby a samozřejmě pomáhá cestujícím v případě evakuace a jiných nebezpečných situacích. Po celou dobu spolupracuje a komunikuje s posádkou. Pak teprve, dle hodnocení podle důležitosti, přichází na řadu poskytování služeb dle standardů společnosti. Aby palubní průvodčí mohla začít pracovat v terénu, musí úspěšně ukončit výcvik složením zkoušek z různých předmětů. Ty se odlišují na základě nastavení každé společnosti. Téměř vždy mezi ně patří výcvik první pomoci, meteorologie, požární výcvik, nouzové postupy na palubě letadla. Všechny tyto výcviky a zkoušky probíhají ve většině společností v angličtině. Anglický jazyk je tedy naprostou samozřejmostí a základní podmínkou pro vykonávání této práce. Palubní průvodčí mají minimálně středoškolské vzdělání a mluví cizími jazyky. Přesto je v dnešní době nahlíženo na pozici letušky poněkud skepticky. Představa, že letušky jsou jen usměvavé a upravené dámy v lodičkách promenádující se v uličkách letadla, které nemají co na práci, je bohužel mylná. Dle rozhovoru s japonskými a korejskými palubními průvodčími, se na rozdíl od naší a západních evropských zemí, považuje tato pozice v jejích zemích za jednu z nejprestižnějších a nejžádanějších pracovních pozic u žen, hned po miss krásy. Důvod je takový, že ačkoliv jsou to ekonomicky velmi vyspělé země, tak u nich však přetrvávají staré zvyky a tradice. Jedna z nich je rozdělení rolí v rodině, nadřazenost a dominance mužů a očekávaná poslušnost a pohostinnost ženy. Ta by dle starých tradic neměla vykonávat žádné zaměstnání a pouze se starat o rodinu. V případě, že však pracuje, mělo by to být typicky ženské povolání. Ženy se zkušeností s povoláním palubní průvodčí muži v těchto zemích vyhledávají proto, neboť jsou vzdělané, měly by být atraktivní a zároveň mají zkušenost s poskytováním služeb ostatním. V mnoha rodinách v těchto zemích se ještě praktikují domluvené sňatky. Asijské dívky a ženy proto velmi usilují o pracovní pozici palubní průvodčí, neboť si tak mohou zajistit mnoho zajímavých potencionálních nabídek k sňatku. 24

25 3 Emirates Airlines Společnost Emirates Airlines je státní aerolinka emirátu Dubaj, jednoho ze sedmi Spojených arabských emirátů. Byla založena v roce 1984 a dnes je to největší letecká společnost na blízkém východě. Ve světě se řadí k největším společnostem jak svou flotilou, uskutečněnými lety, přepravenými pasažéry nebo počtem destinací. V loňském roce byla dle agentury Skytrax oceněna jako nejlepší aerolinka na světě. 21 Emirates je jednou z nejrychleji expandujících leteckých společností vůbec a v dnešní době létá do 142 destinací 5 kontinentů. Následující mapa znázorňuje destinace celého světa. Obrázek č. 2 Destinace Emirates Airlines Zdroj: EMIRATES AIRLINES. Complete Annual Report , [ ]. Dostupné z: Společnost se pyšní faktem, že zaměstnává palubní průvodčí pocházející z různých zemí světa s největším počtem národností, a to 137. Dohromady mluví 58 odlišnými jazyky. V roce 2014 pracovalo u společnosti asi 17 tisíc palubních průvodčích a toto číslo neustále stoupá. Společnost se i nadále rozrůstá, zvyšuje se počet spokojených zákazníků a tím i počet nových destinací. Společnost přikládá část zásluh také svým palubním průvodčím, neboť právě oni představují lidský faktor, první kontakt s cestujícími, který ovlivní jejich názor a dojem ze společnosti. 21 THE EMIRATES GROUP. Our History, [ ]. Dostupné z: 25

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

Španělština: živý jazyk

Španělština: živý jazyk Španělština: živý jazyk Kapitola 1. Španělština a její mluvčí v číslech Více než 450 milionů lidí mluví španělsky. Španělština je čtvrtý jazyk na světě v počtu mluvčích a druhý v mezinárodní komunikaci.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

The English immersion programme in Czech Republic

The English immersion programme in Czech Republic The English immersion programme in Czech Republic Co je Angloville? Angloville je nejintenzivnější anglický jazykový program v Evropě. Během 6 dní komunikují účastníci v příjemném neformálním prostředí

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Poznámky k leteckédopravěv ČR

Poznámky k leteckédopravěv ČR v ČR Poznámky k leteckédopravěv ČR Ladislav Bína, Fakulta dopravní ČVUT Diskusní fórum, Liberální institut, Praha, 6.10.2010 Hlavní organizační a provozní složky letecké dopravy v ČR Ministerstvo dopravy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Cestování dítěte letadlem bez doprovodu

Cestování dítěte letadlem bez doprovodu 1. esky.cz 2. Rady cestujícím Rady cestujícím Poslední aktualizace: 19.05.2015 Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Cestování dítěte letadlem bez doprovodu Letenka pro dítě a nemluvně

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1767/GŘ-VZ-2004 Praha 21. května 2004 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová

ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY. Ing. Petra Skolilová ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY Ing. Petra Skolilová OSNOVA PŘEDNÁŠKY 1. ÚVOD DO OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 2. CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY 3. LOGISTIKA OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVY KABINOVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Stručný pohled na školství 2012. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Czech Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Stručný pohled na školství 2012 Přehled v českém jazyce Stručný pohled na školství: Ukazatele

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE TYPES OF EUROPEAN UNION LEGISLATION FOR ROAD TRANSPORT OPERATORS AND ORIENTATION IN

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více