Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky"

Transkript

1 Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood 1. Listin zákldníh práv svood stnovuje, že kždý očn může činit o je zákonem zkázáno pouze v mimořádnýh přípdeh o není zákonem zkázáno, nikdo nesmí ýt nuen činit, o zákon neukládá. vše pro své lho 2. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí může ýt omezen, pokud to vážnost situe vyžduje není zručen je zručen. Omezen může ýt jen v přípdeh stnovenýh zákonem. 3. Které jednání je trestným činem vyplývá ze způsoené společenské újmy vážnosti situe stnoví jen zákon není zákonem stnoveno 4. V souldu s Listinou zákldníh práv svood má právo n ohrnu před neoprávněným shromžďováním, zveřejňováním neo jiným zneužíváním údjů o své osoě kždý mimo izinů kždá oso strší 15 let kždý 5. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí je zručen Listinou zákldníh práv svood prováděí legisltivou orgánů činnýh v trestním řízení není zákonem zručen 6. Právo odepřít výpověď, jestliže y jí dotčený způsoil neezpečí trestního stíhání soě neo osoě lízké není zákonem zručeno není v zákoneh zmíněno je dáno Listinou zákldníh práv svood 1

2 Očnské právo zákon č. 40/1964 S., Očnský zákoník ve znění pozdějšíh předpisů 1 Mjetkové vzthy fyzikýh právnikýh oso nejsou uprveny zákonem jsou uprveny Očnským zákoníkem jsou uprveny zákonem o živnostenském podnikání 2 Vlstník má právo n ohrnu proti tomu kdo do jeho vlstnikého práv oprávněně zshuje vstupuje různými omezeními neoprávněně zshuje 3 Fyziká oso má právo n ohrnu své osonosti v přípdeh stnovenýh zákonem ohrnu své osonosti jen ve zvláštníh přípdeh ohrnu své osonosti, zejmén život zdrví, očnské ti lidské důstojnosti, jkož i soukromí, svého jmén projevů osoní povhy 4. Kždý je povinen počínt si tk, y nezpůsoil škodu n zdrví mjetku většího rozshu nedoházelo ke škodám n zdrví, n mjetku, n přírodě životním prostředí mohl kdykoliv odvrátit neezpečí, které z jeho počínání vyplyne 5 Komu hrozí škod, je povinen k jejímu odvráení zkročit způsoem přiměřeným okolnostem ohrožení zkročit tk, y ylo ohrožení odvráeno učinit vše o je v jeho siláh možnosteh 6 Kdo způsoil škodu, když odvrel přímo hrozíí neezpečí, které sám nevyvoll je z ni tké vždy odpovědný není z ni v žádném přípdě odpovědný není z ni odpovědný, ledže ylo možno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo jestliže je způsoený následek zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil 2

3 7 Neodpovídá z škodu, kdo ji způsoil v orně proti útoku vedenému nepřiměřeně, neo proti osoním zájmům v nutné orně proti hrozíímu neo trvjíímu útoku při orně všeoeně 8 Strážný odpovídá z škodu, kterou způsoil vždy porušením právní povinnosti jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem Provní právo zákon č. 262/2006 S., Zákoník práe ve znění pozdějšíh předpisů 1 Provník ostrhy je v souldu s ustnovením zákoníku práe povinen očekávt svého ndřízeného vedouího provník n stnovišti plnit provní povinnosti i mimo provní dou provt řádně podle svýh sil, znlostí shopností plnit pokyny ndřízenýh 2 Užívt pro svou osoní potřeu výroní provní prostředky včetně výpočetní tehniky telekomunikčního zřízení změstnvtele střeženého ojektu provník ostrhy smí, všk pouze v přípdeh kdy to nléhvě potřeuje nesmí ez souhlsu změstnvtele smí kdykoliv 3 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dodržovt předpisy vzthujíí se k prái jím vykonávné strvovt se v závodní jídelně dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy 4 Z vykonnou prái přísluší provníkovi ostrhy mzd odměn z provní pohotovost jejíž výši stnoví změstnvtel podle finnční situe nejméně ve výši z podmínek stnovenýh zákonem nenáleží, neoť tto podmínk není zákonem stnoven 3

4 5 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy plnit kvlitně včs provní úkoly plnit své povinnosti i mimo provní dou 6 Jestliže je u změstnvtele (ve střeženém ojektu) zveden odůvodněný kontrolní mehnizmus není změstnvtel povinen informovt změstnne tto situe není zákonem uprven je změstnvtel povinen informovt změstnne o rozshu kontroly způsoeh jejího provádění 7 Provní smlouv musí oshovt osh není stnoven zákonem druh práe, místo neo míst výkonu práe den nástupu do práe druh práe výši mzdy 8 Provní poměr může ýt rozvázán jestliže ylo zrušeno místo výkonu práe (npř. střežený ojekt) v jkékoliv situi jen dohodou, výpovědí, okmžitým zrušením neo zrušením ve zkušení doě 9 Zákoník práe uprvuje právní vzthy vznikjíí mezi právnikými osomi při uzvření smlouvy mezi změstnni vznikjíí při výkonu závislé práe mezi změstnni změstnvteli 10 Strážný neodpovídá z škodu, kterou způsoil při odvrení škody hrozíí změstnvteli neo neezpečí přímo hrozíího životu neo zdrví i tehdy jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem jestliže tento stv sám úmyslně nevyvoll počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem vždy 11 Strážný odpovídá změstnvteli z škodu, kterou způsoil zviněným porušením povinností při plnění provníh úkolů neo v přímé souvislosti s ním povinností při plnění provníh úkolů, které mu vyplývjí z péče o ndřízeného jkékoliv služení povinnosti 4

5 12 Provádět kontrolu věí, které změstnni vnášejí či vynášejí z ojektu provník ostrhy je oprávněn, je-li n něj toto právo delegováno či jink mu uloženo nesmí je oprávněn provádět ve služě kdykoliv Bezpečnost ohrn zdrví při prái, požární ohrn zásdy poskytování první pomoi 1 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dát podle svýh možností o svou vlstní ezpečnost, o své zdrví i o ezpečnost zdrví fyzikýh oso, kterýh se ezprostředně dotýká jejih jednání nejsou vázání touto povinností pouze o svou vlstní ezpečnost ez ohledu n okolnosti 2 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky jen když to vyžduje situe stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky podle svého uvážení 3 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situi. právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, pouze vyždujeli to situe právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, s nimiž yli řádně seznámeni 5

6 4 Svůj provní úrz, provní úrz jiného změstnne popřípdě úrz jiné osoy, jehož yl svědkem, je změstnne soukromé ezpečnostní služy povinen oznámit nejdéle následujíí provní den svému ndřízenému vedouímu změstnni povinen ezodkldně oznámit, svému ndřízenému vedouímu změstnni, pokud mu to jeho zdrvotní stv dovolí povinen oznámit pokud jde o úrz, který má zjevné následky n zdrví 5 Nedosttky závdy n provišti, které ohrožují neo y mohly ezprostředně závžným způsoem ohrozit ezpečnost neo zdrví, vznik mimořádné události závdy neo poruhy tehnikýh zřízení ohrnnýh systémů je strážný povinen oznámit tehniké úklidové služě viditelně oznčit stnoveným způsoem oznámit svému ndřízenému vedouímu provníkovi 6 Požívání lkoholikýh nápojů jinýh návykovýh látek v průěhu služy vstup pod jejih vlivem n místo výkonu služy je provníkům soukromé ezpečnostní služy zkázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým oshem lkoholu povoleno pouze ve státem uznný svátek zkázáno 7 Osoní ohrnné provní prostředky hrání strážného před provními riziky před znečištěním ke zlepšení výkonu služy 8 Požární řád proviště stnovuje činnosti, které má změstnvtel provést při požáru zásdy zezpečení požární ohrny ojektu povinnosti údržy ojektu 9 Provník ostrhy při výkonu služy je povinen ohlásit příslušnému operčnímu středisku hsičského záhrnného soru kždý požár ve střeženém ojektu, při kterém vznikl škod větší než 1,5 milionu Kč kždý požár ve střeženém ojektu jen požár ropnýh produktů vysoe hořlvýh látek osttní druhy požárů podle rozhodnutí ndřízeného vedouího provník 6

7 10 Strážný je povinen znát rozmístění hsiíh přístrojů osttníh věnýh prostředků požární ohrny ve střeženém ojektu použití hsičského vozu způso opuštění ojektu umístění nejližší jednotky HZS 11 Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru uhsit požár i s nszením svého život či zdrví zjistit rozsh požáru podle jeho hrkteru vyrozumět ndřízeného vedouího provník uhsit požár, jestliže je to možné, neo provést nutná optření k zmezení jeho šíření 12 Šok je závžný zdrvotní stv, se kterým se strážný může setkt pouze u závžnýh úrzů pouze při velké ztrátě tělesnýh tekutin u všeh závžnýh úrzovýh i neúrzovýh stvů 13 K život zhrňujíím poúrzovým úkonům ptří podání teplé strvy tekutin onov dýhání srdeční činnosti zástv msivního krváení znehynění zrněného 14 Změstnvtel je povinen nepřipustit y změstnne vykonávl práe které změstnne předem odůvodněně odmítl vykont jejihž náročnost y neodpovídl jeho shopnostem zdrvotní způsoilosti v podmínkáh stresu Trestní právo zákony č. 40/2009 S., Trestní zákon č. 141/1961 S., Trestní řád, vše ve znění pozdějšíh předpisů 1 Trestným činem je kždý společensky neezpečný čin čin, který je oeně odsouzeníhodný protiprávní čin, který vykzuje znky uvedené v zákoně 2 Při ohrně npdeného ojektu je strážný povinen jednt tk, y npdení ylo vždy odvráeno jednt v souldu se zákony interními normmi pro výkon služy nejednt, pokud se ítí sám ohrožen 7

8 3 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí přímo hrozíí neo trvjíí útok n zájem hráněný trestním zákonem je trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestním činem z jkýhkoli okolností 4 Nutnou ornou není orn zel zjevně nepřiměřená způsou útoku orn zájmů slšího orn dná velikostí hráněného mjetku neo rozshem hráněného zájmu 5 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí neezpečí přímo hrozíí zájmu hráněnému trestním zákonem je vždy trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestným činem z jkýhkoliv okolností 6 Nejde o krjní nouzi, jestliže ylo možno neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil jestliže ylo nutno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil vždy jestliže ylo odvreno neezpečí v součinnosti s Poliií ČR 7 Postup strážného (kohokoliv) při omezení svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté stnovuje trestní zákon stnovuje trestní řád není stnoven 8 Osoní svoodu osoy, která yl přistižen při trestném činu neo ezprostředně poté nesmí strážný omezit, neoť je hráněn zákonem smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zmezení útěku neo k zjištění důkzů smí strážný omezit, vždy když jde o neezpečného phtele 8

9 9 Jestliže strážný omezil osoní svoodu osoě přistižené při trestném činu neo ezprostředně poté je povinen ji ihned vyslehnout je povinen tuto osou předt ihned po zhájení provní doy nejližšímu poliejnímu orgánu je povinen toto osou předt ihned poliejnímu orgánu nelze li tk učinit, je povinen tomuto orgánu omezení osoní svoody ez odkldu oznámit 10 Z důkz trestního činu neo přestupku může sloužit vše, o může přispět k ojsnění věi vše o zjevně nese stopy poškození okoliv o se nlézá ve střeženém ojektu 11 Strážný je povinen při zjištění neo podezření n spáhání trestného činu ve střeženém ojektu zjistit ojekt všemi dostupnými prostředky zjistit důkzy stopy nevstupovt do podezřelýh míst 12 Věnými důkzy spáhání trestného činu jsou předměty, které mohou ýt prostředkem k odhlení zjištění trestného činu, jeho phtele stopy trestného činu. jkékoliv předměty zjevně poškozené, přemístěné, oznčené podoně jkýkoliv předmět, který se vzthuje k výkonu služy strážného 13 Trestní čin nespáhá, kdo jedná n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny která je účstn tohoto činu n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, o kterýh může tto oso ez omezení oprávněně rozhodovt, n zákldě souhlsu svědk činu Správní právo zákon č. 101/2000 S., o ohrně osoníh údjů ve znění pozdějšíh předpisů 1 Strážní mohou zprovávt osoní údje pouze z podmínek v rozshu stnoveném správním řádem pouze z podmínek v rozshu stnoveném správem neo zprovtelem pouze n hráněném provišti 9

10 2 Strážní, kteří v rámi plnění zákonem stnovenýh oprávnění povinností přiházejí do styku s osoními údji jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti končí skončením změstnání neo příslušnýh prí. nejsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů v mimoprovní doě jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení změstnání neo příslušnýh prí. 3 Číslo, kód neo prvek speifiký pro fyzikou, fyziologikou, psyhikou, ekonomikou, kulturní neo soiální identitu osoy není osoní údj je osoní údj je osoním údjem jen v určitýh přípdeh 4 Je strážný oprávněn využívt osoní údje, se kterými se seznámil při výkonu služy využívt pro svoji osoní potřeu no ne jen se souhlsem ndřízeného 5 Podmínkou zprování itlivýh údjů o osoě ve smyslu zákon č. 101/2000 S. je výslovný prokztelný souhls osoy písemný příkz ndřízeného k jejih zprování tto podmínk není zákonem stnoven zákon č. 273/2008 S., o Poliii České repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii ve znění pozdějšíh předpisů 1 Úkolem Poliie České repuliky je plnit speifiké úkoly orny státního zájmu hránit ezpečnost státu jeho důležitýh součástí hránit ezpečnost oso mjetku veřejný pořádek plnit dlší zákonem stnovené úkoly 10

11 2 Při provádění úkonu je poliist povinen prokázt svoji příslušnost stnoveným způsoem vždy prokázt svoji příslušnost stnoveným způsoem pokud mu to povh neo okolnosti umožňují není povinen 3 Poliie ČR při plnění svýh úkolů spolupruje s právnikými fyzikými osomi nemá povinnost spoluprovt s právnikými fyzikými osomi není povinn spoluprovt s veřejností 4 Poždovt pomo od orgánů oso v rozshu potřeném pro splnění konkrétního úkolu poliie není poliist oprávněn je poliist oprávněn kdykoliv 5 Oení poliie zezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámi půsonosti oe plní dlší úkoly, pokud tk stnoví zákon správy oe plní dlší úkoly stnovené oeními úřdy, pokud tk stnoví zákon oeního pořádku 6 Oret se n změstnne oe zřzené do oení poliie (strážníky) se žádostí o pomo má právo očn oe, pokud se ítí ohrožen má právo kždý nemá právo očn, pokud si může pomoi sám 7 Výzvy neo pokynu poliisty je povinen uposlehnout kždý, všk v určitýh přípdeh z úpltu ez zytečného odkldu kždý kždý s výjimkou oso tělesně duševně postiženýh 8 Poliist je při plnění konkrétního úkolu poliie oprávněn vstupovt v živnostenské provozovně do prostor i po skončení prodejní neo provozní doy vstupovt v živnostenské provozovně do prostor, u kterýh lze mít důvodně z to, že se v nih zdržují fyziké osoy to i po skončení prodejní neo provozní doy nemá oprávnění vstupovt do prostor v živnostenské provozovně 11

12 Zákon č. 412/2005 S., ohrn utjovnýh informí, č. 513/1991 S., ohodní zákoník, vše ve znění pozdějšíh předpisů 1 O skutečnosteh, které se vzthují k zjištění ezpečnosti ojektu výkonu služy jkož i o skutečnosteh ohodní, výroní, tehniké či jiné povhy, o kterýh se provník soukromé ezpečnostní služy při výkonu služy dozvěděl je povinen zhovávt mlčenlivost je povinen zhovávt mlčenlivost, této povinnosti může ýt zproštěn rozhodnutím vyšší právní moi či ndřízeného je povinen zhovávt mlčenlivost pouze v mimoprovní doě 2 Nlezenou neo neoprávněně získnou utjovnou informi je strážný povinen předt ndřízenému je strážný povinen vrátit n místo kde ji nlezl či získl je strážný povinen neprodleně předt Národnímu ezpečnostnímu úřdu neo poliii 3 Ohodní tjemství je zákonem hráněno není zákonem hráněno je zákonem hráněno pouze v přípdě, že informe mjí ezpečnostní hrkter 4 Strážný, který má při výkonu služy přístup k utjovným informím musí ýt zdráv ezúhonný splňovt podmínky pro přístup k utjovným informím stnovené zákonem splňovt podmínky stnovené ndřízeným ýt řádně poučen Zákon č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějšíh předpisů č. 500/2004 S. správní řád 1 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí ýt změstnne odorně zdrvotně způsoilý musí ýt změstnne řádně vyvičen fyziky připrven nejsou stnoven žádná zákonná či provní omezení 2 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí provník splňovt odornou způsoilost stnovenou živnostenským zákonem vyhláškou Ministerstv vnitr stnovenou zákoníkem práe není zákonem uprveno 12

13 3 Konesovná živnost ostrh mjetku oso podle zákon č. 455/1991 S. ve znění zákon č. 274/2008 S. zhrnuje hlídí služu nemovitého movitého mjetku včetně převozu peněz dlší služy s tím spojené poskytování služe spojenýh s ostrhou ohrnou nemovitého movitého mjetku, ostrhou při přeprvě peněz jejih zprování, enností či jiného mjetku, ohrnou oso právníh zájmů, zjišťování pořádku v místeh konání veřejnýh shromáždění, slvností, sportovníh podniků neo lidovýh záv podle pokynů ojedntele, vyhodnoováním ezpečnostníh rizik provozování entrálníh pultů ohrny kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním ostrhy ohrny 4 Bezúhonnost ždtele o vydání konesní listiny k provozování živnosti ostrh mjetku oso se podle 6 (4) zákon č. 455/1991 S. ve znění zákon č. 274/2008 S. prokzuje výpisem z trestního rejstříku čestným prohlášením výpisem z trestního rejstříku čestným prohlášením 5 Fyziká oso vykonávjíí činnost ostrh mjetku oso splňuje zdrvotní způsoilost podle zákon č. 455/1991 S. ve znění zákon č. 274/2008 S. jestliže solvovl potřená vyšetření u speiálního zdrvotního zřízení zřízeného pro tyto účely má posudek o zdrvotní způsoilosti vydný posuzujíím lékřem n zákldě výsledků zdrvotní prohlídky, psyhologikého vyšetření dlšíh potřenýh vyšetření se ítí zel zdráv toto prokáže při prověre fyziké zdrvotní zdtnosti 6 Výkon činnosti ostrh mjetku oso může vykonávt změstnne, který prokázl odornou způsoilost solvováním středního vyššího vzdělání osvědčením o odorné způsoilosti zákldním vzděláním nejméně 5ti lety prxe v ezpečnostním ooru 13

14 7 Podniktel provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso je podle zákon č. 455/1991 S. ve znění zákon č. 274/2008 S. povinen zjistit y tyto činnosti vykonávli změstnni odorně zdrvotně způsoilí poučení, vyvičení zdrvotně fyziky připrvení pouze se středním vzděláním ukončeným mturitou v ooru ezpečnostním, právním neo odoném, nejvýše všk s vysokoškolským v ooru orn ohrn státu 8 Podání ve smyslu zákon č. 500/2004 S. je úkonem učiněným n podtelně správního úřdu směřujíím vůči podávjíímu směřujíím vůči správnímu orgánu 9 Oso provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso musí splňovt odornou způsoilost stnovenou v příloze č. 3 zákon č. 455/1991 S. ve znění zákon č. 274/2008 S. stnovenou zákonem č. 262/ 2006 S. zákoník práe vyhláškou Ministerstv průmyslu ohodu ČR kterou stnoví příslušný živnostenský úřd jko přílohu k živnostenskému oprávnění 10 Žádost ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád musí oshovt náležitosti stnovené tímto zákonem dále musí z ní ýt ptrné, o o ždtel žádá neo čeho se domáhá musí ýt v písemné formě n úředním (hlvičkovém) ppíře musí ýt odeslán poštou jko doporučená zásilk 11 Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se stnoví způso přijímání podnětů žádostí vydání rozhodnutí, jímž se v určité věi zkládjí, mění neo ruší práv neo povinnosti jmenovitě určené osoy stnovení úřední doy správního orgánu 12 Osvědčení o odorné kvlifiki pro provní činnost strážný se získává n zákldě prokázání nejméně 5 let prxe n zákldě prokázání nejméně 5 let prxe v ezpečnostním ooru zkouškou u utorizovné osoy n zákldě solvování speiálního kurzu pro provníky ostrhy 14

15 Zákon č. 119/2002 S., o střelnýh rníh střelivu ve znění pozdějšíh předpisů 1 Podmínky držení, nošení používání střelnýh zrní střeliv jsou určeny nřízením vyhláškou Ministerstv vnitr nejsou určeny zákonem jsou určeny zákonem 2 Nývt, držet neo nosit zrň může pouze držitel zrně pouze držitel zrojního průkzu neo liene kdokoliv, neoť to není zákonem stnoveno 3 Strážný může nosit ve služě střelnou zrň pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny je ve služě ohrožen n životě pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny nošení zrně mu výslovně ukládá nřízení ndřízeného kdykoliv, jestliže tuto zrň vlstní 4 Nošením zrně se rozumí mít zrň v opskovém neo rmenním pouzdře nenitou uloženou v uzvřeném olu u see 5 Svěřit střelnou zrň jinému strážný smí jen když ho doře zná pouze v přípdeh uvedenýh zákonem pokud ho k tomu ndřízený vedouí provník vyzve 6 Pokud má u see strážný ve služě zrň, je povinen mít u see náoje do této zrně zrojní průkz průkz zrně pověření k ostrze ojektu Zákon č. 200/1990 S., zákon ČNR o přestupíh ve znění pozdějšíh předpisů 1 Přestupkem je zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti je z přestupek výslovně oznčeno v zákoně, zviněné jednání, které může ýt posuzováno součsně jko trestný čin zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti škod při něm je vyšší než 100 tisí Kč 15

16 2 Kdo úmyslně způsoí škodu n izím mjetku krádeží, zničením neo poškozením neo se o tkové jednání pokusí se dopustí trestného činu přečinu proti lidskosti přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 3 K odpovědnosti z přestupek postčí zvinění úmyslné zvinění z nedlosti, pokud zákon nestnoví výslovně jink zviněné hrué neprofesionální jednání 4 Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlehne výzvy úřední osoy při výkonu její prvomoi tkové neuposlehnutí není přestupkem proti veřejnému pořádku neuposlehne veřejného činitele při výkonu jeho prvomoi 5 Porušení podmínek uloženýh n ohrnu veřejného pořádku při konání sportovníh kulturníh podniků není zákonem zmíněno je přestupkem proti veřejnému pořádku není přestupkem proti veřejnému pořádku 6 Přestupku proti mjetku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá izí mjetek oprávněně užívá izí mjetek neuposlehne výzvu veřejného činitele k vydání svého mjetku 7 Ulížení n zdrví z nedlosti... není zákonem zmíněno není přestupek proti očnskému soužití je přestupek proti očnskému soužití 8 Kdo znečistí veřejně přístupný ojekt... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 16

17 J Zásdy součinnosti s jednotkmi IZS, Poliie ČR vymezenými osomi Zákon č. 273/200 S., o Poliii české repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii, interní směrnie stndrdy výkonu služy 1 Vyžduje- li poliie pomo v rozshu potřeném pro plnění úkolu je provník ostrhy povinen pomo poskytnout, kromě přípdů výslovně uvedenýh v zákoně není provník ostrhy povinen poskytnout poždovnou pomo je provník ostrhy oprávněn pomo poskytnout pouze po oznámení svému ndřízenému vedouímu provníkovi 2 S osomi vykonávjíími činnost ve prospěh zjištění vnitřního pořádku ezpečnosti npř. soukromými ezpečnostními služmi poliie při plnění svýh úkolů nespolupruje poliie při plnění svýh úkolů spolupruje spolupráe není zákonem řešen 3 Poliist prokzuje svoji příslušnost k poliii očnským průkzem uvedením služeního čísl služením stejnokrojem, služením průkzem neo odznkem poliie není povinen příslušnost prokázt 4 Telefonní číslo pro přivolání zdrvotniké záhrnné služy (tísňové volání) je Strážný je ve služě povinen spoluprovt se zshujíími jednotkmi hsičského záhrnného soru při likvidi požáru střeženého ojektu, tto spolupráe všk nesmí ýt n úkor plnění jeho prvotníh povinností se všemi změstnni střeženého ojektu s údržářskou četou formou přímé pomoi 6 Strážný je ve služě povinen plnit úkoly, které mu stnoví změstnni střeženého ojektu vymezené osoy vedení či správy střeženého ojektu pouze ředitel jeho náměsti 17

18 7 Strážný je ve služě povinen znát sdělit, kde je v ojektu umístěn hlvní uzávěr vody, plynu elektriké energie oení poliii zshujíí jednote hsičského záhrnného soru tehnikovi údržy 8 Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je Zákldními složkmi integrovného záhrnného systému jsou Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Zdrvotniká záhrnná služ Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Oení poliie Hsičský záhrnný sor, osttní ozrojené složky neziskové orgnize 10 Jestliže n místě zshují víe, než dvě složky integrovného záhrnného systému n místě velí koordinuje činnost Příslušník Poliie ČR s nejvyšší hodností příslušník HZS velitel záshu ošetřujíí lékř s nejdelší prxí 11 Je-li to nutné pro provádění záhrnnýh prí, provník ostrhy není povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky zváží, zd je vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytný jedná podle svého úsudku je povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky 12 Provník ostrhy je povinen poskytnout potřenou pomo, jestliže tk může učinit ez neezpečí pro see jiného osoě, která je v neezpečí smrti neo jeví vážné poruhy zdrví neo jiného onemonění jen osoě, kterou svým oprávněným záshem při odvrení neezpečí zrnil jen když o to dotčená oso výslovně žádá 18

19 J Ohrn ostrh ojektů, oso mjetku 1 K tktikým zásdám ohůzkové činnosti ptří 2 Jký odstup udržuje strážný při kontrole izí osoy, pokud to situe dovoluje, 3 Správná pozie strážného při doprovodu osoy neo stojíího vozidl je tková, která umožňuje 4 Při podezření, že v místnosti (uzvřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje izí oso, strážný zvolí následujíí tktiku 5 Strážný provede kontrolu věí, které změstnne vynáší z ojektu 6 Opuštění stnoviště neo neprovedení ohůzky je prvidelnost zhájení směru ohůzek změn čsu zhájení směru ohůzky při dodržení stnoveného čsového rozpětí mezi dvěm ohůzkmi čs zhájení směr ohůzky neptří k tktikým zásdám těsný o největší nd mezí záshu okmžitě fyziky hránit doprovázenou osou v jkékoliv situi pozorovt doprovázenou osou, dění hování osttníh oso v jejím okolí ezprostřední reki strážného n změnu situe skrytý pohy strážného skrytě pozoruje situi, hodnotí rizik možnosti záshu n zákldě zhodnoení situe se rozhodne pro dlší postup skrytě pozoruje situi, čeká, ž oso opustí místnost poté událost ohlásí ndřízenému okmžitě přivolá poliii jen je-li n něj oprávnění ke kontrole delegováno kdykoliv ez ohledu n oprávnění má-li k tomu důvod není oprávněn provádět kontrolu závžné porušení provní kázně trestný čin ěžnou provní náplní 7 K zásdám vystupování strážného ve služě ptří přiměřeně tvrdé jednání profesionální, rozhodné všk slušné tktní jednání vyzývvé ž provokujíí jednání 19

20 8 Ústroj strážného ve služě je závzně stnoven předpisem změstnvtele neo jiné oprávněné osoy je stejnokroj, strážný jej může vhodně kominovt s doplňky (deštník, kloouk, plvky) je stejnokroj neo ivilní oděv podle vlstní úvhy 9 Činnost strážného ve služě je stnoven zákony, normmi, smluvními podmínkmi, interními směrniemi pokyny je stnoven zákony, pokyny návodem k použití zprvidl není stnoven v žádném dokumentu závisí n znlosteh dovednosteh strážného 10 Strážný prokzuje svou příslušnost k sujektu, n který yl delegován práv zdvtelem zprvidl 11 Prostředky zvyšujíí účinnost seeorny jsou 12 Síly, prostředky, orgnizi způso ostrhy dného ojektu stnovuje nemá tuto povinnost jménem příjmením průkzem identifikujíím změstnvtele součsně prokzuje identitu strážného. Form průkzu není zákonem stnoven. gresivní výpd údery, kopy, defenzivní pohyové tehniky, využití osoníh ornnýh prostředků kryt hlvy, sed neo leh zákon smlouv z ní odvozené směrnie (pokyny) pro výkon služy nřízení správe ojektu 13 Strážný propustí vozidlo do ojektu / z ojektu 14 V ojektu se stnoveným doprvně regulčním režimem smí vozidl stát prkovt když řidiče osoně zná po kontrole prokázání oprávněnosti vjezdu / výjezdu jestliže je to nezytně nutné k vyřešení doprvní situe n volnýh místeh pouze n vymezenýh místeh kdekoliv 20

21 15 Omezení osoní svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté s ílem zmezit útěku, zjistit totožnost zjistit důkzy strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem Poliii ČR strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem oení poliii strážný ez prodlení oznámí správi ojektu J Tehniké ezpečnostní systémy 1 K tehnikým ezpečnostním systémům ptří elektroniký zezpečoví systém, kmerový systém, systém kontroly vstupu elektroniká požární signlize elektroniká zezpečoví signlize, pes, evkuční rozhls sirén, ornné prostředky, stilní hsií systém 2 Podsttou činnosti elektronikého zezpečovího systému je deteke podezřelýh oso deteke nrušení zstřeženého prostoru vyhlášení požárního poplhu 3 Podsttou činnosti elektronikého požární signlize je hšení požáru deteke požáru spuštění podnikového rozhlsu 4 Součástí elektronikého zezpečovího systému je detektor kouře detektor pohyu stilní hsií zřízení 5 Připojení poplhového systému n pult entrlizovné ohrny zezpečuje ohrnu proti požáru zezpečuje koordini se složkmi MV ČR přenáší poplhový signál n dispečerské proviště 21

22 6 K čemu slouží kmerové systémy instlovné ve střeženém ojektu k vizuálnímu sledování záznmu situe v protějším činžovním domě k utomtikému spuštění hsiího zřízení k vizuálnímu sledování zdného prostoru přípdnému záznmu orzu z tohoto prostoru 7 Systém kontroly vstupu zezpečuje ohrnu proti požáru zezpečuje vstup oprávněnýh oso do ojektu (resp. odhod) zezpečuje uzvření vjezdové rány po ukončení provní doy 22

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu)

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu) UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi nleznete n koni testu) Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou zkoušku Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Signál VPŘED VODU rukou neo svítilnou provádíme: ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) skrčenou pží několikrát vzpžit vzhůru do výše hlvy ) kmitání prvou pží nhoru

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvalifikae 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh základů ezpečnostní činnosti Ústavní právo zákon č. 1/1993 S., Ústava České repuliky, č. 2/1999 S.,

Více

STRÁŽNÝ metodika. Mgr. Petr Flajšar. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. JUDr. Břetislav Veselý externí expert

STRÁŽNÝ metodika. Mgr. Petr Flajšar. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. JUDr. Břetislav Veselý externí expert STRÁŽNÝ metodika Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odorná škola Hranie, s.r.o. Jaselská 832, Hranie JUDr. Břetislav Veselý externí expert Hranie 2012 STRÁŽNÝ metodika Mgr. Petr Flajšar ml. Soukromá střední

Více

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog 202 Nový rotční ofsetový stroj Concept (9 věží), instlovný v roce 20. výroní sortiment nídkový ktlog Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu život

Více

Soubor písemných otázek pro písemnou část zkoušky

Soubor písemných otázek pro písemnou část zkoušky Rekvlifikční zřízení: Mrek Bílek, Orlov 39, 26101 Přírm tel: 608 07 27 17 emil: mrekilek@emil.z www.studioim.z Souor písemnýh otázek pro písemnou část zkoušky Ústvní právo Profesní kvlifike Strážný 68-008-E

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON zdroj: www.zakonyprolidi.cz Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON ze dne 15. prosince 1992 HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1 )

Více

Libor Hájek 2014.09.10 12:18:42

Libor Hájek 2014.09.10 12:18:42 oprávněná úřední oso Lior Hájek e-il lior.hjek@esto-kroeriz.cz dtu. září 014 odor očnsko správních gend oddělení doprvy silničního hospodářství spisová znčk MeUKM/0660/014 Lior Hájek 014.09. 1:18:4 Signer:

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Vyhlásené: 28.12.1977 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod...

Prostorové nároky... 35. Zatížení... 37 Velikost zatížení... 37 Směr zatížení... 37. Nesouosost... 40. Přesnost... 40. Otáčky... 42. Tichý chod... Vol typu ložisk Prostorové nároky... 35 Ztížení... 37 Velikost ztížení... 37 Směr ztížení... 37 Nesouosost... 40 Přesnost... 40 Otáčky... 42 Tichý chod... 42 Tuhost... 42 Axiální posuvnost... 43 Montáž

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřd Znojmo odor doprvy nám. Armády 23/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední oso: Ing. Ev Zvdilová Znojmo 25. dun 206 Tel.: 55 26 438 Fx: 55 26 44 E-mil: Ev.Zvdilov@muznojmo.z Sp. zn.:

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu 31.12.2011 (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF ČR č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ke dni Rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky. O městské policii - č. 8/2003

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky. O městské policii - č. 8/2003 Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O městské policii - č. 8/2003 Zastupitelstvo Města Roztoky se usneslo dne 12.11.2003 vydat podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb.

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Test PO otázky pro ročník 2008-2009

Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Podél hdie neo hdiového vedení se hodí: ) vlevo ) vprvo ) liovolně 2. Při hšení pěnou spočívá hlvní hsení účinek: ) v ředění

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Přijímí řízení kemiký rok 2012/2013 Kompletní znění testovýh otázek společensko-historiký přehle 3 Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 2 Kolik státníh symolů má Česká

Více

Test PO - otázky pro ročník 2012/2013

Test PO - otázky pro ročník 2012/2013 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru dolů do strny ) ntženou pží několikrát kruh

Více

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH

Vnější havarijní plán Aktualizace: leden 2013 B. Operativní část Verze pro veřejnost Plnírna PB Satalice; Flaga s.r.o. B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B. OPERATIVNÍ ČÁST OBSAH B.1 - Úkoly příslušných správních úřadů, složek integrovaného záchranného systému, případně i dalších dotčených správních úřadů, včetně úkolů, sil a prostředků jiných fyzických

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY,

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách (platí od 1. 7. 2012) HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, Součástí posudkové péče je posuzování

Více

S - 127/2007. Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku. VÍTKOVICE, a.s. Gestor normy: 014.2, tel.6974. Ing. Jan Světlík, v. r. předseda představenstva

S - 127/2007. Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku. VÍTKOVICE, a.s. Gestor normy: 014.2, tel.6974. Ing. Jan Světlík, v. r. předseda představenstva VÍTKOVICE, a.s. S - 127/2007 Zabezpečení ochrany a ostrahy majetku Gestor normy: 014.2, tel.6974 Ing. Jan Světlík, v. r.. předseda představenstva Mgr. Pavel Filipčík, v. r.. člen představenstva i ve funkci

Více

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ P. b. b. Místo zveřejnění Vídeň, Poštovní úřad nakladatelství 1030 Vídeň SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ PRO REPUBLIKU RAKOUSKO 1819 Ročník 1990 Vydána dne 21. března 1990 65. částka 155. Spolkový zákon: Zákon

Více

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty

Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha. Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly veřejné správy Praha Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty Praha, únor 2006 aktualizováno v prosinci 2011 OBSAH: Část I. - Obecně

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy

Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy Odborná příprava jednotek požární ochrany - konspekty odborné přípravy Organizace a řízení zásahu - základy požární taktiky Obsah I. Základní zásady 1. Určení velitele zásahu 2. Právo přednostního velení

Více

Test PO - otázky pro ročník 2016/2017

Test PO - otázky pro ročník 2016/2017 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Jkým pohyem ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru dolů do strny ) ntženou pží několikrát kruh před

Více

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb

Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb Smlouva o zajištění bezpečnostních služeb uzavřená v souladu s ustanoveními 261 Obchodního zákoníku Smluvní strany: ČR Zemský archiv v Opavě se sídlem: Sněmovní 1 746 22 Opava zastoupená: PhDr. Karlem

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obec zřizuje a spravuje dle 29 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona o požární ochraně ), jednotku sboru dobrovolných

Více

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ZÁKON. o poštovních službách Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 225/2003 Sb., zákonem

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK říloha č. zadávací dokumentace VŠEOBECNÁ SRÁVA RÁVNÍ

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Z á p i s č. 58 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 10. 12. 2015

Z á p i s č. 58 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 10. 12. 2015 Z á p i s č. 58 z jednání Rady města Brandýs nad Laem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 10. 12. Přítomni: členové rady města p. Hynek Homolka, p. Jiří Vojta, p. Mgr. Petr Kváča, p. Zdeněk Adámek,

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Příloha Výzvy č. 2 Návrh smlouvy Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Číslo jednací Dodavatele: Číslo jednací Objednatele: uzavřená podle 1746 odst. (2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu 31.12015... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ 2015 1 2 2 8 2 1 7 0 8 0 Název účetní jednotky Auxilien,.s. Sídlo neo

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ,, E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Osh tohoto dokumentu je duševním vlstnitvím společnosti NOVÁ HUŤ Projeke, spol. s r. o. nesmí ýt on ni jeho část ez jejího písemného souhlsu uprvován, předán třetí strně

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

Teorie jazyků a automatů I

Teorie jazyků a automatů I Šárk Vvrečková Teorie jzyků utomtů I Sírk úloh pro cvičení Ústv informtiky Filozoficko-přírodovědecká fkult v Opvě Slezská univerzit v Opvě Opv, poslední ktulizce 5. květn 205 Anotce: Tto skript jsou určen

Více

Školní řád Vnitřní řád č. 5

Školní řád Vnitřní řád č. 5 Školní řád Vnitřní řád č. 5 Název organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Adresa:, 792 01 Bruntál Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. Úvodní ustanovení Pro poskytování daňového poradenství oprávněnou osobou daňovým poradcem, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, obchodního

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

Nálezy fosilních savců III. Fauna hnědouhelné pánve

Nálezy fosilních savců III. Fauna hnědouhelné pánve Holého (9 8), v té doě změstnnce Geologického průzkumu v Teplicích. Shodou okolností yl pověřen jejich sledováním. V celé řdě vrtných jder ncházel těsně pod hlvní slojí opkovně vrstvu silně vápnitých šedvých

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

Využití území ve vztahu k právu nakládat s pozemky a stavbami jako vlastními.

Využití území ve vztahu k právu nakládat s pozemky a stavbami jako vlastními. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 7.101 DRŽBA Objekt

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Test PO - otázky pro ročník 2011/2012

Test PO - otázky pro ročník 2011/2012 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Signál VPŘED VODU rukou neo svítilnou provádíme: ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) skrčenou pží několikrát vzpžit vzhůru do výše hlvy ) kmitání prvou pží nhoru

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001)

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) 101/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Více

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. OSV Osonostní rozvoj ČJ,HV,MA,TV,PRV,VV,AJ, PČ, Soiální rozvoj ČJ, MA, TV, PRV, AJ, PČ, Morální rozvoj MA, TV, PRV, AJ, PČ, 2. VDO Očnská společnost

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Mgr. Irena Polášková, ředitelka školy Č. j.: 220/2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ 43 Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 309 311, mobil 737 034 280 e-mail: skola@zslinecka.cz, web www.zslinecka.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala a schválila

Více