Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test"

Transkript

1 Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood stnovuje, že kždý očn může činit o je zákonem zkázáno pouze v mimořádnýh přípdeh o není zákonem zkázáno, nikdo nesmí ýt nuen činit, o zákon neukládá. vše pro své lho 2. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí může ýt omezen, pokud to vážnost situe vyžduje není zručen je zručen. Omezen může ýt jen v přípdeh stnovenýh zákonem. 3. Které jednání je trestným činem vyplývá ze způsoené společenské újmy vážnosti situe stnoví jen zákon není zákonem stnoveno 4. V souldu s Listinou zákldníh práv svood má právo n ohrnu před neoprávněným shromžďováním, zveřejňováním neo jiným zneužíváním údjů o své osoě kždý mimo izinů kždá oso strší 15 let kždý 5. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí je zručen Listinou zákldníh práv svood prováděí legisltivou orgánů činnýh v trestním řízení není zákonem zručen 6. Právo odepřít výpověď, jestliže y jí dotčený způsoil neezpečí trestního stíhání soě neo osoě lízké skupin otázek není zákonem zručeno není v zákoneh zmíněno je dáno Listinou zákldníh práv svood 1

2 Očnské právo zákon č. 40/1964 S., Očnský zákoník ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Mjetkové vzthy fyzikýh právnikýh oso nejsou uprveny zákonem jsou uprveny Očnským zákoníkem jsou uprveny zákonem o živnostenském podnikání 2 Vlstník má právo n ohrnu proti tomu kdo do jeho vlstnikého práv oprávněně zshuje vstupuje různými omezeními neoprávněně zshuje 3 Fyziká oso má právo n ohrnu své osonosti v přípdeh stnovenýh zákonem ohrnu své osonosti jen ve zvláštníh přípdeh ohrnu své osonosti, zejmén život zdrví, očnské ti lidské důstojnosti, jkož i soukromí, svého jmén projevů osoní povhy 4. Kždý je povinen počínt si tk, y nezpůsoil škodu n zdrví mjetku většího rozshu nedoházelo ke škodám n zdrví, n mjetku, n přírodě životním prostředí mohl kdykoliv odvrátit neezpečí, které z jeho počínání vyplyne 5 Komu hrozí škod, je povinen k jejímu odvráení zkročit způsoem přiměřeným okolnostem ohrožení zkročit tk, y ylo ohrožení odvráeno učinit vše o je v jeho siláh možnosteh 6 Kdo způsoil škodu, když odvrel přímo hrozíí neezpečí, které sám nevyvoll je z ni tké vždy odpovědný není z ni v žádném přípdě odpovědný není z ni odpovědný, ledže ylo možno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo jestliže je způsoený následek zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil 7 Neodpovídá z škodu, kdo ji způsoil v orně proti útoku vedenému nepřiměřeně, neo proti osoním zájmům 2

3 v nutné orně proti hrozíímu neo trvjíímu útoku při orně všeoeně 8 Provník ostrhy odpovídá z škodu, kterou způsoil vždy porušením právní povinnosti jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem skupin otázek Provní právo zákon č. 262/2006 S., Zákoník práe ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Provník ostrhy je v souldu s ustnovením zákoníku práe povinen očekávt svého ndřízeného vedouího provník n stnovišti plnit provní povinnosti i mimo provní dou provt řádně podle svýh sil, znlostí shopností plnit pokyny ndřízenýh 2 Užívt pro svou osoní potřeu výroní provní prostředky včetně výpočetní tehniky telekomunikčního zřízení změstnvtele střeženého ojektu provník ostrhy smí, všk pouze v přípdeh kdy to nléhvě potřeuje nesmí ez souhlsu změstnvtele smí kdykoliv 3 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dodržovt předpisy vzthujíí se k prái jím vykonávné strvovt se v závodní jídelně dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy 4 Z vykonnou prái přísluší provníkovi ostrhy mzd odměn z provní pohotovost jejíž výši stnoví změstnvtel podle finnční situe nejméně ve výši z podmínek stnovenýh zákonem nenáleží, neoť tto podmínk není zákonem stnoven 5 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy plnit kvlitně včs provní úkoly plnit své povinnosti i mimo provní dou 3

4 6 Jestliže je u změstnvtele (ve střeženém ojektu) zveden odůvodněný kontrolní mehnizmus není změstnvtel povinen informovt změstnne tto situe není zákonem uprven je změstnvtel povinen informovt změstnne o rozshu kontroly způsoeh jejího provádění 7 Provní smlouv musí oshovt osh není stnoven zákonem druh práe, místo neo míst výkonu práe den nástupu do práe druh práe výši mzdy 8 Provní poměr může ýt rozvázán jestliže ylo zrušeno místo výkonu práe (npř. střežený ojekt) v jkékoliv situi jen dohodou, výpovědí, okmžitým zrušením neo zrušením ve zkušení doě 9 Zákoník práe uprvuje právní vzthy vznikjíí mezi právnikými osomi při uzvření smlouvy mezi změstnni vznikjíí při výkonu závislé práe mezi změstnni změstnvteli 10 Provník ostrhy neodpovídá z škodu, kterou způsoil při odvrení škody hrozíí změstnvteli neo neezpečí přímo hrozíího životu neo zdrví i tehdy jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem jestliže tento stv sám úmyslně nevyvoll počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem vždy 11 Provník ostrhy odpovídá změstnvteli z škodu, kterou způsoil zviněným porušením povinností při plnění provníh úkolů neo v přímé souvislosti s ním povinností při plnění provníh úkolů, které mu vyplývjí z péče o ndřízeného jkékoliv služení povinnosti 12 Provádět kontrolu věí, které změstnni vnášejí či vynášejí z ojektu provník ostrhy skupin otázek je oprávněn, je-li n něj toto právo delegováno či jink mu uloženo nesmí je oprávněn provádět ve služě kdykoliv Bezpečnost ohrn zdrví při prái, požární ohrn zásdy poskytování první pomoi 4

5 zákon č. 262/2006 S., zákoník práe, č. 309/2006 S., o zjištění dlšíh podmínek BOZP, č. 133/1985 S., o požární ohrně, č. 258/2000 S., o ohrně veřejného zdrví, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dát podle svýh možností o svou vlstní ezpečnost, o své zdrví i o ezpečnost zdrví fyzikýh oso, kterýh se ezprostředně dotýká jejih jednání nejsou vázání touto povinností pouze o svou vlstní ezpečnost ez ohledu n okolnosti 2 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky jen když to vyžduje situe stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky podle svého uvážení 3 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situi. právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, pouze vyždujeli to situe právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, s nimiž yli řádně seznámeni 4 Svůj provní úrz, provní úrz jiného změstnne popřípdě úrz jiné osoy, jehož yl svědkem, je změstnne soukromé ezpečnostní služy povinen oznámit nejdéle následujíí provní den svému ndřízenému vedouímu změstnni povinen ezodkldně oznámit, svému ndřízenému vedouímu změstnni, pokud mu to jeho zdrvotní stv dovolí povinen oznámit pokud jde o úrz, který má zjevné následky n zdrví 5

6 5 Nedosttky závdy n provišti, které ohrožují neo y mohly ezprostředně závžným způsoem ohrozit ezpečnost neo zdrví, vznik mimořádné události závdy neo poruhy tehnikýh zřízení ohrnnýh systémů je strážný povinen oznámit tehniké úklidové služě viditelně oznčit stnoveným způsoem oznámit svému ndřízenému vedouímu provníkovi 6 Požívání lkoholikýh nápojů jinýh návykovýh látek v průěhu služy vstup pod jejih vlivem n místo výkonu služy je provníkům soukromé ezpečnostní služy zkázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým oshem lkoholu povoleno pouze ve státem uznný svátek zkázáno 7 Osoní ohrnné provní prostředky hrání strážného před provními riziky před znečištěním před nepřízní počsí 8 Požární řád proviště stnovuje činnosti, které má změstnvtel provést k uhšení požáru zásdy zezpečení požární ohrny ojektu povinnosti údržy ojektu 9 Provník ostrhy je při výkonu služy povinen ohlásit příslušnému operčnímu středisku hsičského záhrnného soru kždý požár ve střeženém ojektu, při kterém vznikl škod větší než 1,5 milionu Kč kždý požár ve střeženém ojektu jen požár ropnýh produktů vysoe hořlvýh látek osttní druhy požárů podle rozhodnutí ndřízeného vedouího provník 10 Strážný je povinen znát rozmístění hsiíh přístrojů osttníh věnýh prostředků požární ohrny ve střeženém ojektu použití hsičského vozu způso opuštění ojektu umístění nejližší jednotky HZS 11 Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru uhsit požár i s nszením svého život či zdrví zjistit rozsh požáru podle jeho hrkteru vyrozumět ndřízeného vedouího provník uhsit požár, jestliže je to možné, neo provést nutná optření k zmezení jeho šíření 6

7 12 Šok je závžný zdrvotní stv, se kterým se strážný může setkt pouze u závžnýh úrzů pouze při velké ztrátě tělesnýh tekutin u všeh závžnýh úrzovýh i neúrzovýh stvů 13 K život zhrňujíím poúrzovým úkonům ptří podání teplé strvy tekutin onov dýhání srdeční činnosti zástv msivního krváení znehynění zrněného 14 Změstnvtel je povinen nepřipustit y změstnne vykonávl práe které změstnne předem odůvodněně odmítl vykont jejihž náročnost y neodpovídl jeho shopnostem zdrvotní způsoilosti v podmínkáh stresu skupin otázek Trestní právo zákony č. 40/2009 S., Trestní zákon č. 141/1961 S., Trestní řád, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 4 otázky 1 Trestným činem je kždý společensky neezpečný čin čin, který je oeně odsouzeníhodný protiprávní čin, který zákon oznčuje z trestný vykzuje znky uvedené v zákoně 2 Při ohrně npdeného ojektu je strážný povinen jednt tk, y npdení ylo vždy odvráeno jednt v souldu s právními předpisy interními normmi pro výkon služy nejednt, pokud se ítí sám ohrožen 3 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí přímo hrozíí neo trvjíí útok n zájem hráněný trestním zákonem je trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestním činem z jkýhkoli okolností 4 Nutnou ornou není orn zel zjevně nepřiměřená způsou útoku orn zájmů slšího orn dná velikostí hráněného mjetku neo rozshem hráněného zájmu 7

8 5 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí neezpečí přímo hrozíí zájmu hráněnému trestním zákonem je vždy trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestným činem z jkýhkoliv okolností 6 Nejde o krjní nouzi, jestliže ylo možno neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil jestliže ylo nutno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil vždy jestliže ylo odvreno neezpečí v součinnosti s Poliií ČR 7 Postup strážného (kohokoliv) při omezení svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté stnovuje trestní zákon stnovuje trestní řád není stnoven 8 Osoní svoodu osoy, která yl přistižen při trestném činu neo ezprostředně poté nesmí strážný omezit, neoť je hráněn zákonem smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zmezení útěku neo k zjištění důkzů smí strážný omezit, vždy když jde o neezpečného phtele 9 Jestliže strážný omezil osoní svoodu osoě přistižené při trestném činu neo ezprostředně poté je povinen ji ihned vyslehnout je povinen tuto osou předt ihned po zhájení provní doy nejližšímu poliejnímu orgánu je povinen toto osou předt ihned poliejnímu orgánu nelze li tk učinit, je povinen tomuto orgánu omezení osoní svoody ez odkldu oznámit 10 Z důkz trestného činu neo přestupku může sloužit vše, o může přispět k ojsnění věi vše o zjevně nese stopy poškození okoliv o se nlézá ve střeženém ojektu 11 Strážný je povinen při zjištění neo podezření n spáhání trestného činu ve střeženém ojektu zjistit ojekt všemi dostupnými prostředky hránit před zničením důkzy stopy 8

9 nevstupovt do podezřelýh míst 12 Věnými důkzy spáhání trestného činu jsou předměty, které mohou ýt prostředkem k odhlení zjištění trestného činu, jeho phtele stopy trestného činu. pouze předměty zjevně poškozené, přemístěné oznčené jkékoliv předměty, které se vzthují k výkonu služy strážného 13 Trestný čin nespáhá, kdo jedná n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny která je účstn tohoto činu n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, o kterýh může tto oso ez omezení oprávněně rozhodovt, n zákldě souhlsu svědk činu skupin otázek Správní právo zákon č. 101/2000 S., o ohrně osoníh údjů ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Strážní mohou zprovávt osoní údje pouze z podmínek v rozshu stnoveném správním řádem pouze z podmínek v rozshu stnoveném správem neo zprovtelem pouze n hráněném provišti 2 Strážní, kteří v rámi plnění zákonem stnovenýh oprávnění povinností přiházejí do styku s osoními údji jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti končí skončením změstnání neo příslušnýh prí. nejsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů v mimoprovní doě jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 9

10 změstnání neo příslušnýh prí. 3 Číslo, kód neo prvek speifiký pro fyzikou, fyziologikou, psyhikou, ekonomikou, kulturní neo soiální identitu osoy není osoní údj je osoní údj, je li přiřzen k určité osoě je osoním údjem jen v určitýh přípdeh 4 Je strážný oprávněn využívt osoní údje, se kterými se seznámil při výkonu služy využívt pro svoji osoní potřeu no ne jen se souhlsem ndřízeného 5 Podmínkou zprování itlivýh údjů o osoě ve smyslu zákon č. 101/2000 S. je výslovný prokztelný souhls osoy písemný příkz ndřízeného k jejih zprování tto podmínk není zákonem stnoven skupin otázek zákon č. 273/2008 S., o Poliii České repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Úkolem Poliie České repuliky je plnit speifiké úkoly orny státního zájmu hránit ezpečnost státu jeho důležitýh součástí hránit ezpečnost oso mjetku veřejný pořádek plnit dlší zákonem stnovené úkoly 2 Při provádění úkonu je poliist povinen prokázt svoji příslušnost hodností příjmením prokázt svoji příslušnost stnoveným způsoem pokud mu to povh neo okolnosti umožňují povinnost prokázání příslušnosti mu ze zákon nevyplývá 3 Poliie ČR při plnění svýh úkolů spolupruje s právnikými fyzikými osomi nemá povinnost spoluprovt s právnikými fyzikými osomi není povinn spoluprovt s veřejností 4 Poždovt pomo od orgánů oso je poliist oprávněn v rozshu 10

11 potřeném pro splnění konkrétního úkolu poliie není poliist oprávněn je poliist oprávněn kdykoliv 5 Oení poliie zezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámi půsonosti oe plní dlší úkoly, pokud tk stnoví zákon správy oe plní dlší úkoly stnovené oeními úřdy, pokud tk stnoví zákon oeního pořádku 6 Oret se n změstnne oe zřzené do oení poliie (strážníky) se žádostí o pomo má právo očn oe, pokud se ítí ohrožen má právo kždý nemá právo očn, pokud si může pomoi sám 7 Výzvy neo pokynu poliisty je povinen uposlehnout kždý, všk v určitýh přípdeh z úpltu ez zytečného odkldu kždý kždý s výjimkou oso tělesně duševně postiženýh 8 Poliist je při plnění konkrétního úkolu poliie oprávněn vstupovt v živnostenské provozovně do prostor i po skončení prodejní neo provozní doy vstupovt v živnostenské provozovně do prostor, u kterýh lze mít důvodně z to, že se v nih zdržují fyziké osoy to i po skončení prodejní neo provozní doy nemá oprávnění vstupovt do prostor v živnostenské provozovně skupin otázek zákon č. 412/2005 S., o ohrně utjovnýh informí, zákon č. 513/1991 S., ohodní zákoník, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 O skutečnosteh, které se vzthují je povinen vždy zhovávt mlčenlivost 11

12 k zjištění ezpečnosti ojektu výkonu služy jkož i o skutečnosteh ohodní, výroní, tehniké či jiné povhy, o kterýh se provník soukromé ezpečnostní služy při výkonu služy dozvěděl je povinen zhovávt mlčenlivost, této povinnosti může ýt zproštěn rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení či ndřízeného je povinen zhovávt mlčenlivost pouze v mimoprovní doě 2 Nlezenou neo neoprávněně získnou utjovnou informi je strážný povinen předt ndřízenému je strážný povinen vrátit n místo kde ji nlezl či získl je strážný povinen neprodleně předt Národnímu ezpečnostnímu úřdu neo poliii 3 Ohodní tjemství je zákonem hráněno není zákonem hráněno je zákonem hráněno pouze v přípdě, že informe mjí ezpečnostní hrkter 4 Strážný, který má při výkonu služy přístup k utjovným informím musí ýt zdráv ezúhonný splňovt podmínky pro přístup k utjovným informím stnovené zákonem splňovt podmínky stnovené ndřízeným ýt řádně poučen skupin otázek zákon č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějšíh předpisů č. 500/2004 S. správní řád ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí ýt změstnne odorně zdrvotně způsoilý musí ýt změstnne řádně vyvičen fyziky zdtný nejsou stnoven žádná zákonná či provní omezení 2 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí provník splňovt odornou způsoilost stnovenou přílohou č. 5 k živnostenskému zákonu stnovenou zákoníkem práe není zákonem uprveno 3 Konesovná živnost ostrh mjetku oso oshuje tyto činnosti hlídí služu nemovitého movitého mjetku včetně převozu peněz dlší služy s tím spojené 12

13 poskytování služe spojenýh s ostrhou ohrnou nemovitého movitého mjetku, ostrhou při přeprvě peněz, enností či jiného mjetku, ohrnou oso vymezenýh zájmů, zjišťování pořádku v místeh konání veřejnýh shromáždění, slvností, sportovníh podniků neo lidovýh záv podle pokynů ojedntele, vyhodnoování ezpečnostníh rizik, zprování plánů ohrny provozování entrálníh pultů ohrny kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním ezpečnosti ohrny 4 Bezúhonnost ždtele o vydání konesní listiny k provozování živnosti ostrh mjetku oso se prokzuje výpisem z evidene Rejstříku trestů čestným prohlášením neprokzuje se 5 Fyziká oso vykonávjíí činnost ostrh mjetku oso splňuje zdrvotní způsoilost jestliže solvovl potřená vyšetření u speiálního zdrvotního zřízení zřízeného pro tyto účely má ktuální posudek o zdrvotní způsoilosti k výkonu dné provní činnosti vydný posuzujíím lékřem n zákldě výsledků zdrvotní prohlídky dlšíh potřenýh vyšetření se ítí zel zdráv toto prokáže při prověre fyziké zdrvotní zdtnosti 6 Výkon činnosti ostrh mjetku oso může vykonávt změstnne, který prokázl odornou způsoilost solvováním středního vyššího vzdělání způsoem stnoveným v příloze č. 5 živnostenského zákon zákldním vzděláním nejméně 5ti lety prxe v ezpečnostním ooru 7 Podniktel provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso odpovídá podle živnostenského zákon v ktuálním znění z to, že jeho změstnni splňují způsoilost pro výkon povolání, stnovenou zvláštními právními předpisy, znlost ezpečnostníh předpisů předpisů uprvujííh ohrnu veřejného zdrví vyvičení zdrvotně fyziky připrvení pouze se středním vzděláním ukončeným mturitou v ooru ezpečnostním, právním neo odoném, nejvýše všk s vysokoškolským v ooru orn ohrn státu 13

14 8 Podání ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád je úkonem učiněným n podtelně správního úřdu směřujíím vůči podávjíímu směřujíím vůči správnímu orgánu 9 Oso provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso musí splňovt odornou způsoilost stnovenou v příloze č. 3 živnostenského zákon v ktuálním znění stnovenou zákoníkem práe vyhláškou Ministerstv průmyslu ohodu ČR kterou stnoví příslušný živnostenský úřd 10 Žádost ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád musí oshovt náležitosti stnovené tímto zákonem dále musí z ní ýt ptrné, o o ždtel žádá neo čeho se domáhá musí ýt v písemné formě n úředním (hlvičkovém) ppíře musí ýt odeslán poštou jko doporučená zásilk 11 Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se stnoví způso přijímání podnětů žádostí vydání rozhodnutí, jímž se v určité věi zkládjí, mění neo ruší práv neo povinnosti jmenovitě určené osoy stnovení úřední doy správního orgánu 12 Osvědčení o odorné kvlifiki pro provní činnost strážný se získává n zákldě prokázání nejméně 5 let prxe v ezpečnostním ooru zkouškou u utorizovné osoy n zákldě solvování speiálního kurzu pro provníky ostrhy skupin otázek zákon č. 119/2002 S., o střelnýh zrníh střelivu ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Podmínky držení, nošení používání střelnýh zrní střeliv jsou určeny nřízením vyhláškou Ministerstv vnitr nejsou určeny zákonem jsou určeny zákonem 14

15 2 Nývt, držet neo nosit zrň může pouze držitel zrně pouze držitel zrojního průkzu neo liene kdokoliv, neoť to není zákonem stnoveno 3 Strážný může nosit ve služě střelnou zrň pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny je ve služě ohrožen n životě pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny nošení zrně je sjednáno v provní smlouvě ndřízený k jejímu nošení dl pokyn kdykoliv, jestliže tuto zrň vlstní 4 Nošením zrně se rozumí mít zrň v opskovém neo rmenním pouzdře nenitou uloženou v uzvřeném olu u see 5 Svěřit střelnou zrň jinému strážný smí jen když ho doře zná pouze v přípdeh uvedenýh zákonem pokud ho k tomu ndřízený vedouí provník vyzve 6 Pokud má u see strážný ve služě zrň, je povinen mít u see náoje do této zrně zrojní průkz průkz zrně pověření k ostrze ojektu skupin otázek zákon č. 200/1990 S., zákon ČNR o přestupíh ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Přestupkem je zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti je z přestupek výslovně oznčeno v zákoně, zviněné jednání, které může ýt posuzováno součsně jko trestný čin zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti škod při něm je vyšší než 100 tisí Kč 2 Kdo úmyslně způsoí škodu n izím mjetku krádeží, zničením neo poškozením neo se o tkové jednání pokusí, se dopustí trestného činu přečinu proti lidskosti přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 15

16 3 K odpovědnosti z přestupek postčí zvinění úmyslné zvinění z nedlosti, pokud zákon nestnoví výslovně jink zviněné hrué neprofesionální jednání 4 Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlehne výzvy úřední osoy při výkonu její prvomoi neuposlehne výzvy strážného neuposlehne veřejného činitele při výkonu jeho prvomoi 5 Porušení podmínek uloženýh n ohrnu veřejného pořádku při konání veřejnýh tělovýhovnýh, sportovníh neo kulturníh podniků není zákonem zmíněno je přestupkem proti veřejnému pořádku není přestupkem proti veřejnému pořádku 6 Přestupku proti mjetku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá izí mjetek oprávněně užívá izí mjetek neuposlehne výzvu veřejného činitele k vydání svého mjetku 7 Ulížení n zdrví z nedlosti není zákonem zmíněno není přestupek proti očnskému soužití je přestupek proti očnskému soužití 8 Kdo znečistí veřejně přístupný ojekt... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 9 Kdo vzudí veřejné pohoršení... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 10 Vyhrožování újmou n zdrví, droné ulížení n zdrví, shválnosti neo jiné hrué jednání... není zákonem zmíněno není přestupkem je přestupkem proti očnskému soužití J Upltňování zásd součinnosti se složkmi IZS, zejmén s Poliií ČR vymezenými osomi skupin otázek zákon č. 239/2000 S. o IZS, č. 273/200 S., o Poliii české repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii, vše ve znění pozdějšíh předpisů, interní směrnie stndrdy výkonu služy klíč: vyrt 3 otázky 16

17 1 Vyžduje- li poliie pomo v rozshu potřeném pro plnění úkolu je provník ostrhy povinen pomo poskytnout, kromě přípdů výslovně uvedenýh v zákoně není provník ostrhy povinen poskytnout poždovnou pomo je provník ostrhy oprávněn pomo poskytnout pouze po oznámení svému ndřízenému vedouímu provníkovi 2 S osomi vykonávjíími činnost ve prospěh zjištění vnitřního pořádku ezpečnosti npř. soukromými ezpečnostními služmi poliie při plnění svýh úkolů nespolupruje poliie při plnění svýh úkolů spolupruje spolupráe není zákonem řešen 3 Poliist prokzuje svoji příslušnost k poliii očnským průkzem uvedením služeního čísl služením stejnokrojem, služením průkzem neo odznkem poliie není povinen příslušnost prokázt 4 Telefonní číslo pro přivolání zdrvotniké záhrnné služy (tísňové volání) je Strážný je ve služě povinen spoluprovt se zshujíími jednotkmi hsičského záhrnného soru při likvidi požáru střeženého ojektu. Nemusí strpět omezení neo poskytnout pomo pouze pokud y to ohrozilo jeho život, zdrví neo způsoilo zjevně větší následek, než hrozil. se všemi změstnni střeženého ojektu s údržářskou četou formou přímé pomoi 6 Strážný je ve služě povinen plnit úkoly, které mu stnoví změstnni střeženého ojektu vymezené osoy vedení či správy střeženého ojektu pouze ředitel jeho náměsti 7 Strážný je ve služě povinen znát sdělit, kde je v ojektu umístěn hlvní uzávěr vody, plynu elektriké energie oení poliii zshujíí jednote hsičského záhrnného soru tehnikovi údržy 17

18 8 Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je Zákldními složkmi integrovného záhrnného systému jsou Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Zdrvotniká záhrnná služ Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Oení poliie Hsičský záhrnný sor, osttní ozrojené složky neziskové orgnize 10 Pokud zvláštní předpis nestnoví jink je velitelem záshu v místě nszení složek IZS příslušník Poliie ČR s nejvyšší hodností velitel jednotky požární ohrny neo příslušný funkionář HZS ošetřujíí lékř s nejdelší prxí 11 Je-li to nutné pro provádění záhrnnýh prí, provník ostrhy není povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky zváží, zd je vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytný jedná podle svého úsudku je povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky 12 Provník ostrhy je povinen poskytnout potřenou pomo, jestliže tk může učinit ez neezpečí pro see jiného osoě, která je v neezpečí smrti neo jeví vážné poruhy zdrví neo jiného onemonění jen osoě, kterou svým oprávněným záshem při odvrení neezpečí zrnil jen když o to dotčená oso výslovně žádá J Provádění ohrny ostrhy mjetku oso skupin otázek Klíč: vyrt 3 otázky 1 K tktikým zásdám ohůzkové činnosti ptří prvidelnost zhájení směru ohůzek změn čsu zhájení směru ohůzky při dodržení stnoveného čsového rozpětí mezi dvěm ohůzkmi čs zhájení směr ohůzky neptří k tktikým zásdám 18

19 2 Jký odstup udržuje strážný při kontrole izí osoy, pokud to situe dovoluje, 3 Správná pozie strážného při doprovodu osoy neo stojíího vozidl je tková, která umožňuje 4 Při podezření, že v místnosti se zdržuje neznámá oso, strážný zvolí následujíí tktiku 5 Strážný provede kontrolu věí, které změstnne vynáší z ojektu 6 Svévolné opuštění stnoviště neo neprovedení nřízené ohůzky je 7 K zásdám vystupování strážného ve služě ptří těsný o největší nd mezí záshu okmžitě fyziky hránit doprovázenou osou v jkékoliv situi pozorovt doprovázenou osou, dění hování osttníh oso v jejím okolí ezprostřední reki strážného n změnu situe skrytý pohy strážného skrytě pozoruje situi, hodnotí rizik možnosti záshu n zákldě zhodnoení situe se rozhodne pro dlší postup skrytě pozoruje situi, čeká, ž oso opustí místnost poté událost ohlásí ndřízenému okmžitě přivolá poliii jen je-li n něj oprávnění ke kontrole delegováno kdykoliv ez ohledu n oprávnění má-li k tomu důvod není oprávněn provádět kontrolu porušení povinnosti vyplývjíí z právníh předpisů vzthujííh se k vykonávné prái trestný čin ěžnou provní náplní přiměřeně tvrdé jednání profesionální, rozhodné všk slušné tktní jednání vyzývvé ž provokujíí jednání 8 Ústroj strážného ve služě je závzně stnoven vnitřním předpisem změstnvtele je stejnokroj, strážný jej může vhodně kominovt s doplňky (deštník, kloouk, plvky) je stejnokroj neo ivilní oděv podle vlstní úvhy 9 Činnost strážného ve služě je stnoven zákony, smluvními podmínkmi, vnitřními předpisy 19

20 10 Strážný prokzuje svou příslušnost k sujektu, n který yl zdvtelem služy delegován práv zprvidl změstnvtele střeženého ojektu pokyny oprávněnýh oso je stnoven zákony, pokyny návodem k použití zprvidl není stnoven v žádném dokumentu závisí n znlosteh dovednosteh strážného nemá tuto povinnost jménem příjmením průkzem identifikujíím změstnvtele součsně identitu strážného. Form průkzu není zákonem stnoven. 11 Prostředky zvyšujíí účinnost seeorny jsou 12 Síly, prostředky, orgnizi způso ostrhy dného ojektu stnovuje gresivní výpd údery, kopy, defenzivní pohyové tehniky, využití osoníh ornnýh prostředků kryt hlvy, sed neo leh zákon smlouv z ní odvozené směrnie (pokyny, instruke) pro výkon služy jkékoliv nřízení správe ojektu 13 Strážný propustí vozidlo do ojektu / z ojektu 14 V ojektu se stnoveným doprvně regulčním režimem smí vozidl stát prkovt 15 Omezení osoní svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté s ílem zmezit útěku, zjistit totožnost zjistit důkzy když řidiče osoně zná po kontrole prokázání oprávněnosti vjezdu / výjezdu jestliže je to nezytně nutné k vyřešení doprvní situe n volnýh místeh pouze n vymezenýh místeh kdekoliv strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem Poliii ČR strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem oení poliii strážný ez prodlení oznámí správi ojektu J Osluhování tehnikýh ezpečnostníh systémů skupin otázek 20

21 Vyrt 2 otázky 1 K tehnikým ezpečnostním systémům ptří poplhový zezpečoví systém, kmerový systém, systém kontroly vstupu elektriká požární signlize elektroniká zezpečoví signlize, pes, evkuční rozhls sirén, ornné prostředky, stilní hsií systém 2 Podsttou činnosti poplhového zezpečovího systému je deteke podezřelýh oso deteke nrušení zstřeženého prostoru vyhlášení požárního poplhu 3 Podsttou činnosti elektriké požární signlize je hšení požáru deteke požáru spuštění podnikového rozhlsu 4 Bezpečnostní mehniké zárny jsou prostředkem k zmezení průniku vody do jinýh prostorů k zmezení neo omezení vstupu oso neo vjezdu vozidel, která nemjí vstupní neo vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru neo k usměrnění jejih pohyu nouzovému zstvení jedouího vozidl 5 Připojení poplhového systému n pult entrlizovné ohrny resp. do dohledového poplhového entr zezpečuje ohrnu proti požáru zezpečuje koordini se složkmi MV ČR přenáší poplhový signál vyždujíí odezvu n dispečerské proviště 6 Kmerové systémy instlovné ve střeženém ojektu slouží k vizuálnímu sledování záznmu situe v protějším činžovním domě k utomtikému spuštění hsiího zřízení k dálkovému vizuálnímu sledování zdného prostoru přípdnému záznmu orzu z tohoto prostoru 7 Systém kontroly vstupu zezpečuje ohrnu proti požáru minimlizuje riziko neoprávněného vstupu do zezpečeného prostoru zezpečuje uzvření vjezdové rány po ukončení provní doy 21

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou část zkoušky J.2.1.99 Právní zákldy ezpečnostní činnosti Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Dílčí kvlifike Strážný Souor otázek pro písemnou zkoušku Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood

Více

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu)

UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu) UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi nleznete n koni testu) Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvalifikae 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh základů ezpečnostní činnosti Ústavní právo zákon č. 1/1993 S., Ústava České repuliky, č. 2/1999 S.,

Více

Soubor písemných otázek pro písemnou část zkoušky

Soubor písemných otázek pro písemnou část zkoušky Rekvlifikční zřízení: Mrek Bílek, Orlov 39, 26101 Přírm tel: 608 07 27 17 emil: mrekilek@emil.z www.studioim.z Souor písemnýh otázek pro písemnou část zkoušky Ústvní právo Profesní kvlifike Strážný 68-008-E

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

Test PO - otázky pro ročník 2012/2013

Test PO - otázky pro ročník 2012/2013 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru dolů do strny ) ntženou pží několikrát kruh

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

Test PO otázky pro ročník 2008-2009

Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Test PO otázky pro ročník 2008-2009 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Podél hdie neo hdiového vedení se hodí: ) vlevo ) vprvo ) liovolně 2. Při hšení pěnou spočívá hlvní hsení účinek: ) v ředění

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, Znojmo Městský úřd Znojmo odor doprvy nám. Armády 23/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Oprávněná úřední oso: Ing. Ev Zvdilová Znojmo 25. dun 206 Tel.: 55 26 438 Fx: 55 26 44 E-mil: Ev.Zvdilov@muznojmo.z Sp. zn.:

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Signál VPŘED VODU rukou neo svítilnou provádíme: ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) skrčenou pží několikrát vzpžit vzhůru do výše hlvy ) kmitání prvou pží nhoru

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku

Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou zkoušku Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným činem

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ROZVAHA (v celých tisících Kč) název účetní jednotky Zprováno v souldu s vyhláškou č. 00/00 S., ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA (v elýh tisííh Kč) název účetní jednotky Ohodní firm neo jiný ke dni 3..03 AGRS,.s. IČ 7 8 68 Sídlo, ydliště neo místo podnikání

Více

Test PO otázky pro ročník 2010-2011

Test PO otázky pro ročník 2010-2011 Test PO otázky pro ročník 2010-2011 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Hsičské nezmenšené družstvo je v počtu: ) 1 + 5 ) 1 + 7 ) 1 + 8 2. Lnem se signál VODU provede: ) několikrát ryhlým trhnutím

Více

Test PO - otázky pro ročník 2011/2012

Test PO - otázky pro ročník 2011/2012 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Signál VPŘED VODU rukou neo svítilnou provádíme: ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) skrčenou pží několikrát vzpžit vzhůru do výše hlvy ) kmitání prvou pží nhoru

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ,, E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Osh tohoto dokumentu je duševním vlstnitvím společnosti NOVÁ HUŤ Projeke, spol. s r. o. nesmí ýt on ni jeho část ez jejího písemného souhlsu uprvován, předán třetí strně

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

Test PO - otázky pro ročník 2016/2017

Test PO - otázky pro ročník 2016/2017 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Jkým pohyem ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru dolů do strny ) ntženou pží několikrát kruh před

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Přijímí řízení kemiký rok 2012/2013 Kompletní znění testovýh otázek společensko-historiký přehle 3 Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 2 Kolik státníh symolů má Česká

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/ S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 3..5.. (v elýh tisííh Kč) IČ 797755 Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Hsičské nezmenšené družstvo je v počtu: ) 1 + 5 ) 1 + 7 ) 1 + 8 2. Lnem se signál VODU provede: ) několikrát ryhlým trhnutím ) jedním trhnutím ) dvojím trhnutím 3. Při

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo Zprováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějšíh předpisů IČ 47 45 29 86 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) ZZN Semily,.s. ke dni 31.12.2013 ( v elýh tisííh Kč

Více

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU Městské zastupitelstvo v Lipníku nad Bečvou se na svém zasedání dne 31.3.1992 usneslo vydat na základě ust. 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Více

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog

Nový rotační ofsetový stroj Concepta (9 věží), instalovaný v roce 2011. výrobní sortiment. nabídkový katalog 202 Nový rotční ofsetový stroj Concept (9 věží), instlovný v roce 20. výroní sortiment nídkový ktlog Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu život

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

ke dni... (v celých tisících Kč)

ke dni... (v celých tisících Kč) Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Rozvh POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 00/00 S CENTRAL EUROPE,..s. 3.3.0 ke dni... (v elýh tisííh Kč) Sídlo neo

Více

Konstrukce na základě výpočtu I

Konstrukce na základě výpočtu I .4.11 Konstruke n zákldě výpočtu I Předpokldy: Pedgogiká poznámk: Je důležité si uvědomit, že následujíí sled příkldů neslouží k tomu, y si žái upevnili mehniký postup n dělení úseček. Jediné, o y si měli

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2010 v celých tisících K. Fialková 23 2.907 6.517 1.073 2.674 1.574 2.042 1.386 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/2002 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Příloh k přiznání k dni z příjmů právnikýh oso ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozshu 31.12015... (V elýh tisííh Kč) Rok Měsí IČ 2015 1 2 2 8 2 1 7 0 8 0 Název účetní jednotky Auxilien,.s. Sídlo neo

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2013 v celých tisících K. Fialková 23 5.465 11.353 1.803 4.041 1.027 1.126 1.514 1.704 2.552 1.082 1.170 Minimální závzný vý et informí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Posudek s výkladem. Ella Explorer. 2 prosince 2008 DŮVĚRNÉ

Posudek s výkladem. Ella Explorer. 2 prosince 2008 DŮVĚRNÉ Posudek s výkldem Ell Explorer 2 prosine 2 DŮVĚRNÉ Posudek s výkldem Ell Explorer Úvod 2 prosine 2 Úvod Použití posudku Prosíme, vezměte n vědomí: rozhodnutí, zkládjíí se n informíh odvozenýh z 1PF, y

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

STRÁŽNÝ metodika. Mgr. Petr Flajšar. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. JUDr. Břetislav Veselý externí expert

STRÁŽNÝ metodika. Mgr. Petr Flajšar. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. JUDr. Břetislav Veselý externí expert STRÁŽNÝ metodika Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odorná škola Hranie, s.r.o. Jaselská 832, Hranie JUDr. Břetislav Veselý externí expert Hranie 2012 STRÁŽNÝ metodika Mgr. Petr Flajšar ml. Soukromá střední

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní

ROZVAHA. ke dni... Jihočeské papírny, a.s. Větřní Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S. ROZVAHA ke dni... 31. 1. 003 jednotky: 1000 Kč Rok Měsí IČ 003 1 000197 Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky Jihočeské ppírny,.s..s. Sídlo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis.

I. Obecné údaje. - účetní jednotka nemá podíl v žádné obchodní společnosti. - průměrný počet zaměstnanců 0 (výše osobních nákladů 0 tis. PŘÍLOHA k účetní uzávěre Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem v Lieri, Hnyhovská 886/6, IČ 790 z odoí..00 ž 3..00 I. Oené údje - účetní jednotk nemá podíl v žádné ohodní společnosti. - průměrný počet změstnnů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

Test PO otázky pro ročník 2007-2008

Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68)

Hodnoticí standard. Strážný (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Strážný (kód: 68-008-E) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68) Týká se povolání: Strážný Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2 Odborná způsobilost

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice

Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE. pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, 170 00 PRAHA 7 Schválil: Ing. Šárka Nováková, ekonomicko-provozní náměstkyně SMĚRNICE pro výkon ostrahy - severní provozní vrátnice Zpracoval: Ing.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001 Roční výkz pro mlé ekonomické subjekty vybrných produkčních odvětví z rok 00 P4-0 Registrováno ČSÚ ČV 93/0 ze dne 30. 8.00 IKF 500 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 00. Podle zákon

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. říjn 2004 Nřízení Evropského prlmentu Rdy (ES) č. 1935/2004 o mteriálech předmětech určených pro styk s potrvinmi o zrušení směrnic 80/590/EHS 89/109/EHS EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouv č. uzvřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákzníkem: Jméno příjmení Trvlé bydliště Telefonní číslo E-mil Korespondenční dres (je-li odlišná od Trvlého bydliště)

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zprováno v souldu s vyhláškou ROZVAHA Ohodní firm neo jiný č. 500/00 S. ve znění pozdějšíh předpisů ve zjednodušeném rozshu název účetní jednotky Bytové družstvo JAS 4 ke dni 3..00 ytové družstvo (v elýh

Více