Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test"

Transkript

1 Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood stnovuje, že kždý očn může činit o je zákonem zkázáno pouze v mimořádnýh přípdeh o není zákonem zkázáno, nikdo nesmí ýt nuen činit, o zákon neukládá. vše pro své lho 2. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí může ýt omezen, pokud to vážnost situe vyžduje není zručen je zručen. Omezen může ýt jen v přípdeh stnovenýh zákonem. 3. Které jednání je trestným činem vyplývá ze způsoené společenské újmy vážnosti situe stnoví jen zákon není zákonem stnoveno 4. V souldu s Listinou zákldníh práv svood má právo n ohrnu před neoprávněným shromžďováním, zveřejňováním neo jiným zneužíváním údjů o své osoě kždý mimo izinů kždá oso strší 15 let kždý 5. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí je zručen Listinou zákldníh práv svood prováděí legisltivou orgánů činnýh v trestním řízení není zákonem zručen 6. Právo odepřít výpověď, jestliže y jí dotčený způsoil neezpečí trestního stíhání soě neo osoě lízké skupin otázek není zákonem zručeno není v zákoneh zmíněno je dáno Listinou zákldníh práv svood 1

2 Očnské právo zákon č. 40/1964 S., Očnský zákoník ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Mjetkové vzthy fyzikýh právnikýh oso nejsou uprveny zákonem jsou uprveny Očnským zákoníkem jsou uprveny zákonem o živnostenském podnikání 2 Vlstník má právo n ohrnu proti tomu kdo do jeho vlstnikého práv oprávněně zshuje vstupuje různými omezeními neoprávněně zshuje 3 Fyziká oso má právo n ohrnu své osonosti v přípdeh stnovenýh zákonem ohrnu své osonosti jen ve zvláštníh přípdeh ohrnu své osonosti, zejmén život zdrví, očnské ti lidské důstojnosti, jkož i soukromí, svého jmén projevů osoní povhy 4. Kždý je povinen počínt si tk, y nezpůsoil škodu n zdrví mjetku většího rozshu nedoházelo ke škodám n zdrví, n mjetku, n přírodě životním prostředí mohl kdykoliv odvrátit neezpečí, které z jeho počínání vyplyne 5 Komu hrozí škod, je povinen k jejímu odvráení zkročit způsoem přiměřeným okolnostem ohrožení zkročit tk, y ylo ohrožení odvráeno učinit vše o je v jeho siláh možnosteh 6 Kdo způsoil škodu, když odvrel přímo hrozíí neezpečí, které sám nevyvoll je z ni tké vždy odpovědný není z ni v žádném přípdě odpovědný není z ni odpovědný, ledže ylo možno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo jestliže je způsoený následek zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil 7 Neodpovídá z škodu, kdo ji způsoil v orně proti útoku vedenému nepřiměřeně, neo proti osoním zájmům 2

3 v nutné orně proti hrozíímu neo trvjíímu útoku při orně všeoeně 8 Provník ostrhy odpovídá z škodu, kterou způsoil vždy porušením právní povinnosti jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem skupin otázek Provní právo zákon č. 262/2006 S., Zákoník práe ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Provník ostrhy je v souldu s ustnovením zákoníku práe povinen očekávt svého ndřízeného vedouího provník n stnovišti plnit provní povinnosti i mimo provní dou provt řádně podle svýh sil, znlostí shopností plnit pokyny ndřízenýh 2 Užívt pro svou osoní potřeu výroní provní prostředky včetně výpočetní tehniky telekomunikčního zřízení změstnvtele střeženého ojektu provník ostrhy smí, všk pouze v přípdeh kdy to nléhvě potřeuje nesmí ez souhlsu změstnvtele smí kdykoliv 3 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dodržovt předpisy vzthujíí se k prái jím vykonávné strvovt se v závodní jídelně dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy 4 Z vykonnou prái přísluší provníkovi ostrhy mzd odměn z provní pohotovost jejíž výši stnoví změstnvtel podle finnční situe nejméně ve výši z podmínek stnovenýh zákonem nenáleží, neoť tto podmínk není zákonem stnoven 5 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy plnit kvlitně včs provní úkoly plnit své povinnosti i mimo provní dou 3

4 6 Jestliže je u změstnvtele (ve střeženém ojektu) zveden odůvodněný kontrolní mehnizmus není změstnvtel povinen informovt změstnne tto situe není zákonem uprven je změstnvtel povinen informovt změstnne o rozshu kontroly způsoeh jejího provádění 7 Provní smlouv musí oshovt osh není stnoven zákonem druh práe, místo neo míst výkonu práe den nástupu do práe druh práe výši mzdy 8 Provní poměr může ýt rozvázán jestliže ylo zrušeno místo výkonu práe (npř. střežený ojekt) v jkékoliv situi jen dohodou, výpovědí, okmžitým zrušením neo zrušením ve zkušení doě 9 Zákoník práe uprvuje právní vzthy vznikjíí mezi právnikými osomi při uzvření smlouvy mezi změstnni vznikjíí při výkonu závislé práe mezi změstnni změstnvteli 10 Provník ostrhy neodpovídá z škodu, kterou způsoil při odvrení škody hrozíí změstnvteli neo neezpečí přímo hrozíího životu neo zdrví i tehdy jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem jestliže tento stv sám úmyslně nevyvoll počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem vždy 11 Provník ostrhy odpovídá změstnvteli z škodu, kterou způsoil zviněným porušením povinností při plnění provníh úkolů neo v přímé souvislosti s ním povinností při plnění provníh úkolů, které mu vyplývjí z péče o ndřízeného jkékoliv služení povinnosti 12 Provádět kontrolu věí, které změstnni vnášejí či vynášejí z ojektu provník ostrhy skupin otázek je oprávněn, je-li n něj toto právo delegováno či jink mu uloženo nesmí je oprávněn provádět ve služě kdykoliv Bezpečnost ohrn zdrví při prái, požární ohrn zásdy poskytování první pomoi 4

5 zákon č. 262/2006 S., zákoník práe, č. 309/2006 S., o zjištění dlšíh podmínek BOZP, č. 133/1985 S., o požární ohrně, č. 258/2000 S., o ohrně veřejného zdrví, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dát podle svýh možností o svou vlstní ezpečnost, o své zdrví i o ezpečnost zdrví fyzikýh oso, kterýh se ezprostředně dotýká jejih jednání nejsou vázání touto povinností pouze o svou vlstní ezpečnost ez ohledu n okolnosti 2 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky jen když to vyžduje situe stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky podle svého uvážení 3 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situi. právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, pouze vyždujeli to situe právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, s nimiž yli řádně seznámeni 4 Svůj provní úrz, provní úrz jiného změstnne popřípdě úrz jiné osoy, jehož yl svědkem, je změstnne soukromé ezpečnostní služy povinen oznámit nejdéle následujíí provní den svému ndřízenému vedouímu změstnni povinen ezodkldně oznámit, svému ndřízenému vedouímu změstnni, pokud mu to jeho zdrvotní stv dovolí povinen oznámit pokud jde o úrz, který má zjevné následky n zdrví 5

6 5 Nedosttky závdy n provišti, které ohrožují neo y mohly ezprostředně závžným způsoem ohrozit ezpečnost neo zdrví, vznik mimořádné události závdy neo poruhy tehnikýh zřízení ohrnnýh systémů je strážný povinen oznámit tehniké úklidové služě viditelně oznčit stnoveným způsoem oznámit svému ndřízenému vedouímu provníkovi 6 Požívání lkoholikýh nápojů jinýh návykovýh látek v průěhu služy vstup pod jejih vlivem n místo výkonu služy je provníkům soukromé ezpečnostní služy zkázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým oshem lkoholu povoleno pouze ve státem uznný svátek zkázáno 7 Osoní ohrnné provní prostředky hrání strážného před provními riziky před znečištěním před nepřízní počsí 8 Požární řád proviště stnovuje činnosti, které má změstnvtel provést k uhšení požáru zásdy zezpečení požární ohrny ojektu povinnosti údržy ojektu 9 Provník ostrhy je při výkonu služy povinen ohlásit příslušnému operčnímu středisku hsičského záhrnného soru kždý požár ve střeženém ojektu, při kterém vznikl škod větší než 1,5 milionu Kč kždý požár ve střeženém ojektu jen požár ropnýh produktů vysoe hořlvýh látek osttní druhy požárů podle rozhodnutí ndřízeného vedouího provník 10 Strážný je povinen znát rozmístění hsiíh přístrojů osttníh věnýh prostředků požární ohrny ve střeženém ojektu použití hsičského vozu způso opuštění ojektu umístění nejližší jednotky HZS 11 Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru uhsit požár i s nszením svého život či zdrví zjistit rozsh požáru podle jeho hrkteru vyrozumět ndřízeného vedouího provník uhsit požár, jestliže je to možné, neo provést nutná optření k zmezení jeho šíření 6

7 12 Šok je závžný zdrvotní stv, se kterým se strážný může setkt pouze u závžnýh úrzů pouze při velké ztrátě tělesnýh tekutin u všeh závžnýh úrzovýh i neúrzovýh stvů 13 K život zhrňujíím poúrzovým úkonům ptří podání teplé strvy tekutin onov dýhání srdeční činnosti zástv msivního krváení znehynění zrněného 14 Změstnvtel je povinen nepřipustit y změstnne vykonávl práe které změstnne předem odůvodněně odmítl vykont jejihž náročnost y neodpovídl jeho shopnostem zdrvotní způsoilosti v podmínkáh stresu skupin otázek Trestní právo zákony č. 40/2009 S., Trestní zákon č. 141/1961 S., Trestní řád, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 4 otázky 1 Trestným činem je kždý společensky neezpečný čin čin, který je oeně odsouzeníhodný protiprávní čin, který zákon oznčuje z trestný vykzuje znky uvedené v zákoně 2 Při ohrně npdeného ojektu je strážný povinen jednt tk, y npdení ylo vždy odvráeno jednt v souldu s právními předpisy interními normmi pro výkon služy nejednt, pokud se ítí sám ohrožen 3 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí přímo hrozíí neo trvjíí útok n zájem hráněný trestním zákonem je trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestním činem z jkýhkoli okolností 4 Nutnou ornou není orn zel zjevně nepřiměřená způsou útoku orn zájmů slšího orn dná velikostí hráněného mjetku neo rozshem hráněného zájmu 7

8 5 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí neezpečí přímo hrozíí zájmu hráněnému trestním zákonem je vždy trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestným činem z jkýhkoliv okolností 6 Nejde o krjní nouzi, jestliže ylo možno neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil jestliže ylo nutno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil vždy jestliže ylo odvreno neezpečí v součinnosti s Poliií ČR 7 Postup strážného (kohokoliv) při omezení svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté stnovuje trestní zákon stnovuje trestní řád není stnoven 8 Osoní svoodu osoy, která yl přistižen při trestném činu neo ezprostředně poté nesmí strážný omezit, neoť je hráněn zákonem smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zmezení útěku neo k zjištění důkzů smí strážný omezit, vždy když jde o neezpečného phtele 9 Jestliže strážný omezil osoní svoodu osoě přistižené při trestném činu neo ezprostředně poté je povinen ji ihned vyslehnout je povinen tuto osou předt ihned po zhájení provní doy nejližšímu poliejnímu orgánu je povinen toto osou předt ihned poliejnímu orgánu nelze li tk učinit, je povinen tomuto orgánu omezení osoní svoody ez odkldu oznámit 10 Z důkz trestného činu neo přestupku může sloužit vše, o může přispět k ojsnění věi vše o zjevně nese stopy poškození okoliv o se nlézá ve střeženém ojektu 11 Strážný je povinen při zjištění neo podezření n spáhání trestného činu ve střeženém ojektu zjistit ojekt všemi dostupnými prostředky hránit před zničením důkzy stopy 8

9 nevstupovt do podezřelýh míst 12 Věnými důkzy spáhání trestného činu jsou předměty, které mohou ýt prostředkem k odhlení zjištění trestného činu, jeho phtele stopy trestného činu. pouze předměty zjevně poškozené, přemístěné oznčené jkékoliv předměty, které se vzthují k výkonu služy strážného 13 Trestný čin nespáhá, kdo jedná n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny která je účstn tohoto činu n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, o kterýh může tto oso ez omezení oprávněně rozhodovt, n zákldě souhlsu svědk činu skupin otázek Správní právo zákon č. 101/2000 S., o ohrně osoníh údjů ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Strážní mohou zprovávt osoní údje pouze z podmínek v rozshu stnoveném správním řádem pouze z podmínek v rozshu stnoveném správem neo zprovtelem pouze n hráněném provišti 2 Strážní, kteří v rámi plnění zákonem stnovenýh oprávnění povinností přiházejí do styku s osoními údji jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti končí skončením změstnání neo příslušnýh prí. nejsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů v mimoprovní doě jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 9

10 změstnání neo příslušnýh prí. 3 Číslo, kód neo prvek speifiký pro fyzikou, fyziologikou, psyhikou, ekonomikou, kulturní neo soiální identitu osoy není osoní údj je osoní údj, je li přiřzen k určité osoě je osoním údjem jen v určitýh přípdeh 4 Je strážný oprávněn využívt osoní údje, se kterými se seznámil při výkonu služy využívt pro svoji osoní potřeu no ne jen se souhlsem ndřízeného 5 Podmínkou zprování itlivýh údjů o osoě ve smyslu zákon č. 101/2000 S. je výslovný prokztelný souhls osoy písemný příkz ndřízeného k jejih zprování tto podmínk není zákonem stnoven skupin otázek zákon č. 273/2008 S., o Poliii České repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Úkolem Poliie České repuliky je plnit speifiké úkoly orny státního zájmu hránit ezpečnost státu jeho důležitýh součástí hránit ezpečnost oso mjetku veřejný pořádek plnit dlší zákonem stnovené úkoly 2 Při provádění úkonu je poliist povinen prokázt svoji příslušnost hodností příjmením prokázt svoji příslušnost stnoveným způsoem pokud mu to povh neo okolnosti umožňují povinnost prokázání příslušnosti mu ze zákon nevyplývá 3 Poliie ČR při plnění svýh úkolů spolupruje s právnikými fyzikými osomi nemá povinnost spoluprovt s právnikými fyzikými osomi není povinn spoluprovt s veřejností 4 Poždovt pomo od orgánů oso je poliist oprávněn v rozshu 10

11 potřeném pro splnění konkrétního úkolu poliie není poliist oprávněn je poliist oprávněn kdykoliv 5 Oení poliie zezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámi půsonosti oe plní dlší úkoly, pokud tk stnoví zákon správy oe plní dlší úkoly stnovené oeními úřdy, pokud tk stnoví zákon oeního pořádku 6 Oret se n změstnne oe zřzené do oení poliie (strážníky) se žádostí o pomo má právo očn oe, pokud se ítí ohrožen má právo kždý nemá právo očn, pokud si může pomoi sám 7 Výzvy neo pokynu poliisty je povinen uposlehnout kždý, všk v určitýh přípdeh z úpltu ez zytečného odkldu kždý kždý s výjimkou oso tělesně duševně postiženýh 8 Poliist je při plnění konkrétního úkolu poliie oprávněn vstupovt v živnostenské provozovně do prostor i po skončení prodejní neo provozní doy vstupovt v živnostenské provozovně do prostor, u kterýh lze mít důvodně z to, že se v nih zdržují fyziké osoy to i po skončení prodejní neo provozní doy nemá oprávnění vstupovt do prostor v živnostenské provozovně skupin otázek zákon č. 412/2005 S., o ohrně utjovnýh informí, zákon č. 513/1991 S., ohodní zákoník, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 O skutečnosteh, které se vzthují je povinen vždy zhovávt mlčenlivost 11

12 k zjištění ezpečnosti ojektu výkonu služy jkož i o skutečnosteh ohodní, výroní, tehniké či jiné povhy, o kterýh se provník soukromé ezpečnostní služy při výkonu služy dozvěděl je povinen zhovávt mlčenlivost, této povinnosti může ýt zproštěn rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení či ndřízeného je povinen zhovávt mlčenlivost pouze v mimoprovní doě 2 Nlezenou neo neoprávněně získnou utjovnou informi je strážný povinen předt ndřízenému je strážný povinen vrátit n místo kde ji nlezl či získl je strážný povinen neprodleně předt Národnímu ezpečnostnímu úřdu neo poliii 3 Ohodní tjemství je zákonem hráněno není zákonem hráněno je zákonem hráněno pouze v přípdě, že informe mjí ezpečnostní hrkter 4 Strážný, který má při výkonu služy přístup k utjovným informím musí ýt zdráv ezúhonný splňovt podmínky pro přístup k utjovným informím stnovené zákonem splňovt podmínky stnovené ndřízeným ýt řádně poučen skupin otázek zákon č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějšíh předpisů č. 500/2004 S. správní řád ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí ýt změstnne odorně zdrvotně způsoilý musí ýt změstnne řádně vyvičen fyziky zdtný nejsou stnoven žádná zákonná či provní omezení 2 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí provník splňovt odornou způsoilost stnovenou přílohou č. 5 k živnostenskému zákonu stnovenou zákoníkem práe není zákonem uprveno 3 Konesovná živnost ostrh mjetku oso oshuje tyto činnosti hlídí služu nemovitého movitého mjetku včetně převozu peněz dlší služy s tím spojené 12

13 poskytování služe spojenýh s ostrhou ohrnou nemovitého movitého mjetku, ostrhou při přeprvě peněz, enností či jiného mjetku, ohrnou oso vymezenýh zájmů, zjišťování pořádku v místeh konání veřejnýh shromáždění, slvností, sportovníh podniků neo lidovýh záv podle pokynů ojedntele, vyhodnoování ezpečnostníh rizik, zprování plánů ohrny provozování entrálníh pultů ohrny kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním ezpečnosti ohrny 4 Bezúhonnost ždtele o vydání konesní listiny k provozování živnosti ostrh mjetku oso se prokzuje výpisem z evidene Rejstříku trestů čestným prohlášením neprokzuje se 5 Fyziká oso vykonávjíí činnost ostrh mjetku oso splňuje zdrvotní způsoilost jestliže solvovl potřená vyšetření u speiálního zdrvotního zřízení zřízeného pro tyto účely má ktuální posudek o zdrvotní způsoilosti k výkonu dné provní činnosti vydný posuzujíím lékřem n zákldě výsledků zdrvotní prohlídky dlšíh potřenýh vyšetření se ítí zel zdráv toto prokáže při prověre fyziké zdrvotní zdtnosti 6 Výkon činnosti ostrh mjetku oso může vykonávt změstnne, který prokázl odornou způsoilost solvováním středního vyššího vzdělání způsoem stnoveným v příloze č. 5 živnostenského zákon zákldním vzděláním nejméně 5ti lety prxe v ezpečnostním ooru 7 Podniktel provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso odpovídá podle živnostenského zákon v ktuálním znění z to, že jeho změstnni splňují způsoilost pro výkon povolání, stnovenou zvláštními právními předpisy, znlost ezpečnostníh předpisů předpisů uprvujííh ohrnu veřejného zdrví vyvičení zdrvotně fyziky připrvení pouze se středním vzděláním ukončeným mturitou v ooru ezpečnostním, právním neo odoném, nejvýše všk s vysokoškolským v ooru orn ohrn státu 13

14 8 Podání ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád je úkonem učiněným n podtelně správního úřdu směřujíím vůči podávjíímu směřujíím vůči správnímu orgánu 9 Oso provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso musí splňovt odornou způsoilost stnovenou v příloze č. 3 živnostenského zákon v ktuálním znění stnovenou zákoníkem práe vyhláškou Ministerstv průmyslu ohodu ČR kterou stnoví příslušný živnostenský úřd 10 Žádost ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád musí oshovt náležitosti stnovené tímto zákonem dále musí z ní ýt ptrné, o o ždtel žádá neo čeho se domáhá musí ýt v písemné formě n úředním (hlvičkovém) ppíře musí ýt odeslán poštou jko doporučená zásilk 11 Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se stnoví způso přijímání podnětů žádostí vydání rozhodnutí, jímž se v určité věi zkládjí, mění neo ruší práv neo povinnosti jmenovitě určené osoy stnovení úřední doy správního orgánu 12 Osvědčení o odorné kvlifiki pro provní činnost strážný se získává n zákldě prokázání nejméně 5 let prxe v ezpečnostním ooru zkouškou u utorizovné osoy n zákldě solvování speiálního kurzu pro provníky ostrhy skupin otázek zákon č. 119/2002 S., o střelnýh zrníh střelivu ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Podmínky držení, nošení používání střelnýh zrní střeliv jsou určeny nřízením vyhláškou Ministerstv vnitr nejsou určeny zákonem jsou určeny zákonem 14

15 2 Nývt, držet neo nosit zrň může pouze držitel zrně pouze držitel zrojního průkzu neo liene kdokoliv, neoť to není zákonem stnoveno 3 Strážný může nosit ve služě střelnou zrň pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny je ve služě ohrožen n životě pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny nošení zrně je sjednáno v provní smlouvě ndřízený k jejímu nošení dl pokyn kdykoliv, jestliže tuto zrň vlstní 4 Nošením zrně se rozumí mít zrň v opskovém neo rmenním pouzdře nenitou uloženou v uzvřeném olu u see 5 Svěřit střelnou zrň jinému strážný smí jen když ho doře zná pouze v přípdeh uvedenýh zákonem pokud ho k tomu ndřízený vedouí provník vyzve 6 Pokud má u see strážný ve služě zrň, je povinen mít u see náoje do této zrně zrojní průkz průkz zrně pověření k ostrze ojektu skupin otázek zákon č. 200/1990 S., zákon ČNR o přestupíh ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Přestupkem je zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti je z přestupek výslovně oznčeno v zákoně, zviněné jednání, které může ýt posuzováno součsně jko trestný čin zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti škod při něm je vyšší než 100 tisí Kč 2 Kdo úmyslně způsoí škodu n izím mjetku krádeží, zničením neo poškozením neo se o tkové jednání pokusí, se dopustí trestného činu přečinu proti lidskosti přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 15

16 3 K odpovědnosti z přestupek postčí zvinění úmyslné zvinění z nedlosti, pokud zákon nestnoví výslovně jink zviněné hrué neprofesionální jednání 4 Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlehne výzvy úřední osoy při výkonu její prvomoi neuposlehne výzvy strážného neuposlehne veřejného činitele při výkonu jeho prvomoi 5 Porušení podmínek uloženýh n ohrnu veřejného pořádku při konání veřejnýh tělovýhovnýh, sportovníh neo kulturníh podniků není zákonem zmíněno je přestupkem proti veřejnému pořádku není přestupkem proti veřejnému pořádku 6 Přestupku proti mjetku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá izí mjetek oprávněně užívá izí mjetek neuposlehne výzvu veřejného činitele k vydání svého mjetku 7 Ulížení n zdrví z nedlosti není zákonem zmíněno není přestupek proti očnskému soužití je přestupek proti očnskému soužití 8 Kdo znečistí veřejně přístupný ojekt... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 9 Kdo vzudí veřejné pohoršení... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 10 Vyhrožování újmou n zdrví, droné ulížení n zdrví, shválnosti neo jiné hrué jednání... není zákonem zmíněno není přestupkem je přestupkem proti očnskému soužití J Upltňování zásd součinnosti se složkmi IZS, zejmén s Poliií ČR vymezenými osomi skupin otázek zákon č. 239/2000 S. o IZS, č. 273/200 S., o Poliii české repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii, vše ve znění pozdějšíh předpisů, interní směrnie stndrdy výkonu služy klíč: vyrt 3 otázky 16

17 1 Vyžduje- li poliie pomo v rozshu potřeném pro plnění úkolu je provník ostrhy povinen pomo poskytnout, kromě přípdů výslovně uvedenýh v zákoně není provník ostrhy povinen poskytnout poždovnou pomo je provník ostrhy oprávněn pomo poskytnout pouze po oznámení svému ndřízenému vedouímu provníkovi 2 S osomi vykonávjíími činnost ve prospěh zjištění vnitřního pořádku ezpečnosti npř. soukromými ezpečnostními služmi poliie při plnění svýh úkolů nespolupruje poliie při plnění svýh úkolů spolupruje spolupráe není zákonem řešen 3 Poliist prokzuje svoji příslušnost k poliii očnským průkzem uvedením služeního čísl služením stejnokrojem, služením průkzem neo odznkem poliie není povinen příslušnost prokázt 4 Telefonní číslo pro přivolání zdrvotniké záhrnné služy (tísňové volání) je Strážný je ve služě povinen spoluprovt se zshujíími jednotkmi hsičského záhrnného soru při likvidi požáru střeženého ojektu. Nemusí strpět omezení neo poskytnout pomo pouze pokud y to ohrozilo jeho život, zdrví neo způsoilo zjevně větší následek, než hrozil. se všemi změstnni střeženého ojektu s údržářskou četou formou přímé pomoi 6 Strážný je ve služě povinen plnit úkoly, které mu stnoví změstnni střeženého ojektu vymezené osoy vedení či správy střeženého ojektu pouze ředitel jeho náměsti 7 Strážný je ve služě povinen znát sdělit, kde je v ojektu umístěn hlvní uzávěr vody, plynu elektriké energie oení poliii zshujíí jednote hsičského záhrnného soru tehnikovi údržy 17

18 8 Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je Zákldními složkmi integrovného záhrnného systému jsou Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Zdrvotniká záhrnná služ Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Oení poliie Hsičský záhrnný sor, osttní ozrojené složky neziskové orgnize 10 Pokud zvláštní předpis nestnoví jink je velitelem záshu v místě nszení složek IZS příslušník Poliie ČR s nejvyšší hodností velitel jednotky požární ohrny neo příslušný funkionář HZS ošetřujíí lékř s nejdelší prxí 11 Je-li to nutné pro provádění záhrnnýh prí, provník ostrhy není povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky zváží, zd je vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytný jedná podle svého úsudku je povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky 12 Provník ostrhy je povinen poskytnout potřenou pomo, jestliže tk může učinit ez neezpečí pro see jiného osoě, která je v neezpečí smrti neo jeví vážné poruhy zdrví neo jiného onemonění jen osoě, kterou svým oprávněným záshem při odvrení neezpečí zrnil jen když o to dotčená oso výslovně žádá J Provádění ohrny ostrhy mjetku oso skupin otázek Klíč: vyrt 3 otázky 1 K tktikým zásdám ohůzkové činnosti ptří prvidelnost zhájení směru ohůzek změn čsu zhájení směru ohůzky při dodržení stnoveného čsového rozpětí mezi dvěm ohůzkmi čs zhájení směr ohůzky neptří k tktikým zásdám 18

19 2 Jký odstup udržuje strážný při kontrole izí osoy, pokud to situe dovoluje, 3 Správná pozie strážného při doprovodu osoy neo stojíího vozidl je tková, která umožňuje 4 Při podezření, že v místnosti se zdržuje neznámá oso, strážný zvolí následujíí tktiku 5 Strážný provede kontrolu věí, které změstnne vynáší z ojektu 6 Svévolné opuštění stnoviště neo neprovedení nřízené ohůzky je 7 K zásdám vystupování strážného ve služě ptří těsný o největší nd mezí záshu okmžitě fyziky hránit doprovázenou osou v jkékoliv situi pozorovt doprovázenou osou, dění hování osttníh oso v jejím okolí ezprostřední reki strážného n změnu situe skrytý pohy strážného skrytě pozoruje situi, hodnotí rizik možnosti záshu n zákldě zhodnoení situe se rozhodne pro dlší postup skrytě pozoruje situi, čeká, ž oso opustí místnost poté událost ohlásí ndřízenému okmžitě přivolá poliii jen je-li n něj oprávnění ke kontrole delegováno kdykoliv ez ohledu n oprávnění má-li k tomu důvod není oprávněn provádět kontrolu porušení povinnosti vyplývjíí z právníh předpisů vzthujííh se k vykonávné prái trestný čin ěžnou provní náplní přiměřeně tvrdé jednání profesionální, rozhodné všk slušné tktní jednání vyzývvé ž provokujíí jednání 8 Ústroj strážného ve služě je závzně stnoven vnitřním předpisem změstnvtele je stejnokroj, strážný jej může vhodně kominovt s doplňky (deštník, kloouk, plvky) je stejnokroj neo ivilní oděv podle vlstní úvhy 9 Činnost strážného ve služě je stnoven zákony, smluvními podmínkmi, vnitřními předpisy 19

20 10 Strážný prokzuje svou příslušnost k sujektu, n který yl zdvtelem služy delegován práv zprvidl změstnvtele střeženého ojektu pokyny oprávněnýh oso je stnoven zákony, pokyny návodem k použití zprvidl není stnoven v žádném dokumentu závisí n znlosteh dovednosteh strážného nemá tuto povinnost jménem příjmením průkzem identifikujíím změstnvtele součsně identitu strážného. Form průkzu není zákonem stnoven. 11 Prostředky zvyšujíí účinnost seeorny jsou 12 Síly, prostředky, orgnizi způso ostrhy dného ojektu stnovuje gresivní výpd údery, kopy, defenzivní pohyové tehniky, využití osoníh ornnýh prostředků kryt hlvy, sed neo leh zákon smlouv z ní odvozené směrnie (pokyny, instruke) pro výkon služy jkékoliv nřízení správe ojektu 13 Strážný propustí vozidlo do ojektu / z ojektu 14 V ojektu se stnoveným doprvně regulčním režimem smí vozidl stát prkovt 15 Omezení osoní svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté s ílem zmezit útěku, zjistit totožnost zjistit důkzy když řidiče osoně zná po kontrole prokázání oprávněnosti vjezdu / výjezdu jestliže je to nezytně nutné k vyřešení doprvní situe n volnýh místeh pouze n vymezenýh místeh kdekoliv strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem Poliii ČR strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem oení poliii strážný ez prodlení oznámí správi ojektu J Osluhování tehnikýh ezpečnostníh systémů skupin otázek 20

21 Vyrt 2 otázky 1 K tehnikým ezpečnostním systémům ptří poplhový zezpečoví systém, kmerový systém, systém kontroly vstupu elektriká požární signlize elektroniká zezpečoví signlize, pes, evkuční rozhls sirén, ornné prostředky, stilní hsií systém 2 Podsttou činnosti poplhového zezpečovího systému je deteke podezřelýh oso deteke nrušení zstřeženého prostoru vyhlášení požárního poplhu 3 Podsttou činnosti elektriké požární signlize je hšení požáru deteke požáru spuštění podnikového rozhlsu 4 Bezpečnostní mehniké zárny jsou prostředkem k zmezení průniku vody do jinýh prostorů k zmezení neo omezení vstupu oso neo vjezdu vozidel, která nemjí vstupní neo vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru neo k usměrnění jejih pohyu nouzovému zstvení jedouího vozidl 5 Připojení poplhového systému n pult entrlizovné ohrny resp. do dohledového poplhového entr zezpečuje ohrnu proti požáru zezpečuje koordini se složkmi MV ČR přenáší poplhový signál vyždujíí odezvu n dispečerské proviště 6 Kmerové systémy instlovné ve střeženém ojektu slouží k vizuálnímu sledování záznmu situe v protějším činžovním domě k utomtikému spuštění hsiího zřízení k dálkovému vizuálnímu sledování zdného prostoru přípdnému záznmu orzu z tohoto prostoru 7 Systém kontroly vstupu zezpečuje ohrnu proti požáru minimlizuje riziko neoprávněného vstupu do zezpečeného prostoru zezpečuje uzvření vjezdové rány po ukončení provní doy 21

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Profesní kvlifike 1 Strážný J. 2. 1. 99 Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky,

Více

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvalifikae 1 Strážný J.2.1.99 Aplikování právníh základů ezpečnostní činnosti Ústavní právo zákon č. 1/1993 S., Ústava České repuliky, č. 2/1999 S.,

Více

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice

STRÁŢNÝ Mgr. Petr Flajšar Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Jaselská 832, 753 01 Hranice STRÁŢNÝ Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná škol Hrnie, s.r.o., Jselská 832, 753 01 Hrnie JUDr. Břetislv Veselý externí expert Hrnie 2011 Stráţný studijní texty Mgr. Petr Fljšr Soukromá střední odorná

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Test PO otázky pro ročník 2010-2011

Test PO otázky pro ročník 2010-2011 Test PO otázky pro ročník 2010-2011 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Hsičské nezmenšené družstvo je v počtu: ) 1 + 5 ) 1 + 7 ) 1 + 8 2. Lnem se signál VODU provede: ) několikrát ryhlým trhnutím

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Test PO otázky pro ročník 2009-2010

Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Test PO otázky pro ročník 2009-2010 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže

pro čajovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g a n i z a c e soutěže H r í ř á d pro čjovou ligu družstev Č l á n e k I. - O r g n i z e soutěže I-1. Vymezení soutěže Soutěž je pořádán pro družstv složená z hráčů, kteří hrjí go pro zpestření svého volného čsu htějí změřit

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Hsičské nezmenšené družstvo je v počtu: ) 1 + 5 ) 1 + 7 ) 1 + 8 2. Lnem se signál VODU provede: ) několikrát ryhlým trhnutím ) jedním trhnutím ) dvojím trhnutím 3. Při

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Test PO otázky pro ročník 2007-2008

Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová

Budova mateřské školy je řešena jako sendvičová 42 Sendvičová dřevěná stv s jednoduchým půdorysem Stv Mteřské školy Sklníkov v Mriánských Lázních-Úšovcích je příkldem použití dřevěné konstrukční áze pro udovu očnského vyvení. Proszení tkovéto stvy stále

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d

Odpověď. konkurenci domácnosti firmy stát a. makroekonomie mikroekonomie mezinárodní ekonomie. Co? Jak? Pro koho? Proč? d Přijímcí řízení kdemický rok 2012/2013 Kompletní znění testových otázek ekonomický přehled 1 Koš Znění otázky Odpověď Odpověď Odpověď Odpověď Správná ) ) c) d) odpověď 1. 1 Mezi ekonomické sujekty trhu

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující zvláštní hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu nřízení (ES) č. 853/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004 stnovující zvláštní hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu (Úřední věstník Evropské unie

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004. ze dne 29. dubna 2004, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví specifické hygienické předpisy pro potrviny živočišného původu REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI

VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Stránka 1 z 11 VÝBĚR ELEMENTÁRNÍCH LEGISLATIVNÍCH USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍCH PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY MAJETKU A OSOB PŘI VÝKONU JEJICH ČINNOSTI Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky Čl.2 (3) Státní moc

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice

Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice Smlouva o zařazení k výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v Domově pro seniory Dobřichovice uzavřená mezi: Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 87 IČ 708 758 80 zastoupený

Více

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy

Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy Směrnice upravující postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy ČÁST I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují postup při přijímání, evidenci a dalším nakládání s nálezy a věcmi skrytými

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení.

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení. Kritéri způsoy hononí u utorizovné zkoušky Názv oorné způsoilosti Nvázání kontktu s klintm Způso Popst přvést komuniki s klintm (komunik po tlfonu, ojnání klint, rozhovor příprv n msáž) Ústní Popst spifik

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR

Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku v ČR Aktuální informce Ústvu zdrvotnických informcí sttistiky České repuliky Prh 8.1.2004 1 Zhouný novotvr ledviny mimo pánvičku v ČR Počet hlášených onemocnění zhouným novotvrem ledviny mimo pánvičku (dg.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více