Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test"

Transkript

1 Souor otázek pro písemnou část zkoušky - test Dílčí kvlifike 1 Strážný J Aplikování právníh zákldů ezpečnostní činnosti skupin otázek Ústvní právo zákon č. 1/1993 S., Ústv České repuliky, č. 2/1999 S., Listin zákldníh práv svood klíč: vyrt 1 otázku 1. Listin zákldníh práv svood stnovuje, že kždý očn může činit o je zákonem zkázáno pouze v mimořádnýh přípdeh o není zákonem zkázáno, nikdo nesmí ýt nuen činit, o zákon neukládá. vše pro své lho 2. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí může ýt omezen, pokud to vážnost situe vyžduje není zručen je zručen. Omezen může ýt jen v přípdeh stnovenýh zákonem. 3. Které jednání je trestným činem vyplývá ze způsoené společenské újmy vážnosti situe stnoví jen zákon není zákonem stnoveno 4. V souldu s Listinou zákldníh práv svood má právo n ohrnu před neoprávněným shromžďováním, zveřejňováním neo jiným zneužíváním údjů o své osoě kždý mimo izinů kždá oso strší 15 let kždý 5. Nedotknutelnost osoy jejího soukromí je zručen Listinou zákldníh práv svood prováděí legisltivou orgánů činnýh v trestním řízení není zákonem zručen 6. Právo odepřít výpověď, jestliže y jí dotčený způsoil neezpečí trestního stíhání soě neo osoě lízké skupin otázek není zákonem zručeno není v zákoneh zmíněno je dáno Listinou zákldníh práv svood 1

2 Očnské právo zákon č. 40/1964 S., Očnský zákoník ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Mjetkové vzthy fyzikýh právnikýh oso nejsou uprveny zákonem jsou uprveny Očnským zákoníkem jsou uprveny zákonem o živnostenském podnikání 2 Vlstník má právo n ohrnu proti tomu kdo do jeho vlstnikého práv oprávněně zshuje vstupuje různými omezeními neoprávněně zshuje 3 Fyziká oso má právo n ohrnu své osonosti v přípdeh stnovenýh zákonem ohrnu své osonosti jen ve zvláštníh přípdeh ohrnu své osonosti, zejmén život zdrví, očnské ti lidské důstojnosti, jkož i soukromí, svého jmén projevů osoní povhy 4. Kždý je povinen počínt si tk, y nezpůsoil škodu n zdrví mjetku většího rozshu nedoházelo ke škodám n zdrví, n mjetku, n přírodě životním prostředí mohl kdykoliv odvrátit neezpečí, které z jeho počínání vyplyne 5 Komu hrozí škod, je povinen k jejímu odvráení zkročit způsoem přiměřeným okolnostem ohrožení zkročit tk, y ylo ohrožení odvráeno učinit vše o je v jeho siláh možnosteh 6 Kdo způsoil škodu, když odvrel přímo hrozíí neezpečí, které sám nevyvoll je z ni tké vždy odpovědný není z ni v žádném přípdě odpovědný není z ni odpovědný, ledže ylo možno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo jestliže je způsoený následek zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil 7 Neodpovídá z škodu, kdo ji způsoil v orně proti útoku vedenému nepřiměřeně, neo proti osoním zájmům 2

3 v nutné orně proti hrozíímu neo trvjíímu útoku při orně všeoeně 8 Provník ostrhy odpovídá z škodu, kterou způsoil vždy porušením právní povinnosti jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem skupin otázek Provní právo zákon č. 262/2006 S., Zákoník práe ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Provník ostrhy je v souldu s ustnovením zákoníku práe povinen očekávt svého ndřízeného vedouího provník n stnovišti plnit provní povinnosti i mimo provní dou provt řádně podle svýh sil, znlostí shopností plnit pokyny ndřízenýh 2 Užívt pro svou osoní potřeu výroní provní prostředky včetně výpočetní tehniky telekomunikčního zřízení změstnvtele střeženého ojektu provník ostrhy smí, všk pouze v přípdeh kdy to nléhvě potřeuje nesmí ez souhlsu změstnvtele smí kdykoliv 3 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dodržovt předpisy vzthujíí se k prái jím vykonávné strvovt se v závodní jídelně dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy 4 Z vykonnou prái přísluší provníkovi ostrhy mzd odměn z provní pohotovost jejíž výši stnoví změstnvtel podle finnční situe nejméně ve výši z podmínek stnovenýh zákonem nenáleží, neoť tto podmínk není zákonem stnoven 5 Povinností provník ostrhy dnou zákoníkem práe je dostvit se n stnoviště nejpozději do 15 minut od zhájení provní doy plnit kvlitně včs provní úkoly plnit své povinnosti i mimo provní dou 3

4 6 Jestliže je u změstnvtele (ve střeženém ojektu) zveden odůvodněný kontrolní mehnizmus není změstnvtel povinen informovt změstnne tto situe není zákonem uprven je změstnvtel povinen informovt změstnne o rozshu kontroly způsoeh jejího provádění 7 Provní smlouv musí oshovt osh není stnoven zákonem druh práe, místo neo míst výkonu práe den nástupu do práe druh práe výši mzdy 8 Provní poměr může ýt rozvázán jestliže ylo zrušeno místo výkonu práe (npř. střežený ojekt) v jkékoliv situi jen dohodou, výpovědí, okmžitým zrušením neo zrušením ve zkušení doě 9 Zákoník práe uprvuje právní vzthy vznikjíí mezi právnikými osomi při uzvření smlouvy mezi změstnni vznikjíí při výkonu závislé práe mezi změstnni změstnvteli 10 Provník ostrhy neodpovídá z škodu, kterou způsoil při odvrení škody hrozíí změstnvteli neo neezpečí přímo hrozíího životu neo zdrví i tehdy jestliže tento stv zvinil, všk počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem jestliže tento stv sám úmyslně nevyvoll počínl si přitom způsoem přiměřeným okolnostem vždy 11 Provník ostrhy odpovídá změstnvteli z škodu, kterou způsoil zviněným porušením povinností při plnění provníh úkolů neo v přímé souvislosti s ním povinností při plnění provníh úkolů, které mu vyplývjí z péče o ndřízeného jkékoliv služení povinnosti 12 Provádět kontrolu věí, které změstnni vnášejí či vynášejí z ojektu provník ostrhy skupin otázek je oprávněn, je-li n něj toto právo delegováno či jink mu uloženo nesmí je oprávněn provádět ve služě kdykoliv Bezpečnost ohrn zdrví při prái, požární ohrn zásdy poskytování první pomoi 4

5 zákon č. 262/2006 S., zákoník práe, č. 309/2006 S., o zjištění dlšíh podmínek BOZP, č. 133/1985 S., o požární ohrně, č. 258/2000 S., o ohrně veřejného zdrví, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dát podle svýh možností o svou vlstní ezpečnost, o své zdrví i o ezpečnost zdrví fyzikýh oso, kterýh se ezprostředně dotýká jejih jednání nejsou vázání touto povinností pouze o svou vlstní ezpečnost ez ohledu n okolnosti 2 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky jen když to vyžduje situe stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky stnovené provní postupy, používt stnovené provní prostředky osoní ohrnné provní prostředky podle svého uvážení 3 Změstnni soukromýh ezpečnostníh služe jsou povinni ve výkonu služy dodržovt právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situi. právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, pouze vyždujeli to situe právní osttní předpisy pokyny změstnvtele k zjištění ezpečnosti ohrny zdrví při prái, s nimiž yli řádně seznámeni 4 Svůj provní úrz, provní úrz jiného změstnne popřípdě úrz jiné osoy, jehož yl svědkem, je změstnne soukromé ezpečnostní služy povinen oznámit nejdéle následujíí provní den svému ndřízenému vedouímu změstnni povinen ezodkldně oznámit, svému ndřízenému vedouímu změstnni, pokud mu to jeho zdrvotní stv dovolí povinen oznámit pokud jde o úrz, který má zjevné následky n zdrví 5

6 5 Nedosttky závdy n provišti, které ohrožují neo y mohly ezprostředně závžným způsoem ohrozit ezpečnost neo zdrví, vznik mimořádné události závdy neo poruhy tehnikýh zřízení ohrnnýh systémů je strážný povinen oznámit tehniké úklidové služě viditelně oznčit stnoveným způsoem oznámit svému ndřízenému vedouímu provníkovi 6 Požívání lkoholikýh nápojů jinýh návykovýh látek v průěhu služy vstup pod jejih vlivem n místo výkonu služy je provníkům soukromé ezpečnostní služy zkázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým oshem lkoholu povoleno pouze ve státem uznný svátek zkázáno 7 Osoní ohrnné provní prostředky hrání strážného před provními riziky před znečištěním před nepřízní počsí 8 Požární řád proviště stnovuje činnosti, které má změstnvtel provést k uhšení požáru zásdy zezpečení požární ohrny ojektu povinnosti údržy ojektu 9 Provník ostrhy je při výkonu služy povinen ohlásit příslušnému operčnímu středisku hsičského záhrnného soru kždý požár ve střeženém ojektu, při kterém vznikl škod větší než 1,5 milionu Kč kždý požár ve střeženém ojektu jen požár ropnýh produktů vysoe hořlvýh látek osttní druhy požárů podle rozhodnutí ndřízeného vedouího provník 10 Strážný je povinen znát rozmístění hsiíh přístrojů osttníh věnýh prostředků požární ohrny ve střeženém ojektu použití hsičského vozu způso opuštění ojektu umístění nejližší jednotky HZS 11 Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru uhsit požár i s nszením svého život či zdrví zjistit rozsh požáru podle jeho hrkteru vyrozumět ndřízeného vedouího provník uhsit požár, jestliže je to možné, neo provést nutná optření k zmezení jeho šíření 6

7 12 Šok je závžný zdrvotní stv, se kterým se strážný může setkt pouze u závžnýh úrzů pouze při velké ztrátě tělesnýh tekutin u všeh závžnýh úrzovýh i neúrzovýh stvů 13 K život zhrňujíím poúrzovým úkonům ptří podání teplé strvy tekutin onov dýhání srdeční činnosti zástv msivního krváení znehynění zrněného 14 Změstnvtel je povinen nepřipustit y změstnne vykonávl práe které změstnne předem odůvodněně odmítl vykont jejihž náročnost y neodpovídl jeho shopnostem zdrvotní způsoilosti v podmínkáh stresu skupin otázek Trestní právo zákony č. 40/2009 S., Trestní zákon č. 141/1961 S., Trestní řád, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 4 otázky 1 Trestným činem je kždý společensky neezpečný čin čin, který je oeně odsouzeníhodný protiprávní čin, který zákon oznčuje z trestný vykzuje znky uvedené v zákoně 2 Při ohrně npdeného ojektu je strážný povinen jednt tk, y npdení ylo vždy odvráeno jednt v souldu s právními předpisy interními normmi pro výkon služy nejednt, pokud se ítí sám ohrožen 3 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí přímo hrozíí neo trvjíí útok n zájem hráněný trestním zákonem je trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestním činem z jkýhkoli okolností 4 Nutnou ornou není orn zel zjevně nepřiměřená způsou útoku orn zájmů slšího orn dná velikostí hráněného mjetku neo rozshem hráněného zájmu 7

8 5 Čin jink trestný, kterým někdo odvrí neezpečí přímo hrozíí zájmu hráněnému trestním zákonem je vždy trestným činem není trestným činem z podmínek uvedenýh v zákonu není trestným činem z jkýhkoliv okolností 6 Nejde o krjní nouzi, jestliže ylo možno neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě stejně závžný neo ještě závžnější než ten, který hrozil jestliže ylo nutno toto neezpečí z dnýh okolností odvrátit jink neo způsoený následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil vždy jestliže ylo odvreno neezpečí v součinnosti s Poliií ČR 7 Postup strážného (kohokoliv) při omezení svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté stnovuje trestní zákon stnovuje trestní řád není stnoven 8 Osoní svoodu osoy, která yl přistižen při trestném činu neo ezprostředně poté nesmí strážný omezit, neoť je hráněn zákonem smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zmezení útěku neo k zjištění důkzů smí strážný omezit, vždy když jde o neezpečného phtele 9 Jestliže strážný omezil osoní svoodu osoě přistižené při trestném činu neo ezprostředně poté je povinen ji ihned vyslehnout je povinen tuto osou předt ihned po zhájení provní doy nejližšímu poliejnímu orgánu je povinen toto osou předt ihned poliejnímu orgánu nelze li tk učinit, je povinen tomuto orgánu omezení osoní svoody ez odkldu oznámit 10 Z důkz trestného činu neo přestupku může sloužit vše, o může přispět k ojsnění věi vše o zjevně nese stopy poškození okoliv o se nlézá ve střeženém ojektu 11 Strážný je povinen při zjištění neo podezření n spáhání trestného činu ve střeženém ojektu zjistit ojekt všemi dostupnými prostředky hránit před zničením důkzy stopy 8

9 nevstupovt do podezřelýh míst 12 Věnými důkzy spáhání trestného činu jsou předměty, které mohou ýt prostředkem k odhlení zjištění trestného činu, jeho phtele stopy trestného činu. pouze předměty zjevně poškozené, přemístěné oznčené jkékoliv předměty, které se vzthují k výkonu služy strážného 13 Trestný čin nespáhá, kdo jedná n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny která je účstn tohoto činu n zákldě svolení osoy, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, o kterýh může tto oso ez omezení oprávněně rozhodovt, n zákldě souhlsu svědk činu skupin otázek Správní právo zákon č. 101/2000 S., o ohrně osoníh údjů ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Strážní mohou zprovávt osoní údje pouze z podmínek v rozshu stnoveném správním řádem pouze z podmínek v rozshu stnoveném správem neo zprovtelem pouze n hráněném provišti 2 Strážní, kteří v rámi plnění zákonem stnovenýh oprávnění povinností přiházejí do styku s osoními údji jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti končí skončením změstnání neo příslušnýh prí. nejsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů v mimoprovní doě jsou povinni zhovávt mlčenlivost o osoníh údjíh o ezpečnostníh optřeníh, jejihž zveřejnění y ohrozilo zezpečení osoníh údjů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 9

10 změstnání neo příslušnýh prí. 3 Číslo, kód neo prvek speifiký pro fyzikou, fyziologikou, psyhikou, ekonomikou, kulturní neo soiální identitu osoy není osoní údj je osoní údj, je li přiřzen k určité osoě je osoním údjem jen v určitýh přípdeh 4 Je strážný oprávněn využívt osoní údje, se kterými se seznámil při výkonu služy využívt pro svoji osoní potřeu no ne jen se souhlsem ndřízeného 5 Podmínkou zprování itlivýh údjů o osoě ve smyslu zákon č. 101/2000 S. je výslovný prokztelný souhls osoy písemný příkz ndřízeného k jejih zprování tto podmínk není zákonem stnoven skupin otázek zákon č. 273/2008 S., o Poliii České repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Úkolem Poliie České repuliky je plnit speifiké úkoly orny státního zájmu hránit ezpečnost státu jeho důležitýh součástí hránit ezpečnost oso mjetku veřejný pořádek plnit dlší zákonem stnovené úkoly 2 Při provádění úkonu je poliist povinen prokázt svoji příslušnost hodností příjmením prokázt svoji příslušnost stnoveným způsoem pokud mu to povh neo okolnosti umožňují povinnost prokázání příslušnosti mu ze zákon nevyplývá 3 Poliie ČR při plnění svýh úkolů spolupruje s právnikými fyzikými osomi nemá povinnost spoluprovt s právnikými fyzikými osomi není povinn spoluprovt s veřejností 4 Poždovt pomo od orgánů oso je poliist oprávněn v rozshu 10

11 potřeném pro splnění konkrétního úkolu poliie není poliist oprávněn je poliist oprávněn kdykoliv 5 Oení poliie zezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámi půsonosti oe plní dlší úkoly, pokud tk stnoví zákon správy oe plní dlší úkoly stnovené oeními úřdy, pokud tk stnoví zákon oeního pořádku 6 Oret se n změstnne oe zřzené do oení poliie (strážníky) se žádostí o pomo má právo očn oe, pokud se ítí ohrožen má právo kždý nemá právo očn, pokud si může pomoi sám 7 Výzvy neo pokynu poliisty je povinen uposlehnout kždý, všk v určitýh přípdeh z úpltu ez zytečného odkldu kždý kždý s výjimkou oso tělesně duševně postiženýh 8 Poliist je při plnění konkrétního úkolu poliie oprávněn vstupovt v živnostenské provozovně do prostor i po skončení prodejní neo provozní doy vstupovt v živnostenské provozovně do prostor, u kterýh lze mít důvodně z to, že se v nih zdržují fyziké osoy to i po skončení prodejní neo provozní doy nemá oprávnění vstupovt do prostor v živnostenské provozovně skupin otázek zákon č. 412/2005 S., o ohrně utjovnýh informí, zákon č. 513/1991 S., ohodní zákoník, vše ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 O skutečnosteh, které se vzthují je povinen vždy zhovávt mlčenlivost 11

12 k zjištění ezpečnosti ojektu výkonu služy jkož i o skutečnosteh ohodní, výroní, tehniké či jiné povhy, o kterýh se provník soukromé ezpečnostní služy při výkonu služy dozvěděl je povinen zhovávt mlčenlivost, této povinnosti může ýt zproštěn rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení či ndřízeného je povinen zhovávt mlčenlivost pouze v mimoprovní doě 2 Nlezenou neo neoprávněně získnou utjovnou informi je strážný povinen předt ndřízenému je strážný povinen vrátit n místo kde ji nlezl či získl je strážný povinen neprodleně předt Národnímu ezpečnostnímu úřdu neo poliii 3 Ohodní tjemství je zákonem hráněno není zákonem hráněno je zákonem hráněno pouze v přípdě, že informe mjí ezpečnostní hrkter 4 Strážný, který má při výkonu služy přístup k utjovným informím musí ýt zdráv ezúhonný splňovt podmínky pro přístup k utjovným informím stnovené zákonem splňovt podmínky stnovené ndřízeným ýt řádně poučen skupin otázek zákon č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání ve znění pozdějšíh předpisů č. 500/2004 S. správní řád ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 2 otázky 1 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí ýt změstnne odorně zdrvotně způsoilý musí ýt změstnne řádně vyvičen fyziky zdtný nejsou stnoven žádná zákonná či provní omezení 2 Pro výkon činností ostrhy mjetku oso musí provník splňovt odornou způsoilost stnovenou přílohou č. 5 k živnostenskému zákonu stnovenou zákoníkem práe není zákonem uprveno 3 Konesovná živnost ostrh mjetku oso oshuje tyto činnosti hlídí služu nemovitého movitého mjetku včetně převozu peněz dlší služy s tím spojené 12

13 poskytování služe spojenýh s ostrhou ohrnou nemovitého movitého mjetku, ostrhou při přeprvě peněz, enností či jiného mjetku, ohrnou oso vymezenýh zájmů, zjišťování pořádku v místeh konání veřejnýh shromáždění, slvností, sportovníh podniků neo lidovýh záv podle pokynů ojedntele, vyhodnoování ezpečnostníh rizik, zprování plánů ohrny provozování entrálníh pultů ohrny kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním ezpečnosti ohrny 4 Bezúhonnost ždtele o vydání konesní listiny k provozování živnosti ostrh mjetku oso se prokzuje výpisem z evidene Rejstříku trestů čestným prohlášením neprokzuje se 5 Fyziká oso vykonávjíí činnost ostrh mjetku oso splňuje zdrvotní způsoilost jestliže solvovl potřená vyšetření u speiálního zdrvotního zřízení zřízeného pro tyto účely má ktuální posudek o zdrvotní způsoilosti k výkonu dné provní činnosti vydný posuzujíím lékřem n zákldě výsledků zdrvotní prohlídky dlšíh potřenýh vyšetření se ítí zel zdráv toto prokáže při prověre fyziké zdrvotní zdtnosti 6 Výkon činnosti ostrh mjetku oso může vykonávt změstnne, který prokázl odornou způsoilost solvováním středního vyššího vzdělání způsoem stnoveným v příloze č. 5 živnostenského zákon zákldním vzděláním nejméně 5ti lety prxe v ezpečnostním ooru 7 Podniktel provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso odpovídá podle živnostenského zákon v ktuálním znění z to, že jeho změstnni splňují způsoilost pro výkon povolání, stnovenou zvláštními právními předpisy, znlost ezpečnostníh předpisů předpisů uprvujííh ohrnu veřejného zdrví vyvičení zdrvotně fyziky připrvení pouze se středním vzděláním ukončeným mturitou v ooru ezpečnostním, právním neo odoném, nejvýše všk s vysokoškolským v ooru orn ohrn státu 13

14 8 Podání ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád je úkonem učiněným n podtelně správního úřdu směřujíím vůči podávjíímu směřujíím vůči správnímu orgánu 9 Oso provozujíí konesovnou živnost ostrh mjetku oso musí splňovt odornou způsoilost stnovenou v příloze č. 3 živnostenského zákon v ktuálním znění stnovenou zákoníkem práe vyhláškou Ministerstv průmyslu ohodu ČR kterou stnoví příslušný živnostenský úřd 10 Žádost ve smyslu zákon č. 500/2004 S. Správní řád musí oshovt náležitosti stnovené tímto zákonem dále musí z ní ýt ptrné, o o ždtel žádá neo čeho se domáhá musí ýt v písemné formě n úředním (hlvičkovém) ppíře musí ýt odeslán poštou jko doporučená zásilk 11 Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se stnoví způso přijímání podnětů žádostí vydání rozhodnutí, jímž se v určité věi zkládjí, mění neo ruší práv neo povinnosti jmenovitě určené osoy stnovení úřední doy správního orgánu 12 Osvědčení o odorné kvlifiki pro provní činnost strážný se získává n zákldě prokázání nejméně 5 let prxe v ezpečnostním ooru zkouškou u utorizovné osoy n zákldě solvování speiálního kurzu pro provníky ostrhy skupin otázek zákon č. 119/2002 S., o střelnýh zrníh střelivu ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 1 otázku 1 Podmínky držení, nošení používání střelnýh zrní střeliv jsou určeny nřízením vyhláškou Ministerstv vnitr nejsou určeny zákonem jsou určeny zákonem 14

15 2 Nývt, držet neo nosit zrň může pouze držitel zrně pouze držitel zrojního průkzu neo liene kdokoliv, neoť to není zákonem stnoveno 3 Strážný může nosit ve služě střelnou zrň pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny je ve služě ohrožen n životě pouze je-li držitelem zrojního průkzu příslušné skupiny nošení zrně je sjednáno v provní smlouvě ndřízený k jejímu nošení dl pokyn kdykoliv, jestliže tuto zrň vlstní 4 Nošením zrně se rozumí mít zrň v opskovém neo rmenním pouzdře nenitou uloženou v uzvřeném olu u see 5 Svěřit střelnou zrň jinému strážný smí jen když ho doře zná pouze v přípdeh uvedenýh zákonem pokud ho k tomu ndřízený vedouí provník vyzve 6 Pokud má u see strážný ve služě zrň, je povinen mít u see náoje do této zrně zrojní průkz průkz zrně pověření k ostrze ojektu skupin otázek zákon č. 200/1990 S., zákon ČNR o přestupíh ve znění pozdějšíh předpisů klíč: vyrt 3 otázky 1 Přestupkem je zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti je z přestupek výslovně oznčeno v zákoně, zviněné jednání, které může ýt posuzováno součsně jko trestný čin zviněné jednání, které porušuje neo ohrožuje zájem společnosti škod při něm je vyšší než 100 tisí Kč 2 Kdo úmyslně způsoí škodu n izím mjetku krádeží, zničením neo poškozením neo se o tkové jednání pokusí, se dopustí trestného činu přečinu proti lidskosti přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 15

16 3 K odpovědnosti z přestupek postčí zvinění úmyslné zvinění z nedlosti, pokud zákon nestnoví výslovně jink zviněné hrué neprofesionální jednání 4 Přestupku se dopustí ten, kdo neuposlehne výzvy úřední osoy při výkonu její prvomoi neuposlehne výzvy strážného neuposlehne veřejného činitele při výkonu jeho prvomoi 5 Porušení podmínek uloženýh n ohrnu veřejného pořádku při konání veřejnýh tělovýhovnýh, sportovníh neo kulturníh podniků není zákonem zmíněno je přestupkem proti veřejnému pořádku není přestupkem proti veřejnému pořádku 6 Přestupku proti mjetku se dopustí ten, kdo úmyslně neoprávněně užívá izí mjetek oprávněně užívá izí mjetek neuposlehne výzvu veřejného činitele k vydání svého mjetku 7 Ulížení n zdrví z nedlosti není zákonem zmíněno není přestupek proti očnskému soužití je přestupek proti očnskému soužití 8 Kdo znečistí veřejně přístupný ojekt... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 9 Kdo vzudí veřejné pohoršení... není zákonem zmíněno nedopustí se přestupku dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 10 Vyhrožování újmou n zdrví, droné ulížení n zdrví, shválnosti neo jiné hrué jednání... není zákonem zmíněno není přestupkem je přestupkem proti očnskému soužití J Upltňování zásd součinnosti se složkmi IZS, zejmén s Poliií ČR vymezenými osomi skupin otázek zákon č. 239/2000 S. o IZS, č. 273/200 S., o Poliii české repuliky, č. 553/1991 S., o oení poliii, vše ve znění pozdějšíh předpisů, interní směrnie stndrdy výkonu služy klíč: vyrt 3 otázky 16

17 1 Vyžduje- li poliie pomo v rozshu potřeném pro plnění úkolu je provník ostrhy povinen pomo poskytnout, kromě přípdů výslovně uvedenýh v zákoně není provník ostrhy povinen poskytnout poždovnou pomo je provník ostrhy oprávněn pomo poskytnout pouze po oznámení svému ndřízenému vedouímu provníkovi 2 S osomi vykonávjíími činnost ve prospěh zjištění vnitřního pořádku ezpečnosti npř. soukromými ezpečnostními služmi poliie při plnění svýh úkolů nespolupruje poliie při plnění svýh úkolů spolupruje spolupráe není zákonem řešen 3 Poliist prokzuje svoji příslušnost k poliii očnským průkzem uvedením služeního čísl služením stejnokrojem, služením průkzem neo odznkem poliie není povinen příslušnost prokázt 4 Telefonní číslo pro přivolání zdrvotniké záhrnné služy (tísňové volání) je Strážný je ve služě povinen spoluprovt se zshujíími jednotkmi hsičského záhrnného soru při likvidi požáru střeženého ojektu. Nemusí strpět omezení neo poskytnout pomo pouze pokud y to ohrozilo jeho život, zdrví neo způsoilo zjevně větší následek, než hrozil. se všemi změstnni střeženého ojektu s údržářskou četou formou přímé pomoi 6 Strážný je ve služě povinen plnit úkoly, které mu stnoví změstnni střeženého ojektu vymezené osoy vedení či správy střeženého ojektu pouze ředitel jeho náměsti 7 Strážný je ve služě povinen znát sdělit, kde je v ojektu umístěn hlvní uzávěr vody, plynu elektriké energie oení poliii zshujíí jednote hsičského záhrnného soru tehnikovi údržy 17

18 8 Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je Zákldními složkmi integrovného záhrnného systému jsou Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Zdrvotniká záhrnná služ Hsičský záhrnný sor, Poliie České repuliky, Oení poliie Hsičský záhrnný sor, osttní ozrojené složky neziskové orgnize 10 Pokud zvláštní předpis nestnoví jink je velitelem záshu v místě nszení složek IZS příslušník Poliie ČR s nejvyšší hodností velitel jednotky požární ohrny neo příslušný funkionář HZS ošetřujíí lékř s nejdelší prxí 11 Je-li to nutné pro provádění záhrnnýh prí, provník ostrhy není povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky zváží, zd je vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytný jedná podle svého úsudku je povinen umožnit vstup oso n pozemky do ojektů včetně vjezdu nezytné tehniky 12 Provník ostrhy je povinen poskytnout potřenou pomo, jestliže tk může učinit ez neezpečí pro see jiného osoě, která je v neezpečí smrti neo jeví vážné poruhy zdrví neo jiného onemonění jen osoě, kterou svým oprávněným záshem při odvrení neezpečí zrnil jen když o to dotčená oso výslovně žádá J Provádění ohrny ostrhy mjetku oso skupin otázek Klíč: vyrt 3 otázky 1 K tktikým zásdám ohůzkové činnosti ptří prvidelnost zhájení směru ohůzek změn čsu zhájení směru ohůzky při dodržení stnoveného čsového rozpětí mezi dvěm ohůzkmi čs zhájení směr ohůzky neptří k tktikým zásdám 18

19 2 Jký odstup udržuje strážný při kontrole izí osoy, pokud to situe dovoluje, 3 Správná pozie strážného při doprovodu osoy neo stojíího vozidl je tková, která umožňuje 4 Při podezření, že v místnosti se zdržuje neznámá oso, strážný zvolí následujíí tktiku 5 Strážný provede kontrolu věí, které změstnne vynáší z ojektu 6 Svévolné opuštění stnoviště neo neprovedení nřízené ohůzky je 7 K zásdám vystupování strážného ve služě ptří těsný o největší nd mezí záshu okmžitě fyziky hránit doprovázenou osou v jkékoliv situi pozorovt doprovázenou osou, dění hování osttníh oso v jejím okolí ezprostřední reki strážného n změnu situe skrytý pohy strážného skrytě pozoruje situi, hodnotí rizik možnosti záshu n zákldě zhodnoení situe se rozhodne pro dlší postup skrytě pozoruje situi, čeká, ž oso opustí místnost poté událost ohlásí ndřízenému okmžitě přivolá poliii jen je-li n něj oprávnění ke kontrole delegováno kdykoliv ez ohledu n oprávnění má-li k tomu důvod není oprávněn provádět kontrolu porušení povinnosti vyplývjíí z právníh předpisů vzthujííh se k vykonávné prái trestný čin ěžnou provní náplní přiměřeně tvrdé jednání profesionální, rozhodné všk slušné tktní jednání vyzývvé ž provokujíí jednání 8 Ústroj strážného ve služě je závzně stnoven vnitřním předpisem změstnvtele je stejnokroj, strážný jej může vhodně kominovt s doplňky (deštník, kloouk, plvky) je stejnokroj neo ivilní oděv podle vlstní úvhy 9 Činnost strážného ve služě je stnoven zákony, smluvními podmínkmi, vnitřními předpisy 19

20 10 Strážný prokzuje svou příslušnost k sujektu, n který yl zdvtelem služy delegován práv zprvidl změstnvtele střeženého ojektu pokyny oprávněnýh oso je stnoven zákony, pokyny návodem k použití zprvidl není stnoven v žádném dokumentu závisí n znlosteh dovednosteh strážného nemá tuto povinnost jménem příjmením průkzem identifikujíím změstnvtele součsně identitu strážného. Form průkzu není zákonem stnoven. 11 Prostředky zvyšujíí účinnost seeorny jsou 12 Síly, prostředky, orgnizi způso ostrhy dného ojektu stnovuje gresivní výpd údery, kopy, defenzivní pohyové tehniky, využití osoníh ornnýh prostředků kryt hlvy, sed neo leh zákon smlouv z ní odvozené směrnie (pokyny, instruke) pro výkon služy jkékoliv nřízení správe ojektu 13 Strážný propustí vozidlo do ojektu / z ojektu 14 V ojektu se stnoveným doprvně regulčním režimem smí vozidl stát prkovt 15 Omezení osoní svoody osoy přistižené při páhání trestného činu neo ezprostředně poté s ílem zmezit útěku, zjistit totožnost zjistit důkzy když řidiče osoně zná po kontrole prokázání oprávněnosti vjezdu / výjezdu jestliže je to nezytně nutné k vyřešení doprvní situe n volnýh místeh pouze n vymezenýh místeh kdekoliv strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem Poliii ČR strážný ez prodlení oznámí stnoveným způsoem oení poliii strážný ez prodlení oznámí správi ojektu J Osluhování tehnikýh ezpečnostníh systémů skupin otázek 20

21 Vyrt 2 otázky 1 K tehnikým ezpečnostním systémům ptří poplhový zezpečoví systém, kmerový systém, systém kontroly vstupu elektriká požární signlize elektroniká zezpečoví signlize, pes, evkuční rozhls sirén, ornné prostředky, stilní hsií systém 2 Podsttou činnosti poplhového zezpečovího systému je deteke podezřelýh oso deteke nrušení zstřeženého prostoru vyhlášení požárního poplhu 3 Podsttou činnosti elektriké požární signlize je hšení požáru deteke požáru spuštění podnikového rozhlsu 4 Bezpečnostní mehniké zárny jsou prostředkem k zmezení průniku vody do jinýh prostorů k zmezení neo omezení vstupu oso neo vjezdu vozidel, která nemjí vstupní neo vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru neo k usměrnění jejih pohyu nouzovému zstvení jedouího vozidl 5 Připojení poplhového systému n pult entrlizovné ohrny resp. do dohledového poplhového entr zezpečuje ohrnu proti požáru zezpečuje koordini se složkmi MV ČR přenáší poplhový signál vyždujíí odezvu n dispečerské proviště 6 Kmerové systémy instlovné ve střeženém ojektu slouží k vizuálnímu sledování záznmu situe v protějším činžovním domě k utomtikému spuštění hsiího zřízení k dálkovému vizuálnímu sledování zdného prostoru přípdnému záznmu orzu z tohoto prostoru 7 Systém kontroly vstupu zezpečuje ohrnu proti požáru minimlizuje riziko neoprávněného vstupu do zezpečeného prostoru zezpečuje uzvření vjezdové rány po ukončení provní doy 21

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015

Test PO - otázky pro ročník 2014/2015 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Hsičské nezmenšené družstvo je v počtu: ) 1 + 5 ) 1 + 7 ) 1 + 8 2. Lnem se signál VODU provede: ) několikrát ryhlým trhnutím ) jedním trhnutím ) dvojím trhnutím 3. Při

Více

Test PO otázky pro ročník 2007-2008

Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Test PO otázky pro ročník 2007-2008 Okruh 1 represe Č. Otázk Správná odp. 1. Jkým pohyem prvé ruky vyjádříte signál NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT. : ) ntženou pží několikrát půlkruh nd hlvou ) kmitání pží nhoru

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upravujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. Záměr podřídit soukromé bezpečnostní

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 48. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000

Více

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

458/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. listopadu 2000. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více