ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 02. 04. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta města PhDr. Vladimír Juračka zahájil a řídil 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Přivítal všechny přítomné zastupitele, vedoucí odborů a přítomné občany. Přítomni: 23 Omluveni: MUDr. Jana Švarcová Ing. Jiří Haša Návrhová a volební komise: Mgr. Blanka Šturalová Ing. Ivo Holec MUDr. Ivan Sumara Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Čamborová Karla Vlasáková Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (17%) Zapisovatelka: Dana Grajcárová Program Zastupitelstva města Hranic 2. Kontrola plnění usnesení 3. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 39 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. 4. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1663, byt č. 4 o vel. 2+1, I. ktg 5. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. Hranice 6. Prodej pozemku parc.č. 1261/2 v k.ú. Slavíč 7. Ţádost p o povolení splátkového kalendáře 8. Odpis pohledávky (vzdání se práva a prominutí dluhu) za společností Zemědělské druţstvo Drahotuše, v likvidaci 9. Výkup části pozemku parc.č. 1670/2 orná půda, díl "A", v k.ú. Hranice 10. Rekonstrukce ulice Skalní - výkupy pozemků - I.etapa 2 část 11. Stanovy společnosti EKOLTES Hranice, a.s. 12. Rozpočtová opatření 13. Delegování zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí města 14. Aktualizace Grantového programu a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města 15. Územní plán Hranic návrh rozhodnutí o námitkách 1

2 16. "Protipovodňová opatření na Bečvě" - návrh řešení opěrné zdi v lokalitě ulice Kropáčova 17. Opakované projednání zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic 18. Finanční výbor 19. Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic 20. Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok Personální záleţitosti - zastupitelstvo města 23. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů 24. Náměty, připomínky, různé PhDr. Juračka bod 16 zařadit jako bod 3 přizván Ing. Zedníček z Povodí Moravy Materiál na stůl: 23 Spolek odpadů Olomouckého kraje Informace na stůl: Mail Ing. Knapka k materiálu č. 15 Připomínky od Ing. Hübla k materiálu č. 16, 19, 24 Pozvánky na akci Nejlepší sportovec Pozvánka na Evropské jazzové dny Mgr. Lesák - návrh na zařezení bodů do programu: o odvolání členů rady města Ing. Zimy a p. Zapatové současné sloţení rady města neumoţňuje plnění volebního programu o volba nových členů rady města Mgr. Tvrdoňové, p. Kudláčka Mgr. Raindl nesouhlasí se změnou programu bod 15 předpřadit před bod 16 z důvodu účasti občanů Hlasování o pozměněném a doplněném programu bod č. 16 zařadit za bod č. 3, dále bod 15 a následně body od Mgr. Lesáka Pro: 8 (35%) Proti: 10 (43%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) - neschváleno Hlasování o návrhu Mgr. Lesáka Bod dvě zařadit odvolání členů rady a bod 3 volba nových členů Pro: 12 (52%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o formě hlasování o otázkách rady města (odvolání, jmenování) aklamací Pro: 16 (70%) Proti: 4 (17%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 2

3 program zastupitelstva města dle připomínek uvedených v zápise. Hlasování o odvolání Ing. Vojtěcha Zimy 1. odvolalo z funkce člena rady města Hranic Ing. Vojtěcha Zimu. Pro: 12 (52%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o odvolání p. Vlasty Zapatové 1. odvolalo z funkce člena rady města Hranic Vlastu Zapatovou. Pro: 12 (52%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o jmenování Mgr. Pavly Tvrdoňové do funkce členky rady města 1. zvolilo do funkce člena rady města Hranic Mgr. Pavlu Tvrdoňovou. Pro: 12 (52%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o jmenování Jiřího Kudláčka do funkce člena rady města 1. zvolilo do funkce člena rady města Hranic Jiřího Kudláčka Pro: 13 (57%) Proti: 5 (22%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) p. Ulehla požadoval nové hlasování - zmatečné 12 pro 6 proti 3

4 Pro: 12 (52%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o zařazení bodu 16 jako bodu následující Pro: 6 (26%) Proti: 13 (57%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) - neschváleno Hlasování o zařazení bodu 15 jako bodu následujícího Pro: 17 (74%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (17%) 2. Kontrola plnění usnesení PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k bez připomínek Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) 3. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 39 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg. p. Ondriášová na záměr se přihlásili 3 zájemci. Jedna ţadatelka sloţila jistotu, ale nepředloţila protokol v poţadovaném termínu (nemělo by o ní být hlasováno), toto však napravila osobně předáno na odbor správy majetku - proto ji doporučuje zařadit do hlasování. postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým jiţ vystěhovaným nájemníkem bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 39 o vel. 1+1 o výměře 28,93 m2, I. ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v důvodové zprávě ve výši: Kč ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle platných cenových předpisů; - ţadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné náklady na opravu předmětného bytu; - v případě, ţe ţadatel od ţádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky o postoupení 4

5 pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - v případě, ţe vybraný ţadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty; - po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným ţadatelem nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek; - v případě, ţe smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany vybraného ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný ţadatel se zavazuje uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město Hranice má právo označit nového nájemce bytu; - výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 107 zák.č. 40/1964 Sb., v platném znění (pokud se jedná o nároky vzniklé před ) ; - zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, ţe právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle 638 zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění (pokud se jedná o nároky vzniklé po ). T: O: Ing. Radomír Bradáč 2. schvaluje přidělení bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 39 o vel. 1+1, I. ktg ţadateli: za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 18 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 2 (9%) Nehlasovalo: 1 (4%) 4. Prodej bytu v Hranicích, Třída 1. máje čp. 1663, byt č. 4 o vel. 2+1, I. ktg. PhDr. Juračka na záměr se přihlásili 2 zájemci. V případě schválení uchazeči s niţší částkou bude při hlasování zohledněna potřeba řešení bytové situace. P. od města odkoupil jiţ 3 bytové jednotky. p. Kudláček - bude se zohledňovat i sociální situace 5

6 prodej bytové jednotky v Hranicích, Třída 1.máje čp. 1663, byt č. 4 o vel. 2+1, 57,23 m2, I.ktg, umístěné ve 3. nadzemním podlaţí budovy čp. 1661, čp. 1662, čp a čp situované na pozemcích p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 227 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 57 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 214 m2, p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 220 m2 a p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 241 m2 vše v k.ú. Hranice, včetně příslušného spoluvlastnického podílu 5723/ na společných částech budovy čp. 1661, č.p. 1662, čp a čp. 1664, Třída 1.máje v Hranicích a na pozemcích p.č.st. 2971, p.č.st. 2990, p.č.st. 2972, p.č.st a p.č.st vše v k.ú.hranice, zapsané na LV č ţadateli: za cenu: ,- Kč za podmínek: - nabyvatel se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a uhradí kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dní ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši sloţené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy, popř. jiných finančních závazků, které má nabyvatel eventuálně vůči Městu Hranice; - vyúčtování energie dodávané do bytové jednotky za poslední 3 roky jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru správy majetku a dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů s nimi bude nabyvatel seznámen před podpisem kupní smlouvy a budou nabyvateli předány nejpozději při podpisu kupní smlouvy. a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 5. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. Hranice PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky prodej pozemku parc.č.st. 1625/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m2 v k.ú. Hranice ţadatel: Teplo Hranice s.r.o., IČ , se sídlem Tepelská 137/3, Úšovice, Mariánské Lázně Cena prodeje: 650 Kč/m2 6

7 s podmínkami: -v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení ; -pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitosti prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; -nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; -nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; - smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy; - plátcem daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., je nabyvatel vlastnického práva; o pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 12 (52%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 1 (4%) 6. Prodej pozemku parc.č. 1261/2 v k.ú. Slavíč PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky prodej pozemku parc.č. 1261/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 v k.ú. Slavíč LV 371 Ţadatel: Cena prodeje: 100,- Kč/m2 s podmínkami: - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota bude vrácena a to do 14-ti dnů ode dne usnesení; - pokud zájemce od ţádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniţ se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty; - v případě, ţe zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota bude brána jako částečná úhrada kupní ceny; - nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy; 7

8 - nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy. Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, ţe nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitostí platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od smlouvy odstoupit; -smluvní strany se dohodly, ţe návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy - poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., je nabyvatel vlastnického práva a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 7. Žádost o povolení splátkového kalendáře PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky splátkový kalendář panu, v pravidelných měsíčních splátkách po Kč, počínaje měsícem 4/2015, vţdy k 25. dni příslušného kalendářního měsíce aţ do úplného zaplacení dluhu, pod ztrátou výhody splátek, na dluţnou částku s příslušenstvím, spojenou s uţívání bytu č. 6, čp. 1536, Struhlovsko, Hranice, dle důvodové zprávy. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) 8. Odpis pohledávky (vzdání se práva a prominutí dluhu) za společností Zemědělské družstvo Drahotuše, v likvidaci p. Kudláček - jak je termínově nastaven systém k pohledávkám, aby se takové věci neobjevovaly? p. Ondriášová - termíny se odvíjejí od jednání soudu - neovlivníme odpis pohledávky (vzdání se práva a prominutí dluhu dle ustanovení 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů) za společností Zemědělské druţstvo Drahotuše, v likvidaci, K Nádraţí 256, Hranice, Hranice IV- Drahotuše, IČO vůči Městu Hranice ve výši ,- Kč a příslušenství, za náklady na odstranění zemědělské stavby v k.ú. Klokočí, dle důvodové zprávy Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 1 (4%) 8

9 9. Výkup části pozemku parc.č. 1670/2 orná půda, díl "A", v k.ú. Hranice PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky 1. revokuje usnesení č. 58/2011-ZM 3 ze dne schvaluje výkup části pozemku parc.č. 1670/2 orná půda, díl "A" dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Hranice zapsaného na LV č z vlastnictví do vlastnictví města Hranic za cenu: 420 Kč/m2 za podmínek: - náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující tj. město Hranice, - poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb, o dani z nabytí nemovitých věcí, je převodce vlastnického práva a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) 10. Rekonstrukce ulice Skalní - výkupy pozemků - I. etapa 2 část Mgr. Raindl nekvalitně provedeno - ve vybudované zídce se drolí beton - reklamovat výkup pozemků v ulici Skalní a to: - části parc. č. 1441/103 v k.ú. Hranice, dle přílohy č. 1 geometrického plánu č /2015 označený jako pozemek parc. č. 1441/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 137 m2 v k.ú. Hranice, z vlastnictví ENG Morava a.s., IČO se sídlem Tovačov II - Annín 53; - části parc. č. 1446/38 v k.ú. Hranice dle přílohy č. 2 označení jako díl "A" o výměře 50 m2 z vlastnictví; - části parc. č. 1446/10, časti parc. č. 2422/9 a části parc. č. 2422/10 vše v k.ú. Hranice dle přílohy č. 3 geometrického plánu č /2015 označený jako pozemek parc. č. 2422/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2 v k.ú. Hranice, z vlastnictví; - části parc. č. 1444/11 v k.ú. Hranice dle přílohy č. 4 geometrického plánu č /2015 označený jako pozemek parc. č. 1444/41 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k.ú. Hranice, z podílového vlastnictví za cenu : 420 Kč/m2 za podmínek: ţe náklady spojené s výkupem nese město Hranice 9

10 a pověřuje starostu města k podpisu smluv. T: O: Ing. Radomír Bradáč Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 11. Stanovy společnosti EKOLTES Hranice, a.s. p. Ondriášová materiál navazuje na zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a druţstvech (o obchodních korporacích). Ve lhůtě do je nutno podřídit stanovy akciové společnosti tomuto zákonu. Zákon umoţňuje moţnost výběru řešení otázky vnitřní organizace: 1. Dualistický systém, 2. Monistický systém (klady a zápory uvedeny v důvodové zprávě). Navrţen dualistický systém - 3 členná dozorčí rada a 3 členná valná hromada. Představenstvo bude voleno dozorčí radou. Mgr. Tvrdoňová - str.4 bod 3 funkční období je 3 roky, ze zákona je 1 rok p. Ondriášová ve stanovách lze upravit, zákon uvádí 1 rok, navrţeny jsou 3 Mgr. Tvrdoňová na radě města přijat návrh nový stanov, odvolána dozorčí rada a jmenování 2 nových členů dozorčí rady. Jaké je tedy sloţení dozorčí rady? p. Ondriášová do doby neţ se schválí a zapíší nové stanovy, platí dosavadní sloţení (p. Úlehla, PhDr. Juračka, Ing. Ţeravíková). Rada na valné hromadě schválila dva nové členy p. Pechanovou a p. Ondriášovou Mgr. Tvrdoňová - stanovy doplnit o stanovy současné pro porovnání p. Kudláček stanovy dopracovat ve smyslu veřejné kontroly doporučuje staţení a projednat je znovu na radě města. p. Ondriášová - z hlediska zákona jsou stanovy v pořádku, konzultováno i s notářkou p. Kudláček stáhnout z projednání a diskutovat o uţité konstrukci Hlasování o předloţeném materiálu s upravenou důvodovou zprávou Pro: 8 (35%) Proti: 12 (52%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) - neschváleno Návrh usnesení: zastupitelstvo města po projednání ukládá radě města předložit materiál č. 11 Stanovy společnosti Ekoltes Hranice a.s. doplněný o stávající platné stanovy. T: ukládá radě města předloţit materiál č.11 stanovy společnosti Ekoltes Hranice a.s. doplněný o stávající platné stanovy. 10

11 T: O: Radka Ondriášová Pro: 19 (83%) Proti: 1 (4%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 12. Rozpočtová opatření PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky následující rozpočtová opatření: A. Městská kulturní zařízení a) kap. 1 odd pol orj Kč b) kap. 1 odd pol orj Kč ad a) zvýšení výdajů na zájmovou činnost v kultuře ad b) sníţení výdajů na ostatní záleţitosti kultury B. Oprava komunikace v ulici Sklený kopec a) kap. 3 odd pol org Kč b) kap. 3 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na silnice ad b) sníţení výdajů na ostatní záleţitosti pozemních komunikací C. Drahotušský potok oprava zídek od ul. Nádraţní po ul. Zahradní a) kap. 8 odd pol org Kč b) kap. 8 odd pol org Kč ad a) zvýšení výdajů na úpravu drobných vodních toků ad b) sníţení výdajů na odvádění a čištění odpadních vod D. Areál ubytovny Jaslo a) kap. 3 odd pol org Kč b) kap. 3 odd pol Kč c) pol Kč ad a) výdaje na pořízení areálu ubytovny Jaslo ad b) financování - zapojení zůstatků běţných účtů Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) 13. Delegování zástupců do orgánů společností s majetkovou účastí města p. Ondriášová navrhuje delegovat na valnou hromadu obchodní společnosti VaK Přerov, a.s. PhDr. Vladimíra Juračku a jako náhradníka Mgr. Ivo Lesáka. Jako člena představenstva navrhuje nominovat Ing. Vojtěcha Zimu. Do valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Hranice, a.s. navrhuje MUDr. Janu Švarcovou a jako náhradníka MUDr. Ivana Sumaru. Jako člena představenstva MUDr. Ctirada Poláška současná struktura Nemocnice Hranice, a.s. je jeden předseda představenstva a dvoučlenná dozorčí rada. Ing. Zima odstupuje z kandidatura do představenstva společnosti VaK Přerov, a.s. 11

12 Ing. Selzer navrhuje do představenstva společnosti VaK Přerov, a.s. Ing. Karla Hübla PhDr. Juračka odstupuje z kandidatury do valné hromady společnosti VaK Přerov, a.s. Ing. Selzer navrhuje do valné hromady společnosti VaK Přerov, a.s Mgr. Ivo Lesáka p. Kudláček navrhuje do valné hromady společnosti Nemocnice Hranice, a.s. MUDr. Ctirada Poláška 1. deleguje na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - město, Šířava 483/21, IČO: Mgr. Ivo Lesáka a pověřuje starostu města k podpisu plné moci, kterou tyto zástupce města zplnomocní k zastupování na valných hromadách obchodní společnosti v období Jmenovaný zástupce bude oprávněn na valných hromadách vykonávat jménem akcionáře města Hranic, veškerá práva, která mu přísluší podle stanov a zákona, 2. nominuje Ing. Karla Hübla jako člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - město, Šířava 483/21, IČO: , 3. deleguje na valnou hromadu obchodní společnosti Nemocnice Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 1245, Hranice, 75301, IČO: MUDr. Ctirada Poláška a pověřuje starostu města k podpisu plné moci, kterou zplnomocní zástupce města k zastupovaní na jednáních valných hromad obchodní společnosti v období Jmenovaný zmocněnec bude oprávněn na valných hromadách vykonávat jménem akcionáře města Hranic, veškerá práva, která mu přísluší podle stanov a zákona. T: O: R. Ondriášová Hlasování o bodu 1 Pro: 16 (70%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 4 (17%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o bodu 2 Pro: 13 (57%) Proti: 7 (30%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) Hlasování o bodu 3 (MUDr. Jana Švarcová) Pro: 9 (39%) Proti: 6 (26%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 1 (4%) - neschváleno Hlasování o bodu 3 (MUDr. Ctirad Polášek) 12

13 Pro: 14 (61%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 1 (4%) 14. Aktualizace Grantového programu a Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky aktualizaci Grantového programu města Hranic v předloţeném znění dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, a to v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 2. schvaluje aktualizaci Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic v předloţeném znění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, a to v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) 15. Územní plán Hranic návrh rozhodnutí o námitkách p. Ondriášová - uvedla materiál. Předloţeny námitky od vlastníků pozemků na území a jejich vypořádání. p. Kudláček navrhuje vyslechnout přítomné občany a staţení bodu a znovu projednání v radě města. p. Ondriášová - změnilo se pojetí územního plánování a pořizování je tam vazba na dotaci a povinnost dořešit občané na to čekají. Jsme připraveni odpovědět na případné dotazy. Stále probíhají jednání s občany. Ing. Selzer nemá informace o celkové koncepci výhledu členění územního plánu pouze dílčí území p. Ondriášová s územním plánem bylo moţné se seznámit. Doporučuje projednat pokud ne,dojde k časové prodlově. Územní plán se ještě neuzavírá budou pak ještě řešeny poţadavky města. Ing. Selzer probrat a svolat k územnímu plánu mimořádné zastupitelstvo Mgr. Lesák jedná se rozhodnutí, které zapadá do koncepce, a ta není vyjasněná p. Ondriášová bylo projednáno na komisi p. Kudláček navrhuje staţení bodu s projednání s tím, ţe se vyslechnou připomínky přítomných občanů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje stažení bodu 15 z projednání s tím, že bude umožněno vyslechnou připomínky občanů. 13

14 Ing. Špiřík podal připomínku písemně s tím, ţe doufá, ţe se jí bude komise zabývat p. Kadlec poţaduje vyloučit nebo zamítnout bod 3 B - neobsahuje pravdivé údaje. p. Ţeravík - vnitřní lázeňské území, lázeňské místo, ochranná pásma léčivých zdrojů přebírá pořizovatel od poskytovatele údajů Český inspektorát lázní a zhřídel Praha (ČILZ) takto byly data předány a zapracovány do územního plánu. Data zapracovány do koordinačního výkresu, který zastupitelstvo neschvaluje, ale je pro nás limitem vyuţití území. Zastupitelstvo schvaluje funkční vyuţití území na základě stanovisek dotčených orgánů. V současné době se jedná o statutu lázeňského místa Hranic a vnitřního lázeňského území místa projednání s ministerstvem. V srpnu 2014 zasláno vyjádření. Jedná se o dva dokumenty. Návrh na vznik lázeňského místa podává obec a na návrh ČILZ Praha schvaluje vláda ČR není to v kompetenci zastupitelstva. Město podává pouze návrh. p. Pauz námitky byly projednány v komisi pro urbanizaci a nelze souhlasit se závěry komise v bodě 3 B - námitky zamítnuty z důvodu limitu vyuţití území. Námitky občanů (nesouhlas s rozsahem vnitřního lázeňského území) byly předloţeny včas a neměly být zamítnuty. ČILZ Praha doporučuje pořizovateli územního plánu zohlednit ustanovení svého návrhu statutu v novém návrhu územního plánu tak, aby neuplatněním nového statutu nebyla vyvolána potřeba změna územního plánu. p. Ondriášová - pokud vláda schválí nové hranice, zanesou se do územního plánu a nemusí se schvalovat ţádné změny. p. Hapala - námitka 040a poţaduje, aby na tomto pozemku nebyla plocha NNZTP (nelze oplotit), ale plocha zahrad. p. Ţeravík můţe být oplocen, pokud to bylo povoleno p. Tůma námitka 109a, 110a současně navrţeno jako zóna pro venkovské bydlení, chce změnit na zónu VD rozšíření podnikání (stavba haly) p. Ţeravík - jedná se o plochu rekreace, zahrádky. V novém územním plánu vymezena nová plocha pro podnikání u komunikace II/440. Navrţena zóna venkovského bydlení umoţňuje i drobné podnikání dle poţadavku p. Tůmy, které by nemělo rušit tuto zónu oddychu. p. Raindl - nepodařilo se odklonit kamionovou dopravu z Velké. Pozemek p. Tůmy je tímto provozem znehodnocen. Navrhuje posunout zónu zelně a klidu dál od komunikace. p. Šafařík - podá námitku písemně p. Zahradník námitka 044a - na pozemku je návoz udělat celkovou úpravu. Je zde transformátor. Má se zde rozšiřovat silnice - navrţena studie. Doporučuje, aby se toto území začalo řešit. p. Ţeravík p. Zahradník poţadoval o zařazení těchto pozemků jako plochy vymezené pro bydlení, je zde ale svaţitý terén obtíţně dopravně napojitelné, zatíţeno vysokým napětím. Proto je zde navrţena plocha zahrádek, která nepoţaduje nároky na dopravní a technickou infrastrukturu jako plochy pro bydlení. Problém návozu územní plán neřeší. p. Ţurmanová Presbeton Drahotuše proběhla změna na lehkou výrobu? p. Ţeravík v návrhu územního plánu je navrţena plocha pro lehkou výrobu a část lokality navrţena do plochy výroby a skladování, sklady. Bylo poţadováno jako lokalita pro výrobu těţkou zamítnuto. 14

15 p. Úlehla - námitka 086a zamítavé stanovisko p. Beneš p. Ţeravík pozemek nad rybníkem v Drahotuších kolem rybníku vymezena rekreační oblast. Navrţení odbočení z vysokorychlostní ţelezniční tratě proto není vhodné zařazovat jako plocha pro bydlení. Návrh usnesení: zastupitelstvo města po projednání vzalo na vědomí námitky přítomných občanů proti návrhu územního plánu města Hranic při veřejném projednání a ukládá radě města svolat pracovní jednání zastupitelstva města Hranic k projednání návrhu nového územního plánu v termínu do bere na vědomí námitky a připomínky občanů k návrhu Územního plánu města Hranic pro veřejné projednání, zpracovaného Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., v květnu 2014 č. objednávky U ukládá radě města svolat pracovní jednání zastupitelstva města k projednání návrhu nového územního plánu v termínu do T: O: Ing. Robert Selzer Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%) Hlasování o následném projednání bodu č. 16 Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 16. "Protipovodňová opatření na Bečvě" - návrh řešení opěrné zdi v lokalitě ulice Kropáčova Ing. Zedníček pro dokumentaci pro územní řízení bylo v ulici Kropáčova navrţeno navýšení současných zdí. Probíhaly průzkumné práce stávající zdi ani jejich podloţí neodpovídají svým stavem tomu, aby na ně mohlo být toto navýšení provedeno mohlo by dojít k jejímu poškození nebo i destrukci. Proto muselo být navrţeno jiné řešení. Projektant navrhl 4 varianty řešení, z finančních důvodů byly na komisi vybrány 2. Předpokládané náklady na původní variantu byly cca 5 mil. Kč. Varianty: - nahrazení stávajících nábřeţních zdí zdí novou zhotovenou z betonového masivu obloţenou kamenem zaloţena na betonových pilotech a na ní umístěna zídka náklady cca 46 mil. Kč. - výstavba nové zdi odsazené od zdi původní levnější varianta náklady cca 18 mil. Kč. Kaţdá protipovodňová stavba (financována z Ministerstva zemědělství) prochází přes posudek strategického experta (posuzuje veškeré náklady na výstavbu protipovodňových opatření proti škodám, které by vznikly, kdyby se tato opatření nerealizovala). Proto je nutné rozhodnout, která varianta má být realizována pro pokračování dalších projekčních prací. 15

16 Ing. Selzer - zajímal by ho celý projekt protipovodňových opatření, časový harmonogram jednotlivých staveb. Ing. Zedníček pokud budou projekční práce probíhat dle našeho harmonogramu, budou se v roce 2015 dokončovat projekční přípravy na jezovou konstrukci, následovat budou administrativní postupy a v roce 2017 by se mohlo přistoupit k realizaci stavby a následovaly by 2 roky realizačních prácí. Mgr. Raindl za mostem na pravé straně se trhá svah Ing. Zedníček problém řešen jiţ v minulosti proběhlo zaměřování nehýbe se hráz, ale cyklostezka. p. Kudláček celá stěna je historicky významná zváţit variantu zachování stávající zdi a neodbagrovávat svah na druhou zeď opticky řešit pochůznou plochou (ochranná zeď skrytá za zdí historickou). Ing. Zedníček tato varianta zvaţována vyhodnocena jako nejdraţší cca 50 mil. Kč (výkopové práce za nestabilní konstrukcí se sypkým materiálem). projektant nemůţeme garantovat ţivotnost zdi na 100 let p. Zapatová jaká bude délka hráze? Proč nepokračuje zídka i dál? Ing. Zedníček na zídku navazuje zemní hráz p. Randýsek jak bude vyuţit svah pro veřejnost? Ing. Zedníček - vznikne tzv. berna (níţe poloţená vodorovná plocha) její šířka je 3 m o to bude rozšířeno koryto Bečvy pozitivně ovlivňuje odtokové poměry Ing. Selzer řeší se zdutí koryta do Veličky a Ludiny? Ing. Zedníček k omezenému časovému horizontu řešil projektant pouze protipovodňová opatření na Bečvě a jednotlivé přítoky budou řešeny v další fázi. p. Vlasáková mobilní hrazení mobilní systémy jak je vidíme v Praze Ing. Zedníček mobilní hrazení finančně a časově náročné Ing. Hübl přednesl k tomuto materiálu připomínky ve smyslu předloţeného materiálu na stůl. Ing. Zedníček hladiny a odtokové poměry - odborné firmy vycházely z dat uvedených z ČHMÚ splňovaly podmínky (nesniţovat odtokové poměry, navrţeny lokální opatření na 50letou vodu). Ing. Selzer projektant počítal ze současné hladiny nebo z hladiny aţ po vybudování rozšíření jezu? Ing. Zedníček počítáno s hladinou, která byla v dokumentaci pro územní řízení s rozšířením jezu Ing. Hübl - v projektu uvedeny výšky hladin bez rozšíření jezu. V profilu u hrázky měla být hladina o 0,5 m niţší 16

17 Ing. Zedníček hladina je dynamická limitní území začíná u mostu, o 1 m se jedná u jezu, směrem k mostu se stupňuje. Protipovodňové stavby musí splňovat určité kritéria hráze na 100 letou vodu ji musí převyšovat min. o 50 cm, zídky o 30 cm. Ing. Selzer jaká je výška hladiny? Kalkuluje se správnou výškou? Ing. Zedníček ano Ing. Hübl zpracovat zjednodušenou krátkou studii k určení oprávněnosti mých připomínek Ing. Zedníček buď se přijmou fakta předloţená renomovanými firmami, která vycházely z dat od státních institucí a na jejich základě naprojektovaly tyto stavby nebo v případě neschválení dojde k nesouladu s časovým harmonogramem - muselo by se začít od začátku (práce jiţ probíhají od roku 2010). Ing. Hübl jiţ tyto dokumenty připomínkoval a také na nich pracoval a nyní je zpochybňuje. Ing. Hübl nezpochybňuje, jen našel nesrovnalosti. Zajistil by o odborné firmy zpracování posudku. Neměl moţnost se k těmto materiálům vyjádřit dříve. Ing. Selzer co se stane při posunutí rozhodnutí zastupitelstva města o měsíc? Ing. Zedníček je uzavřena smlouva o dodávce projektové dokumentace - zpoţdění znamená náklady navíc měsíční p. Ondriášová Ing. Hübl zpochybňuje výšky hladin, tady se jedná o technické řešení Ing. Hübl zeď je v majetku Povodí město by se nemělo finančně spolupodílet Ing. Zedníček město je subjekt, který má právo se chránit a investovat do své ochrany. Po 10 letech přechází stavba do vlastnictví chráněného subjektu Ing. Hübl - projekt je navrţen na stav po vybudování suché nádrţe Teplice. Není však posouzen vliv stavby při velkých povodních (r a 2010) na současný stav bez transformace vybudovanou suchou nádrţí Teplice, kdy dojde k přelití hráze na pravém i levém břehu Bečvy do parku. Projekt doplnit o posouzení stavu při průtoku Q50 = 799 m3/s a větším pro současný stav bez vybudované suché nádrţe Teplice. Ing. Zedníček neprošlo by to přes 3 projekční kanceláře, kdyby s tímto nepočítaly Ing. Hübl nechat zpracovat posudek vyjádření k jeho připomínkám PhDr. Juračka od roku 1997 se řeší otázka protipovodňových opatření tímto to brzdíme. Bude hlasovat pro variantu 2. odešla Vlasáková Hlasování o variantě 1 Pro: 2 (9%) Proti: 13 (57%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 1 (4%) - neschváleno Hlasování o variantě 2 Pro: 6 (26%) Proti: 5 (22%) Zdrţelo se: 9 (39%) Nehlasovalo: 1 (4%) 17

18 - neschváleno Mgr. Lesák odsouhlasit jednu z variant předloţeného materiálu a paralelně nechat zpracovat studii v případě souladu jiţ tento materiál nepředkládat, pokud bude v rozporu, bude se řešit na květnovém zastupitelstvu. p. Ondriášová mohlo by se prodraţit raději práce zastavit a pokračovat v nich aţ po zpracování navrhované studie k posouzení výšky hladiny. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zpracování studie k prověření výšky hladiny řeky Bečvy při Q50 před a po rozšíření jezu a ukládá radě města zajistit financování této studie. T: zpracování studie k prověření výšky hladiny řeky Bečvy při Q50, před a po rozšíření stávajícího jezu a ukládá radě města zajistit financování této studie. T: O: Ing. Robert Selzer Pro: 12 (52%) Proti: 2 (9%) Zdrţelo se: 6 (26%) Nehlasovalo: 1 (4%) 19:15 přestávka 19:45 konec přestávky 17. Opakované projednání zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic Ing. Bc. Vyplelík pokud nebude do 60-ti dnů sjednána náprava (vyhláška zrušena), rozhodne MV ČR o pozastavení její účinnosti. K Ústavnímu soudu byla podána OZV z Přerova. Ať uţ by o této vyhlášce rozhodl Ústavní soud jakkoliv, MV ČR uţ naši OZV nemůţe stáhnout. 1. neschvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území města Hranic. Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) 18. Finanční výbor Ing. Těšík za předkladatele stahuje bod 3 předloţeného materiálu plán práce finančního výboru na rok 2015 dle přílohy 18

19 2. pověřuje finanční výbor provedením kontroly výsledků hospodaření a výsledku auditu společnosti Ekoltes Hranice, a.s. za období roku 2014 Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) 19. Hodnotící zpráva k Programu rozvoje města Hranic Ing. Selzer z pověření Ing. Hübla stahuje jeho připomínky k tomuto materiálu Hodnotící zprávu o plnění Akčního plánu pro rok 2014, Plnění Akčního plánu pro rok 2014 a Návrh Akčního plánu pro roky T: O: Radka Ondriášová 2. ukládá Mgr. Lesákovi iniciovat přezkoumání procesů vyhodnocovaní Akčního plánu pro následující období. T: O: Mgr. Ivo Lesák Pro: 15 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 5 (22%) Nehlasovalo: 1 (4%) 20. Zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2014 PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky 1. bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ Hranice za rok 2014, včetně zprávy o systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 bez připomínek. Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (9%) 21. Zpráva o činnosti Městské policie Hranice za rok 2014 p. Ţurmanová zvýšení kontroly na Masarykově náměstí v době hod. - nepořádek, kontrolovat průjezd aut p. Kudláček posílení městské policie o 2 stráţníky PhDr. Juračka v programovém prohlášení rady města bylo navrţeno navýšení počtu stráţníků, ale bylo prozatím zamítnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků Mgr. Raindl lze, aby městská policie kontrolovala děti mladší 15 let po hod. a dále kontrola v dopoledních hodinách proč nejsou ve škole? 19

20 1. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Hranice za rok 2014 v předloţeném znění. T: O: M. Mann Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 22. Personální záležitosti - zastupitelstvo města PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky. měsíční odměny a příplatky : a) členům zastupitelstva města b) členům rady města c) předsedům a členům výborů d) předsedům a členům komisí rady města dle důvodové zprávy s tím, ţe při souběhu výkonu několika funkcí náleţí neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna za souhrn odměn za jednotlivé funkce (v souladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a v souladu s 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) Účinnost: od Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) 23. Spolek Odpady Olomouckého kraje PhDr. Juračka uvedl materiál, v diskuzi nebyly vzneseny ţádné připomínky 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje usnesení Zastupitelstva města Hranic č. 785/ ZM 32, ze dne ve věci zaloţení dobrovolného spolku obcí, mikroregionů a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku 3. schvaluje zaloţení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady Olomouckého kraje, z.s." za účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem dle důvodové zprávy 4. schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle příloh důvodové zprávy 20

21 5. schvaluje členství města Hranic ve spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle důvodové zprávy 6. pověřuje starostu města Hranic podpisem zakladatelské smlouvy a stanov spolku "Odpady Olomouckého kraje, z.s." Pro: 19 (83%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) 24. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce dle 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů PhDr. Juračka - tisková zpráva z Lázní Teplic n/b. - nový výkonný ředitel lázní MUDr. Luděk Pelikán. Dále oznámil, ţe na příštím zasedání zastupitelstva města Hranic podá rezignaci na funkci starosty města Hranic z důvodu rozpadu koalice p. Ondriášová oznámila, ţe na příštím zasedání zastupitelstva města Hranic podá rezignaci na funkci místostarostky města 1. bere na vědomí informaci pro občany ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů o činnosti rady města za období březen Pro: 20 (87%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (4%) 25. Náměty, připomínky, různé Bc. Kopřivová informovala o akci vyhlášení Pedagog roku, pořádané Ol. krajem. Oceněni dva pedagogové Mgr. Marie Vávrová (Gymnázium Hranice) a Mgr. Hana Nováková (SLŠ Hranice) a zvláštní cenu náměstka Ol. kraje získal PhDr. Radovan Langer (ředitel Gymnázia Hranice). Poděkovala městské policii za práci s dětmi. MUDr. Polášek navrhuje změnu termínu zasedání zastupitelstva města na změnu termínu konání květnového zasedání zastupitelstva města Hranic na Pro: 13 (57%) Proti: 3 (13%) Zdrţelo se: 4 (17%) Nehlasovalo: 1 (4%) p. Kudláček ukončení spolupráce s Hranickým týdnem. Je záměr vydávat vlastní tisk? PhDr. Juračka rada usnesením 197/2015 RM 5 ze dne vypověděla smlouvu o spolupráci se společností VLTAVA-LABE-PRESS a.s. (Hranický deník). Město by mělo začít 21

22 vydávat vlastní periodikum, které bude vycházet měsíčně a byl by distribuován občanům do schránek. PhDr. Vladimír Juračka poděkoval všem za účast a v 21:35 hod. ukončil 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Součástí zápisu je usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hranic. Zvukový záznam z jednání je zveřejněn na webových stránkách města Hranic. PhDr. Vladimír Juračka starosta města Radka Ondriášová místostarostka města Ověřovatelé: Mgr. Hana Čamborová Karla Vlasáková 22

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 3. 5. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 14. 6. 2012 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE 1. Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 12. 12. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Usnesení 448/2012 - ZM 18 ze dne 15. 11. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 15.11.2012

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014

USNESENÍ. z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 33. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Usnesení 801/2014 - ZM 33 ze dne 4. 9. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.9.2014

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC

Město Hranice QI 42-02-05 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S BYTOVÝM FONDEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC Město Hranice QI 42-02-05 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRANIC QI 42-02 - 05 Tyto zásady slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Šárka

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: PhDr. Vladimír Juračka Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013

USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Usnesení 612/2013 - ZM 26 ze dne 10. 10. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.10.2013

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014. Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014. Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy

Více

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-03/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-03/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov Předsedající, starosta

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z I. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 09. března 2011 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově (řádné zasedání) Přítomni:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 2.9.2014 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5.

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Usnesení 91/2015 - ZM 5 ze dne 14. 5. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. PhDr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 5. 9. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 08. 10. 2015 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Radka Ondriášová. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Ing. Radka Ondriášová. Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 28 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor stavební úřad, životního prostředí

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014

USNESENÍ. z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 67. schůze Rady města Hranic, dne 10. 3. 2014 Usnesení 2162/2014 - RM 67 ze dne 10. 3. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 10.3. 2014 bez

Více

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu

Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO :19:32 01_volba_návrhová komise + ověřovatelé zápisu Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 13.12.2012 16:18:06 00Program Ing. Jiří Haša KDU-ČSL 21 Nehlasoval Pro: 18 (90%) Proti: 0 (0%) Zdrţelo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (10%) Předsedá: HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007

Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Obec Kostice Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 3. září 2007 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 3.9.2007 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Tučková

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis č. 17. ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám.

Zápis č. 17. ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Zápis č. 17 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015

Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Zápis č. 35/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 23. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Jana

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 9. 2012 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více