Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech a na vesnicích 3. Využití arteterapie ve speciální MŠ 4. Volnočasové a rekreační aktivity dětí s handicapem 5. Integrace žáků s handicapem do běžné ZŠ 6. Dětský autismus 7. VV v autistické třídě 8. Profesní orientace osob s MR v USP 9. Srovnání výuky lyžování dětí intaktních s dětmi s autismem 10. Výchova dětí s autismem v rodině 11. Práce asistenta pedagoga v běžné a speciální ZŠ 12. Působení hipoterapie na děti s mentálním postižením 13. Děti s MR v procesu školního vzdělávání 14. Canisterapie a její využití při práci s osobami s mentálním postižením 15. Muzikoterapie a její využití při práci s dětmi 16. Působení canisterapie na osoby s MR a autismem 17. Diagnostika školní zralosti předškolního věku 18. Pracovní činnosti osob s MR v ústavní péči 19. Výcvik terapeutického psa pro využití při práci s dětmi Etopedie 1. Problematika závislosti dětí staršího školního věku 2. Přírodní omamné látky a jejich užívání ve společnosti 3. Sebepoškozování jako porucha chování u dětí 4. Vliv výtvarných činností na děti s ADHD 5. Poruchy chování u dětí s DD 6. Život rodin s dětmi s ADHD 7. Systém náhradní rodinné péče se zaměřením na DD 8. Náhradní rodinná péče adopce 9. Poruchy chování v období adolescence 10. Resocializace dětí z DD a jejich začlenění do společnosti 11. Specifika výchovně-vzdělávacího systému u dětí s ADHD 12. Činnost občanského sdružení Klub dětem dobrovolná práce s dětmi z DDM, KÚ a nemocnic 13. Výchova dítěte s hyperaktivitou v běžné ZŠ 14. DD se školou organizace vnitřního života

2 Logopedie 1. Logopedická prevence zaměřená na opožděný vývoj řeči dětí předškolního věku 2. Kompenzační pomůcky používané v logopedické praxi 3. Poruchy plynulosti tempa řeči 4. SPÚ dětí na ZŠ 5. Rozvoj slovní zásoby a fonematického sluchu dětí předškolního věku 6. Dítě s vývojovou poruchou učení na ZŠ Somatopedie V, W 2. A 1. Vývoj dítěte s DMO v raném a předškolním věku 2. Vliv DMO na výchovu a vzdělávání dětí mladšího školního věku 3. Přejídání a obezita 4. Systém léčebných zařízení pro děti 5. Život dítěte se svalovou dystrofií 6. Lázeňská péče obézních dětí 7. Hipoterapie a vliv na děti s DMO 8. Psychosociální situace jedince s tělesným postižením 9. Poruchy příjmu potravy - bulimie 10. Využití terapeutických přístupů u osob se zdravotním postižením Tyflopedie 1. Pohybové aktivity při práci s dětmi slabozrakými Hudební výchova 1. Hudební animace pro seniory (vytváření činných hudebních programů pro lidi v produktivním věku a postproduktivním věku) 2. Hudební poslech jako forma relaxace v ústavech sociální péče 3. Muzikoterapie v zařízeních pro klienty s handicapem (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením) 4. Zásobník písní a hudebních doprovodů pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Rozvoj hudebnosti a intonačních schopností v MŠ nebo ve volném čase 6. Vedení dětského pěveckého sboru v MŠ, ve školských nebo mimoškolských zařízeních (metodický sborník) 7. Rozvoj hudební představivosti a fantazie v MŠ (v zařízeních pro volný čas) 8. Možnosti práce s písní (se zaměřením na vybranou hudební oblast)

3 Výtvarná výchova 1. Výtvarná výchova v autistické třídě 2. Využití prvků arteterapie v MŠ speciální 3. Relaxační výtvarné hry v MŠ vliv na rozvíjení kreativity a chování dětí v MŠ Cizí jazyk 1. Práce s postiženými lidmi dobrovolnická činnost 2. Charitativní organizace v České republice 3. Adopce na dálku (historie, současnost) 4. Pomůcky pro dyslektiky při výuce angličtiny/němčiny 5. Univerzita třetího věku (program seminářů na 1 výukový rok) ANJ, NEJ Dramatická výchova 1. Kostým a jeho využití v dramatické výchově 2. Vztah pedagoga a žáka v dramatické výchově 3. Možnosti uplatnění celoplošné dramatické hry Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s lesními ekosystémy v ČR 2. Dětské nemoci v ČR 3. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku Předškolní pedagogika V, W 2. B 1. Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ 2. Zásobník činností pro rozvoj jemné a hrubé motoriky 3. Poruchy chování v předškolním věku 4. Šikana v předškolním věku 5. Poruchy příjmu potravy v dětském věku 6. Volnočasové aktivity dětí 7. Environmentální výchova zaměřená na ekologii 8. Příprava dítěte předškolní věku na vstup do ZŠ 9. Diagnostika dítěte předškolního věku 10. Nadané dítě v MŠ

4 Hudební výchova V, W 2. B 1. Poslechové činnost v MŠ 2. Rozkvetlá louka jako téma hudebních činností v MŠ 3. Za zvířátky do pohádky jako téma hudebních činností v MŠ 4. Námětové hry jako součást hudebních činností v MŠ 5. Zásobník tanečních činností pro MŠ v návaznosti na RPV 6. Hudebně pohybové dovednosti v MŠ (v zařízeních pro volný čas zásobník) 7. Prostředky rozvoje rytmických schopností v PŠV/ŠV 8. Vedení a organizace pěveckých kroužků 9. Základní hudební terminologie v prostředí MŠ 10. Motivační a aktivační prvky při výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu v MŠ 11. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Dramatická výchova V, W 2. B 1. Prvky dobrodružství v dramatické výchově 2. Meditační prvky DV a jejich užití ve více MŠ Výtvarná výchova V, W 2. B 1. Otisky, stopy inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v MŠ 2. Přírodní materiály ve výtvarných činnostech v MŠ 3. Tematická řada jako metoda seznamování dětí s keramikou v MŠ 4. Využití různých druhů papíru ve výtvarných činnostech v MŠ Přírodní vědy V, W 2. B 1. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku 2. Matematické příběhy pro nejmenší 3. Využití přírodovědných pokusů při práci s dětmi 4. Využití dotykové tabule v MŠ Český jazy a literatura, Společenské vědy V, W 2. B 1. Zásobník textů a cvičení pro rozvoj řeči v MŠ 2. Deficity komunikačních schopností dětí předškolního věku 3. Náměstník literárních textů podporující rozvoj čtenářství u dětí a mládeže 4. Nonsensová poezie a její využití v předškolním vzdělávání 5. Využití prózy s přírodní tématikou pro rozvoj poznání dětí a mládeže 6. Rozvoj fonematického sluchu v MŠ

5 7. Kniha a televize v životě dítěte předškolního věku 8. Využití tištěných periodik při práci s dětmi v MŠ 9. Téma multikulturality v RVP PV 10. Projevy intolerance a způsoby jejich odstraňování ve vzdělávacím systému Tělesná výchova V 2. B 1. TV volnočasové aktivity dětí PŠV Cizí jazyk V, W 2. B, C 1. Výuka angličtiny v předškolním věku 2. Jazyková výchova jako volnočasová aktivita v předškolním věku 3. Vedení kroužku angličtiny v MŠ 4. Angličtina od nejútlejšího věku 5. Angličtina v MŠ srovnání českého a britského systému 6. Výuka cizích jazyků v zahraničních předškolních zařízeních ANJ/NEJ Přírodní vědy 1. Dítě předškolního věku a rozvoj rodičů 2. Sociální adaptace dětí při vstupu do MŠ 3. Sourozenecké konstelace 4. Vývoj hry u dítěte 5. Výchovné prostředí dětského domova 6. Nejčastější poruchy chování u dětí a mládeže 7. Projekt Zdravá MŠ a MŠ z hlediska komparativního 8. Vliv masmédií a techniky na děti předškolního věku 9. Montessori MŠ versus MŠ s prvky programu Začít spolu 10. Spolupráce MŠ s rodinou 11. Jak žít a nezbláznit se (výchova dítěte dle L. Pekařové) 12. Rodinné centrum a jeho činnost 13. Výskyt problémového chování dítěte v MŠ 14. Rozvoj myšlení prostřednictvím předmatematických činností Tělesná výchova 1. Zimní sporty v předškolním věku 2. Metodika plavání dětí předškolního věku 3. Volnočasové aktivity dětí předškolního věku

6 Dramatická výchova 1. Příběh v dramatické výchově 2. Využití stolních her ve výchově 3. Archetyp a dramatická výchova 4. Využití výtvarných prvků v dramatické výchově 5. Čteme dětem dvacet minut denně 6. Otázka jako klíč v příběhu 7. Využití vnímání a dynamiky prostoru pro hru 8. Klasická kouzelná pohádka versus moderní uchopení pohádkového motivu CJL, SVV 1. Dítě s vadou řeči v běžné MŠ 2. Didaktické pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 3. Diagnostika úrovně řečového projevu dětí předškolního věku 4. Nonsensová pohádka a její využití v činnostech MŠ 5. Obraz současného dětství v literatuře pro děti a mládež, využití při práci s dětmi 6. Mýty, báje a pověsti pro děti a mládež 7. Využití básnického textu v RVP PV 8. Vliv médií na život dětí předškolního věku 9. Porodnost v sociologické perspektivě 10. Učení v procesu poznávání dítěte předškolního věku Výtvarná výchova 1. Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech v MŠ 2. Historické památky jako inspirační zdroj pro metodickou řadu výtvarných činností 3. Tvorba loutek a hraček s dětmi v MŠ Přírodní vědy 1. Očkování dětí v ČR 2. Seznamování dětí s vodními ekosystémy v ČR 3. Výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí předškolního věku 4. Sociální sítě Hudební výchova 1. Možnosti relaxačních poslechů v předškolním zařízení 2. Roční období jako téma hudebních činností v MŠ

7 3. Rozvoj poznání dětí PŠV prostřednictvím hudebních činností 4. Taneční činnosti a jejich specifika pro předškolní děti 5. Rozvoj pěveckých dovedností u dětí předškolního/školního věku 6. Pěvecké činnosti v rámci třídního vzdělávacího programu v MŠ 7. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v předškolních zařízeních 8. Vývoj a odborné využití vlastní učební pomůcky pro hudebně výchovné činnosti v předškolním a mladším školním věku 9. Metodika výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ z hlediska komparativního 10. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Hudební výchova V, W2. D 1. Možnosti relaxačních poslechů v daném zařízení (školská i mimoškolská zařízení pro volný čas) 2. Taneční činnosti v zařízeních pro volný čas 3. Hlasová cvičení v rámci zájmové hudební výchovy ve školských a mimoškolských zařízeních pro VČ 4. Diagnostika hudebnosti, tvorba testů v závislosti na věku dítěte (a jejich ověřování) 5. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti ve školských a mimoškolských institucích (v zařízeních pro VČ) 6. Klavírní skladby pro děti a mládež a jejich využití v pedagogické praxi (tematické bloky) 7. Základní hudební terminologie v institucích pro VČ dětí a mládeže 8. Využití moderní informační technologie při HV (PC, internet) 9. Využití kytary v zařízeních volného času/kytarové doprovody písní, zásobník, tabulatury akordů, přehled rytmických stylů pravé ruky Výtvarná výchova V, W2. D 1. Inspirace umění přírodních národů v řadě výtvarných činností 2. Vliv reklamy a vizuální kultury současnosti na utváření estetického vnímání dětí a mládeže 3. Kulturní památky regionu a jejich využití v mimoškolní výchově 4. Všemi smysly výtvarný projekt 5. Design a kultura bydlení jako možnost vytváření vkusu 6. příroda českotřebovského regionu ve výtvarném projektu pro děti ZŠ 7. Tělesná výchova V, W2. D 1. Vliv downhillu na fyzické, duševní a morální hodnoty mládeže a dospělých

8 2. Porovnání moderních tanců různých věkových skupin 3. Tréninkové metody staršího žactva ve fotbale 4. Porovnání vývoje kopané u nás a ve světě 5. Vývoj hokejbalu v Čechách a ve světě 6. Standardní situace a tréninky dospělých v oddílu kopané TJ Sokol Opatovice 7. Vliv jógy na sportovní výkon 8. Volnočasové aktivity v extrémních podmínkách 9. Kondiční cvičení pro začátečníky 10. Netradiční sporty ve výuce tělesné výchovy na základních a středních školách 11. Porovnání plaveckých škol u nás a ve světě s důrazem na předškolní věk 12. Tréninkové metody a příprava v sálové kopané staršího školního věku 13. Různé metody lyžování dětí mladšího školního věku 14. Vodní sporty zaměřené na windsurfing, kanoistiku a kaiting, jejich metodika nácviku 15. Metodika cvičení jumpingu pro začátečníky a pokročilé 16. Tréninkové metodiky v lacrosu staršího školního věku 17. Sportovní gymnastika jako součást výuky na středních školách, metodika nácviku na různých nářadích Cizí jazyk V, W2. D 1. Metodika výuky lyžování dětí cizinců RUJ, NEJ, ANJ 2. Olympijské hry 3. Památky Unesco na území ČR 4. ČR očima cizinců 5. Antonín Dvořák ve světě

9 Návrh absolventských prací dálkové studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Využití konceptu bazální stimulace u osob s kombinovanými vadami 2. Asistent pedagoga u dětí s kombinovanými vadami 3. ZŠ a MŠ církevní, organizace péče dětí předškolního věku 4. Práce osobního asistenta s dítětem s PAS na běžné ZŠ 5. Chráněné bydlení pro mentálně postižené a jejich socializace 6. Terapeutické přístupy k osobám s kombinovanými vadami 7. Didaktické pomůcky a jejich použití v praxi 8. Kompenzace specifického chování dětí autistického spektra Etopedie 1. Závislosti gamblerství mladistvých 2. Četnost užívání návykových látek u mladistvých a možnosti prevence 3. Syndrom CAN v DD 4. ADHD a SPU dětí školního věku 5. Šikana na ZŠ 6. Výchova a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách 7. Život dětí v DD a jejich začlenění do běžného života Logopedie 1. Řečová a percepční příprava předškolních dětí pro zahájení povinné školní docházky 2. Metody práce s dětmi předškolního věku 3. Komunikační a sociální problémy dětí s autismem 4. Stimulace komunikačních schopností dětí v MŠ 5. Práce asistenta pedagoga na ZŠ 6. Logopedické pomůcky 7. Relaxační techniky a jejich využití v prostředí školní družiny Somatopedie 1. Narušení vývoje dítěte po očkování 2. Jóga a relaxační techniky osob se zdravotním postižením 3. Stimulace pohybového vývoje pomocí vojtovy metody u dětí do 3 let 4. Apalický syndrom a možnosti jeho zvládnutí 5. Volnočasové aktivity v domově se zdravotním oslabením

10 Surdopedie 1. Výchova a vzdělávání dítěte s kochleárním implantátem Tyflopedie 1. Asistence u dítěte se zrakovou vadou 2. Využití muzikoterapie při práci s jedinci s postižením 3. Připravenost pedagogických pracovníků na práci s dítětem se zrakovým postižením Cizí jazyky 1. Letní paralympijské hry 2. Terapeutické činnosti pro handicapované děti (arteterapie, muzikoterapie, atd.) 3. Možnosti pracovního uplatnění handicapovaných osob (srovnání ČR a zahraničí) 4. Nízkoprahová centra pro mládež (srovnání ČR a zahraničí) Výtvarná výchova 1. Ilustrace příběhu ve výtvarných činnostech s dětmi (klienty) 2. Výtvarné etudy cesta k uvolnění psychické či fyzické tenze 3. Místo, kde žiji výtvarný projekt jako prostředek integrace Přírodní vědy 1. Využití didaktických her pro rozvoj ekologického myšlení 2. Zdravý životní styl u dětí a mládeže 3. Kyberšikana Hudební výchova 1. Poslechové činnosti pro seniory (poslechové pořady a besedy) 2. Hudebně zájmové aktivity v rámci andragogiky (zásobník činností) 3. Zásobník muzikoterapeutických aktivit 4. Instrumentální partitury pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Problematika pěvecké zaostalosti (a její řešení náprava) v zájmové hudební výchově 6. Kreativita jako současný trend v hudebně výchovných činnostech 7. Skladby pro děti a mládež v díle významných hudebních skladatelů (skladatele)

11 Dramatická výchova 1. Outdoorová hra s prvky dramatické výchovy 2. Práce s tématem v dramatické výchově 3. Využití netradičních materiálů v dramatické výchově Předškolní pedagogika 1. Předškolní vzdělávání v ČR a Nizozemí z hlediska komparativního 2. Dopravní výchova v předškolním vzdělávání 3. Lateralita z pohledu pedagoga 4. Vliv baby masáží (arteterapie) na psychiku dítěte v předškolním věku 5. Rozvoj dětí v MŠ pomocí canisterapie 6. Výchova ke zdraví v MŠ 7. Církevní předškolní vzdělávání 8. Neklidné dítě v MŠ 9. Vliv pohádky na psychický vývoj dítěte a chování v kolektivu 10. Přípravná třída pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s vodními systémy v ŠR 2. Využití příběhů pro rozvoj ekologického myšlení 3. Zdravá výživa ve školních zařízeních 4. Matematické příběhy pro nejmenší 5. Didaktické hry rozvíjející matematické představy dětí předškolního věku Cizí jazyk 1. Svátky a tradice anglicky mluvících zemí aplikované hravou formou do činností AJ v MŠ 2. Metodika využití pohádek při výuce cizího jazyka v MŠ 3. Dramatická výchova jako prostředek jazykové výchovy v MŠ 4. Využití flashcards v kroužku anglického jazyka v MŠ Hudební výchova 1. Poslechové činnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP 2. Rozvoj matematických představ prostřednictvím hudebně výchovné činnosti 3. Zásobník didaktických her rozvíjejících hudební schopnosti 4. Rytmus a pohyb v MŠ

12 5. Hlasová výchova v MŠ 6. Nácvik písně jako součást RVP v předškolní výchově 7. Zásobník písní a instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v MŠ (vázající se k tématu TVP) 8. Tvorba učebních pomůcek pro rozvoj hudebnosti a jejich ověřování v předškolní (školní) praxi 9. Kytarový doprovod písní v MŠ Český jazyk a literatura, Společenské vědy 1. Způsoby práce s knihou v MŠ 2. Mámo, táto, přečti mi aspoň kousek tvorba projektu na podporu čtenářství 3. Využití regionální literatury pro rozvoj poznání dětí a mládeže 4. Náměty a inspirace pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 5. Specifika jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí 6. Dětský folklor a jeho uplatnění v činnostech MŠ 7. Předsudky a stereotypy u dětí předškolního věku 8. Extremismus jako vzdělávací a výchovné riziko 9. Námětník protipředsudkových cvičení 10. Způsoby výuk kontroverzních témat na ZŠ Výtvarná výchova 1. Lidové tradice českých zemí ve výtvarných činnostech dětí v MŠ 2. Využití recyklovatelných materiálů ve výtvarné výchově v MŠ 3. Podněty z výtvarného umění pro tvůrčí aktivity dětí v MŠ 4. Motivace zážitkem ve výtvarné výchově v MŠ 5. Obnovitelné zdroje ve výtvarných činnostech dětí v MŠ Tělesná výchova 1. Vybrané metodiky v plavání dětí předškolního věku 2. Vyučovací postupy ve sjezdovém lyžování nejmladších věkových kategorií 3. Jóga jako prevence pro správné držení těla v předškolním věku Dramatická výchova 1. Transformace her pro účely předškolní výchovy 2. Loutkové divadlo a jeho využití v předškolní výchově

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více