Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech a na vesnicích 3. Využití arteterapie ve speciální MŠ 4. Volnočasové a rekreační aktivity dětí s handicapem 5. Integrace žáků s handicapem do běžné ZŠ 6. Dětský autismus 7. VV v autistické třídě 8. Profesní orientace osob s MR v USP 9. Srovnání výuky lyžování dětí intaktních s dětmi s autismem 10. Výchova dětí s autismem v rodině 11. Práce asistenta pedagoga v běžné a speciální ZŠ 12. Působení hipoterapie na děti s mentálním postižením 13. Děti s MR v procesu školního vzdělávání 14. Canisterapie a její využití při práci s osobami s mentálním postižením 15. Muzikoterapie a její využití při práci s dětmi 16. Působení canisterapie na osoby s MR a autismem 17. Diagnostika školní zralosti předškolního věku 18. Pracovní činnosti osob s MR v ústavní péči 19. Výcvik terapeutického psa pro využití při práci s dětmi Etopedie 1. Problematika závislosti dětí staršího školního věku 2. Přírodní omamné látky a jejich užívání ve společnosti 3. Sebepoškozování jako porucha chování u dětí 4. Vliv výtvarných činností na děti s ADHD 5. Poruchy chování u dětí s DD 6. Život rodin s dětmi s ADHD 7. Systém náhradní rodinné péče se zaměřením na DD 8. Náhradní rodinná péče adopce 9. Poruchy chování v období adolescence 10. Resocializace dětí z DD a jejich začlenění do společnosti 11. Specifika výchovně-vzdělávacího systému u dětí s ADHD 12. Činnost občanského sdružení Klub dětem dobrovolná práce s dětmi z DDM, KÚ a nemocnic 13. Výchova dítěte s hyperaktivitou v běžné ZŠ 14. DD se školou organizace vnitřního života

2 Logopedie 1. Logopedická prevence zaměřená na opožděný vývoj řeči dětí předškolního věku 2. Kompenzační pomůcky používané v logopedické praxi 3. Poruchy plynulosti tempa řeči 4. SPÚ dětí na ZŠ 5. Rozvoj slovní zásoby a fonematického sluchu dětí předškolního věku 6. Dítě s vývojovou poruchou učení na ZŠ Somatopedie V, W 2. A 1. Vývoj dítěte s DMO v raném a předškolním věku 2. Vliv DMO na výchovu a vzdělávání dětí mladšího školního věku 3. Přejídání a obezita 4. Systém léčebných zařízení pro děti 5. Život dítěte se svalovou dystrofií 6. Lázeňská péče obézních dětí 7. Hipoterapie a vliv na děti s DMO 8. Psychosociální situace jedince s tělesným postižením 9. Poruchy příjmu potravy - bulimie 10. Využití terapeutických přístupů u osob se zdravotním postižením Tyflopedie 1. Pohybové aktivity při práci s dětmi slabozrakými Hudební výchova 1. Hudební animace pro seniory (vytváření činných hudebních programů pro lidi v produktivním věku a postproduktivním věku) 2. Hudební poslech jako forma relaxace v ústavech sociální péče 3. Muzikoterapie v zařízeních pro klienty s handicapem (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením) 4. Zásobník písní a hudebních doprovodů pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Rozvoj hudebnosti a intonačních schopností v MŠ nebo ve volném čase 6. Vedení dětského pěveckého sboru v MŠ, ve školských nebo mimoškolských zařízeních (metodický sborník) 7. Rozvoj hudební představivosti a fantazie v MŠ (v zařízeních pro volný čas) 8. Možnosti práce s písní (se zaměřením na vybranou hudební oblast)

3 Výtvarná výchova 1. Výtvarná výchova v autistické třídě 2. Využití prvků arteterapie v MŠ speciální 3. Relaxační výtvarné hry v MŠ vliv na rozvíjení kreativity a chování dětí v MŠ Cizí jazyk 1. Práce s postiženými lidmi dobrovolnická činnost 2. Charitativní organizace v České republice 3. Adopce na dálku (historie, současnost) 4. Pomůcky pro dyslektiky při výuce angličtiny/němčiny 5. Univerzita třetího věku (program seminářů na 1 výukový rok) ANJ, NEJ Dramatická výchova 1. Kostým a jeho využití v dramatické výchově 2. Vztah pedagoga a žáka v dramatické výchově 3. Možnosti uplatnění celoplošné dramatické hry Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s lesními ekosystémy v ČR 2. Dětské nemoci v ČR 3. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku Předškolní pedagogika V, W 2. B 1. Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ 2. Zásobník činností pro rozvoj jemné a hrubé motoriky 3. Poruchy chování v předškolním věku 4. Šikana v předškolním věku 5. Poruchy příjmu potravy v dětském věku 6. Volnočasové aktivity dětí 7. Environmentální výchova zaměřená na ekologii 8. Příprava dítěte předškolní věku na vstup do ZŠ 9. Diagnostika dítěte předškolního věku 10. Nadané dítě v MŠ

4 Hudební výchova V, W 2. B 1. Poslechové činnost v MŠ 2. Rozkvetlá louka jako téma hudebních činností v MŠ 3. Za zvířátky do pohádky jako téma hudebních činností v MŠ 4. Námětové hry jako součást hudebních činností v MŠ 5. Zásobník tanečních činností pro MŠ v návaznosti na RPV 6. Hudebně pohybové dovednosti v MŠ (v zařízeních pro volný čas zásobník) 7. Prostředky rozvoje rytmických schopností v PŠV/ŠV 8. Vedení a organizace pěveckých kroužků 9. Základní hudební terminologie v prostředí MŠ 10. Motivační a aktivační prvky při výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu v MŠ 11. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Dramatická výchova V, W 2. B 1. Prvky dobrodružství v dramatické výchově 2. Meditační prvky DV a jejich užití ve více MŠ Výtvarná výchova V, W 2. B 1. Otisky, stopy inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v MŠ 2. Přírodní materiály ve výtvarných činnostech v MŠ 3. Tematická řada jako metoda seznamování dětí s keramikou v MŠ 4. Využití různých druhů papíru ve výtvarných činnostech v MŠ Přírodní vědy V, W 2. B 1. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku 2. Matematické příběhy pro nejmenší 3. Využití přírodovědných pokusů při práci s dětmi 4. Využití dotykové tabule v MŠ Český jazy a literatura, Společenské vědy V, W 2. B 1. Zásobník textů a cvičení pro rozvoj řeči v MŠ 2. Deficity komunikačních schopností dětí předškolního věku 3. Náměstník literárních textů podporující rozvoj čtenářství u dětí a mládeže 4. Nonsensová poezie a její využití v předškolním vzdělávání 5. Využití prózy s přírodní tématikou pro rozvoj poznání dětí a mládeže 6. Rozvoj fonematického sluchu v MŠ

5 7. Kniha a televize v životě dítěte předškolního věku 8. Využití tištěných periodik při práci s dětmi v MŠ 9. Téma multikulturality v RVP PV 10. Projevy intolerance a způsoby jejich odstraňování ve vzdělávacím systému Tělesná výchova V 2. B 1. TV volnočasové aktivity dětí PŠV Cizí jazyk V, W 2. B, C 1. Výuka angličtiny v předškolním věku 2. Jazyková výchova jako volnočasová aktivita v předškolním věku 3. Vedení kroužku angličtiny v MŠ 4. Angličtina od nejútlejšího věku 5. Angličtina v MŠ srovnání českého a britského systému 6. Výuka cizích jazyků v zahraničních předškolních zařízeních ANJ/NEJ Přírodní vědy 1. Dítě předškolního věku a rozvoj rodičů 2. Sociální adaptace dětí při vstupu do MŠ 3. Sourozenecké konstelace 4. Vývoj hry u dítěte 5. Výchovné prostředí dětského domova 6. Nejčastější poruchy chování u dětí a mládeže 7. Projekt Zdravá MŠ a MŠ z hlediska komparativního 8. Vliv masmédií a techniky na děti předškolního věku 9. Montessori MŠ versus MŠ s prvky programu Začít spolu 10. Spolupráce MŠ s rodinou 11. Jak žít a nezbláznit se (výchova dítěte dle L. Pekařové) 12. Rodinné centrum a jeho činnost 13. Výskyt problémového chování dítěte v MŠ 14. Rozvoj myšlení prostřednictvím předmatematických činností Tělesná výchova 1. Zimní sporty v předškolním věku 2. Metodika plavání dětí předškolního věku 3. Volnočasové aktivity dětí předškolního věku

6 Dramatická výchova 1. Příběh v dramatické výchově 2. Využití stolních her ve výchově 3. Archetyp a dramatická výchova 4. Využití výtvarných prvků v dramatické výchově 5. Čteme dětem dvacet minut denně 6. Otázka jako klíč v příběhu 7. Využití vnímání a dynamiky prostoru pro hru 8. Klasická kouzelná pohádka versus moderní uchopení pohádkového motivu CJL, SVV 1. Dítě s vadou řeči v běžné MŠ 2. Didaktické pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 3. Diagnostika úrovně řečového projevu dětí předškolního věku 4. Nonsensová pohádka a její využití v činnostech MŠ 5. Obraz současného dětství v literatuře pro děti a mládež, využití při práci s dětmi 6. Mýty, báje a pověsti pro děti a mládež 7. Využití básnického textu v RVP PV 8. Vliv médií na život dětí předškolního věku 9. Porodnost v sociologické perspektivě 10. Učení v procesu poznávání dítěte předškolního věku Výtvarná výchova 1. Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech v MŠ 2. Historické památky jako inspirační zdroj pro metodickou řadu výtvarných činností 3. Tvorba loutek a hraček s dětmi v MŠ Přírodní vědy 1. Očkování dětí v ČR 2. Seznamování dětí s vodními ekosystémy v ČR 3. Výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí předškolního věku 4. Sociální sítě Hudební výchova 1. Možnosti relaxačních poslechů v předškolním zařízení 2. Roční období jako téma hudebních činností v MŠ

7 3. Rozvoj poznání dětí PŠV prostřednictvím hudebních činností 4. Taneční činnosti a jejich specifika pro předškolní děti 5. Rozvoj pěveckých dovedností u dětí předškolního/školního věku 6. Pěvecké činnosti v rámci třídního vzdělávacího programu v MŠ 7. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v předškolních zařízeních 8. Vývoj a odborné využití vlastní učební pomůcky pro hudebně výchovné činnosti v předškolním a mladším školním věku 9. Metodika výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ z hlediska komparativního 10. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Hudební výchova V, W2. D 1. Možnosti relaxačních poslechů v daném zařízení (školská i mimoškolská zařízení pro volný čas) 2. Taneční činnosti v zařízeních pro volný čas 3. Hlasová cvičení v rámci zájmové hudební výchovy ve školských a mimoškolských zařízeních pro VČ 4. Diagnostika hudebnosti, tvorba testů v závislosti na věku dítěte (a jejich ověřování) 5. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti ve školských a mimoškolských institucích (v zařízeních pro VČ) 6. Klavírní skladby pro děti a mládež a jejich využití v pedagogické praxi (tematické bloky) 7. Základní hudební terminologie v institucích pro VČ dětí a mládeže 8. Využití moderní informační technologie při HV (PC, internet) 9. Využití kytary v zařízeních volného času/kytarové doprovody písní, zásobník, tabulatury akordů, přehled rytmických stylů pravé ruky Výtvarná výchova V, W2. D 1. Inspirace umění přírodních národů v řadě výtvarných činností 2. Vliv reklamy a vizuální kultury současnosti na utváření estetického vnímání dětí a mládeže 3. Kulturní památky regionu a jejich využití v mimoškolní výchově 4. Všemi smysly výtvarný projekt 5. Design a kultura bydlení jako možnost vytváření vkusu 6. příroda českotřebovského regionu ve výtvarném projektu pro děti ZŠ 7. Tělesná výchova V, W2. D 1. Vliv downhillu na fyzické, duševní a morální hodnoty mládeže a dospělých

8 2. Porovnání moderních tanců různých věkových skupin 3. Tréninkové metody staršího žactva ve fotbale 4. Porovnání vývoje kopané u nás a ve světě 5. Vývoj hokejbalu v Čechách a ve světě 6. Standardní situace a tréninky dospělých v oddílu kopané TJ Sokol Opatovice 7. Vliv jógy na sportovní výkon 8. Volnočasové aktivity v extrémních podmínkách 9. Kondiční cvičení pro začátečníky 10. Netradiční sporty ve výuce tělesné výchovy na základních a středních školách 11. Porovnání plaveckých škol u nás a ve světě s důrazem na předškolní věk 12. Tréninkové metody a příprava v sálové kopané staršího školního věku 13. Různé metody lyžování dětí mladšího školního věku 14. Vodní sporty zaměřené na windsurfing, kanoistiku a kaiting, jejich metodika nácviku 15. Metodika cvičení jumpingu pro začátečníky a pokročilé 16. Tréninkové metodiky v lacrosu staršího školního věku 17. Sportovní gymnastika jako součást výuky na středních školách, metodika nácviku na různých nářadích Cizí jazyk V, W2. D 1. Metodika výuky lyžování dětí cizinců RUJ, NEJ, ANJ 2. Olympijské hry 3. Památky Unesco na území ČR 4. ČR očima cizinců 5. Antonín Dvořák ve světě

9 Návrh absolventských prací dálkové studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Využití konceptu bazální stimulace u osob s kombinovanými vadami 2. Asistent pedagoga u dětí s kombinovanými vadami 3. ZŠ a MŠ církevní, organizace péče dětí předškolního věku 4. Práce osobního asistenta s dítětem s PAS na běžné ZŠ 5. Chráněné bydlení pro mentálně postižené a jejich socializace 6. Terapeutické přístupy k osobám s kombinovanými vadami 7. Didaktické pomůcky a jejich použití v praxi 8. Kompenzace specifického chování dětí autistického spektra Etopedie 1. Závislosti gamblerství mladistvých 2. Četnost užívání návykových látek u mladistvých a možnosti prevence 3. Syndrom CAN v DD 4. ADHD a SPU dětí školního věku 5. Šikana na ZŠ 6. Výchova a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách 7. Život dětí v DD a jejich začlenění do běžného života Logopedie 1. Řečová a percepční příprava předškolních dětí pro zahájení povinné školní docházky 2. Metody práce s dětmi předškolního věku 3. Komunikační a sociální problémy dětí s autismem 4. Stimulace komunikačních schopností dětí v MŠ 5. Práce asistenta pedagoga na ZŠ 6. Logopedické pomůcky 7. Relaxační techniky a jejich využití v prostředí školní družiny Somatopedie 1. Narušení vývoje dítěte po očkování 2. Jóga a relaxační techniky osob se zdravotním postižením 3. Stimulace pohybového vývoje pomocí vojtovy metody u dětí do 3 let 4. Apalický syndrom a možnosti jeho zvládnutí 5. Volnočasové aktivity v domově se zdravotním oslabením

10 Surdopedie 1. Výchova a vzdělávání dítěte s kochleárním implantátem Tyflopedie 1. Asistence u dítěte se zrakovou vadou 2. Využití muzikoterapie při práci s jedinci s postižením 3. Připravenost pedagogických pracovníků na práci s dítětem se zrakovým postižením Cizí jazyky 1. Letní paralympijské hry 2. Terapeutické činnosti pro handicapované děti (arteterapie, muzikoterapie, atd.) 3. Možnosti pracovního uplatnění handicapovaných osob (srovnání ČR a zahraničí) 4. Nízkoprahová centra pro mládež (srovnání ČR a zahraničí) Výtvarná výchova 1. Ilustrace příběhu ve výtvarných činnostech s dětmi (klienty) 2. Výtvarné etudy cesta k uvolnění psychické či fyzické tenze 3. Místo, kde žiji výtvarný projekt jako prostředek integrace Přírodní vědy 1. Využití didaktických her pro rozvoj ekologického myšlení 2. Zdravý životní styl u dětí a mládeže 3. Kyberšikana Hudební výchova 1. Poslechové činnosti pro seniory (poslechové pořady a besedy) 2. Hudebně zájmové aktivity v rámci andragogiky (zásobník činností) 3. Zásobník muzikoterapeutických aktivit 4. Instrumentální partitury pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Problematika pěvecké zaostalosti (a její řešení náprava) v zájmové hudební výchově 6. Kreativita jako současný trend v hudebně výchovných činnostech 7. Skladby pro děti a mládež v díle významných hudebních skladatelů (skladatele)

11 Dramatická výchova 1. Outdoorová hra s prvky dramatické výchovy 2. Práce s tématem v dramatické výchově 3. Využití netradičních materiálů v dramatické výchově Předškolní pedagogika 1. Předškolní vzdělávání v ČR a Nizozemí z hlediska komparativního 2. Dopravní výchova v předškolním vzdělávání 3. Lateralita z pohledu pedagoga 4. Vliv baby masáží (arteterapie) na psychiku dítěte v předškolním věku 5. Rozvoj dětí v MŠ pomocí canisterapie 6. Výchova ke zdraví v MŠ 7. Církevní předškolní vzdělávání 8. Neklidné dítě v MŠ 9. Vliv pohádky na psychický vývoj dítěte a chování v kolektivu 10. Přípravná třída pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s vodními systémy v ŠR 2. Využití příběhů pro rozvoj ekologického myšlení 3. Zdravá výživa ve školních zařízeních 4. Matematické příběhy pro nejmenší 5. Didaktické hry rozvíjející matematické představy dětí předškolního věku Cizí jazyk 1. Svátky a tradice anglicky mluvících zemí aplikované hravou formou do činností AJ v MŠ 2. Metodika využití pohádek při výuce cizího jazyka v MŠ 3. Dramatická výchova jako prostředek jazykové výchovy v MŠ 4. Využití flashcards v kroužku anglického jazyka v MŠ Hudební výchova 1. Poslechové činnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP 2. Rozvoj matematických představ prostřednictvím hudebně výchovné činnosti 3. Zásobník didaktických her rozvíjejících hudební schopnosti 4. Rytmus a pohyb v MŠ

12 5. Hlasová výchova v MŠ 6. Nácvik písně jako součást RVP v předškolní výchově 7. Zásobník písní a instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v MŠ (vázající se k tématu TVP) 8. Tvorba učebních pomůcek pro rozvoj hudebnosti a jejich ověřování v předškolní (školní) praxi 9. Kytarový doprovod písní v MŠ Český jazyk a literatura, Společenské vědy 1. Způsoby práce s knihou v MŠ 2. Mámo, táto, přečti mi aspoň kousek tvorba projektu na podporu čtenářství 3. Využití regionální literatury pro rozvoj poznání dětí a mládeže 4. Náměty a inspirace pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 5. Specifika jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí 6. Dětský folklor a jeho uplatnění v činnostech MŠ 7. Předsudky a stereotypy u dětí předškolního věku 8. Extremismus jako vzdělávací a výchovné riziko 9. Námětník protipředsudkových cvičení 10. Způsoby výuk kontroverzních témat na ZŠ Výtvarná výchova 1. Lidové tradice českých zemí ve výtvarných činnostech dětí v MŠ 2. Využití recyklovatelných materiálů ve výtvarné výchově v MŠ 3. Podněty z výtvarného umění pro tvůrčí aktivity dětí v MŠ 4. Motivace zážitkem ve výtvarné výchově v MŠ 5. Obnovitelné zdroje ve výtvarných činnostech dětí v MŠ Tělesná výchova 1. Vybrané metodiky v plavání dětí předškolního věku 2. Vyučovací postupy ve sjezdovém lyžování nejmladších věkových kategorií 3. Jóga jako prevence pro správné držení těla v předškolním věku Dramatická výchova 1. Transformace her pro účely předškolní výchovy 2. Loutkové divadlo a jeho využití v předškolní výchově

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: Forma zkoušky: Forma studia: 75-41-M/01

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Studijní program: Studijní obor: Speciální pedagogika Speciální pedagogika pro vychovatele SPECIÁLNÍ A INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 1. Základní pojmy speciální

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol

Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Příloha č. 1: Dotazník učitelkám mateřských škol Vážené kolegyně, studuji speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám narušenou komunikační schopností u dětí

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016

N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 N A B Í D K A D V P P září - prosinec 2016 MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ G Y M N Á Z I U M J E S E N Í K!!! Přihlašování e-mailem: dvpp@gytool.cz na přihlášce v příloze nabídky, informace na tel. 777 367 695

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Edukace žáků s tělesným postižením

Edukace žáků s tělesným postižením Edukace žáků s tělesným postižením Heterogenní skupina žáků: Zdravotní znevýhodnění Zdravotní postižení Dopad zdravotního znevýhodnění: Fyzická stránka zhoršení QOL porucha fyzických funkcí Psychická stránka

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více