Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech a na vesnicích 3. Využití arteterapie ve speciální MŠ 4. Volnočasové a rekreační aktivity dětí s handicapem 5. Integrace žáků s handicapem do běžné ZŠ 6. Dětský autismus 7. VV v autistické třídě 8. Profesní orientace osob s MR v USP 9. Srovnání výuky lyžování dětí intaktních s dětmi s autismem 10. Výchova dětí s autismem v rodině 11. Práce asistenta pedagoga v běžné a speciální ZŠ 12. Působení hipoterapie na děti s mentálním postižením 13. Děti s MR v procesu školního vzdělávání 14. Canisterapie a její využití při práci s osobami s mentálním postižením 15. Muzikoterapie a její využití při práci s dětmi 16. Působení canisterapie na osoby s MR a autismem 17. Diagnostika školní zralosti předškolního věku 18. Pracovní činnosti osob s MR v ústavní péči 19. Výcvik terapeutického psa pro využití při práci s dětmi Etopedie 1. Problematika závislosti dětí staršího školního věku 2. Přírodní omamné látky a jejich užívání ve společnosti 3. Sebepoškozování jako porucha chování u dětí 4. Vliv výtvarných činností na děti s ADHD 5. Poruchy chování u dětí s DD 6. Život rodin s dětmi s ADHD 7. Systém náhradní rodinné péče se zaměřením na DD 8. Náhradní rodinná péče adopce 9. Poruchy chování v období adolescence 10. Resocializace dětí z DD a jejich začlenění do společnosti 11. Specifika výchovně-vzdělávacího systému u dětí s ADHD 12. Činnost občanského sdružení Klub dětem dobrovolná práce s dětmi z DDM, KÚ a nemocnic 13. Výchova dítěte s hyperaktivitou v běžné ZŠ 14. DD se školou organizace vnitřního života

2 Logopedie 1. Logopedická prevence zaměřená na opožděný vývoj řeči dětí předškolního věku 2. Kompenzační pomůcky používané v logopedické praxi 3. Poruchy plynulosti tempa řeči 4. SPÚ dětí na ZŠ 5. Rozvoj slovní zásoby a fonematického sluchu dětí předškolního věku 6. Dítě s vývojovou poruchou učení na ZŠ Somatopedie V, W 2. A 1. Vývoj dítěte s DMO v raném a předškolním věku 2. Vliv DMO na výchovu a vzdělávání dětí mladšího školního věku 3. Přejídání a obezita 4. Systém léčebných zařízení pro děti 5. Život dítěte se svalovou dystrofií 6. Lázeňská péče obézních dětí 7. Hipoterapie a vliv na děti s DMO 8. Psychosociální situace jedince s tělesným postižením 9. Poruchy příjmu potravy - bulimie 10. Využití terapeutických přístupů u osob se zdravotním postižením Tyflopedie 1. Pohybové aktivity při práci s dětmi slabozrakými Hudební výchova 1. Hudební animace pro seniory (vytváření činných hudebních programů pro lidi v produktivním věku a postproduktivním věku) 2. Hudební poslech jako forma relaxace v ústavech sociální péče 3. Muzikoterapie v zařízeních pro klienty s handicapem (mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením) 4. Zásobník písní a hudebních doprovodů pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Rozvoj hudebnosti a intonačních schopností v MŠ nebo ve volném čase 6. Vedení dětského pěveckého sboru v MŠ, ve školských nebo mimoškolských zařízeních (metodický sborník) 7. Rozvoj hudební představivosti a fantazie v MŠ (v zařízeních pro volný čas) 8. Možnosti práce s písní (se zaměřením na vybranou hudební oblast)

3 Výtvarná výchova 1. Výtvarná výchova v autistické třídě 2. Využití prvků arteterapie v MŠ speciální 3. Relaxační výtvarné hry v MŠ vliv na rozvíjení kreativity a chování dětí v MŠ Cizí jazyk 1. Práce s postiženými lidmi dobrovolnická činnost 2. Charitativní organizace v České republice 3. Adopce na dálku (historie, současnost) 4. Pomůcky pro dyslektiky při výuce angličtiny/němčiny 5. Univerzita třetího věku (program seminářů na 1 výukový rok) ANJ, NEJ Dramatická výchova 1. Kostým a jeho využití v dramatické výchově 2. Vztah pedagoga a žáka v dramatické výchově 3. Možnosti uplatnění celoplošné dramatické hry Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s lesními ekosystémy v ČR 2. Dětské nemoci v ČR 3. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku Předškolní pedagogika V, W 2. B 1. Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ 2. Zásobník činností pro rozvoj jemné a hrubé motoriky 3. Poruchy chování v předškolním věku 4. Šikana v předškolním věku 5. Poruchy příjmu potravy v dětském věku 6. Volnočasové aktivity dětí 7. Environmentální výchova zaměřená na ekologii 8. Příprava dítěte předškolní věku na vstup do ZŠ 9. Diagnostika dítěte předškolního věku 10. Nadané dítě v MŠ

4 Hudební výchova V, W 2. B 1. Poslechové činnost v MŠ 2. Rozkvetlá louka jako téma hudebních činností v MŠ 3. Za zvířátky do pohádky jako téma hudebních činností v MŠ 4. Námětové hry jako součást hudebních činností v MŠ 5. Zásobník tanečních činností pro MŠ v návaznosti na RPV 6. Hudebně pohybové dovednosti v MŠ (v zařízeních pro volný čas zásobník) 7. Prostředky rozvoje rytmických schopností v PŠV/ŠV 8. Vedení a organizace pěveckých kroužků 9. Základní hudební terminologie v prostředí MŠ 10. Motivační a aktivační prvky při výuce hry na sopránovou zobcovou flétnu v MŠ 11. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Dramatická výchova V, W 2. B 1. Prvky dobrodružství v dramatické výchově 2. Meditační prvky DV a jejich užití ve více MŠ Výtvarná výchova V, W 2. B 1. Otisky, stopy inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v MŠ 2. Přírodní materiály ve výtvarných činnostech v MŠ 3. Tematická řada jako metoda seznamování dětí s keramikou v MŠ 4. Využití různých druhů papíru ve výtvarných činnostech v MŠ Přírodní vědy V, W 2. B 1. Předmatematické činnosti rozvíjející kauzální myšlení dětí předškolního věku 2. Matematické příběhy pro nejmenší 3. Využití přírodovědných pokusů při práci s dětmi 4. Využití dotykové tabule v MŠ Český jazy a literatura, Společenské vědy V, W 2. B 1. Zásobník textů a cvičení pro rozvoj řeči v MŠ 2. Deficity komunikačních schopností dětí předškolního věku 3. Náměstník literárních textů podporující rozvoj čtenářství u dětí a mládeže 4. Nonsensová poezie a její využití v předškolním vzdělávání 5. Využití prózy s přírodní tématikou pro rozvoj poznání dětí a mládeže 6. Rozvoj fonematického sluchu v MŠ

5 7. Kniha a televize v životě dítěte předškolního věku 8. Využití tištěných periodik při práci s dětmi v MŠ 9. Téma multikulturality v RVP PV 10. Projevy intolerance a způsoby jejich odstraňování ve vzdělávacím systému Tělesná výchova V 2. B 1. TV volnočasové aktivity dětí PŠV Cizí jazyk V, W 2. B, C 1. Výuka angličtiny v předškolním věku 2. Jazyková výchova jako volnočasová aktivita v předškolním věku 3. Vedení kroužku angličtiny v MŠ 4. Angličtina od nejútlejšího věku 5. Angličtina v MŠ srovnání českého a britského systému 6. Výuka cizích jazyků v zahraničních předškolních zařízeních ANJ/NEJ Přírodní vědy 1. Dítě předškolního věku a rozvoj rodičů 2. Sociální adaptace dětí při vstupu do MŠ 3. Sourozenecké konstelace 4. Vývoj hry u dítěte 5. Výchovné prostředí dětského domova 6. Nejčastější poruchy chování u dětí a mládeže 7. Projekt Zdravá MŠ a MŠ z hlediska komparativního 8. Vliv masmédií a techniky na děti předškolního věku 9. Montessori MŠ versus MŠ s prvky programu Začít spolu 10. Spolupráce MŠ s rodinou 11. Jak žít a nezbláznit se (výchova dítěte dle L. Pekařové) 12. Rodinné centrum a jeho činnost 13. Výskyt problémového chování dítěte v MŠ 14. Rozvoj myšlení prostřednictvím předmatematických činností Tělesná výchova 1. Zimní sporty v předškolním věku 2. Metodika plavání dětí předškolního věku 3. Volnočasové aktivity dětí předškolního věku

6 Dramatická výchova 1. Příběh v dramatické výchově 2. Využití stolních her ve výchově 3. Archetyp a dramatická výchova 4. Využití výtvarných prvků v dramatické výchově 5. Čteme dětem dvacet minut denně 6. Otázka jako klíč v příběhu 7. Využití vnímání a dynamiky prostoru pro hru 8. Klasická kouzelná pohádka versus moderní uchopení pohádkového motivu CJL, SVV 1. Dítě s vadou řeči v běžné MŠ 2. Didaktické pomůcky pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 3. Diagnostika úrovně řečového projevu dětí předškolního věku 4. Nonsensová pohádka a její využití v činnostech MŠ 5. Obraz současného dětství v literatuře pro děti a mládež, využití při práci s dětmi 6. Mýty, báje a pověsti pro děti a mládež 7. Využití básnického textu v RVP PV 8. Vliv médií na život dětí předškolního věku 9. Porodnost v sociologické perspektivě 10. Učení v procesu poznávání dítěte předškolního věku Výtvarná výchova 1. Využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech v MŠ 2. Historické památky jako inspirační zdroj pro metodickou řadu výtvarných činností 3. Tvorba loutek a hraček s dětmi v MŠ Přírodní vědy 1. Očkování dětí v ČR 2. Seznamování dětí s vodními ekosystémy v ČR 3. Výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí předškolního věku 4. Sociální sítě Hudební výchova 1. Možnosti relaxačních poslechů v předškolním zařízení 2. Roční období jako téma hudebních činností v MŠ

7 3. Rozvoj poznání dětí PŠV prostřednictvím hudebních činností 4. Taneční činnosti a jejich specifika pro předškolní děti 5. Rozvoj pěveckých dovedností u dětí předškolního/školního věku 6. Pěvecké činnosti v rámci třídního vzdělávacího programu v MŠ 7. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v předškolních zařízeních 8. Vývoj a odborné využití vlastní učební pomůcky pro hudebně výchovné činnosti v předškolním a mladším školním věku 9. Metodika výuky hry na sopránovou zobcovou flétnu dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ z hlediska komparativního 10. Možnosti využití kytary v pedagogické práci v MŠ (zásobník x výzkum) Hudební výchova V, W2. D 1. Možnosti relaxačních poslechů v daném zařízení (školská i mimoškolská zařízení pro volný čas) 2. Taneční činnosti v zařízeních pro volný čas 3. Hlasová cvičení v rámci zájmové hudební výchovy ve školských a mimoškolských zařízeních pro VČ 4. Diagnostika hudebnosti, tvorba testů v závislosti na věku dítěte (a jejich ověřování) 5. Zásobník instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti ve školských a mimoškolských institucích (v zařízeních pro VČ) 6. Klavírní skladby pro děti a mládež a jejich využití v pedagogické praxi (tematické bloky) 7. Základní hudební terminologie v institucích pro VČ dětí a mládeže 8. Využití moderní informační technologie při HV (PC, internet) 9. Využití kytary v zařízeních volného času/kytarové doprovody písní, zásobník, tabulatury akordů, přehled rytmických stylů pravé ruky Výtvarná výchova V, W2. D 1. Inspirace umění přírodních národů v řadě výtvarných činností 2. Vliv reklamy a vizuální kultury současnosti na utváření estetického vnímání dětí a mládeže 3. Kulturní památky regionu a jejich využití v mimoškolní výchově 4. Všemi smysly výtvarný projekt 5. Design a kultura bydlení jako možnost vytváření vkusu 6. příroda českotřebovského regionu ve výtvarném projektu pro děti ZŠ 7. Tělesná výchova V, W2. D 1. Vliv downhillu na fyzické, duševní a morální hodnoty mládeže a dospělých

8 2. Porovnání moderních tanců různých věkových skupin 3. Tréninkové metody staršího žactva ve fotbale 4. Porovnání vývoje kopané u nás a ve světě 5. Vývoj hokejbalu v Čechách a ve světě 6. Standardní situace a tréninky dospělých v oddílu kopané TJ Sokol Opatovice 7. Vliv jógy na sportovní výkon 8. Volnočasové aktivity v extrémních podmínkách 9. Kondiční cvičení pro začátečníky 10. Netradiční sporty ve výuce tělesné výchovy na základních a středních školách 11. Porovnání plaveckých škol u nás a ve světě s důrazem na předškolní věk 12. Tréninkové metody a příprava v sálové kopané staršího školního věku 13. Různé metody lyžování dětí mladšího školního věku 14. Vodní sporty zaměřené na windsurfing, kanoistiku a kaiting, jejich metodika nácviku 15. Metodika cvičení jumpingu pro začátečníky a pokročilé 16. Tréninkové metodiky v lacrosu staršího školního věku 17. Sportovní gymnastika jako součást výuky na středních školách, metodika nácviku na různých nářadích Cizí jazyk V, W2. D 1. Metodika výuky lyžování dětí cizinců RUJ, NEJ, ANJ 2. Olympijské hry 3. Památky Unesco na území ČR 4. ČR očima cizinců 5. Antonín Dvořák ve světě

9 Návrh absolventských prací dálkové studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Využití konceptu bazální stimulace u osob s kombinovanými vadami 2. Asistent pedagoga u dětí s kombinovanými vadami 3. ZŠ a MŠ církevní, organizace péče dětí předškolního věku 4. Práce osobního asistenta s dítětem s PAS na běžné ZŠ 5. Chráněné bydlení pro mentálně postižené a jejich socializace 6. Terapeutické přístupy k osobám s kombinovanými vadami 7. Didaktické pomůcky a jejich použití v praxi 8. Kompenzace specifického chování dětí autistického spektra Etopedie 1. Závislosti gamblerství mladistvých 2. Četnost užívání návykových látek u mladistvých a možnosti prevence 3. Syndrom CAN v DD 4. ADHD a SPU dětí školního věku 5. Šikana na ZŠ 6. Výchova a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním v přípravných třídách 7. Život dětí v DD a jejich začlenění do běžného života Logopedie 1. Řečová a percepční příprava předškolních dětí pro zahájení povinné školní docházky 2. Metody práce s dětmi předškolního věku 3. Komunikační a sociální problémy dětí s autismem 4. Stimulace komunikačních schopností dětí v MŠ 5. Práce asistenta pedagoga na ZŠ 6. Logopedické pomůcky 7. Relaxační techniky a jejich využití v prostředí školní družiny Somatopedie 1. Narušení vývoje dítěte po očkování 2. Jóga a relaxační techniky osob se zdravotním postižením 3. Stimulace pohybového vývoje pomocí vojtovy metody u dětí do 3 let 4. Apalický syndrom a možnosti jeho zvládnutí 5. Volnočasové aktivity v domově se zdravotním oslabením

10 Surdopedie 1. Výchova a vzdělávání dítěte s kochleárním implantátem Tyflopedie 1. Asistence u dítěte se zrakovou vadou 2. Využití muzikoterapie při práci s jedinci s postižením 3. Připravenost pedagogických pracovníků na práci s dítětem se zrakovým postižením Cizí jazyky 1. Letní paralympijské hry 2. Terapeutické činnosti pro handicapované děti (arteterapie, muzikoterapie, atd.) 3. Možnosti pracovního uplatnění handicapovaných osob (srovnání ČR a zahraničí) 4. Nízkoprahová centra pro mládež (srovnání ČR a zahraničí) Výtvarná výchova 1. Ilustrace příběhu ve výtvarných činnostech s dětmi (klienty) 2. Výtvarné etudy cesta k uvolnění psychické či fyzické tenze 3. Místo, kde žiji výtvarný projekt jako prostředek integrace Přírodní vědy 1. Využití didaktických her pro rozvoj ekologického myšlení 2. Zdravý životní styl u dětí a mládeže 3. Kyberšikana Hudební výchova 1. Poslechové činnosti pro seniory (poslechové pořady a besedy) 2. Hudebně zájmové aktivity v rámci andragogiky (zásobník činností) 3. Zásobník muzikoterapeutických aktivit 4. Instrumentální partitury pro hudebně výchovnou práci v zařízeních pro klienty s handicapem (mentální, tělesný, smyslový, kombinované vady) 5. Problematika pěvecké zaostalosti (a její řešení náprava) v zájmové hudební výchově 6. Kreativita jako současný trend v hudebně výchovných činnostech 7. Skladby pro děti a mládež v díle významných hudebních skladatelů (skladatele)

11 Dramatická výchova 1. Outdoorová hra s prvky dramatické výchovy 2. Práce s tématem v dramatické výchově 3. Využití netradičních materiálů v dramatické výchově Předškolní pedagogika 1. Předškolní vzdělávání v ČR a Nizozemí z hlediska komparativního 2. Dopravní výchova v předškolním vzdělávání 3. Lateralita z pohledu pedagoga 4. Vliv baby masáží (arteterapie) na psychiku dítěte v předškolním věku 5. Rozvoj dětí v MŠ pomocí canisterapie 6. Výchova ke zdraví v MŠ 7. Církevní předškolní vzdělávání 8. Neklidné dítě v MŠ 9. Vliv pohádky na psychický vývoj dítěte a chování v kolektivu 10. Přípravná třída pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí Přírodní vědy 1. Seznamování dětí s vodními systémy v ŠR 2. Využití příběhů pro rozvoj ekologického myšlení 3. Zdravá výživa ve školních zařízeních 4. Matematické příběhy pro nejmenší 5. Didaktické hry rozvíjející matematické představy dětí předškolního věku Cizí jazyk 1. Svátky a tradice anglicky mluvících zemí aplikované hravou formou do činností AJ v MŠ 2. Metodika využití pohádek při výuce cizího jazyka v MŠ 3. Dramatická výchova jako prostředek jazykové výchovy v MŠ 4. Využití flashcards v kroužku anglického jazyka v MŠ Hudební výchova 1. Poslechové činnosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP 2. Rozvoj matematických představ prostřednictvím hudebně výchovné činnosti 3. Zásobník didaktických her rozvíjejících hudební schopnosti 4. Rytmus a pohyb v MŠ

12 5. Hlasová výchova v MŠ 6. Nácvik písně jako součást RVP v předškolní výchově 7. Zásobník písní a instrumentálních partitur pro hudebně výchovné činnosti v MŠ (vázající se k tématu TVP) 8. Tvorba učebních pomůcek pro rozvoj hudebnosti a jejich ověřování v předškolní (školní) praxi 9. Kytarový doprovod písní v MŠ Český jazyk a literatura, Společenské vědy 1. Způsoby práce s knihou v MŠ 2. Mámo, táto, přečti mi aspoň kousek tvorba projektu na podporu čtenářství 3. Využití regionální literatury pro rozvoj poznání dětí a mládeže 4. Náměty a inspirace pro rozvoj řeči dětí předškolního věku 5. Specifika jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí 6. Dětský folklor a jeho uplatnění v činnostech MŠ 7. Předsudky a stereotypy u dětí předškolního věku 8. Extremismus jako vzdělávací a výchovné riziko 9. Námětník protipředsudkových cvičení 10. Způsoby výuk kontroverzních témat na ZŠ Výtvarná výchova 1. Lidové tradice českých zemí ve výtvarných činnostech dětí v MŠ 2. Využití recyklovatelných materiálů ve výtvarné výchově v MŠ 3. Podněty z výtvarného umění pro tvůrčí aktivity dětí v MŠ 4. Motivace zážitkem ve výtvarné výchově v MŠ 5. Obnovitelné zdroje ve výtvarných činnostech dětí v MŠ Tělesná výchova 1. Vybrané metodiky v plavání dětí předškolního věku 2. Vyučovací postupy ve sjezdovém lyžování nejmladších věkových kategorií 3. Jóga jako prevence pro správné držení těla v předškolním věku Dramatická výchova 1. Transformace her pro účely předškolní výchovy 2. Loutkové divadlo a jeho využití v předškolní výchově

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, Šumperk, 787 01 TŘÍDA VČELKY Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Výroční zpráva vykazující průběh výchovně vzdělávací činnosti a veškerou práci

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem UČEBNÍ PLÁN PRO VOŠ s platností od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Název vzdělávacího programu Kód a název kmenového oboru Forma Sociální pedagogika Sociální práce a sociální pedagogika Denní studium Názvy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více