Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura. Člověk a jeho svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura. Člověk a jeho svět"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky respektuje základní pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou výslovnost v krátkých mluvených projevech, správně dýchá píše správné tvary písmen a číslic, spojuje písmena, slabiky, kontroluje vlastní písemný projev, zvládá opis, přepis, diktát omunikační a slohová výchova praktické naslouchání, věcné naslouchání, zaznamenat slyšené, mluvený projev, dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, komunikovat v dané situaci, (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz) písemný projev, základní hygienické návyky (správné sezení, držení pera), technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný písemný projev) Člověk a jeho svět HV cviky pro uvolňování ruky, nácvik tvarů písmen Jazyková výchova HV rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky užívá v mluveném projevu správné tvary slov přípravná cvičení sluchová a zraková TV spisovně se vyjadřuje z modulace souvislé Matematika hlediska slovní zásoby řeči (tempo, intonace, přízvuk) chápe správně význam slov slovní zásoba a význam slov Literární výchova Člověk a jeho svět vyjadřuje své dojmy z přečteného textu, rozlišuje prózu a verš odlišuje pohádku od ostatního vyprávění, pracuje tvořivě s liter. textem podle pokynů učitele recituje básně, dokáže rozlišit jednotlivé žánry a všímá si ilustrací a autorů děl pro děti rozlišuje hlásky, výslovnost samohlásek a souhlásek, vyvozování jednotlivých hlásek a písmen poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, seznámení s autory a ilustrátory knih pro děti tvořivá činnost s literárním textem, přednes básní, reprodukce textu, dramatizace základní literární pojmy - rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, divadelní představení HV Matematika sobnostní a sociální výchova rozdělování a střídání rolí při práci v centrech ranní a hodnotící kruh kritické hodnocení své práce a práce skupiny besídka pro rodiče VÁTE ABECEDY EVV ompetence komunikativní EVV ompetence k řešení problémů Mediální výchova zapojení do členství v knihovně AVÁNÍ NA ČTENÁE návštěva divadelního představení využití knih, tisku, internetu při výuce EVV ompetence pracovní

2 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 2. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Jazyková výchova Matematika rozlišuje zvukovou a grafickou stavbu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky HV rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího, k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky porovnává významy slov, zvlášť opačného významu a slova významem souřadná, slova nadřazená a podřazená porovnává a třídí podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost pozná podstatná jména a slovesa, umí rozlišit obecná a vlastní jména spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami (a, i, ani, nebo) zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) věty se skládají ze TV slov, slova se skládají ze slabik, dělení slov na konci řádku slabiky se skládají z hlásek, samohlásky krátké a dlouhé, druhy vět lovní zásoba a tvoření slov slova, pojmy, význam slov, antonyma, homonyma tvarosloví - slovní druhy Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět skladba - věta, souvětí Člověk a jeho svět pravopis Člověk a jeho svět odůvodňuje a píše správně i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šef souhlásky tvrdé, měkké, obojetné, slova s párovými souhláskami

3 čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen, osob, zvířat a místních pojmenování správně píše párové souhlásky na konci slov plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti slabiky dě, tě, ně, bě, HV pě, vě, mě, psaní slov ú/ů velká písmena omunikační a slohová výchova čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu, věcné čtení, čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) Člověk a svět práce Člověk a jeho svět HV Člověk a svět práce TV naslouchání - Člověk a jeho svět porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti HV respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh píše správné tvary písmen, číslic, správně spojuje písmena i slabiky kontroluje vlastní písemný projev praktické naslouchání (zdvořilé vyjádření kontaktu s partnerem), věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) Člověk a svět práce TV mluvený projev - Člověk a jeho svět pečlivě vyslovuje HV základy technicky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci, komunikační žánry, pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu, základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) Člověk a svět práce TV písemný projev - Člověk a jeho svět zvládá základní hygienické Matematika návyky spojené se psaním základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem, technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu), žánry písemného projevu - adresa, přání sobnostní a sociální výchova sobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech návštěva knihovny, ilustrátoři české knihy sobnostní a sociální výchova psychohygiena

4 Literární výchova prolíná všemi předměty čte ve vhodném frázování a poslech literárních tempu literární texty textů přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu zážitkové čtení a naslouchání tvořivá činnost s prolíná všemi předměty přednáší zpaměti básně přiměřené věku pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností základní literární prolíná všemi předměty rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od povídky literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod pojmy - literární druhy a žánry, rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, herec, verš, rým Výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova recitační soutěž Mediální výchova návštěva divadelního představení

5 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura (jazyková výchova) 3. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky rozlišuje slabiky a hlásky, zvukovou a grafickou podobu slova člení slova na hlásky odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozlišuje párové souhlásky, zvukovou a grafickou podobu slova, řadí slova podle abecedy uplatňuje abecedu v praxi, pozná kořen slova, část předponovou a příponovou rozezná slova příbuzná a vyhledává v textu slova příbuzná zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov po b a l, porovnává slovní význam u slov souznačných pozná podstatná jména, pracuje s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen (rod, číslo a pád) rozlišuje podstatná jména obecná a vlastní, správně píše obvyklá vlastní jména zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov po m a p a s tím i pravopis po obojetných souhláskách m a p pozná slovesa, pracuje s mluvnickými kategoriemi sloves (osoba, číslo, čas) zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov po s a s tím i pravopis po obojetných souhláskách s zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov po v a s tím i pravopis po obojetných souhláskách v porovnává slovní význam u slov protikladných pakování učiva ze 2. ročníku árové souhlásky uvnitř slova Abeceda tavba slova Vyjmenovaná slova po b a l lova souznačná odstatná jména Vyjmenovaná slova po m a p lovesa Vyjmenovaná slova po s Vyjmenovaná slova po v lova protikladná

6 zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov po z a s tím i pravopis po obojetných souhláskách z užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves pozná přídavná jména, zájmena a číslovky umí rozlišit slova ohebná od slov neohebných pozná typické příklady neohebných slovních druhů odlišuje větu jednoduchou od souvětí spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy pozná základní skladební dvojice Vyjmenovaná slova po z řídavná jména Zájmena Číslovky lova ohebná a neohebná, příslovce ředložky, spojky Částice, citoslovce ouvětí Věta jednoduchá VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura (čtení a literární výchova) 3. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Texty v čítance plynule čte jednoduchý text s porozuměním (nakladatelství Alter) Člověk a jeho svět a mimočítanková recituje básně (přiměřené četba např. A. HV věku) Lindgrenová - Děti z dokáže zdramatizovat Bullerbynu,. vhodný text ekora - knížka Ferdy čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku Mravence vyjadřuje svoje pocity z přečteného textu pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností umí využívat získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchýcch textů umí se orientovat v textu knih určených dětem chápe četbu jako zdroj informací sobnostní a sociální výchova rozvoj schopností - poznávání (cvičení dovedností zapamatování) recitační soutěž recitační pásmo vedení dialogu, komunikace v různých situacích) besedy v knihovně

7 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) 3. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Vypravování využívá jednoduché osnovy, seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh opis Člověk a jeho svět vytvoří jednoduchou osnovu, popisuje jednoduché předměty a činnosti napíše jednoduchý dopis, přání, blahopřání, svoji adresu, píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení umí požádat o informaci, podá stručné informace (i telefonicky), pečlivě vyslovuje, opravuje svoji nesprávnou nebo nedokonalou výslovnost respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru, v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo k řeči zvládá zásadní hygienické návyky spojené s výcvikem psaní, píše správné tvary písmen a číslic správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev Dopis, přání, blahopřání polečenské obraty a formy společenského stylu saní a mluvnická cvičení a 2. díl (nakladatelství Alter) HV Literárně dramatická výchova Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálního sdělení (pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábabních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných) beseda v knihovně dětské časopisy práce s internetem

8 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pakování: skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev), psaní u, ú, ů píše správně skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, u, ú, ů píše správně velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si podstatná fakta čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas, volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený projev s dodržením časové posloupnosti odůvodňuje a píše správně i, í/y, ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech posuzuje úplnost či sdělení rozlišuje podstatné a okrajové informace a zaznamenává je porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, posuzuje úplnost či sdělení, rozlišuje podstatné a okrajové informace a zaznamenává je Vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování Základní techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vypravování Dialog na základě obrazového materiálu, praktické čtení (plynulé), znalost orientačních prvků v textu, členění textu, báseň pakování: vyjmenovaná slova HV po b, l, m, p, s, v, z písemný projev - adresa, popis osoby, básník lovní druhy - rozlišování, stavba rozlišuje slovní druhy, ve slov, slovní kořen, HV slově kořen, část část předponová a předponovou a příponovou příponová, význam slov slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná slova s citovým zabarvením, slova spisovná a nespisovná, popis věci, děje, pohádka

9 určuje slovní druhy plnovýznamových slov, píše správně po stránce obsahové i formální vede správně dialog, telefonický rozhovor, nechává vzkaz na záznamníku využívá je v gramaticky správných tvarech, posuzuje úplnost či užívá sloves v gramaticky správných tvarech, určuje osobu, číslo a čas, píše správně po stránce obsahové i formální rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký muvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti určuje podstatná jména a využívá je v gramaticky správných tvarech a v mluveném projevu píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen, píše správně po stránce obsahové i formální, rozlišuje podstatné a okrajové informace posuzuje úplnost či sdělení, volí náležitou intonaci píše správně i/y v koncovkách podst. jmen, rozlišuje podstatné a okrajové informace posuzuje úplnost či sdělení píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen, rozlišuje podstatné a okrajové informace posuzuje úplnost či sdělení, volí náležitou intonaci Tvarosloví - určování slovních druhů opis činnosti, telefonujeme - ochrana člověka v mimořádných situacích - nehoda spisovatel lovesa, infinitiv, určuje slovní druhy plnovýznamových slov zvratná slovesa, jednoduché a složené tvary sloves Časování - čas přítomný, minulý, budoucí, oznámení, blahopřání, povídka Časování sloves - čas přítomný, minulý a budoucí rčování osoby, čísla a času Dopis, osnova - sestavení, kniha, čtenář odstatná jména, rod, číslo, pád, vzor odstatná jména rodu středního, omluvenka, bajka Zpráva, oznámení, formální úprava textu odstatná jména rodu ženského ozvánka, formální úprava textu reprodukce přečteného textu odstatná jména rodu mužského rosba, vzkaz Dramatizace

10 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, odlišuje větu jednoduchou od souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů a podle potřeby je obměňuje, vede správně dialog, volí náležitou intonaci - přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru kladba, věta jednoduchá, souvětí + spojovací výrazy základní větné členy - podmět, přísudek, dialog na základě obrazového materiálu dialog na základě komunikačních pravidel, vlastní výtvarný doprovod k reprodukci slyšeného textu

11 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Jazyková výchova Vyjmenovaná slova HV lovní druhy - určování, rozlišování píše správně i/y po obojetných souhláskách uvnitř slov určuje slovní druhy plnovýznamových slov omun. a slohová výchova Vypravování - líčení zážitků z prázdnin opis předmětu HV volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, tempo, píše správně po stránce obsahové a formální jedn. komun. žánry Literární výchova vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je, reprodukuje text Jazyková výchova porovnává významy slov, zvl. stejného nebo podob. významu a slova vícevýznamová rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Četba lit. textu a poezie s prázdninovou tematikou Základní literární pojmy - poezie, báseň, ilustrátor lovní zásoba a tvoření slov Význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, s citovým zabarvením, spisovná a nespisovná) Člověk a jeho svět Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální a mediální výchova projekt Vesmír a planeta Země omun. a slohová výchova mluvenka - formulace, ústní i písemnou formou posuzuje úplnost či sdělení rozlišuje podstatné a okrajové informace, podstatné informace zaznamenává Literární výchova volně reprodukuje text podle svých schopností rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů používá elementární literární pojmy Zážitky z exkurze - formou ankety Dobrodružná literatura základní literární pojmy - povídka, spisovatel, ilustrace a ilustrátor, výslovnost cizích slov Člověk a jeho svět EVV ompetence občanské

12 Jazyková výchova rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku tavba slov omun. a slohová výchova Adresa, dopis - písemná forma odzimní vycházka - vypravování píše správně po stránce obsahové a form. jednoduché komun. žánry rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu Literární výchova slovní kořen, část předponová, příponová, koncovka a slova příbuzná Četba a rozbor básně, výrazný přednes HV volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy, tempo rozlišuje různé typy textů Verš, rým, autobiografické texty Jazyková výchova rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou tavba slov omun. a slohová výchova Vánoční blahopřání Člověk a svět práce opis prac. postupu - pečení cukroví posuzuje úplnost či sdělení vytváří krátký mluvený či písemný projev s dodržením časové posl. Literární výchova Texty s vánoční a zimní tematikou čtení vyhledávací reprodukuje text a zapamatuje si z něj podstatná fakta Jazyková výchova oezie, próza, věcné naslouchání Tvarosloví lovní druhy - rozlišování, určování určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gram. správných tvarech a ve svém mluveném projevu odstatná jména - mluvnické katagorie (rod, číslo, pád, vzor) píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen kloňování podstatných jmen omun. a slohová výchova Dialog - oslovení, zahájení, ukončení dialogu třídání rolí mluvčího a posluchače vede správně dialog Vzkaz - ústní i písemná forma rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace volí náležitou intonaci předpony roz, bez, od, nad, pod, před, ob, v Člověk a jeho svět

13 posuzuje úplnost či sdělení Literární výchova Četba textu s přírodovědnou tematikou Beseda - knihovna čte pozorně, plynule vyjadřuje dojmy z četby Jazyková výchova Tvarosloví odstatná jména - mluvnické katagorie, skloňování píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen rozlišuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech omun. a slohová výchova rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu zaznamenává podstatné informace Literární výchova rozlišuje různé typy textů vyjadřuje své dojmy z četby lovesa - infinitiv, slovesa zvratná Jednoduché a složené slovesné tvary ozvánka (mařkarní karneval) - písemná forma Mimojazykové prostředky řeči - mimika, gesta oslech literárních textů Bajky - zážitkové čtení, poučení Člověk a svět práce HV Člověk a jeho svět Jazyková výchova lovesa - časování sloves, čas přítomný, minulý, budoucí slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech omun. a slohová výchova Reklama - ukázky reklam, vytvoření vlastní reklamy Člověk a jeho svět rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace Literární výchova Březen měsíc knihy - Člověk a svět práce beseda v knihovně kázky poezie a prózy s jarní tematikou volně reprodukuje text podle svých schopností vyjadřuje své dojmy z četby sobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, mediální výchova březen - měsíc knihy - beseda v knihovně Jazyková výchova zvládá základní příklady syntaktického pravopisu kladba věta jednoduchá, souvětí spojovací výrazy, základní větné členypodmět, přísudek

14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spoj. výrazů, podle potřeby je obměňuje omun. a slohová výchova zaznamenává podstatné informace sestaví osnovu vyprávění Literární výchova rozlišuje různé typy textů tvoří vlastní literární text na dané téma používá elementární literární pojmy Jazyková výchova shoda přísudku s holým podmětem podmět holý, rozvitý, několikanásobný Zpráva Vyprávění - osnova ověsti, povídky, zážitkové čtení a naslouchání Volná reprodukce přečteného, dramatizace Tvarosloví přídavná jména - tvrdá, měkká, koncovky přídavných jmen měkkých a tvrdých píše správně i/y v koncovkách přídavných jmen omun. a slohová výchova rozlišuje podstatné a nepodstatné informace volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vyplní jednoduché tiskopisy Literární výchova rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů volně reprodukuje text Jazyková výchova píše správně i/y po obojetných souhláskách v koncovkách podstatných a přídavných jmen zvládá základní příklady syntaktického pravopisu omun. a slohová výchova skloňování a stupňování přídavných jmen Vzkaz - zanechá vzkaz na záznamníku Telefonický rozhovor M Člověk a svět práce Vědecko - fantastická Člověk a jeho svět literatura oslech literárních textů Zážitkové čtení a naslouchání pakování učiva známení oslech textu - vlastní zaznamenává podstatné informace Výtvarný doprovod posuzuje úplnost či sdělení Literární výchova Libovolné téma - HV vlastní Literární tvorba tvoří vlastní literární text na dané téma V průběhu školního roku zařazena návštěva divadelního představení dle možností - pojmy herec, režisér, divadelní představení, kulisy

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence občanské Kompetence pracovní 1. KOMUNIKAČNÍ 1. Žák plynule čte s porozuměním

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk a literatura 1. stupeň

Český jazyk a literatura 1. stupeň Český jazyk a literatura 1. stupeň Charakteristika předmětu Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. V prvním ročníku 9 hodin týdně, ve druhém ročníku 10 hodin týdně, ve třetím ročníku 9 hodin

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více