USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu 31. schůze Rady města Tišnova Mgr. Zdeňku Dohnálkovou a zapisovatelkou Ivu Dvořáčkovou. 02/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje program jednání 31. schůze Rady města Tišnova. 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni /31/2011 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů RM a ZM ke dni Rozpočtová opatření 04/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje rozpočtové opatření města Tišnova č. 10/2011 v rámci schváleného rozpočtu. 4. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 05/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Tišnov na podporu pečovatelské služby ve výši 06/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Tišnov na podporu odlehčovací službu ve výši 07/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Sbor církve adventistů sedmého dne Tišnov na podporu projektu Čajovna ve výši 08/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova pro Rodinné centrum Studánka, o.s. na podporu komplexní předškolní přípravy ve výši Kč. 5. Uzavření darovací smlouvy 2 ks kompozitní bezpečné branky 09/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností E.ON Česká republika, s.r.o. a Městem Tišnov na darování 2 ks kompozitní bezpečné branky dle přílohy č Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. 10/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě č o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic, a.s. dle přílohy č. 2 11/31/2011 Rada města Tišnova ukládá Odboru správních a vnitřních věcí realizovat převod SIMkaret používaných příspěvkovými organizacemi města pod Rámcovou smlouvu č o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic, a.s.termín: do

2 12/31/2011 Rada města Tišnova ukládá ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města spolupracovat s Odborem správních a vnitřních věcí na převodu SIM-karet používaných příspěvkovými organizacemi města pod Rámcovou smlouvu č o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T- Mobile Czech Republic, a.s. 7. Záměr pronájmu nebytových prostor v DPS Králova, v budově D 13/31/2011 Rada města Tišnova vyhlášení záměru Města Tišnova na pronájem nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou na ulici Králova 1742, v budově D Centra sociálních služeb Tišnov, p.o., dle přílohy č Uzavření nájemní smlouvy s Českou republikou - Úřadem práce České republiky na pronájem části nebytových prostor objektu čp. 346 na nám. Míru 14/31/2011 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. 2011/346/01 o nájmu věcí nemovitých mezi Městem Tišnov a Českou republikou - Úřadem práce České republiky na pronájem části nebytových prostor ve 2. NP objektu čp. 346 na nám. Míru v Tišnově dle příl. č Návrh smlouvy č. 05/22841 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací a návrh smlouvy č. 05/22842 o odvádění srážkových vod kanalizací 15/31/2011 Rada města schvaluje uzavření smlouvy č. 05/22841 o dodávce pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a uzavření smlouvy č. 05/22842 o odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu se společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Brno, dle přílohy č Udělení souhlasu společnosti Ekostavby Brno a.s. s podnájmem části objektu hotelu Květnice 16/31/2011 Rada města uděluje nájemci objektu čp. 120 na nám. Míru v Tišnově společnosti Ekostavby Brno a.s. souhlas s podnájmem prostor stávajícího pivního baru, přilehlého WC, zázemí a skladu, celkem o výměře 128,42 m 2, třetí osobě - společnosti DEFIN, a.s., IČ: , se sídlem Pražská 670/80, Brno za účelem provozování pivního baru s hernou na dobu určitou 5 let. 11. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 4/11 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově nájemní 17/31/2011 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní L. M. na byt č. C 4/11 na ulici Dlouhá 1805 v Tišnově, dle přílohy č Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 17 na Nám. 28. října 1708 v Tišnově 18/31/2011 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní J. C. na byt č. 17 na nám. 28. října 1708 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Králova 1668 v Tišnově po uplynutí výpovědi z nájmu bytu 19/31/2011 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Š. D. na byt č. 4 na ulici Králova 1668 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 8 2

3 14. Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 20/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem K. D. na byt č. 10 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově na dobu určitou jeden rok tj. od do , dle přílohy č Zřízení věcného břemena k pozemku parc.č. 105 v k.ú. Jamné 21/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce,a.s., jako oprávněným z věcného břemene, k pozemku parc. č. 105 v katastrálním území Jamné, dle přílohy č Zřízení věcného břemena k pozemkům parc.č. 467/1, parc.č. 2288/1 a st v k.ú. Tišnov 22/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce,a.s., jako oprávněným z věcného břemene, k pozemkům parc.č. 467/1, parc.č.2288/1 a st v katastrálním území Tišnov, dle přílohy č Zřízení věcného břemena k pozemkům parc. č. 2287/1, 2288/1, 2289/1, 2377/2, 2290 a st. 2094/2 v k.ú. Tišnov 23/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, k pozemkům 2287/1, 2288/1, 2289/1, 2377/2, 2290 a st. 2094/2 vkatastrálním území Tišnov, dle přílohy č Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2375/2 a části pozemku parc.č. 2374/2 v k.ú. Tišnov 24/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřenou dne mezi Městem Tišnov a I. K., bytem T. z důvodu neplacení nájemného. 25/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 2375/2 o výměře 53 m 2 a části pozemku parc.č. 2374/2 o výměře 112 m 2, oba v k.ú. Tišnov M. D., bytem T., dle přílohy č Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/04 26/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4/04 mezi Městem Tišnov a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem v Praze dle přílohy č Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově č. 24/11 27/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově č. 21/11 mezi městem Tišnov a společností KTS EKOLOGIE s.r.o. dle přílohy č Lesnická činnost výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 28/31/2011 Rada města Tišnova bere na vědomí závěr hodnotící komise v poptávkovém řízení prostřednictvím e-aukce na akci Lesnická činnost dle přílohy č. 16 3

4 29/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o provádění lesnických činností č. 2/2011 uzavřené mezi městem Tišnov a firmou Faunus servis, s.r.o. dle přílohy č Záměr zřídit pracovní pozici inspektor veřejného pořádku 30/31/2011 Rada města Tišnova bere na vědomí záměr zřídit v rámci Městského úřadu Tišnov pracovní pozici inspektor veřejného pořádku. 31/31/2011 Rada města Tišnova ukládá tajemníkovi MěÚ Tišnov vyhlásit výběrové řízení na pracovní pozici inspektor veřejného pořádku. Termín: do Smlouva o výpůjčce s Gymnáziem Tišnov telefonní ústředna 32/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem Tišnov a příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 dle přílohy č Poskytnutí znaku města Tišnova společnosti KOMPAKT, s.r.o. 33/31/2011 Rada města Tišnova souhlasí s užitím znaku města Tišnova společností KOMPAKT spol. s. r.o., se sídlem Opletalova 683, Poděbrady, IČ: , na mapě města Tišnova vydávané v roce 2012 za podmínky dodržení typografického manuálu města. 25. Schválení dodatku ke smlouvě o finanční podpoře - Street life 34/31/2011 Rada města schvaluje změnu účelu dotace a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi městem Tišnovem a Street life, o.s., dle přílohy č Smlouva o dílo Regiontour /31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. A na výrobu, montáž a demontáž expozice na veletrhu Regiontour 2012 a služby s tím spojené mezi Městem Tišnov a Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 21, Brno, IČ: dle přílohy č Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. D 6/11 na ulici Dlouhá 1807 v Tišnově nájemní 36/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s V. a J. S. na byt č. D 6/11 na ulici Dlouhá 1807 v Tišnově dle přílohy č Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 7/11 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově nájemní 37/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. a M. B. na byt č. C 7/11 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově dle přílohy č. 22 4

5 29. Uzavření smlouvy na povinné ručení a havarijní pojištění osobního automobilu DACIA Logan pro potřeby CSS Tišnov 38/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi Městem Tišnov a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. o povinném ručení a o havarijním pojištění vozidla DACIA Logan dle přílohy č Vyjádření k realizaci projektu Úspory tepla CZT II. lokalita Tišnov Hony za Kukýrnou 39/31/2011 Rada města Tišnova souhlasí se záměrem Úspory tepla CZT II., registrační číslo 3.1.EED03/604 společnosti TEPLO T s.r.o., Jungmannova 1899, Tišnov, IČ: za dodržení těchto podmínek: a) výrobní část technologie projektu bude umístěna v lokalitě Tišnov Hony za Kukýrnou, b) stavební charakter budovy bude navržen s ohledem na okolní zástavbu, c) realizací projektu budou maximálně eliminovány veškeré dopady na okolí a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska ochrany života obyvatel. 31. Různé (dotazy, podněty a připomínky členů RM) Obchodní a školící centrum Trnec Tišnov vyjádření RM k oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. 40/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje připomínky k oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí na projekt Tišnov obchodní a školící centrum Trnec dle přílohy č. 24 Kulturní akce v době státního smutku 41/31/2011 Rada města Tišnova doporučuje příspěvkovým organizacím města nekonat v době státního smutku plánované kulturní akce. Veřejná soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Tišnova - 2. kolo jednání komise 42/31/2011 Rada města Tišnova bere na vědomí průběžné výsledky veřejné soutěže na vytvoření jednotného vizuálního stylu města Tišnova a souhlasí s dopracováním 3 návrhů doporučených výběrovou komisí k dalšímu posouzení. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov.. Jan Schneider starosta města Tišnova. Radovan Klusák místostarosta města 5

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2011 konané dne 29. června 2011 1. Zpráva o hospodaření s nebytovými prostorami 01/16/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami. 02/16/2011 RM ukládá

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více