USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011"

Transkript

1 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května /12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k /12/2011 RM konstatuje nespokojenost s vývojem hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Tišnov k /12/2011 RM ukládá řediteli Městského kulturního střediska Tišnov ve spolupráci s Odborem kultury a školství do předloţit závazný plán čerpání rozpočtu k v detailním poloţkovém členění se zapracováním jednotlivých úsporných opatření vedoucích ke sníţení ztráty v hospodaření organizace. Úkol: odbor kultury a školství Termín: /05/2011 RM ukládá vedoucí Odboru kultury a školství spolupracovat při zpracování plánu čerpání rozpočtu s Městským kulturním střediskem Tišnov. 05/12/2011 RM schvaluje rozpočtová opatření města Tišnova č. 3/2011v rámci schváleného rozpočtu ke dni dle předloţeného návrhu. 06/12/2011 RM schvaluje časový harmonogram rozpočtového procesu města Tišnova na rok 2012 dle předloţeného návrhu a ukládá vedoucím odborů a tajemníkům výborů a komisí zajištění plnění daných úkolů ve stanovených termínech 07/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o místním poplatku za komunální odpad k /12/2011 RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace na akci Revitalizace ZŠ nám. 28. října Tišnov ve sloţení: Ing. Vladimír Trunda, Ing. Jaromír Zikmund, Bc. Milan Papeţík, Ing. Dana Kratochvílová; komisi hodnotící ve sloţení: Marek Babák, Mgr. Karel Švábenský, PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Vladimír Trunda, Ing. Dana Kratochvílová. Náhradníci: Jan Schneider, Radovan Klusák, Ing. Tomáš Komprs, Ing. Jaromír Zikmund, Ing. František Šanca. 09/12/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Kopečnou na byt č. 19 na nám. 28. října 1708 v Tišnově, a to na dobu určitou dva roky, tj. od do /12/2011 RM schvaluje uzavření dohody Uznání dluhu a dohoda o splátkách s Evou a Ladislavem Jilgovými, bytem Tišnov, a to po měsíční splátce Kč s účinností od června 2011 dle předloţeného návrhu. 11/12/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Monikou Ferreirovou na byt č. 11 Na Mlékárně 255 v Tišnově, a to na dobu určitou tři měsíce, tj. od do /12/2011 RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na ulici K Čiperu 1811 v Tišnově dle předloţeného návrhu a uzavření nájemní smlouvy s paní Ilonou Kafoňkovou, bytem Tišnov na dobu určitou dva roky, tj. od do

2 Pro případ neuzavření smlouvy s paní Ilonou Kafoňkovou se stanovuje následující pořadí: 2) Pavel Suchánek, bytem Tišnov 3) Jan Karásek, bytem Tišnov 13/12/2011 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 16 podle GP označení parc. č. 16/2 o výměře 109 m 2 Barboře Lískové, bytem Brno za kupní cenu ve výši 70 Kč/m 2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. 14/12/2011 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 318 o výměře 187 m 2 a parc. č. 319/3 o výměře 101 m 2 Markétě Hanákové, bytem Brno za kupní cenu ve výši 70 Kč/m 2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. 15/12/2011 RM schvaluje vyhlášení záměru podeje pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1891/14 o výměře 270 m 2 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 854 na ulici Jiráskova v Tišnově. 16/12/2011 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, spočívající v právu uloţení nového kabelu NN na pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2289/1 úplatně za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH, za podmínek smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která tvoří přílohu č. 7.4 zápisu. 17/12/2011 RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st o výměře 232 m 2 České poště, s.p., se sídlem v Praze. 18/12/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Českými drahami, a.s., se sídlem v Praze a Městem Tišnov dle předloţeného návrhu. 19/12/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Pozemkovým fondem ČR a Městem Tišnov dle předloţeného návrhu. 20/12/2011 RM schvaluje uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemcích ČR-ÚZSVM mezi ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze a Městem Tišnov dle předloţeného návrhu. 21/12/2011 RM bere na vědomí zprávu o rozpracovanosti investičních akcí. 22/12/2011 RM schvaluje pronájem kanceláře v přízemí objektu čp. 14 na ulici Radniční v Tišnově o výměře 12 m 2 Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko pro účely zřízení kanceláře a uzavření nájemní smlouvy dle předloţeného návrhu. 23/12/2011 RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel uţívaných organizační sloţkou Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnova a pro vozidla uţívaná organizační sloţkou Úklid a údrţba města Tišnova s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna dle předloţené nabídky, příloha č. 2, varianta B. 2

3 24/12/2011 RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel pro vozidlo uţívané organizační sloţkou Úklid a údrţba města Tišnova s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem v Praze dle předloţené nabídky. 25/12/2011 RM ukládá Odboru finančnímu připravit návrh rozpočtového opatření v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 pro /12/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB dle předloţeného návrhu. 27/12/2011 RM schvaluje uzavření Dodatku k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla FLOTILA č s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group, se sídlem v Praze pro vozidlo Piaggio MAXXI S90, SPZ 7B dle předloţeného návrhu. 28/12/2011 RM schvaluje uzavření Dohod o změně smlouvy o dodávkách tepla na základě sjednání parametrů odběratele a předpokládané kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2011 se společností TEPLO T s.r.o., se sídlem v Tišnově na odběrná místa: Předávací stanice - K Čimperku 1811,K03 nám. Komenského 145, K05 Kostelní 910, 911, K06 Jungmannova 932, 933 a 934 a K21 nám. 28. října 1708 dle předloţeného návrhu. 29/12/2011 RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle ustanovení 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, podle níţ budou orgány města Tišnova vykonávat přenesenou působnost v rozsahu ustanovení 3, odst. 3, písm. g) a h) zákona č. 133/200 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obce Nelepeč Ţernůvka, a to na dobu neurčitou s moţností výpovědi i bez udání důvodu a s ujednanou dvouměsíční výpovědní lhůtou. 30/12/2011 RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Odboru správy majetku a investic. 31/12/2011 RM na návrh tajemníka MěÚ jmenuje do funkce vedoucího Odboru správy majetku a investic Ing. Ladislava Suchomela, a to s účinností od /12/2011 RM schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000., o obcích, ve znění pozdějších předpisů celkový stav počtu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Tišnov a organizačních sloţek, které činí 118 zaměstnanců k /12/2011 RM ruší v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f ) a 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů MěÚ Tišnov oddělení informatiky. 34/12/2011 RM schvaluje dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Tišnov dle předloţeného návrhu. 3

4 35/12/2011 RM schvaluje vypovězení Rámcové smlouvy o zpracování grantových projektů č. AP/09/208 uzavření dne ze společností PNO CZ, s.r.o. (dříve PNO Consultants, s.r.o.), se sídlem v Praze. 36/12/2011 RM schvaluje vypovězení Smlouvy poskytování poradenství při realizaci projektu č. PO/10/102 uzavřené dne se společností PNO CZ, s.r.o. (dříve PNO Consultants, s.r.o.), se sídlem v Praze. 37/12/2011 RM schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE. 38/12/2011 RM schvaluje uzavření mateřských škol v Tišnově v období hlavních prázdnin takto: - MŠ U Humpolky MŠ Sluníčko MŠ Horova /12/2011 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne na vypracování územního plánu Tišnov se zhotovitelem Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., se sídlem v Brně v předloţeném znění. 40/12/2011 RM schvaluje Nařízení města Tišnova o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. 41/12/2011 RM schvaluje podmínky zadání výběrového řízení na akci Provedení opravy 24 ks balkónů v DPS Tišnov, pavilonu A. 42/12/2011 RM schvaluje jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na akci Provedení opravy 24 ks balkónů v DPS Tišnov, pavilonu A ve sloţení: Marek Babák, Ing. Bc. Jana Wildová, Miloš Sáblík. Náhradníci: Jan Schneider, Marie Řehořová, Pavel Havlíček. 43/12/2011 RM schvaluje podmínky zadání výběrového řízení na akci Oprava umýváren a WC v DPS Tišnov, ulice Králova 1742 v pavilonu B, I. patro. 44/12/2011 RM schvaluje jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na akci Oprava umýváren a WC v DPS Tišnov, ulice Králova 1742 v pavilonu B, I. patro ve sloţení: Marek Babák, Ing. Bc. Jana Wildová, Miloš Sáblík. Náhradníci: Jan Schneider, Marie Řehořová, Pavel Havlíček. 45/12/2011 RM bere na vědomí nový sazebník úkonů pečovatelské sluţby. 46/12/2011 RM schvaluje valorizaci nájemného z bytových a nebytových prostor pro DPS Tišnov k o roční míru inflace ve výši 1,5 %. 47/12/2011 RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení k veřejné zakázce Zajištění stravování v objektu Centra sociálních sluţeb Tišnov, příspěvková organizace. 4

5 48/12/2011 RM schvaluje vyřazení a likvidaci majetku svěřeného k hospodaření Centru sociálních sluţeb Tišnov, příspěvkové organizaci dle předloţeného jmenovitého seznamu. 49/12/2011 RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise prevence kriminality RM Tišnov ze dne /12/2011 RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise pro děti a mládeţ ze dne /12/2011 RM bere nav vědomí Zápis ze schůze komise sociální a zdravotní ze dne /12/2011 RM bere na vědomí Zápis ze schůze komise ţivotního prostředí ze dne /12/2011 RM s ohledem na specifičnost zakázky, tj. zakoupení hasičského zásahového vozidla pro Jednotku dobrovolných hasičů Tišnov, schvaluje udělení výjimky z interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 54/12/2011 RM ukládá Odboru správy majetku a investic provést poptávkové řízení na zakázku zajištění hasičského zásahového vozidla pro Jednotku dobrovolných hasičů Tišnov oslovením nejméně tří firem a po zajištění nabídek provést vyhodnocení a předloţit návrh na uzavření smlouvy s dodavatelem, který nabídl nejvýhodnější nabídku. Úkol: odbor správy majetku a investic Termín: Jan Schneider starosta města Tišnova. Radovan Klusák místostarosta města 5

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více