Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Ing. Tomáš Komprs příchod v 10:15 hod. Ing. František Svoboda Mgr. Karel Švábenský Ing. Karel Souček PaedDr. Petra Kappelová Bc. Jiří Dospíšil Michaela Kšicová, asistentka tajemnice Omluveni: Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o činnosti MěÚ za 1. pololetí Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 5. Výpověď Partnerské smlouvy o spolupráci při zajištění provozu turistického informačního centra v Tišnově 6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Tišnov a občanským sdružením CONTINUUM VITAE na koupi 7 souborů digitálních videonahrávek Charlieho Ponížila, přeživšího holocaust v Tišnově 7. Schválení doby stanovené k uzavírání manželství v roce Zápisy do kroniky města Tišnova za roky 1999 a Smlouva o zřízení a vedení nového běžného účtu pro účely Sociálního fondu města Tišnova 10. Návrh na poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociální služby pro rok Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 12. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 2/5 na ulici Dlouhá 1803 v Tišnově 13. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 9/12 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově 14. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Prodej bytu č. 5 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 18. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově 19. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 21. Uzavření Dohody o ukončení práva dočasného užívání pozemků mezi městem Tišnov a Svatoplukem Bílkem 22. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1903/3 v k.ú. Tišnov Tišnov, Družstevní, sm.nnk, Halouzka,1907/1 23. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Jamné u Tišnova 24. Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 66/1 v k.ú. Pejškov u Tišnova 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 26. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova 27. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov 1

2 28. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Revokace přijatých usnesení - udělení souhlasu se zřízením užívacího práva třetí osobě a souhlasu s umístěním sídla 31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 32. Uzavření Smlouvy o výpůjčce se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 33. Uzavření nájemní smlouvy s M. P. na pronájem části prostor v objektu čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově 34. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 36. Uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č Uzavření Příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách 38. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 39. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 8/2014 ze dne Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Dotazy, podněty, připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Místostarosta Ing. František Svoboda za ověřovatele navrhl: Ing. Karla Součka zapisovatelkou stanovil: Michaelu Kšicovou Místostarosta Ing. František Svoboda navrhl zařadit bod s názvem Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Tišnov a JUDr. Stanislavem Keršnerem jako bod č. 37 namísto původního bodu s názvem Uzavření Příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností veřejné zakázky Modernizace dopravního terminálu Tišnov a stavba parkoviště v ulici Na Loukách, který byl stažen z programu jednání. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 23/2014 Rady města Tišnova Ing. Karla Součka a zapisovatelkou stanovuje Michaelu Kšicovou. Hlasování č. 1: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato. Rada města Tišnova schvaluje upravený program jednání schůze č. 23/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o činnosti MěÚ za 1. pololetí Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 5. Výpověď Partnerské smlouvy o spolupráci při zajištění provozu turistického informačního centra v Tišnově 6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Tišnov a občanským sdružením CONTINUUM VITAE na koupi 7 souborů digitálních videonahrávek Charlieho Ponížila, přeživšího holocaust v Tišnově 7. Schválení doby stanovené k uzavírání manželství v roce Zápisy do kroniky města Tišnova za roky 1999 a

3 9. Smlouva o zřízení a vedení nového běžného účtu pro účely Sociálního fondu města Tišnova 10. Návrh na poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociální služby pro rok Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 12. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 2/5 na ulici Dlouhá 1803 v Tišnově 13. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 9/12 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově 14. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 15. Prodej bytu č. 5 na ulici Květnická 1719 v Tišnově 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově 18. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově 19. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově 21. Uzavření Dohody o ukončení práva dočasného užívání pozemků mezi městem Tišnov a Svatoplukem Bílkem 22. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1903/3 v k.ú. Tišnov Tišnov, Družstevní, sm.nnk, Halouzka,1907/1 23. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Jamné u Tišnova 24. Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 66/1 v k.ú. Pejškov u Tišnova 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 26. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova 27. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov 28. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Revokace přijatých usnesení - udělení souhlasu se zřízením užívacího práva třetí osobě a souhlasu s umístěním sídla 31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 32. Uzavření Smlouvy o výpůjčce se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 33. Uzavření nájemní smlouvy s M. P. na pronájem části prostor v objektu čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově 34. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 36. Uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Tišnov a JUDr. Stanislavem Keršnerem 38. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 39. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 8/2014 ze dne Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Dotazy, podněty, připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 3

4 3. Zpráva o činnosti MěÚ za 1. pololetí 2014 Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. Diskutováno o vymezení souhrnu činností, které má vykonávat projektová kancelář. Mgr. Knecht příspěvek na toto téma. Ing. Svoboda chtěl by prohloubit spolupráci projektové kanceláře s OSMI. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za 1. pololetí Hlasování č. 4: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. PaedDr. Kappelová informovala, že Komise kulturní a školská nedoporučila poskytnutí dotace pro Mgr. MgA. K. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno RM schválila poskytnutí dotace pro Naboso o.s. ve výši Kč. Rada města Tišnova neschvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Mgr. MgA. E. K., trvale bytem L., ve výši Kč na CD Královničky. Hlasování č. 5: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro Naboso o. s., IČ: , se sídlem v Brno, ve výši Kč na Snow film fest v Tišnově. Hlasování č. 6: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 5. Výpověď Partnerské smlouvy o spolupráci při zajištění provozu turistického informačního centra v Tišnově Rada města Tišnova bere na vědomí výpověď Partnerské smlouvy o spolupráci při zajištění provozu turistického informačního centra v Tišnově uzavřené mezi městem Tišnov a Marií Burianovou, IČ: Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 6. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Tišnov a občanským sdružením CONTINUUM VITAE na koupi 7 souborů digitálních videonahrávek Charlieho Ponížila, přeživšího holocaust v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. PaedDr. Kappelová objasnila účel koupě videonahrávek. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Tišnov jako kupujícím a občanským sdružením CONTINUUM VITAE, IČ: , se sídlem v Tišnově jako prodávajícím na koupi 7 souborů digitálních videonahrávek Charlieho Ponížila, přeživšího holocaust v Tišnově dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 8: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 4

5 7. Schválení doby stanovené k uzavírání manželství v roce 2015 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů dobu stanovenou k uzavírání manželství v roce 2015 dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 8. Zápisy do kroniky města Tišnova za roky 1999 a 2000 Rada města Tišnova schvaluje zápisy do kroniky města Tišnova za roky 1999 a 2000, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 10: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato 9. Smlouva o zřízení a vedení nového běžného účtu pro účely Sociálního fondu města Tišnova Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi městem Tišnov a společností Komerční bankou, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 11: pro 4, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 4) Usnesení bylo přijato Příchod starosty Ing. Tomáše Komprse v 10:15 hod. 10. Návrh na poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociální služby pro rok 2014 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí mimořádné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociální služby pro rok 2014 v jednotlivých částkách do 50 tis. Kč dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 12: pro 5 proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 3 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 5

6 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 3 v budově č.p. 1811, která je součástí pozemku p.č.st 2306 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a paní J. H., trvale bytem T., dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 2/5 na ulici Dlouhá 1803 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. B 2/5, 1+kk, Dlouhá 1803, z paní L. K., bytem Č., na pana R. K., bytem T., dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Převod členských práv a povinností k bytu č. B 9/12 na ulici Dlouhá 1810 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. B 9/12, 2+kk, Dlouhá 1810, z paní J. P. a pana J. P., oba trvale bytem T., na paní H. V. a pana MUDr. M. V., oba trvale bytem S., dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 14. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 6 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č.st 1800 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a paní A. K., trvale bytem T., dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Prodej bytu č. 5 na ulici Květnická 1719 v Tišnově Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje volného jednopokojového bytu č. 5, o výměře 31,67 m2 ve druhém patře budovy č.p. 1719, která je součástí pozemku p.č.st. 1974, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id 10/640 na společných částech domu čp. 1717,1718,1719 a na pozemcích parc.č.st v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6

7 16. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v budově č.p. 795, která je součástí pozemku p.č.st. 834 v k.ú Tišnov paní Z. S. a panu A. S., oba trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 na ulici Na Mlékárně 795 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 18 v budově č.p. 795, která je součástí pozemku p.č.st. 834 v k.ú Tišnov paní L. S., trvale bytem T., na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 3 na ulici Jungmannova 932 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Ing. Svoboda. Jedná se o výpověď nájmu z bytu z důvodu nehrazení nájemného. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje výpověď nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v budově č.p. 932, která je součástí pozemku p.č.st. 23/2 v k.ú. Tišnov uzavřené s panem A. D., trvale bytem T., z důvodu neplacení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Ing. Souček. Na základě sdělení OSMI o změně stavu pohledávky, která byla z části uhrazena, se RM rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání. Bez usnesení 20. Výpověď nájemní smlouvy na byt č. 5 na nám. 28. října 1708 v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Ing. Souček. Na základě sdělení OSMI o změně stavu pohledávky, která byla z části uhrazena, se RM rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání. Bez usnesení 21. Uzavření Dohody o ukončení práva dočasného užívání pozemků mezi městem Tišnov a Svatoplukem Bílkem 7

8 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení práva dočasného užívání pozemků parc.č. 483, parc.č. 2750, parc.č a části pozemku parc.č. 2375/1, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a Svatoplukem Bílkem, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 22. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1903/3 v k.ú. Tišnov Tišnov, Družstevní, sm.nnk, Halouzka,1907/1 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1903/3 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Jamné u Tišnova Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc.č. 115 o výměře 1 m2 pro účely umístění reklamního panelu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 66/1 v k.ú. Pejškov u Tišnova Úvodní informace podal místostarosta Ing. Souček. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova neschválit prodej části pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova parc.č. 66/1 o výměře 150 m2 Mgr. J. D., trvale bytem P. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova parc.č. 66/1 o výměře 150 m2. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 25. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov 8

9 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Objekt Mlýnská 129 přístavba a stavební úpravy mezi městem Tišnov aj. Z., trvale bytem K. J., na pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 26. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova Rada města Tišnova ruší záměr prodeje části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 o výměře cca m2 J. H., bytem H. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 oddělenou geometrickým plánem č /2014 a nově označenou jako parc.č. 517/3 o výměře m2. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 27. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1602/22 v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Diskutováno na téma cena pozemku. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1602/22 oddělenou geometrickým plánem č /2012 a nově označenou jako parc.č. 1602/24 o výměře 55 m2. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Oprava chodníku v ulici Hornická a rekonstrukce komunikace v ulici Osvobození mezi městem Tišnov a společností Vítězslav Maloň, IČ: , se sídlem v Předklášteří, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 29. Zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne

10 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2014 ze dne Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 30. Revokace přijatých usnesení - udělení souhlasu se zřízením užívacího práva třetí osobě a souhlasu s umístěním sídla Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Přizvána Vladimíra Řepová, zástupce vedoucí Odboru živnostenského úřadu, která sděluje, že v současnosti paní B. G. disponuje platným živnostenským oprávněním. Proto dle aktuálně zjištěných skutečností nic nebrání v provozování hostinské činnosti paní B. G. a pana L. H. Bez usnesení. 31. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne mezi městem Tišnov a sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov, IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 32. Uzavření Smlouvy o výpůjčce se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne mezi městem Tišnov a sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov, IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č.st. 285 v k.ú. Tišnov o výměře 307 m2 a objektu skladu o výměře 35 m2, který je součástí objektu čp. 358 na pozemku parc.č.st. 285 v k.ú. Tišnov vše za účelem využití pro činnost sdružení Junák na dobu 20 let mezi městem Tišnov a sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov, IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 33. Uzavření nájemní smlouvy s M. P. na pronájem části prostor v objektu čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově Úvodní informace podal starosta Ing. Komprs. Jedná se o výstavbu fitness centra. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno 10

11 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části prostor v objektu čp. 2 na pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov za účelem vytvoření a provozování fitness studia mezi městem Tišnov a M. P., trvale bytem B., dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 34. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č mezi městem Tišnov a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, z důvodu plánovaného odstranění objektu bez čísla popisného na ul. Osvobození v Tišnově na pozemku parc.č.st v k.ú. Tišnov o výměře 176 m2 - bývalé kotelny K16, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 35. Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově, nacházejícího se na pozemku parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, a to část prostor v přízemí o výměře 15,29 m2, v suterénu o výměře 18,40 m2 + alikvotní část společných prostor o výměře 23,05 m2. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje Komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na pronájem části prostor objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově, a to části prostor v přízemí o výměře 15,29 m2, v suterénu o výměře 18,40 m2 + alikvotní části společných prostor, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 36. Uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č Rada města Tišnova revokuje usnesení č. 15/18/2014 schválené Radou města Tišnova na schůzi č. 18/2014 dne 13. srpna 2014 týkající se uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č z důvodu chybného výpočtu pojistné částky. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11

12 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č uzavřené mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 40: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova revokuje usnesení č. 14/19/2014 schválené Radou města Tišnova na schůzi č. 19/2014 dne 27. srpna 2014 týkající se uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č z důvodu chybného výpočtu pojistné částky v dodatku č. 1. Hlasování č. 41: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č uzavřené mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 42: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 37. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Tišnov a JUDr. Stanislavem Keršnerem Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem Tišnov a JUDr. Stanislavem Keršnerem, advokátem se sídlem Orlí 18, Brno, dle přílohy č. 25 zápis. Hlasování č. 43: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 38. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova mezi městem Tišnov a společností MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 44: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 39. Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 8/2014 ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady města Tišnova č. 8/2014 ze dne Hlasování č. 45: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12

13 40. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi městem Tišnovem jako žadatelem a společností E. ON Distribuce a.s., IČ , se sídlem v Českých Budějovicích jako provozovatelem distribuční soustavy, dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 46: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 41. Dotazy, podněty, připomínky Ing. Souček - přednesl žádost MŠ Sluníčko Tišnov, Na Rybníčku, o izolaci vlhké zdi. Diskutováno o alternativách. Budou navržena další řešení. Rada města Tišnova bere na vědomí informaci o ztrátě, předloženou ZŠ Smíškova, Tišnov ze dne Rada města Tišnova bere na vědomí žádost o projednání návrhu udělení ceny města p. Zdeňkovi Jílkovi. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Ing. Komprs, starosta města Tišnova v 12:28 hodin. Zápis ověřili: v. r. Ing. Karel Souček ověřovatel v. r. Ing. František Svoboda 1. místostarosta v. r. Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova Zapsala: Michaela Kšicová 13

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program:

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program: ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.4/2018 dne 17. 4. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:. 7 členů,

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne 15. 8. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 11. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání Zápis z 17. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 4. 9. 2018 v 16:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: 20.08.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

K projednávání daného bodu byla přizvána paní Plchová, bytová správa.

K projednávání daného bodu byla přizvána paní Plchová, bytová správa. Město Pohořelice Zápis ze 4. schůze rady města konané dne 19. 12. 2018 Účast: Bc. Novák, Ing. Svoboda, Mgr. Veselý, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, MBA, Kloudová, DiS., Ing. Blecha, tajemník a Mgr. Babčanová,

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.7/2018 dne 14. 8. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne 13. 2. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:34 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 3. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2.2.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více