Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 71/2003 RM 4 Kontrola usnesení 3. schůze rady města ze dne RM po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení 3. schůze rady města ze dne /2003 RM 4 Rozšíření míst pro konání svatebních obřadů 1. RM po projednání schvaluje rozšíření míst pro konání svatebních obřadů, stanovených usnesením č. 1017/2001 RM 36, v obci Jezernice o lokalitu Jezernických viaduktů. 2. RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zveřejnit informaci na úřední desce MěÚ a informovat starostu obce Jezernice. T:

2 73/2003 RM 4 Návrh na ubytování žadatelů v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování pana Pavla Golomba v ubytovně Venedik od do RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Michaely Mazánikové v ubytovně Venedik do , za podmínky splacení dlužné částky do RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Renaty Matějčkové v ubytovně Venedik od do , za podmínky uzavření splátkového kalendáře. 4. RM po projednání neschvaluje ubytování slečny Moniky Žigové v ubytovně Venedik. 5. RM ukládá vedoucí odboru SZ informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 4 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence TSmL 1. RM po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Technických služeb města Lipníka nad Bečvou dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá řediteli TSmL zveřejnit záměr prodeje vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku Technických služeb města Lipníka nad Bečvou dle důvodové zprávy a odprodej na základě nejvýhodnější nabídky. T: /2003 RM 4 Oprava ohradní zdi kláštera 1. RM po projednání schvaluje dokončení akce Oprava ohradní zdi kláštera část 021 východní zeď 34 m jednostranná omítka. 2. RM ukládá: a) vedoucímu finačního odboru zařadit výše uvedenou akci do rozpočtu města na rok 2003, b) starostovi města uzavřít smlouvu o dílo po schválení rozpočtu města na rok 2003.

3 76/2003 RM 4 Stanovení sazeb za pronájem pozemků 1. RM po projednání schvaluje minimální sazby za pronájem pozemků: a) užívaných za účelem zřízení zahrádek sloužících pro vlastní potřebu včetně předzahrádek - zátopová oblast 1,- Kč/m 2 /rok - ostatní 3,- Kč/m 2 /rok b) užívaných k rekreačním účelům 3,- Kč/m 2 /rok c) komerčně užívaných pro zemědělskou výrobu 3,- Kč/m 2 /rok d) užívaných pro jiné než zemědělské účely - prodejní, manipulační, skladovací, parkovací plochy 50,- Kč/m 2 /rok e) pod stavbami 50,- Kč/m 2 /rok f) užívaných za účelem umístění přístřešku (o výměře do 10 m 2 ) 20,- Kč/m 2 /rok g) užívaných za účelem umístění přístřešku (o výměře nad 10 m 2 ) 50,- Kč/m 2 /rok s platností od Na základě individuálního posouzení lze sazbu za užívání stanovit dohodou, např. u pozemků užívaných zemědělskými družstvy, užívaných jako chmelnice, zcela nevhodných pro zřízení zahrádek pronajatých za účelem sečení trávy apod. 77/2003 RM 4 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5, zastoupeným ředitelem divize Lipník nad Bečvou Ing. Jiřím Jandou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dodatku č. 1.

4 78/2003 RM 4 Pronájem pozemku parc.č. 273/5 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje pronájem pozemku parc.č. 273/5 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 2240 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou občanskému sdružení SK ZAHAS TEAM, se sídlem Lipník nad Bečvou VII - Trnávka 22, zastoupenému tajemníkem Ing. Milanem Žitníkem. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2003 RM 4 Pronájem části pozemku parc.č. 282/1 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 282/1 ost. pl. ost. komunikace o výměře 20 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou Emílii Heryánové,, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění prodejního stánku, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 80/2003 RM 4 Pronájem části pozemku parc.č. st.24/1 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. st.24/1 zastavěná plocha o výměře 104 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako pozemky parc.č. st.24/1 o výměře 25 m 2 a parc.č. st.24/6 o výměře 79 m 2 ) v k.ú. Lipník nad Bečvou ČR Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, zastoupené zástupcem ředitele Policie ČR Správy Sm kraje plk. Ing. Pavlem Koděrou, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, jako pozemek pod garáží, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy.

5 81/2003 RM 4 Pronájem části pozemku parc.č. 302 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 302 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 0,5 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou Pe GAZ International, a.s., se sídlem Konice, Masarykovo nám. 62, zastoupené předsedou představenstva panem Karlem Trávníčkem, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/rok, za účelem umístění automatu na prodej svíček, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 82/2003 RM 4 Vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek č. 13 a č. 23 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.2137 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.2137 v k.ú. Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, dle Zásad postupu při převodech nemovitého majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. T:

6 83/2003 RM 4 Vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory garáže na pozemku parc.č. st.277/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou v areálu bývalé STS Přerov a.s., ul. Na Zelince, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory garáže o výměře 45 m 2 situované na pozemku parc.č. st.277/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou v areálu bývalé STS Přerov, a.s., ul. Na Zelince, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 4 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků: - parc.č zahrada o výměře 4 m 2 - parc.č zahrada o výměře 164 m 2 - parc.č. 2608/2 zahrada o výměře 244 m 2 vše v k.ú. Loučka. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více