Územní plán Vysoká Srbská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Vysoká Srbská"

Transkript

1 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, dle 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, na svém jednání dne 9. prosince 2011 usnesením č. 1/9 v y d á v á Územní plán Vysoká Srbská který obsahuje v příloze tohoto opatření obecné povahy : A.) Textová část územního plánu - zpracovaná autorizovanou osobou - Ing. arch. Tomášem Jiráskem, podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7 B.) Grafická část územního plánu zpracovaná autorizovanou osobou - Ing. arch. Tomášem Jiráskem, podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7 a) Výkres základního členění M 1 : b) Hlavní výkres M 1 : c) Výkres veřejně pr. staveb M 1 : O d ů v o d n ě n í Odůvodnění ÚP Vysoká Srbská obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část 1. Postup při pořízení změny Návrh zadání ÚPO Vysoká Srbská vypracovala Obec Vysoká Srbská s technickou pomocí Ing. Arch. Tomáše Jiráska, Brožíkova 1295, Hradec Králové v roce Návrh zadání územního plánu obce Vysoká Srbská projednával Městský úřad Hronov, odbor výstavby, ŽP a Z, ve smyslu 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon). Návrh zadání byl veřejnoprávně projednán od do Dne 18. října bylo oznámeno zahájení veřejného projednání veřejnou vyhláškou a současně byl vystaven návrh zadání územního plánu obce Vysoká Srbská k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Vysoká Srbská, na Městském úřadě v Hronově - odboru -1-

2 výstavby ŽP a Z a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Náchod. Dotčené orgány a krajský úřad uplatnily k obsahu zadání ÚPO Vysoká Srbská své požadavky. Sousední obce neuplatnily své podněty. Stanoviska dotčených orgánů a zástupců státní správy byla zkoordinována a předána zpracovateli konceptu územního plánu. Dle ustanovení 11, včetně přílohy č. 1 vyhl. č. 131/1998 Sb. bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování tj. referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Náchod dne Na základě schváleného zadání vypracoval Ing. arch. Tomáš Jirásek, Brožíkova 1295, Hradec Králové, koncept ÚPO Vysoká Srbská dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatelem konceptu ÚPO Vysoká Srbská byl Městský úřad Hronov, odbor výstavby, ŽP a Z. Dle ustanovení 21 stavebního zákona oznámil pořizovatel dne zahájení projednání konceptu ÚPO Vysoká Srbská. Koncept ÚPO Vysoká Srbská byl veřejnoprávně projednán od do Koncept ÚPO Vysoká Srbská byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu Vysoká Srbská, na Městském úřadě v Hronově - odboru výstavby ŽP a Z a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Náchod. Dotčené orgány sdělily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne veřejného projednání. Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a dalších požadavků občanů zpracoval Městský úřad Hronov, odbor výstavby, ŽP a Z, návrh souborného stanoviska ke konceptu řešení územně plánovací dokumentace obce Vysoká Srbská ze dne Na základě projednání návrhu souborného stanoviska ke konceptu řešení územně plánovací dokumentace obce Vysoká Srbská vydal nadřízený orgán územního plánování referát regionálního rozvoje Okresního úřadu Náchod, dle 21 stavebního zákona a dle 13 vyhl. MMR ČR č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci vyjádření, ve kterém doporučuje obecnímu zastupitelstvu ke schválení souborné stanovisko pro územní plán obce Vysoká Srbská. Souborné stanovisko pro územní plán obce Vysoká Srbská schválilo zastupitelstvo obce Vysoká Srbská na svém jednání dne 7. června Na základě schváleného souborného stanoviska zpracoval Ing. arch. Tomáš Jirásek, Brožíkova 1295, Hradec Králové Návrh územního plánu obce Vysoká Srbská. Návrh územního plánu obce Vysoká Srbská projednával Městský úřad Hronov, odbor výstavby, ŽP a Z, ve smyslu 22 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon). Návrh zadání byl veřejnoprávně projednán od do Dne 21. srpna bylo oznámeno zahájení veřejného projednání veřejnou vyhláškou a současně byl vystaven návrh územního plánu obce Vysoká Srbská k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Vysoká Srbská, na Městském úřadě v Hronově - odboru výstavby ŽP a Z a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Náchod. Dotčené orgány sdělily svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání. Vzhledem k tomu, že dotčené orgány uplatnily námitky a připomínky a doporučení k úpravě návrhu územního plánu obce Vysoká Srbská se nepodařilo ukončit projednávání v termínu do konce roku Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská rozhodlo dne o pořízení ÚP Vysoká Srbská, který bude vycházet z neschváleného Územního plánu obce Vysoká Srbská z roku Určeným zastupitelem pro územněplánovací činnost určilo Josefa Klučku. Žádost o pořízení podala Obec Vysoká Srbská Pořizovatelem návrhu ÚP Vysoká Srbská byl Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování. Obec Vysoká Srbská rozhodla, že zpracovatelem ÚP bude Ateliér H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové, autorizovaný architekt Ing. Arch. Tomáš Jirásek. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dobu a místo konání společného jednání dne jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, obci Vysoká Srbská a sousedním obcím, tzn. Městu Hronov, obci Žďárky, obci Velké Petrovice, obci Bezděkov nad Metují a městysi -2-

3 Machov. Společné jednání o návrhu proběhlo dne 3. dubna 2009 v zasedací místnosti MěÚ Náchod. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel umožnil po zákonnou dobu 30 dnů všem výše uvedeným orgánům nahlížet do návrhu ÚP Vysoká Srbská. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od společného jednání dotčené orgány uplatnily svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své připomínky. Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu ve svém sdělení upozornil na nutné úpravy územně plánovací dokumentace. Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství vydal negativní stanovisko z důvodu nepředložení upravené verze návrhu územního plánu tak, jak bylo dohodnuto při společném jednání o návrhu. Městský úřad Náchod - odbor životního prostředí nesouhlasil s řešením vypouštění odpadních vod, které není v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje ( dále jen PRVK). Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vydal souhlasné stanovisko s podmínkou, ale požadoval zpracovat návrh řešení požadavků civilní ochrany. Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko ve svém vyjádření požadovala vypuštění některých návrhových lokalit, které jsou navrženy z krajinářského hlediska nevhodně, dále upozornila na nepřesnosti v grafická části a doplnění v textové části na požadavek o zajištění ochrany ptactva, dále nesouhlasí s řešením vypouštění odpadních vod do vodních toků. Sousední obce neuplatnily do 30 dnů ode dne společného jednání k návrhu ÚP Vysoká Srbská žádné připomínky. Protože stanoviska některých dotčených orgánů nebyla v souladu, bylo nutno svolat další jednání za účelem vyřešení odkanalizování obce. Jednání proběhla 28. července 2009 a 25. srpna 2009 a došlo zde k dohodě o řešení odkanalizování obce centrální čistírnou odpadních vod. Projektant upravil návrh a ten byl projednán s dotčenými orgány, kterých se tato problematika týká a následně bylo požádáno o změnu PRVK. Dále byla upravena textová i grafická část návrhu ÚP Vysoká Srbská a bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství dne Změna PRVK byla schválena dne Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil dobu a místo konání opakovaného společného jednání dne jednotlivě dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, obci Vysoká Srbská a sousedním obcím, tzn. Městu Hronov, obci Žďárky, obci Velké Petrovice, obci Bezděkov nad Metují a městysi Machov. Opakované společné jednání o návrhu proběhlo dne 3. února 2011 v zasedací místnosti MěÚ Náchod. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel umožnil po zákonnou dobu 30 dnů všem výše uvedeným orgánům nahlížet do návrhu ÚP Vysoká Srbská. Dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona do 30 dnů od společného jednání dotčené orgány uplatnily svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své připomínky. Stanoviska všech dotčených orgánů byla kladná, pouze Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje doporučila zvážení umístění centrální ČOV. Sousední obce neuplatnily do 30 dnů ode dne společného jednání k návrhu ÚP Vysoká Srbská žádné připomínky. Dle ustanovení 51 stavebního zákona posoudil návrh ÚP Vysoká Srbská Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu a na základě zákonem stanovených podkladů vydal dne 16. září 2011 kladné stanovisko pod č.j.16732/up/2011/va. Dle ustanovení 52 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel zaslal dne veřejnou vyhlášku a zahájil dnem veřejné projednání ÚP Vysoká Srbská a vystavil tuto dokumentaci po zákonnou dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování a na Obecním úřadu Vysoká Srbská. Pořizovatel dle ustanovení 52 odst. 1 stavebního zákona přizval -3-

4 k veřejnému projednání jednotlivě obec Vysoká Srbská, dotčené orgány a sousední obce, tzn. Město Hronov, obec Žďárky, obec Velké Petrovice, obec Bezděkov nad Metují, městys Machov. Veřejné projednání návrhu ÚP Vysoká Srbská s odborným výkladem se konalo dne 9. prosince 2011 v zasedací místnosti MěÚ Náchod. Dle 52 odst. 2 a 3 nebyly při veřejném projednání uplatněny námitky a připomínky. Stanoviska všech dotčených orgánů byla kladná. Pořizovatel zpracoval dle 22 odst. 2 stavebního zákona písemný záznam o průběhu veřejného projednání. Dle 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Josefem Klučkou vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Vysoká Srbská. Dle 165 odst. 1 stavebního zákona se dokumentace ÚP Vysoká Srbská ukládá s doklady o průběhu pořizování na obci Vysoká Srbská, opatřená záznamem o účinnosti se dále ukládá na Městském úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, na Městském úřadu Hronov, odboru výstavby a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu. 2. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Územní plán Vysoká Srbská je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR ČR) schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne Území řešené územním plánem se nenachází ve specifické oblasti, rozvojové oblasti, rozvojové ose a plochách dopravní a technické infrastruktury vymezené v PÚR ČR. Návrh Územního plánu není v rozporu ani s jednou z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. 14 až 32 PÚR ČR (14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - ÚP respektuje a zachovává stávající kulturní krajinu, vymezuje tzv. zónu identických staveb. Rozvojové plochy jsou navrženy kapacitně tak, aby byly únosné z hlediska krajinných ekosystémů a současně vytvářely reálné ekonomické předpoklady pro zabezpečení přiměřeného životního standardu obyvatel v obci. (20) při stanovování funkčního území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel - Územní plán vymezuje rozvojové plochy pouze v návaznosti na stávající zastavěné území. V navržených plochách převažují funkce bydlení. Územní plán nevymezuje žádné plochy, jejichž funkce by mohla působit nadměrnou zátěž okolního prostředí. (22) vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu ( např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) - Územní plán navrhuje nové veřejné stezníky, které navýší stávající turistické a cyklistické stezky, které jsou v zimě využívány pro běžecké stopy. Je navržena rozvojová plocha pro výstavbu zařízení spojených s rozvojem turistiky. Agroturistika je vhodným doplňkem zemědělské činnosti. (30) úroveň technické infrastruktury - Územní plán vymezuje plochu pro umístění čistírny odpadních vod, která v současnosti v obci není. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydalo dne 8. září 2011 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se kterými je návrh územního plánu Vysoká Srbská v souladu. Požadavky na řešené území vyplývající ze ZÚR Královéhradeckého kraje, resp. ÚAP jsou návrhem respektovány, jedná se především o : územní systém ekologické stability nadmístního významu, biocentrum a biokoridor regionálního významu, obec náleží do specifické oblasti nadmístního významu NSO. -4-

5 Návrh Územního plánu Vysoká Srbská splňuje požadavky na řešení vyplývající z Územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Náchod Koncepce rozvoje Vysoká Srbská stanovená v územním plánu nebude mít přímý vliv na navazující území sousedních obcí. Z pohledu širších vztahů je řešena návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb zejména v oblasti dopravní infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Návrhem Územního plánu Vysoká Srbská nedochází ke změně celkové koncepce rozvoje a je také respektována založená urbanistická struktura obce. Návrh Územního plánu Vysoká Srbská je v souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování, protože vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Návrh Územního plánu Vysoká Srbská je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Návrh Územního plánu Vysoká Srbská není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů ani se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu byla do návrhu Územního plánu Vysoká Srbská zapracována a Návrh územního plánu Vysoká Srbská byl podle těchto stanovisek upraven a s dotčenými orgány dohodnut. Rozpory nebyly řešeny. 6. Vyhodnocení splnění zadání Návrh zadání ÚPO Vysoká Srbská vypracovala Obec Vysoká Srbská s technickou pomocí Ing. Arch. Tomáše Jiráska, Brožíkova 1295, Hradec Králové v roce Schválené zadání je územním plánem, resp. navrženou koncepcí respektováno včetně vznesených požadavků dotčených orgánů státní správy. Některé body zadání již byly realizovány. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Přijaté řešení vychází z dosavadního stavebního vývoje a rozvoje obce. Umístění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je do značné míry ovlivněno přírodními podmínkami a limity využití území. Zpracovaný návrh územního plánu zohledňuje požadavky na další plošný rozvoj obce při respektování všech omezujících podmínek a zachování přírodního rámce osídlení. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s tím, že dle 3, odst. 4 citované vyhlášky jsou dále s ohledem na specifické podmínky a charakter území podrobněji členěny plochy bydlení, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, systému sídelní zeleně a plochy zemědělské. Přijaté řešení je v souladu s rozborem udržitelného rozvoje území (dle územně analytických podkladů ORP Náchod). -5-

6 Vytváří územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: - Možnost zemědělské výroby, kvalitní zemědělské půdy - Slušná občanská vybavenost a kulturně společenský život sídla posilují soudržnost obyvatelstva - Možnost rozvoje rekreace, cykloturistiky i agroturistiky - Řešení úpravy a přeložky silnice III/ Návrh vytváří rovněž území podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: - Silnice III/ je jediným dopravně neomezeným přístupem do obce - Nedostatky v technické a dopravní infrastruktuře jsou řešeny jejím doplněním 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko vyhodnocení vlivů na životní prostředí V průběhu projednávání návrhu zadání územního plánu Vysoká Srbská nebyl ze strany dotčených orgánů vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí a rovněž byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo proto požadováno ani zpracováno. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Zastavitelné plochy navazují bezprostředně na zastavěné území a požaduje se jejich postupné zastavění v ucelených blocích bez rozptýlené zástavby narušující organizaci ZPF. Jejich návrh vychází především ze stávající urbanistické struktury zastavěného území, limitů využití území, morfologie území a výhledových předpokladů obce pro obnovu a rozvoj. Zábory zemědělské půdy jsou uvedeny v tabulce ZPF. Navrhovaný rozvoj obce si vyžádá zábor ZPF v lokalitách Z 2, Z 3, Z 4, Z 5, Z 6, Z 8, Z 9, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 16, Z 17, D 2, D 4, D 5a, D 6, D 7, D 9, D 10, D 11, L 2, L 3, L 4a, L 4b, V 1. V územním plánu je požadavek na vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa v lokalitě D 2. Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa se nacházejí lokality Z 7, Z 8, Z 10, Z 11, Z 12, D 1, D 2, D11. Návrh nového zalesnění se týká lokalit L2, L3, L4a a L 4b. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V rámci řízení o vydání ÚP nebyly podány námitky. 11. Vyhodnocení připomínek V rámci řízení o vydání ÚP nebyla podána připomínka. B. Grafická část Grafickou část tvoří : Koordinační výkres 1 : Výkres širších vztahů - 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1 : 5 000, které jsou nedílnou součástí odůvodnění. -6-

7 Poučení Proti Územnímu plánu Vysoká Srbská vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)..... Josef Buben Josef Klučka místostarosta obce starosta obce Vyvěšeno : Sejmuto : Datum a podpis: Datum a podpis : -7-

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ BENEŠOV změna č. 6 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ POPISU ZMĚN PROVEDENÝCH PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ dle 51 odst. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA Zpracoval: Úřad územního plánování - MěÚ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 Nová Role Vyřizuje: Ing. Jan Humplík, pověřená osoba pořizovatele, tel. 353 540 116, 602 310 355 Č.J.: V Nové Roli dne: 26.7.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM PALACKÉHO 280, 463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Č. j. NMPS/1878/2011-ÚP V NOVÉM MĚ S TĚ POD SMRKEM DNE 25.05.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.. 1/2011 3. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493

Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493 Obecní úřad Podkopná Lhota, č.p.37, pošta Trnava, 76318, IČO: 544 493 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012/p ÚZEMNÍ PLÁN PODKOPNÁ LHOTA Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel:

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel: II. dle ustanovení 6 odst. 5 písm. 1) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - 171 správního řádu, a ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona ukončuje platnost Územního plánu obce Kyselovice, který

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOZKOV Zastupitelstvo obce Bozkov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA

NÁVRH. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 OBEC LHOTA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo:..obce Lhota Číslo jednací:... Datum nabytí účinnosti:. Pořizovatel: Magistrát města Zlína

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KRAVSKO ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kravsko, usnesení č. Číslo jednací: Datum vydání : : Datum nabytí účinnosti : Pořizovatel:

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. Postup při pořízení územního plánu str.50 B. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR)

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Územní plán sídelního útvaru Jedovnice ZMĚNY J2, J3, J4, J5, J6, J7 J2: Plochy bydlení nad ČOV J3: Plochy bydlení ve farské zahradě J4: Plocha bydlení u řadových rodinných domů J5: Plochy bydlení v Chaloupkách

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

ÚZEMNÍ PLÁN B O H A T I C E

ÚZEMNÍ PLÁN B O H A T I C E ÚZEMNÍ PLÁN B O H A T I C E ODŮVODNĚNÍ srpen 2014 1 O B S A H str. A. Identifikační údaje 3 B. Grafická část seznam příloh 3 C. Textová část - průvodní zpráva 4 Úvod 4 1. Postup pořízení územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil E-mail:

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více