VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová Neubuz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová Neubuz 1

2 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika školského zařízení Základní škola Neubuz, ZO, IZO: Zřizovatel, adresa zřizovatele: obec Neubuz č. 65, Neubuz , IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: Jméno ředitele školy: Mgr. Petra Výchopňová, datum jmenování: Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Petra Výchopňová, , , Datum zřízení (zaloţení) školy:1890, datum zařazení do sítě poslední aktualizace v síti : , zápis do rejstříku identifikační číslo ředitelství v síti škol: Celková kapacita školy: 40 ţáků Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2012/2013: Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků Přepočtený na počet Počet ţáků na ped.úvazek /skupin třídu ped.prac. /skupinu učitelů 1. stupeň , stupeň Školní ,71 30 druţina Školní x 27 x 0,250 x jídelna Jiné ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací č.j.mšmt školní rok 2012/2013 program v ročnících počet ţáků ŠVP ZV 1. ročník 4 Od hraní přes 2. ročník 5 bádání k vědění 3.ročník 5 4.ročník 6 5.ročník 7 celkem 27 Jiné * Daltonské prvky do všech ročníků Program Zdravá škola Ekoškola Projektové vyučování, Hravě ţij zdravě, Zelená planeta, Tvořivé činnostní učení Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Do sítě Zdravých škol byla škola zařazena 15. prosince V roce 2008/2009 jsme provedli inovaci školního programu podpory zdraví a získali další osvědčení. V roce 2002 jsme získali titul EKOŠKOLA ROKU Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěţe a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračujeme v kaţdém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/04 se objevila mezi nejlepšími deseti školami. A v roce 2004/2005 byla škola oceněna za první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalších letech jsme se umístili vţdy střídavě na prvních třech místech. V roce 2008/2009 ţáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěţi Nakresli svou planetu a postoupili do republikové soutěţe v Praze, kde se umístili mezi prvními 10 školami v republice. V roce 2010 jsme v této soutěţi získali cenu poroty. V tomto školním roce se nám podařilo vyhrát přírodovědnou a ekologickou soutěţ Poznej a chraň regionální i krajské kolo. V literární soutěţi Poţární ochrana očima dětí jsme získali všechna přední místa a dokonce 2. místo v celém Zlínském kraji. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/13: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 6 4,603 Externí pracovníci 3

4 Ped.pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. poř.číslo funkce obor, aprobace praxe 1 Ředitelka 1,00 Učitelství 1.stupně ZŠ 14 + HV, VŠ 2 Učitelka 0,91 Učitelství 1.stupně + TV 36 VŠ 3 Učitelka 0,41 Učitelství 1.stupně ZŠ + AJ 18 4 vychovatelka 0,71 Středoškolské s maturitou SŠ,osvědčení o absolvování 5 pedagogického studia v programu celoţivotního vzdělávání 6 Učitelka TV, VV 0,36 Střední odborná škola s maturitou, osvědčení o absolvování pedagogického studia v programu celoţivotního vzdělávání Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Poţadovaný stupeň vzdělání : Vysokoškolské Aprobovanost výuky : 80% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/13: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 2 1,213 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/13: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 školnice 0,80 Výuční list 2 topič 0,163 Výuční list 3 kuchařka 0,25 Výuční list 4

5 Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 : Zapsaní do 1. ročníku v lednu 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.ročníku v září 2012 Zapsaní do 1.ročníku v lednu 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku v září

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Školení Účastníci Datum Místo rozvíjení čtenářské gramotnosti v AJ Reading skills Kvalifikační studium pro ředitele škol Školení ředitelů škol- POVINNÁ A NEPOVINNÁ DOKUMENTACE Vzdělávání managementu škol a školských zařízení právní předpisy Petra Výchopňová Ladislava Pekařová 6.,12.,20. září 2012 Petra Výchopňová Vsetín Zlín Petra Výchopňová Zlín Petra Výchopňová 27.září 2012 červen 2013 Metodické setkání Zlín - prevence Hana Vávrová 8.října 2012 Zlín Zlin Podzimní zpívání Petra Výchopňová Lydie Staroveská 12. října 2012 Vsetín Podpora integrace nově Ladislava Pekařová 18. října 2012 Zlín vytvořených materiálů do výuky. Anglický jazyk. Výtvarné inspirace Hana Vávrová 15. listopadu 2012 Vsetín Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO Petra Výchopňová 12. listopadu 2012 Zlín Výtvarné inspirace velikonoční krasličení Školení ředitelů školských zařízení - Luhačovice Jarní zpívání, Velikonoce a maminky Hana Vávrová 13. února 2013 Vsetín Petra Výchopňová 7. března 2013 Luhačovice Petra Výchopňová 13. března 2013 Vsetín Setkání ředitelů školských zařízení - Soláň Petra Výchopňová dubna 2013 Soláň ŠVP Změny a realizace ve výuce-úpravy platné od Regionální porada výchovných poradců Zlín Petra Výchopňová 13. května 2013 Zlín Hana Vávrová 15. května 2013 Zlín Studium pro asistenty pedagoga Hana Vávrová 60 hodin - ukončení 6.dubna 2013 Zlín Finanční náklady na DVPP jsou vyšší neţ získané prostředky. Proto část nákladů na vzdělávání si hradí účastník sám, část nám hradí i zřizovatel školy nebo Klub rodičů. 6

7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/13: Učivo v jednotlivých ročnících bylo splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva. V prvním aţ pátém ročníku prospělo 24 ţáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl hodnocen slovně. Jeden ţák se dostal na Gymnázium ve Zlíně, dva ţáci přechází do Zlína na ZŠ Emila Zátopka, jedna ţákyně do ZŠ Vsetín Rokytnice, jedna ţákyně bude pokračovat v ZŠ Luhačovice a dva ţáci jdou na ZŠ Slušovice. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole. Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Pochvaly a ocenění. Napomenutí a důtky nebyly uděleny. Na škole velmi dobře pracují všechny paní učitelky v projektových dnech i v dyslektickém krouţku preventistka školy a dyslektická asistentka Lydie Staroveská. Velmi dobře pracuje flétnový krouţek, který vede paní učitelka Petra Výchopňová a sportovní hry s country krouţkem, který vede paní vychovatelka Hana Vávrová. Bliţší informace MPP. Přednášky: Akce: Bezpečnost na silnici dopravní hřiště a testy v Malenovicích - 2x v roce Policie prohlídka zbraní, práce policisty, prevence Spolupráce s hasiči, krouţek a společné akce na hřišti 2x přednáška z programu Hasík lektoři ze Slušovic, pracovní dílny Divadlo nejmladšího diváka kultura Přednáška Zdravá pětka zdravá výţiva, vyváţená strava Myslivci ţivot v lese, přednáška Školička v přírodě zaměřena na prevenci patologických jevů Dny zdraví nábor do krouţků, vyuţití volného času Tábor Pohořelice spolupráce SK Neubuz Školička pro předškoláky seznámení se s novým prostředím Beseda s hokejisty Muzikoterapie bubnování na bubny - pracovní dílny Loutkové divadlo námět chování, šikana prevence Country krouţek společenské chování, etická výchova Hra na flétnu nácvik na veřejné akce Divadlo Princezna Koloběţka I. a promoce ţáků 5. ročníku Sníţené stupně z chování na konci školního roku: Chování všech žáků bylo hodnoceno pouze 1.stupněm. Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 % ze všech ţáků školy 7

8 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/13: 1. pololetí 0 2. pololetí 0 za školní rok 0 Počet % ze všech zameškaných hodin Údaje o integrovaných ţácích : Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/13 Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami 5. ročník 1 učení-individuální integrace Zdravotně znevýhodnění 3. a 5. ročník 2 Na škole byli dva ţáci s poruchou pozornosti, nejsou zařazeni do speciálního vzdělávání. Proto nepatří mezi integrované. Z tohoto hlediska se jedná o ţáky se speciálními potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění. Poskytujeme jim diferencovaný přístup, hodnocení a zohlednění specifických potíţí dle Školského zákona č.561/2004sb. v platném znění, 16, ods.6 a vyhláška č. 73/2005 Sb). Na ţádost rodičů v letošním roce byli na vyšetření dva ţáci v PPP ve Zlíně. Ţákyně 5. ročníku po předchozích vyšetření byla opět zařazena do reţimu speciálního vzdělání podle Vyhl.73/2005Sb., 3, odst.1, písm.a), v platném znění individuální integrace, druhý ţák integraci nezískal. Na škole máme dobré výsledky u dětí v dyslektickém krouţku. Dyslektický krouţek je 2krát v týdnu. Navštěvují je dětí z různých problémových rodin, dětí zdravotně znevýhodněné a jedno dítě se spec. vzdělávacími potřebami typ: zdravotní postiţení. Postupovali jsme dle návrhu z vyšetření PPP. Spolupracujeme s PPP ze Zlína a dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí např.: dětskou psycholoţkou, dětskou lékařkou, učitelkami MŠ a s rodiči. 8

9 Soutěţe, akce, projektové dny a přehlídky ve školním roce 2012/2013: PŘEHLED AKCÍ A SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV SOUTĚŽE SOUTĚŽÍCÍ UMÍSTĚNÍ HLEDÁNÍ literatura 9 Sládek, Juřík, Langášek Projek 72 hodin Všichni Trnavský vršek Všichni 1. místo - Filip Zábojník 2. místo - Erik Lukeš 3. místo - Michal Zábojník Přednáška prevence Všichni Matematická olympiáda Zábojník, Langášek, Esterková Esterková Michaela 4. místo Přírodovědná soutěž Vyvlečková, Esterková, Sládek Výtvarné práce: 2. místo Poznej a chraň + VV Langášek, Zábojník, Tomšíček 1.místo: Vyvlečková, Sládek, regionální kolo Esterková Poznej a chraň - Sládek, Vyvlečková, Esterková 1. místo krajské kolo Matematická soutěž - Klokánek Všichni HASIČI Juchelková, Lukeš, Baranová DUNAJ - příroda - VV Vyvlečková, Vávrová, Ševců MC Donald s cup Všichni ročník - 6. místo ročník - 4. místo ATLETIKA ZLÍN Všichni 1. místo Filip Zábojník, Erik Lukeš 3. místo Erika Ševců 3. místo Michal Zábojník PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN- Country kroužek 1. místo regionální kolo PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN- Country kroužek 2.místo krajské kolo Prevence úraz, zranění Všichni 2 hodiny Přednáška - plazi, obojživelníci Všichni Dopravní výchova Všichni Recitace - Veselá Všichni 1.místo: Juchelková, Hynčica, Zábojník M. 2.místo: Křížková, Vaculka, Holubová T. Velikovská 3.místo: Baranová, Vaclová, Sládek, Langášek Zpěv - Veselá Všichni 1.místo: Zábojník M. 2.místo: Křížková 3.místo: Juchelka, Zábojník F., Juchelková Úklid obce Všichni 9

10 Spellování Zlín Požární ochrana očima dětí - literární soutěž Okresní kolo Požární ochrana očima dětí - literární soutěž Krajské kolo 5.roč. - Langášek, Esterková 4. roč. Sládek, Adámková 3. místo - Estreková M. 6. místo Adámková N. 1.místo - Michal Zábojník 2.místo - Lucie Vávrová 2. místo - Lucie Vávrová Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce se školami zařazenými v síti Zdravých škol, vypracování výukové CD, DVD z činností naší školy, absolventské DVD, CD metodika čtení pro 1. ročník. Široké spektrum výukových programů na interaktivní tabuli. Ţáci spoluautoři: Sborník vítězných prací literární soutěţe dětských autorů Zlínského kraje Hledání. Publikační činnost články do místních novin, Zlínských novin, Učitelských novin, projekty, šablony, metodické přípravy do hodin, pomůcky. Aktivity ţáků Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, se SK Neubuz, s ASPV Slušovice, velmi dobrá je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, s malotřídními školami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Liptál, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina, s MŠ ze Slušovic, Hrobic, Všeminy. Tradiční akce školy, kulturní a vzdělávací výlety, vystoupení pro veřejnost Pasování prvnáčků ZOO Lešná poznávací a seznamovací výlet Vystoupení pro důchodce v Neubuzi, kulturní pásmo v pečovatelském domě Naděje Zlín, pečovatelský dům pro postiţené Hrobice Dny zdraví Podzimní dny otevřených dveří projektové dny Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře- slavnostní předávání Slabikáře ţákům - ohňostroj Trnavský vrch, projektový den, běh se ZŠ Všemina běh obcí Neubuz Drakiáda spolupráce s Klubem rodičů Dopravní hřiště přednáška, zkoušky nanečisto Keramika na ZŠ Liptál pracovní dílna Praha vzdělávací a poznávací dvoudenní výlet pro 3., 4. a 5.ročník Den stromů a podzimní dny se skřítkem Podzimníčkem projektové vyučování Podzimní vycházka spolupráce s SK Neubuz Plavecký výcvik pro všechny ročníky Mikulášská nadílka - projektový den, překáţková dráha na hale Karneval - ţáci kulturní vystoupení Vánoční jarmark ve Slušovicích a v Neubuzi, předtančení na plesech Vánoční vystoupení ţáků v obci Neubuz, na Hrobicích domov důchodců, Zpívání u stromečku Neubuz Pohádkový zápis vystoupení ţáků Dny otevřených dveří Masopust projektové dny Velikonoční malování projekt ŠD Velikonoční pochod spolupráce s ASPV Slušovice Poznej a chraň Ţelechovice a Vsetín, přírodovědná soutěţ 10

11 Den Země ochrana přírody, sběr odpadů, sázení semínek a stromků, pomoc obci při jarním úklidu, výtvarné soutěţe, projektový den Florball-Trnava spolupráce se ZŠ Pódiovky soutěţ pohybových skladeb ve Zlíně- regionu a kraje Slet čarodějnic Projektový den ve škole Školička v přírodě Tesák Den matek, jarní besídka kulturní vystoupení Kácení máje Slušovice vystoupení country krouţku a fléten Pouť Den otevřených dveří ve škole, výstava Dopravní hřiště zkoušky na dopravním hřišti v Malenovicích Pěvecká a recitační Jarní slavíček, soutěţ se ZŠ Veselá, ZŠ Všemina Matematická soutěţ Klokánek, Cvrček, matematická Olympiáda ve Zlíně Turnaj - vybíjená a fotbalu se ZŠ Veselá - pohár starosty spolupráce škol Naše první čtení pro MŠ návštěva MŠ ve škole projektové vyučování Promoce slavnostní ukončení školního roku Školní divadelní představení pohádky Princezna Koloběţka První Prázdninový tábor Pohořelice, spolupráce s ASPV Slušovice a SK Neubuz Divadla: Divadlo nejmladšího diváka předplatné 30 ţáků (chodí i předškoláci) Divadlo z HK pohádka O veverce Zrzečce Loutkové divadlo paní Horákové Hodonín slušné chování - prevence Akce AŠSK Trnavský běh, McDonalďs CUP- AŠSK soutěţe Soutěţní přehlídka country tanců, soustředění country krouţku ve škole - spaní Atletika regionální atletický čtyřboj ASPV Zlín Atletický čtyřboj ve Zlíně McDonalďs CUP 11

12 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : ČŠI provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu ZŠ Neubuz. Srovnávací analýzou byl ŠVP ZV Neubuz Od hraní přes bádání k vědění uznán a ohodnocen takto: Uvedený dokument je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poslední inspekce: Datum : října 2009, typ inspekce: inspekční činnost dle 174 odst. 2 písm.a),b),c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.vyhodnocení 3x dobrá praxe. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zajišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školských vzdělávacích programů Celkové hodnocení školy Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Její činnost lze hodnotit jako příklad dobré praxe. Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání a na dobré úrovni zohledňovala vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly požadovanou úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu. Rizikem bylo nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, vypracovávala plán preventivní strategie. Škola uskutečňovala vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který odpovídal požadavkům školského zákona a byl v plném souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP byl zveřejněn na přístupném místě. Vzdělávání žáků bylo příkladem dobré praxe. 12

13 Škola rozvíjela osobnost žáků na velmi dobré úrovni, rozvíjení osobností žáků bylo příkladem dobré praxe. Vzdělávání žáků ve škole směřovalo k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností. Sloţení inspekčního týmu: Mgr. Jana Chodníčková, Mgr. Jan Svítil, Bc. Marie Janáčková Charakteristika školy VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okres Zlín, patří mezi neúplné malotřídní základní školy se dvěma třídami. Byla zřízena obcí Neubuz jiţ v roce Škola je zařazena do sítě škol , č. j. 1204/5, od je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Neubuz ze dne , číslo usnesení 9/2002. Škola se nachází ve dvou spojených budovách - pro výuku se vyuţívají tři učebny, z toho jedna učebna slouţí zároveň jako školní druţina. Jednotlivé učebny jsou rozmístěny v přízemí a prvním patře. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 2 kabinety, kde je učitelská knihovna a pomůcky na tělesnou a výtvarnou výchovu, dále pak ředitelnu. Školní druţina má svou hernu. Často je vyuţíván pro svou činnost oddychový kout v horní třídě a zastřešený dvorek. Máme novou zrekonstruovanou školní jídelnu. Počet dětí ve školním roce 2012/2013 byl 27, školní druţinu navštěvuje 27 ţáků. Vyučování probíhalo v I. třídě (1., 2. a 4. ročník ) a II. třídě (3. a 5. ročník). Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Třídní učitelka I. třídy byla Mgr. Lydie Staroveská, třídní učitelka II. třídy byla paní ředitelka Mgr. Petra Výchopňová. Dále na škole učila paní učitelka Mgr. Ladislava Pekařová (VL, PŘ, AJ) a Hana Vávrová (TV, VV a PČ). Ve školní druţině byla paní vychovatelka Hana Vávrová. Paní Karolína Sovjáková zastávala funkci školnice s úklidem, obědy vydávala paní Blanka Juříková. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to, aby všestranně rozvíjely ţákovy schopnosti, vedly je k vytváření odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální a mravní zásady. Staraly se o jejich estetickou i etickou výchovu. Rovnost příleţitostí ke vzdělávání Školní matrika je vedena v elektronické podobě, důleţité změny jsou zaznamenány. Škola identifikuje ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňuje jejich potřeby a moţnosti při výuce. Zabezpečuje ţákům poradenskou činnost ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou Zlín. Škola vzdělává jednu ţačku podle individuálního vzdělávacího plánu. Oblast výchovného poradenství plně zajišťovala ředitelka školy, jako dyslektická asistentka školy pracovala paní učitelka Lydie Staroveská. 13

14 Průběh vzdělávání K naplňování vzdělávacích cílů škola vyuţívá vlastní školní vzdělávací program pro ţáky 1. aţ 5. ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Dále jsme vyuţívali program Zdravá škola, do kterého byla škola zařazena 15. prosince 1999, s prvky Daltonského plánu a s ekologickou výchovou. Škola je drţitelem titulu Ekoškola roku 2002 a nadále v tomto duchu pokračuje. Výuku doplňuje tvořivé činnostní učení a mnoţství malých projektů. Celoroční projekt na určité téma v kaţdém školním roce vhodně doplňuje učivo ve všech vzdělávacích oblastech. Letošní rok jsme plnili ekologické a jiné vzdělávací projekty v celoroční hře nazvané Letem světem se Simpsnovými. V průběhu výuky jsou ţáci vhodně motivováni a vedeni k vyuţívání získaných poznatků. Projevují se samostatně, řeší problémy, spolupracují a respektují práci druhých, aktivně se zapojují do jednotlivých činností. Při práci na projektu je moţné sledovat spolupráci ţáků všech pěti ročníků školy, starší ţáci jsou vzorem a oporou mladším. Citlivě a velmi vhodně spojené ročníky, projektové vyučování a výuka v blocích je společně s podnětným prostředím ukázkovým příkladem moderního vyučovacího procesu., který ţáky nutí tvořivě a logicky myslet a také aktivně pracovat a zapojovat se do činností. Samozřejmostí je v průběhu výuky pouţívání počítačů, které jsou umístěny v kaţdé třídě. Velmi se nám osvědčilo i pouţívání interaktivní tabule. Školní časopis Všeználek, který pod vedením pedagogů zpracovávají samotní ţáci je důkazem spojení školní práce s praxí. Vybavenost školy Škola je velmi moderně vybavená. V kaţdé třídě jsou k dispozici počítače s připojením na internet. V dolní třídě byly pořízeny tento školní rok počítače nové. Slouţí pro výuku informatiky. Obě třídy mají dataprojektor propojený s internetem. Obě třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, vestavěnou stěnou na uloţení pomůcek, didaktickou technikou, pěknými ţákovskými stoly a lavicemi, učitelskými stoly. I školní druţina je vybavena vestavěnou skříní na pomůcky, ţákovskou knihovnou, učitelským stolem, hracím kobercem. Dvorek školy slouţí školní druţině, ale také k odpočinku dětí o přestávkách, je zastřešený. Škola má zrekonstruovanou novou jídelnu. 14

15 Zapojení školy Škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT EU peníze školám, který jsme v tomto školním roce ukončili. Celkově škola získala z projektu korun. Název projektu byl Individualizace a inovace pro kvalitní výuku. Dále jsme zapojení do mezinárodního programu Škol podporující zdraví a získali jsme vypracováním projektu Certifikát Zdravé školy. Poslední autoevaluace byla v roce 2009, v nejbliţší době proběhne opět inovace. V projektu Ovoce do škol jsme jiţ čtvrtý rok. Kaţdý rok i tento jsme vypracováním výukových projektů pro Nadaci Děti kultura sport získali dotaci korun. Dotace se pouţije na kostýmy a pomůcky pro ţáky naší školy. Jsme drţitelem titulu Ekoškola roku Nadále v této činnosti pokračujeme, účastníme se přírodovědných a ekologicky zaměřených soutěţí. Letos se nám podařilo zaznamenat obrovský úspěch, kdy jsme vyhráli nejprve oblastní kole v ekologické a přírodovědné soutěţi Poznej a chraň a poté dokonce i 1. místo v celém Zlínském kraji. Ekologickou výchovou zařazujeme do vyučovacích předmětů a projektových dnů. Etickou výchovu vyučujeme v hodinách čtení, dramatické výchovy a v projektových dnech či na škole v přírodě. V tomto školním roce jsme obsadili všechna přední místa v literární soutěţi Poţární ochrana očima dětí v okresním kole, dokonce jsme získali krásné 2. místo v celém kraji. Velmi dobrá spolupráce je i se Sdruţením rodičů a přátel školy Neubuz neboli Klubem rodičů. SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce Pomáhá při organizaci různých akcí ve škole a podporuje školu i finančně. Během let se vystřídalo několik skupin ve výboru rodičů. Nyní je předsedkyní Alena Hubová, pokladnicí Eva Vyvlečková. Vţdy to byli obětavci, kteří se snaţili pro školu ledacos sehnat či zorganizovat různé akce. Pomáhali škole při organizaci Drakiády, karnevalu, školy v přírodě, Dne matek, divadle a různých vystoupení). Nebo zajišťovali ceny do tombol např. na Večírek pro rodiče, na karneval (výtěţek byl vţdy vyuţit pro činnost dětí ), také rodiče pomáhali při odvozu dětí na různé soutěţe. Dny otevřených dveří se staly jiţ tradicí. Rodiče se zúčastnili tvořivých dílen. Nejvíce před Vánocemi, Velikonocemi nebo při setkání komunitních škol. Samozřejmě během těchto dnů se chodili dívat do hodin a sledovat ratolesti, jak jim to učení jde. Škola je otevřená pro veřejnost a kaţdý má moţnost nahlédnout na její činnost. Také vyuţít prostorů pro školení či soustředění. Zatím toho vyuţíval krouţek dramatické výchovy, country krouţek na soustředění i místní hasiči vyuţili školu na svou aktivitu. V letošním roce vznikla v naší obci komunitní škola Sova, tak jistě bude dobře vyuţitelný prostor celé školy. Váţíme si jakékoliv pomoci všech rodičů a za to jim patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale i od spokojených a usměvavých dětí, které chodí do naší školy rády. Další poděkování patří i sponzorům školy. Za posledních 10 let se nám podařilo získat od sponzorů přes korun. Za tuto finanční pomoc si škola mohla dovolit pořídit 2 počítače, 4 monitory, 2 DVD přehrávače, válec do kopírky, programy do počítače, výukové DVD nebo 2 LCD televize. V tomto školním roce bylo do spodní třídy a ŠD pořízeno 6 nových počítačů. Také byly zakoupeny nové výukové programy na interaktivní tabuli. 15

16 Také velká pomoc pro ţáky je, ţe jim SRPŠ přispívá ze sponzorských peněz na výuku plavání (700 Kč na ţáka), dál hradí ohňostroj při Dnech otevřených dveří ve škole, či zábavné i výukové programy pro děti (přednášky na škole v přírodě a jiné ). V letošním roce jsme získali od sponzorů 60 tisíc. Především jsme se snaţili dětem zajistit technické vybavení pro výuku jak uţ jsem zmínila. Také byla všem ţákům pořízena nová školní trička a mikiny, které vţdy bereme s sebou na různé akce. Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,- Kč a více... Nadace Děti, kultura a sport UH Mould-Matic Solutions s.r.o. Jaromír Zimmermann s.r.o. Pneu Vraník s.r.o Pneuservis U pichlé duše GREINER Packaging Slušovice s.r.o. Naturvita, a.s. TNS SERVIS s.r.o. stomatologie Broţová Partnerství Spolupráce školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Starostka obce spolu s místostarostou vychází v maximální moţné míře vstříc poţadavkům školy. Cílem snahy představitelů obce a školy je škola, která slouţí veřejnosti a její prostory slouţí všem sloţkám v obci. Nově vzniklá komunitní škola Sova nabídne všem občanům širokou škálu aktivit bez rozdílu věku. Spolupráce školy se zákonnými zástupci ţáků je na nadstandardní úrovni. Rodiče mají moţnost vstupovat do výuky volně v průběhu celého školního roku, jsou pro ně organizovány dny otevřených dveří spojené se zajímavými činnostmi. Kulturní vystoupení ţáků, účast rodičů na projektech školy, to vše dokazovalo dobrou vzájemnou spolupráci. Informace o činnosti školy byly zveřejňovány nejen na webových stránkách školy, nove i na Facebooku, ale také ve školním časopise, místním a regionálním tisku, Učitelských listech a Učitelských novinách. Umoţňujeme rozvoj talentovaným ţákům nabídkou různých krouţků nebo přípravkou ke studiu na gymnazia. Účelná a velmi dobrá byla spolupráce školy s okolními malotřídními školami (Trnava, Veselá, Všemina), jejich společné sportovní, recitační, pěvecké soutěţe vhodně doplňovaly výuku školy. Spoluprací se školskými zařízeními doplňovaly také mateřské školy ve Slušovicích, Hrobicích, Všemině a Březové. Do základní školy Liptál, jezdíme pravidelně na keramiku. Dobrou úroveň má také spolupráce školy s ostatními organizacemi místních i slušovských hasičů, SK Neubuz a také ASPV Slušovice, které pomáhají škole při organizaci dětského sportovního tábora o letních prázdninách. Ve své činnosti škola spolupracuje s dalšími školami zařazenými do projektu Zdravá škola. Přehled spolupráce - instituce Obecní úřad Neubuz Rada školy Asociace českých Daltonských škol Pedagogická fakulta Ostrava Asociace Zdravých škol Okolní ZŠ školy a MŠ Místní organizace Sk Neubuz, ASPV Slušovice 16

17 Plavecká škola Zlín Sponzoři školy firmy z okolí Zdravá pětka ochránci přírody Rytmus pro ţivot Alcedo Záchranná chovná stanice zvířat Hoštálková (paní Křupalová) Nadace Děti, Kultura a Sport Naše škola ţádala o školský grant Nadaci Děti Kultura a Sport z Uherského Hradiště Všichni táhnem za jeden provaz aneb neberte nám tradice zaměřený na propojení lidových tradic a zvyklostí Valašska, lásky k rodnému kraji. Tento grant jsme získali. Také přispíváme sběrem papíru na ţivot zvířátek v ZOO Lešná a účastníme se sbírky do fondu Sidus a CKP-Chrpa. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - přístroji do nemocnic a na je výběr a výchovu koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce. Školská rada Školská rada Základní školy Neubuz má 3 členy, kteří byli zvoleni ve školním roce Předsedkyní Školské rady Neubuz je paní Ivana Hynčicová, další členky jsou: paní Hana Vávrová a paní Blanka Juříková. Zasedání Školské rady: Školská rada ve školním roce 2012/2013 zasedala 2 krát. Program 1. zasedání: 1). Volby do školské rady při ZŠ Neubuz 2). Seznámení s chodem a úkoly ŠR 3). Výroční zpráva 4). Školní řád ZŠ Neubuz 5). Jednací řád ŠR 6). Účast dětí při akcích Beseda s důchodci Neubuz, jarmark Slušovice, Zpívání u stromečku 7). Různé Seznámení Školské rady s rozborem hospodaření za 1.pololetí roku 2012 Informace o předkládaných poţadavcích financovaných z rozpočtu zřizovatele a návrh rozpočtu provozních prostředků na rok 2013 a návrh investic a oprav z prostředků zřizovatele plánovaných na rok Informace o koncepčních záměrech školy. Program 2.zasedání: 1) Seznámení Školské rady s Roční zprávou o hospodaření za rok ) Různé Aktuální projekty školy Prezentace školy odborné veřejnosti 17

18 Spolupráce s rodiči a obcí festival komunitních škol vystoupení společné tvoření 18

19 Na pedagogické radě zaměstnanců školy byl projednán návrh na hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V roce 2013 proběhne v září autoevaluace projektu Zdravá škola. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada září Dotazníkový průzkum mezi rodiči září, květen 2013 Dotazníkový průzkum mezi ţáky březen 2013 Testy Scio květen - červen 2013 Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly vyuţity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy b) ankety a dotazníky ţákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s ţáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména záznamy kontrol, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky ţáků, výsledky testů Cermat a Scio, testování ţáků 5. Ročníku, Databox f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory g) externí zdroje, materiály školských orgánů, obcí h) informace získané z regionálních či jiných medií V minulosti byly vyuţívány různé způsoby získávání údajů od ţáků, rodičů i pedagogů. Při nejjednodušším způsobu byli rodiče poţádáni o vyjádření co se jim na škole líbí, či nelíbí. Získali jsme tak velké mnoţství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování. Viz.: Inovace projektu Zdravá škola Pro zvýšení objektivity hodnocení jsme vyuţili také testů Scio a Databox. Ty nám poskytly údaje o znalostech a vědomostech ţáků. Testy byly prováděny individuálně, spolupráce s rodiči. Pro hodnocení pedagogickými pracovníky bylo vyuţito nejen rozhovorů, ale také anonymních dotazníků a SWOT analýzy, coţ velmi pomohlo ke zlepšování klimatu školy a týmové spolupráce. Přednáška policie ČR 19

20 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO ŢÁKY ZŠ NEUBUZ, ŠKOLNÍ ROK Dotazník byl zadán ţákům v první polovině března, vyplnili ho všichni ţáci naší školy. Ţáci chodí do školy celkem rádi, zároveň se jim líbí ve třídách, ve druţince i v okolí školy. Většina z dětí má kamarády nejenom ve třídě, ale stýkají se spolu i po skončení vyučování. Někteří uvedli tyto zápory: posmívání a ubliţování kamarádů rychlé pracovní tempo nedodrţování pravidel ve třídě Nejvíce si ţáci cení: kamarádů ve škole odpočinku a školních her pochval od učitelů vzájemná spolupráce starších a mladších ţáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěţe Poznej a chraň 1. místo ve Zlínském kraji 20

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více