VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová Neubuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová. 29.8.2013 Neubuz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová Neubuz 1

2 Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ 2012/2013 Charakteristika školského zařízení Základní škola Neubuz, ZO, IZO: Zřizovatel, adresa zřizovatele: obec Neubuz č. 65, Neubuz , IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, IČO: Jméno ředitele školy: Mgr. Petra Výchopňová, datum jmenování: Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace: Petra Výchopňová, , , Datum zřízení (zaloţení) školy:1890, datum zařazení do sítě poslední aktualizace v síti : , zápis do rejstříku identifikační číslo ředitelství v síti škol: Celková kapacita školy: 40 ţáků Základní údaje o škole a součástech, které sdruţuje za školní rok 2012/2013: Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků Přepočtený na počet Počet ţáků na ped.úvazek /skupin třídu ped.prac. /skupinu učitelů 1. stupeň , stupeň Školní ,71 30 druţina Školní x 27 x 0,250 x jídelna Jiné ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2

3 Vzdělávací programy školy vzdělávací č.j.mšmt školní rok 2012/2013 program v ročnících počet ţáků ŠVP ZV 1. ročník 4 Od hraní přes 2. ročník 5 bádání k vědění 3.ročník 5 4.ročník 6 5.ročník 7 celkem 27 Jiné * Daltonské prvky do všech ročníků Program Zdravá škola Ekoškola Projektové vyučování, Hravě ţij zdravě, Zelená planeta, Tvořivé činnostní učení Postupně zařazujeme do programu prvky z Daltonského plánu. Do sítě Zdravých škol byla škola zařazena 15. prosince V roce 2008/2009 jsme provedli inovaci školního programu podpory zdraví a získali další osvědčení. V roce 2002 jsme získali titul EKOŠKOLA ROKU Škola se zapojila do celorepublikové ekologické soutěţe a svůj projekt obhajovala v Praze. V této činnosti pokračujeme v kaţdém roce. Ekologické dny či Dny zdraví jsou součástí celoročního projektu. Ve školním roce 2002/2003 získala ocenění Zlínského kraje za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V roce 2003/04 se objevila mezi nejlepšími deseti školami. A v roce 2004/2005 byla škola oceněna za první místo v prevenci sociálně patologických jevů ve Zlínském kraji. V dalších letech jsme se umístili vţdy střídavě na prvních třech místech. V roce 2008/2009 ţáci zvítězili v Moravské projektové ekologické soutěţi Nakresli svou planetu a postoupili do republikové soutěţe v Praze, kde se umístili mezi prvními 10 školami v republice. V roce 2010 jsme v této soutěţi získali cenu poroty. V tomto školním roce se nám podařilo vyhrát přírodovědnou a ekologickou soutěţ Poznej a chraň regionální i krajské kolo. V literární soutěţi Poţární ochrana očima dětí jsme získali všechna přední místa a dokonce 2. místo v celém Zlínském kraji. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/13: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 6 4,603 Externí pracovníci 3

4 Ped.pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, Roků ped. poř.číslo funkce obor, aprobace praxe 1 Ředitelka 1,00 Učitelství 1.stupně ZŠ 14 + HV, VŠ 2 Učitelka 0,91 Učitelství 1.stupně + TV 36 VŠ 3 Učitelka 0,41 Učitelství 1.stupně ZŠ + AJ 18 4 vychovatelka 0,71 Středoškolské s maturitou SŠ,osvědčení o absolvování 5 pedagogického studia v programu celoţivotního vzdělávání 6 Učitelka TV, VV 0,36 Střední odborná škola s maturitou, osvědčení o absolvování pedagogického studia v programu celoţivotního vzdělávání Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Poţadovaný stupeň vzdělání : Vysokoškolské Aprobovanost výuky : 80% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/13: počet fyzických přepočtené osob úvazky Interní pracovníci 2 1,213 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/13: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - pořadové číslo funkce 1 školnice 0,80 Výuční list 2 topič 0,163 Výuční list 3 kuchařka 0,25 Výuční list 4

5 Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013 : Zapsaní do 1. ročníku v lednu 2012 Počet žádostí o odklad Nastoupili do 1.ročníku v září 2012 Zapsaní do 1.ročníku v lednu 2013 Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku v září

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Školení Účastníci Datum Místo rozvíjení čtenářské gramotnosti v AJ Reading skills Kvalifikační studium pro ředitele škol Školení ředitelů škol- POVINNÁ A NEPOVINNÁ DOKUMENTACE Vzdělávání managementu škol a školských zařízení právní předpisy Petra Výchopňová Ladislava Pekařová 6.,12.,20. září 2012 Petra Výchopňová Vsetín Zlín Petra Výchopňová Zlín Petra Výchopňová 27.září 2012 červen 2013 Metodické setkání Zlín - prevence Hana Vávrová 8.října 2012 Zlín Zlin Podzimní zpívání Petra Výchopňová Lydie Staroveská 12. října 2012 Vsetín Podpora integrace nově Ladislava Pekařová 18. října 2012 Zlín vytvořených materiálů do výuky. Anglický jazyk. Výtvarné inspirace Hana Vávrová 15. listopadu 2012 Vsetín Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO Petra Výchopňová 12. listopadu 2012 Zlín Výtvarné inspirace velikonoční krasličení Školení ředitelů školských zařízení - Luhačovice Jarní zpívání, Velikonoce a maminky Hana Vávrová 13. února 2013 Vsetín Petra Výchopňová 7. března 2013 Luhačovice Petra Výchopňová 13. března 2013 Vsetín Setkání ředitelů školských zařízení - Soláň Petra Výchopňová dubna 2013 Soláň ŠVP Změny a realizace ve výuce-úpravy platné od Regionální porada výchovných poradců Zlín Petra Výchopňová 13. května 2013 Zlín Hana Vávrová 15. května 2013 Zlín Studium pro asistenty pedagoga Hana Vávrová 60 hodin - ukončení 6.dubna 2013 Zlín Finanční náklady na DVPP jsou vyšší neţ získané prostředky. Proto část nákladů na vzdělávání si hradí účastník sám, část nám hradí i zřizovatel školy nebo Klub rodičů. 6

7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2012/13: Učivo v jednotlivých ročnících bylo splněno a byl vytvořen dostatečný prostor k opakování a prohlubování učiva. V prvním aţ pátém ročníku prospělo 24 ţáků s vyznamenáním. Nikdo nebyl hodnocen slovně. Jeden ţák se dostal na Gymnázium ve Zlíně, dva ţáci přechází do Zlína na ZŠ Emila Zátopka, jedna ţákyně do ZŠ Vsetín Rokytnice, jedna ţákyně bude pokračovat v ZŠ Luhačovice a dva ţáci jdou na ZŠ Slušovice. Hodnocení výsledků výchovného působení Problematika výchovného poradenství na škole. Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Pochvaly a ocenění. Napomenutí a důtky nebyly uděleny. Na škole velmi dobře pracují všechny paní učitelky v projektových dnech i v dyslektickém krouţku preventistka školy a dyslektická asistentka Lydie Staroveská. Velmi dobře pracuje flétnový krouţek, který vede paní učitelka Petra Výchopňová a sportovní hry s country krouţkem, který vede paní vychovatelka Hana Vávrová. Bliţší informace MPP. Přednášky: Akce: Bezpečnost na silnici dopravní hřiště a testy v Malenovicích - 2x v roce Policie prohlídka zbraní, práce policisty, prevence Spolupráce s hasiči, krouţek a společné akce na hřišti 2x přednáška z programu Hasík lektoři ze Slušovic, pracovní dílny Divadlo nejmladšího diváka kultura Přednáška Zdravá pětka zdravá výţiva, vyváţená strava Myslivci ţivot v lese, přednáška Školička v přírodě zaměřena na prevenci patologických jevů Dny zdraví nábor do krouţků, vyuţití volného času Tábor Pohořelice spolupráce SK Neubuz Školička pro předškoláky seznámení se s novým prostředím Beseda s hokejisty Muzikoterapie bubnování na bubny - pracovní dílny Loutkové divadlo námět chování, šikana prevence Country krouţek společenské chování, etická výchova Hra na flétnu nácvik na veřejné akce Divadlo Princezna Koloběţka I. a promoce ţáků 5. ročníku Sníţené stupně z chování na konci školního roku: Chování všech žáků bylo hodnoceno pouze 1.stupněm. Počet 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 % ze všech ţáků školy 7

8 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/13: 1. pololetí 0 2. pololetí 0 za školní rok 0 Počet % ze všech zameškaných hodin Údaje o integrovaných ţácích : Ţáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2012/13 Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 Zrakové postiţení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postiţení 0 S kombinací postiţení 0 S vývojovými poruchami 5. ročník 1 učení-individuální integrace Zdravotně znevýhodnění 3. a 5. ročník 2 Na škole byli dva ţáci s poruchou pozornosti, nejsou zařazeni do speciálního vzdělávání. Proto nepatří mezi integrované. Z tohoto hlediska se jedná o ţáky se speciálními potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění. Poskytujeme jim diferencovaný přístup, hodnocení a zohlednění specifických potíţí dle Školského zákona č.561/2004sb. v platném znění, 16, ods.6 a vyhláška č. 73/2005 Sb). Na ţádost rodičů v letošním roce byli na vyšetření dva ţáci v PPP ve Zlíně. Ţákyně 5. ročníku po předchozích vyšetření byla opět zařazena do reţimu speciálního vzdělání podle Vyhl.73/2005Sb., 3, odst.1, písm.a), v platném znění individuální integrace, druhý ţák integraci nezískal. Na škole máme dobré výsledky u dětí v dyslektickém krouţku. Dyslektický krouţek je 2krát v týdnu. Navštěvují je dětí z různých problémových rodin, dětí zdravotně znevýhodněné a jedno dítě se spec. vzdělávacími potřebami typ: zdravotní postiţení. Postupovali jsme dle návrhu z vyšetření PPP. Spolupracujeme s PPP ze Zlína a dalšími organizacemi zabývajícími se problematikou výchovy dětí např.: dětskou psycholoţkou, dětskou lékařkou, učitelkami MŠ a s rodiči. 8

9 Soutěţe, akce, projektové dny a přehlídky ve školním roce 2012/2013: PŘEHLED AKCÍ A SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE NÁZEV SOUTĚŽE SOUTĚŽÍCÍ UMÍSTĚNÍ HLEDÁNÍ literatura 9 Sládek, Juřík, Langášek Projek 72 hodin Všichni Trnavský vršek Všichni 1. místo - Filip Zábojník 2. místo - Erik Lukeš 3. místo - Michal Zábojník Přednáška prevence Všichni Matematická olympiáda Zábojník, Langášek, Esterková Esterková Michaela 4. místo Přírodovědná soutěž Vyvlečková, Esterková, Sládek Výtvarné práce: 2. místo Poznej a chraň + VV Langášek, Zábojník, Tomšíček 1.místo: Vyvlečková, Sládek, regionální kolo Esterková Poznej a chraň - Sládek, Vyvlečková, Esterková 1. místo krajské kolo Matematická soutěž - Klokánek Všichni HASIČI Juchelková, Lukeš, Baranová DUNAJ - příroda - VV Vyvlečková, Vávrová, Ševců MC Donald s cup Všichni ročník - 6. místo ročník - 4. místo ATLETIKA ZLÍN Všichni 1. místo Filip Zábojník, Erik Lukeš 3. místo Erika Ševců 3. místo Michal Zábojník PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN- Country kroužek 1. místo regionální kolo PÓDIOVÉ SKLADBY ZLÍN- Country kroužek 2.místo krajské kolo Prevence úraz, zranění Všichni 2 hodiny Přednáška - plazi, obojživelníci Všichni Dopravní výchova Všichni Recitace - Veselá Všichni 1.místo: Juchelková, Hynčica, Zábojník M. 2.místo: Křížková, Vaculka, Holubová T. Velikovská 3.místo: Baranová, Vaclová, Sládek, Langášek Zpěv - Veselá Všichni 1.místo: Zábojník M. 2.místo: Křížková 3.místo: Juchelka, Zábojník F., Juchelková Úklid obce Všichni 9

10 Spellování Zlín Požární ochrana očima dětí - literární soutěž Okresní kolo Požární ochrana očima dětí - literární soutěž Krajské kolo 5.roč. - Langášek, Esterková 4. roč. Sládek, Adámková 3. místo - Estreková M. 6. místo Adámková N. 1.místo - Michal Zábojník 2.místo - Lucie Vávrová 2. místo - Lucie Vávrová Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce se školami zařazenými v síti Zdravých škol, vypracování výukové CD, DVD z činností naší školy, absolventské DVD, CD metodika čtení pro 1. ročník. Široké spektrum výukových programů na interaktivní tabuli. Ţáci spoluautoři: Sborník vítězných prací literární soutěţe dětských autorů Zlínského kraje Hledání. Publikační činnost články do místních novin, Zlínských novin, Učitelských novin, projekty, šablony, metodické přípravy do hodin, pomůcky. Aktivity ţáků Spolupracujeme s místními organizacemi Hasičů, se SK Neubuz, s ASPV Slušovice, velmi dobrá je spolupráce s obcí a zastupitelstvem obce Neubuz, s malotřídními školami v okolí: ZŠ Trnava, ZŠ Liptál, ZŠ Veselá, ZŠ Všemina, s MŠ ze Slušovic, Hrobic, Všeminy. Tradiční akce školy, kulturní a vzdělávací výlety, vystoupení pro veřejnost Pasování prvnáčků ZOO Lešná poznávací a seznamovací výlet Vystoupení pro důchodce v Neubuzi, kulturní pásmo v pečovatelském domě Naděje Zlín, pečovatelský dům pro postiţené Hrobice Dny zdraví Podzimní dny otevřených dveří projektové dny Dýňové slavnosti Slavnost Slabikáře- slavnostní předávání Slabikáře ţákům - ohňostroj Trnavský vrch, projektový den, běh se ZŠ Všemina běh obcí Neubuz Drakiáda spolupráce s Klubem rodičů Dopravní hřiště přednáška, zkoušky nanečisto Keramika na ZŠ Liptál pracovní dílna Praha vzdělávací a poznávací dvoudenní výlet pro 3., 4. a 5.ročník Den stromů a podzimní dny se skřítkem Podzimníčkem projektové vyučování Podzimní vycházka spolupráce s SK Neubuz Plavecký výcvik pro všechny ročníky Mikulášská nadílka - projektový den, překáţková dráha na hale Karneval - ţáci kulturní vystoupení Vánoční jarmark ve Slušovicích a v Neubuzi, předtančení na plesech Vánoční vystoupení ţáků v obci Neubuz, na Hrobicích domov důchodců, Zpívání u stromečku Neubuz Pohádkový zápis vystoupení ţáků Dny otevřených dveří Masopust projektové dny Velikonoční malování projekt ŠD Velikonoční pochod spolupráce s ASPV Slušovice Poznej a chraň Ţelechovice a Vsetín, přírodovědná soutěţ 10

11 Den Země ochrana přírody, sběr odpadů, sázení semínek a stromků, pomoc obci při jarním úklidu, výtvarné soutěţe, projektový den Florball-Trnava spolupráce se ZŠ Pódiovky soutěţ pohybových skladeb ve Zlíně- regionu a kraje Slet čarodějnic Projektový den ve škole Školička v přírodě Tesák Den matek, jarní besídka kulturní vystoupení Kácení máje Slušovice vystoupení country krouţku a fléten Pouť Den otevřených dveří ve škole, výstava Dopravní hřiště zkoušky na dopravním hřišti v Malenovicích Pěvecká a recitační Jarní slavíček, soutěţ se ZŠ Veselá, ZŠ Všemina Matematická soutěţ Klokánek, Cvrček, matematická Olympiáda ve Zlíně Turnaj - vybíjená a fotbalu se ZŠ Veselá - pohár starosty spolupráce škol Naše první čtení pro MŠ návštěva MŠ ve škole projektové vyučování Promoce slavnostní ukončení školního roku Školní divadelní představení pohádky Princezna Koloběţka První Prázdninový tábor Pohořelice, spolupráce s ASPV Slušovice a SK Neubuz Divadla: Divadlo nejmladšího diváka předplatné 30 ţáků (chodí i předškoláci) Divadlo z HK pohádka O veverce Zrzečce Loutkové divadlo paní Horákové Hodonín slušné chování - prevence Akce AŠSK Trnavský běh, McDonalďs CUP- AŠSK soutěţe Soutěţní přehlídka country tanců, soustředění country krouţku ve škole - spaní Atletika regionální atletický čtyřboj ASPV Zlín Atletický čtyřboj ve Zlíně McDonalďs CUP 11

12 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : ČŠI provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu ZŠ Neubuz. Srovnávací analýzou byl ŠVP ZV Neubuz Od hraní přes bádání k vědění uznán a ohodnocen takto: Uvedený dokument je v plném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poslední inspekce: Datum : října 2009, typ inspekce: inspekční činnost dle 174 odst. 2 písm.a),b),c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.vyhodnocení 3x dobrá praxe. Inspekční zpráva Předmět inspekční činnosti: Hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., zajišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školských vzdělávacích programů Celkové hodnocení školy Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Její činnost lze hodnotit jako příklad dobré praxe. Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání a na dobré úrovni zohledňovala vzdělávací potřeby jednotlivce. Škola účelně využívala zdroje a prostředky. Celkové ekonomické podmínky školy měly požadovanou úroveň pro realizaci školního vzdělávacího programu. Rizikem bylo nedostatečné nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, vypracovávala plán preventivní strategie. Škola uskutečňovala vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který odpovídal požadavkům školského zákona a byl v plném souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP byl zveřejněn na přístupném místě. Vzdělávání žáků bylo příkladem dobré praxe. 12

13 Škola rozvíjela osobnost žáků na velmi dobré úrovni, rozvíjení osobností žáků bylo příkladem dobré praxe. Vzdělávání žáků ve škole směřovalo k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování funkčních gramotností. Sloţení inspekčního týmu: Mgr. Jana Chodníčková, Mgr. Jan Svítil, Bc. Marie Janáčková Charakteristika školy VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okres Zlín, patří mezi neúplné malotřídní základní školy se dvěma třídami. Byla zřízena obcí Neubuz jiţ v roce Škola je zařazena do sítě škol , č. j. 1204/5, od je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Neubuz ze dne , číslo usnesení 9/2002. Škola se nachází ve dvou spojených budovách - pro výuku se vyuţívají tři učebny, z toho jedna učebna slouţí zároveň jako školní druţina. Jednotlivé učebny jsou rozmístěny v přízemí a prvním patře. Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici 2 kabinety, kde je učitelská knihovna a pomůcky na tělesnou a výtvarnou výchovu, dále pak ředitelnu. Školní druţina má svou hernu. Často je vyuţíván pro svou činnost oddychový kout v horní třídě a zastřešený dvorek. Máme novou zrekonstruovanou školní jídelnu. Počet dětí ve školním roce 2012/2013 byl 27, školní druţinu navštěvuje 27 ţáků. Vyučování probíhalo v I. třídě (1., 2. a 4. ročník ) a II. třídě (3. a 5. ročník). Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Třídní učitelka I. třídy byla Mgr. Lydie Staroveská, třídní učitelka II. třídy byla paní ředitelka Mgr. Petra Výchopňová. Dále na škole učila paní učitelka Mgr. Ladislava Pekařová (VL, PŘ, AJ) a Hana Vávrová (TV, VV a PČ). Ve školní druţině byla paní vychovatelka Hana Vávrová. Paní Karolína Sovjáková zastávala funkci školnice s úklidem, obědy vydávala paní Blanka Juříková. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které na škole působily, při vzdělávání usilovaly o to, aby všestranně rozvíjely ţákovy schopnosti, vedly je k vytváření odpovídajících znalostí, posilovaly a rozvíjely u nich morální a mravní zásady. Staraly se o jejich estetickou i etickou výchovu. Rovnost příleţitostí ke vzdělávání Školní matrika je vedena v elektronické podobě, důleţité změny jsou zaznamenány. Škola identifikuje ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňuje jejich potřeby a moţnosti při výuce. Zabezpečuje ţákům poradenskou činnost ve spolupráci pedagogickopsychologickou poradnou Zlín. Škola vzdělává jednu ţačku podle individuálního vzdělávacího plánu. Oblast výchovného poradenství plně zajišťovala ředitelka školy, jako dyslektická asistentka školy pracovala paní učitelka Lydie Staroveská. 13

14 Průběh vzdělávání K naplňování vzdělávacích cílů škola vyuţívá vlastní školní vzdělávací program pro ţáky 1. aţ 5. ročníku. Vyučuje se podle vzdělávacího programu ŠVP ZV Od hraní přes bádání k vědění. Dále jsme vyuţívali program Zdravá škola, do kterého byla škola zařazena 15. prosince 1999, s prvky Daltonského plánu a s ekologickou výchovou. Škola je drţitelem titulu Ekoškola roku 2002 a nadále v tomto duchu pokračuje. Výuku doplňuje tvořivé činnostní učení a mnoţství malých projektů. Celoroční projekt na určité téma v kaţdém školním roce vhodně doplňuje učivo ve všech vzdělávacích oblastech. Letošní rok jsme plnili ekologické a jiné vzdělávací projekty v celoroční hře nazvané Letem světem se Simpsnovými. V průběhu výuky jsou ţáci vhodně motivováni a vedeni k vyuţívání získaných poznatků. Projevují se samostatně, řeší problémy, spolupracují a respektují práci druhých, aktivně se zapojují do jednotlivých činností. Při práci na projektu je moţné sledovat spolupráci ţáků všech pěti ročníků školy, starší ţáci jsou vzorem a oporou mladším. Citlivě a velmi vhodně spojené ročníky, projektové vyučování a výuka v blocích je společně s podnětným prostředím ukázkovým příkladem moderního vyučovacího procesu., který ţáky nutí tvořivě a logicky myslet a také aktivně pracovat a zapojovat se do činností. Samozřejmostí je v průběhu výuky pouţívání počítačů, které jsou umístěny v kaţdé třídě. Velmi se nám osvědčilo i pouţívání interaktivní tabule. Školní časopis Všeználek, který pod vedením pedagogů zpracovávají samotní ţáci je důkazem spojení školní práce s praxí. Vybavenost školy Škola je velmi moderně vybavená. V kaţdé třídě jsou k dispozici počítače s připojením na internet. V dolní třídě byly pořízeny tento školní rok počítače nové. Slouţí pro výuku informatiky. Obě třídy mají dataprojektor propojený s internetem. Obě třídy jsou vybaveny kvalitním nábytkem, vestavěnou stěnou na uloţení pomůcek, didaktickou technikou, pěknými ţákovskými stoly a lavicemi, učitelskými stoly. I školní druţina je vybavena vestavěnou skříní na pomůcky, ţákovskou knihovnou, učitelským stolem, hracím kobercem. Dvorek školy slouţí školní druţině, ale také k odpočinku dětí o přestávkách, je zastřešený. Škola má zrekonstruovanou novou jídelnu. 14

15 Zapojení školy Škola byla zapojena do rozvojového programu MŠMT EU peníze školám, který jsme v tomto školním roce ukončili. Celkově škola získala z projektu korun. Název projektu byl Individualizace a inovace pro kvalitní výuku. Dále jsme zapojení do mezinárodního programu Škol podporující zdraví a získali jsme vypracováním projektu Certifikát Zdravé školy. Poslední autoevaluace byla v roce 2009, v nejbliţší době proběhne opět inovace. V projektu Ovoce do škol jsme jiţ čtvrtý rok. Kaţdý rok i tento jsme vypracováním výukových projektů pro Nadaci Děti kultura sport získali dotaci korun. Dotace se pouţije na kostýmy a pomůcky pro ţáky naší školy. Jsme drţitelem titulu Ekoškola roku Nadále v této činnosti pokračujeme, účastníme se přírodovědných a ekologicky zaměřených soutěţí. Letos se nám podařilo zaznamenat obrovský úspěch, kdy jsme vyhráli nejprve oblastní kole v ekologické a přírodovědné soutěţi Poznej a chraň a poté dokonce i 1. místo v celém Zlínském kraji. Ekologickou výchovou zařazujeme do vyučovacích předmětů a projektových dnů. Etickou výchovu vyučujeme v hodinách čtení, dramatické výchovy a v projektových dnech či na škole v přírodě. V tomto školním roce jsme obsadili všechna přední místa v literární soutěţi Poţární ochrana očima dětí v okresním kole, dokonce jsme získali krásné 2. místo v celém kraji. Velmi dobrá spolupráce je i se Sdruţením rodičů a přátel školy Neubuz neboli Klubem rodičů. SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce Pomáhá při organizaci různých akcí ve škole a podporuje školu i finančně. Během let se vystřídalo několik skupin ve výboru rodičů. Nyní je předsedkyní Alena Hubová, pokladnicí Eva Vyvlečková. Vţdy to byli obětavci, kteří se snaţili pro školu ledacos sehnat či zorganizovat různé akce. Pomáhali škole při organizaci Drakiády, karnevalu, školy v přírodě, Dne matek, divadle a různých vystoupení). Nebo zajišťovali ceny do tombol např. na Večírek pro rodiče, na karneval (výtěţek byl vţdy vyuţit pro činnost dětí ), také rodiče pomáhali při odvozu dětí na různé soutěţe. Dny otevřených dveří se staly jiţ tradicí. Rodiče se zúčastnili tvořivých dílen. Nejvíce před Vánocemi, Velikonocemi nebo při setkání komunitních škol. Samozřejmě během těchto dnů se chodili dívat do hodin a sledovat ratolesti, jak jim to učení jde. Škola je otevřená pro veřejnost a kaţdý má moţnost nahlédnout na její činnost. Také vyuţít prostorů pro školení či soustředění. Zatím toho vyuţíval krouţek dramatické výchovy, country krouţek na soustředění i místní hasiči vyuţili školu na svou aktivitu. V letošním roce vznikla v naší obci komunitní škola Sova, tak jistě bude dobře vyuţitelný prostor celé školy. Váţíme si jakékoliv pomoci všech rodičů a za to jim patří velké poděkování nejen od nás učitelů, ale i od spokojených a usměvavých dětí, které chodí do naší školy rády. Další poděkování patří i sponzorům školy. Za posledních 10 let se nám podařilo získat od sponzorů přes korun. Za tuto finanční pomoc si škola mohla dovolit pořídit 2 počítače, 4 monitory, 2 DVD přehrávače, válec do kopírky, programy do počítače, výukové DVD nebo 2 LCD televize. V tomto školním roce bylo do spodní třídy a ŠD pořízeno 6 nových počítačů. Také byly zakoupeny nové výukové programy na interaktivní tabuli. 15

16 Také velká pomoc pro ţáky je, ţe jim SRPŠ přispívá ze sponzorských peněz na výuku plavání (700 Kč na ţáka), dál hradí ohňostroj při Dnech otevřených dveří ve škole, či zábavné i výukové programy pro děti (přednášky na škole v přírodě a jiné ). V letošním roce jsme získali od sponzorů 60 tisíc. Především jsme se snaţili dětem zajistit technické vybavení pro výuku jak uţ jsem zmínila. Také byla všem ţákům pořízena nová školní trička a mikiny, které vţdy bereme s sebou na různé akce. Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,- Kč a více... Nadace Děti, kultura a sport UH Mould-Matic Solutions s.r.o. Jaromír Zimmermann s.r.o. Pneu Vraník s.r.o Pneuservis U pichlé duše GREINER Packaging Slušovice s.r.o. Naturvita, a.s. TNS SERVIS s.r.o. stomatologie Broţová Partnerství Spolupráce školy se zřizovatelem je velmi dobrá. Starostka obce spolu s místostarostou vychází v maximální moţné míře vstříc poţadavkům školy. Cílem snahy představitelů obce a školy je škola, která slouţí veřejnosti a její prostory slouţí všem sloţkám v obci. Nově vzniklá komunitní škola Sova nabídne všem občanům širokou škálu aktivit bez rozdílu věku. Spolupráce školy se zákonnými zástupci ţáků je na nadstandardní úrovni. Rodiče mají moţnost vstupovat do výuky volně v průběhu celého školního roku, jsou pro ně organizovány dny otevřených dveří spojené se zajímavými činnostmi. Kulturní vystoupení ţáků, účast rodičů na projektech školy, to vše dokazovalo dobrou vzájemnou spolupráci. Informace o činnosti školy byly zveřejňovány nejen na webových stránkách školy, nove i na Facebooku, ale také ve školním časopise, místním a regionálním tisku, Učitelských listech a Učitelských novinách. Umoţňujeme rozvoj talentovaným ţákům nabídkou různých krouţků nebo přípravkou ke studiu na gymnazia. Účelná a velmi dobrá byla spolupráce školy s okolními malotřídními školami (Trnava, Veselá, Všemina), jejich společné sportovní, recitační, pěvecké soutěţe vhodně doplňovaly výuku školy. Spoluprací se školskými zařízeními doplňovaly také mateřské školy ve Slušovicích, Hrobicích, Všemině a Březové. Do základní školy Liptál, jezdíme pravidelně na keramiku. Dobrou úroveň má také spolupráce školy s ostatními organizacemi místních i slušovských hasičů, SK Neubuz a také ASPV Slušovice, které pomáhají škole při organizaci dětského sportovního tábora o letních prázdninách. Ve své činnosti škola spolupracuje s dalšími školami zařazenými do projektu Zdravá škola. Přehled spolupráce - instituce Obecní úřad Neubuz Rada školy Asociace českých Daltonských škol Pedagogická fakulta Ostrava Asociace Zdravých škol Okolní ZŠ školy a MŠ Místní organizace Sk Neubuz, ASPV Slušovice 16

17 Plavecká škola Zlín Sponzoři školy firmy z okolí Zdravá pětka ochránci přírody Rytmus pro ţivot Alcedo Záchranná chovná stanice zvířat Hoštálková (paní Křupalová) Nadace Děti, Kultura a Sport Naše škola ţádala o školský grant Nadaci Děti Kultura a Sport z Uherského Hradiště Všichni táhnem za jeden provaz aneb neberte nám tradice zaměřený na propojení lidových tradic a zvyklostí Valašska, lásky k rodnému kraji. Tento grant jsme získali. Také přispíváme sběrem papíru na ţivot zvířátek v ZOO Lešná a účastníme se sbírky do fondu Sidus a CKP-Chrpa. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - přístroji do nemocnic a na je výběr a výchovu koní a jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hipoterapií. Hipoterapie je speciální forma fyzioterapie prostřednictvím koně, která je určena dětem a lidem s poruchou pohybového aparátu (dětská mozková obrna, roztroušená skleroza, Downův syndrom aj.). Zde při terapii člověk neovládá a neřídí koně, ale kůň ovládá jezdce. Školská rada Školská rada Základní školy Neubuz má 3 členy, kteří byli zvoleni ve školním roce Předsedkyní Školské rady Neubuz je paní Ivana Hynčicová, další členky jsou: paní Hana Vávrová a paní Blanka Juříková. Zasedání Školské rady: Školská rada ve školním roce 2012/2013 zasedala 2 krát. Program 1. zasedání: 1). Volby do školské rady při ZŠ Neubuz 2). Seznámení s chodem a úkoly ŠR 3). Výroční zpráva 4). Školní řád ZŠ Neubuz 5). Jednací řád ŠR 6). Účast dětí při akcích Beseda s důchodci Neubuz, jarmark Slušovice, Zpívání u stromečku 7). Různé Seznámení Školské rady s rozborem hospodaření za 1.pololetí roku 2012 Informace o předkládaných poţadavcích financovaných z rozpočtu zřizovatele a návrh rozpočtu provozních prostředků na rok 2013 a návrh investic a oprav z prostředků zřizovatele plánovaných na rok Informace o koncepčních záměrech školy. Program 2.zasedání: 1) Seznámení Školské rady s Roční zprávou o hospodaření za rok ) Různé Aktuální projekty školy Prezentace školy odborné veřejnosti 17

18 Spolupráce s rodiči a obcí festival komunitních škol vystoupení společné tvoření 18

19 Na pedagogické radě zaměstnanců školy byl projednán návrh na hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. V roce 2013 proběhne v září autoevaluace projektu Zdravá škola. Projednání struktury hodnocení Pedagogická rada září Dotazníkový průzkum mezi rodiči září, květen 2013 Dotazníkový průzkum mezi ţáky březen 2013 Testy Scio květen - červen 2013 Sběr a třídění informací Jako zdroje informací byly vyuţity: a) pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy b) ankety a dotazníky ţákům, učitelům, rodičům c) rozhovory s ţáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností d) písemné podklady, zejména záznamy kontrol, vyhodnocení projektů školy e) vnitřní statistické ukazatele, tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky ţáků, výsledky testů Cermat a Scio, testování ţáků 5. Ročníku, Databox f) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory g) externí zdroje, materiály školských orgánů, obcí h) informace získané z regionálních či jiných medií V minulosti byly vyuţívány různé způsoby získávání údajů od ţáků, rodičů i pedagogů. Při nejjednodušším způsobu byli rodiče poţádáni o vyjádření co se jim na škole líbí, či nelíbí. Získali jsme tak velké mnoţství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování. Viz.: Inovace projektu Zdravá škola Pro zvýšení objektivity hodnocení jsme vyuţili také testů Scio a Databox. Ty nám poskytly údaje o znalostech a vědomostech ţáků. Testy byly prováděny individuálně, spolupráce s rodiči. Pro hodnocení pedagogickými pracovníky bylo vyuţito nejen rozhovorů, ale také anonymních dotazníků a SWOT analýzy, coţ velmi pomohlo ke zlepšování klimatu školy a týmové spolupráce. Přednáška policie ČR 19

20 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO ŢÁKY ZŠ NEUBUZ, ŠKOLNÍ ROK Dotazník byl zadán ţákům v první polovině března, vyplnili ho všichni ţáci naší školy. Ţáci chodí do školy celkem rádi, zároveň se jim líbí ve třídách, ve druţince i v okolí školy. Většina z dětí má kamarády nejenom ve třídě, ale stýkají se spolu i po skončení vyučování. Někteří uvedli tyto zápory: posmívání a ubliţování kamarádů rychlé pracovní tempo nedodrţování pravidel ve třídě Nejvíce si ţáci cení: kamarádů ve škole odpočinku a školních her pochval od učitelů vzájemná spolupráce starších a mladších ţáků týmová spolupráce nejen při projektovém vyučování vedení k samostatnosti individuální komunikace kamarádské prostředí a kladný přístup učitelů všestranná nabídka mimoškolní činnosti široké spektrum akcí- školička v přírodě, divadla, soutěţe Poznej a chraň 1. místo ve Zlínském kraji 20

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz

2014/2015. Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, 28.8.2015 Neubuz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEUBUZ, OKRES ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Výchopňová 28.8.2015 Neubuz Výroční zpráva O ČINNOSTI NEÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (Obsahuje 10 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-xxxx/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-xxxx/10-T Název školy Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více