U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc í p r e z e n n í s t u d iu m O b o r : S p e c iá ln í p e d a g o g ik a PRIMÁRNÍ PREVENCE V MATE SKÝCH KOLÁCH D ip lo mo v á p r á c e V e d o u c í p r á c e : p r o f. P a e d D r. M i l a n V a l e n t a, P h. D. O lo mo u c

2 P r o h la u j i, e js e m d ip lo mo v o u p r á c i v yp r a c o v a la s a mo s t a t n a p o u i la p o u z e u v e d e n ýc h p r a me n a lit e r a t u r y. V O lo mo u c i d n e D it a D e r k o v á

3 M o t t o : N e j ú i n n j í a n e j l e v n j í p r e v e n c í j e z d r a v á v ý c h o v a d t í v r o d i n a v e k o l e. ( K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le )

4 D k u j i p r o f. P a e d D r. M i la n o v i V a l e n t o v i, P h. D. a M g r. J a n V o e c ho v é z a o d bo r n é v e d e n í mé d ip lo mo v é p r á c e a p o s k yt o vá n í u it e n ýc h r a d. D á le b yc h c h t la p o d k o v a t u it e lk á m, d t e m a r o d i m d t í, k t e í s e p o d íle l i n a v yt vo e n í p r a k t ic k é á s t i t é t o p r á c e.

5 OBSAH Ú V O D 7 T E O R E T I C K Á Á S T 9 1 P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í H is t o r ie p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í v e s k é r e p u b l ic e V y me z e n í p o j mu r iz ik o v é ho c ho v á n í le n n í p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í Z á k la d n í p o je t í a c í le p r o g r a m p r i m á r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í M a t e s k á k o l a R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m H l a v n í p r i n c i p y r á m c o v é h o v z d l á v a c í h o p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í C í l e p e d k o l n í h o v z d l á v á n í V z d l á v a c í o b s a h v r á m c o v é m v z d l á v a c í m p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í v k o nt e xt u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m T ýd e n n í v z d lá v a c í p r o g r a m K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le Z á s a d y p o d p o r y z d r a v í v m a t e s k ý c h k o l á c h : p o d m í n k y f o r m á l n í h o k u r i k u l a p o d p o r y z d r a v í P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í v m a t e s k ý c h k o l á c h P r i má r n í p r e v e n c e ik a n y v ma t e s k ý c h k o lá c h P r i má r n í p r e v e n c e z n e u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h D t s k á hr a ja k o no s it e lk a iv o t n íh o r o z vo jo v é ho p r in c ip u 4 5

6 P R A K T I C K Á Á S T K v a n t i t a t i v n í v ý z k u m C í le v ýz k u mu, v ýz k u mn é o t á z k y a h y p o t é z y U it í v ýz k u mn ýc h me t o d V ý b r v ý z k u m n é h o v z o r k u M e t o d a s b r u d a t M e t o d a p r o s t é h o v ý t u R e a l iz a c e v ýz k u mu P o p is v ýs le d k v ýz k u mu Z á v r y e t e n í M e t o d a p r o s t é h o v ý t u S t a t i s t i c k á m e t o d a p r o a n a l ý z u n o m i n á l n í c h d a t : t e s t d o b r é s h o d y - c h í k v a d r á t 6 6 Z Á V R 6 9

7 ÚVOD T é ma d ip lo mo v é p r á c e P r i má r n í p r e v e n c e v ma t e s k ýc h k o lá c h js e m s i z v o l i la s o h le d e m n a mo j i d o s a v a d n í p r o f e s n í p r a x i ( t e t ím r o k e m p s o b í m v M a t e s k é k o le v B ys t r o v a n e c h n a p o z ic i u it e lk y) a z k u e no s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia S p e c iá ln í p e d a g o g ik y z a m e n é n a d r a ma t e r a p i i. T é ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h v n í m á m ja k o v e l m i d le it é, a le z á r o v e o p o mí je n é. P r i má r n í p r e v e n c e je v d o k u me n t e c h p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í u v á d n a ja k o v e l m i d le it á, a le n e p í mo je z m i o v á n a v e v z t a h u k r iz ik o v é mu c h o v á n í. V p o s le d n í d o b je a s t o o d bo r n ík y d is k u t o v á n a v z r s t a jíc í a g r e s e me z i d t m i, a n a t o s e v á íc í n e z d r a v é v z t a h y u v n it t íd n íc h k o le k t iv v ma t e s k ýc h k o lá c h. N k t e í o d bo r n íc i m lu v í i o ik a n ja k o t a k o vé. C í le m k a d é ma t e s k é k o ly je v yt v o it p r o s t e d í, k d e s e c ít í d t i b e z p e n, p a n u je a t mo s f é r a k a ma r á d s t v í a d v r y. O p o mí je n ý m i o b la s t m i js o u d a l í je v y s p a d a j íc í d o r iz ik o v é h o c h o v á n í, ja k o n a p. z á v is lo s t n í c h o v á n í, n e t o lis mu s ( z á v is lo s t n a v ir t u á ln íc h d r o g á c h - t e le v iz e, p o ít a o v é hr y), a d a l í. S it u a c e s e s ys t e ma t ic k ý m a s y s t é mo v ý m z a a z e n í m p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í d o p e d k o ln í h o v z d lá v á n í je d is k u t a b i l n í z e s t r a n y u it e l i r o d i. Z á le í n a k a d é ma t e s k é k o le, ja k o u in ic ia t iv u v t o mt o s m r u v yv í j í. V r á mc i k o ls t v í z á k la d n í h o js o u mo n o s t i mn o h e m v t í. J e v yv i n u t ý s ys t é m p r imá r n p r e v e n t iv n í h o p s o b e n í, k t e r ý z a j i u j í s a m i p e d a g o g o v é, n e bo z vo u e xt e r n í o r g a n iz a c e ( s t á t n í i n e s t á t n í), k t e r é p í mo z a j i u j í p r o g r a m y p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í. Z p r o s t e d k o v a t e l i i n f o r ma c í z t é t o o b la s t i js o u v ma t e s k ýc h k o lá c h u it e lk y. V p o d s t a t n e e x is t u je k v a l it n í a d o s t a t e n á n a b íd k a p r o g r a m z a m e n ýc h n a p r o b le ma t ik u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í p r o c í lo vo u s k u p in u p e d k o ln íc h d t í ( p r o r e g io n P r a h a je d o s t u p n á a v e l m i z a j í ma v á n a b íd k a o. s. F i l ia ). 7

8 D ip lo mo v á p r á c e je le n n a n a á s t t e o r e t ic k o u a p r a k t ic k o u. T e o r e t ic k á á s t v y me z u je p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, je j í h is t o r i i v e s k é r e p u b l ic e, p r o g r a m y p r imá r n í p r e v e n c e, ma t e s k o u k o lu ja k o in s t it u c i, r á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í a d v o b la s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í - ik a n u a n á v yk o v é lá t k y v e v z t a h u k p r i má r n í p r e v e n c i v ma t e s k é k o le. T e o r e t ic k á á s t je v ýc h o d is k e m p r o á s t p r a k t ic k o u. N o s n ý m c e lk e m p r a k t ic k é á s t i je k v a n t it a t iv n í v ýz k u m, je h o c í le m je p r o s t e d n ic t v í m d o t a z n ík o v é ho s b r u d a t z j is t it, z d a je v ma t e s k ýc h k o lá c h o lo mo u c k é ho r e g io n u p r e f e r o vá n a p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í v e v z t a h u k ik a n, n e b o n á vyk o v ý m lá t k á m. D iv a d e ln í z k u e n o s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia js e m z ú r o ila p i z k o mp o no v á n í p o a d u p r o d t i, k t e r ý s e v n u je p r imá r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í. V la s t n í t vo r b a a n á s le d n á r e a liz a c e p r o g r a mu v ma t e s k é k o le n e n í v d ip lo mo v é p r á c i p o ja t a ja k o e t e n í n e b o v ýz k u m, a l e ja k mo n ý p o d n t r o z v í je t p r imá r n í p r e v e n c i v ma t e s k ýc h k o lá c h e f e k t iv n í f o r mo u p r o s t e d n ic t v í m h e r a in t e r a k c í. J s e m p e s v d e n a, e p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h je p o t e b n á a s m ys lu p ln á, b u d e - l i o v e m p r o vá d n a o d bo r n ík y a v p o a d o v a n é k v a l it. 8

9 TEORETICKÁ ÁST T e o r e t ic k á á s t s e le n í n a t i k a p it o l y: P r v n í k a p it o la v y me z u je p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, o b s a h u je n á s t in h i s t o r ie, v y m e z e n í p o j mu, le n n í a z á k la d n í p o je t í p r o g r a mu p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í. D r u h á k a p it o la s e v n u je s ys t é mu p e d k o ln í h o v z d lá v á n í, t e o r e t ic k y v y m e z u je r á mc o v ý v z d l á v a c í p r o g r a m ma t e s k ýc h k o l, je h o p r in c ip y, c í le p e d k o ln íh o v z d lá v á n í, k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m, t ýd e n n í v z d l á v a c í p r o g r a m, k u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le, je h o z á s a d y a p o d mí n k y. Z á v r e no u k a p it o lu t e o r e t ic k é á s t i t vo í s je d n o c u j íc í p o h le d n a p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é h o c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h. O b s a h u je p o d k a p it o ly z a m e n é n a p r imá r n í p r e v e n c i ik a n y a p r i má r n í p r e v e n c i n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h, d á le p a k p o d k a p it o lu o d t s k é h e v s o u v is lo s t i s p r imá r n í p r e v e n c í. 9

10 1 Primární prevence riziko vého chová ní P r i má r n í p r e v e n c e b y m la z a ít v p e d k o ln í m v k u. P e d k o ln í v k je v ýz n a m n ý m o b d o b í m p r o r o z vo j r e la t iv n t r v a l ýc h o s o b no s t n íc h c h a r a k t e r ist ik. J e t o d le it é o b d o b í p r o p o lo e n í z d r a v ýc h n á v yk v e t n z ís k á v á n í o d m ít a v ýc h p o s t o j. D t i n e m e me a n i v t o mt o o b d o b í u c h r á n it p e d p r o b lé m y, a le m e me j i m p o mo c i p o z n a t a p o c h o p it s v t, n a u it je e l it r iz ik m H i s t orie pr i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c h ov á ní v e s ké r e p ub l i c e Z ma p o v á n í h is t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í ( d á le je n P P R C H ) v n a í z e m i n e n í je d no d u c h é. V s o u a s n é d o b je t a t o p r o b le ma t ik a n e jk v a l it n j i z p r a c o vá n a v M o no g r a f i i p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v e k o ls t v í. 1 M o no g r a f ie s e s t a la h la v n í m v ýc h o d is k e m p r o z p r a c o vá n í t é t o á s t i. O bt í n o s t z p r a c o v á n í h i s t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e je z p s o be n a t e ma t ic k o u a k o n c e p n í n e h o mo g e n i t o u p r e v e n c e, d á le t r e n d y, d o má c í m i p o l it ic k ý m i a s p o le e n s k ý m i u d á lo s t m i. P e d e v í m t a k é d is p r o p o r no s t í je d n o t li v ýc h o b la s t í p r e v e n c e, k t e r é s e v yv í j e l y r z n ý m t e mp e m. N e jr yc h le j i s e v y v í j e la a v yv í j í p r e v e n c e n á v yk o v ýc h lá t e k. P r á v t a t o o b la s t s e s t a la ja k ý ms i" t v r c e m a h yb a t e le m p r o c e s u v ýv o je p r e v e n c e ja k o c e lk u. P e d r o k e m n e lz e m lu v it o n ja k é m je d n o t n é m k o n c e p n í m s ys t é mu P P R C H. T a t o o b la s t s p a d a la p o d M i n is t e r s t vo z d r a vo t n ic t v í. V z á s a d n e e x is t o v a l á d n ý d o k u me n t, k t e r ý b y p r e v e nt iv n í s ys t é m n a n á r o d n í ú r o v n i d e f in o v a l. T a t o o b la s t n e m la u t vo e n ý á d n ý k o n c e p n í, e k o no mic k ý a t e c h n ic k ý r á me c, v ý j i mk u t vo i l d o k u me n t B o j p r o t i n e g a t iv n í m je v m m lá d e e ", k t e r ý b y l n a v lá d n í ú r o v n i p r o je d n á n a s c h v á le n. D le n á z o r u n k t e r ýc h a u t o r b y l v íc 1 Miovský a kol.,

11 mo r a liz u j íc í a id e o lo g ic k ý n e o d b o r n ý a p o p is u j íc í k o n k r é t n í o p a t e n í. L é k a i a s e s t r y p r o v á d l i n a h o d i lé a k t iv it y, k t e r é i n f o r mo v a l y p o mo c í p la k á t a le t á k, d r a z b y l k la d e n n a a lk o ho l a t a b á k, s p o r a d ic k y s e o b je v o v a lo t é ma z n e u ív á n í lé i v, p íp a d n t é ma t a t ýk a j íc í s e n e le g á ln íc h lá t e k. T i t t c h t o a k t i v i t b y l o p e v á n v k o n c e p t u p r e v e n c e p o s t a v e n é m n a p r i n c i p u o d s t r a o v á n í. O b e c n ý m r y s e m s p o l e e n s k é h o p o s t o j e k n á v y k o v ý m l á t k á m b y l a b a g a t e l i z a c e, z k r e s l o v á n í a z a m l o v á n í n k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h s k u t e n o s t í. V p o p u l á r n í i p o p u l á r n n a u n é r o v i n d o l o k o t e v e n í p r v n í v á n j í s p o l e e n s k é d i s k u s e p r o s t e d n i c t v í m f i l m a k n i h. R a d e k J o h n v y d a l s v é M e m e n t o ( J o h n, ), Z d e n k Z a o r a l n a t o i l f i l m P a v u i n a ( ) a v y e l t a k é p e k l a d k n i h y M y, d t i z e s t a n i c e Z O O ( C h r i s t i a n e, ), k t e r á v z b u d i l a n e m a l o u p o z o r n o s t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) P e s t o e d o p o z a d í u s t o u p i l y p r o b le ma t ic k é o b la s t i a lk o ho lu, t a b á k u a lé i v, z n a me n a l u v e d e n ý p r o c e s p o s u n d o p e d u. T í m, e n e e x i s t o v a l o n i c j a k o k o l n í p r e v e n c e a n e e x i s t o v a l á d n ý u c e l e n ý s y s t é m, n e e x i s t o v a l i s a m o z e j m a n i s p e c i a l i s t é v p r e v e n c i. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) T é ma t e m p r e v e n c e s e z a b ý v a l i p e d e v í m p s yc h o lo g o v é a p s yc h ia t i. P e d r o k e m d o lo k n á r s t u p r o b lé m s p o je n ýc h s u ív á n í m a lk o ho lu, lé k, t k a v ýc h a n e le g á l n íc h lá t e k, ja k o je n a p ík la d me t a mfe t a m in a d a l í. P e s t o s t á le n e d o c h á z e lo k e v z n ik u a r o z vo j i s ys t e ma t ic k é ho p ís t u p u p r imá r n í p r e v e n c e. V r o c e b y l M i n is t e r s t v e m v n it r a v yt vo e n d o k u me n t, S t r a t e g ie p r o t id r o g o v é p o l it ik y, je h o s o u á s t í b y la i p r i má r n í p r e v e n c e. Z d e b y l p o k u s d e f in o v a t, c o je t e b a z m n it, a b y mo h la z a ít f u n g o v a t s í p r e v e nt iv n íc h a lé e b n ýc h p r o g r a m. P r k o p n ic k o u p r á c i o d v e d lo t a k é N á r o d n í c e n t r u m p o d p o r y z d r a v í p r o v á d j íc í s e m i n á e u r e né p e d e v í m p r o p e d a g o g y z á k la d n íc h k o l. S e m i n á e b y l y z a m e n é n a u í v á n í d r o g, z á k la d n í t e o r e t ic k é p o jm y v p r e ve n c i a v y b r a n é t e ma t ic k é 11

12 o k r u h y t ýk a j íc í s e z p s o b u p r á c e s d t mi. V 9 0. le t e c h z a a l y v z n ik a t n e z is k o v é o r g a n iz a c e, k t e r é p r o v á d l y s y s t e ma t ic k é a k t iv it y v o b la s t i ja k p í m ý c h p r e v e n t iv n í c h p r o g r a me c h, t a k v o b la s t i k o le n í a t r é n i n k u p e d a g o g ( v B r n j i p s o b i lo s d r u e n í P o d a n é r u c e, v r o c e b e l y p r v n í s ys t e ma t ic k é a k t iv it y, v ú z k é s p o lu p r á c i s P e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k o u p o r a d no u m s t a B r n a, d á le n a d a c e F i l ia o d r o k u p o á d a la t r é n i n k y p r o p e d a g o g y a z a a l y s e p id á v a t d a l í o r g a n iz a c e ). O b d o b í m e z i l e t y l z e o b e c n o z n a i t z a o b d o b í, k d y s e p o p r v é z a í n á v á n j i d i s k u t o v a t o p r o b l é m e c h p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a o z p s o b u, j a k j i k o o r d i n o v a t a p r o v á d t. Z h l e d i s k a p r i m á r n í p r e v e n c e v e k o l á c h a k o l s k ý c h z a í z e n í c h b y l o v o b d o b í z a á t k u d r u h é p o l o v i n y 9 0. l e t d l e i t é, e s e v o d b o r n ý c h k r u z í c h z a a l a f o r m o v a t u r i t á p e d s t a v a o t o m, j a k á b y p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k m l a b ý t a j a k j i p r o v á d t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 7 ) V p o lo v i n 9 0. le t v z n ik á n k o l ik d le it ýc h p u b l ik a c í, n a p ík la d p u b l ik a c e N e p o r a a C s é m y h o ( ) n e b o D vo á k a ( ). D á le p a k p vo d n p r a c o v n í p u b l ik a c e P e d a g o g o v é p r o t i d r o g á m", k t e r o u p o z d j i v yd a lo M M T v r o c e N a s t u p u j íc í o b r a t k le p í mu z a a l y k o mp l ik o v a t p o lit ic k é a e k o no mic k é s k a n d á l y. O b je v i l y s e p r v n í f i n a n n í p r o b lé m y z a ín a j íc í v r o c e a d o z á n ik u p r o g r a mu A lk o ho l a d r o g y N á r o d n í h o c e nt r a p o d p o r y z d r a v í r e a l iz o v a n é h o v r á mc i p r o je k t u M a já k. D a l í n e a s t n á s it u a c e n a s t a la o k o lo k a mp a n S t o p d r o g y, k d y s e v p r i má r n í p r e v e n c i o b je v i l y n a d lo u h ý a s n e s ys t e ma t ic k é a ma s o v é p r e v e nt iv n í p r o g r a m y, k t e r é m l y o b e c n v e l m i n í z k o u e f e k t iv it u a s p í e d is k r e d it o v a l y s n a h y p r o f e s io n a l iz o v a t p r imá r n í p r e v e n c i. S e m p a t i l y n a p ík la d p r o g r a m y, k t e r é n e s m ys l n s p o j o v a l y d r o g o vo u p r e v e n c i s v ýk o n no s t n í m s p o r t e m, n a p. v yu í v á n í p s o vo d s e s p e c iá ln 12

13 v yc v i e n ý m i p s y n a v y h le d á n í d r o g, k a mp a p r o S v a z l y a. P e n íz e u r e n é n a c íle n é p r e v e nt i v n í p r o g r a m y p o s lo u il y k f i n a n c o v á n í s p o r t o v n íc h a k t iv it. T yt o p r o g r a m y m l y p r a k t ic k y n u lo v ý p r e v e nt iv n í d o p a d p r o o b la s t d r o g o vé p r e v e n c e. A n i v e l m i p o p u lá r n í p u b l ik a c e N o in y n e p in e s la v ýr a z n ý p o s u n v le p í m p o p is u a s ys t e ma t iz a c i p r e v e n c e. M íc h á t é ma t a p r imá r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í p r e v e n c e d o t a k o v é m ír y, e n e n í r o z p o z n a t e ln á h r a n ic e me z i n i m i. N á s le d n é o b d o b í me z i le t y p o va u je me z a k r o k z p t. V r o c e d o lo k p e r u e n í v ý v o je p r i má r n p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, d ík y n e a s t n é mu r o z ho d n u t í t e h d e j í m i n i s t r yn k o ls t v í D a n y K u c h t o v é. M in is t e r s t vo v y já d i lo z m n u v p o s t o ji v i p r i má r n í p r e v e n c i p e n e s e n í m n a o d bo r. 5 p r o m lá d e a t lo v ýc h o v u. T e n t o k r o k m l v ý z n a m n é s t e d n d o b é n e g a t i v n í d s l e d k y. D o l o k d e s t r u k c i o b t í n s e r o d í c í h o k o n c e p t u s t r a t e g i e t z v. s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c e a k j e d n o s t r a n n é m u p í k l o n u k t z v. n e s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c i. D í k y e l e m e n t á r n í m n e z n a l o s t e m a n e p r o f e s i o n a l i t t a k v z n i k l d o k u m e n t o b s a h u j í c í m n o s t v í c h y b n ý c h a n e p r a v d i v ý c h t v r z e n í : K o n c e p c e p r e v e n c e z n e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a d a l í c h s o c i á l n p a t o l o g i c k ý c h j e v u d t í a m l á d e e n a o b d o b í ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) T e nt o d o k u me n t n e s p l o v a l z á k la d n í o d bo r n é p o a d a v k y, n e o b s a ho v a l p o p is k o n k r é t n íc h a d o s a it e ln ýc h c í l, k o n k r é t n í z o d p o v d no s t k o n k r é t n íc h in s t it u c í z a p ln n í t c ht o ú k o l. D o k u me n t d o k o n c e o z n a i l z a p r i má r n í p r e v e n c i ú p l n c o k o li v, í m lz e v yp l n it v o ln ý a s. P it o m e f e k t iv n í e e n í r i z ik o v é ho c ho v á n í je z á v is lé n a r o z vo j i c í le n ýc h p r e v e nt iv n íc h i n t e r v e n c í. S n á s l e d k y t o h o t o t e h d e j í h o k r o k u s e p o t ý k á m e d o d n e s, k d y s e v m é d i í c h o b j e v u j í l á n k y t y p u B o j o v ý m s p o r t e m p r o t i d r o g á m n e b o B a s e b a l l i s t é p r o t i d r o g á m a m n o h o d a l í c h. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) S t á le p e v lá d á ma lá in f o r mo v a no s t a v z d la n o s t v t é t o o b la s t i me z i ú e d n ík y, p o lit ik y i ir í v e e jn o s t í. K la d e s e ma l ý 13

14 d r a z n a k o nt r o lu k v a l it y, e f e k t iv it y a v yv o z o v á n í o d p o v d no s t i. N e p is p ív á t a k é v ýr a z n ý p o p u lis mu s s l i b u j íc í z c e la n e s p ln it e ln é, n e r e a l is t ic k é c í le a r o z i o v á n í n e p r a v d iv ýc h a z á m r n z k r e s lo v a n ýc h s k u t e no s t í. D á le s e s t á le í í j i d á v n o p e k o n a n é p r e v e nt iv n í mo d e l y. M e z i n p a t í n a p ík la d p r o je k t R e vo lu t io n t r a in, k t e r ý v yc h á z í z p e d s t a v y n e g a t iv n í h o z á it k u, k t e r ý b u d e m ít e f e k t iv n í p r e v e nt iv n í d o p a d. J i d á v n o v í m e, e t e nt o p ís t u p e f e k t iv n í n e n í. M e me je t u v é s t a k t iv it y, k t e r é z ís k á v a j í n e ma l o u v e e jn o u p o d p o r u, n a p. z e z d r o j V e o be c n é z d r a vo t n í p o ji o v n y. T yt o p r o g r a m y n e v la s t n í c e r t if ik á t k v a l it y M M T a z t o ho d vo d u b y n e mo h l y á d a t n a p ík la d o p o d p o r u v b n ýc h d o t a n íc h p r o g r a me c h. V s o u a s n é d o b je s n a h a s y n c h r o n iz o v a t v ýv o j v e c h o b la s t í n a v z á je m a v yt vo it je d n o t n o u k o nc e p c i o d p o v íd a j íc í t r e n d m u n á s i v z a h r a n i í. ( M io v s k ý a k o l., ) 1. 2 V y m e ze ní p oj m u r i zi k ov é ho c ho v á ní P r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í ( P P R C H ) p e d s t a v u je s o u bo r r z n ýc h p ís t u p a in t e r v e n c í, k t e r é jso u d n e s o b s a e n y v n k o l ik a r z n ý c h r e z o r t n íc h k o n c e p c íc h ( M M T 2, M P S V 3, M Z 4, M S 5 ). N e n í v yt y e n á h r a n ic e me z i t í m, c o s e je t p o v a u je z a t z v. k o ls k o u p r e v e n c i, z d r a vo t n ic k o u p r e v e n c i a p r e v e n c i k r i m i n a l it y. V e c h n y t i s e v z á je m n d o p l u j í. P o d p o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í r o z u m í m e c h o v á n í, v j e h o d s l e d k u d o c h á z í k p r o k a z a t e l n é m u n á r s t u z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h, v ý c h o v n ý c h a d a l í c h r i z i k p r o j e d i n c e n e b o s p o l e n o s t. ( M io v s k ý, Z a p le t a lo v á, , s. 2 3 ) Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Ministerstvo práce a sociálních v cí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti 14

15 1. 3 l e n ní pr i m ár ní pre ve nc e r i zi k ov é ho c hov á ní V m i n u lo s t i d o c h á z e lo k r z n ý m d e s i n t e r p r e t a c í m p o j mu p r imá r n í p r e v e n c e, p r o t o M in i s t e r s t vo k o ls t v í, m lá d e e a t lo v ýc h o v y ( d á le je n M M T ) p is t o u p i lo k r o z d le n í p r i má r n í p r e v e n c e n a s p e c if ic k o u a n e s p e c if ic k o u f o r mu. ( M io v s k ý a k o l., ) V r á mc i p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e n í le n n í p r i má r n í p r e v e n c e ja s n v y me z e n o. Z n á mé l e n n í p r e v e n c e n a p r i má r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í je p r o p o t e b y p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e o p o d s t a t n n é. V d o k u me n t e c h, k d e je z m í n n a p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, s e u v á d í p o u z e p r e v e n c e p r i má r n í. T a s e d á le le n í n a s p e c i f ic k o u a n e s p e c if ic k o u. D a l í le n n í je n a s e le k t iv n í a in d ik o v a no u. S p e c i f i c ká p r e v e n c e S p e c i f ic k á f o r ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í s e z a m u je s v ý m i p r o g r a my a a k t iv it a m i p í mo n a k o n k r é t n í f o r mu r iz ik o v é ho c ho v á n í. ( M io v s k ý a k o l., ) S p e c i f i c k á f o r m a j e z a m e n a n a u r i t o u f o r m u n e á d o u c í h o c h o v á n í, k t e r é m u s e s n a í p e d c h á z e t n e b o o m e z i t j e h o r s t. C í l e m j e z a b r á n i t v z n i k u p o r u c h y z d r a v í, o d r a d i t o d p r v n í h o u i t í d r o g y n e b o a l e s p o c o n e j d é l e o d l o i t p r v n í k o n t a k t s d r o g o u. S p e c i f i c k á p r i m á r n í p r e v e n c e m á s v é f o r m y, j e j í s p e c i f i n o s t j e d á n a n u t n o s t í z a m i t s e n a u r i t é c í l o v é s k u p i n y, o h r o e n j í i r i z i k o v j í. J e d n á s e o t a k o v é p r o g r a m y, k t e r é b y n e e x i s t o v a l y, k d y b y n e e x i s t o v a l y n a p. d r o g y. ( M a je r a k o l., , s. 1 9 ) S p e c i f ic k á P P R C H s e z a m u je n a : a ) v e o b e c no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e n o u b n é p o p u la c i, b ) s e le k t iv n í p r i m á r n í p r e v e n c i u r e n o u je d i n c m, k t e í ma j í z v ý e n é r iz ik o p ít o mno s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í, 15

16 c ) in d ik o v a no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e no u je d i n c m, u k t e r ýc h je v e z v ý e n é m í e p ít o mn o r i z ik o v é c ho v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) P r e v e n c e s e l e kt i v n í J e z a c í le n a n a o h r o e n é s k u p in y, u k t e r ýc h lz e p e d p o k lá d a t z v ý e n o u mo no s t r iz ik o v é ho c ho v á n í, n e n í p o s k yt o v á n a p lo n v e m d t e m. T a t o h la d i n a p r e v e n c e v y a d u je u r it o u v y í e r u d ic i a k v a l i f ik a c i p o s k yt o v a t e le p r e v e nt iv n í a k t iv it y. P r o g r a m y v y a d u j í in d i v id u á ln í p ís t u p a js o u n á r o n j í n a a s. ( P ib y lo v á, ) P r e v e n c e i n d i ko v a n á P r e v e n c e in d ik o v a n á s e z a b ýv á j i v z n ik l ý m i p o t í e m i n a p. v t íd ma t e s k é k o l y. J e z a c í le n a n a o hr o e n é je d i n c e, k t e í v yk a z u j í z n á mk y r iz ik o v é ho c h o v á n í ( n e z d r a v é v z t a h y v e t íd ). C í le m je s n í it v ýs k yt r iz i k o v é ho c ho v á n í a z m ír n it v z n ik lé n á s le d k y. V r á mc i i n d i k o v a n é p r e v e n c e b ý v a j í p o s k yt o v a t e l i p r e v e nt iv n íc h a k t i v it n a p. p e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k é p o r a d n y. ( P ib y lo v á, ) N e s p e c i f i c ká p r e v e n c e N e s p e c i f ic k á f o r ma p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í s e p o d le M a je r a a k o l. ( ) z a m u je n a p o d p o r u z d r a v é h o iv o t n íh o s t y lu, o b e c no u p r e v e n c i k r i m i n a l it y a r iz ik o v é ho c ho v á n í. T yt o p r o g r a m y b y e x i s t o v a l y a b y l y á d o u c í i v p íp a d, e b y n e e x is t o v a l y n a p ík la d d r o g y. J e n e j a s t j i s m o v á n a d o v o ln o a s o v ýc h a k t iv it. Z a je j í c í l m e me p o v a o v a t v yt vo e n í s ít d o s t u p n ýc h a t r a k t iv n íc h s l u e b, k t e r é p is p j í k e s m y s lu p ln é mu a e f e k t iv n í mu t r á v e n í v o l n é h o a s u d t í a mlá d e e. Z a v a d i l a E x n e r o v á ( ) n a v íc u v á d j í p r e v e n c i v r o d in. 16

17 D le M M T ( ) je p r i má r n í p r e v e n c e v ýc h o v a k e z d r a v é mu iv o t n í mu s t y lu a k r o z v o j i p o z it iv n í h o s o c iá l n í h o c h o v á n í a r o z vo j i p s yc h o s o c iá l n í c h d o v e d no s t í a z v lá d á n í z á t o v ýc h s it u a c í o s o b no s t i. D le M M T ( ) : P r i m á r n í p r e v e n c í r o z u m í m e v e k e r é k o n k r é t n í a k t i v i t y r e a l i z o v a n é s c í l e m p e d e j í t p r o b l é m m a n á s l e d k m s p o j e n ý m s r i z i k o v ý m i p r o j e v y c h o v á n í, p í p a d n m i n i m a l i z o v a t j e j i c h d o p a d a z a m e z i t j e j i c h r o z í e n í. S n a ho u je z a me z it u c o n e jv y í h o p o t u o s o b t o mu, a b y s e u n ic h v ýr a z n j í p r o je v y r iz ik o v é h o c ho v á n í v b e c o b je v i l y. ( M M T, ) 1. 4 Z á kl a d ní p oj e t í a c íl e p r og r a m p r i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c hov á ní P r i m á r n í p r e v e n c e p r o l a v n a í z e m i p o r o c e v e l m i r y c h l ý m i a v ý r a z n ý m i z m n a m i. O u r i t é s t a b i l i z a c i a s y s t e m a t i z a c i m e m e h o v o i t a v p o s l e d n í c h p i b l i n 6 l e t e c h ( ) P o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í n a h r a z u j e m e d o p o s u d p o u í v a n ý t e r m í n s o c i á l n p a t o l o g i c k é j e v y. ( M io v s k ý a k o l., , s. 2 3 ) D o k o n c e p t u r iz ik o v é ho c ho v á n í m e me z a h r n o u t : ik a n u a n á s i l í v e k o lá c h v e t n d a l íc h f o r e m e x t r é mn a g r e s iv n í h o je d n á n í, z á k o lá c t v í, u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k, n e lá t k o v é z á v is lo s t i ( g a mb l i n g, n e t o lis mu s, a t d. ), u ív á n í a n a b o l ik a s t e r o id, o b e c n k r i m i n á ln í je d n á n í, s e x u á ln í r iz ik o v é c h o v á n í, v a n d a l i s mu s, x e n o f o b i i, r a s is mu s, i n t o le r a n c i a a nt is e m it is mu s, k o me r n í z n e u í v á n í d t í, t ýr á n í a z n e u ív á n í d t í a t d. Z a p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í p o v a u je me p o d le M io v s k é ho ( , s. 2 4 ) : J a k é k o l i t y p y v ý c h o v n ý c h, v z d l á v a c í c h, z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h i j i n ý c h i n t e r v e n c í s m u j í c í c h k p e d c h á z e n í v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í, z a m e z u j í c í c h j e h o d a l í p r o g r e s i, z m í r u j í c í c h j i e x i s t u j í c í 17

18 f o r m y a p r o j e v y r i z i k o v é h o c h o v á n í n e b o p o m á h a j í c í c h e i t j e h o d s l e d k y. E f e k t iv n í p r i má r n í p r e v e n c e u mo u je d o s á h n u t í ma x i má l n í k v a l it y p r e v e nt iv n í h o p s o b e n í s c í le m p e d c h á z e t p r o b lé m m a n á s le d k m s o u v is e j íc í c h s e v z n ik e m r iz ik o v é ho c h o v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) K r it é r ia e f e k t iv n í h o p r o g r a mu v e o b e c n é p r e v e n c e u v á d í N e p o r a C z é m y ( ). J e d le it é, a b y p r o g r a m o d p o v íd a l v k u. ím je v k á k a n i í, t í m b y m la b ýt p r e v e n c e mé n s p e c if i c k á a v íc e z a m e n á n a o b e c no u o c hr a n u z d r a v í. I nt e r a k t iv n í p r o g r a my js o u ú in n j í n e v z d lá v a c í. M e n í p o e t ú a s t n n ýc h o s o b p is p í v á k v t í e f e k t iv it p r o g r a mu n e v e lk ý p o e t. P r o g r a m b y m l o b s a h o v a t a v é s t k z ís k á v á n í s o c iá ln íc h d o v e d n o s t í: u it d t i k o mu n ik o v a t, v é s t k v yt v á e n í p á t e ls k ýc h v z t a h, v yt v á e t z d r a v é s e b e v d o m í, z le p o v a t s e b e o v lá d á n í, z v lá d a t k o n f l ik t n í s it u a c e. N a p o d o b o v á n í j e o s v d e n ý p o s t u p p o u í v a n ý j a k v p s y c h o t e r a p i i, t a k v p e d a g o g i c e. P r o t o m a j í v p r e v e n c i v ý z n a m p o z i t i v n í m o d e l y, z e j m é n a t a k o v é, s e k t e r ý m i s e m e c í l o v á s k u p i n a z t o t o n i t a j e j i c h z p s o b y r e a g o v á n í m e u p l a t n i t v s i t u a c í c h s v é h o k a d o d e n n í h o i v o t a. ( N e p o r, C z é m y, , s ) T í mt o mo d e le m je v n a e m p íp a d r o le u it e le v ma t e s k é k o le. U it e lk a je n o s it e lk o u p o s t o je k e z d r a v í. D t i s e u í n á p o d o bo u. V n í ma j í u it e l in y r e a k c e n a s it u a c e, z p s o b y e e n í k o n f l ik t n íc h s it u a c í. M la b y s v o u o s o b no s t í p o z it iv n p s o b it n a s v é o k o lí. ( H a v l ín o v á a k o l., ) N a p r o s t á v t in a k v a l it n íc h z a h r a n i n íc h p r o g r a m v e o b e c n é p r e v e n c e u r e n é d t e m z a h r n u j e l e g á ln í i i l e g á l n í n á v yk o v é lá t k y. J e t o z t o ho d vo d u, e le g á ln í d r o g y z v y u j í r iz ik o p e c ho d u k i le g á ln í m d r o g á m. P r e v e n c e k o d li v é h o u ív á n í le g á ln íc h n á v yk o v ýc h lá t e k m e b ýt u it e n á p i p r e v e n c i i l e g á l n íc h lá t e k. 18

19 E f e k t iv it a p r o g r a mu v z r s t á, je s t l i e je s o u s t a v n ý a d lo u ho d o b ý. Z p s o b ja k ý m je p r o g r a m p r e z e nt o v á n, m e o v l iv n it je h o e f e k t iv it u. J e t e d y d le it é v n o v a t p o t e b no u p o z o r no s t p íp r a v s a mo t n é ho p r o g r a mu, s t ím s o u v is í k v a l it n í p íp r a v a r e a l iz á t o r p r o g r a mu. E f e k t iv it a s e z v y u je p i k o mp le x n o s t i p r o g r a mu. T a z a h r n u je r e a liz a c i p r o g r a mu s d t mi, s p o lu p r á c i me z i p e d a g o g y, v ýc v i k y p e d a g o g, s p o lu p r á c i s r o d i i. ( N e p o r, C z é m y, ) C í le m e f e k t iv n í P P R C H je p e d c há z e t p r o b lé m m n e b o o d d á l it p r v n í k o nt a k t s r iz ik o v ý m c h o v á n í m. D á le, a b y c í lo v á s k u p in a z ís k a la t a k o vé z n a lo s t i, d o v e d no s t i a p o s t o je p o d p o r u j íc í z d r a v ý iv o t n í s t y l, k t e r é b y i p o s k o n e n í p r o g r a mu n a d á le u p la t o v a la v e s v é m c h o v á n í. T y p y p r e v e n t i v n í c h p r o g r a m E x is t u j í r z n á le n n í p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, p r o p o t e b y t o ho t e xt u u v á d í me n á s le d u j í c í le n n í. N o v á k o v á D. ( in K a l i n a, ) r o z d lu je p r o g r a m y n á s le d o v n : a ) p e d n á k y a b e s e d y P e d n á k a je r e a l iz o v a n á je d n í m n e b o d v ma le k t o r y. a s o v é r o z p t í je v h o r iz o nt u p i b l i n 9 0 m i n u t ( b n é n a z á k la d n íc h k o lá c h, v ma t e s k é k o le p ib l i n 4 5 m i n u t ). P e d n á k y js o u r e a l iz o v á n y p r o je d n u i v íc e t íd. L e k t o i p e d n e s o u p e d n á k u, p o t é d a j í d t e m p r o s t o r k o t á z k á m. C í le m je a k t iv n z a p o jit d t i v p r b h u c e lé p e d n á k y. V t a h u j í je d o p r o b le ma t ik y p o mo c í r z n ýc h " p s yc h o h r á t e k ", k t e r é jso u z a m e n y n a s e b e p o z n á n í, e mp a t i i, p o z it iv n í n á c v ik c h o v á n í. V t in o u je p e d n á k a z a m e n á n a je d e n s p e c i f ic k ý p r o b lé m r iz ik o v é ho c ho v á n í. b ) k o m p o n o v a n é p o a d y K r o m m lu v e n é h o s lo v a p e d n á e j íc í c h je v yu í v á n o p r o mít á n í f i l m, d r a ma t ic k ýc h i h u d e b n íc h v s t u p a h e r d iv á k. D o t é t o k a t e g o r ie m e me z a a d it i s a mo s t a t n ý d r a ma t ic k ý ú t v a r. 19

20 c ) d l o u h o d o b é p r o g r a m y p r o p e d ko l n í v k T yt o p r o g r a m y js o u p o ja t y v c e lk o v é m k o nt e xt u p o d p o r y z d r a v í a r á mc o v n a v a z u j í n a b n p o u ív a n é v ýc h o v n é n á p l n p e d k o ln íc h z a íz e n í. V ma t e s k ýc h k o lá c h v a k n e n í o b v yk lé, e b y p i j í d l i o d bo r n íc i s b e s e d a m i. N e e x is t u je k o mp le x n í n a b íd k a p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m z a m e n ýc h n a r iz ik o v é c ho v á n í. Z á le í n a p e d k o ln í m z a íz e n í, z d a s i d o k o ln íh o v z d lá v a c í h o p r o g r a mu z v o l í z a c í l s p e c i f ic k y z a m e n o u p r e v e n c i. N á s le d n s a ma p o t é o r g a n iz u je je j í r e a l iz a c i, v y h le d á v á o d bo r n ík y. V s o u a s n é d o b js o u b n o u p r a x í p o h á d k o v á d iv a d e l n í p e d s t a v e n í, k t e r á v a k n e ma j í z a c í l s p e c i f i c k o u p r imá r n í p r e v e n c i. L e k t o i, k t e í r e a l iz u j í p r o g r a my p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, b y m l i z n á t : - v ý v o jo v é z v lá t no s t i c í lo v é s k u p in y, - p o e t d t í a v k o v é r o z me z í s k u p in y, - r z n é p r e v e nt iv n í mo d e l y a p ís t u p y, - b ýt s c ho p n i z r e a l iz o v a t k o mp le x n í p r e v e nt iv n í p r o g r a m, - v z d lá v a t s e, - b ýt p o d d o h le d e m s u p e r v iz o r a, - s p o lu p r a c o v a t s o d bo r n ík y, - v p íp a d z ji t n í R C H z a j is t it o p a t e n í, - z n á t z a íz e n í z a m e n é n a P P R C H. 20

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

á ý é č č á ž á á ý é á Í á á ř á á ý é ř é á á á č ř á á ý á ř á á ý á č ý á č ý á č á č žá á č ý á é č é ř ýš ý ů ž ž ž ý č á Ž á ý ř ů úč čá č Š á Ýš č Ť ř á ý ů ž ů ř ž ř ž é á Ž žá ů č ř ů ý ý úč

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

ú Í ŤÍ ď š ě ě ř šť Á Š É Š Ě š ě Č Č š ě é éř Í ě éč éř É šť ř é ě ý é Ž ů ů ň Č Č Č Š ř ý Ó ý š ě ý ř é ě ý Í ž š é š ě ě š ě é é ý é ě ý Ž éř Ž Š Ž ř Šť éř Í ř Č Č Č ě ý éř Í Ž ě ě ý éř Í ř šť ěř é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

ů ž ř ř ě Ě Í Á Ě ŠŤ Í ŘÍ Í č ú ý Ý Ě Í Ý Š Ě Í ěí ú ěť ě ý Ó č č ě ý ž ž ř ý č ý ž ý ů č ý ň ý č ě Ž ť č ž ý ý ř č č ě ý š ě š é š é ě š ě ů šť ý ů ě ů ý ť ů ů ý ýš ě žíč ž ě ř Ž ú Í ů é ť ě é ž ý ř š

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více