U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc í p r e z e n n í s t u d iu m O b o r : S p e c iá ln í p e d a g o g ik a PRIMÁRNÍ PREVENCE V MATE SKÝCH KOLÁCH D ip lo mo v á p r á c e V e d o u c í p r á c e : p r o f. P a e d D r. M i l a n V a l e n t a, P h. D. O lo mo u c

2 P r o h la u j i, e js e m d ip lo mo v o u p r á c i v yp r a c o v a la s a mo s t a t n a p o u i la p o u z e u v e d e n ýc h p r a me n a lit e r a t u r y. V O lo mo u c i d n e D it a D e r k o v á

3 M o t t o : N e j ú i n n j í a n e j l e v n j í p r e v e n c í j e z d r a v á v ý c h o v a d t í v r o d i n a v e k o l e. ( K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le )

4 D k u j i p r o f. P a e d D r. M i la n o v i V a l e n t o v i, P h. D. a M g r. J a n V o e c ho v é z a o d bo r n é v e d e n í mé d ip lo mo v é p r á c e a p o s k yt o vá n í u it e n ýc h r a d. D á le b yc h c h t la p o d k o v a t u it e lk á m, d t e m a r o d i m d t í, k t e í s e p o d íle l i n a v yt vo e n í p r a k t ic k é á s t i t é t o p r á c e.

5 OBSAH Ú V O D 7 T E O R E T I C K Á Á S T 9 1 P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í H is t o r ie p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í v e s k é r e p u b l ic e V y me z e n í p o j mu r iz ik o v é ho c ho v á n í le n n í p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í Z á k la d n í p o je t í a c í le p r o g r a m p r i m á r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í M a t e s k á k o l a R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m H l a v n í p r i n c i p y r á m c o v é h o v z d l á v a c í h o p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í C í l e p e d k o l n í h o v z d l á v á n í V z d l á v a c í o b s a h v r á m c o v é m v z d l á v a c í m p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í v k o nt e xt u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m T ýd e n n í v z d lá v a c í p r o g r a m K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le Z á s a d y p o d p o r y z d r a v í v m a t e s k ý c h k o l á c h : p o d m í n k y f o r m á l n í h o k u r i k u l a p o d p o r y z d r a v í P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í v m a t e s k ý c h k o l á c h P r i má r n í p r e v e n c e ik a n y v ma t e s k ý c h k o lá c h P r i má r n í p r e v e n c e z n e u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h D t s k á hr a ja k o no s it e lk a iv o t n íh o r o z vo jo v é ho p r in c ip u 4 5

6 P R A K T I C K Á Á S T K v a n t i t a t i v n í v ý z k u m C í le v ýz k u mu, v ýz k u mn é o t á z k y a h y p o t é z y U it í v ýz k u mn ýc h me t o d V ý b r v ý z k u m n é h o v z o r k u M e t o d a s b r u d a t M e t o d a p r o s t é h o v ý t u R e a l iz a c e v ýz k u mu P o p is v ýs le d k v ýz k u mu Z á v r y e t e n í M e t o d a p r o s t é h o v ý t u S t a t i s t i c k á m e t o d a p r o a n a l ý z u n o m i n á l n í c h d a t : t e s t d o b r é s h o d y - c h í k v a d r á t 6 6 Z Á V R 6 9

7 ÚVOD T é ma d ip lo mo v é p r á c e P r i má r n í p r e v e n c e v ma t e s k ýc h k o lá c h js e m s i z v o l i la s o h le d e m n a mo j i d o s a v a d n í p r o f e s n í p r a x i ( t e t ím r o k e m p s o b í m v M a t e s k é k o le v B ys t r o v a n e c h n a p o z ic i u it e lk y) a z k u e no s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia S p e c iá ln í p e d a g o g ik y z a m e n é n a d r a ma t e r a p i i. T é ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h v n í m á m ja k o v e l m i d le it é, a le z á r o v e o p o mí je n é. P r i má r n í p r e v e n c e je v d o k u me n t e c h p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í u v á d n a ja k o v e l m i d le it á, a le n e p í mo je z m i o v á n a v e v z t a h u k r iz ik o v é mu c h o v á n í. V p o s le d n í d o b je a s t o o d bo r n ík y d is k u t o v á n a v z r s t a jíc í a g r e s e me z i d t m i, a n a t o s e v á íc í n e z d r a v é v z t a h y u v n it t íd n íc h k o le k t iv v ma t e s k ýc h k o lá c h. N k t e í o d bo r n íc i m lu v í i o ik a n ja k o t a k o vé. C í le m k a d é ma t e s k é k o ly je v yt v o it p r o s t e d í, k d e s e c ít í d t i b e z p e n, p a n u je a t mo s f é r a k a ma r á d s t v í a d v r y. O p o mí je n ý m i o b la s t m i js o u d a l í je v y s p a d a j íc í d o r iz ik o v é h o c h o v á n í, ja k o n a p. z á v is lo s t n í c h o v á n í, n e t o lis mu s ( z á v is lo s t n a v ir t u á ln íc h d r o g á c h - t e le v iz e, p o ít a o v é hr y), a d a l í. S it u a c e s e s ys t e ma t ic k ý m a s y s t é mo v ý m z a a z e n í m p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í d o p e d k o ln í h o v z d lá v á n í je d is k u t a b i l n í z e s t r a n y u it e l i r o d i. Z á le í n a k a d é ma t e s k é k o le, ja k o u in ic ia t iv u v t o mt o s m r u v yv í j í. V r á mc i k o ls t v í z á k la d n í h o js o u mo n o s t i mn o h e m v t í. J e v yv i n u t ý s ys t é m p r imá r n p r e v e n t iv n í h o p s o b e n í, k t e r ý z a j i u j í s a m i p e d a g o g o v é, n e bo z vo u e xt e r n í o r g a n iz a c e ( s t á t n í i n e s t á t n í), k t e r é p í mo z a j i u j í p r o g r a m y p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í. Z p r o s t e d k o v a t e l i i n f o r ma c í z t é t o o b la s t i js o u v ma t e s k ýc h k o lá c h u it e lk y. V p o d s t a t n e e x is t u je k v a l it n í a d o s t a t e n á n a b íd k a p r o g r a m z a m e n ýc h n a p r o b le ma t ik u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í p r o c í lo vo u s k u p in u p e d k o ln íc h d t í ( p r o r e g io n P r a h a je d o s t u p n á a v e l m i z a j í ma v á n a b íd k a o. s. F i l ia ). 7

8 D ip lo mo v á p r á c e je le n n a n a á s t t e o r e t ic k o u a p r a k t ic k o u. T e o r e t ic k á á s t v y me z u je p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, je j í h is t o r i i v e s k é r e p u b l ic e, p r o g r a m y p r imá r n í p r e v e n c e, ma t e s k o u k o lu ja k o in s t it u c i, r á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í a d v o b la s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í - ik a n u a n á v yk o v é lá t k y v e v z t a h u k p r i má r n í p r e v e n c i v ma t e s k é k o le. T e o r e t ic k á á s t je v ýc h o d is k e m p r o á s t p r a k t ic k o u. N o s n ý m c e lk e m p r a k t ic k é á s t i je k v a n t it a t iv n í v ýz k u m, je h o c í le m je p r o s t e d n ic t v í m d o t a z n ík o v é ho s b r u d a t z j is t it, z d a je v ma t e s k ýc h k o lá c h o lo mo u c k é ho r e g io n u p r e f e r o vá n a p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í v e v z t a h u k ik a n, n e b o n á vyk o v ý m lá t k á m. D iv a d e ln í z k u e n o s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia js e m z ú r o ila p i z k o mp o no v á n í p o a d u p r o d t i, k t e r ý s e v n u je p r imá r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í. V la s t n í t vo r b a a n á s le d n á r e a liz a c e p r o g r a mu v ma t e s k é k o le n e n í v d ip lo mo v é p r á c i p o ja t a ja k o e t e n í n e b o v ýz k u m, a l e ja k mo n ý p o d n t r o z v í je t p r imá r n í p r e v e n c i v ma t e s k ýc h k o lá c h e f e k t iv n í f o r mo u p r o s t e d n ic t v í m h e r a in t e r a k c í. J s e m p e s v d e n a, e p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h je p o t e b n á a s m ys lu p ln á, b u d e - l i o v e m p r o vá d n a o d bo r n ík y a v p o a d o v a n é k v a l it. 8

9 TEORETICKÁ ÁST T e o r e t ic k á á s t s e le n í n a t i k a p it o l y: P r v n í k a p it o la v y me z u je p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, o b s a h u je n á s t in h i s t o r ie, v y m e z e n í p o j mu, le n n í a z á k la d n í p o je t í p r o g r a mu p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í. D r u h á k a p it o la s e v n u je s ys t é mu p e d k o ln í h o v z d lá v á n í, t e o r e t ic k y v y m e z u je r á mc o v ý v z d l á v a c í p r o g r a m ma t e s k ýc h k o l, je h o p r in c ip y, c í le p e d k o ln íh o v z d lá v á n í, k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m, t ýd e n n í v z d l á v a c í p r o g r a m, k u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le, je h o z á s a d y a p o d mí n k y. Z á v r e no u k a p it o lu t e o r e t ic k é á s t i t vo í s je d n o c u j íc í p o h le d n a p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é h o c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h. O b s a h u je p o d k a p it o ly z a m e n é n a p r imá r n í p r e v e n c i ik a n y a p r i má r n í p r e v e n c i n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h, d á le p a k p o d k a p it o lu o d t s k é h e v s o u v is lo s t i s p r imá r n í p r e v e n c í. 9

10 1 Primární prevence riziko vého chová ní P r i má r n í p r e v e n c e b y m la z a ít v p e d k o ln í m v k u. P e d k o ln í v k je v ýz n a m n ý m o b d o b í m p r o r o z vo j r e la t iv n t r v a l ýc h o s o b no s t n íc h c h a r a k t e r ist ik. J e t o d le it é o b d o b í p r o p o lo e n í z d r a v ýc h n á v yk v e t n z ís k á v á n í o d m ít a v ýc h p o s t o j. D t i n e m e me a n i v t o mt o o b d o b í u c h r á n it p e d p r o b lé m y, a le m e me j i m p o mo c i p o z n a t a p o c h o p it s v t, n a u it je e l it r iz ik m H i s t orie pr i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c h ov á ní v e s ké r e p ub l i c e Z ma p o v á n í h is t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í ( d á le je n P P R C H ) v n a í z e m i n e n í je d no d u c h é. V s o u a s n é d o b je t a t o p r o b le ma t ik a n e jk v a l it n j i z p r a c o vá n a v M o no g r a f i i p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v e k o ls t v í. 1 M o no g r a f ie s e s t a la h la v n í m v ýc h o d is k e m p r o z p r a c o vá n í t é t o á s t i. O bt í n o s t z p r a c o v á n í h i s t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e je z p s o be n a t e ma t ic k o u a k o n c e p n í n e h o mo g e n i t o u p r e v e n c e, d á le t r e n d y, d o má c í m i p o l it ic k ý m i a s p o le e n s k ý m i u d á lo s t m i. P e d e v í m t a k é d is p r o p o r no s t í je d n o t li v ýc h o b la s t í p r e v e n c e, k t e r é s e v yv í j e l y r z n ý m t e mp e m. N e jr yc h le j i s e v y v í j e la a v yv í j í p r e v e n c e n á v yk o v ýc h lá t e k. P r á v t a t o o b la s t s e s t a la ja k ý ms i" t v r c e m a h yb a t e le m p r o c e s u v ýv o je p r e v e n c e ja k o c e lk u. P e d r o k e m n e lz e m lu v it o n ja k é m je d n o t n é m k o n c e p n í m s ys t é mu P P R C H. T a t o o b la s t s p a d a la p o d M i n is t e r s t vo z d r a vo t n ic t v í. V z á s a d n e e x is t o v a l á d n ý d o k u me n t, k t e r ý b y p r e v e nt iv n í s ys t é m n a n á r o d n í ú r o v n i d e f in o v a l. T a t o o b la s t n e m la u t vo e n ý á d n ý k o n c e p n í, e k o no mic k ý a t e c h n ic k ý r á me c, v ý j i mk u t vo i l d o k u me n t B o j p r o t i n e g a t iv n í m je v m m lá d e e ", k t e r ý b y l n a v lá d n í ú r o v n i p r o je d n á n a s c h v á le n. D le n á z o r u n k t e r ýc h a u t o r b y l v íc 1 Miovský a kol.,

11 mo r a liz u j íc í a id e o lo g ic k ý n e o d b o r n ý a p o p is u j íc í k o n k r é t n í o p a t e n í. L é k a i a s e s t r y p r o v á d l i n a h o d i lé a k t iv it y, k t e r é i n f o r mo v a l y p o mo c í p la k á t a le t á k, d r a z b y l k la d e n n a a lk o ho l a t a b á k, s p o r a d ic k y s e o b je v o v a lo t é ma z n e u ív á n í lé i v, p íp a d n t é ma t a t ýk a j íc í s e n e le g á ln íc h lá t e k. T i t t c h t o a k t i v i t b y l o p e v á n v k o n c e p t u p r e v e n c e p o s t a v e n é m n a p r i n c i p u o d s t r a o v á n í. O b e c n ý m r y s e m s p o l e e n s k é h o p o s t o j e k n á v y k o v ý m l á t k á m b y l a b a g a t e l i z a c e, z k r e s l o v á n í a z a m l o v á n í n k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h s k u t e n o s t í. V p o p u l á r n í i p o p u l á r n n a u n é r o v i n d o l o k o t e v e n í p r v n í v á n j í s p o l e e n s k é d i s k u s e p r o s t e d n i c t v í m f i l m a k n i h. R a d e k J o h n v y d a l s v é M e m e n t o ( J o h n, ), Z d e n k Z a o r a l n a t o i l f i l m P a v u i n a ( ) a v y e l t a k é p e k l a d k n i h y M y, d t i z e s t a n i c e Z O O ( C h r i s t i a n e, ), k t e r á v z b u d i l a n e m a l o u p o z o r n o s t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) P e s t o e d o p o z a d í u s t o u p i l y p r o b le ma t ic k é o b la s t i a lk o ho lu, t a b á k u a lé i v, z n a me n a l u v e d e n ý p r o c e s p o s u n d o p e d u. T í m, e n e e x i s t o v a l o n i c j a k o k o l n í p r e v e n c e a n e e x i s t o v a l á d n ý u c e l e n ý s y s t é m, n e e x i s t o v a l i s a m o z e j m a n i s p e c i a l i s t é v p r e v e n c i. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) T é ma t e m p r e v e n c e s e z a b ý v a l i p e d e v í m p s yc h o lo g o v é a p s yc h ia t i. P e d r o k e m d o lo k n á r s t u p r o b lé m s p o je n ýc h s u ív á n í m a lk o ho lu, lé k, t k a v ýc h a n e le g á l n íc h lá t e k, ja k o je n a p ík la d me t a mfe t a m in a d a l í. P e s t o s t á le n e d o c h á z e lo k e v z n ik u a r o z vo j i s ys t e ma t ic k é ho p ís t u p u p r imá r n í p r e v e n c e. V r o c e b y l M i n is t e r s t v e m v n it r a v yt vo e n d o k u me n t, S t r a t e g ie p r o t id r o g o v é p o l it ik y, je h o s o u á s t í b y la i p r i má r n í p r e v e n c e. Z d e b y l p o k u s d e f in o v a t, c o je t e b a z m n it, a b y mo h la z a ít f u n g o v a t s í p r e v e nt iv n íc h a lé e b n ýc h p r o g r a m. P r k o p n ic k o u p r á c i o d v e d lo t a k é N á r o d n í c e n t r u m p o d p o r y z d r a v í p r o v á d j íc í s e m i n á e u r e né p e d e v í m p r o p e d a g o g y z á k la d n íc h k o l. S e m i n á e b y l y z a m e n é n a u í v á n í d r o g, z á k la d n í t e o r e t ic k é p o jm y v p r e ve n c i a v y b r a n é t e ma t ic k é 11

12 o k r u h y t ýk a j íc í s e z p s o b u p r á c e s d t mi. V 9 0. le t e c h z a a l y v z n ik a t n e z is k o v é o r g a n iz a c e, k t e r é p r o v á d l y s y s t e ma t ic k é a k t iv it y v o b la s t i ja k p í m ý c h p r e v e n t iv n í c h p r o g r a me c h, t a k v o b la s t i k o le n í a t r é n i n k u p e d a g o g ( v B r n j i p s o b i lo s d r u e n í P o d a n é r u c e, v r o c e b e l y p r v n í s ys t e ma t ic k é a k t iv it y, v ú z k é s p o lu p r á c i s P e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k o u p o r a d no u m s t a B r n a, d á le n a d a c e F i l ia o d r o k u p o á d a la t r é n i n k y p r o p e d a g o g y a z a a l y s e p id á v a t d a l í o r g a n iz a c e ). O b d o b í m e z i l e t y l z e o b e c n o z n a i t z a o b d o b í, k d y s e p o p r v é z a í n á v á n j i d i s k u t o v a t o p r o b l é m e c h p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a o z p s o b u, j a k j i k o o r d i n o v a t a p r o v á d t. Z h l e d i s k a p r i m á r n í p r e v e n c e v e k o l á c h a k o l s k ý c h z a í z e n í c h b y l o v o b d o b í z a á t k u d r u h é p o l o v i n y 9 0. l e t d l e i t é, e s e v o d b o r n ý c h k r u z í c h z a a l a f o r m o v a t u r i t á p e d s t a v a o t o m, j a k á b y p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k m l a b ý t a j a k j i p r o v á d t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 7 ) V p o lo v i n 9 0. le t v z n ik á n k o l ik d le it ýc h p u b l ik a c í, n a p ík la d p u b l ik a c e N e p o r a a C s é m y h o ( ) n e b o D vo á k a ( ). D á le p a k p vo d n p r a c o v n í p u b l ik a c e P e d a g o g o v é p r o t i d r o g á m", k t e r o u p o z d j i v yd a lo M M T v r o c e N a s t u p u j íc í o b r a t k le p í mu z a a l y k o mp l ik o v a t p o lit ic k é a e k o no mic k é s k a n d á l y. O b je v i l y s e p r v n í f i n a n n í p r o b lé m y z a ín a j íc í v r o c e a d o z á n ik u p r o g r a mu A lk o ho l a d r o g y N á r o d n í h o c e nt r a p o d p o r y z d r a v í r e a l iz o v a n é h o v r á mc i p r o je k t u M a já k. D a l í n e a s t n á s it u a c e n a s t a la o k o lo k a mp a n S t o p d r o g y, k d y s e v p r i má r n í p r e v e n c i o b je v i l y n a d lo u h ý a s n e s ys t e ma t ic k é a ma s o v é p r e v e nt iv n í p r o g r a m y, k t e r é m l y o b e c n v e l m i n í z k o u e f e k t iv it u a s p í e d is k r e d it o v a l y s n a h y p r o f e s io n a l iz o v a t p r imá r n í p r e v e n c i. S e m p a t i l y n a p ík la d p r o g r a m y, k t e r é n e s m ys l n s p o j o v a l y d r o g o vo u p r e v e n c i s v ýk o n no s t n í m s p o r t e m, n a p. v yu í v á n í p s o vo d s e s p e c iá ln 12

13 v yc v i e n ý m i p s y n a v y h le d á n í d r o g, k a mp a p r o S v a z l y a. P e n íz e u r e n é n a c íle n é p r e v e nt i v n í p r o g r a m y p o s lo u il y k f i n a n c o v á n í s p o r t o v n íc h a k t iv it. T yt o p r o g r a m y m l y p r a k t ic k y n u lo v ý p r e v e nt iv n í d o p a d p r o o b la s t d r o g o vé p r e v e n c e. A n i v e l m i p o p u lá r n í p u b l ik a c e N o in y n e p in e s la v ýr a z n ý p o s u n v le p í m p o p is u a s ys t e ma t iz a c i p r e v e n c e. M íc h á t é ma t a p r imá r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í p r e v e n c e d o t a k o v é m ír y, e n e n í r o z p o z n a t e ln á h r a n ic e me z i n i m i. N á s le d n é o b d o b í me z i le t y p o va u je me z a k r o k z p t. V r o c e d o lo k p e r u e n í v ý v o je p r i má r n p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, d ík y n e a s t n é mu r o z ho d n u t í t e h d e j í m i n i s t r yn k o ls t v í D a n y K u c h t o v é. M in is t e r s t vo v y já d i lo z m n u v p o s t o ji v i p r i má r n í p r e v e n c i p e n e s e n í m n a o d bo r. 5 p r o m lá d e a t lo v ýc h o v u. T e n t o k r o k m l v ý z n a m n é s t e d n d o b é n e g a t i v n í d s l e d k y. D o l o k d e s t r u k c i o b t í n s e r o d í c í h o k o n c e p t u s t r a t e g i e t z v. s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c e a k j e d n o s t r a n n é m u p í k l o n u k t z v. n e s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c i. D í k y e l e m e n t á r n í m n e z n a l o s t e m a n e p r o f e s i o n a l i t t a k v z n i k l d o k u m e n t o b s a h u j í c í m n o s t v í c h y b n ý c h a n e p r a v d i v ý c h t v r z e n í : K o n c e p c e p r e v e n c e z n e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a d a l í c h s o c i á l n p a t o l o g i c k ý c h j e v u d t í a m l á d e e n a o b d o b í ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) T e nt o d o k u me n t n e s p l o v a l z á k la d n í o d bo r n é p o a d a v k y, n e o b s a ho v a l p o p is k o n k r é t n íc h a d o s a it e ln ýc h c í l, k o n k r é t n í z o d p o v d no s t k o n k r é t n íc h in s t it u c í z a p ln n í t c ht o ú k o l. D o k u me n t d o k o n c e o z n a i l z a p r i má r n í p r e v e n c i ú p l n c o k o li v, í m lz e v yp l n it v o ln ý a s. P it o m e f e k t iv n í e e n í r i z ik o v é ho c ho v á n í je z á v is lé n a r o z vo j i c í le n ýc h p r e v e nt iv n íc h i n t e r v e n c í. S n á s l e d k y t o h o t o t e h d e j í h o k r o k u s e p o t ý k á m e d o d n e s, k d y s e v m é d i í c h o b j e v u j í l á n k y t y p u B o j o v ý m s p o r t e m p r o t i d r o g á m n e b o B a s e b a l l i s t é p r o t i d r o g á m a m n o h o d a l í c h. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) S t á le p e v lá d á ma lá in f o r mo v a no s t a v z d la n o s t v t é t o o b la s t i me z i ú e d n ík y, p o lit ik y i ir í v e e jn o s t í. K la d e s e ma l ý 13

14 d r a z n a k o nt r o lu k v a l it y, e f e k t iv it y a v yv o z o v á n í o d p o v d no s t i. N e p is p ív á t a k é v ýr a z n ý p o p u lis mu s s l i b u j íc í z c e la n e s p ln it e ln é, n e r e a l is t ic k é c í le a r o z i o v á n í n e p r a v d iv ýc h a z á m r n z k r e s lo v a n ýc h s k u t e no s t í. D á le s e s t á le í í j i d á v n o p e k o n a n é p r e v e nt iv n í mo d e l y. M e z i n p a t í n a p ík la d p r o je k t R e vo lu t io n t r a in, k t e r ý v yc h á z í z p e d s t a v y n e g a t iv n í h o z á it k u, k t e r ý b u d e m ít e f e k t iv n í p r e v e nt iv n í d o p a d. J i d á v n o v í m e, e t e nt o p ís t u p e f e k t iv n í n e n í. M e me je t u v é s t a k t iv it y, k t e r é z ís k á v a j í n e ma l o u v e e jn o u p o d p o r u, n a p. z e z d r o j V e o be c n é z d r a vo t n í p o ji o v n y. T yt o p r o g r a m y n e v la s t n í c e r t if ik á t k v a l it y M M T a z t o ho d vo d u b y n e mo h l y á d a t n a p ík la d o p o d p o r u v b n ýc h d o t a n íc h p r o g r a me c h. V s o u a s n é d o b je s n a h a s y n c h r o n iz o v a t v ýv o j v e c h o b la s t í n a v z á je m a v yt vo it je d n o t n o u k o nc e p c i o d p o v íd a j íc í t r e n d m u n á s i v z a h r a n i í. ( M io v s k ý a k o l., ) 1. 2 V y m e ze ní p oj m u r i zi k ov é ho c ho v á ní P r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í ( P P R C H ) p e d s t a v u je s o u bo r r z n ýc h p ís t u p a in t e r v e n c í, k t e r é jso u d n e s o b s a e n y v n k o l ik a r z n ý c h r e z o r t n íc h k o n c e p c íc h ( M M T 2, M P S V 3, M Z 4, M S 5 ). N e n í v yt y e n á h r a n ic e me z i t í m, c o s e je t p o v a u je z a t z v. k o ls k o u p r e v e n c i, z d r a vo t n ic k o u p r e v e n c i a p r e v e n c i k r i m i n a l it y. V e c h n y t i s e v z á je m n d o p l u j í. P o d p o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í r o z u m í m e c h o v á n í, v j e h o d s l e d k u d o c h á z í k p r o k a z a t e l n é m u n á r s t u z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h, v ý c h o v n ý c h a d a l í c h r i z i k p r o j e d i n c e n e b o s p o l e n o s t. ( M io v s k ý, Z a p le t a lo v á, , s. 2 3 ) Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Ministerstvo práce a sociálních v cí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti 14

15 1. 3 l e n ní pr i m ár ní pre ve nc e r i zi k ov é ho c hov á ní V m i n u lo s t i d o c h á z e lo k r z n ý m d e s i n t e r p r e t a c í m p o j mu p r imá r n í p r e v e n c e, p r o t o M in i s t e r s t vo k o ls t v í, m lá d e e a t lo v ýc h o v y ( d á le je n M M T ) p is t o u p i lo k r o z d le n í p r i má r n í p r e v e n c e n a s p e c if ic k o u a n e s p e c if ic k o u f o r mu. ( M io v s k ý a k o l., ) V r á mc i p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e n í le n n í p r i má r n í p r e v e n c e ja s n v y me z e n o. Z n á mé l e n n í p r e v e n c e n a p r i má r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í je p r o p o t e b y p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e o p o d s t a t n n é. V d o k u me n t e c h, k d e je z m í n n a p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, s e u v á d í p o u z e p r e v e n c e p r i má r n í. T a s e d á le le n í n a s p e c i f ic k o u a n e s p e c if ic k o u. D a l í le n n í je n a s e le k t iv n í a in d ik o v a no u. S p e c i f i c ká p r e v e n c e S p e c i f ic k á f o r ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í s e z a m u je s v ý m i p r o g r a my a a k t iv it a m i p í mo n a k o n k r é t n í f o r mu r iz ik o v é ho c ho v á n í. ( M io v s k ý a k o l., ) S p e c i f i c k á f o r m a j e z a m e n a n a u r i t o u f o r m u n e á d o u c í h o c h o v á n í, k t e r é m u s e s n a í p e d c h á z e t n e b o o m e z i t j e h o r s t. C í l e m j e z a b r á n i t v z n i k u p o r u c h y z d r a v í, o d r a d i t o d p r v n í h o u i t í d r o g y n e b o a l e s p o c o n e j d é l e o d l o i t p r v n í k o n t a k t s d r o g o u. S p e c i f i c k á p r i m á r n í p r e v e n c e m á s v é f o r m y, j e j í s p e c i f i n o s t j e d á n a n u t n o s t í z a m i t s e n a u r i t é c í l o v é s k u p i n y, o h r o e n j í i r i z i k o v j í. J e d n á s e o t a k o v é p r o g r a m y, k t e r é b y n e e x i s t o v a l y, k d y b y n e e x i s t o v a l y n a p. d r o g y. ( M a je r a k o l., , s. 1 9 ) S p e c i f ic k á P P R C H s e z a m u je n a : a ) v e o b e c no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e n o u b n é p o p u la c i, b ) s e le k t iv n í p r i m á r n í p r e v e n c i u r e n o u je d i n c m, k t e í ma j í z v ý e n é r iz ik o p ít o mno s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í, 15

16 c ) in d ik o v a no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e no u je d i n c m, u k t e r ýc h je v e z v ý e n é m í e p ít o mn o r i z ik o v é c ho v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) P r e v e n c e s e l e kt i v n í J e z a c í le n a n a o h r o e n é s k u p in y, u k t e r ýc h lz e p e d p o k lá d a t z v ý e n o u mo no s t r iz ik o v é ho c ho v á n í, n e n í p o s k yt o v á n a p lo n v e m d t e m. T a t o h la d i n a p r e v e n c e v y a d u je u r it o u v y í e r u d ic i a k v a l i f ik a c i p o s k yt o v a t e le p r e v e nt iv n í a k t iv it y. P r o g r a m y v y a d u j í in d i v id u á ln í p ís t u p a js o u n á r o n j í n a a s. ( P ib y lo v á, ) P r e v e n c e i n d i ko v a n á P r e v e n c e in d ik o v a n á s e z a b ýv á j i v z n ik l ý m i p o t í e m i n a p. v t íd ma t e s k é k o l y. J e z a c í le n a n a o hr o e n é je d i n c e, k t e í v yk a z u j í z n á mk y r iz ik o v é ho c h o v á n í ( n e z d r a v é v z t a h y v e t íd ). C í le m je s n í it v ýs k yt r iz i k o v é ho c ho v á n í a z m ír n it v z n ik lé n á s le d k y. V r á mc i i n d i k o v a n é p r e v e n c e b ý v a j í p o s k yt o v a t e l i p r e v e nt iv n íc h a k t i v it n a p. p e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k é p o r a d n y. ( P ib y lo v á, ) N e s p e c i f i c ká p r e v e n c e N e s p e c i f ic k á f o r ma p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í s e p o d le M a je r a a k o l. ( ) z a m u je n a p o d p o r u z d r a v é h o iv o t n íh o s t y lu, o b e c no u p r e v e n c i k r i m i n a l it y a r iz ik o v é ho c ho v á n í. T yt o p r o g r a m y b y e x i s t o v a l y a b y l y á d o u c í i v p íp a d, e b y n e e x is t o v a l y n a p ík la d d r o g y. J e n e j a s t j i s m o v á n a d o v o ln o a s o v ýc h a k t iv it. Z a je j í c í l m e me p o v a o v a t v yt vo e n í s ít d o s t u p n ýc h a t r a k t iv n íc h s l u e b, k t e r é p is p j í k e s m y s lu p ln é mu a e f e k t iv n í mu t r á v e n í v o l n é h o a s u d t í a mlá d e e. Z a v a d i l a E x n e r o v á ( ) n a v íc u v á d j í p r e v e n c i v r o d in. 16

17 D le M M T ( ) je p r i má r n í p r e v e n c e v ýc h o v a k e z d r a v é mu iv o t n í mu s t y lu a k r o z v o j i p o z it iv n í h o s o c iá l n í h o c h o v á n í a r o z vo j i p s yc h o s o c iá l n í c h d o v e d no s t í a z v lá d á n í z á t o v ýc h s it u a c í o s o b no s t i. D le M M T ( ) : P r i m á r n í p r e v e n c í r o z u m í m e v e k e r é k o n k r é t n í a k t i v i t y r e a l i z o v a n é s c í l e m p e d e j í t p r o b l é m m a n á s l e d k m s p o j e n ý m s r i z i k o v ý m i p r o j e v y c h o v á n í, p í p a d n m i n i m a l i z o v a t j e j i c h d o p a d a z a m e z i t j e j i c h r o z í e n í. S n a ho u je z a me z it u c o n e jv y í h o p o t u o s o b t o mu, a b y s e u n ic h v ýr a z n j í p r o je v y r iz ik o v é h o c ho v á n í v b e c o b je v i l y. ( M M T, ) 1. 4 Z á kl a d ní p oj e t í a c íl e p r og r a m p r i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c hov á ní P r i m á r n í p r e v e n c e p r o l a v n a í z e m i p o r o c e v e l m i r y c h l ý m i a v ý r a z n ý m i z m n a m i. O u r i t é s t a b i l i z a c i a s y s t e m a t i z a c i m e m e h o v o i t a v p o s l e d n í c h p i b l i n 6 l e t e c h ( ) P o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í n a h r a z u j e m e d o p o s u d p o u í v a n ý t e r m í n s o c i á l n p a t o l o g i c k é j e v y. ( M io v s k ý a k o l., , s. 2 3 ) D o k o n c e p t u r iz ik o v é ho c ho v á n í m e me z a h r n o u t : ik a n u a n á s i l í v e k o lá c h v e t n d a l íc h f o r e m e x t r é mn a g r e s iv n í h o je d n á n í, z á k o lá c t v í, u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k, n e lá t k o v é z á v is lo s t i ( g a mb l i n g, n e t o lis mu s, a t d. ), u ív á n í a n a b o l ik a s t e r o id, o b e c n k r i m i n á ln í je d n á n í, s e x u á ln í r iz ik o v é c h o v á n í, v a n d a l i s mu s, x e n o f o b i i, r a s is mu s, i n t o le r a n c i a a nt is e m it is mu s, k o me r n í z n e u í v á n í d t í, t ýr á n í a z n e u ív á n í d t í a t d. Z a p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í p o v a u je me p o d le M io v s k é ho ( , s. 2 4 ) : J a k é k o l i t y p y v ý c h o v n ý c h, v z d l á v a c í c h, z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h i j i n ý c h i n t e r v e n c í s m u j í c í c h k p e d c h á z e n í v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í, z a m e z u j í c í c h j e h o d a l í p r o g r e s i, z m í r u j í c í c h j i e x i s t u j í c í 17

18 f o r m y a p r o j e v y r i z i k o v é h o c h o v á n í n e b o p o m á h a j í c í c h e i t j e h o d s l e d k y. E f e k t iv n í p r i má r n í p r e v e n c e u mo u je d o s á h n u t í ma x i má l n í k v a l it y p r e v e nt iv n í h o p s o b e n í s c í le m p e d c h á z e t p r o b lé m m a n á s le d k m s o u v is e j íc í c h s e v z n ik e m r iz ik o v é ho c h o v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) K r it é r ia e f e k t iv n í h o p r o g r a mu v e o b e c n é p r e v e n c e u v á d í N e p o r a C z é m y ( ). J e d le it é, a b y p r o g r a m o d p o v íd a l v k u. ím je v k á k a n i í, t í m b y m la b ýt p r e v e n c e mé n s p e c if i c k á a v íc e z a m e n á n a o b e c no u o c hr a n u z d r a v í. I nt e r a k t iv n í p r o g r a my js o u ú in n j í n e v z d lá v a c í. M e n í p o e t ú a s t n n ýc h o s o b p is p í v á k v t í e f e k t iv it p r o g r a mu n e v e lk ý p o e t. P r o g r a m b y m l o b s a h o v a t a v é s t k z ís k á v á n í s o c iá ln íc h d o v e d n o s t í: u it d t i k o mu n ik o v a t, v é s t k v yt v á e n í p á t e ls k ýc h v z t a h, v yt v á e t z d r a v é s e b e v d o m í, z le p o v a t s e b e o v lá d á n í, z v lá d a t k o n f l ik t n í s it u a c e. N a p o d o b o v á n í j e o s v d e n ý p o s t u p p o u í v a n ý j a k v p s y c h o t e r a p i i, t a k v p e d a g o g i c e. P r o t o m a j í v p r e v e n c i v ý z n a m p o z i t i v n í m o d e l y, z e j m é n a t a k o v é, s e k t e r ý m i s e m e c í l o v á s k u p i n a z t o t o n i t a j e j i c h z p s o b y r e a g o v á n í m e u p l a t n i t v s i t u a c í c h s v é h o k a d o d e n n í h o i v o t a. ( N e p o r, C z é m y, , s ) T í mt o mo d e le m je v n a e m p íp a d r o le u it e le v ma t e s k é k o le. U it e lk a je n o s it e lk o u p o s t o je k e z d r a v í. D t i s e u í n á p o d o bo u. V n í ma j í u it e l in y r e a k c e n a s it u a c e, z p s o b y e e n í k o n f l ik t n íc h s it u a c í. M la b y s v o u o s o b no s t í p o z it iv n p s o b it n a s v é o k o lí. ( H a v l ín o v á a k o l., ) N a p r o s t á v t in a k v a l it n íc h z a h r a n i n íc h p r o g r a m v e o b e c n é p r e v e n c e u r e n é d t e m z a h r n u j e l e g á ln í i i l e g á l n í n á v yk o v é lá t k y. J e t o z t o ho d vo d u, e le g á ln í d r o g y z v y u j í r iz ik o p e c ho d u k i le g á ln í m d r o g á m. P r e v e n c e k o d li v é h o u ív á n í le g á ln íc h n á v yk o v ýc h lá t e k m e b ýt u it e n á p i p r e v e n c i i l e g á l n íc h lá t e k. 18

19 E f e k t iv it a p r o g r a mu v z r s t á, je s t l i e je s o u s t a v n ý a d lo u ho d o b ý. Z p s o b ja k ý m je p r o g r a m p r e z e nt o v á n, m e o v l iv n it je h o e f e k t iv it u. J e t e d y d le it é v n o v a t p o t e b no u p o z o r no s t p íp r a v s a mo t n é ho p r o g r a mu, s t ím s o u v is í k v a l it n í p íp r a v a r e a l iz á t o r p r o g r a mu. E f e k t iv it a s e z v y u je p i k o mp le x n o s t i p r o g r a mu. T a z a h r n u je r e a liz a c i p r o g r a mu s d t mi, s p o lu p r á c i me z i p e d a g o g y, v ýc v i k y p e d a g o g, s p o lu p r á c i s r o d i i. ( N e p o r, C z é m y, ) C í le m e f e k t iv n í P P R C H je p e d c há z e t p r o b lé m m n e b o o d d á l it p r v n í k o nt a k t s r iz ik o v ý m c h o v á n í m. D á le, a b y c í lo v á s k u p in a z ís k a la t a k o vé z n a lo s t i, d o v e d no s t i a p o s t o je p o d p o r u j íc í z d r a v ý iv o t n í s t y l, k t e r é b y i p o s k o n e n í p r o g r a mu n a d á le u p la t o v a la v e s v é m c h o v á n í. T y p y p r e v e n t i v n í c h p r o g r a m E x is t u j í r z n á le n n í p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, p r o p o t e b y t o ho t e xt u u v á d í me n á s le d u j í c í le n n í. N o v á k o v á D. ( in K a l i n a, ) r o z d lu je p r o g r a m y n á s le d o v n : a ) p e d n á k y a b e s e d y P e d n á k a je r e a l iz o v a n á je d n í m n e b o d v ma le k t o r y. a s o v é r o z p t í je v h o r iz o nt u p i b l i n 9 0 m i n u t ( b n é n a z á k la d n íc h k o lá c h, v ma t e s k é k o le p ib l i n 4 5 m i n u t ). P e d n á k y js o u r e a l iz o v á n y p r o je d n u i v íc e t íd. L e k t o i p e d n e s o u p e d n á k u, p o t é d a j í d t e m p r o s t o r k o t á z k á m. C í le m je a k t iv n z a p o jit d t i v p r b h u c e lé p e d n á k y. V t a h u j í je d o p r o b le ma t ik y p o mo c í r z n ýc h " p s yc h o h r á t e k ", k t e r é jso u z a m e n y n a s e b e p o z n á n í, e mp a t i i, p o z it iv n í n á c v ik c h o v á n í. V t in o u je p e d n á k a z a m e n á n a je d e n s p e c i f ic k ý p r o b lé m r iz ik o v é ho c ho v á n í. b ) k o m p o n o v a n é p o a d y K r o m m lu v e n é h o s lo v a p e d n á e j íc í c h je v yu í v á n o p r o mít á n í f i l m, d r a ma t ic k ýc h i h u d e b n íc h v s t u p a h e r d iv á k. D o t é t o k a t e g o r ie m e me z a a d it i s a mo s t a t n ý d r a ma t ic k ý ú t v a r. 19

20 c ) d l o u h o d o b é p r o g r a m y p r o p e d ko l n í v k T yt o p r o g r a m y js o u p o ja t y v c e lk o v é m k o nt e xt u p o d p o r y z d r a v í a r á mc o v n a v a z u j í n a b n p o u ív a n é v ýc h o v n é n á p l n p e d k o ln íc h z a íz e n í. V ma t e s k ýc h k o lá c h v a k n e n í o b v yk lé, e b y p i j í d l i o d bo r n íc i s b e s e d a m i. N e e x is t u je k o mp le x n í n a b íd k a p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m z a m e n ýc h n a r iz ik o v é c ho v á n í. Z á le í n a p e d k o ln í m z a íz e n í, z d a s i d o k o ln íh o v z d lá v a c í h o p r o g r a mu z v o l í z a c í l s p e c i f ic k y z a m e n o u p r e v e n c i. N á s le d n s a ma p o t é o r g a n iz u je je j í r e a l iz a c i, v y h le d á v á o d bo r n ík y. V s o u a s n é d o b js o u b n o u p r a x í p o h á d k o v á d iv a d e l n í p e d s t a v e n í, k t e r á v a k n e ma j í z a c í l s p e c i f i c k o u p r imá r n í p r e v e n c i. L e k t o i, k t e í r e a l iz u j í p r o g r a my p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, b y m l i z n á t : - v ý v o jo v é z v lá t no s t i c í lo v é s k u p in y, - p o e t d t í a v k o v é r o z me z í s k u p in y, - r z n é p r e v e nt iv n í mo d e l y a p ís t u p y, - b ýt s c ho p n i z r e a l iz o v a t k o mp le x n í p r e v e nt iv n í p r o g r a m, - v z d lá v a t s e, - b ýt p o d d o h le d e m s u p e r v iz o r a, - s p o lu p r a c o v a t s o d bo r n ík y, - v p íp a d z ji t n í R C H z a j is t it o p a t e n í, - z n á t z a íz e n í z a m e n é n a P P R C H. 20

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika 1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1. Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16 OBSAH Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II P ře d m lu v a... 14 Ú v o d... 16 1. P R A C O V N Í Ú R A Z Y V Š E O B E C N Ě...20 1. H la vn í úseky p racovního dne zam ěstnance - případová

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

ľ í ář ý á ý ď ř í í á ář í í ář á ář í Ú í á ľ Ží Č í ě é í í á Š š í á í ář í í í ě é ľ é í ž ě ľ Č žá í í ľ Č íí Č Ż é í ľ ří é ě ý í ž éž í í ě í ář é řá ě í ž ý á í á í á ů ě í ľ í řá é é ľ í í ľ

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010

MAFIE2010. Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 Pražská MAFIE2010 Výzkum účastníků vícedenní městské hry é á á íš Markéta Patáková, Jan Radim Vojtíšek 22. dubna 2010 OBSAH O výzkumu Kdo jsou účastníci? Proč se zapojili? Zájmy a volný čas Informační

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Č Í Á Ě ť ň Š Í Ď ť ť Š Ě Í Í Í ň ň É É Ý Ě Í Ú Č Č Č ť Š Ď ň ř Č Č Č Ú ň ť Í ť Ú ú Í Č ť Č Č Č Č Č ň Č Š Š ď ň Č Á Í ú ň Í ň ť ň ú ŘÍ Š Ě Ý Č Í ď Í ňť ň Č Ú Á Ý Á Á Ó ť Í Í Í ť ú Ú Č ň ň Č Í ú ť ň Í ú

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2013 2014 1. Úkoly a cíle MPP Vzhledem k sociálnímu složení našich žáků, k jejich zdravotním postižením, s ohledem na jejich zájmy, minimálnímu výskytu

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

š Ě Ý ÚŘ Š ý ú í í š Ř Í ý č í ú Ú š í ú í š ý í č ú í í í í ší ů í é ú í í Í í í ž ž í ž í í í í í í ž í š ó ý ž í ž ú í í ší ů ů é č š í í í í š č ý ž í ů í í ší ů í í š ú é č č č í í é č ý š č ý ž í

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_20 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Z klady fuzzy modelov n Vil m Nov k Kniha seznamuje ten e se z klady fuzzy logiky a fuzzy regulace. Srozumitelnou formou s minim ln mi n roky na p edchoz matematick znalosti jsou vysv tleny z klady teorie

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Ý Á Í Í Ř Í Ř Ě Í í č ř ý ě í ě ší ř ů í č íé ý í Š ý í é ř í ě čí ě ř ř í ěř é ý ý č í í í í ý č í ý ň ý ř ř č Í Ř Š Í ě í ř ů č ř ý ě í ě ší Ý Á í č ýš ř ď í Íí ř ě í ů ě í í í ř é ž í ří í ř ě í ř é

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více