U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc í p r e z e n n í s t u d iu m O b o r : S p e c iá ln í p e d a g o g ik a PRIMÁRNÍ PREVENCE V MATE SKÝCH KOLÁCH D ip lo mo v á p r á c e V e d o u c í p r á c e : p r o f. P a e d D r. M i l a n V a l e n t a, P h. D. O lo mo u c

2 P r o h la u j i, e js e m d ip lo mo v o u p r á c i v yp r a c o v a la s a mo s t a t n a p o u i la p o u z e u v e d e n ýc h p r a me n a lit e r a t u r y. V O lo mo u c i d n e D it a D e r k o v á

3 M o t t o : N e j ú i n n j í a n e j l e v n j í p r e v e n c í j e z d r a v á v ý c h o v a d t í v r o d i n a v e k o l e. ( K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le )

4 D k u j i p r o f. P a e d D r. M i la n o v i V a l e n t o v i, P h. D. a M g r. J a n V o e c ho v é z a o d bo r n é v e d e n í mé d ip lo mo v é p r á c e a p o s k yt o vá n í u it e n ýc h r a d. D á le b yc h c h t la p o d k o v a t u it e lk á m, d t e m a r o d i m d t í, k t e í s e p o d íle l i n a v yt vo e n í p r a k t ic k é á s t i t é t o p r á c e.

5 OBSAH Ú V O D 7 T E O R E T I C K Á Á S T 9 1 P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í H is t o r ie p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í v e s k é r e p u b l ic e V y me z e n í p o j mu r iz ik o v é ho c ho v á n í le n n í p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í Z á k la d n í p o je t í a c í le p r o g r a m p r i m á r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í M a t e s k á k o l a R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m H l a v n í p r i n c i p y r á m c o v é h o v z d l á v a c í h o p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í C í l e p e d k o l n í h o v z d l á v á n í V z d l á v a c í o b s a h v r á m c o v é m v z d l á v a c í m p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í v k o nt e xt u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m T ýd e n n í v z d lá v a c í p r o g r a m K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le Z á s a d y p o d p o r y z d r a v í v m a t e s k ý c h k o l á c h : p o d m í n k y f o r m á l n í h o k u r i k u l a p o d p o r y z d r a v í P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í v m a t e s k ý c h k o l á c h P r i má r n í p r e v e n c e ik a n y v ma t e s k ý c h k o lá c h P r i má r n í p r e v e n c e z n e u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h D t s k á hr a ja k o no s it e lk a iv o t n íh o r o z vo jo v é ho p r in c ip u 4 5

6 P R A K T I C K Á Á S T K v a n t i t a t i v n í v ý z k u m C í le v ýz k u mu, v ýz k u mn é o t á z k y a h y p o t é z y U it í v ýz k u mn ýc h me t o d V ý b r v ý z k u m n é h o v z o r k u M e t o d a s b r u d a t M e t o d a p r o s t é h o v ý t u R e a l iz a c e v ýz k u mu P o p is v ýs le d k v ýz k u mu Z á v r y e t e n í M e t o d a p r o s t é h o v ý t u S t a t i s t i c k á m e t o d a p r o a n a l ý z u n o m i n á l n í c h d a t : t e s t d o b r é s h o d y - c h í k v a d r á t 6 6 Z Á V R 6 9

7 ÚVOD T é ma d ip lo mo v é p r á c e P r i má r n í p r e v e n c e v ma t e s k ýc h k o lá c h js e m s i z v o l i la s o h le d e m n a mo j i d o s a v a d n í p r o f e s n í p r a x i ( t e t ím r o k e m p s o b í m v M a t e s k é k o le v B ys t r o v a n e c h n a p o z ic i u it e lk y) a z k u e no s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia S p e c iá ln í p e d a g o g ik y z a m e n é n a d r a ma t e r a p i i. T é ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h v n í m á m ja k o v e l m i d le it é, a le z á r o v e o p o mí je n é. P r i má r n í p r e v e n c e je v d o k u me n t e c h p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í u v á d n a ja k o v e l m i d le it á, a le n e p í mo je z m i o v á n a v e v z t a h u k r iz ik o v é mu c h o v á n í. V p o s le d n í d o b je a s t o o d bo r n ík y d is k u t o v á n a v z r s t a jíc í a g r e s e me z i d t m i, a n a t o s e v á íc í n e z d r a v é v z t a h y u v n it t íd n íc h k o le k t iv v ma t e s k ýc h k o lá c h. N k t e í o d bo r n íc i m lu v í i o ik a n ja k o t a k o vé. C í le m k a d é ma t e s k é k o ly je v yt v o it p r o s t e d í, k d e s e c ít í d t i b e z p e n, p a n u je a t mo s f é r a k a ma r á d s t v í a d v r y. O p o mí je n ý m i o b la s t m i js o u d a l í je v y s p a d a j íc í d o r iz ik o v é h o c h o v á n í, ja k o n a p. z á v is lo s t n í c h o v á n í, n e t o lis mu s ( z á v is lo s t n a v ir t u á ln íc h d r o g á c h - t e le v iz e, p o ít a o v é hr y), a d a l í. S it u a c e s e s ys t e ma t ic k ý m a s y s t é mo v ý m z a a z e n í m p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í d o p e d k o ln í h o v z d lá v á n í je d is k u t a b i l n í z e s t r a n y u it e l i r o d i. Z á le í n a k a d é ma t e s k é k o le, ja k o u in ic ia t iv u v t o mt o s m r u v yv í j í. V r á mc i k o ls t v í z á k la d n í h o js o u mo n o s t i mn o h e m v t í. J e v yv i n u t ý s ys t é m p r imá r n p r e v e n t iv n í h o p s o b e n í, k t e r ý z a j i u j í s a m i p e d a g o g o v é, n e bo z vo u e xt e r n í o r g a n iz a c e ( s t á t n í i n e s t á t n í), k t e r é p í mo z a j i u j í p r o g r a m y p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í. Z p r o s t e d k o v a t e l i i n f o r ma c í z t é t o o b la s t i js o u v ma t e s k ýc h k o lá c h u it e lk y. V p o d s t a t n e e x is t u je k v a l it n í a d o s t a t e n á n a b íd k a p r o g r a m z a m e n ýc h n a p r o b le ma t ik u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í p r o c í lo vo u s k u p in u p e d k o ln íc h d t í ( p r o r e g io n P r a h a je d o s t u p n á a v e l m i z a j í ma v á n a b íd k a o. s. F i l ia ). 7

8 D ip lo mo v á p r á c e je le n n a n a á s t t e o r e t ic k o u a p r a k t ic k o u. T e o r e t ic k á á s t v y me z u je p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, je j í h is t o r i i v e s k é r e p u b l ic e, p r o g r a m y p r imá r n í p r e v e n c e, ma t e s k o u k o lu ja k o in s t it u c i, r á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í a d v o b la s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í - ik a n u a n á v yk o v é lá t k y v e v z t a h u k p r i má r n í p r e v e n c i v ma t e s k é k o le. T e o r e t ic k á á s t je v ýc h o d is k e m p r o á s t p r a k t ic k o u. N o s n ý m c e lk e m p r a k t ic k é á s t i je k v a n t it a t iv n í v ýz k u m, je h o c í le m je p r o s t e d n ic t v í m d o t a z n ík o v é ho s b r u d a t z j is t it, z d a je v ma t e s k ýc h k o lá c h o lo mo u c k é ho r e g io n u p r e f e r o vá n a p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í v e v z t a h u k ik a n, n e b o n á vyk o v ý m lá t k á m. D iv a d e ln í z k u e n o s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia js e m z ú r o ila p i z k o mp o no v á n í p o a d u p r o d t i, k t e r ý s e v n u je p r imá r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í. V la s t n í t vo r b a a n á s le d n á r e a liz a c e p r o g r a mu v ma t e s k é k o le n e n í v d ip lo mo v é p r á c i p o ja t a ja k o e t e n í n e b o v ýz k u m, a l e ja k mo n ý p o d n t r o z v í je t p r imá r n í p r e v e n c i v ma t e s k ýc h k o lá c h e f e k t iv n í f o r mo u p r o s t e d n ic t v í m h e r a in t e r a k c í. J s e m p e s v d e n a, e p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h je p o t e b n á a s m ys lu p ln á, b u d e - l i o v e m p r o vá d n a o d bo r n ík y a v p o a d o v a n é k v a l it. 8

9 TEORETICKÁ ÁST T e o r e t ic k á á s t s e le n í n a t i k a p it o l y: P r v n í k a p it o la v y me z u je p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, o b s a h u je n á s t in h i s t o r ie, v y m e z e n í p o j mu, le n n í a z á k la d n í p o je t í p r o g r a mu p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í. D r u h á k a p it o la s e v n u je s ys t é mu p e d k o ln í h o v z d lá v á n í, t e o r e t ic k y v y m e z u je r á mc o v ý v z d l á v a c í p r o g r a m ma t e s k ýc h k o l, je h o p r in c ip y, c í le p e d k o ln íh o v z d lá v á n í, k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m, t ýd e n n í v z d l á v a c í p r o g r a m, k u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le, je h o z á s a d y a p o d mí n k y. Z á v r e no u k a p it o lu t e o r e t ic k é á s t i t vo í s je d n o c u j íc í p o h le d n a p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é h o c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h. O b s a h u je p o d k a p it o ly z a m e n é n a p r imá r n í p r e v e n c i ik a n y a p r i má r n í p r e v e n c i n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h, d á le p a k p o d k a p it o lu o d t s k é h e v s o u v is lo s t i s p r imá r n í p r e v e n c í. 9

10 1 Primární prevence riziko vého chová ní P r i má r n í p r e v e n c e b y m la z a ít v p e d k o ln í m v k u. P e d k o ln í v k je v ýz n a m n ý m o b d o b í m p r o r o z vo j r e la t iv n t r v a l ýc h o s o b no s t n íc h c h a r a k t e r ist ik. J e t o d le it é o b d o b í p r o p o lo e n í z d r a v ýc h n á v yk v e t n z ís k á v á n í o d m ít a v ýc h p o s t o j. D t i n e m e me a n i v t o mt o o b d o b í u c h r á n it p e d p r o b lé m y, a le m e me j i m p o mo c i p o z n a t a p o c h o p it s v t, n a u it je e l it r iz ik m H i s t orie pr i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c h ov á ní v e s ké r e p ub l i c e Z ma p o v á n í h is t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í ( d á le je n P P R C H ) v n a í z e m i n e n í je d no d u c h é. V s o u a s n é d o b je t a t o p r o b le ma t ik a n e jk v a l it n j i z p r a c o vá n a v M o no g r a f i i p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v e k o ls t v í. 1 M o no g r a f ie s e s t a la h la v n í m v ýc h o d is k e m p r o z p r a c o vá n í t é t o á s t i. O bt í n o s t z p r a c o v á n í h i s t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e je z p s o be n a t e ma t ic k o u a k o n c e p n í n e h o mo g e n i t o u p r e v e n c e, d á le t r e n d y, d o má c í m i p o l it ic k ý m i a s p o le e n s k ý m i u d á lo s t m i. P e d e v í m t a k é d is p r o p o r no s t í je d n o t li v ýc h o b la s t í p r e v e n c e, k t e r é s e v yv í j e l y r z n ý m t e mp e m. N e jr yc h le j i s e v y v í j e la a v yv í j í p r e v e n c e n á v yk o v ýc h lá t e k. P r á v t a t o o b la s t s e s t a la ja k ý ms i" t v r c e m a h yb a t e le m p r o c e s u v ýv o je p r e v e n c e ja k o c e lk u. P e d r o k e m n e lz e m lu v it o n ja k é m je d n o t n é m k o n c e p n í m s ys t é mu P P R C H. T a t o o b la s t s p a d a la p o d M i n is t e r s t vo z d r a vo t n ic t v í. V z á s a d n e e x is t o v a l á d n ý d o k u me n t, k t e r ý b y p r e v e nt iv n í s ys t é m n a n á r o d n í ú r o v n i d e f in o v a l. T a t o o b la s t n e m la u t vo e n ý á d n ý k o n c e p n í, e k o no mic k ý a t e c h n ic k ý r á me c, v ý j i mk u t vo i l d o k u me n t B o j p r o t i n e g a t iv n í m je v m m lá d e e ", k t e r ý b y l n a v lá d n í ú r o v n i p r o je d n á n a s c h v á le n. D le n á z o r u n k t e r ýc h a u t o r b y l v íc 1 Miovský a kol.,

11 mo r a liz u j íc í a id e o lo g ic k ý n e o d b o r n ý a p o p is u j íc í k o n k r é t n í o p a t e n í. L é k a i a s e s t r y p r o v á d l i n a h o d i lé a k t iv it y, k t e r é i n f o r mo v a l y p o mo c í p la k á t a le t á k, d r a z b y l k la d e n n a a lk o ho l a t a b á k, s p o r a d ic k y s e o b je v o v a lo t é ma z n e u ív á n í lé i v, p íp a d n t é ma t a t ýk a j íc í s e n e le g á ln íc h lá t e k. T i t t c h t o a k t i v i t b y l o p e v á n v k o n c e p t u p r e v e n c e p o s t a v e n é m n a p r i n c i p u o d s t r a o v á n í. O b e c n ý m r y s e m s p o l e e n s k é h o p o s t o j e k n á v y k o v ý m l á t k á m b y l a b a g a t e l i z a c e, z k r e s l o v á n í a z a m l o v á n í n k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h s k u t e n o s t í. V p o p u l á r n í i p o p u l á r n n a u n é r o v i n d o l o k o t e v e n í p r v n í v á n j í s p o l e e n s k é d i s k u s e p r o s t e d n i c t v í m f i l m a k n i h. R a d e k J o h n v y d a l s v é M e m e n t o ( J o h n, ), Z d e n k Z a o r a l n a t o i l f i l m P a v u i n a ( ) a v y e l t a k é p e k l a d k n i h y M y, d t i z e s t a n i c e Z O O ( C h r i s t i a n e, ), k t e r á v z b u d i l a n e m a l o u p o z o r n o s t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) P e s t o e d o p o z a d í u s t o u p i l y p r o b le ma t ic k é o b la s t i a lk o ho lu, t a b á k u a lé i v, z n a me n a l u v e d e n ý p r o c e s p o s u n d o p e d u. T í m, e n e e x i s t o v a l o n i c j a k o k o l n í p r e v e n c e a n e e x i s t o v a l á d n ý u c e l e n ý s y s t é m, n e e x i s t o v a l i s a m o z e j m a n i s p e c i a l i s t é v p r e v e n c i. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) T é ma t e m p r e v e n c e s e z a b ý v a l i p e d e v í m p s yc h o lo g o v é a p s yc h ia t i. P e d r o k e m d o lo k n á r s t u p r o b lé m s p o je n ýc h s u ív á n í m a lk o ho lu, lé k, t k a v ýc h a n e le g á l n íc h lá t e k, ja k o je n a p ík la d me t a mfe t a m in a d a l í. P e s t o s t á le n e d o c h á z e lo k e v z n ik u a r o z vo j i s ys t e ma t ic k é ho p ís t u p u p r imá r n í p r e v e n c e. V r o c e b y l M i n is t e r s t v e m v n it r a v yt vo e n d o k u me n t, S t r a t e g ie p r o t id r o g o v é p o l it ik y, je h o s o u á s t í b y la i p r i má r n í p r e v e n c e. Z d e b y l p o k u s d e f in o v a t, c o je t e b a z m n it, a b y mo h la z a ít f u n g o v a t s í p r e v e nt iv n íc h a lé e b n ýc h p r o g r a m. P r k o p n ic k o u p r á c i o d v e d lo t a k é N á r o d n í c e n t r u m p o d p o r y z d r a v í p r o v á d j íc í s e m i n á e u r e né p e d e v í m p r o p e d a g o g y z á k la d n íc h k o l. S e m i n á e b y l y z a m e n é n a u í v á n í d r o g, z á k la d n í t e o r e t ic k é p o jm y v p r e ve n c i a v y b r a n é t e ma t ic k é 11

12 o k r u h y t ýk a j íc í s e z p s o b u p r á c e s d t mi. V 9 0. le t e c h z a a l y v z n ik a t n e z is k o v é o r g a n iz a c e, k t e r é p r o v á d l y s y s t e ma t ic k é a k t iv it y v o b la s t i ja k p í m ý c h p r e v e n t iv n í c h p r o g r a me c h, t a k v o b la s t i k o le n í a t r é n i n k u p e d a g o g ( v B r n j i p s o b i lo s d r u e n í P o d a n é r u c e, v r o c e b e l y p r v n í s ys t e ma t ic k é a k t iv it y, v ú z k é s p o lu p r á c i s P e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k o u p o r a d no u m s t a B r n a, d á le n a d a c e F i l ia o d r o k u p o á d a la t r é n i n k y p r o p e d a g o g y a z a a l y s e p id á v a t d a l í o r g a n iz a c e ). O b d o b í m e z i l e t y l z e o b e c n o z n a i t z a o b d o b í, k d y s e p o p r v é z a í n á v á n j i d i s k u t o v a t o p r o b l é m e c h p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a o z p s o b u, j a k j i k o o r d i n o v a t a p r o v á d t. Z h l e d i s k a p r i m á r n í p r e v e n c e v e k o l á c h a k o l s k ý c h z a í z e n í c h b y l o v o b d o b í z a á t k u d r u h é p o l o v i n y 9 0. l e t d l e i t é, e s e v o d b o r n ý c h k r u z í c h z a a l a f o r m o v a t u r i t á p e d s t a v a o t o m, j a k á b y p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k m l a b ý t a j a k j i p r o v á d t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 7 ) V p o lo v i n 9 0. le t v z n ik á n k o l ik d le it ýc h p u b l ik a c í, n a p ík la d p u b l ik a c e N e p o r a a C s é m y h o ( ) n e b o D vo á k a ( ). D á le p a k p vo d n p r a c o v n í p u b l ik a c e P e d a g o g o v é p r o t i d r o g á m", k t e r o u p o z d j i v yd a lo M M T v r o c e N a s t u p u j íc í o b r a t k le p í mu z a a l y k o mp l ik o v a t p o lit ic k é a e k o no mic k é s k a n d á l y. O b je v i l y s e p r v n í f i n a n n í p r o b lé m y z a ín a j íc í v r o c e a d o z á n ik u p r o g r a mu A lk o ho l a d r o g y N á r o d n í h o c e nt r a p o d p o r y z d r a v í r e a l iz o v a n é h o v r á mc i p r o je k t u M a já k. D a l í n e a s t n á s it u a c e n a s t a la o k o lo k a mp a n S t o p d r o g y, k d y s e v p r i má r n í p r e v e n c i o b je v i l y n a d lo u h ý a s n e s ys t e ma t ic k é a ma s o v é p r e v e nt iv n í p r o g r a m y, k t e r é m l y o b e c n v e l m i n í z k o u e f e k t iv it u a s p í e d is k r e d it o v a l y s n a h y p r o f e s io n a l iz o v a t p r imá r n í p r e v e n c i. S e m p a t i l y n a p ík la d p r o g r a m y, k t e r é n e s m ys l n s p o j o v a l y d r o g o vo u p r e v e n c i s v ýk o n no s t n í m s p o r t e m, n a p. v yu í v á n í p s o vo d s e s p e c iá ln 12

13 v yc v i e n ý m i p s y n a v y h le d á n í d r o g, k a mp a p r o S v a z l y a. P e n íz e u r e n é n a c íle n é p r e v e nt i v n í p r o g r a m y p o s lo u il y k f i n a n c o v á n í s p o r t o v n íc h a k t iv it. T yt o p r o g r a m y m l y p r a k t ic k y n u lo v ý p r e v e nt iv n í d o p a d p r o o b la s t d r o g o vé p r e v e n c e. A n i v e l m i p o p u lá r n í p u b l ik a c e N o in y n e p in e s la v ýr a z n ý p o s u n v le p í m p o p is u a s ys t e ma t iz a c i p r e v e n c e. M íc h á t é ma t a p r imá r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í p r e v e n c e d o t a k o v é m ír y, e n e n í r o z p o z n a t e ln á h r a n ic e me z i n i m i. N á s le d n é o b d o b í me z i le t y p o va u je me z a k r o k z p t. V r o c e d o lo k p e r u e n í v ý v o je p r i má r n p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, d ík y n e a s t n é mu r o z ho d n u t í t e h d e j í m i n i s t r yn k o ls t v í D a n y K u c h t o v é. M in is t e r s t vo v y já d i lo z m n u v p o s t o ji v i p r i má r n í p r e v e n c i p e n e s e n í m n a o d bo r. 5 p r o m lá d e a t lo v ýc h o v u. T e n t o k r o k m l v ý z n a m n é s t e d n d o b é n e g a t i v n í d s l e d k y. D o l o k d e s t r u k c i o b t í n s e r o d í c í h o k o n c e p t u s t r a t e g i e t z v. s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c e a k j e d n o s t r a n n é m u p í k l o n u k t z v. n e s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c i. D í k y e l e m e n t á r n í m n e z n a l o s t e m a n e p r o f e s i o n a l i t t a k v z n i k l d o k u m e n t o b s a h u j í c í m n o s t v í c h y b n ý c h a n e p r a v d i v ý c h t v r z e n í : K o n c e p c e p r e v e n c e z n e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a d a l í c h s o c i á l n p a t o l o g i c k ý c h j e v u d t í a m l á d e e n a o b d o b í ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) T e nt o d o k u me n t n e s p l o v a l z á k la d n í o d bo r n é p o a d a v k y, n e o b s a ho v a l p o p is k o n k r é t n íc h a d o s a it e ln ýc h c í l, k o n k r é t n í z o d p o v d no s t k o n k r é t n íc h in s t it u c í z a p ln n í t c ht o ú k o l. D o k u me n t d o k o n c e o z n a i l z a p r i má r n í p r e v e n c i ú p l n c o k o li v, í m lz e v yp l n it v o ln ý a s. P it o m e f e k t iv n í e e n í r i z ik o v é ho c ho v á n í je z á v is lé n a r o z vo j i c í le n ýc h p r e v e nt iv n íc h i n t e r v e n c í. S n á s l e d k y t o h o t o t e h d e j í h o k r o k u s e p o t ý k á m e d o d n e s, k d y s e v m é d i í c h o b j e v u j í l á n k y t y p u B o j o v ý m s p o r t e m p r o t i d r o g á m n e b o B a s e b a l l i s t é p r o t i d r o g á m a m n o h o d a l í c h. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) S t á le p e v lá d á ma lá in f o r mo v a no s t a v z d la n o s t v t é t o o b la s t i me z i ú e d n ík y, p o lit ik y i ir í v e e jn o s t í. K la d e s e ma l ý 13

14 d r a z n a k o nt r o lu k v a l it y, e f e k t iv it y a v yv o z o v á n í o d p o v d no s t i. N e p is p ív á t a k é v ýr a z n ý p o p u lis mu s s l i b u j íc í z c e la n e s p ln it e ln é, n e r e a l is t ic k é c í le a r o z i o v á n í n e p r a v d iv ýc h a z á m r n z k r e s lo v a n ýc h s k u t e no s t í. D á le s e s t á le í í j i d á v n o p e k o n a n é p r e v e nt iv n í mo d e l y. M e z i n p a t í n a p ík la d p r o je k t R e vo lu t io n t r a in, k t e r ý v yc h á z í z p e d s t a v y n e g a t iv n í h o z á it k u, k t e r ý b u d e m ít e f e k t iv n í p r e v e nt iv n í d o p a d. J i d á v n o v í m e, e t e nt o p ís t u p e f e k t iv n í n e n í. M e me je t u v é s t a k t iv it y, k t e r é z ís k á v a j í n e ma l o u v e e jn o u p o d p o r u, n a p. z e z d r o j V e o be c n é z d r a vo t n í p o ji o v n y. T yt o p r o g r a m y n e v la s t n í c e r t if ik á t k v a l it y M M T a z t o ho d vo d u b y n e mo h l y á d a t n a p ík la d o p o d p o r u v b n ýc h d o t a n íc h p r o g r a me c h. V s o u a s n é d o b je s n a h a s y n c h r o n iz o v a t v ýv o j v e c h o b la s t í n a v z á je m a v yt vo it je d n o t n o u k o nc e p c i o d p o v íd a j íc í t r e n d m u n á s i v z a h r a n i í. ( M io v s k ý a k o l., ) 1. 2 V y m e ze ní p oj m u r i zi k ov é ho c ho v á ní P r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í ( P P R C H ) p e d s t a v u je s o u bo r r z n ýc h p ís t u p a in t e r v e n c í, k t e r é jso u d n e s o b s a e n y v n k o l ik a r z n ý c h r e z o r t n íc h k o n c e p c íc h ( M M T 2, M P S V 3, M Z 4, M S 5 ). N e n í v yt y e n á h r a n ic e me z i t í m, c o s e je t p o v a u je z a t z v. k o ls k o u p r e v e n c i, z d r a vo t n ic k o u p r e v e n c i a p r e v e n c i k r i m i n a l it y. V e c h n y t i s e v z á je m n d o p l u j í. P o d p o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í r o z u m í m e c h o v á n í, v j e h o d s l e d k u d o c h á z í k p r o k a z a t e l n é m u n á r s t u z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h, v ý c h o v n ý c h a d a l í c h r i z i k p r o j e d i n c e n e b o s p o l e n o s t. ( M io v s k ý, Z a p le t a lo v á, , s. 2 3 ) Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Ministerstvo práce a sociálních v cí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti 14

15 1. 3 l e n ní pr i m ár ní pre ve nc e r i zi k ov é ho c hov á ní V m i n u lo s t i d o c h á z e lo k r z n ý m d e s i n t e r p r e t a c í m p o j mu p r imá r n í p r e v e n c e, p r o t o M in i s t e r s t vo k o ls t v í, m lá d e e a t lo v ýc h o v y ( d á le je n M M T ) p is t o u p i lo k r o z d le n í p r i má r n í p r e v e n c e n a s p e c if ic k o u a n e s p e c if ic k o u f o r mu. ( M io v s k ý a k o l., ) V r á mc i p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e n í le n n í p r i má r n í p r e v e n c e ja s n v y me z e n o. Z n á mé l e n n í p r e v e n c e n a p r i má r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í je p r o p o t e b y p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e o p o d s t a t n n é. V d o k u me n t e c h, k d e je z m í n n a p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, s e u v á d í p o u z e p r e v e n c e p r i má r n í. T a s e d á le le n í n a s p e c i f ic k o u a n e s p e c if ic k o u. D a l í le n n í je n a s e le k t iv n í a in d ik o v a no u. S p e c i f i c ká p r e v e n c e S p e c i f ic k á f o r ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í s e z a m u je s v ý m i p r o g r a my a a k t iv it a m i p í mo n a k o n k r é t n í f o r mu r iz ik o v é ho c ho v á n í. ( M io v s k ý a k o l., ) S p e c i f i c k á f o r m a j e z a m e n a n a u r i t o u f o r m u n e á d o u c í h o c h o v á n í, k t e r é m u s e s n a í p e d c h á z e t n e b o o m e z i t j e h o r s t. C í l e m j e z a b r á n i t v z n i k u p o r u c h y z d r a v í, o d r a d i t o d p r v n í h o u i t í d r o g y n e b o a l e s p o c o n e j d é l e o d l o i t p r v n í k o n t a k t s d r o g o u. S p e c i f i c k á p r i m á r n í p r e v e n c e m á s v é f o r m y, j e j í s p e c i f i n o s t j e d á n a n u t n o s t í z a m i t s e n a u r i t é c í l o v é s k u p i n y, o h r o e n j í i r i z i k o v j í. J e d n á s e o t a k o v é p r o g r a m y, k t e r é b y n e e x i s t o v a l y, k d y b y n e e x i s t o v a l y n a p. d r o g y. ( M a je r a k o l., , s. 1 9 ) S p e c i f ic k á P P R C H s e z a m u je n a : a ) v e o b e c no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e n o u b n é p o p u la c i, b ) s e le k t iv n í p r i m á r n í p r e v e n c i u r e n o u je d i n c m, k t e í ma j í z v ý e n é r iz ik o p ít o mno s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í, 15

16 c ) in d ik o v a no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e no u je d i n c m, u k t e r ýc h je v e z v ý e n é m í e p ít o mn o r i z ik o v é c ho v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) P r e v e n c e s e l e kt i v n í J e z a c í le n a n a o h r o e n é s k u p in y, u k t e r ýc h lz e p e d p o k lá d a t z v ý e n o u mo no s t r iz ik o v é ho c ho v á n í, n e n í p o s k yt o v á n a p lo n v e m d t e m. T a t o h la d i n a p r e v e n c e v y a d u je u r it o u v y í e r u d ic i a k v a l i f ik a c i p o s k yt o v a t e le p r e v e nt iv n í a k t iv it y. P r o g r a m y v y a d u j í in d i v id u á ln í p ís t u p a js o u n á r o n j í n a a s. ( P ib y lo v á, ) P r e v e n c e i n d i ko v a n á P r e v e n c e in d ik o v a n á s e z a b ýv á j i v z n ik l ý m i p o t í e m i n a p. v t íd ma t e s k é k o l y. J e z a c í le n a n a o hr o e n é je d i n c e, k t e í v yk a z u j í z n á mk y r iz ik o v é ho c h o v á n í ( n e z d r a v é v z t a h y v e t íd ). C í le m je s n í it v ýs k yt r iz i k o v é ho c ho v á n í a z m ír n it v z n ik lé n á s le d k y. V r á mc i i n d i k o v a n é p r e v e n c e b ý v a j í p o s k yt o v a t e l i p r e v e nt iv n íc h a k t i v it n a p. p e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k é p o r a d n y. ( P ib y lo v á, ) N e s p e c i f i c ká p r e v e n c e N e s p e c i f ic k á f o r ma p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í s e p o d le M a je r a a k o l. ( ) z a m u je n a p o d p o r u z d r a v é h o iv o t n íh o s t y lu, o b e c no u p r e v e n c i k r i m i n a l it y a r iz ik o v é ho c ho v á n í. T yt o p r o g r a m y b y e x i s t o v a l y a b y l y á d o u c í i v p íp a d, e b y n e e x is t o v a l y n a p ík la d d r o g y. J e n e j a s t j i s m o v á n a d o v o ln o a s o v ýc h a k t iv it. Z a je j í c í l m e me p o v a o v a t v yt vo e n í s ít d o s t u p n ýc h a t r a k t iv n íc h s l u e b, k t e r é p is p j í k e s m y s lu p ln é mu a e f e k t iv n í mu t r á v e n í v o l n é h o a s u d t í a mlá d e e. Z a v a d i l a E x n e r o v á ( ) n a v íc u v á d j í p r e v e n c i v r o d in. 16

17 D le M M T ( ) je p r i má r n í p r e v e n c e v ýc h o v a k e z d r a v é mu iv o t n í mu s t y lu a k r o z v o j i p o z it iv n í h o s o c iá l n í h o c h o v á n í a r o z vo j i p s yc h o s o c iá l n í c h d o v e d no s t í a z v lá d á n í z á t o v ýc h s it u a c í o s o b no s t i. D le M M T ( ) : P r i m á r n í p r e v e n c í r o z u m í m e v e k e r é k o n k r é t n í a k t i v i t y r e a l i z o v a n é s c í l e m p e d e j í t p r o b l é m m a n á s l e d k m s p o j e n ý m s r i z i k o v ý m i p r o j e v y c h o v á n í, p í p a d n m i n i m a l i z o v a t j e j i c h d o p a d a z a m e z i t j e j i c h r o z í e n í. S n a ho u je z a me z it u c o n e jv y í h o p o t u o s o b t o mu, a b y s e u n ic h v ýr a z n j í p r o je v y r iz ik o v é h o c ho v á n í v b e c o b je v i l y. ( M M T, ) 1. 4 Z á kl a d ní p oj e t í a c íl e p r og r a m p r i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c hov á ní P r i m á r n í p r e v e n c e p r o l a v n a í z e m i p o r o c e v e l m i r y c h l ý m i a v ý r a z n ý m i z m n a m i. O u r i t é s t a b i l i z a c i a s y s t e m a t i z a c i m e m e h o v o i t a v p o s l e d n í c h p i b l i n 6 l e t e c h ( ) P o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í n a h r a z u j e m e d o p o s u d p o u í v a n ý t e r m í n s o c i á l n p a t o l o g i c k é j e v y. ( M io v s k ý a k o l., , s. 2 3 ) D o k o n c e p t u r iz ik o v é ho c ho v á n í m e me z a h r n o u t : ik a n u a n á s i l í v e k o lá c h v e t n d a l íc h f o r e m e x t r é mn a g r e s iv n í h o je d n á n í, z á k o lá c t v í, u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k, n e lá t k o v é z á v is lo s t i ( g a mb l i n g, n e t o lis mu s, a t d. ), u ív á n í a n a b o l ik a s t e r o id, o b e c n k r i m i n á ln í je d n á n í, s e x u á ln í r iz ik o v é c h o v á n í, v a n d a l i s mu s, x e n o f o b i i, r a s is mu s, i n t o le r a n c i a a nt is e m it is mu s, k o me r n í z n e u í v á n í d t í, t ýr á n í a z n e u ív á n í d t í a t d. Z a p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í p o v a u je me p o d le M io v s k é ho ( , s. 2 4 ) : J a k é k o l i t y p y v ý c h o v n ý c h, v z d l á v a c í c h, z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h i j i n ý c h i n t e r v e n c í s m u j í c í c h k p e d c h á z e n í v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í, z a m e z u j í c í c h j e h o d a l í p r o g r e s i, z m í r u j í c í c h j i e x i s t u j í c í 17

18 f o r m y a p r o j e v y r i z i k o v é h o c h o v á n í n e b o p o m á h a j í c í c h e i t j e h o d s l e d k y. E f e k t iv n í p r i má r n í p r e v e n c e u mo u je d o s á h n u t í ma x i má l n í k v a l it y p r e v e nt iv n í h o p s o b e n í s c í le m p e d c h á z e t p r o b lé m m a n á s le d k m s o u v is e j íc í c h s e v z n ik e m r iz ik o v é ho c h o v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) K r it é r ia e f e k t iv n í h o p r o g r a mu v e o b e c n é p r e v e n c e u v á d í N e p o r a C z é m y ( ). J e d le it é, a b y p r o g r a m o d p o v íd a l v k u. ím je v k á k a n i í, t í m b y m la b ýt p r e v e n c e mé n s p e c if i c k á a v íc e z a m e n á n a o b e c no u o c hr a n u z d r a v í. I nt e r a k t iv n í p r o g r a my js o u ú in n j í n e v z d lá v a c í. M e n í p o e t ú a s t n n ýc h o s o b p is p í v á k v t í e f e k t iv it p r o g r a mu n e v e lk ý p o e t. P r o g r a m b y m l o b s a h o v a t a v é s t k z ís k á v á n í s o c iá ln íc h d o v e d n o s t í: u it d t i k o mu n ik o v a t, v é s t k v yt v á e n í p á t e ls k ýc h v z t a h, v yt v á e t z d r a v é s e b e v d o m í, z le p o v a t s e b e o v lá d á n í, z v lá d a t k o n f l ik t n í s it u a c e. N a p o d o b o v á n í j e o s v d e n ý p o s t u p p o u í v a n ý j a k v p s y c h o t e r a p i i, t a k v p e d a g o g i c e. P r o t o m a j í v p r e v e n c i v ý z n a m p o z i t i v n í m o d e l y, z e j m é n a t a k o v é, s e k t e r ý m i s e m e c í l o v á s k u p i n a z t o t o n i t a j e j i c h z p s o b y r e a g o v á n í m e u p l a t n i t v s i t u a c í c h s v é h o k a d o d e n n í h o i v o t a. ( N e p o r, C z é m y, , s ) T í mt o mo d e le m je v n a e m p íp a d r o le u it e le v ma t e s k é k o le. U it e lk a je n o s it e lk o u p o s t o je k e z d r a v í. D t i s e u í n á p o d o bo u. V n í ma j í u it e l in y r e a k c e n a s it u a c e, z p s o b y e e n í k o n f l ik t n íc h s it u a c í. M la b y s v o u o s o b no s t í p o z it iv n p s o b it n a s v é o k o lí. ( H a v l ín o v á a k o l., ) N a p r o s t á v t in a k v a l it n íc h z a h r a n i n íc h p r o g r a m v e o b e c n é p r e v e n c e u r e n é d t e m z a h r n u j e l e g á ln í i i l e g á l n í n á v yk o v é lá t k y. J e t o z t o ho d vo d u, e le g á ln í d r o g y z v y u j í r iz ik o p e c ho d u k i le g á ln í m d r o g á m. P r e v e n c e k o d li v é h o u ív á n í le g á ln íc h n á v yk o v ýc h lá t e k m e b ýt u it e n á p i p r e v e n c i i l e g á l n íc h lá t e k. 18

19 E f e k t iv it a p r o g r a mu v z r s t á, je s t l i e je s o u s t a v n ý a d lo u ho d o b ý. Z p s o b ja k ý m je p r o g r a m p r e z e nt o v á n, m e o v l iv n it je h o e f e k t iv it u. J e t e d y d le it é v n o v a t p o t e b no u p o z o r no s t p íp r a v s a mo t n é ho p r o g r a mu, s t ím s o u v is í k v a l it n í p íp r a v a r e a l iz á t o r p r o g r a mu. E f e k t iv it a s e z v y u je p i k o mp le x n o s t i p r o g r a mu. T a z a h r n u je r e a liz a c i p r o g r a mu s d t mi, s p o lu p r á c i me z i p e d a g o g y, v ýc v i k y p e d a g o g, s p o lu p r á c i s r o d i i. ( N e p o r, C z é m y, ) C í le m e f e k t iv n í P P R C H je p e d c há z e t p r o b lé m m n e b o o d d á l it p r v n í k o nt a k t s r iz ik o v ý m c h o v á n í m. D á le, a b y c í lo v á s k u p in a z ís k a la t a k o vé z n a lo s t i, d o v e d no s t i a p o s t o je p o d p o r u j íc í z d r a v ý iv o t n í s t y l, k t e r é b y i p o s k o n e n í p r o g r a mu n a d á le u p la t o v a la v e s v é m c h o v á n í. T y p y p r e v e n t i v n í c h p r o g r a m E x is t u j í r z n á le n n í p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, p r o p o t e b y t o ho t e xt u u v á d í me n á s le d u j í c í le n n í. N o v á k o v á D. ( in K a l i n a, ) r o z d lu je p r o g r a m y n á s le d o v n : a ) p e d n á k y a b e s e d y P e d n á k a je r e a l iz o v a n á je d n í m n e b o d v ma le k t o r y. a s o v é r o z p t í je v h o r iz o nt u p i b l i n 9 0 m i n u t ( b n é n a z á k la d n íc h k o lá c h, v ma t e s k é k o le p ib l i n 4 5 m i n u t ). P e d n á k y js o u r e a l iz o v á n y p r o je d n u i v íc e t íd. L e k t o i p e d n e s o u p e d n á k u, p o t é d a j í d t e m p r o s t o r k o t á z k á m. C í le m je a k t iv n z a p o jit d t i v p r b h u c e lé p e d n á k y. V t a h u j í je d o p r o b le ma t ik y p o mo c í r z n ýc h " p s yc h o h r á t e k ", k t e r é jso u z a m e n y n a s e b e p o z n á n í, e mp a t i i, p o z it iv n í n á c v ik c h o v á n í. V t in o u je p e d n á k a z a m e n á n a je d e n s p e c i f ic k ý p r o b lé m r iz ik o v é ho c ho v á n í. b ) k o m p o n o v a n é p o a d y K r o m m lu v e n é h o s lo v a p e d n á e j íc í c h je v yu í v á n o p r o mít á n í f i l m, d r a ma t ic k ýc h i h u d e b n íc h v s t u p a h e r d iv á k. D o t é t o k a t e g o r ie m e me z a a d it i s a mo s t a t n ý d r a ma t ic k ý ú t v a r. 19

20 c ) d l o u h o d o b é p r o g r a m y p r o p e d ko l n í v k T yt o p r o g r a m y js o u p o ja t y v c e lk o v é m k o nt e xt u p o d p o r y z d r a v í a r á mc o v n a v a z u j í n a b n p o u ív a n é v ýc h o v n é n á p l n p e d k o ln íc h z a íz e n í. V ma t e s k ýc h k o lá c h v a k n e n í o b v yk lé, e b y p i j í d l i o d bo r n íc i s b e s e d a m i. N e e x is t u je k o mp le x n í n a b íd k a p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m z a m e n ýc h n a r iz ik o v é c ho v á n í. Z á le í n a p e d k o ln í m z a íz e n í, z d a s i d o k o ln íh o v z d lá v a c í h o p r o g r a mu z v o l í z a c í l s p e c i f ic k y z a m e n o u p r e v e n c i. N á s le d n s a ma p o t é o r g a n iz u je je j í r e a l iz a c i, v y h le d á v á o d bo r n ík y. V s o u a s n é d o b js o u b n o u p r a x í p o h á d k o v á d iv a d e l n í p e d s t a v e n í, k t e r á v a k n e ma j í z a c í l s p e c i f i c k o u p r imá r n í p r e v e n c i. L e k t o i, k t e í r e a l iz u j í p r o g r a my p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, b y m l i z n á t : - v ý v o jo v é z v lá t no s t i c í lo v é s k u p in y, - p o e t d t í a v k o v é r o z me z í s k u p in y, - r z n é p r e v e nt iv n í mo d e l y a p ís t u p y, - b ýt s c ho p n i z r e a l iz o v a t k o mp le x n í p r e v e nt iv n í p r o g r a m, - v z d lá v a t s e, - b ýt p o d d o h le d e m s u p e r v iz o r a, - s p o lu p r a c o v a t s o d bo r n ík y, - v p íp a d z ji t n í R C H z a j is t it o p a t e n í, - z n á t z a íz e n í z a m e n é n a P P R C H. 20

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Brněnské pasáže a jejich kulturní význam JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i va d e l n í h o m a n a ž e r s t ví a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i v a d e l n í m a

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i va d e l n í m

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš

Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským uměleckým souborem Ondráš JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Divadelní manažerství Fungování Folklorního sdružení Jánošík a jeho vazby s Vojenským

Více

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu.

Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Produktový katalog Nekompromisní řešení zaručující bohatou úrodu. Naše vize Zn a č ka Pala din je vý sledkem našic h dlo uholetýc h zkuš enos tí v p ěsto vání ros tlin. Od úpl ného za č átku jsme hledali

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Filozofi c k á f a k u l t a

Filozofi c k á f a k u l t a U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Filozofi c k á f a k u l t a Ú s t a v r o m á n s k ýc h s t u d i í B A K A LÁ Ř S K Á P R Á C E Iv e t a Le g á t o v á D v ě s e t k á n í s N o v ým s

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16

Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II. P ře d m lu v a... 14. Ú v o d... 16 OBSAH Přehled n ejdůležitějších právních p ře d p is ů... II P ře d m lu v a... 14 Ú v o d... 16 1. P R A C O V N Í Ú R A Z Y V Š E O B E C N Ě...20 1. H la vn í úseky p racovního dne zam ěstnance - případová

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Restaurování nástěnných maleb zámku v Pardubicích ve 20. století Konfrontace restaurátorských zásahů

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Zobrazení starozákonního krále Davida v Bibli olomoucké a jeho ikonologický význam BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika Výběr z nových knih 4/2014 pedagogika 1. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku / Jan Svoboda -- Vyd. 1. Praha : Portál (vydavatelství), 2014 -- 164 s. -- cze ISBN 978-80-262-0603-3 (brož.)

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování

PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování PROGRAM KONFERENCE Zvládání současných sociálně patologických jevů a rizikového chování Prezence přihlášených účastníků 8.15 9.00 Zahájení konference 9.00 9.15 Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. proděkanka pro

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Obhajoba absolventského výkonu

Obhajoba absolventského výkonu Obhajoba absolventského výkonu R o l e : J o h n y P a t e e n a M i k a v i n s c e n a c i M r z á k i n s h m a a n s k ý V ý b ě r a b s o l v e n t s k é r o l e H l a v n í m d ů v o d e m p r o

Více

Š Á í ě ů Íč ě ý ů ú í ý č é ě ý ý ý ů ě ě ý ř ší ý é ě ů ž é é č ů ž ě ší é é ě ý ří ý é ů í š ě ý š č ý í í ů ř ě ý í šť ů ý č ý ů ř í ří č ý ž ů ž ř š ě ý ý š ř í í í í š é í é č í ě ů ý č ý Í ů é é

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie. Studijní obor Jevištní technologie JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor Jevištní technologie STAGE MANAGER Bakalářská práce Autor práce: Anna Marie

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č

á é ě ý ý ů čí é ř č é íš á á ř í í ý á í í íž í é á ú ř í í ů čí ě í á ží í č ý í á š ě íč í č í č á é á ě í é á í ý é í ů š č é é á é žá ěř í Ó É Č Ó ř á ý á č á ó ý é ě ší á č é ř ě č é š ě á ý ů ěž á ž é č é á á ě ě ý í á á č é é ů čí á řá ň á í ě ů á í í č á ř í žá á á á á á í ý ý ů ú ý ě ý í í ž íš ý ří ú í é ř í ý ň é š í ř í ě í í ě é ý ě í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í š í ý Ž ý ů ý í Ž Š Í Ř Ú Žď ý ů Ž ř ý č í ří ří š ú í š ý ř í ý ý ů Ží ď ě Ž č ů í í ř ě š í Ž ý ří š ě ý í í ů ě óř ě í ó Ž Ž ý ů ó Žď ý ů ě ý ď ě ř ší í íč ěř Ž í ší č ý ší ř í ě ů

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Reproduktory a jejich soustavy

Reproduktory a jejich soustavy . JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At eliér divadelního manažerst ví a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Reproduktory a jejich soustavy Bakalářská práce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více