U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í"

Transkript

1 U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc í p r e z e n n í s t u d iu m O b o r : S p e c iá ln í p e d a g o g ik a PRIMÁRNÍ PREVENCE V MATE SKÝCH KOLÁCH D ip lo mo v á p r á c e V e d o u c í p r á c e : p r o f. P a e d D r. M i l a n V a l e n t a, P h. D. O lo mo u c

2 P r o h la u j i, e js e m d ip lo mo v o u p r á c i v yp r a c o v a la s a mo s t a t n a p o u i la p o u z e u v e d e n ýc h p r a me n a lit e r a t u r y. V O lo mo u c i d n e D it a D e r k o v á

3 M o t t o : N e j ú i n n j í a n e j l e v n j í p r e v e n c í j e z d r a v á v ý c h o v a d t í v r o d i n a v e k o l e. ( K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le )

4 D k u j i p r o f. P a e d D r. M i la n o v i V a l e n t o v i, P h. D. a M g r. J a n V o e c ho v é z a o d bo r n é v e d e n í mé d ip lo mo v é p r á c e a p o s k yt o vá n í u it e n ýc h r a d. D á le b yc h c h t la p o d k o v a t u it e lk á m, d t e m a r o d i m d t í, k t e í s e p o d íle l i n a v yt vo e n í p r a k t ic k é á s t i t é t o p r á c e.

5 OBSAH Ú V O D 7 T E O R E T I C K Á Á S T 9 1 P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í H is t o r ie p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í v e s k é r e p u b l ic e V y me z e n í p o j mu r iz ik o v é ho c ho v á n í le n n í p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í Z á k la d n í p o je t í a c í le p r o g r a m p r i m á r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í M a t e s k á k o l a R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m H l a v n í p r i n c i p y r á m c o v é h o v z d l á v a c í h o p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í C í l e p e d k o l n í h o v z d l á v á n í V z d l á v a c í o b s a h v r á m c o v é m v z d l á v a c í m p r o g r a m u p r o p e d k o l n í v z d l á v á n í R á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í v k o nt e xt u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m T ýd e n n í v z d lá v a c í p r o g r a m K u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le Z á s a d y p o d p o r y z d r a v í v m a t e s k ý c h k o l á c h : p o d m í n k y f o r m á l n í h o k u r i k u l a p o d p o r y z d r a v í P r i m á r n í p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í v m a t e s k ý c h k o l á c h P r i má r n í p r e v e n c e ik a n y v ma t e s k ý c h k o lá c h P r i má r n í p r e v e n c e z n e u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h D t s k á hr a ja k o no s it e lk a iv o t n íh o r o z vo jo v é ho p r in c ip u 4 5

6 P R A K T I C K Á Á S T K v a n t i t a t i v n í v ý z k u m C í le v ýz k u mu, v ýz k u mn é o t á z k y a h y p o t é z y U it í v ýz k u mn ýc h me t o d V ý b r v ý z k u m n é h o v z o r k u M e t o d a s b r u d a t M e t o d a p r o s t é h o v ý t u R e a l iz a c e v ýz k u mu P o p is v ýs le d k v ýz k u mu Z á v r y e t e n í M e t o d a p r o s t é h o v ý t u S t a t i s t i c k á m e t o d a p r o a n a l ý z u n o m i n á l n í c h d a t : t e s t d o b r é s h o d y - c h í k v a d r á t 6 6 Z Á V R 6 9

7 ÚVOD T é ma d ip lo mo v é p r á c e P r i má r n í p r e v e n c e v ma t e s k ýc h k o lá c h js e m s i z v o l i la s o h le d e m n a mo j i d o s a v a d n í p r o f e s n í p r a x i ( t e t ím r o k e m p s o b í m v M a t e s k é k o le v B ys t r o v a n e c h n a p o z ic i u it e lk y) a z k u e no s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia S p e c iá ln í p e d a g o g ik y z a m e n é n a d r a ma t e r a p i i. T é ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h v n í m á m ja k o v e l m i d le it é, a le z á r o v e o p o mí je n é. P r i má r n í p r e v e n c e je v d o k u me n t e c h p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í u v á d n a ja k o v e l m i d le it á, a le n e p í mo je z m i o v á n a v e v z t a h u k r iz ik o v é mu c h o v á n í. V p o s le d n í d o b je a s t o o d bo r n ík y d is k u t o v á n a v z r s t a jíc í a g r e s e me z i d t m i, a n a t o s e v á íc í n e z d r a v é v z t a h y u v n it t íd n íc h k o le k t iv v ma t e s k ýc h k o lá c h. N k t e í o d bo r n íc i m lu v í i o ik a n ja k o t a k o vé. C í le m k a d é ma t e s k é k o ly je v yt v o it p r o s t e d í, k d e s e c ít í d t i b e z p e n, p a n u je a t mo s f é r a k a ma r á d s t v í a d v r y. O p o mí je n ý m i o b la s t m i js o u d a l í je v y s p a d a j íc í d o r iz ik o v é h o c h o v á n í, ja k o n a p. z á v is lo s t n í c h o v á n í, n e t o lis mu s ( z á v is lo s t n a v ir t u á ln íc h d r o g á c h - t e le v iz e, p o ít a o v é hr y), a d a l í. S it u a c e s e s ys t e ma t ic k ý m a s y s t é mo v ý m z a a z e n í m p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í d o p e d k o ln í h o v z d lá v á n í je d is k u t a b i l n í z e s t r a n y u it e l i r o d i. Z á le í n a k a d é ma t e s k é k o le, ja k o u in ic ia t iv u v t o mt o s m r u v yv í j í. V r á mc i k o ls t v í z á k la d n í h o js o u mo n o s t i mn o h e m v t í. J e v yv i n u t ý s ys t é m p r imá r n p r e v e n t iv n í h o p s o b e n í, k t e r ý z a j i u j í s a m i p e d a g o g o v é, n e bo z vo u e xt e r n í o r g a n iz a c e ( s t á t n í i n e s t á t n í), k t e r é p í mo z a j i u j í p r o g r a m y p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í. Z p r o s t e d k o v a t e l i i n f o r ma c í z t é t o o b la s t i js o u v ma t e s k ýc h k o lá c h u it e lk y. V p o d s t a t n e e x is t u je k v a l it n í a d o s t a t e n á n a b íd k a p r o g r a m z a m e n ýc h n a p r o b le ma t ik u p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í p r o c í lo vo u s k u p in u p e d k o ln íc h d t í ( p r o r e g io n P r a h a je d o s t u p n á a v e l m i z a j í ma v á n a b íd k a o. s. F i l ia ). 7

8 D ip lo mo v á p r á c e je le n n a n a á s t t e o r e t ic k o u a p r a k t ic k o u. T e o r e t ic k á á s t v y me z u je p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, je j í h is t o r i i v e s k é r e p u b l ic e, p r o g r a m y p r imá r n í p r e v e n c e, ma t e s k o u k o lu ja k o in s t it u c i, r á mc o v ý v z d lá v a c í p r o g r a m p r o p e d k o ln í v z d lá v á n í a d v o b la s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í - ik a n u a n á v yk o v é lá t k y v e v z t a h u k p r i má r n í p r e v e n c i v ma t e s k é k o le. T e o r e t ic k á á s t je v ýc h o d is k e m p r o á s t p r a k t ic k o u. N o s n ý m c e lk e m p r a k t ic k é á s t i je k v a n t it a t iv n í v ýz k u m, je h o c í le m je p r o s t e d n ic t v í m d o t a z n ík o v é ho s b r u d a t z j is t it, z d a je v ma t e s k ýc h k o lá c h o lo mo u c k é ho r e g io n u p r e f e r o vá n a p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í v e v z t a h u k ik a n, n e b o n á vyk o v ý m lá t k á m. D iv a d e ln í z k u e n o s t i z ís k a n é v p r b h u s t u d ia js e m z ú r o ila p i z k o mp o no v á n í p o a d u p r o d t i, k t e r ý s e v n u je p r imá r n í p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í. V la s t n í t vo r b a a n á s le d n á r e a liz a c e p r o g r a mu v ma t e s k é k o le n e n í v d ip lo mo v é p r á c i p o ja t a ja k o e t e n í n e b o v ýz k u m, a l e ja k mo n ý p o d n t r o z v í je t p r imá r n í p r e v e n c i v ma t e s k ýc h k o lá c h e f e k t iv n í f o r mo u p r o s t e d n ic t v í m h e r a in t e r a k c í. J s e m p e s v d e n a, e p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é h o c h o v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h je p o t e b n á a s m ys lu p ln á, b u d e - l i o v e m p r o vá d n a o d bo r n ík y a v p o a d o v a n é k v a l it. 8

9 TEORETICKÁ ÁST T e o r e t ic k á á s t s e le n í n a t i k a p it o l y: P r v n í k a p it o la v y me z u je p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í, o b s a h u je n á s t in h i s t o r ie, v y m e z e n í p o j mu, le n n í a z á k la d n í p o je t í p r o g r a mu p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í. D r u h á k a p it o la s e v n u je s ys t é mu p e d k o ln í h o v z d lá v á n í, t e o r e t ic k y v y m e z u je r á mc o v ý v z d l á v a c í p r o g r a m ma t e s k ýc h k o l, je h o p r in c ip y, c í le p e d k o ln íh o v z d lá v á n í, k o ln í v z d lá v a c í p r o g r a m, t ýd e n n í v z d l á v a c í p r o g r a m, k u r ik u lu m p o d p o r y z d r a v í v ma t e s k é k o le, je h o z á s a d y a p o d mí n k y. Z á v r e no u k a p it o lu t e o r e t ic k é á s t i t vo í s je d n o c u j íc í p o h le d n a p r i má r n í p r e v e n c i r iz ik o v é h o c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h. O b s a h u je p o d k a p it o ly z a m e n é n a p r imá r n í p r e v e n c i ik a n y a p r i má r n í p r e v e n c i n á v yk o v ýc h lá t e k v ma t e s k ýc h k o lá c h, d á le p a k p o d k a p it o lu o d t s k é h e v s o u v is lo s t i s p r imá r n í p r e v e n c í. 9

10 1 Primární prevence riziko vého chová ní P r i má r n í p r e v e n c e b y m la z a ít v p e d k o ln í m v k u. P e d k o ln í v k je v ýz n a m n ý m o b d o b í m p r o r o z vo j r e la t iv n t r v a l ýc h o s o b no s t n íc h c h a r a k t e r ist ik. J e t o d le it é o b d o b í p r o p o lo e n í z d r a v ýc h n á v yk v e t n z ís k á v á n í o d m ít a v ýc h p o s t o j. D t i n e m e me a n i v t o mt o o b d o b í u c h r á n it p e d p r o b lé m y, a le m e me j i m p o mo c i p o z n a t a p o c h o p it s v t, n a u it je e l it r iz ik m H i s t orie pr i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c h ov á ní v e s ké r e p ub l i c e Z ma p o v á n í h is t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í ( d á le je n P P R C H ) v n a í z e m i n e n í je d no d u c h é. V s o u a s n é d o b je t a t o p r o b le ma t ik a n e jk v a l it n j i z p r a c o vá n a v M o no g r a f i i p r imá r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v e k o ls t v í. 1 M o no g r a f ie s e s t a la h la v n í m v ýc h o d is k e m p r o z p r a c o vá n í t é t o á s t i. O bt í n o s t z p r a c o v á n í h i s t o r ie p r i má r n í p r e v e n c e je z p s o be n a t e ma t ic k o u a k o n c e p n í n e h o mo g e n i t o u p r e v e n c e, d á le t r e n d y, d o má c í m i p o l it ic k ý m i a s p o le e n s k ý m i u d á lo s t m i. P e d e v í m t a k é d is p r o p o r no s t í je d n o t li v ýc h o b la s t í p r e v e n c e, k t e r é s e v yv í j e l y r z n ý m t e mp e m. N e jr yc h le j i s e v y v í j e la a v yv í j í p r e v e n c e n á v yk o v ýc h lá t e k. P r á v t a t o o b la s t s e s t a la ja k ý ms i" t v r c e m a h yb a t e le m p r o c e s u v ýv o je p r e v e n c e ja k o c e lk u. P e d r o k e m n e lz e m lu v it o n ja k é m je d n o t n é m k o n c e p n í m s ys t é mu P P R C H. T a t o o b la s t s p a d a la p o d M i n is t e r s t vo z d r a vo t n ic t v í. V z á s a d n e e x is t o v a l á d n ý d o k u me n t, k t e r ý b y p r e v e nt iv n í s ys t é m n a n á r o d n í ú r o v n i d e f in o v a l. T a t o o b la s t n e m la u t vo e n ý á d n ý k o n c e p n í, e k o no mic k ý a t e c h n ic k ý r á me c, v ý j i mk u t vo i l d o k u me n t B o j p r o t i n e g a t iv n í m je v m m lá d e e ", k t e r ý b y l n a v lá d n í ú r o v n i p r o je d n á n a s c h v á le n. D le n á z o r u n k t e r ýc h a u t o r b y l v íc 1 Miovský a kol.,

11 mo r a liz u j íc í a id e o lo g ic k ý n e o d b o r n ý a p o p is u j íc í k o n k r é t n í o p a t e n í. L é k a i a s e s t r y p r o v á d l i n a h o d i lé a k t iv it y, k t e r é i n f o r mo v a l y p o mo c í p la k á t a le t á k, d r a z b y l k la d e n n a a lk o ho l a t a b á k, s p o r a d ic k y s e o b je v o v a lo t é ma z n e u ív á n í lé i v, p íp a d n t é ma t a t ýk a j íc í s e n e le g á ln íc h lá t e k. T i t t c h t o a k t i v i t b y l o p e v á n v k o n c e p t u p r e v e n c e p o s t a v e n é m n a p r i n c i p u o d s t r a o v á n í. O b e c n ý m r y s e m s p o l e e n s k é h o p o s t o j e k n á v y k o v ý m l á t k á m b y l a b a g a t e l i z a c e, z k r e s l o v á n í a z a m l o v á n í n k t e r ý c h v ý z n a m n ý c h s k u t e n o s t í. V p o p u l á r n í i p o p u l á r n n a u n é r o v i n d o l o k o t e v e n í p r v n í v á n j í s p o l e e n s k é d i s k u s e p r o s t e d n i c t v í m f i l m a k n i h. R a d e k J o h n v y d a l s v é M e m e n t o ( J o h n, ), Z d e n k Z a o r a l n a t o i l f i l m P a v u i n a ( ) a v y e l t a k é p e k l a d k n i h y M y, d t i z e s t a n i c e Z O O ( C h r i s t i a n e, ), k t e r á v z b u d i l a n e m a l o u p o z o r n o s t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) P e s t o e d o p o z a d í u s t o u p i l y p r o b le ma t ic k é o b la s t i a lk o ho lu, t a b á k u a lé i v, z n a me n a l u v e d e n ý p r o c e s p o s u n d o p e d u. T í m, e n e e x i s t o v a l o n i c j a k o k o l n í p r e v e n c e a n e e x i s t o v a l á d n ý u c e l e n ý s y s t é m, n e e x i s t o v a l i s a m o z e j m a n i s p e c i a l i s t é v p r e v e n c i. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 5 ) T é ma t e m p r e v e n c e s e z a b ý v a l i p e d e v í m p s yc h o lo g o v é a p s yc h ia t i. P e d r o k e m d o lo k n á r s t u p r o b lé m s p o je n ýc h s u ív á n í m a lk o ho lu, lé k, t k a v ýc h a n e le g á l n íc h lá t e k, ja k o je n a p ík la d me t a mfe t a m in a d a l í. P e s t o s t á le n e d o c h á z e lo k e v z n ik u a r o z vo j i s ys t e ma t ic k é ho p ís t u p u p r imá r n í p r e v e n c e. V r o c e b y l M i n is t e r s t v e m v n it r a v yt vo e n d o k u me n t, S t r a t e g ie p r o t id r o g o v é p o l it ik y, je h o s o u á s t í b y la i p r i má r n í p r e v e n c e. Z d e b y l p o k u s d e f in o v a t, c o je t e b a z m n it, a b y mo h la z a ít f u n g o v a t s í p r e v e nt iv n íc h a lé e b n ýc h p r o g r a m. P r k o p n ic k o u p r á c i o d v e d lo t a k é N á r o d n í c e n t r u m p o d p o r y z d r a v í p r o v á d j íc í s e m i n á e u r e né p e d e v í m p r o p e d a g o g y z á k la d n íc h k o l. S e m i n á e b y l y z a m e n é n a u í v á n í d r o g, z á k la d n í t e o r e t ic k é p o jm y v p r e ve n c i a v y b r a n é t e ma t ic k é 11

12 o k r u h y t ýk a j íc í s e z p s o b u p r á c e s d t mi. V 9 0. le t e c h z a a l y v z n ik a t n e z is k o v é o r g a n iz a c e, k t e r é p r o v á d l y s y s t e ma t ic k é a k t iv it y v o b la s t i ja k p í m ý c h p r e v e n t iv n í c h p r o g r a me c h, t a k v o b la s t i k o le n í a t r é n i n k u p e d a g o g ( v B r n j i p s o b i lo s d r u e n í P o d a n é r u c e, v r o c e b e l y p r v n í s ys t e ma t ic k é a k t iv it y, v ú z k é s p o lu p r á c i s P e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k o u p o r a d no u m s t a B r n a, d á le n a d a c e F i l ia o d r o k u p o á d a la t r é n i n k y p r o p e d a g o g y a z a a l y s e p id á v a t d a l í o r g a n iz a c e ). O b d o b í m e z i l e t y l z e o b e c n o z n a i t z a o b d o b í, k d y s e p o p r v é z a í n á v á n j i d i s k u t o v a t o p r o b l é m e c h p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a o z p s o b u, j a k j i k o o r d i n o v a t a p r o v á d t. Z h l e d i s k a p r i m á r n í p r e v e n c e v e k o l á c h a k o l s k ý c h z a í z e n í c h b y l o v o b d o b í z a á t k u d r u h é p o l o v i n y 9 0. l e t d l e i t é, e s e v o d b o r n ý c h k r u z í c h z a a l a f o r m o v a t u r i t á p e d s t a v a o t o m, j a k á b y p r i m á r n í p r e v e n c e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k m l a b ý t a j a k j i p r o v á d t. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 7 ) V p o lo v i n 9 0. le t v z n ik á n k o l ik d le it ýc h p u b l ik a c í, n a p ík la d p u b l ik a c e N e p o r a a C s é m y h o ( ) n e b o D vo á k a ( ). D á le p a k p vo d n p r a c o v n í p u b l ik a c e P e d a g o g o v é p r o t i d r o g á m", k t e r o u p o z d j i v yd a lo M M T v r o c e N a s t u p u j íc í o b r a t k le p í mu z a a l y k o mp l ik o v a t p o lit ic k é a e k o no mic k é s k a n d á l y. O b je v i l y s e p r v n í f i n a n n í p r o b lé m y z a ín a j íc í v r o c e a d o z á n ik u p r o g r a mu A lk o ho l a d r o g y N á r o d n í h o c e nt r a p o d p o r y z d r a v í r e a l iz o v a n é h o v r á mc i p r o je k t u M a já k. D a l í n e a s t n á s it u a c e n a s t a la o k o lo k a mp a n S t o p d r o g y, k d y s e v p r i má r n í p r e v e n c i o b je v i l y n a d lo u h ý a s n e s ys t e ma t ic k é a ma s o v é p r e v e nt iv n í p r o g r a m y, k t e r é m l y o b e c n v e l m i n í z k o u e f e k t iv it u a s p í e d is k r e d it o v a l y s n a h y p r o f e s io n a l iz o v a t p r imá r n í p r e v e n c i. S e m p a t i l y n a p ík la d p r o g r a m y, k t e r é n e s m ys l n s p o j o v a l y d r o g o vo u p r e v e n c i s v ýk o n no s t n í m s p o r t e m, n a p. v yu í v á n í p s o vo d s e s p e c iá ln 12

13 v yc v i e n ý m i p s y n a v y h le d á n í d r o g, k a mp a p r o S v a z l y a. P e n íz e u r e n é n a c íle n é p r e v e nt i v n í p r o g r a m y p o s lo u il y k f i n a n c o v á n í s p o r t o v n íc h a k t iv it. T yt o p r o g r a m y m l y p r a k t ic k y n u lo v ý p r e v e nt iv n í d o p a d p r o o b la s t d r o g o vé p r e v e n c e. A n i v e l m i p o p u lá r n í p u b l ik a c e N o in y n e p in e s la v ýr a z n ý p o s u n v le p í m p o p is u a s ys t e ma t iz a c i p r e v e n c e. M íc h á t é ma t a p r imá r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í p r e v e n c e d o t a k o v é m ír y, e n e n í r o z p o z n a t e ln á h r a n ic e me z i n i m i. N á s le d n é o b d o b í me z i le t y p o va u je me z a k r o k z p t. V r o c e d o lo k p e r u e n í v ý v o je p r i má r n p r e v e nt iv n íc h p r o g r a m, d ík y n e a s t n é mu r o z ho d n u t í t e h d e j í m i n i s t r yn k o ls t v í D a n y K u c h t o v é. M in is t e r s t vo v y já d i lo z m n u v p o s t o ji v i p r i má r n í p r e v e n c i p e n e s e n í m n a o d bo r. 5 p r o m lá d e a t lo v ýc h o v u. T e n t o k r o k m l v ý z n a m n é s t e d n d o b é n e g a t i v n í d s l e d k y. D o l o k d e s t r u k c i o b t í n s e r o d í c í h o k o n c e p t u s t r a t e g i e t z v. s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c e a k j e d n o s t r a n n é m u p í k l o n u k t z v. n e s p e c i f i c k é p r i m á r n í p r e v e n c i. D í k y e l e m e n t á r n í m n e z n a l o s t e m a n e p r o f e s i o n a l i t t a k v z n i k l d o k u m e n t o b s a h u j í c í m n o s t v í c h y b n ý c h a n e p r a v d i v ý c h t v r z e n í : K o n c e p c e p r e v e n c e z n e u í v á n í n á v y k o v ý c h l á t e k a d a l í c h s o c i á l n p a t o l o g i c k ý c h j e v u d t í a m l á d e e n a o b d o b í ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) T e nt o d o k u me n t n e s p l o v a l z á k la d n í o d bo r n é p o a d a v k y, n e o b s a ho v a l p o p is k o n k r é t n íc h a d o s a it e ln ýc h c í l, k o n k r é t n í z o d p o v d no s t k o n k r é t n íc h in s t it u c í z a p ln n í t c ht o ú k o l. D o k u me n t d o k o n c e o z n a i l z a p r i má r n í p r e v e n c i ú p l n c o k o li v, í m lz e v yp l n it v o ln ý a s. P it o m e f e k t iv n í e e n í r i z ik o v é ho c ho v á n í je z á v is lé n a r o z vo j i c í le n ýc h p r e v e nt iv n íc h i n t e r v e n c í. S n á s l e d k y t o h o t o t e h d e j í h o k r o k u s e p o t ý k á m e d o d n e s, k d y s e v m é d i í c h o b j e v u j í l á n k y t y p u B o j o v ý m s p o r t e m p r o t i d r o g á m n e b o B a s e b a l l i s t é p r o t i d r o g á m a m n o h o d a l í c h. ( M io v s k ý a k o l., , s. 1 8 ) S t á le p e v lá d á ma lá in f o r mo v a no s t a v z d la n o s t v t é t o o b la s t i me z i ú e d n ík y, p o lit ik y i ir í v e e jn o s t í. K la d e s e ma l ý 13

14 d r a z n a k o nt r o lu k v a l it y, e f e k t iv it y a v yv o z o v á n í o d p o v d no s t i. N e p is p ív á t a k é v ýr a z n ý p o p u lis mu s s l i b u j íc í z c e la n e s p ln it e ln é, n e r e a l is t ic k é c í le a r o z i o v á n í n e p r a v d iv ýc h a z á m r n z k r e s lo v a n ýc h s k u t e no s t í. D á le s e s t á le í í j i d á v n o p e k o n a n é p r e v e nt iv n í mo d e l y. M e z i n p a t í n a p ík la d p r o je k t R e vo lu t io n t r a in, k t e r ý v yc h á z í z p e d s t a v y n e g a t iv n í h o z á it k u, k t e r ý b u d e m ít e f e k t iv n í p r e v e nt iv n í d o p a d. J i d á v n o v í m e, e t e nt o p ís t u p e f e k t iv n í n e n í. M e me je t u v é s t a k t iv it y, k t e r é z ís k á v a j í n e ma l o u v e e jn o u p o d p o r u, n a p. z e z d r o j V e o be c n é z d r a vo t n í p o ji o v n y. T yt o p r o g r a m y n e v la s t n í c e r t if ik á t k v a l it y M M T a z t o ho d vo d u b y n e mo h l y á d a t n a p ík la d o p o d p o r u v b n ýc h d o t a n íc h p r o g r a me c h. V s o u a s n é d o b je s n a h a s y n c h r o n iz o v a t v ýv o j v e c h o b la s t í n a v z á je m a v yt vo it je d n o t n o u k o nc e p c i o d p o v íd a j íc í t r e n d m u n á s i v z a h r a n i í. ( M io v s k ý a k o l., ) 1. 2 V y m e ze ní p oj m u r i zi k ov é ho c ho v á ní P r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c h o v á n í ( P P R C H ) p e d s t a v u je s o u bo r r z n ýc h p ís t u p a in t e r v e n c í, k t e r é jso u d n e s o b s a e n y v n k o l ik a r z n ý c h r e z o r t n íc h k o n c e p c íc h ( M M T 2, M P S V 3, M Z 4, M S 5 ). N e n í v yt y e n á h r a n ic e me z i t í m, c o s e je t p o v a u je z a t z v. k o ls k o u p r e v e n c i, z d r a vo t n ic k o u p r e v e n c i a p r e v e n c i k r i m i n a l it y. V e c h n y t i s e v z á je m n d o p l u j í. P o d p o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í r o z u m í m e c h o v á n í, v j e h o d s l e d k u d o c h á z í k p r o k a z a t e l n é m u n á r s t u z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h, v ý c h o v n ý c h a d a l í c h r i z i k p r o j e d i n c e n e b o s p o l e n o s t. ( M io v s k ý, Z a p le t a lo v á, , s. 2 3 ) Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Ministerstvo práce a sociálních v cí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo spravedlnosti 14

15 1. 3 l e n ní pr i m ár ní pre ve nc e r i zi k ov é ho c hov á ní V m i n u lo s t i d o c h á z e lo k r z n ý m d e s i n t e r p r e t a c í m p o j mu p r imá r n í p r e v e n c e, p r o t o M in i s t e r s t vo k o ls t v í, m lá d e e a t lo v ýc h o v y ( d á le je n M M T ) p is t o u p i lo k r o z d le n í p r i má r n í p r e v e n c e n a s p e c if ic k o u a n e s p e c if ic k o u f o r mu. ( M io v s k ý a k o l., ) V r á mc i p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e n í le n n í p r i má r n í p r e v e n c e ja s n v y me z e n o. Z n á mé l e n n í p r e v e n c e n a p r i má r n í, s e k u n d á r n í a t e r c iá r n í je p r o p o t e b y p e d k o ln í h o v z d lá v á n í n e o p o d s t a t n n é. V d o k u me n t e c h, k d e je z m í n n a p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í v ma t e s k ýc h k o lá c h, s e u v á d í p o u z e p r e v e n c e p r i má r n í. T a s e d á le le n í n a s p e c i f ic k o u a n e s p e c if ic k o u. D a l í le n n í je n a s e le k t iv n í a in d ik o v a no u. S p e c i f i c ká p r e v e n c e S p e c i f ic k á f o r ma p r i má r n í p r e v e n c e r iz ik o v é ho c ho v á n í s e z a m u je s v ý m i p r o g r a my a a k t iv it a m i p í mo n a k o n k r é t n í f o r mu r iz ik o v é ho c ho v á n í. ( M io v s k ý a k o l., ) S p e c i f i c k á f o r m a j e z a m e n a n a u r i t o u f o r m u n e á d o u c í h o c h o v á n í, k t e r é m u s e s n a í p e d c h á z e t n e b o o m e z i t j e h o r s t. C í l e m j e z a b r á n i t v z n i k u p o r u c h y z d r a v í, o d r a d i t o d p r v n í h o u i t í d r o g y n e b o a l e s p o c o n e j d é l e o d l o i t p r v n í k o n t a k t s d r o g o u. S p e c i f i c k á p r i m á r n í p r e v e n c e m á s v é f o r m y, j e j í s p e c i f i n o s t j e d á n a n u t n o s t í z a m i t s e n a u r i t é c í l o v é s k u p i n y, o h r o e n j í i r i z i k o v j í. J e d n á s e o t a k o v é p r o g r a m y, k t e r é b y n e e x i s t o v a l y, k d y b y n e e x i s t o v a l y n a p. d r o g y. ( M a je r a k o l., , s. 1 9 ) S p e c i f ic k á P P R C H s e z a m u je n a : a ) v e o b e c no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e n o u b n é p o p u la c i, b ) s e le k t iv n í p r i m á r n í p r e v e n c i u r e n o u je d i n c m, k t e í ma j í z v ý e n é r iz ik o p ít o mno s t i r iz ik o v é ho c ho v á n í, 15

16 c ) in d ik o v a no u p r i má r n í p r e v e n c i u r e no u je d i n c m, u k t e r ýc h je v e z v ý e n é m í e p ít o mn o r i z ik o v é c ho v á n í. ( Z a v a d i l, E x n e r o v á, ) P r e v e n c e s e l e kt i v n í J e z a c í le n a n a o h r o e n é s k u p in y, u k t e r ýc h lz e p e d p o k lá d a t z v ý e n o u mo no s t r iz ik o v é ho c ho v á n í, n e n í p o s k yt o v á n a p lo n v e m d t e m. T a t o h la d i n a p r e v e n c e v y a d u je u r it o u v y í e r u d ic i a k v a l i f ik a c i p o s k yt o v a t e le p r e v e nt iv n í a k t iv it y. P r o g r a m y v y a d u j í in d i v id u á ln í p ís t u p a js o u n á r o n j í n a a s. ( P ib y lo v á, ) P r e v e n c e i n d i ko v a n á P r e v e n c e in d ik o v a n á s e z a b ýv á j i v z n ik l ý m i p o t í e m i n a p. v t íd ma t e s k é k o l y. J e z a c í le n a n a o hr o e n é je d i n c e, k t e í v yk a z u j í z n á mk y r iz ik o v é ho c h o v á n í ( n e z d r a v é v z t a h y v e t íd ). C í le m je s n í it v ýs k yt r iz i k o v é ho c ho v á n í a z m ír n it v z n ik lé n á s le d k y. V r á mc i i n d i k o v a n é p r e v e n c e b ý v a j í p o s k yt o v a t e l i p r e v e nt iv n íc h a k t i v it n a p. p e d a g o g ic k o - p s yc h o lo g ic k é p o r a d n y. ( P ib y lo v á, ) N e s p e c i f i c ká p r e v e n c e N e s p e c i f ic k á f o r ma p r e v e n c e r iz ik o v é h o c ho v á n í s e p o d le M a je r a a k o l. ( ) z a m u je n a p o d p o r u z d r a v é h o iv o t n íh o s t y lu, o b e c no u p r e v e n c i k r i m i n a l it y a r iz ik o v é ho c ho v á n í. T yt o p r o g r a m y b y e x i s t o v a l y a b y l y á d o u c í i v p íp a d, e b y n e e x is t o v a l y n a p ík la d d r o g y. J e n e j a s t j i s m o v á n a d o v o ln o a s o v ýc h a k t iv it. Z a je j í c í l m e me p o v a o v a t v yt vo e n í s ít d o s t u p n ýc h a t r a k t iv n íc h s l u e b, k t e r é p is p j í k e s m y s lu p ln é mu a e f e k t iv n í mu t r á v e n í v o l n é h o a s u d t í a mlá d e e. Z a v a d i l a E x n e r o v á ( ) n a v íc u v á d j í p r e v e n c i v r o d in. 16

17 D le M M T ( ) je p r i má r n í p r e v e n c e v ýc h o v a k e z d r a v é mu iv o t n í mu s t y lu a k r o z v o j i p o z it iv n í h o s o c iá l n í h o c h o v á n í a r o z vo j i p s yc h o s o c iá l n í c h d o v e d no s t í a z v lá d á n í z á t o v ýc h s it u a c í o s o b no s t i. D le M M T ( ) : P r i m á r n í p r e v e n c í r o z u m í m e v e k e r é k o n k r é t n í a k t i v i t y r e a l i z o v a n é s c í l e m p e d e j í t p r o b l é m m a n á s l e d k m s p o j e n ý m s r i z i k o v ý m i p r o j e v y c h o v á n í, p í p a d n m i n i m a l i z o v a t j e j i c h d o p a d a z a m e z i t j e j i c h r o z í e n í. S n a ho u je z a me z it u c o n e jv y í h o p o t u o s o b t o mu, a b y s e u n ic h v ýr a z n j í p r o je v y r iz ik o v é h o c ho v á n í v b e c o b je v i l y. ( M M T, ) 1. 4 Z á kl a d ní p oj e t í a c íl e p r og r a m p r i m ár ní p r e v e nce r i zi kov é h o c hov á ní P r i m á r n í p r e v e n c e p r o l a v n a í z e m i p o r o c e v e l m i r y c h l ý m i a v ý r a z n ý m i z m n a m i. O u r i t é s t a b i l i z a c i a s y s t e m a t i z a c i m e m e h o v o i t a v p o s l e d n í c h p i b l i n 6 l e t e c h ( ) P o j m e m r i z i k o v é c h o v á n í n a h r a z u j e m e d o p o s u d p o u í v a n ý t e r m í n s o c i á l n p a t o l o g i c k é j e v y. ( M io v s k ý a k o l., , s. 2 3 ) D o k o n c e p t u r iz ik o v é ho c ho v á n í m e me z a h r n o u t : ik a n u a n á s i l í v e k o lá c h v e t n d a l íc h f o r e m e x t r é mn a g r e s iv n í h o je d n á n í, z á k o lá c t v í, u ív á n í n á v yk o v ýc h lá t e k, n e lá t k o v é z á v is lo s t i ( g a mb l i n g, n e t o lis mu s, a t d. ), u ív á n í a n a b o l ik a s t e r o id, o b e c n k r i m i n á ln í je d n á n í, s e x u á ln í r iz ik o v é c h o v á n í, v a n d a l i s mu s, x e n o f o b i i, r a s is mu s, i n t o le r a n c i a a nt is e m it is mu s, k o me r n í z n e u í v á n í d t í, t ýr á n í a z n e u ív á n í d t í a t d. Z a p r e v e n c i r iz ik o v é ho c ho v á n í p o v a u je me p o d le M io v s k é ho ( , s. 2 4 ) : J a k é k o l i t y p y v ý c h o v n ý c h, v z d l á v a c í c h, z d r a v o t n í c h, s o c i á l n í c h i j i n ý c h i n t e r v e n c í s m u j í c í c h k p e d c h á z e n í v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í, z a m e z u j í c í c h j e h o d a l í p r o g r e s i, z m í r u j í c í c h j i e x i s t u j í c í 17

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu

Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Moţnosti prosazení začínající rockové kapely na hudebním trhu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D.

DROGY A MLÁDEŽ A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER. V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T O R O V Á, P h D. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DROGY A MLÁDEŽ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A U T OR: BOHUMIL N E U BAUER V E D O U C Í P R Á C E : P h D r. J A N A K A N T

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Pastýři pospíchali a nalezli Marii a Josefa a děťátko položené v j eslích. E vang elij ní Časopis př e r ov sk éh o děk an á t u B etlém ob sahu j e vš echno, co j e potřeb a, j e opravdový, prostě fu

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva

SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd. Výzkumná zpráva SOCIOKLIMA komplexní online diagnostika ²kolních t íd mapování vztah ve ²kolní t íd Výzkumná zpráva Výsledky dotazníkového ²et ení sociálního klimatu pomocí online mapování vztah ve skupinách za vyuºití

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 R O SA centrum pro týran é a osamělé ženy Výroční zpráva za rok 212 www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz info@rosa-os.cz tel.: 241432466 Vážení přá telé, Dovolte mi pod ěkova t Vám vš em, kte ří js te nás

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika Výro ní zpráva za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha, 2013 O B S A H 1. POSTAVENÍ A ÚKOLY SZÚ V OCHRAN A PODPO E VE EJNÉHO ZDRAVÍ...3

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více