2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU"

Transkript

1 èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická a efektivní obsluha *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcem produktù rodiny System je firma ITFutuRe s.r.o., produkt je podle požadavkù zákazníkù vyvíjen od roku *) podpora, servis, aktualizace vývoj dle požadavkù zákazníkù Více informací a kontakty na autorizované partnery

2 System - komplexní øešení pro Pohodu System je komplexní balík vzájemnì spolupracujícího programového vybavení úzce propojeného *) s ekonomickým systémem Pohoda, který je urèen pro optimalizaci a usnadnìní zejména skladových, ale i úèetních operací. **) Software je vyvíjen dle požadavkù zákazníkù od roku 2006, do záøí 2014 pod obchodním názvem PHsystem a PHmobile, aktuálnì jej aktivnì využívá mnoho firem, od malých eshopù, po velké distribuèní firmy, v Èechách i na Slovensku. V tomto katalogu naleznete dùležité informace o základních souèástech systému, které je možné poøídit také prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù v ÈR i SR, kteøí jsou schopni Vám vedle samotného vybavení poskytnout prezentaci a školení, ale také konzultace a øadu vlastních nadstavbových øešení nad Pohodou. Uvítáme každou pøipomínku i námìt pro další rozšíøení funkènosti systému - snažíme se vždy veškeré úpravy zapracovávat do aktuální verze, aby úpravy i nové funkce byly k dispozici všem uživatelùm systému. Naším dùležitým cílem je i jednoduché nasazování a licencování systému, proto jednotlivé aplikace poøídíte vždy se všemi možnými funkcemi, které odpovídají dané øadì Pohody, není potøeba zvláš dokupovat modul inventur, modul umístìní apod. Jednotlivé souèásti systému mají za cíl co nejvíce usnadnit logistické procesy ve firmì, od objednání zboží, pøes jeho oznaèení pøi pøíjmu èi výrobì, pokroèilou evidenci skladové pozice až po správu objednávek a expedici zboží spojenou s oznaèováním dle požadavkù odbìratelù a následnou elektronickou archivaci vystavených dokladù. Samostatnou skupinou jsou podpùrné technické nástroje a jednoúèelové aplikace zejména pro úèetní firmy - zde jsou uvedeny pouze nìkteré námi vyvinuté aplikace, uvádíme je jako ilustraci toho, èím se zabýváme. "Jedinì takové øešení, které práci usnadòuje, má smysl, proto jsme rádi, že mùžeme pomáhat našim zákazníkùm šetøit vzájemnou spoluprací síly i prostøedky a pøispívat tak ke spoleènému rùstu." Ing. Záviš Jirásek, jednatel spoleènosti vývoj software, obchod "Spokojené zákazníky dìlá hlavnì funkèní systémové øešení, proto si zakládáme na kvalitní podpoøe svých produktù a dlouhodobé spolupráci, která nás tìší. Nejlepší pohled je pøeci na dobøe odvedenou práci." Martin Kašpar, jednatel spoleènosti vývoj software, technická podpora *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. **) Ke zmìnì obchodního názvu skupiny produktù z PHsystem na System došlo po vzájemné dohodì s majitelem ochranné známky PH. Jedná se pouze o zmìnu názvu produktu, vše ostatní zùstává zachované.

3 Mobile - terminály do skladu i terénu on-line/off-line øešení pro POHODU aktuální data, okamžité odezvy pøipojení pøes WiFi, GSM pøesná identifikace zboží *) podpora, servis, aktualizace zrychlení a zefektivnìní skladových operací možnost zákaznických úprav na míru Mobile je komplexní øešení do mobilních terminálù i napø. stanic s dotykovou obrazovkou a pøipojenou èteèkou èárového kódu. Pokrývá celou øadu skladových procesù - od pøíjmu, pøes pøevody a expedici zboží, kontroly dokladù pomocí èárových kódù až po inventury a inventurní seznamy. Najde uplatnìní od malých eshopù pro vykrývání objednávek pøi expedici až po velké firmy a napø. evidenci skladových pozic N:N. Dokáže pracovat jak on-line ve skladu,tak off-line v terénu (vèetnì tisku dokladù). Hlavní vlastnosti: - možnost zápùjèky systému k testování (SW + HW) - on-line komunikace s Pohodou, vždy aktuální data v ruce, - možnost práce offline pro napø. prodej v terénu, - použití cizích mìn, èíselných øad, støedisek, zakázek,... - okamžitý pøenos dokladu do Pohody po dokonèení - ceny, cenové hladiny, individuální slevy - podpora evidenèních èísel vèetnì jejich inventury - zakládání zákazníkù dle ARESu - pøipojení vah a dalších periferií, - automatický tisk dokladu po dokonèení i zpìtnì - možnost pøipojení mobilní (bluetooth) úètenkové tiskárny - podpora vážených a složených èárových kódù (EAN128) - variabilní a pøehledné nastavení, optimalizace firemních procesù - využití èárových kódù k identifikaci zboží i dokladù (1D i 2D) - kontrola všech dokladù v Pohodì vèetnì záznamu o kontrole - propracovaný výdej/pøíjem z objednávky, tolerance (vážené zboží) - možnost pøihlašování uživatelù pomocí jména a hesla nebo PINu mobile Typická nasazení: - velkoobchody (pøedpøíjemky, kontrola dokladù) - e-shopy (vykrývání objednávek, kontroly dokladù) - maloobchodní øetìzce (pøevodky, inventury) - distribuèní spoleènosti (etiketování, expedice) - mobilní prodej a rozvoz (off-line øešení s tiskem) *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. inventury pøíjemky výdejky výroba nabídky pøevodky balní listy objednávky kontrola zboží daòové doklady inventurní seznamy pøíjem z objednávky výdej na objednávku bezdrátový skener èár. kódu kontrola vystavených dokladù mobilní prodej a sbìr objednávek evidence umístìní zboží ve skladu (E1) øešení komisních skladù (knihkupectví)

4 Label - Etiquette - štítkování zásob Aplikace Label je urèena pro tisk etiket na zboží podle hotových dokladù v Pohodì. Používá se tedy napø. pro vytištìní etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní pøíjemky (samozøejmì s možností ruèní úpravy tištìného množství) nebo tøeba v pøípadì, že zboží dodáváte napø. do øetìzce a ten vyžaduje speciální formu znaèení zboží (dodavatelský kód, "vyrobeno pro Tesco Stores ÈR a.s." apod.) Pracuje i s dalšími mìrnými jednotkami, umí kombinovaný tisk na rùzné tiskárny, takže napø. po každých 10 ks zboží vytiskne jiný štítek na karton a po 15 kartonech vytiskne další štítek na paletu. Na štítku je možné uvést i údaje z pùvodního dokladu, což je potøeba napø. v oblasti automotive - GTL a VDA štítky. Podporuje generování èárových kódù EAN128. Aplikaci je možné poøídit jako bezplatné pøíslušenství systému mobilních terminálù Mobile nebo zakoupit samostatnì. Etiquette je intuitivní nástroj pro okamžitý tisk štítkù pøi pøíjmu nebo výrobì, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkùm provozu a je optimalizován pro dotykové displeje. Samozøejmostí je on-line napojení na Pohodu a okamžité vytváøení dokladù (pøíjemka / výrobní list). Umožòuje i práci s dalšími mìrnými jednotkami, souètové etikety, generování šarží/výrobních èísel, generování složených èárových kódù EAN128 dle zadaných pravidel vèetnì evidence obalù SSCC. label Je podporován tisk na všechny typy štítkových tiskáren, návrh etiket se provádí v grafickém designéru podobném ReportDesigneru, který je souèástí Pohody. etiquette Souèástí je specializovaný režim výroby, který poslouží k oznaèování výrobkù a jejich balení na konci výrobních linek a tisk napø. kartonových a paletových souètových etiket. Možnost efektivní práce pøi pøipojení váhy (automatický tisk po ustálení) a odlepovaèky (poèítání odlepených etiket).

5 Group - Cron - speciální nástroje Aplikace Group slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo èásteènì vykrytých objednávek jednoho odbìratele do souhrnných pøijatých objednávek dle zadaných kritérií. Uplatnìní nalezne napøíklad v provozech, kde odbìratelé zasílají objednávky prùbìžnì a je potøeba je hromadnì odbavit nebo v situacích, kdy je potøeba po nìjaké dobì provést shrnutí objednávek, aby se na nìjakou nezapomnìlo. Sjednocení lze provádìt automaticky napøíklad každé ráno dle již døíve definovaného nastavení a docílit tím pøipravenosti pro vykrývání objednávek skladníky každý den. Dùležitou souèástí je oznaèování pùvodu položek novì založených objednávek a zároveò oznaèování sjednocených položek pøímo do volitelných parametrù nebo poznámek položek. Aplikace sdruží položky z více objednávek do jedné a totožné položky (stejná cena, mìna, kód, DPH, sleva...) sjednotí na jeden øádek. Group lze také nadefinovat v pøípadì Pohody E1 jako Externí nástroj a spouštìt jej tak pøímo z Pohody z agendy pøijatých objednávek a využít pøitom nadefinované nebo aktuální filtry a tím sjednotit napøíklad jen zobrazené objednávky nebo objednávky Cron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL). Lze nadefinovat rùzné dotazy, které lze spouštìt z pøíkazového øádku, z externích nástrojù Pohody E1, z naplánovaných úloh nebo mùže bìžet jako služba a nadefinované dotazy provádìt v nastaveném intervalu. group Používá se pro administraci DB nebo napø. pro automatizaci: Samotná aplikace je bezplatná, ale návrh konkrétních dotazù pro požadované operace mùže být Vaším dodavatelem zpoplatnìn. cron - zamykání dokladù urèitý èas hodiny po jejich uložení, - generování dostupnosti zboží podle vydaných objednávek, - synchronizace bìžnì nesynchronizovaných položek mezi sklady, - vracení triggerù do DB po její údržbì, - mazání historie dokladù po urèité dobì, - nebo cokoliv dalšího, realizovatelného pomocí SQL dotazu.

6 Archive - Query - Scanner Aplikace Archive je automatický nástroj pro elektronickou archivaci dokumentù z Pohody. Archivovat lze dle nìkolika splòených podmínek, samozøejmostí je opakované ukládání zmìnìných dokumentù (hlídaná pole pro zmìnu jsou definovatelná) a oznaèování již provedených exportù. Pojmenování vytvoøených souborù lze definovat rùznými zpùsoby. Exporty lze provádìt na místní disk i na FTP (SFTP). archivace dle rùzných parametrù výstupní formát do PDF podpora, servis, aktualizace zákaznické úpravy na míru Pro export do PDF využívá originální, upravené i uživatelské sestavy pøímo z programu Pohoda. Lze nastavit pravidla pro archivaci, takže doklad se po editaci vyexportuje znovu v aktuální podobì. Archivaci lze provádìt ruènì nebo naplánovat dávkový export automaticky napø. každých 5min Scanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému Mobile. Umožòuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou èteèku èárových kódù. Je neocenitelným pomocníkem zejména pøi zavádìní èárových kódù do Pohody, kdy jeden uživatel vyhledává položky v Pohodì a druhý je fyzicky ve skladu a spoleènì pak èárové kódy pomocí Scanneru pøiøazují zásobám. Tato funkènost není nijak vázána na Pohodu, jednoduše naskenovaný kód vkládá na poèítaèi se spuštìným Scannerem tak, jako by byl vy ukaný na klávesnici. archive PHarchive má využití od stále více vyhledávané elektronické archivace úèetních dokladù až napøíklad po export dokladù souvisejících s objednávkou na e-shop, aby byly k dispozici zákazníkùm ke stažení. Aplikace Query je urèena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním. Podle PLU, kódu, èárového kódu nebo názvu lze najít zásobu a zobrazit její stav na všech skladech (párováno podle kódu) spolu s cenou a dalšími parametry. Aplikace je pro uživatele Mobile bezplatná nebo ji lze poøídit samostatnì. Pro komunikaci s Pohodou využívá System Server. query scanner Jde také definovat rùzné prefixy a suffixy k samotnému kódu,aby se napø. záznam hned uložil apod. Také je možné nastavit jednotlivým PC stanicím adresy a v terminálu zadat, na který PC se má kód zaslat (tj. spárovat terminály s konkrétními poèítaèi)

7 Billing - Import - pro úèetní firmy Billing je jednoduchá aplikace, která je urèena zejména úèetním firmám, které poskytují své služby svým klientùm a slouží k vytvoøení jednoduchého a rychlého pøehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za urèité období. Jedná se o služby napø. poèet zadaných daòových dokladù, øádkù úèetního deníku nebo pokladny. Jednotlivé služby pro klienty je možné ocenit pomocí standardních nástrojù Pohody, tj. stanovit rùzné ceny pro rùzné zákazníky vèetnì individuálních cen. Výstupem mùže být pøehled na obrazovce, nebo pøijatá objednávka èi výdejka pøímo ve Vaší Pohodì. Systém umožòuje i provoz ve složitìjším prostøedí, kdy Vaše Pohoda je na centrální poboèce a statistiky o poskytovaných službách je tøeba získat z dalších poèítaèù èi serverù v síti, kde jsou nainstalované samostatné instalace Pohody. Speciální aplikace Import, poslouží zejména úèetním firmám, které zpracovávají úèetnictví svým zákazníkùm, kteøí evidují pohledávky a závazky jiným úèetním, fakturaèním nebo jinak specializovaným software s možností exportu dat. e Umožòuje importovat položky do adresáøe, faktury vydané i pøijaté, definovat napø. rùzné pøedkontace a èíselné øady podle èíselných øad pùvodních dokladù. Futu I Futu s u pl billing Protože je celá øada úèetních programù a také každý má jiná pravidla pro import dokladù, pøedpokládá se uzpùsobení importu pøi nasazování podle požadavkù konkrétního zákazníka. s u pl import

8 ExternalStore - automatická pøefakturace ExternalStore je užiteèná utilita pro firmy, které mají jeden centrální sklad, ale pøitom zboží prodávají pomocí rùzných dalších úèetních jednotek. Velmi zjednoduší centralizaci dostupnosti zboží a pøefakturaci mezi jednotkami. Je to napøíklad situace, kdy firma dodává jak na èeský, tak na slovenský trh, má nìkolik eshopù napojených na hlavní sklad, vše expeduje ze stejného, èeského skladu, ale na Slovensko prodává (fakturuje) pøes svoji dceøinnou firmu, která používá slovenskou Pohodu. Aplikace zajistí, že zboží vydané z vedlejší jednotky se zablokuje na hlavním skladu (pøevede na sklad blokací), tím se správnì upraví skladová dostupnost na hlavním skladu. Poté se jednou dennì blokované zboží vyfakturuje - faktura se vytvoøí jako vydaná faktura v hlavní jednotce a jako pøijatá v dceøinné jednotce. Doplòkovými službami jsou synchronizace karet mezi tìmito jednotkami, stahování ceníku pro pøefakturaci, synchronizace èárových kódù a další. extstore Protože se jedná o specializovanou aplikaci, pøedpokládá se, že budou potøeba rùzné úpravy pro nasazení v konkrétním provozu. Poznámky:

9 Modelové situace, reference Elektronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuje zboží od rùzných dodavatelù, vìtšina zboží má již èárový kód, který lze použít. Na to zboží, které nemá, dotiskuje (ale nemusí) èárové kódy pomocí Label. Pøijatou objednávku tak, jak je zvyklá, pøed expedicí pøeklápí do vydané faktury a tu dává skladníkovi k vychystání. Je to zabìhlý systém a není potøeba jej mìnit, protože se vždy expedují pouze kompletní objednávky. Skladník pomocí Mobile naète èíslo faktury (které je vytištìno na upravené sestavì ve formì èárového kódu), "odpípá" položky pomocí èárových kódù na zboží, pøípadnì ruènì potvrdí ty položky, které èárové kódy nemají. Do Pohody se následnì ke konkrétní faktuøe zaznamená jméno skladníka, èas kontroly, výsledek (zda byla kompletní èi ne) a poznámka. Stejným zpùsobem lze kontrolovat i pøíjemky, výdejky, objednávky a další doklady v Pohodì. Dovozce, distributor Firma používá Pohodu SQL nebo E1, z velké èásti dováží zboží ze zahranièí èi nakupuje pøímo od výrobcù. Nìkteøí výrobci pøistoupili na požadavek a oznaèují tak zboží již podle potøeb firmy, ale u nìkterých to není technicky øešitelné, proto firma pøi vstupu povinnì dotiskuje štítky pro zboží (Label, Etiquette), které není oznaèeno spolehlivì nebo vùbec. U nìkterých položek, které se obvykle vzhledem k povaze firmy coby distributora prodávají po kompletních obchodních baleních, se dotiskují èárové kódy na kartony, aby se usnadnil následný výdej. Díky velkému pohybu zboží firma využívá agendy Vydaných objednávek a pøi pøíchodu zboží pomocí Mobile již pøijímá do agendy Pøíjemek, tím kontroluje zda došlé zboží odpovídá objednávce, ale mùže podle nastavení i daná množství upravit (pokud dojde napø. vìtší množství, nebo je potøeba evidovat i obalové materiály, které v objednávce samozøejmì nebyly). Firma má také pomìrnì rozsáhlé sklady a èasto najímá brigádníky pro vykrytí sezónních špièek, proto eviduje také umístìní zboží ve skladu, a to tak, že jedna položka zboží mùže být na více pozicích a také v jedné pozici mùže být více druhù zboží. K tomu je vyžadována Pohoda E1, protože pro uložení dat slouží Uživatelská agenda. Po pøíjmu zboží tak skladníci snadno zboží rozvezou do stávajících pozic nebo urèí pro dané zboží pozice nové - vše pomocí mobilního terminálu. Pokud potøebují v prùbìhu rozvozu pøerovnat i jiné položky, aby si udìlali místo na nové, nic jim v tom nebrání, obsluha je velmi jednoduchá. V Pohodì pak lze snadno zjistit statistíky a pøi volné kapacitì napø. optimalizovat (sestìhovávát). Protože u nich velkoobchodní zákazníci objednávají prùbìžnì a také se zboží prùbìžnì vykrývá, nelze již snadno od poèítaèe vytváøet skladové doklady (výdejky, faktury). Skladníci tak dostanou vždy jednu konkrétní objednávku k vykrytí, to si pomocí Mobile naètou a vydávají zboží, opìt mohou dodat nad rámec objednávky napø. obalové materiály, nebo pouze pøibližná množství (dle zadané tolerance), protože prodávají i vážené položky. Vytvoøí se výdejka èi faktura s vazbou na objednávku. Po vytvoøení faktury se tato automaticky pomocí Archive vyexportuje do formátu PDF a odešle ne eshop, kde se spáruje s objednávku a zákazník tak má okamžitì dokument ke stažení. Pokud distributor vykrývá z jednoho centrálního skladu dodávky do zahranièí, obvykle k tomu používá místní dceøinné firmy a pomocí ExternalStore mùže pøefakturaci a synchronizaci mezi jednotkami tìchto firem automatizovat. Specializovaný velkoobchod (elektro, kanceláøské potøeby,...) Firma provozuje specializovaný obchod s elektroinstalaèním materiálem nebo napø. kanceláøskými potøebami. Má mnoho položek zboží a mnoho variant, zákazníci si proto zboží chodí vybírat pøímo na místo. Potøebují také, aby jim byl prodejce nápomocen s pøípadným výbìrem zboží. Pøi pøíchodu zákazníka se jej ujme prodavaè s mobilní terminálem, vybere jej z adresáøe nebo založí dle ARESu, prochází spolu regály a vybírají vhodné položky, zákazník si je zrovna rovná do košíku. Pokud je to vše, prodavaè doklad z terminálu dokonèí a u východu ze skladu pøedá zákazníkovi automaticky vytištìný doklad, nemusí po celou dobu pøijít k poèítaèi.

10 Modelové situace, reference Potravináøská výroba Specifikem firmy zabývající se potravináøskou výrobou je nutnost oznaèování vlastního zboží také šaržemi a expiracemi, èasto také evidence rùzných obchodních balení (mìrných jednotek) a dalších logistických údajù (SSCC pro evidenci palet apod.). Firma na jedné stranì standardnì pomocí Mobile eviduje pøíjem surovin, pohyb polotovarù mezi provozními sklady, vyøazování expirovaných surovin a výrobkù a expedici finálních výrobkù. Uprostøed procesu však používá Etiquette, který je umístìn v boxu s dotykovým displejem na konci výrobní linky, kde pracovníci každou vyrobenou jednotku/balení/karton oznaèí štítkem obsahujícím potøebné údaje (šarže, expirace, logistické údaje øetìzce, pro který je zboží vyrábìno, skladovatelnost,...), zapsané také pomocí èárového kódu (EAN128) a to buï v 1D nebo 2D provedení. Samozøejmostí je i možnost pøipojení váhy pro oznaèování vážených produktù (obvykle napø. farmáøské produkty, bourání masa). Zejména farmáøi mají malé prodejny se svými produkty, kde však pøi prodeji potøebují také evidovat šarže a to pomocí jednoho naètení kódu. Protože toto Pohoda ani s pøipojenou èteèkou neumožòuje (ètení složených kódù EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nebo stacionární terminál s Mobile a s pøipojeným zákaznickým displejem (tablet s OS Android) a tím plnì nahradí pokladnu. Terminál zároveò využijí pro skladové operace - vyøazování expirací, inventury apod. Mobilní prodej, rozvoz V poslední dobì se stále více rozšiøuje mobilní prodej z vozu, jak pøímý rozvoz zákazníkùm, tak napø. úèast na farmáøských trzích, výstavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidel, které na zaèátku trasy pomocí on-line terminálu naloží (sezóna, pøedobjednávky, statistiky,...) naloží, øidièi si nasynchronizují svùj sklad do terminálu pro práci off-line a vyrazí na trasu. Cestou objíždìjí zákazníky, na místì z terminálu vystavují výdejky / daòové doklady, které zároveò tisknou na úètenkové tiskárny. Jakmile se dostanou zpìt na centrálu nebo napø. mají v terminálu datovou SIM kartu, poøízené doklady odešlou do Pohody a nasynchronizují si aktuální data. I v režimu off-line je možné se doèasnì pøipojit k serveru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-line režimu v terénu jsou komisní sklady u zákazníkù, kdy pomocí terminálu lze jak navádìt a stahovat zboží do a z komise (pøevodky mezi sklady), tak také lze pomocí inventurního seznamu provést inventuru pøímo u komisního partnera a rozdíly pak nafakturovat (odpadne tak problematické komisní hlášení, se kterým partneøi èasto manipulují). Výroba prùmyslového zboží Výrobní firmy potøebují evidovat nejen výrobu finálních výrobkù, ale také pohyby základního materiálu a polotovarù mezi provozními sklady. Proto používají mobilní terminály s Mobile pro výdej komponent ze skladu materiálu a vracení nepoužitého materiálu èi hotových polotovarù. Protože na výrobních skladech zùstavá i urèitá základní zásoba nejpoužívanìjšího materiálu, lze kdykoliv provést inventuru na jakémkoliv ze skladù. Samozøejmì se používá i pøevod hotových výrobkù na sklad expedice, opìt pomocí mobilních terminálù a finální výrobky a polotovary lze oznaèovat Etiquette. Øada výrobcù také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jsou výrobci, ale na trh zboží uvádí prostøednictvím svých odbìratelù a jejich jménem a s využitím jejich znaèky. Proto stejné zboží je možné zakoupit v rùzných zejména øetìzcích pod rùznými znaèkami. Pro výrobce to znamená potøebu zboží oznaèit až pøi konkrétní expedici, štítkem v potøebném designu a s odpovídající znaèkou zákazníka. K tomu lze jednoduše využít Label, který vytiskne odpovídající poèty etiket podle již vystavené výdejky. Úèetní firma Úèetní firma poskytuje své služby celé øadì zákazníkù, s nìkterými má nasmlouvány konkrétní ceny jednotlivých úèetních operací, s jinými je dohodnuta na urèitém paušálu za dané období. V obou pøípadech však je dùležité umìt vyèíslit náklady pomocí statistiky skuteènì pro klienta odvedené práce - zadaných dokladù, položek. Toto usnadní aplikace Billing. V pøípadì nejen velkých zákazníkù se firmì vyplatí nasadit Import, který dokáže nejvìtší objemy dat pøenášet do Pohody z rùzných dalších specializovaných systémù (úèetních, fakturaèních, výrobních,...).

11 Doporuèené hardwarové vybavení Protože k provozu našich øešení jsou potøeba také rùzné další zaøízení, uvádíme zde výbìr doporuèeného a osvìdèeného HW, který byl dùkladnì otestován s aplikacemi System. Samozøejmì se nejedná o jediná možná zaøízení, naše aplikace budou pracovat s témìø jakýmkoliv zaøízením splòujícím dané požadavky, proto se o výbìru konkrétního vybavení vždy domluvte se svým dodavatelem. Výrobce Systemu je zároveò výhradním dovozcem mobilních terminálù Chainway do ÈR a SR a nabízí tato zaøízení za zvýhodnìných podmínek svým zákazníkùm, a to i prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù. Mobilní terminály Chainway a pøíslušenství C nejlepší pomìr cena/výkon Šikovný terminál nejen pro použití s aplikací Mobile, lehký do ruky, vybavený "znaèkovými" komponentami (ètecí moduly Symbol, komunikace Murata a CSR). Standardní výbavou je 1D laserový skener nebo 2D imager, WiFi a Bluetooth, volitelnì GPRS. Jde tak použít jak on-line ve skladu, tak i offline v terénu s pøipojenou úètenkovou tiskárnou XT4131A. Displej má úhlopøíèku 2,8" a celý terminál váží i s baterií ménì než 300g, rozmìry jsou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru je 3.200mAh, výdrž je tak dostateèná. C vìtší terminál s vìtším množstvím pøíslušenství Podobnì vybavený terminál jako C2000, jen s vìtším displejem (3,2") a vìtší kapacitou akumulátoru (4.000mAh). Hlavní výhodou C5000 je pouzdro za opasek, které je ve standardní výbavì, a volitelný dobíjecí stojánek pro snazší dobíjení. Terminál je možné kromì možností C2000 vybavit také napø. GPS modulem, RFID moduly v rùzných pásmech, èteèkou otisku prstu, žádnou z tìchto funkcí však Mobile v tuto chvíli nevyužívá. Základem pro spolehlivý on-line provoz Mobile je kvalitní WiFi sí a pomocí zaøízení øady UniFi od Ubiquity Networks lze vybudovat spolehlivou a cenovì dostupnou øízenou WiFi sí podporující plnohodnotný roaming, kterou lze snadno konfigurovat a škálovat. XT4131A - úètenková tiskárna pro mobilní prodej Akumulátorová termotiskárna na úètenky šíøe 80mm, pøipojuje se k mobilnímu terminálu pomocí rozhraní Bluetooth. Vhodná pro použití s Mobile v režimu offline pøi ambulantním prodeji, rozvozu zboží. Pomocí Mobile umí tisknout i grafické logo, napø. razítko a podpis apod. Je vyrobena z lehkého kovu a plastu, je tedy dostateènì odolná. Na jedno nabití vydrží cca úètenek, což by v bìžnì mìlo staèit. Velmi se osvìdèily tiskárny výrobce TSC, který nabízí celou øadu modelù za zajímavé ceny, od jednoduchých tiskáren pro obèasný tisk po robustní tiskárny urèené pro prùmyslové nasazení a s øadou pøíslušenství. Další osvìdèené pøíslušenství Bezdrátová sí Tisk štítkù Dotykové monitory Pro etiketování ve výrobì Etiquette nebo stacionární použití Mobile je potøeba použít odolný a spolehlivý dotykový displej, pøípadnì celý terminál. Výrobcem takových zaøízení je firma Partnertech.

12 Snažíme se pracovat tak, aby Vám i nám zbyl èas i na rodinu a zábavu a už 8 let to takto zdá se vychází, tak pojïme spoleènì dál. Váš tým Futu I Futu e Váš dodavatel:

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2013 ONI Profesional. NAM technology. Využití systému monitorování vozidel On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému.

NAM technology. Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Popis služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Docházka v terénu Havárie hoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému.

Využití systému sledování vozidel. Partnerský systém bezpečnostních agentur. Schéma fungování služeb. Ceník komponent ONI systému. On-line Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba Krádež auta Krádež kol Služební km Soukromé km Bezpečnost Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování Aktivní střežení

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

PROCE55 Warehouse. Přehled

PROCE55 Warehouse. Přehled Přehled Obsah Představení PROCE55 Warehouse... 3 Integrace PROCE55... 4 PROCE55 Scheduling... 4 PROCE55 Maintenance... 4 PROCE55 Quality... 4 Specifické vlastnosti PROCE55 Warehouse... 5 Flexibilní struktura

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více