2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU"

Transkript

1 èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická a efektivní obsluha *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcem produktù rodiny System je firma ITFutuRe s.r.o., produkt je podle požadavkù zákazníkù vyvíjen od roku *) podpora, servis, aktualizace vývoj dle požadavkù zákazníkù Více informací a kontakty na autorizované partnery

2 System - komplexní øešení pro Pohodu System je komplexní balík vzájemnì spolupracujícího programového vybavení úzce propojeného *) s ekonomickým systémem Pohoda, který je urèen pro optimalizaci a usnadnìní zejména skladových, ale i úèetních operací. **) Software je vyvíjen dle požadavkù zákazníkù od roku 2006, do záøí 2014 pod obchodním názvem PHsystem a PHmobile, aktuálnì jej aktivnì využívá mnoho firem, od malých eshopù, po velké distribuèní firmy, v Èechách i na Slovensku. V tomto katalogu naleznete dùležité informace o základních souèástech systému, které je možné poøídit také prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù v ÈR i SR, kteøí jsou schopni Vám vedle samotného vybavení poskytnout prezentaci a školení, ale také konzultace a øadu vlastních nadstavbových øešení nad Pohodou. Uvítáme každou pøipomínku i námìt pro další rozšíøení funkènosti systému - snažíme se vždy veškeré úpravy zapracovávat do aktuální verze, aby úpravy i nové funkce byly k dispozici všem uživatelùm systému. Naším dùležitým cílem je i jednoduché nasazování a licencování systému, proto jednotlivé aplikace poøídíte vždy se všemi možnými funkcemi, které odpovídají dané øadì Pohody, není potøeba zvláš dokupovat modul inventur, modul umístìní apod. Jednotlivé souèásti systému mají za cíl co nejvíce usnadnit logistické procesy ve firmì, od objednání zboží, pøes jeho oznaèení pøi pøíjmu èi výrobì, pokroèilou evidenci skladové pozice až po správu objednávek a expedici zboží spojenou s oznaèováním dle požadavkù odbìratelù a následnou elektronickou archivaci vystavených dokladù. Samostatnou skupinou jsou podpùrné technické nástroje a jednoúèelové aplikace zejména pro úèetní firmy - zde jsou uvedeny pouze nìkteré námi vyvinuté aplikace, uvádíme je jako ilustraci toho, èím se zabýváme. "Jedinì takové øešení, které práci usnadòuje, má smysl, proto jsme rádi, že mùžeme pomáhat našim zákazníkùm šetøit vzájemnou spoluprací síly i prostøedky a pøispívat tak ke spoleènému rùstu." Ing. Záviš Jirásek, jednatel spoleènosti vývoj software, obchod "Spokojené zákazníky dìlá hlavnì funkèní systémové øešení, proto si zakládáme na kvalitní podpoøe svých produktù a dlouhodobé spolupráci, která nás tìší. Nejlepší pohled je pøeci na dobøe odvedenou práci." Martin Kašpar, jednatel spoleènosti vývoj software, technická podpora *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. **) Ke zmìnì obchodního názvu skupiny produktù z PHsystem na System došlo po vzájemné dohodì s majitelem ochranné známky PH. Jedná se pouze o zmìnu názvu produktu, vše ostatní zùstává zachované.

3 Mobile - terminály do skladu i terénu on-line/off-line øešení pro POHODU aktuální data, okamžité odezvy pøipojení pøes WiFi, GSM pøesná identifikace zboží *) podpora, servis, aktualizace zrychlení a zefektivnìní skladových operací možnost zákaznických úprav na míru Mobile je komplexní øešení do mobilních terminálù i napø. stanic s dotykovou obrazovkou a pøipojenou èteèkou èárového kódu. Pokrývá celou øadu skladových procesù - od pøíjmu, pøes pøevody a expedici zboží, kontroly dokladù pomocí èárových kódù až po inventury a inventurní seznamy. Najde uplatnìní od malých eshopù pro vykrývání objednávek pøi expedici až po velké firmy a napø. evidenci skladových pozic N:N. Dokáže pracovat jak on-line ve skladu,tak off-line v terénu (vèetnì tisku dokladù). Hlavní vlastnosti: - možnost zápùjèky systému k testování (SW + HW) - on-line komunikace s Pohodou, vždy aktuální data v ruce, - možnost práce offline pro napø. prodej v terénu, - použití cizích mìn, èíselných øad, støedisek, zakázek,... - okamžitý pøenos dokladu do Pohody po dokonèení - ceny, cenové hladiny, individuální slevy - podpora evidenèních èísel vèetnì jejich inventury - zakládání zákazníkù dle ARESu - pøipojení vah a dalších periferií, - automatický tisk dokladu po dokonèení i zpìtnì - možnost pøipojení mobilní (bluetooth) úètenkové tiskárny - podpora vážených a složených èárových kódù (EAN128) - variabilní a pøehledné nastavení, optimalizace firemních procesù - využití èárových kódù k identifikaci zboží i dokladù (1D i 2D) - kontrola všech dokladù v Pohodì vèetnì záznamu o kontrole - propracovaný výdej/pøíjem z objednávky, tolerance (vážené zboží) - možnost pøihlašování uživatelù pomocí jména a hesla nebo PINu mobile Typická nasazení: - velkoobchody (pøedpøíjemky, kontrola dokladù) - e-shopy (vykrývání objednávek, kontroly dokladù) - maloobchodní øetìzce (pøevodky, inventury) - distribuèní spoleènosti (etiketování, expedice) - mobilní prodej a rozvoz (off-line øešení s tiskem) *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. inventury pøíjemky výdejky výroba nabídky pøevodky balní listy objednávky kontrola zboží daòové doklady inventurní seznamy pøíjem z objednávky výdej na objednávku bezdrátový skener èár. kódu kontrola vystavených dokladù mobilní prodej a sbìr objednávek evidence umístìní zboží ve skladu (E1) øešení komisních skladù (knihkupectví)

4 Label - Etiquette - štítkování zásob Aplikace Label je urèena pro tisk etiket na zboží podle hotových dokladù v Pohodì. Používá se tedy napø. pro vytištìní etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní pøíjemky (samozøejmì s možností ruèní úpravy tištìného množství) nebo tøeba v pøípadì, že zboží dodáváte napø. do øetìzce a ten vyžaduje speciální formu znaèení zboží (dodavatelský kód, "vyrobeno pro Tesco Stores ÈR a.s." apod.) Pracuje i s dalšími mìrnými jednotkami, umí kombinovaný tisk na rùzné tiskárny, takže napø. po každých 10 ks zboží vytiskne jiný štítek na karton a po 15 kartonech vytiskne další štítek na paletu. Na štítku je možné uvést i údaje z pùvodního dokladu, což je potøeba napø. v oblasti automotive - GTL a VDA štítky. Podporuje generování èárových kódù EAN128. Aplikaci je možné poøídit jako bezplatné pøíslušenství systému mobilních terminálù Mobile nebo zakoupit samostatnì. Etiquette je intuitivní nástroj pro okamžitý tisk štítkù pøi pøíjmu nebo výrobì, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkùm provozu a je optimalizován pro dotykové displeje. Samozøejmostí je on-line napojení na Pohodu a okamžité vytváøení dokladù (pøíjemka / výrobní list). Umožòuje i práci s dalšími mìrnými jednotkami, souètové etikety, generování šarží/výrobních èísel, generování složených èárových kódù EAN128 dle zadaných pravidel vèetnì evidence obalù SSCC. label Je podporován tisk na všechny typy štítkových tiskáren, návrh etiket se provádí v grafickém designéru podobném ReportDesigneru, který je souèástí Pohody. etiquette Souèástí je specializovaný režim výroby, který poslouží k oznaèování výrobkù a jejich balení na konci výrobních linek a tisk napø. kartonových a paletových souètových etiket. Možnost efektivní práce pøi pøipojení váhy (automatický tisk po ustálení) a odlepovaèky (poèítání odlepených etiket).

5 Group - Cron - speciální nástroje Aplikace Group slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo èásteènì vykrytých objednávek jednoho odbìratele do souhrnných pøijatých objednávek dle zadaných kritérií. Uplatnìní nalezne napøíklad v provozech, kde odbìratelé zasílají objednávky prùbìžnì a je potøeba je hromadnì odbavit nebo v situacích, kdy je potøeba po nìjaké dobì provést shrnutí objednávek, aby se na nìjakou nezapomnìlo. Sjednocení lze provádìt automaticky napøíklad každé ráno dle již døíve definovaného nastavení a docílit tím pøipravenosti pro vykrývání objednávek skladníky každý den. Dùležitou souèástí je oznaèování pùvodu položek novì založených objednávek a zároveò oznaèování sjednocených položek pøímo do volitelných parametrù nebo poznámek položek. Aplikace sdruží položky z více objednávek do jedné a totožné položky (stejná cena, mìna, kód, DPH, sleva...) sjednotí na jeden øádek. Group lze také nadefinovat v pøípadì Pohody E1 jako Externí nástroj a spouštìt jej tak pøímo z Pohody z agendy pøijatých objednávek a využít pøitom nadefinované nebo aktuální filtry a tím sjednotit napøíklad jen zobrazené objednávky nebo objednávky Cron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL). Lze nadefinovat rùzné dotazy, které lze spouštìt z pøíkazového øádku, z externích nástrojù Pohody E1, z naplánovaných úloh nebo mùže bìžet jako služba a nadefinované dotazy provádìt v nastaveném intervalu. group Používá se pro administraci DB nebo napø. pro automatizaci: Samotná aplikace je bezplatná, ale návrh konkrétních dotazù pro požadované operace mùže být Vaším dodavatelem zpoplatnìn. cron - zamykání dokladù urèitý èas hodiny po jejich uložení, - generování dostupnosti zboží podle vydaných objednávek, - synchronizace bìžnì nesynchronizovaných položek mezi sklady, - vracení triggerù do DB po její údržbì, - mazání historie dokladù po urèité dobì, - nebo cokoliv dalšího, realizovatelného pomocí SQL dotazu.

6 Archive - Query - Scanner Aplikace Archive je automatický nástroj pro elektronickou archivaci dokumentù z Pohody. Archivovat lze dle nìkolika splòených podmínek, samozøejmostí je opakované ukládání zmìnìných dokumentù (hlídaná pole pro zmìnu jsou definovatelná) a oznaèování již provedených exportù. Pojmenování vytvoøených souborù lze definovat rùznými zpùsoby. Exporty lze provádìt na místní disk i na FTP (SFTP). archivace dle rùzných parametrù výstupní formát do PDF podpora, servis, aktualizace zákaznické úpravy na míru Pro export do PDF využívá originální, upravené i uživatelské sestavy pøímo z programu Pohoda. Lze nastavit pravidla pro archivaci, takže doklad se po editaci vyexportuje znovu v aktuální podobì. Archivaci lze provádìt ruènì nebo naplánovat dávkový export automaticky napø. každých 5min Scanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému Mobile. Umožòuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou èteèku èárových kódù. Je neocenitelným pomocníkem zejména pøi zavádìní èárových kódù do Pohody, kdy jeden uživatel vyhledává položky v Pohodì a druhý je fyzicky ve skladu a spoleènì pak èárové kódy pomocí Scanneru pøiøazují zásobám. Tato funkènost není nijak vázána na Pohodu, jednoduše naskenovaný kód vkládá na poèítaèi se spuštìným Scannerem tak, jako by byl vy ukaný na klávesnici. archive PHarchive má využití od stále více vyhledávané elektronické archivace úèetních dokladù až napøíklad po export dokladù souvisejících s objednávkou na e-shop, aby byly k dispozici zákazníkùm ke stažení. Aplikace Query je urèena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním. Podle PLU, kódu, èárového kódu nebo názvu lze najít zásobu a zobrazit její stav na všech skladech (párováno podle kódu) spolu s cenou a dalšími parametry. Aplikace je pro uživatele Mobile bezplatná nebo ji lze poøídit samostatnì. Pro komunikaci s Pohodou využívá System Server. query scanner Jde také definovat rùzné prefixy a suffixy k samotnému kódu,aby se napø. záznam hned uložil apod. Také je možné nastavit jednotlivým PC stanicím adresy a v terminálu zadat, na který PC se má kód zaslat (tj. spárovat terminály s konkrétními poèítaèi)

7 Billing - Import - pro úèetní firmy Billing je jednoduchá aplikace, která je urèena zejména úèetním firmám, které poskytují své služby svým klientùm a slouží k vytvoøení jednoduchého a rychlého pøehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za urèité období. Jedná se o služby napø. poèet zadaných daòových dokladù, øádkù úèetního deníku nebo pokladny. Jednotlivé služby pro klienty je možné ocenit pomocí standardních nástrojù Pohody, tj. stanovit rùzné ceny pro rùzné zákazníky vèetnì individuálních cen. Výstupem mùže být pøehled na obrazovce, nebo pøijatá objednávka èi výdejka pøímo ve Vaší Pohodì. Systém umožòuje i provoz ve složitìjším prostøedí, kdy Vaše Pohoda je na centrální poboèce a statistiky o poskytovaných službách je tøeba získat z dalších poèítaèù èi serverù v síti, kde jsou nainstalované samostatné instalace Pohody. Speciální aplikace Import, poslouží zejména úèetním firmám, které zpracovávají úèetnictví svým zákazníkùm, kteøí evidují pohledávky a závazky jiným úèetním, fakturaèním nebo jinak specializovaným software s možností exportu dat. e Umožòuje importovat položky do adresáøe, faktury vydané i pøijaté, definovat napø. rùzné pøedkontace a èíselné øady podle èíselných øad pùvodních dokladù. Futu I Futu s u pl billing Protože je celá øada úèetních programù a také každý má jiná pravidla pro import dokladù, pøedpokládá se uzpùsobení importu pøi nasazování podle požadavkù konkrétního zákazníka. s u pl import

8 ExternalStore - automatická pøefakturace ExternalStore je užiteèná utilita pro firmy, které mají jeden centrální sklad, ale pøitom zboží prodávají pomocí rùzných dalších úèetních jednotek. Velmi zjednoduší centralizaci dostupnosti zboží a pøefakturaci mezi jednotkami. Je to napøíklad situace, kdy firma dodává jak na èeský, tak na slovenský trh, má nìkolik eshopù napojených na hlavní sklad, vše expeduje ze stejného, èeského skladu, ale na Slovensko prodává (fakturuje) pøes svoji dceøinnou firmu, která používá slovenskou Pohodu. Aplikace zajistí, že zboží vydané z vedlejší jednotky se zablokuje na hlavním skladu (pøevede na sklad blokací), tím se správnì upraví skladová dostupnost na hlavním skladu. Poté se jednou dennì blokované zboží vyfakturuje - faktura se vytvoøí jako vydaná faktura v hlavní jednotce a jako pøijatá v dceøinné jednotce. Doplòkovými službami jsou synchronizace karet mezi tìmito jednotkami, stahování ceníku pro pøefakturaci, synchronizace èárových kódù a další. extstore Protože se jedná o specializovanou aplikaci, pøedpokládá se, že budou potøeba rùzné úpravy pro nasazení v konkrétním provozu. Poznámky:

9 Modelové situace, reference Elektronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuje zboží od rùzných dodavatelù, vìtšina zboží má již èárový kód, který lze použít. Na to zboží, které nemá, dotiskuje (ale nemusí) èárové kódy pomocí Label. Pøijatou objednávku tak, jak je zvyklá, pøed expedicí pøeklápí do vydané faktury a tu dává skladníkovi k vychystání. Je to zabìhlý systém a není potøeba jej mìnit, protože se vždy expedují pouze kompletní objednávky. Skladník pomocí Mobile naète èíslo faktury (které je vytištìno na upravené sestavì ve formì èárového kódu), "odpípá" položky pomocí èárových kódù na zboží, pøípadnì ruènì potvrdí ty položky, které èárové kódy nemají. Do Pohody se následnì ke konkrétní faktuøe zaznamená jméno skladníka, èas kontroly, výsledek (zda byla kompletní èi ne) a poznámka. Stejným zpùsobem lze kontrolovat i pøíjemky, výdejky, objednávky a další doklady v Pohodì. Dovozce, distributor Firma používá Pohodu SQL nebo E1, z velké èásti dováží zboží ze zahranièí èi nakupuje pøímo od výrobcù. Nìkteøí výrobci pøistoupili na požadavek a oznaèují tak zboží již podle potøeb firmy, ale u nìkterých to není technicky øešitelné, proto firma pøi vstupu povinnì dotiskuje štítky pro zboží (Label, Etiquette), které není oznaèeno spolehlivì nebo vùbec. U nìkterých položek, které se obvykle vzhledem k povaze firmy coby distributora prodávají po kompletních obchodních baleních, se dotiskují èárové kódy na kartony, aby se usnadnil následný výdej. Díky velkému pohybu zboží firma využívá agendy Vydaných objednávek a pøi pøíchodu zboží pomocí Mobile již pøijímá do agendy Pøíjemek, tím kontroluje zda došlé zboží odpovídá objednávce, ale mùže podle nastavení i daná množství upravit (pokud dojde napø. vìtší množství, nebo je potøeba evidovat i obalové materiály, které v objednávce samozøejmì nebyly). Firma má také pomìrnì rozsáhlé sklady a èasto najímá brigádníky pro vykrytí sezónních špièek, proto eviduje také umístìní zboží ve skladu, a to tak, že jedna položka zboží mùže být na více pozicích a také v jedné pozici mùže být více druhù zboží. K tomu je vyžadována Pohoda E1, protože pro uložení dat slouží Uživatelská agenda. Po pøíjmu zboží tak skladníci snadno zboží rozvezou do stávajících pozic nebo urèí pro dané zboží pozice nové - vše pomocí mobilního terminálu. Pokud potøebují v prùbìhu rozvozu pøerovnat i jiné položky, aby si udìlali místo na nové, nic jim v tom nebrání, obsluha je velmi jednoduchá. V Pohodì pak lze snadno zjistit statistíky a pøi volné kapacitì napø. optimalizovat (sestìhovávát). Protože u nich velkoobchodní zákazníci objednávají prùbìžnì a také se zboží prùbìžnì vykrývá, nelze již snadno od poèítaèe vytváøet skladové doklady (výdejky, faktury). Skladníci tak dostanou vždy jednu konkrétní objednávku k vykrytí, to si pomocí Mobile naètou a vydávají zboží, opìt mohou dodat nad rámec objednávky napø. obalové materiály, nebo pouze pøibližná množství (dle zadané tolerance), protože prodávají i vážené položky. Vytvoøí se výdejka èi faktura s vazbou na objednávku. Po vytvoøení faktury se tato automaticky pomocí Archive vyexportuje do formátu PDF a odešle ne eshop, kde se spáruje s objednávku a zákazník tak má okamžitì dokument ke stažení. Pokud distributor vykrývá z jednoho centrálního skladu dodávky do zahranièí, obvykle k tomu používá místní dceøinné firmy a pomocí ExternalStore mùže pøefakturaci a synchronizaci mezi jednotkami tìchto firem automatizovat. Specializovaný velkoobchod (elektro, kanceláøské potøeby,...) Firma provozuje specializovaný obchod s elektroinstalaèním materiálem nebo napø. kanceláøskými potøebami. Má mnoho položek zboží a mnoho variant, zákazníci si proto zboží chodí vybírat pøímo na místo. Potøebují také, aby jim byl prodejce nápomocen s pøípadným výbìrem zboží. Pøi pøíchodu zákazníka se jej ujme prodavaè s mobilní terminálem, vybere jej z adresáøe nebo založí dle ARESu, prochází spolu regály a vybírají vhodné položky, zákazník si je zrovna rovná do košíku. Pokud je to vše, prodavaè doklad z terminálu dokonèí a u východu ze skladu pøedá zákazníkovi automaticky vytištìný doklad, nemusí po celou dobu pøijít k poèítaèi.

10 Modelové situace, reference Potravináøská výroba Specifikem firmy zabývající se potravináøskou výrobou je nutnost oznaèování vlastního zboží také šaržemi a expiracemi, èasto také evidence rùzných obchodních balení (mìrných jednotek) a dalších logistických údajù (SSCC pro evidenci palet apod.). Firma na jedné stranì standardnì pomocí Mobile eviduje pøíjem surovin, pohyb polotovarù mezi provozními sklady, vyøazování expirovaných surovin a výrobkù a expedici finálních výrobkù. Uprostøed procesu však používá Etiquette, který je umístìn v boxu s dotykovým displejem na konci výrobní linky, kde pracovníci každou vyrobenou jednotku/balení/karton oznaèí štítkem obsahujícím potøebné údaje (šarže, expirace, logistické údaje øetìzce, pro který je zboží vyrábìno, skladovatelnost,...), zapsané také pomocí èárového kódu (EAN128) a to buï v 1D nebo 2D provedení. Samozøejmostí je i možnost pøipojení váhy pro oznaèování vážených produktù (obvykle napø. farmáøské produkty, bourání masa). Zejména farmáøi mají malé prodejny se svými produkty, kde však pøi prodeji potøebují také evidovat šarže a to pomocí jednoho naètení kódu. Protože toto Pohoda ani s pøipojenou èteèkou neumožòuje (ètení složených kódù EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nebo stacionární terminál s Mobile a s pøipojeným zákaznickým displejem (tablet s OS Android) a tím plnì nahradí pokladnu. Terminál zároveò využijí pro skladové operace - vyøazování expirací, inventury apod. Mobilní prodej, rozvoz V poslední dobì se stále více rozšiøuje mobilní prodej z vozu, jak pøímý rozvoz zákazníkùm, tak napø. úèast na farmáøských trzích, výstavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidel, které na zaèátku trasy pomocí on-line terminálu naloží (sezóna, pøedobjednávky, statistiky,...) naloží, øidièi si nasynchronizují svùj sklad do terminálu pro práci off-line a vyrazí na trasu. Cestou objíždìjí zákazníky, na místì z terminálu vystavují výdejky / daòové doklady, které zároveò tisknou na úètenkové tiskárny. Jakmile se dostanou zpìt na centrálu nebo napø. mají v terminálu datovou SIM kartu, poøízené doklady odešlou do Pohody a nasynchronizují si aktuální data. I v režimu off-line je možné se doèasnì pøipojit k serveru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-line režimu v terénu jsou komisní sklady u zákazníkù, kdy pomocí terminálu lze jak navádìt a stahovat zboží do a z komise (pøevodky mezi sklady), tak také lze pomocí inventurního seznamu provést inventuru pøímo u komisního partnera a rozdíly pak nafakturovat (odpadne tak problematické komisní hlášení, se kterým partneøi èasto manipulují). Výroba prùmyslového zboží Výrobní firmy potøebují evidovat nejen výrobu finálních výrobkù, ale také pohyby základního materiálu a polotovarù mezi provozními sklady. Proto používají mobilní terminály s Mobile pro výdej komponent ze skladu materiálu a vracení nepoužitého materiálu èi hotových polotovarù. Protože na výrobních skladech zùstavá i urèitá základní zásoba nejpoužívanìjšího materiálu, lze kdykoliv provést inventuru na jakémkoliv ze skladù. Samozøejmì se používá i pøevod hotových výrobkù na sklad expedice, opìt pomocí mobilních terminálù a finální výrobky a polotovary lze oznaèovat Etiquette. Øada výrobcù také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jsou výrobci, ale na trh zboží uvádí prostøednictvím svých odbìratelù a jejich jménem a s využitím jejich znaèky. Proto stejné zboží je možné zakoupit v rùzných zejména øetìzcích pod rùznými znaèkami. Pro výrobce to znamená potøebu zboží oznaèit až pøi konkrétní expedici, štítkem v potøebném designu a s odpovídající znaèkou zákazníka. K tomu lze jednoduše využít Label, který vytiskne odpovídající poèty etiket podle již vystavené výdejky. Úèetní firma Úèetní firma poskytuje své služby celé øadì zákazníkù, s nìkterými má nasmlouvány konkrétní ceny jednotlivých úèetních operací, s jinými je dohodnuta na urèitém paušálu za dané období. V obou pøípadech však je dùležité umìt vyèíslit náklady pomocí statistiky skuteènì pro klienta odvedené práce - zadaných dokladù, položek. Toto usnadní aplikace Billing. V pøípadì nejen velkých zákazníkù se firmì vyplatí nasadit Import, který dokáže nejvìtší objemy dat pøenášet do Pohody z rùzných dalších specializovaných systémù (úèetních, fakturaèních, výrobních,...).

11 Doporuèené hardwarové vybavení Protože k provozu našich øešení jsou potøeba také rùzné další zaøízení, uvádíme zde výbìr doporuèeného a osvìdèeného HW, který byl dùkladnì otestován s aplikacemi System. Samozøejmì se nejedná o jediná možná zaøízení, naše aplikace budou pracovat s témìø jakýmkoliv zaøízením splòujícím dané požadavky, proto se o výbìru konkrétního vybavení vždy domluvte se svým dodavatelem. Výrobce Systemu je zároveò výhradním dovozcem mobilních terminálù Chainway do ÈR a SR a nabízí tato zaøízení za zvýhodnìných podmínek svým zákazníkùm, a to i prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù. Mobilní terminály Chainway a pøíslušenství C nejlepší pomìr cena/výkon Šikovný terminál nejen pro použití s aplikací Mobile, lehký do ruky, vybavený "znaèkovými" komponentami (ètecí moduly Symbol, komunikace Murata a CSR). Standardní výbavou je 1D laserový skener nebo 2D imager, WiFi a Bluetooth, volitelnì GPRS. Jde tak použít jak on-line ve skladu, tak i offline v terénu s pøipojenou úètenkovou tiskárnou XT4131A. Displej má úhlopøíèku 2,8" a celý terminál váží i s baterií ménì než 300g, rozmìry jsou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru je 3.200mAh, výdrž je tak dostateèná. C vìtší terminál s vìtším množstvím pøíslušenství Podobnì vybavený terminál jako C2000, jen s vìtším displejem (3,2") a vìtší kapacitou akumulátoru (4.000mAh). Hlavní výhodou C5000 je pouzdro za opasek, které je ve standardní výbavì, a volitelný dobíjecí stojánek pro snazší dobíjení. Terminál je možné kromì možností C2000 vybavit také napø. GPS modulem, RFID moduly v rùzných pásmech, èteèkou otisku prstu, žádnou z tìchto funkcí však Mobile v tuto chvíli nevyužívá. Základem pro spolehlivý on-line provoz Mobile je kvalitní WiFi sí a pomocí zaøízení øady UniFi od Ubiquity Networks lze vybudovat spolehlivou a cenovì dostupnou øízenou WiFi sí podporující plnohodnotný roaming, kterou lze snadno konfigurovat a škálovat. XT4131A - úètenková tiskárna pro mobilní prodej Akumulátorová termotiskárna na úètenky šíøe 80mm, pøipojuje se k mobilnímu terminálu pomocí rozhraní Bluetooth. Vhodná pro použití s Mobile v režimu offline pøi ambulantním prodeji, rozvozu zboží. Pomocí Mobile umí tisknout i grafické logo, napø. razítko a podpis apod. Je vyrobena z lehkého kovu a plastu, je tedy dostateènì odolná. Na jedno nabití vydrží cca úètenek, což by v bìžnì mìlo staèit. Velmi se osvìdèily tiskárny výrobce TSC, který nabízí celou øadu modelù za zajímavé ceny, od jednoduchých tiskáren pro obèasný tisk po robustní tiskárny urèené pro prùmyslové nasazení a s øadou pøíslušenství. Další osvìdèené pøíslušenství Bezdrátová sí Tisk štítkù Dotykové monitory Pro etiketování ve výrobì Etiquette nebo stacionární použití Mobile je potøeba použít odolný a spolehlivý dotykový displej, pøípadnì celý terminál. Výrobcem takových zaøízení je firma Partnertech.

12 Snažíme se pracovat tak, aby Vám i nám zbyl èas i na rodinu a zábavu a už 8 let to takto zdá se vychází, tak pojïme spoleènì dál. Váš tým Futu I Futu e Váš dodavatel:

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA Stručný přehled název : PH Mobile autor aplikace : ITFutuRe s.r.o., Pardubická 85/17, 500 04 Hradec Králové použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy

Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace programu WinShop s externími E-shopy Komunikace probíhá na základě předávání dat v souborech typu CSV nebo XML, soubory jsou ukládány na FTP server. Soubory je možné exportovat: 1) Ručním spuštěním

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Průmyslový terminál PT-17

Průmyslový terminál PT-17 Terminál na bázi PC Dotyková obrazovka 17 Připojení několika vah a tiskáren Snímání EAN kódu scannerem Síťová komunikace LAN Programy pro expedice a výrobny Tisk etiket, faktur a dodacích listů Receptury

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Mobilní skladová evidence v QI

Mobilní skladová evidence v QI Mobilní skladová evidence v QI Vzhledem k potřebám některých zákazníků pracovat se zbožím označeným čárovými kódy v rozlehlých prostorách skladů nebo na cestách, byla firmou Dingo, spol. s r.o. vytvořena

Více

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE MARATHON MP3 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém Podnikový informační systém PROFIS 2016 CRM Profis 2016 Profis CRM je podnikový informační systém pro komplexní řízení vztahu se zákazníky. Díky rozsáhlé funkcionalitě a připraveným modulům lze systém

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY 1. CO JE OPTIK? OPTIK je řešení, které vzniklo spojením informačního systému ABRA a software OPTIK. Dohromady tak vytváří jeden celek, který umožňuje zpracovávat procesy prodejen

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

NEWSLETTER systému PRACANT

NEWSLETTER systému PRACANT NEWSLETTER systému PRACANT Nová verze systému PRACANT obsahuje změny jak v oblasti HW tak i programové změny. Jsme pevně přesvědčeni, že tato verze bude pro Vás přínosem ve vzájemné dlouhodobé spolupráci.

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom

Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Řešení pro zákazníky, kteří nemají v místě účtování počítač se systémem SQL Ekonom Společnost DOTYKAČKA s.r.o. je našim obchodním a servisním partnerem pro mobilní řešení Elektronické evidence tržeb Naše

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out

MAXI nebo MINI? Plně modifikovatelné Neomezený počet zásuvek. Modulární ukládací boxy Click In... Click Out MAXI nebo MINI? MAXI - vysoký s velkou kapacitou, překvapivě malé rozměry, ergonomický design. MINI - lze umístit kdekoliv, mimořádně kompaktní; můžete ho umístit na stůl nebo na speciální vozík. Oba modely

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework

Allegro framework. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Framework Allegro framework Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě Allegro Framework. Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka.

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka. SYSTÉMOVÉ VÁHY SC II, k propojení mezi sebou a na PC Váhy řady SC mají široké spektrum možností použití, výměnu rozsáhlých informací v síti vah nebo pokladen při vážení i placení. Váhy SC lze jednoduše

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 tel., fax: 05-4724 1848 EDU Software info@edusoftware.cz Ukrajinská 23 http://www.edusoftware.cz 625 00 Brno INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 Testovací a výukový program s multimediálními prvky Interaktivní

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více