2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU"

Transkript

1 èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická a efektivní obsluha *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. Výrobcem produktù rodiny System je firma ITFutuRe s.r.o., produkt je podle požadavkù zákazníkù vyvíjen od roku *) podpora, servis, aktualizace vývoj dle požadavkù zákazníkù Více informací a kontakty na autorizované partnery

2 System - komplexní øešení pro Pohodu System je komplexní balík vzájemnì spolupracujícího programového vybavení úzce propojeného *) s ekonomickým systémem Pohoda, který je urèen pro optimalizaci a usnadnìní zejména skladových, ale i úèetních operací. **) Software je vyvíjen dle požadavkù zákazníkù od roku 2006, do záøí 2014 pod obchodním názvem PHsystem a PHmobile, aktuálnì jej aktivnì využívá mnoho firem, od malých eshopù, po velké distribuèní firmy, v Èechách i na Slovensku. V tomto katalogu naleznete dùležité informace o základních souèástech systému, které je možné poøídit také prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù v ÈR i SR, kteøí jsou schopni Vám vedle samotného vybavení poskytnout prezentaci a školení, ale také konzultace a øadu vlastních nadstavbových øešení nad Pohodou. Uvítáme každou pøipomínku i námìt pro další rozšíøení funkènosti systému - snažíme se vždy veškeré úpravy zapracovávat do aktuální verze, aby úpravy i nové funkce byly k dispozici všem uživatelùm systému. Naším dùležitým cílem je i jednoduché nasazování a licencování systému, proto jednotlivé aplikace poøídíte vždy se všemi možnými funkcemi, které odpovídají dané øadì Pohody, není potøeba zvláš dokupovat modul inventur, modul umístìní apod. Jednotlivé souèásti systému mají za cíl co nejvíce usnadnit logistické procesy ve firmì, od objednání zboží, pøes jeho oznaèení pøi pøíjmu èi výrobì, pokroèilou evidenci skladové pozice až po správu objednávek a expedici zboží spojenou s oznaèováním dle požadavkù odbìratelù a následnou elektronickou archivaci vystavených dokladù. Samostatnou skupinou jsou podpùrné technické nástroje a jednoúèelové aplikace zejména pro úèetní firmy - zde jsou uvedeny pouze nìkteré námi vyvinuté aplikace, uvádíme je jako ilustraci toho, èím se zabýváme. "Jedinì takové øešení, které práci usnadòuje, má smysl, proto jsme rádi, že mùžeme pomáhat našim zákazníkùm šetøit vzájemnou spoluprací síly i prostøedky a pøispívat tak ke spoleènému rùstu." Ing. Záviš Jirásek, jednatel spoleènosti vývoj software, obchod "Spokojené zákazníky dìlá hlavnì funkèní systémové øešení, proto si zakládáme na kvalitní podpoøe svých produktù a dlouhodobé spolupráci, která nás tìší. Nejlepší pohled je pøeci na dobøe odvedenou práci." Martin Kašpar, jednatel spoleènosti vývoj software, technická podpora *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. **) Ke zmìnì obchodního názvu skupiny produktù z PHsystem na System došlo po vzájemné dohodì s majitelem ochranné známky PH. Jedná se pouze o zmìnu názvu produktu, vše ostatní zùstává zachované.

3 Mobile - terminály do skladu i terénu on-line/off-line øešení pro POHODU aktuální data, okamžité odezvy pøipojení pøes WiFi, GSM pøesná identifikace zboží *) podpora, servis, aktualizace zrychlení a zefektivnìní skladových operací možnost zákaznických úprav na míru Mobile je komplexní øešení do mobilních terminálù i napø. stanic s dotykovou obrazovkou a pøipojenou èteèkou èárového kódu. Pokrývá celou øadu skladových procesù - od pøíjmu, pøes pøevody a expedici zboží, kontroly dokladù pomocí èárových kódù až po inventury a inventurní seznamy. Najde uplatnìní od malých eshopù pro vykrývání objednávek pøi expedici až po velké firmy a napø. evidenci skladových pozic N:N. Dokáže pracovat jak on-line ve skladu,tak off-line v terénu (vèetnì tisku dokladù). Hlavní vlastnosti: - možnost zápùjèky systému k testování (SW + HW) - on-line komunikace s Pohodou, vždy aktuální data v ruce, - možnost práce offline pro napø. prodej v terénu, - použití cizích mìn, èíselných øad, støedisek, zakázek,... - okamžitý pøenos dokladu do Pohody po dokonèení - ceny, cenové hladiny, individuální slevy - podpora evidenèních èísel vèetnì jejich inventury - zakládání zákazníkù dle ARESu - pøipojení vah a dalších periferií, - automatický tisk dokladu po dokonèení i zpìtnì - možnost pøipojení mobilní (bluetooth) úètenkové tiskárny - podpora vážených a složených èárových kódù (EAN128) - variabilní a pøehledné nastavení, optimalizace firemních procesù - využití èárových kódù k identifikaci zboží i dokladù (1D i 2D) - kontrola všech dokladù v Pohodì vèetnì záznamu o kontrole - propracovaný výdej/pøíjem z objednávky, tolerance (vážené zboží) - možnost pøihlašování uživatelù pomocí jména a hesla nebo PINu mobile Typická nasazení: - velkoobchody (pøedpøíjemky, kontrola dokladù) - e-shopy (vykrývání objednávek, kontroly dokladù) - maloobchodní øetìzce (pøevodky, inventury) - distribuèní spoleènosti (etiketování, expedice) - mobilní prodej a rozvoz (off-line øešení s tiskem) *) Výrobce produktù POHODA je spoleènost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. inventury pøíjemky výdejky výroba nabídky pøevodky balní listy objednávky kontrola zboží daòové doklady inventurní seznamy pøíjem z objednávky výdej na objednávku bezdrátový skener èár. kódu kontrola vystavených dokladù mobilní prodej a sbìr objednávek evidence umístìní zboží ve skladu (E1) øešení komisních skladù (knihkupectví)

4 Label - Etiquette - štítkování zásob Aplikace Label je urèena pro tisk etiket na zboží podle hotových dokladù v Pohodì. Používá se tedy napø. pro vytištìní etiket v odpovídajících množstvích podle konkrétní pøíjemky (samozøejmì s možností ruèní úpravy tištìného množství) nebo tøeba v pøípadì, že zboží dodáváte napø. do øetìzce a ten vyžaduje speciální formu znaèení zboží (dodavatelský kód, "vyrobeno pro Tesco Stores ÈR a.s." apod.) Pracuje i s dalšími mìrnými jednotkami, umí kombinovaný tisk na rùzné tiskárny, takže napø. po každých 10 ks zboží vytiskne jiný štítek na karton a po 15 kartonech vytiskne další štítek na paletu. Na štítku je možné uvést i údaje z pùvodního dokladu, což je potøeba napø. v oblasti automotive - GTL a VDA štítky. Podporuje generování èárových kódù EAN128. Aplikaci je možné poøídit jako bezplatné pøíslušenství systému mobilních terminálù Mobile nebo zakoupit samostatnì. Etiquette je intuitivní nástroj pro okamžitý tisk štítkù pøi pøíjmu nebo výrobì, obvykle se upravuje na míru konkrétním požadavkùm provozu a je optimalizován pro dotykové displeje. Samozøejmostí je on-line napojení na Pohodu a okamžité vytváøení dokladù (pøíjemka / výrobní list). Umožòuje i práci s dalšími mìrnými jednotkami, souètové etikety, generování šarží/výrobních èísel, generování složených èárových kódù EAN128 dle zadaných pravidel vèetnì evidence obalù SSCC. label Je podporován tisk na všechny typy štítkových tiskáren, návrh etiket se provádí v grafickém designéru podobném ReportDesigneru, který je souèástí Pohody. etiquette Souèástí je specializovaný režim výroby, který poslouží k oznaèování výrobkù a jejich balení na konci výrobních linek a tisk napø. kartonových a paletových souètových etiket. Možnost efektivní práce pøi pøipojení váhy (automatický tisk po ustálení) a odlepovaèky (poèítání odlepených etiket).

5 Group - Cron - speciální nástroje Aplikace Group slouží ke sjednocení více nevykrytých nebo èásteènì vykrytých objednávek jednoho odbìratele do souhrnných pøijatých objednávek dle zadaných kritérií. Uplatnìní nalezne napøíklad v provozech, kde odbìratelé zasílají objednávky prùbìžnì a je potøeba je hromadnì odbavit nebo v situacích, kdy je potøeba po nìjaké dobì provést shrnutí objednávek, aby se na nìjakou nezapomnìlo. Sjednocení lze provádìt automaticky napøíklad každé ráno dle již døíve definovaného nastavení a docílit tím pøipravenosti pro vykrývání objednávek skladníky každý den. Dùležitou souèástí je oznaèování pùvodu položek novì založených objednávek a zároveò oznaèování sjednocených položek pøímo do volitelných parametrù nebo poznámek položek. Aplikace sdruží položky z více objednávek do jedné a totožné položky (stejná cena, mìna, kód, DPH, sleva...) sjednotí na jeden øádek. Group lze také nadefinovat v pøípadì Pohody E1 jako Externí nástroj a spouštìt jej tak pøímo z Pohody z agendy pøijatých objednávek a využít pøitom nadefinované nebo aktuální filtry a tím sjednotit napøíklad jen zobrazené objednávky nebo objednávky Cron je bezplatný databázový terminál pro operace nad všemi typy databází Pohody (Access/MS SQL). Lze nadefinovat rùzné dotazy, které lze spouštìt z pøíkazového øádku, z externích nástrojù Pohody E1, z naplánovaných úloh nebo mùže bìžet jako služba a nadefinované dotazy provádìt v nastaveném intervalu. group Používá se pro administraci DB nebo napø. pro automatizaci: Samotná aplikace je bezplatná, ale návrh konkrétních dotazù pro požadované operace mùže být Vaším dodavatelem zpoplatnìn. cron - zamykání dokladù urèitý èas hodiny po jejich uložení, - generování dostupnosti zboží podle vydaných objednávek, - synchronizace bìžnì nesynchronizovaných položek mezi sklady, - vracení triggerù do DB po její údržbì, - mazání historie dokladù po urèité dobì, - nebo cokoliv dalšího, realizovatelného pomocí SQL dotazu.

6 Archive - Query - Scanner Aplikace Archive je automatický nástroj pro elektronickou archivaci dokumentù z Pohody. Archivovat lze dle nìkolika splòených podmínek, samozøejmostí je opakované ukládání zmìnìných dokumentù (hlídaná pole pro zmìnu jsou definovatelná) a oznaèování již provedených exportù. Pojmenování vytvoøených souborù lze definovat rùznými zpùsoby. Exporty lze provádìt na místní disk i na FTP (SFTP). archivace dle rùzných parametrù výstupní formát do PDF podpora, servis, aktualizace zákaznické úpravy na míru Pro export do PDF využívá originální, upravené i uživatelské sestavy pøímo z programu Pohoda. Lze nastavit pravidla pro archivaci, takže doklad se po editaci vyexportuje znovu v aktuální podobì. Archivaci lze provádìt ruènì nebo naplánovat dávkový export automaticky napø. každých 5min Scanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému Mobile. Umožòuje použít mobilní terminál jako "hloupou" bezdrátovou èteèku èárových kódù. Je neocenitelným pomocníkem zejména pøi zavádìní èárových kódù do Pohody, kdy jeden uživatel vyhledává položky v Pohodì a druhý je fyzicky ve skladu a spoleènì pak èárové kódy pomocí Scanneru pøiøazují zásobám. Tato funkènost není nijak vázána na Pohodu, jednoduše naskenovaný kód vkládá na poèítaèi se spuštìným Scannerem tak, jako by byl vy ukaný na klávesnici. archive PHarchive má využití od stále více vyhledávané elektronické archivace úèetních dokladù až napøíklad po export dokladù souvisejících s objednávkou na e-shop, aby byly k dispozici zákazníkùm ke stažení. Aplikace Query je urèena pro rychlý náhled skladu s vyhledáváním. Podle PLU, kódu, èárového kódu nebo názvu lze najít zásobu a zobrazit její stav na všech skladech (párováno podle kódu) spolu s cenou a dalšími parametry. Aplikace je pro uživatele Mobile bezplatná nebo ji lze poøídit samostatnì. Pro komunikaci s Pohodou využívá System Server. query scanner Jde také definovat rùzné prefixy a suffixy k samotnému kódu,aby se napø. záznam hned uložil apod. Také je možné nastavit jednotlivým PC stanicím adresy a v terminálu zadat, na který PC se má kód zaslat (tj. spárovat terminály s konkrétními poèítaèi)

7 Billing - Import - pro úèetní firmy Billing je jednoduchá aplikace, která je urèena zejména úèetním firmám, které poskytují své služby svým klientùm a slouží k vytvoøení jednoduchého a rychlého pøehledu o rozsahu služeb poskytnutých zákazníkovi za urèité období. Jedná se o služby napø. poèet zadaných daòových dokladù, øádkù úèetního deníku nebo pokladny. Jednotlivé služby pro klienty je možné ocenit pomocí standardních nástrojù Pohody, tj. stanovit rùzné ceny pro rùzné zákazníky vèetnì individuálních cen. Výstupem mùže být pøehled na obrazovce, nebo pøijatá objednávka èi výdejka pøímo ve Vaší Pohodì. Systém umožòuje i provoz ve složitìjším prostøedí, kdy Vaše Pohoda je na centrální poboèce a statistiky o poskytovaných službách je tøeba získat z dalších poèítaèù èi serverù v síti, kde jsou nainstalované samostatné instalace Pohody. Speciální aplikace Import, poslouží zejména úèetním firmám, které zpracovávají úèetnictví svým zákazníkùm, kteøí evidují pohledávky a závazky jiným úèetním, fakturaèním nebo jinak specializovaným software s možností exportu dat. e Umožòuje importovat položky do adresáøe, faktury vydané i pøijaté, definovat napø. rùzné pøedkontace a èíselné øady podle èíselných øad pùvodních dokladù. Futu I Futu s u pl billing Protože je celá øada úèetních programù a také každý má jiná pravidla pro import dokladù, pøedpokládá se uzpùsobení importu pøi nasazování podle požadavkù konkrétního zákazníka. s u pl import

8 ExternalStore - automatická pøefakturace ExternalStore je užiteèná utilita pro firmy, které mají jeden centrální sklad, ale pøitom zboží prodávají pomocí rùzných dalších úèetních jednotek. Velmi zjednoduší centralizaci dostupnosti zboží a pøefakturaci mezi jednotkami. Je to napøíklad situace, kdy firma dodává jak na èeský, tak na slovenský trh, má nìkolik eshopù napojených na hlavní sklad, vše expeduje ze stejného, èeského skladu, ale na Slovensko prodává (fakturuje) pøes svoji dceøinnou firmu, která používá slovenskou Pohodu. Aplikace zajistí, že zboží vydané z vedlejší jednotky se zablokuje na hlavním skladu (pøevede na sklad blokací), tím se správnì upraví skladová dostupnost na hlavním skladu. Poté se jednou dennì blokované zboží vyfakturuje - faktura se vytvoøí jako vydaná faktura v hlavní jednotce a jako pøijatá v dceøinné jednotce. Doplòkovými službami jsou synchronizace karet mezi tìmito jednotkami, stahování ceníku pro pøefakturaci, synchronizace èárových kódù a další. extstore Protože se jedná o specializovanou aplikaci, pøedpokládá se, že budou potøeba rùzné úpravy pro nasazení v konkrétním provozu. Poznámky:

9 Modelové situace, reference Elektronický obchod Firma používá Pohodu, nakupuje zboží od rùzných dodavatelù, vìtšina zboží má již èárový kód, který lze použít. Na to zboží, které nemá, dotiskuje (ale nemusí) èárové kódy pomocí Label. Pøijatou objednávku tak, jak je zvyklá, pøed expedicí pøeklápí do vydané faktury a tu dává skladníkovi k vychystání. Je to zabìhlý systém a není potøeba jej mìnit, protože se vždy expedují pouze kompletní objednávky. Skladník pomocí Mobile naète èíslo faktury (které je vytištìno na upravené sestavì ve formì èárového kódu), "odpípá" položky pomocí èárových kódù na zboží, pøípadnì ruènì potvrdí ty položky, které èárové kódy nemají. Do Pohody se následnì ke konkrétní faktuøe zaznamená jméno skladníka, èas kontroly, výsledek (zda byla kompletní èi ne) a poznámka. Stejným zpùsobem lze kontrolovat i pøíjemky, výdejky, objednávky a další doklady v Pohodì. Dovozce, distributor Firma používá Pohodu SQL nebo E1, z velké èásti dováží zboží ze zahranièí èi nakupuje pøímo od výrobcù. Nìkteøí výrobci pøistoupili na požadavek a oznaèují tak zboží již podle potøeb firmy, ale u nìkterých to není technicky øešitelné, proto firma pøi vstupu povinnì dotiskuje štítky pro zboží (Label, Etiquette), které není oznaèeno spolehlivì nebo vùbec. U nìkterých položek, které se obvykle vzhledem k povaze firmy coby distributora prodávají po kompletních obchodních baleních, se dotiskují èárové kódy na kartony, aby se usnadnil následný výdej. Díky velkému pohybu zboží firma využívá agendy Vydaných objednávek a pøi pøíchodu zboží pomocí Mobile již pøijímá do agendy Pøíjemek, tím kontroluje zda došlé zboží odpovídá objednávce, ale mùže podle nastavení i daná množství upravit (pokud dojde napø. vìtší množství, nebo je potøeba evidovat i obalové materiály, které v objednávce samozøejmì nebyly). Firma má také pomìrnì rozsáhlé sklady a èasto najímá brigádníky pro vykrytí sezónních špièek, proto eviduje také umístìní zboží ve skladu, a to tak, že jedna položka zboží mùže být na více pozicích a také v jedné pozici mùže být více druhù zboží. K tomu je vyžadována Pohoda E1, protože pro uložení dat slouží Uživatelská agenda. Po pøíjmu zboží tak skladníci snadno zboží rozvezou do stávajících pozic nebo urèí pro dané zboží pozice nové - vše pomocí mobilního terminálu. Pokud potøebují v prùbìhu rozvozu pøerovnat i jiné položky, aby si udìlali místo na nové, nic jim v tom nebrání, obsluha je velmi jednoduchá. V Pohodì pak lze snadno zjistit statistíky a pøi volné kapacitì napø. optimalizovat (sestìhovávát). Protože u nich velkoobchodní zákazníci objednávají prùbìžnì a také se zboží prùbìžnì vykrývá, nelze již snadno od poèítaèe vytváøet skladové doklady (výdejky, faktury). Skladníci tak dostanou vždy jednu konkrétní objednávku k vykrytí, to si pomocí Mobile naètou a vydávají zboží, opìt mohou dodat nad rámec objednávky napø. obalové materiály, nebo pouze pøibližná množství (dle zadané tolerance), protože prodávají i vážené položky. Vytvoøí se výdejka èi faktura s vazbou na objednávku. Po vytvoøení faktury se tato automaticky pomocí Archive vyexportuje do formátu PDF a odešle ne eshop, kde se spáruje s objednávku a zákazník tak má okamžitì dokument ke stažení. Pokud distributor vykrývá z jednoho centrálního skladu dodávky do zahranièí, obvykle k tomu používá místní dceøinné firmy a pomocí ExternalStore mùže pøefakturaci a synchronizaci mezi jednotkami tìchto firem automatizovat. Specializovaný velkoobchod (elektro, kanceláøské potøeby,...) Firma provozuje specializovaný obchod s elektroinstalaèním materiálem nebo napø. kanceláøskými potøebami. Má mnoho položek zboží a mnoho variant, zákazníci si proto zboží chodí vybírat pøímo na místo. Potøebují také, aby jim byl prodejce nápomocen s pøípadným výbìrem zboží. Pøi pøíchodu zákazníka se jej ujme prodavaè s mobilní terminálem, vybere jej z adresáøe nebo založí dle ARESu, prochází spolu regály a vybírají vhodné položky, zákazník si je zrovna rovná do košíku. Pokud je to vše, prodavaè doklad z terminálu dokonèí a u východu ze skladu pøedá zákazníkovi automaticky vytištìný doklad, nemusí po celou dobu pøijít k poèítaèi.

10 Modelové situace, reference Potravináøská výroba Specifikem firmy zabývající se potravináøskou výrobou je nutnost oznaèování vlastního zboží také šaržemi a expiracemi, èasto také evidence rùzných obchodních balení (mìrných jednotek) a dalších logistických údajù (SSCC pro evidenci palet apod.). Firma na jedné stranì standardnì pomocí Mobile eviduje pøíjem surovin, pohyb polotovarù mezi provozními sklady, vyøazování expirovaných surovin a výrobkù a expedici finálních výrobkù. Uprostøed procesu však používá Etiquette, který je umístìn v boxu s dotykovým displejem na konci výrobní linky, kde pracovníci každou vyrobenou jednotku/balení/karton oznaèí štítkem obsahujícím potøebné údaje (šarže, expirace, logistické údaje øetìzce, pro který je zboží vyrábìno, skladovatelnost,...), zapsané také pomocí èárového kódu (EAN128) a to buï v 1D nebo 2D provedení. Samozøejmostí je i možnost pøipojení váhy pro oznaèování vážených produktù (obvykle napø. farmáøské produkty, bourání masa). Zejména farmáøi mají malé prodejny se svými produkty, kde však pøi prodeji potøebují také evidovat šarže a to pomocí jednoho naètení kódu. Protože toto Pohoda ani s pøipojenou èteèkou neumožòuje (ètení složených kódù EAN128 ani žádných jiných), využívají mobilní nebo stacionární terminál s Mobile a s pøipojeným zákaznickým displejem (tablet s OS Android) a tím plnì nahradí pokladnu. Terminál zároveò využijí pro skladové operace - vyøazování expirací, inventury apod. Mobilní prodej, rozvoz V poslední dobì se stále více rozšiøuje mobilní prodej z vozu, jak pøímý rozvoz zákazníkùm, tak napø. úèast na farmáøských trzích, výstavách apod. Firmy tak mají flotilu vozidel, které na zaèátku trasy pomocí on-line terminálu naloží (sezóna, pøedobjednávky, statistiky,...) naloží, øidièi si nasynchronizují svùj sklad do terminálu pro práci off-line a vyrazí na trasu. Cestou objíždìjí zákazníky, na místì z terminálu vystavují výdejky / daòové doklady, které zároveò tisknou na úètenkové tiskárny. Jakmile se dostanou zpìt na centrálu nebo napø. mají v terminálu datovou SIM kartu, poøízené doklady odešlou do Pohody a nasynchronizují si aktuální data. I v režimu off-line je možné se doèasnì pøipojit k serveru a k ARESu a založit tak nového zákazníka. Dalším využitím off-line režimu v terénu jsou komisní sklady u zákazníkù, kdy pomocí terminálu lze jak navádìt a stahovat zboží do a z komise (pøevodky mezi sklady), tak také lze pomocí inventurního seznamu provést inventuru pøímo u komisního partnera a rozdíly pak nafakturovat (odpadne tak problematické komisní hlášení, se kterým partneøi èasto manipulují). Výroba prùmyslového zboží Výrobní firmy potøebují evidovat nejen výrobu finálních výrobkù, ale také pohyby základního materiálu a polotovarù mezi provozními sklady. Proto používají mobilní terminály s Mobile pro výdej komponent ze skladu materiálu a vracení nepoužitého materiálu èi hotových polotovarù. Protože na výrobních skladech zùstavá i urèitá základní zásoba nejpoužívanìjšího materiálu, lze kdykoliv provést inventuru na jakémkoliv ze skladù. Samozøejmì se používá i pøevod hotových výrobkù na sklad expedice, opìt pomocí mobilních terminálù a finální výrobky a polotovary lze oznaèovat Etiquette. Øada výrobcù také vyrábí tzv. OEM zboží, tj. jsou výrobci, ale na trh zboží uvádí prostøednictvím svých odbìratelù a jejich jménem a s využitím jejich znaèky. Proto stejné zboží je možné zakoupit v rùzných zejména øetìzcích pod rùznými znaèkami. Pro výrobce to znamená potøebu zboží oznaèit až pøi konkrétní expedici, štítkem v potøebném designu a s odpovídající znaèkou zákazníka. K tomu lze jednoduše využít Label, který vytiskne odpovídající poèty etiket podle již vystavené výdejky. Úèetní firma Úèetní firma poskytuje své služby celé øadì zákazníkù, s nìkterými má nasmlouvány konkrétní ceny jednotlivých úèetních operací, s jinými je dohodnuta na urèitém paušálu za dané období. V obou pøípadech však je dùležité umìt vyèíslit náklady pomocí statistiky skuteènì pro klienta odvedené práce - zadaných dokladù, položek. Toto usnadní aplikace Billing. V pøípadì nejen velkých zákazníkù se firmì vyplatí nasadit Import, který dokáže nejvìtší objemy dat pøenášet do Pohody z rùzných dalších specializovaných systémù (úèetních, fakturaèních, výrobních,...).

11 Doporuèené hardwarové vybavení Protože k provozu našich øešení jsou potøeba také rùzné další zaøízení, uvádíme zde výbìr doporuèeného a osvìdèeného HW, který byl dùkladnì otestován s aplikacemi System. Samozøejmì se nejedná o jediná možná zaøízení, naše aplikace budou pracovat s témìø jakýmkoliv zaøízením splòujícím dané požadavky, proto se o výbìru konkrétního vybavení vždy domluvte se svým dodavatelem. Výrobce Systemu je zároveò výhradním dovozcem mobilních terminálù Chainway do ÈR a SR a nabízí tato zaøízení za zvýhodnìných podmínek svým zákazníkùm, a to i prostøednictvím sítì autorizovaných partnerù. Mobilní terminály Chainway a pøíslušenství C nejlepší pomìr cena/výkon Šikovný terminál nejen pro použití s aplikací Mobile, lehký do ruky, vybavený "znaèkovými" komponentami (ètecí moduly Symbol, komunikace Murata a CSR). Standardní výbavou je 1D laserový skener nebo 2D imager, WiFi a Bluetooth, volitelnì GPRS. Jde tak použít jak on-line ve skladu, tak i offline v terénu s pøipojenou úètenkovou tiskárnou XT4131A. Displej má úhlopøíèku 2,8" a celý terminál váží i s baterií ménì než 300g, rozmìry jsou 145 x 65 x 30mm. Kapacita akumulátoru je 3.200mAh, výdrž je tak dostateèná. C vìtší terminál s vìtším množstvím pøíslušenství Podobnì vybavený terminál jako C2000, jen s vìtším displejem (3,2") a vìtší kapacitou akumulátoru (4.000mAh). Hlavní výhodou C5000 je pouzdro za opasek, které je ve standardní výbavì, a volitelný dobíjecí stojánek pro snazší dobíjení. Terminál je možné kromì možností C2000 vybavit také napø. GPS modulem, RFID moduly v rùzných pásmech, èteèkou otisku prstu, žádnou z tìchto funkcí však Mobile v tuto chvíli nevyužívá. Základem pro spolehlivý on-line provoz Mobile je kvalitní WiFi sí a pomocí zaøízení øady UniFi od Ubiquity Networks lze vybudovat spolehlivou a cenovì dostupnou øízenou WiFi sí podporující plnohodnotný roaming, kterou lze snadno konfigurovat a škálovat. XT4131A - úètenková tiskárna pro mobilní prodej Akumulátorová termotiskárna na úètenky šíøe 80mm, pøipojuje se k mobilnímu terminálu pomocí rozhraní Bluetooth. Vhodná pro použití s Mobile v režimu offline pøi ambulantním prodeji, rozvozu zboží. Pomocí Mobile umí tisknout i grafické logo, napø. razítko a podpis apod. Je vyrobena z lehkého kovu a plastu, je tedy dostateènì odolná. Na jedno nabití vydrží cca úètenek, což by v bìžnì mìlo staèit. Velmi se osvìdèily tiskárny výrobce TSC, který nabízí celou øadu modelù za zajímavé ceny, od jednoduchých tiskáren pro obèasný tisk po robustní tiskárny urèené pro prùmyslové nasazení a s øadou pøíslušenství. Další osvìdèené pøíslušenství Bezdrátová sí Tisk štítkù Dotykové monitory Pro etiketování ve výrobì Etiquette nebo stacionární použití Mobile je potøeba použít odolný a spolehlivý dotykový displej, pøípadnì celý terminál. Výrobcem takových zaøízení je firma Partnertech.

12 Snažíme se pracovat tak, aby Vám i nám zbyl èas i na rodinu a zábavu a už 8 let to takto zdá se vychází, tak pojïme spoleènì dál. Váš tým Futu I Futu e Váš dodavatel:

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA

PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA PH-mobile on-line přenosné terminály pro POHODA Stručný přehled název : PH Mobile autor aplikace : ITFutuRe s.r.o., Pardubická 85/17, 500 04 Hradec Králové použitá platforma POHODA MDB, SQL : MDB,SQL Komunikace

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY 1. CO JE OPTIK? OPTIK je řešení, které vzniklo spojením informačního systému ABRA a software OPTIK. Dohromady tak vytváří jeden celek, který umožňuje zpracovávat procesy prodejen

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz

SAMOLEPKY NA ZEÏ KATALOG NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ. www.nejlevnejsisamolepky.cz www.nejlevnejsisamolepky.cz 1 NEJLEVNÌJŠÍ SAMOLEPKY.CZ je internetový obchod, kde si mùžete vybrat originální samolepky, nalepit je kamkoliv a na cokoliv. Napøíklad samolepky na zeï, samolepky na notebook,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby

Jak na to. Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 926 338 05/2007 Jak na to Návod, jak si sami a snadno nastavíte v mobilu rùzné služby 2 3 Obsah Vybrané služby si mùžete nastavovat tøemi zpùsoby 4 Zapomnìl jsem PIN a nemùžu se dostat do telefonu 6 Chci

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

VÍTEJTE PROSTŘEDÍ. Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační

VÍTEJTE PROSTŘEDÍ. Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační VÍTEJTE Dobrý den, jmenuji se TeamOnline a jsem ekonomický informační systém. Vždy Vás uvítám touto obrazovkou, na které se snažím přehledně zobrazit informace užitečné právě pro Vaší roli v systému. Dashboard

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Informativní říručka k modulu CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Nejnovější verze Komunikačního managera byla obohacena o více než 14 nových funkcí, z nichž nejvýznamnější jsou především plně automatizovatelné

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management Informační systémy Seminární práce Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy Jakub Černý 6275005 Marketing a management Obsah 1 Úvod... 3 2 Činnost firmy... 3 3 Dispoziční řešení...

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s.

Případová studie Distribuční sklad DLC Napajedla a.s. Vítězné řešení soutěže IT PROJEKT ROKU 2006 Případová studie Distribuční sklad Tibor Szekeres 14.3.2013 Kongres Samoška, Košice U&SLUNO a.s., SADOVÁ 28, 702 00 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: +420 596 101

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více