Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI"

Transkript

1 Zpracoval: Jiří Kodad S Technický controlling Schválil: Vydal: Podniková norma PREdi Tomáš Gleich vedoucí sekce S Provoz sítí Strana: 1/ Rozhodnutím č. 33/2014 Jiří Kodad vedoucí skupiny S Technický controlling Garant: Tomáš Pojer S Technická kancelář Prokazatelnost seznámení: ano Oblast: J Jakost, U Údržba, K Koncepce a správa sítí Utajení: VEŘEJNÝ DOKUMENT A.1 Účel a cíl podnikové normy A. ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ Stanovit postup při projektování kabelů VN. Postup je součástí systému zabezpečení jakosti montáže kabelových vedení (dále SZJ). A.2 Související předpisy a řídicí dokumenty Označení ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN PNE PNE PN JA 905 PN JK 204 PN PX 502 PN řady Sx xxx PN VA 911 A.3 Klíčová slova A.4 Obsah Název předpisu Elektrické instalace budov Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací Postup pro 1 kw směsný plamen Kladení kabelů NN, VN a 110 kv v distribučních sítích energetiky Kabelové kanály, podlaží a šachty Zpracování digitální projektové dokumentace energetické sítě PREdi Výstavba a opravy kabelových vedení VN, zabezpečení jakosti Číslování a značení energetických zařízení Podnikové normy tvořící Katalog prvků Obchodní podmínky ke Smlouvě o poskytnutí projektových prací a inženýrské činnosti projektování, projekt, uložení kabelu, jakost, kabelové vedení 1 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK HLAVNÍ ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ APROBACE PROJEKTANTŮ PROJEKT VOLBA KABELŮ Z HLEDISKA PROSTŘEDÍ A ULOŽENÍ APROBACE KABELU ZÁSADY PRO ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ KABELŮ A VOLBU TRASY ZÁSADY PRO ULOŽENÍ KABELŮ A STYK S OSTATNÍMI SÍTĚMI A OBJEKTY ZÁSADY PRO ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI ZÁSADY PRO STYK KABELŮ SE SÍTĚMI A KOMUNIKACEMI ZÁSADY PRO ULOŽENÍ KABELŮ NA VZDUCHU A V OBJEKTECH... 8

2 Strana: 2/ PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ V OBJEKTECH, KABELOVÝCH KANÁLECH, TUNELECH A KOLEKTORECH POPIS ČINNOSTÍ A ZODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKŮ KONZULTACE A SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ REJSTŘÍK ZHOTOVITELŮ PROJEKTŮ HODNOCENÍ PROJEKTANTŮ A PROJEKTŮ A.6 Prokazatelnost seznámení Rozsah: Zaměstnanci útvarů S , S , S , S , S , S a S Forma: Rozsah: Forma: Zápisem v Knize poučení a kontrol. Firmy z Rejstříku zhotovitelů PREdi pro stavebně-montážní a projektové práce se zařazením Projektant nebo Projektant DŘT. Zveřejněním na webových stránkách PREdistribuce, a. s., a zasláním informačního u.

3 Strana: 3/11 B. ZNĚNÍ PODNIKOVÉ NORMY 1 Výklad pojmů a zkratek Zkratka Význam EZÚ Elektrotechnický zkušební ústav PAVUS Požárně atestační a výzkumný ústav stavební PREdi PREdistribuce, a. s. TDI Zaměstnanec útvaru S Řízení výstavby, který zajišťuje technický dozor TDS Zaměstnanec útvaru S Dohled správy sítě, který zajišťuje inspekci a technický dohled TUPO Technický ústav požární ochrany ÚTC Útvar S Technický controlling 2 Hlavní zásady projektování kabelových vedení 2.1 Aprobace projektantů 2.2 Projekt (1) Projektování kabelů VN v rozvodných zařízeních PREdi mohou provádět pouze firmy (projektanti) z Rejstříku zhotovitelů PREdi pro stavebně montážní a projektové práce s příslušným zařazením. (2) Pro projekty staveb, které patří do kategorie veřejných zakázek, platí příslušná ustanovení vnitřní PN LO 905. (3) Způsob a forma zadávání konkrétních prací, dodávek a projektů jsou upraveny dle vnitřní PN LO 905. Příslušné smlouvy o dílo o dodávce projektových prací na konkrétní práce se uzavírají dle vnitřní PN VA 901, v podrobnostech se postupuje dle PN VA 911. (1) Projekt stavby musí být proveden v souladu s platnými řídicími dokumenty společnosti PREdi a v souladu s obecnými právními předpisy, technickými požadavky na výstavbu (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy), bezpečnostními předpisy a normami. (2) Projektant podle dále uvedených zásad zpracuje projektovou dokumentaci trasy kabelového vedení a vyřeší souběhy a křížení kabelu se všemi inženýrskými sítěmi a objekty v souladu s platnými předpisy a normami. Trasu veřejnoprávně projedná s důrazem na stanovisko správců dotčených sítí technického vybavení, majetkoprávními vztahy a stanovisky silničního a drážního správního úřadu, případně Ministerstva dopravy a spojů. 2.3 Volba kabelů z hlediska prostředí a uložení (1) Pro kabely se syntetickou XPE izolací platí PNE a) Typy a průřezy kabelů se použijí pouze takové, které jsou uvedeny v Katalogu prvků a byly schváleny při projednávání projektu dle kapitoly 4.1 této PN. b) Kabelové soubory se použijí podle schváleného projektu, musí odpovídat podmínkám jejich umístění a být uvedeny v Katalogu prvků. (2) Pro nová kabelová vedení 22 kv uložená v zemi a výjimečně ve vodě se použijí výhradně jednožilové kabely vodotěsného provedení typu 22 AXEKVCEY uvedené v Katalogu prvků. (3) Montáž kabelových souborů musí být provedena v souladu s PN řady GS. (4) Do kabelových kolektorů, tunelů a kanálů se přednostně použije kabel s bezhalogenovým oheň retardujícím PE pláštěm dle Katalogu prvků (např. 22-AXEKVCER).

4 Strana: 4/ Aprobace kabelu Používají se výhradně kabely dle Katalogu prvků. Ve zvláštních případech, kdy nelze zvolit typ kabelu nebo kabelového souboru dle Katalogu prvků, musí být tato volba předem projednána a schválena útvarem S Technický controlling. 2.5 Zásady pro způsob ukládání kabelů a volbu trasy (1) Jednožilové kabely se v sítích PREdi ukládají přednostně v těsné trojúhelníkové formaci. V případech kdy je nutno maximálně využívat zatížitelnost kabelů pro přenášení velkého výkonu (například propojení transformátorů 110/22 kv s rozvodnami 22 kv apod.) se použije plochá formace, při které lze kabely více zatížit, neboť jejich izolace je méně tepelně zatěžována. (2) V případě průrazu je u ploché formace menší možnost přechodu zemního spojení na dvou nebo třífázový zkrat. (3) Pokud tato PN nestanoví jinak a umožní to místní podmínky, ukládají se kabely podle zásad PNE , prostorové uspořádání je podle ČSN Při volbě trasy kabelového vedení se v síti PREdi v zastavěných oblastech dává přednost ukládání do pásů pro pěší (chodníků) v prostoru nejblíže přilehlém k zástavbě. (4) Při soustředění většího počtu kabelů do jedné trasy je nutno snížit zatížení nebo zvětšit jejich vzdálenost, aby nedocházelo k vysušování půdy. Uložení kabelů se vyznačí na příčných řezech ve výkresové dokumentaci. (5) Při ukládání kabelů různých napěťových soustav nad sebe platí zásada, že vysokonapěťové kabely jsou uloženy u dna výkopu, nad nimi kabely sdělovací a nejvýše jsou uloženy kabely NN. Kabely VN jsou přitom zasypány vrstvou písku a na pískovém loži položeny betonové desky, aby při případné poruše nedošlo k poškození ostatních kabelů obloukem. Při tomto uspořádání je zatížitelnost kabelů snížena, vzhledem k vzájemnému ohřívání a vysušování půdy. Výpočet zatížení při soubězích většího počtu kabelů vedle sebe nebo nad sebou se provádí podle ČSN (6) Pro kladení kabelů v kanálech, podlažích a šachtách platí PNE a v kolektorech (sdružených trasách městských vedení technického vybavení) ČSN (7) V případě propojení nových kabelů se stávající kabelovou sítí se přednostně toto spojení provádí v zemi tak, aby se kabely nepropojovaly v objektech, kabelových kanálech, kolektorech či tunelech. (8) Nová spojka v místě připojení TS, při přeložkách kabelů, při opravách a výměnách částí kabelů, musí být vzdálena od stávající spojky více než 30 m, jinak je nutno nový kabel dotáhnout až do místa stávající spojky, která bude zrušena a nahrazena novou spojkou. Přechodovou spojku nelze použít, pokud je místo připojení ve svahu a kabel s papírovou izolací směřuje ze svahu to neplatí pro papírový kabel s nemigrující izolací typu AMKTOYPv. Výjimky v nutných případech je nutno projednat s příslušným oblastním technikem. (9) Spojky u nových staveb se umísťují ve vzdálenosti min. 5 m od chráničky daného kabelu, u oprav min. 2 m. Výjimky v nutných případech je nutno projednat se zaměstnancem příslušného útvaru. (10) Případné ukládání kabelů bezvýkopovými technologiemi nebo do trubních apod. vedení musí být řešeno zvláštním, samostatným projednáním mimo tuto PN.

5 Strana: 5/11 3 Zásady pro uložení kabelů a styk s ostatními sítěmi a objekty 3.1 Zásady pro uložení kabelů v zemi (1) Kabely se nesmí klást do země v půdách obsahujících soli a kyseliny, v půdách s hnijícími látkami a v některých půdách písčitých a kamenitých. Chemická agresivita je obvykle spojena s půdami vlhkými nebo mokrými, při podezření na chemicky agresivní látky v půdě zajistí projektant chemický rozbor půdy a vody, který předloží výrobci kabelu k posouzení možného vlivu těchto látek na plášť projektovaného kabelu. V uvedených případech půd, které by mohly poškozovat kabely, se kabely uloží do kanálů, tunelů, trub, plastových chrániček nebo se jinak chrání před mechanickým a chemickým působením. K souladu řešení v projektu se skutečností odkrytou v trase se z tohoto hlediska musí vyjádřit pověřený zaměstnanec útvaru S Dohled správy sítě. (2) Kabely se ukládají do rýhy hlubší o průměr kabelu nebo výšku trojúhelníkové formace s přídavkem 8 cm, než je nejmenší dovolené krytí podle Tabulky č. 1. Krytím se rozumí vzdálenost mezi povrchem terénu a povrchem kabelu. Tam kde nelze dodržet předepsanou hloubku, musí se kabel chránit proti poškození mechanickou ochranou. (3) Vzdálenost prvního (krajního) kabelu od stavebního objektu má být aspoň 60 cm. V trasách vedených podél budov, jež mají podlaží pod úrovní terénu (chodníku), může být vzdálenost prvního kabelu do napětí 10 kv menší, nejméně však 30 cm - (úzký chodník, zúžení trasy apod.). (4) Při výkopu rýh pro kabely podél stavebních objektů, které nemají podlaží pod úrovní terénu nebo mají spodní hranu základů v menší hloubce než je hloubka dna výkopu pro kabel je nutno počítat se sypkostí zeminy a postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení stability objektů. V těchto případech je nutno zajistit při provádění výkopů dozor projektanta včetně případného statického posouzení. Doporučuje se provádět výkop tak, aby jeho hrana bližší k stavebnímu objektu byla nejméně ve vzdálenosti 1 m od stavebního objektu a výkop zajistit např. pažením. (5) Je-li dle ČSN v kabelové rýze zemnící páska musí být uložena naplocho na dno výkopu (na rostlý terén) a to nejméně 0,1 m pod kabelem nebo vedle kabelu. Zemnící páska musí být celá obsypána zeminou (nesmí být zasypána pískem). Uložení zemnící pásky musí být vyznačeno v projektu například pomocí ŘEZU X-X. Provedení spojů zemnících vedení a způsob jak jsou chráněny proti korozi, musí být v projektu podrobně slovně popsán. Tabulka č. 1 Kabel do Nejmenší krytí v [m] Chodník Vozovka Volný terén HDV 10 kv 0,5 1 0,7 0,35** 22 kv Sděl. kabely 0,7* 1 0,8* - Pozn. k tabulce číslo 1: * pokud bude přikládán SDK kabel do trasy v rámci pokládky kabelů NN, je možno na výslovné schválení oblastního technika položit kabel SDK do trasy s kabelem NN. Pravidla ochrany kabelů SDK tím nejsou dotčena. ** Kabely HDV (kabely za přípojkovou, resp. rozpojovací skříní směrem k elektroměrům) budou vždy uloženy v plastové chráničce, bez obetonování a pískového lože. Doporučená světlost chráničky je 1,5d (vnějšího průměru) kabelu.

6 Strana: 6/11 Minimální dovolené vodorovné vzdálenosti mezi kabely při souběhu a křížení silového a sdělovacího vedení jsou uvedeny v Tabulce č. 2. Tabulka č. 2 Silové kabely do Silové kabely do 1 kv 10 kv 22 kv 22 kv 0,2 0,2 0,2 Sdělovací kabely 0,3 (0,1) 0,8 (0,3) 0,8 (0,3) Sdělovací kabely energetiky 0,15 0,25 0,25 Pozn. k tabulce číslo 2: Údaje v závorkách platí pro uložení obou vedení v technickém kanálu nebo v chráničkách. Sdělovacími kabely energetiky jsou míněny sdělovací a pomocné obvody silového zařízení včetně místních pomocných kabelů energetiky. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, oddělí se kabely přepážkou odolávající oblouku, nebo se uloží do kabelových žlabů. Při křížení se kabely oddělí cihlami nebo betonovou deskou. Pokud je jedno z křižujících vedení v betonovém žlabu, lze pro druhé vedení použít žlab z plastu. (6) Jednožilové kabely se do země ukládají přednostně v těsné trojúhelníkové formaci. Při ukládání ve formě těsného trojúhelníku se nejdříve uloží dva kabely vedle sebe a třetí kabel se uloží na ně. Poloha kabelů se zajistí ovinutím zajišťovací páskou z plastiku ve vzdálenosti 1,5 m. (7) Jeden nebo dva kabely 22kV se obvykle ukládají do výkopu šířky 50 cm, pro další kabely se výkop úměrně rozšíří. Jeden nebo dva kabely do 10kV se obvykle ukládají v chodnících a volném terénu do výkopu šířky 35 cm, pro další kabely se výkop úměrně rozšíří. Ustanovení o kabelech do 10kV platí i pro sdělovací kabely a optotrubky. (8) Dno výkopu se před ukládáním kabelu vyčistí a pokryje vrstvou nejméně 8 cm jemnozrnného písku, frakce 0 4 mm. Po uložení se zkontrolují konce kabelu, zda jsou uzavřeny proti vniknutí vlhkosti smršťovací čapkou. Uložený kabel se zasype stejnou vrstvou písku (8 cm) a zakryje se předepsaným krytím. Výška pískové vrstvy se měří od povrchu kabelu. Jako kryt je možno použít pouze betonové desky. Zákryt musí překrývat kabely alespoň o 4 cm. Před vjezdy do domů, garáží apod. se kabely chrání plastovými chráničkami bez obetonování, případně kabelovými žlaby. (9) V distribuční síti PREdi se pro ochranu vedení 22 kv nepoužívají výstražné fólie. Kabely mají zvýšenou mechanickou ochranu betonovými deskami. Pozn.: kabely sdělovací jsou ochráněny betonovými deskami a výstražnou fólií, kabely do 10kV jsou chráněny červenými plastovými deskami. Výjimky z tohoto ustanovení musí výslovně udělit oblastní technik. (10) Použije-li se chrániček při pokládání kabelů do ploché formace, doporučuje se, aby každá žíla kabelu byla v samostatné chráničce. Souběžné kabely nad 10 kv ve společné rýze, vzdálené méně než 0,2 m, se od sebe oddělí přepážkou z betonových desek postavených na délku. (11) Průměry ochranných trubek či chrániček při realizaci tzv. bezvýkopové technologie (předem položené nebo protlačené trubky) se řeší individuálně. (12) Všechny použité krycí materiály, chráničky a žlaby musí být vybrány dle Katalogu prvků. (13) Umístění a popis označení Identifikačních štítků na kabelech VN se provede dle PN PX 502.

7 Strana: 7/ Zásady pro styk kabelů se sítěmi a komunikacemi (1) Styk řeší přednostně PNE , dále ČSN a ČSN Komunikací se rozumí např. silnice, dálnice, cesty, dopravní komunikace, komunikace pro provoz motorových vozidel a MHD atd. (2) Trasa musí být projednána se silničním, případně i drážním správním úřadem. (ochranné pásmo drah, metra, tramvají). (3) Všechny použité chráničky a žlaby musí být vybrány dle Katalogu prvků, průměr otvorů by měl být min. 1,5 násobkem vnějšího průměru kabelu. Kabely podchází komunikace v minimální hloubce 1 m od povrchu vozovky, resp. paty kolejnice, v plastových chráničkách průměru dle Tabulky číslo 3. Pokud se v odůvodněných případech použije jiná chránička než plastová (betonová, kovová, tvárnice), musí se vyvložkovat plastovou chráničkou dle Katalogu prvků. Chráničky se pod komunikacemi uloží na betonový podklad o tloušťce 50 mm a poté se obetonují., Ukládá-li se kabel v ploché formaci, doporučuje se, aby každá žíla jednožilového kabelu byla v samostatné chráničce. Prostupy musí přesahovat šířku vozovky o 0,5 m. Pod dnem příkopu musí být prostupy v hloubce min. 0,5 m. Je-li vstup do roury v úrovni dna výkopu, je nutno před zatahováním kabelu vyhloubit půdu před otvorem tak, aby při zatahování nebyly do roury vtaženy kamínky a jiné předměty, které by mohly způsobit ucpání. Při výstupu kabelu z rour se kabel musí chránit proti poškození střihem při sesedání půdy. Po zatažení do roury musí být kabel podložen na obou stranách tak, aby se dotýkal horní části otvoru. Podložení se provede prosetou zhutnělou zeminou, na které je vrstva písku. Konce roury se musí utěsnit z obou stran v délce 0,1 m proti vniknutí vody a nečistot vodotěsnou pěnou, tmelem nebo speciálními kabelovými manžetami. Rovněž tak se utěsní konce rour ponechaných jako rezerva. Plastové chráničky nejsou zkoušeny na obloukový zkrat. Proto, pokud je v souběhu více takovýchto chrániček pro kabely 22kV, musí být mezi těmito chráničkami mezera minimálně 4 cm vysypaná pískem nebo prosátou zeminou. Tuto mezeru lze nejlépe zajistit distančními rozpěrkami. Tabulka č. 3 Silové kabely do délka chráničky do 15 m nad 15 m 10 kv kV Sdělovací kabely Pozn. k tabulce číslo 3: Pro překopy komunikací platí průměry chrániček uvedené ve sloupci nad 15 m. (4) Při souběhu se sdělovacími kabely je nutno dodržet co největší vzdálenost, minimálně však dle Tabulky č. 2. Nelze-li tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely do betonových žlabů s poklopem nebo ekvivalentních plastových materiálů, ve vzdálenosti min. dle Tabulky č. 2 (údaj v závorce). Při křížení se sdělovacím vedením se silové i sdělovací kabely uloží do betonových žlabů s poklopem nebo ekvivalentních plastových materiálů ve svislé vzdálenosti 0,3 m s přesahem 1 m na každé straně. (5) Při zemních pracích v blízkosti sdělovacích kabelů je nutno vyžádat si dozor od útvaru S Technická správa RZ. (6) Při souběhu s nízkotlakým nebo středotlakým plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenost 0,4 m a 0,6 m. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů pod plynovodem, přesahujících plynovod na každou stranu 1 m. Minimální vzdálenost je 0,1 m a 0,2 m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenost 3 m, při uložení kabelů do kabelových žlabů je možno tuto vzdálenost snížit na 1 m. Při křížení se dodrží vzdálenost 0,5 m a plynové přípojky se musí oddělit betonovým žlabem, zvláště

8 Strana: 8/11 při provedení z PVC trubek. Kabel se uloží do betonových nebo plastových kabelových žlabů s přesahem 1 m na každé straně. (7) Při souběhu s teplovodem se dodrží minimální vzdálenost 0,7 m pro kabely do 10 kv a 1 m pro kabely do 35 kv. Při křížení je to 0,5 m. Kabely se uloží do betonových nebo ekvivalentních plastových rour s přesahem 1 m na každé straně. Nelze-li dodržet svislou vzdálenost, sníží se na min. 0,1 m a mezi vedení se vloží tepelná izolace. Teplovodní vedení musí být ve vzdálenosti přesahující místo křížení alespoň 1 m oběma směry od okraje kabelů takovou izolací, aby teplota půdy nepřevyšovala v žádné době ve stejném místě i hloubce normální teplotu půdy o více než 15 C a aby v žádném případě nepřesáhla 35 C u horkovodních vedení a 45 C u vedení parních. (8) Při souběhu a křížení vodovodu se kabel uloží do betonových nebo ekvivalentních plastových žlabů, v minimální vzdálenosti 0,2 m. U nechráněných kabelů je minimální vzdálenost 0,4 m. Jsou-li vodovodní trubky ze syntetického materiálu, je třeba použít žlaby betonové nebo plastové. (9) Při souběhu s kanalizací se kabel uloží do betonových nebo plastových žlabů, v nejmenší vzdálenosti 0,5 m. Při křížení u kabelů do 10 kv ve vzdálenosti 0,3 m a 0,5 m u kabelů pro napětí 22 kv. (10) Při křížení s uzemněním hromosvodu se kabel uloží v nejmenší vzdálenosti 0,5 m. 3.3 Zásady pro uložení kabelů na vzduchu a v objektech (1) Kabely mohou být trvale uloženy i na vzduchu v kabelových kanálech, tunelech a kolektorech, na lávkách nebo na podpěrách. Lze použít pouze kabely vybrané dle Katalogu prvků, opatřené vnějším pláštěm z materiálu nešířícího plamen min. dle ČSN EN (2) Jednožilové kabely se na vzduchu ukládají do těsného trojúhelníku nebo, při zvýšeném požadavku na tepelné zatížení a dynamické namáhání při zkratu, v ploché formaci s mezerou rovnou dvojnásobku průměru kabelu. (3) Jednožilové kabely na vzduchu je nutno přichytit k podkladu příchytkami. Vzdálenosti příchytek a způsob uchycení se určují pro dané uspořádání kabelů, typ a průřez kabelu a zkratový proud v dohodě s výrobcem. Pro zkratové poměry, průřezy a dané typy kabelů v sítích PREdi je nutno počítat se vzdáleností příchytek a podpěr max. 1m, pokud není výpočtem stanoveno jinak. Přichycení jednožilových kabelů je možné v případě plochého uložení kabelů nad 1 kv pouze nemagnetickými příchytkami. Při použití příchytek z feromagnetického materiálu musí být jejich magnetický obvod přerušený. Jednožilové kabely v těsné trojúhelníkové formaci mohou být přichyceny příchytkami z feromagnetického materiálu. (4) Příchytky musí mít pružnou vložku, aby se kabel při provozu nedeformoval a měly by mít šířku alespoň průměru kabelu, doporučuje se 1,5 násobek průměru kabelu. Kabely s pevnými jádry je třeba pokládat tak, aby se vyrušily výsledky dilatace. (5) Mezera mezi souběžně uloženými kabelovými vedeními musí být rovna pro kabely do 10 kv alespoň průměru kabelu, pro kabely nad 10 kv alespoň dvojnásobku vnějšího průměru kabelu, min. však 0,1 m nejsou-li odděleny přepážkou min. 20 mm silnou, odolávající tepelným účinkům elektrického oblouku a zabraňující překročení dovolené teploty při zkratu (cihly, vláknitý silikát, betonová deska apod.). Při ukládání kabelů nad sebou má být svislá vzdálenost úložných rovin nejméně 0,25 m a opatřena požární přepážkou. (6) V kabelových prostorech rozvoden VVN/VN je nutno dodržet, pokud to technické a ekonomické možnosti dovolí, zásadu co nejmenší kumulace kabelů při uložení na lávkách nebo podlahách.

9 Strana: 9/11 (7) Jednožilové kabely tvořící jeden proudový obvod se při posuzování vzdálenosti k ostatním kabelům považují za jeden kabel, určujícím průměrem kabelu pro určení velikosti mezery je průměr jedné žíly. Pro křížení platí stejné podmínky jako pro souběh. (8) Při ukládání jednožilových paralelních vedení (vedení připojená na stejné přípojnice) je nutno vystřídat sled fází např. L1,L2,L3, L3,L2,L1, L1,L3,L2. (9) Mezi kabely nad 1 kv a ovládacími nebo sdělovacími resp. silovými kabely do 1 kv musí být mezera min. 0,25 m. Není-li možno tyto vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka. Těsné uložení kabelů se dovoluje pouze pro kabely do 1 kv. Při výstupu kabelu ze země na stožár je nutno kabel chránit proti mechanickému poškození krytem do výše 2,7 m. (10) Vstup kabelů ze země do budov a kanálů se provede kabelovou průchodkou dle Katalogu prvků. (11) Označení kabelů štítky a jejich popis se provede dle PN PX 502. (12) V objektech, kabelových kanálech, tunelech a kolektorech se spojky používají jen výjimečně. Pokud je to nezbytné, je nutné používat spojky se stejnou, příp. vyšší požární odolností jako mají spojované kabely nebo zajistit zvýšenou požární odolnost spojek protipožárním nátěrem v třídě A1 reakce na oheň v souladu s požadavky ČSN EN Tyto spojky musí být od jiných kabelů nebo spojek odděleny přepážkou odolávající tepelným účinkům elektrického oblouku a zabraňující překročení dovolené teploty při zkratu. V případě instalace pouze jedné spojky se provádí protipožární nátěr kabelu do vzdálenosti 1,5 m na obě strany od konce spojky vč. spojky samotné. Pokud dojde k souběhu instalací více spojek na jednom místě, provádí se protipožární nátěr kabelu do vzdálenosti 3 m od konců krajních spojek vč. spojek samotných. (13) Po uvedení spojek do provozu se musí (je-li to technicky možné) provést kontrola oteplení spojky termovizním měřením podle PN JK Protipožární opatření v objektech, kabelových kanálech, tunelech a kolektorech (1) Řešení protipožárních opatření v objektech, stanicích, kabelových kanálech, tunelech a kolektorech musí být provedeno podle schváleného požárně bezpečnostního řešení stavby, vypracované autorizovaným specialistou požární ochrany, které je nedílnou součástí projektu kabelového vedení VN nebo stanice. Součástí protipožárních opatření u rozvoden VVN/VN musí být také návrh na instalaci Elektrické požární signalizace (EPS) pro upozornění obsluhy nebo dispečinku. (2) Protipožární opatření musí odpovídat všem požadavkům a předpisům na požární bezpečnost staveb: a) základním požadavkům na řešení staveb z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN , ČSN , ČSN , příp. dalším normám řady Požární bezpečnost staveb a ČSN EN (těsnění prostupů); b) požadavkům na ochranu před šířením požáru v předmětných technických normách ČSN , čl. NA (521.N11.18) a 527, PNE čl.8 (norma navazuje na zrušenou ČSN , ale některá ustanovení čl. IX. této zrušené normy se doporučuje využívat, protože dosud nebyla žádným předpisem nahrazena), ČSN čl.10; c) požadavku na plynotěsnost prostupů do objektů pod úrovní terénu dle vyhl. č. 268/2009 Sb. 6, odst. (5) a dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy čl. 11. (3) Materiály a zařízení pro protipožární opatření musí mít příslušnou certifikaci podle zákona č. 22/1997 Sb. a atesty o posouzení z hlediska požární bezpečnosti: požární ucpávky, požárně dělící konstrukce, oddělovací přepážky vč. i přepážek mezi kabely, plynotěsné ucpávky,

10 Strana: 10/11 obvykle zkušební laboratoří PAVUS Praha, protipožární nátěry kabelů obvykle zkušební laboratoří EZÚ Praha nebo TUPO Praha. (4) Informativní upozornění na některá ustanovení výše citovaných předpisů a norem (v podrobnostech viz tyto předpisy a normy): a) Všechny vstupy do objektů a do stanic pod úrovní terénu musí být utěsněny proti vnikání vlhkosti a plynotěsné. b) Kabely a kabelové soubory uložené na vzduchu v budovách, kabelových kanálech, a stanicích musí mít být vyrobeny buď s vnějším pláštěm omezujícím šíření ohně, nebo při zvýšených požadavcích na jejich požární odolnost (např. uzly sítě s velkou kumulací kabelových vývodů, budovy se shromažďováním osob, trasy v únikových cestách atp.) opatřeny nehořlavým nátěrem, který odpovídá třídě A1 reakce na oheň v souladu s požadavky ČSN EN ; Kabelové spojky musí být od jiných kabelů nebo spojek odděleny přepážkou odolávající tepelným účinkům elektrického oblouku a zabraňující překročení dovolené teploty při zkratu, nebo natřeny protipožárním nátěrem. c) Objekty, kabelové prostory a tunely se rozdělují na požární úseky požárně dělícími konstrukcemi. Velikost požárního úseku závisí na požárním zatížení (výpočet v příslušných normách), největší přípustná půdorysná plocha jako jeden požární úsek kabelového podlaží nebo kanálu je 750 m 2, objem kabelové šachty 150 m 3. Kabelová šachta a kanál by měly tvořit oddělené požární úseky. Požárně dělící konstrukce musí splňovat předepsanou požární odolnost nejméně 60 minut, REI. U požárních uzávěrů (dveře, prostupy pro kabely) se však nepožaduje vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN ). d) Postupy kabelů mezi požárními úseky se utěsňují požárními ucpávkami, které vyhovují zkušebním předpisům a testům a jsou schváleny GŘ HZS MV ČR, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut (podle ČSN EN ). e) Kabely bez nehořlavého vnějšího pláště musí být (všechny kabely na jednom místě) opatřeny protipožárními nátěry 3 m dlouhými po 100 m délky mezi požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků, v šachtách po 15 m délky, na začátku odboček kabelových kanálů delších než 25 m, v místech křižování (odbočování) kabelových kanálů nesmí být vzájemná vzdálenost přepážek uzavírajících křižování větší než 25 m. V kabelových prostorech se umisťují dílčí požární přepážky tak, aby tvořily úseky o půdorysné ploše nejvýše 250 m 2. Dílčí požární přepážky mají předepsanou požární odolnost 30 minut, mohou být vytvořeny také protipožárním nátěrem nehořlavou nátěrovou hmotou v délce 3 m v trase a 1 m na obě strany při styku šachty a tunelu (kanálu). Je-li však šachta současně vstupem nebo únikovou cestou je protipožární nátěr v celé délce šachty. 4 Popis činností a zodpovědnosti pracovníků 4.1 Konzultace a schvalování projektů (1) Konzultace, kontrolu a schvalování projektů provádí: a) po technické stránce: příslušný zaměstnanec útvaru S Síť VN/NN nebo S Napájecí síť VN a SDK, b) po obsahové stránce: příslušní zaměstnanci útvarů S Příprava výstavby VN/NN nebo S Napájecí síť VN a SDK. (2) Zadavatelem projektu je útvar S Příprava výstavby VN/NN nebo útvar S Rozvoj a obnova VVN a VN. (3) Vstupní konzultace, příp. další konzultace provádí útvar S Technický controlling.

11 Strana: 11/11 (4) Pro veřejné zakázky a vnitřní dohled nad projekty staveb, které patří do kategorie veřejných zakázek, platí příslušná ustanovení vnitřní PN VA Rejstřík zhotovitelů projektů Výběr projektantů a udržování seznamu projektantů, včetně jejich periodického souhrnného hodnocení pro Rejstřík zhotovitelů PREdi pro stavebně montážní a projektové práce provádí zaměstnanec útvaru S Technický controlling, pověřený jeho vedením. 4.3 Hodnocení projektantů a projektů (1) Hodnocení projektantů podle kvality, obsahu, formy, plnění požadavků této PN a dodržování smluvních závazků při zpracování jednotlivých projektů soustavně a souhrnně provádějí útvary, které jsou zadavateli projektů a předávají svá zjištění včetně případných návrhů na změny útvaru S Technický controlling k periodickému souhrnnému hodnocení. (2) Soulad projektu s možností jeho realizace včetně plnění požadavků této normy průběžně sleduje při stavbě TDI, zjištěné vady a nedodělky projektu a změny oproti projektu vzniklé při realizaci zapisuje do stavebního deníku, informuje o nich útvar S Dohled správy sítě a předává k souhrnnému hodnocení projektanta. Při zjištěných vadách a nedodělcích projektu nebo změnách projektů postupuje podle PN VA 911. (3) Útvar S Technický controlling provádí kontroly projektů u vybraných akcí. Výsledky jsou součástí hodnocení projektantů. KONEC PODNIKOVÉ NORMY

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ)

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) Účinnost od: 1.6.2015 1 ÚVOD Tato příloha specifikuje standardy provedení úprav v lokální distribuční síti (posílení,

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

KLADENÍ KABELŮ NN, VN A 110 KV V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH ENERGETIKY

KLADENÍ KABELŮ NN, VN A 110 KV V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH ENERGETIKY Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZDistribuce, E.ON Czech, PRE distribuce, ČEPS KLADENÍ KABELŮ NN, VN A 110 KV V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH ENERGETIKY PNE 34 1050 Druhé vydání Odsouhlasení

Více

PN VA 911 SP č.2 Oceňování PD Změněno: červenec 2014

PN VA 911 SP č.2 Oceňování PD Změněno: červenec 2014 Oceňování projektové dokumentace, realizační inženýrské činnosti a dokumentace skutečného provedení stavby od externích zhotovitelů pro stavby PREdistribuce, a. s. Oceňování projektů, inženýrské činnosti

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

SEZNAM DOKUMENTACE :

SEZNAM DOKUMENTACE : II/210 ZÁPADNÍ OBCHVAT SOKOLOV SVATAVA SEZNAM DOKUMENTACE : TEXTOVÁ ČÁST: TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝKRESOVÁ ČÁST: VÝKR. Č.: NÁZEV MĚŘÍTKO FORMÁT 462.01 PŘEHLEDNÁ SITUACE - SO 462 1:10000 2A4 462.02 SITUACE -

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek VII. ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88 KNIŽNICE Václav Macháček SVAZEK 88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Transformační

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Kompaktní rozváděčové skříně AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Originální provedení s mezinárodními certifikáty k dispozici skladem. Díky mnoha praktickým rozměrům

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

TPG Plynovody a přípojky G 702 01

TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření

1,0 m při obnově a s použitím technických opatření Specifické hodnoty Příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy 1. Stromy a inženýrské sítě K ustanovení 16 odst. 5; 19 odst. 3 a 5 Výsadbová plocha Pro strom musí být zajištěna minimální výsadbová

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Obec Strančice, Revoluční 383,251 63 Strančice Průvodní a technická zpráva stavba : Strančice, Před boř u Prahy - Praha - východ Rozšíření veřejného osvětlení - parc.č.k. 336 a 334 VEŘEJNÉ OSVĚTLENí PROJEKT

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení

1. Rozsah projektovaného souboru. 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 4 4. Prostředí... 4 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více