2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření"

Transkript

1 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a pasivními účty; pochopení vazby mezi promítnutím transakcí do rozvahy a na účty. Úvodní otázky 1. Jaké znáte základní typy změn rozvahových stavů? Při odpovědi vycházejte z bilanční rovnice Aktiva = Pasiva a doplňte 4 základní typy do následující tabulky: Aktiva Pasiva 2. Uveďte příklady změn rozvahových stavů, vyčerpejte všechny možné kombinace. 3. Které ze změn rozvahových stavů způsobují změnu bilanční sumy? 4. Charakterizujte účet jako nástroj zaznamenávání věcných dopadů změn finančně majetkové struktury. 5. Připravte schéma účtu aktivního a pasivního, označte strany účtů názvy užívanými pro levou a pravou stranu účtu. Označte, na které straně mají tyto účty počáteční zůstatek, přírůstky a úbytky a kde je zachycen konečný zůstatek. 6. Charakterizujte vztah rozvahových položek a účtů. Řešené příklady Příklad 2.1 Na základě modifikovaného tvaru bilanční rovnice Aktiva = Závazky + Vlastní kapitál a pomocné tabulky určete, o jaký typ hospodářské transakce se jedná. a) Nákup počítače za hotové. b) Akcionářům byl přiznán podíl na zisku z minulých let. c) Navýšení základního kapitálu z nerozděleného zisku. d) Podnik nemá dostatek peněžních prostředků k úhradě dluhu vůči svým dodavatelům, proto byla přijata půjčka se splatností 3 měsíce. e) Výplata dlužných mezd z bankovního účtu. f) Dodatečný vklad vlastníka do kapitálu v hotovosti. g) Podnik XYX se dohodl se svým věřitelem podnikem ABC, že pohledávka 27

2 podniku ABC vůči podniku XYX bude přeměněna na základní kapitál podniku XYX (operaci posuzujte z hlediska podniku XYX). h) Vlastník se rozhodl převést firemní automobil do svého osobního vlastnictví. i) Nákup materiálu podnikem na fakturu se splatností jeden měsíc. Operace Aktiva Pasiva Závazky Vlastní kapitál /- 4 +/ /- Řešení a) Operace typu 3 (změna struktury aktiv): přírůstek dlouhodobých aktiv a úbytek peněz z pokladny. b) Operace typu 7 (přírůstek závazků a úbytek vlastního kapitálu): vznik závazku vůči akcionářům a snížení položky nerozdělené zisky minulých let. c) Operace typu 9 (změna struktury vlastního kapitálu): růst základního kapitálu a snížení stavu nerozdělených zisků minulých let. d) Operace typu 4 (změna struktury závazků): snížení závazků vůči dodavatelům a vznik závazku z titulu přijaté půjčky. e) Operace typu 2 (úbytek aktiv a úbytek závazků): úbytek peněz z bankovního účtu a snížení závazků vůči zaměstnancům. f) Operace typu 5 (přírůstek aktiv a přírůstek vlastního kapitálu): přírůstek peněz v pokladně a zvýšení základního kapitálu. g) Operace typu 8 (úbytek závazků a přírůstek vlastního kapitálu): snížení závazků vůči věřitelům a růst základního kapitálu. h) Operace typu 6 (úbytek aktiv a úbytek vlastního kapitálu): snížení stavu dlouhodobých aktiv a snížení základního kapitálu. i) Operace typu 1 (přírůstek aktiv a přírůstek závazků): přírůstek materiálu a přírůstek závazků vůči dodavatelům. 28

3 Příklad 2.2 Podnik Ámos má k X1 tyto položky aktiv a pasiv v tis. Kč: závazky vůči dodavatelům 70, běžný účet 200, dlouhodobá aktiva 1 000, základní kapitál 1 100, pohledávky za odběrateli 100, peníze 20, materiál 150, závazky vůči zaměstnancům 300. Během období se uskutečnily tyto hospodářské operace v tis. Kč: 1. Dodavatel A dodal a vyfakturoval materiál Faktura od dodavatele A byla uhrazena z běžného účtu Byl nakoupen materiál za hotové Čerpáním krátkodobého bankovního úvěru uhrazena faktura od dodavatele B 40. Sestavte rozvahu k X1 do prvního sloupce tabulky a do dalších sloupců zaznamenejte změny rozvahových stavů po každé operaci. Aktiva Srovnávací rozvaha podniku Ámos Pasiva Dlouhodobá aktiva Základní kapitál Materiál Zaměstnanci Odběratelé Dodavatelé Běžný účet Úvěr 40 Pokladna Aktiva celkem Pasiva celkem

4 Příklad 2.3 Navažte na předchozí Příklad 2.2. Otevřete rozvahové účty podle zůstatků z počáteční rozvahy k X1 a zaúčtujte uvedené operace. Řešení Počáteční rozvaha Ámos k X1 (v tis. Kč) Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 150 Dodavatelé 70 Pohledávky za odběrateli 100 Zaměstnanci 300 Bankovní účet 200 Peníze 20 Suma aktiv Suma pasiv Dlouhodobá aktiva Peníze Vlastní kapitál PZ PZ 20 3) 10 PZ KZ KZ 10 KZ Odběratelé Krátkodobé úvěry Zaměstnanci PZ 100 4) 40 PZ 300 KZ 100 KZ 40 KZ 300 Materiál Běžný účet Dodavatelé PZ 150 PZ 200 2) 50 2) 50 PZ 70 1) 50 4) 40 1) 50 3) 10 KZ 210 KZ 150 KZ 30 Rozvaha Ámos k X1 (v tis. Kč) Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 210 Dodavatelé 30 Pohledávky za odběrateli 100 Zaměstnanci 300 Bankovní účet 150 Bankovní úvěr 40 Peníze v hotovosti 10 Suma aktiv Suma pasiv

5 Úlohy k procvičení Úloha 2.1 Pan Javůrek otevírá k X1 malou prodejnu. Do podniku vložil peněžní prostředky ve výši Kč. Tyto prostředky složil u banky na nově zřízený účet. Sestavte zahajovací rozvahu pana Javůrka v tis. Kč. Rozvaha...ke dni...v tis. Kč V dalším období se odehrály následující operace: 2. ledna Z bankovního účtu uhradil pan Javůrek nákup domku, ve kterém bude provozovat prodejnu. Za domek byla zaplacena částka Kč. Rozvaha...ke dni...v tis. Kč 3. ledna Dodavatel dodal panu Javůrkovi zboží a zaslal fakturu ve výši Kč. Rozvaha...ke dni...v tis. Kč 31

6 4. ledna Pan Javůrek zaplatil fakturu dodavateli z běžného účtu Kč. Rozvaha...ke dni...v tis. Kč 5. ledna Z bankovního úvěru bylo zaplaceno zařízení prodejny (nábytek na zakázku) za Kč. Rozvaha...ke dni...v tis. Kč 32

7 Úloha 2.2 Obchodní podnik Kolumbus a syn, má k X1 následující stav aktiv a pasiv v tisících Kč: materiál 40, závazky vůči dodavatelům 300, pokladna 50, výsledek hospodaření minulých let (zisk) 500, zboží 180, budova 2 500, oprávky k budově 20, základní kapitál 2 150, běžný účet 300, závazky vůči zaměstnancům 200, pohledávky za odběrateli 100. Účetní operace v tis. Kč: 2.1. Nákup zboží na obchodní úvěr 50, zboží převzato na sklad Nákup staršího automobilu za 220, placeno z běžného účtu Zaplacení dodavatelům z běžného účtu Zaplacení dodavatelské faktury z kr. úvěru u banky Vklad majitele do podniku na běžný účet uloženo Na běžný účet byla přijata záloha na dodávku zboží 100. Sestavte do následující tabulky (do sloupečku 1) rozvahu k X1. Zobrazte do srovnávací rozvahy změny, ke kterým došlo na základě účetních operací v následujících dnech (sloupečky 2 až 7). U každé účetní operace určete potřebné účetní doklady. Po zaznamenání operací do rozvahy všechny transakce zaúčtujte. Aktiva Srovnávací rozvaha: Kolumbus a syn Pasiva Dne: Dne:

8 Úloha 2.3 Pan Vosika zakládá podnik na výrobu plastových součástí. Do podniku vložil k X1 budovu (odhad tržní hodnoty budovy je tis. Kč) a na běžný účet složil peníze ve výši 800 tis. Kč. V průběhu měsíce ledna se odehrály následující operace v tis. Kč: 1. Nákup stroje na odlévání plastů v hodnotě 2 500, uhrazen z poskytnutého dlouhodobého bankovního úvěru. 2. Na obchodní úvěr byla nakoupena plastová drť za Převodem z běžného účtu byl zaplacen nákup staršího dodávkového automobilu v hodnotě Z běžného účtu byla vybrána hotovost ve výši V hotovosti byla uhrazena záloha na nákup dalšího materiálu Dodavateli byla zaplacena z běžného účtu faktura za materiál (viz operace 2) ve výši Za 90 v hotovosti byl nakoupen počítač s tiskárnou. 8. Na obchodní úvěr bylo pořízeno programové vybavení v hodnotě Za hotové bylo nakoupeno drobné nářadí v hodnotě 5, nářadí bylo převzato na sklad materiálu. 10. Pan Vosika získal darem sadu starších forem na odlévání plastových součástí v hodnotě 150. Doba použitelnosti těchto forem se odhaduje na 4 roky. 11. Od odběratelů byla přijata záloha na objednané odlitky 30 v hotovosti. Sestavte počáteční rozvahu, otevřete příslušné účty a zaúčtujte operace uskutečněné v průběhu měsíce ledna. Sestavte rozvahu k X1. Počáteční rozvaha podniku pana Vosiky k X1 (v tis. Kč) Suma aktiv Suma pasiv 34

9 Rozvaha podniku pana Vosiky k X1 (v tis. Kč) Suma aktiv Suma pasiv 1. Jak je na účtech zachycována historická cena dlouhodobého aktiva (původní pořizovací výdaje) a dosud odepsaná část této hodnoty? 2. Uveďte příklady účtů k následujícím klasifikacím: a) účty aktivní vs. účty pasivní, b) účty hlavní vs. účty vedlejší. 35

10 Úloha 2.4 Společnost Island, v.o.s. má k X1 tyto zůstatky na účtech v tisících Kč: pokladna 200, běžný účet 900, dodavatelé 400, materiál 100, pohledávky za odběrateli 600, výrobky 500, vlastní kapitál 9 300, software 700, oprávky k software 200, stroje a zařízení 3 000, oprávky ke strojům a zařízením 100, dlouhodobá finanční aktiva 2 000, budovy 2 500, oprávky k budovám 1 500, pozemek Do konce ledna se uskutečnily tyto účetní operace v tis. Kč: 1. Dle faktury byl nakoupen speciální přístroj za Na běžný účet přišla úhrada od odběratele Došla faktura za nakoupený materiál 300, materiál přijat na sklad. 4. Bylo nakoupeno za hotové 10 kusů kalkulaček celkem za 10, kalkulačky byly převzaty na sklad jako materiál. 5. Pracovníkům byla z pokladny vyplacena záloha na služební cestu Došla faktura za nakoupený software v ceně Z běžného účtu bylo zaplaceno dodavatelům Do nově zřízené podnikové prodejny bylo nakoupeno dle faktury zboží za Došla faktura za policový systém do nové prodejny Faktura z operace 9 ve výši 250 byla uhrazena bankou z otevřeného dlouhodobého úvěru. 11. Za hotové byly nakoupeny akcie určené k prodeji ve výši Majitel vložil do podniku 100 na běžný účet. Otevřete účty, zaúčtujte uvedené účetní případy. Promyslete účetní doklady, které jsou k zaúčtování třeba. Sestavte konečnou rozvahu. 36

11 Cíl dodatku: Dodatek účetní doklady Prostudováním tohoto dodatku by se student měl seznámit s: účetními doklady, které jsou nositeli informací o změnách finančně majetkové struktury podniku, ke kterým dochází v průběhu hospodářské činnosti podniku. Úvodní otázky 1. V čem spočívá dokladovost prvek metody účetnictví? Jaký je její význam? 2. Jaké jsou náležitosti účetních dokladů? 3. Jaké typy účetních dokladů znáte? Pokuste se je klasifikovat. 4. Zamyslete se nad známými položkami rozvahy a určete, jaké účetní doklady musí provázet účetní zachycení jejich změn (přírůstků i úbytků). 5. Jaké druhy kontroly účetních dokladů znáte? 6. Jak je ovlivněn metodický prvek dokladovost existencí výpočetní techniky? Řešené příklady Příklad 2.4 U následujících rozvahových položek: materiál na skladě, pokladna, výrobky na skladě, dodavatelé, bankovní účet, úvěr u banky, půjčka od fyzické osoby, pohledávky za odběrateli, nedokončená výroba, zvýšení vlastního kapitálu vkladem, dlouhodobá aktiva hmotná uveďte název účetního dokladu, který zachycuje jejich přírůstek a úbytek. Dále označte, zda se jedná o interní (I) či externí (E) doklad. Řešení Rozvahová položka I/E Název dokladu materiál na skladě I (+) příjemka; (-) výdejka pokladna I (+) příjmový pokladní doklad; (-) výdajový pokladní doklad výrobky na skladě I (+) příjemka; (-) výdejka dodavatelé E přijatá faktura bankovní účet E výpis z bankovního účtu úvěr u banky E výpis z úvěrového účtu půjčka od fyzické osoby E smlouva o půjčce a doklad o příjmu peněz pohledávky za odběrateli I vydaná faktura nedokončená výroba I výkaz z výroby zvýšení vlastního kapitálu vkladem I interní účetní doklad dlouhodobá aktiva hmotná I protokol o zařazení do provozu 37

12 Příklad 2.5 Doplňte k účetním transakcím účetní doklady, které jsou nutnou podmínkou jejich zaúčtování: 1. Vklad majitele do podniku v hotovosti. 2. Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti. 3. Z poskytnutého úvěru splacen závazek. 4. Byla vypočtena dlužná daň ze zisku. 5. Na obchodní úvěr nakoupen materiál. 6. Podniku byl darován počítač. 7. Odběratel zaplatil svůj závazek na běžný účet. 8. Banka poskytla na běžný účet peněžní prostředky z úvěru. 9. Splátka úvěru u banky z běžného účtu. 10. Zaměstnanec zaplatil pohledávku v hotovosti. 11. Z běžného účtu byla zaplacena záloha dodavateli. 12. Společnost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z běžného účtu. Řešení Hospodářská transakce Vklad majitele do podniku v hotovosti Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti Z poskytnutého úvěru splacen závazek Byla vypočtena dlužná daň ze zisku Na obchodní úvěr nakoupen materiál Podniku byl darován počítač Odběratel zaplatil svůj závazek na běžný účet Banka poskytla na běžný účet peněžní prostředky z úvěru Splátka úvěru u banky z běžného účtu Zaměstnanec zaplatil pohledávku v hotovosti Z běžného účtu byla zaplacena záloha dodavateli Společnost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z běžného účtu Název dokladu interní účetní doklad; příjmový pokladní doklad příjemka; výdajový pokladní doklad výpis z úvěrového účtu interní účetní doklad přijatá faktura; příjemka protokol o zařazení do provozu výpis z běžného účtu výpis z běžného účtu; výpis z úvěrového účtu výpis z běžného účtu; výpis z úvěrového účtu příjmový pokladní doklad výpis z běžného účtu výpis z běžného účtu 38

13 Kontrolní otázky 1. Které z dále uvedených transakcí nemohou nastat: Aktiva Pasiva / Uveďte příklady transakcí, které vyvolají: a) změny ve struktuře cizích zdrojů, b) zvýšení vlastního kapitálu a snížení závazků, c) snížení vlastního kapitálu a zvýšení závazků, d) zvýšení aktiv a snížení závazků. 3. Z jakého metodického prvku vyplývá, že transakce s majetkem a zdroji financování majetku vyvolají vždy změnu (nejméně) dvou položek? 4. Zhodnoťte správnost následujících výroků. a) Nákup materiálu na obchodní úvěr vyvolá v rozvaze: - současné zvýšení aktiv a pasiv, - zvýšení závazků a snížení hospodářského výsledku, - zvýšení nedokončené výroby a zvýšení závazků, - zvýšení stavu materiálu a zvýšení bankovních úvěrů, - zvýšení aktiv a zvýšení pohledávek. b) Úhrada pohledávky na bankovní účet je v rozvaze zachycena jako: - současné zvýšení aktiv a snížení závazků, - zvýšení aktiv a zvýšení hospodářského výsledku, - snížení závazků a zvýšení peněžních prostředků, - zvýšení stavu bankovního úvěru a snížení pohledávek, - současné zvýšení a snížení aktiv. c) Zvolte možnost ano ne: - uskutečnění nepeněžního vkladu majitelem neovlivní bilanční sumu, - úhrada pohledávky zvýší bilanční sumu, - splátka úvěru z bankovního účtu sníží bilanční sumu, - zvýšení stavu bankovního úvěru poskytnutím peněžních prostředků na bankovní účet zvýší bilanční sumu, - současné zvýšení a snížení aktiv neovlivní bilanční sumu. 39

14 5. V čem spočívá kontrola účetních dokladů? 6. Co jsou interní a externí účetní doklady? Uveďte příklady. 7. Oběh účetních dokladů v podniku představuje (vyberte správnou odpověď): a) vyhotovení kopií dokladů, b) odesílání dokladů mimo podnik rychlým poslem, c) předepsaný sled prací s účetními doklady, d) likvidaci dokladů. 40

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více