Příklady k procvičení :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady k procvičení :"

Transkript

1 Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte, zda se jedná o položku aktiv nebo pasiv: A / P - půjčka od jiné osoby - nevyplacené mzdy - zásoba materiálu - peníze v hotovosti - krátkodobý bankovní úvěr - nakoupené akcie - nezaplacené faktury za materiál - zásoba hotových výrobků - výrobní linka - dlužná daň z příjmu - peníze na účtu u banky - pohledávky za odběrateli - poskytnutá záloha na dodávku - samostatný software pro řízení materiálu výroby - budova skladu - počítač - nakoupené dluhopisy - nedobytná pohledávka A / P Příklad 3 Rozhodněte, zda se jedná o položku aktiv, a to dlouhodobých či oběžných aktiv, nebo pasiv, a to pasiv vlastních či cizích: Položka Aktivum Pasivum dl. ob. vl. cizí Položka Aktivum Pasivum dl. ob. vl. cizí Peníze na účtu Nakoupená licence Automobil Pozemky Zásoby materiálu Nezaplacená daň Hotové výrobky Peníze v pokladně Úvěr od banky Akcie jiné společnosti Navyplacené mzdy Vydané směnky Nakoupená licence Záloha na daň z příjmu Pohledávky za odběr Emitované dluhopisy Nakoupené obligace Přijatá půjčka Dluh vůči dodavateli Nakoupené zboží Výrobní hala Nakoupený software Přijaté směnky Zisk Zaplacené zálohy dod. Přijaté zálohy dl. = dlouhodobé aktivum, ob. = oběžné aktivum, vl. = vlastní zdroj

2 Příklad 4 Rozhodněte, zda v následujících situacích vzniká účetní jednotce pohledávka nebo závazek: 1. Přijetí faktury za dodaný materiál 2. Přijetí směnky od odběratelů 3. Přijetí zálohy od odběratelů na prodej výrobků 4. Vyúčtování služeb poskytnutých zákazníkům 5. Přijetí úvěru 6. Poskytnutí zálohy dodavateli materiálu 7. Vyúčtování nároku zaměstnanců na mzdu 8. Vystavená směnka k úhradě 9. Pojišťovna přiznala nárok na náhradu škody peníze dosud nebyly převedeny na běžný účet 10. Zaplacení zálohy na daň z příjmu 11. Vystavení faktury na prodané výrobky 12. Přijetí půjčky od soukromé osoby Pohledávka Závazek Příklad 5 V soupisu majetku a kapitálu vyhotoveném ve firmě NORA k x byly uvedeny následující položky: - pohledávky za odběrateli ,- - závazky u zaměstnanců ,- - bankovní úvěr ,- - zásoby materiálu ,- - vlastní jmění ,- - vklad na běžném účtu ,- - peníze v pokladně 4 000,- - budovy a haly ,- - stroje a zařízení ,- - zásoby zboží ,- - závazky u dodavatelů ,- - zisk ,- Sestavte rozvahu firmy k x (dodržte strukturu) : Aktiva Rozvaha firmy NORA k x Pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem

3 Příklad 6 Z následujících údajů sestavte rozvahu (dopočítejte výši základního kapitálu): odběratelé ,- dodavatelé ,- budovy a haly ,- bankovní úvěr ,- zaměstnanci ,- výrobky ,- peníze v pokladně 4 000,- materiál ,- zisk ,- stroje a zařízení ,- vklad na běžném účtu ,- ZK I Rozvaha firmy SEP, a. s., k xx III. II IV. Určete výši: dlouhodobého majetku oběžného majetku vlastních zdrojů cizích zdrojů Příklad 7a) (změny rozvahových stavů) Určete, které položky rozvahy se změní (a jak), odvoďte typickou změnu rozvahového stavu a dopad na bilanční sumu (BS): Hospodářská operace 1. položka 2. položka Změna BS odvod hotovosti na bank. účet pokladna (A-) bank. účet (A+) A+A- nemění se nákup materiálu na fakturu úhrada od odběratelů na bank.účet připsání bank. úvěru na bank. účet úhrada dodavatelům v hotovosti společníci vložili do firmy stroj úhrada faktury z krátk. úvěru doplnění hotovosti z bank. účtu výplata mezd v hotovosti odvod dlužných daní z bank. účtu nákup zboží za hotové úhrada od odběratelů v hotovosti výplata mezd bezhotovostně splacení dlouh. úvěru z bank. účtu úhrada došlé faktury z bank. účtu společníci vložili peníze na b.účet

4 Příklad 7b) Určete, jaké změny způsobí v rozvaze následující operace (A+, A-, P+, P-) a jaký vliv budou mít na bilanční sumu ( +, -, nezměněna ) : a) odběratelé uhrazují na náš běžný účet b) výběr peněz z běžného účtu do pokladny c) výplata mezd pracovníkům v hotovosti d) dodavatelé fakturují dodávku materiálu přijatou na sklad e) z běžného účtu provedena splátka bank. úvěru f) z běžného účtu uhrazena splatné dodav.faktury g) majitel firmy vkládá do firmy hotovost h) banka uhradila splatné dodavatelské faktury z krátkodobého úvěru i) nákup materiálu za hotové j) majitel firmy vložil do podniku os. automobil k) na běžný účet přijata záloha od odběratelů l) banka poskytla úvěr a připsala jej na běžný účet Aktiva (+/-) Pasiva (+/-) Bilanční suma Příklad 8 Firma Kotlák a syn má k tento soupis majetku a závazků (v tis. Kč) : - běžný účet u banky 10,- - dlužné daně 1,- - dlouhodobý majetek 86,- - oprávky k dlouhodobému majetku 26,- - základní kapitál 40,- - výrobky 5,- - zaměstnanci 11,- - rezervní fond 5,- - pohledávky 7,- - výsledek hospodaření 9,- - pokladna 2,- - dodavatelé 8,- - rezervy 3,- - úvěr 7,-

5 Sestavte rozvahu ve správném uspořádání :.. Rozvaha firmy Kotlák a syn ke dni I. III II. IV. Příklad 9 (základy práce s aktivním a pasivním účtem) Na následujících účtech zaznamenejte uskutečněné účetní případy: MD Pokladna D Počáteční stav ,- 1. Prodej zboží za hotové 2 000,- 2. Nákup kancelářských potřeb 1 200,- 3. Oprava kopírky 7 300,- 4. Doplnění hotovosti z bank. účtu 5 000,- MD Dodavatelé D Počáteční stav ,-- 1. Úhrada faktury za el.energii ,-- 2. Došla faktura za materiál ,-- 3. Přijata faktura od Telecomu ,-- 4. Zaplacena faktura za zboží ,-- MD Bankovní účet D Počáteční stav ,-- 1. Úhrada odběratelské faktury ,-- 2. Úhrada dodavatelské faktury ,-- 3. Připsání bankovního úvěru ,-- 4. Bankovní poplatky 6 000,--

6 MD Krátkodobý bankovní úvěr D Počáteční stav ,-- 1. Splátka úvěru ,-- 2. Úhrada došlé faktury z úvěru ,-- 3. Splátka úvěru ,-- MD Materiál na skladě D Počáteční stav ,-- 1. Na sklad převzata dodávka materiálu ,- 2. Do spotřeby vydán materiál za ,-- 3. Vyskladněn materiál za ,- 4. Darem přijatý materiál za 6 000,-- Příklad 10 Počáteční zůstatek na účtě 231-Úvěr je Kč ,-. Během účetního období došlo k těmto operacím: byla provedena první splátka úvěru ve výši Kč ,- (č. dokl. 246) firma získala další úvěr u jiné banky ve výši Kč ,- (č. dokl. 249) byla uhrazena druhá splátka úvěru ve výši Kč ,- (č. dokl. 275). Otevřete účet Úvěr, zapište na něj uvedené operace, zjistěte obrat účtu a konečný zůstatek. Číslo a název účtu : Dat Č.d. Text MD D Dat Č.d. Text MD D Příklad 11 Určete, které položky rozvahy se budou měnit v následujících situacích : 1. položka 2. položka 1. Na běžný účet ukládáme přebytek pokladní hotovosti 2. Do skladu materiálu jsme přijali dodávku materiálu, kterou jsme dosud dodavatelům nezaplatili 3. Uhradili jsme splátku úvěru převodem z běž. účtu 4. Koupili jsme za hotové nový počítač 5. Přijali jsme v hotovosti půjčku od soukromé osoby

7 6. S vystavenou fakturou odesíláme hotové výrobky odběratelům 7. Převodním příkazem uhrazujeme z běžného účtu splatnou dodavatelskou fakturu 8. Na běžný účet byla přijata úhrada od odběratelů 9. Majitel vkládá do firmy osobní automobil 10 Do pokladny přijímáme od zákazníka zálohu na objednanou službu 11 Banka uhradila z poskytnutého úvěru splatnou dodavatelskou fakturu 12 Převodem z běžného účtu nakupujeme dlouhodobé dluhopisy Komerční banky 13 Vyplacen podíl společníka (s.r.o.) v hotovosti 14 Darem jsme získali speciální přístroj Příklad 12 Posuďte správnost provedené předkontace (nesprávné položky označte a opravte) : Operace MD D 1. Faktura od dodavatelů za nakoupené zboží Materiál na skladě Závazky u dodav. 2. Z poskytnutého úvěru uhrazena dod. faktura Běžný účet Bankovní úvěr 3. V hotovosti přijata úhrada za provedenou opravu Náklady - opravy Pokladna 4. Z běžného účtu uhrazena dlužná daň z příjmu Závazky u fin.úřadu Běžný účet 5. Vydána faktura odběratelům za provedené práce Běžný účet Tržby 6. Na běžný účet přijata úhrada od odběratelů Běžný účet Závazky u dodav.

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha ve vazbě na vypovídací schopnost

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví

1.2.1 Sestavení rozvahy. Základy účetnictví Old accountants never die, they just lose their balance. 1.2 Rozvaha a její prvky Rozvahou (bilancí) rozumíme výkaz majetku (aktiv) a zdrojů krytí majetku (pasiv). V rámci zdrojů krytí rozlišujeme vlastní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více