Řídící jednotka AirBasic 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řídící jednotka AirBasic 2"

Transkript

1 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_ /04/jbrg-08

2 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost Uložení návodu k obsluze Bezpečnost Provoz Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC Spuštění kompresoru Zatížení/odlehčení kompresoru... 5 Vypnutí kompresoru Časovače pro údržbu a provoz Zobrazení časovačů pro údržbu Obnovení původního nastavení časových intervalů pro údržbu Zobrazení provozních časovačů Parametry... Chyba! Záložka není definována. 4.1 Popis parametrů... Chyba! Záložka není definována. 5. Seznam hlášení Varovná hlášení Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Schéma el. zapojení Technické údaje... Chyba! Záložka není definována. 8. Servis... Chyba! Záložka není definována.

3 1. Představení přístroje a bezpečnost 1. Představení přístroje a bezpečnost Řídící jednotka AirBASIC 2 byla vyvinuta speciálně pro použití ve šroubových kompresorech firmy Schneider Bohemia, spol. s r.o. Tento návod k obsluze Vám poradí, jak správně a bezpečně provozovat řídící jednotku AirBASIC 2. Další údaje k provozu kompresoru najdete v návodu k obsluze kompresoru. Před uvedením kompresoru do provozu čtěte, prosím, pozorně návod k obsluze a všechny další přiložené dokumenty. Tím zajistíte hned od začátku řádný provoz zařízení. 1.1 Uložení návodu k obsluze Všechny instrukce v tomto návodu slouží k zajištění dlouhé životnosti a spolehlivého provozu Vašeho šroubového kompresoru. Návod k obsluze uchovávejte v blízkosti kompresoru. Dbejte na to, aby obsluha a údržba kompresoru probíhala v souladu s instrukcemi v tomto návodu. Pozor: Bezpodmínečně čtěte také bezpečnostní pokyny pro transport, uvedení do provozu, provoz a udržbu v návodu na obsluhu a údržbu kompresoru. 1.2 Bezpečnost Vždy si pročtěte bezpečnostní pokyny, než začnete s prací! Bezpečnostní pokyny jsou v tomto návodu označeny tímto symbolem. Ve Vaší zemi mohou navíc platit místní předpisy, kterých je taktéž potřeba dbát. 1

4 2. Provoz 2. Provoz Řídící jednotka AirBASIC 2 ovládá šroubový kompresor buď přes tlakové čidlo anebo přes tlakový spínač, který je nainstalován na zařízení. Provozní modus je závislý na modelu kompresoru a volí se na zadní straně řídící jednotky přes nainstalovaný převodník. 2.1 Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC 2 Ovládací panel je umístěný na kompresoru. Slouží k ovládání kompresoru, ke kontrole systému a skládá se z LC-displeje, LED-kontrolek stavu a tlačítek. Ovládací panel zobrazuje rozsáhlý přehled o stavu kompresoru a umožňuje přístup k různým provozním parametrům. Ovládací panel řídící jednotky AirBASIC 2 Displej: 3 číslice, 7 segmentů Ukazatele: 3 zelené LED diody Ovládací prvky: 4 tlačítka 2

5 2. Provoz Displej Je-li kompresor natlakován, na displeji řídící jednotky se zobrazí hlášení OFF.. V případě, kdy je ke START/STOP vstupu připojen dálkový ovladač a kontakt tohoto vstupu je rozpojen, tzn. v pozici STOP, na displeji se zobrazí hlášení ---. Za běžného provozu je na displeji řídící jednotky přes tlakový snímač zobrazen tlak. Stiskne-li se tlačítko TEMP/PRG, zobrazí se teplota oleje. Stiskne-li se tlačítko znovu během 10s, vrátí se ukazatel zpět na hodnotu tlaku. To samé se po 10s stane, když se tlačítko nestiskne. V provozním módu s tlakovým spínačem se zobrazuje na displeji jen teplota oleje. Ukazatel hodnoty tlaku je v tomto případě deaktivován. Pozor: Na displeji počítače AirBASIC 2 se mohou zobrazit max. 3 číslice. Čtyřmístná nebo pětimístná čísla se zobrazí pomocí svítící LED diody x10- nebo x100, tzn. pomocí multiplikačního faktoru 10 resp Tato funkce je vysvětlena na následujících příkladech: Příklad č. Zobrazovaná hodnota Displej - příklady Zobrazeno na displeji LED x10 LED x nesvítí nesvítí svítí nesvítí nesvítí svítí Funkce tlačítek ON (ZAP): Zapne kompresor. Během programování parametrů se mohou zobrazované hodnoty na displeji tímto tlačítkem navyšovat. OFF (VYP): Vypne kompresor. Během programování parametrů se mohou zobrazované hodnoty na displeji tímto tlačítkem snižovat. RESET: Slouží k zpětnému nastavení alarmů na nulu, při vypnutém kompresoru k zpětnému nastavení hodin údržby na nulu a u zapnutého kompresoru ukazuje počet provozních hodin. TEMP/PRG: Umožňuje zjistit parametry u vypnutého kompresoru a teplotu oleje u zapnutého kompresoru nastaveného na modus tlakového čidla Funkce ukazatelů x10: Tato LED dioda (zelená) signalizuje, že je aktivní multiplikační faktor 10x. x100: Tato LED dioda (zelená) signalizuje, že je aktivní multiplikační faktor 100x. ( / ), stále svítící: Tato LED dioda (zelená) signalizuje provozní modus v režimu zátěže. ( / ), blikající: Tato LED dioda (zelená) signalizuje provozní modus během režimu volnoběhu. 3

6 2. Provoz 2.2 Spuštění kompresoru Kompresor může, jak je dále popsáno, být uveden do provozu různými způsoby podle toho, v jakém stavu se nachází. Kompresor je ve stavu OFF Nápis OFF na displeji řídící jednotky signalizuje, že kompresor je řádně napájen, čeká se na zapnutí kompresoru a zároveň, že poslední vypnutí bylo způsobeno použitím tlačítka OFF na řídící jednotce (lokální vypnutí). Při těchto podmínkách lze kompresor spustit pouze pomocí lokálních tlačítek na řídící jednotce, tj. použitím tlačítka ON. Pozor: Rozpojení nebo zapojení dálkového kontaktu za těchto podmínek nebude mít žádný efekt. Kompresor je ve stavu --- Nápis --- na displeji řídící jednotky signalizuje, že kompresor je řádně napájen, čeká se na zapnutí kompresoru a že dálkový START/STOP kontakt je ve stavu ROZPOJEN (STOP). Při těchto podmínkách lze kompresor spustit 2 různými způsoby, a to v závislosti na způsobu předešlého vypnutí kompresoru. Pokud byl kompresor v průběhu své činnosti (bez ohledu na to, zdali byl v režimu zatížení, volnoběhu nebo stand-by) dálkově vypnut, tj. rozpojením příslušného kontaktu, zobrazí se hlášení ---. Kompresor lze nyní restartovat pouze zpětným zapojením dálkového kontaktu. Pokud byl kompresor vypnut lokálně, tj. použitím tlačítka OFF na řídící jednotce, a dálkový kontakt byl rozpojen PO tomto vypnutí, opět se zobrazí hlášení Při těchto podmínkách je nutné pro restartování kompresoru nejdříve spojit dálkový kontakt. 2. A poté použít tlačítko ON na řídící jednotce. Tato funkce byla navržena z důvodu zamezení dálkového ovládání kompresoru, aby tak nedošlo ke spuštění kompresoru neoprávněnou osobou pomocí řídící jednotky. Bezpečnostní opatření: pokud bude kompresor dálkově spouštěn pomocí START/STOP kontaktu připojeného k řídící jednotce, je důrazně doporučováno opatřit kompresor varovným nápisem, že přístroj může být kdykoliv spuštěn na dálku. Kompresor lze spustit a restartovat také pomocí jiných regulačních přístrojů, které však nesmí představovat žádné nebezpečí. 4

7 2. Provoz Spuštění kompresoru Po zapnutí kompresoru (pomocí tlačítka ON nebo zapojením dálkového kontaktu) vykoná řídící jednotka několik kontrolních měření na vstupech, aby zjistila, zdali nemůže dojít k ohrožení kompresoru a/nebo personálu. V případě zjištění abnormalit bude zapnutí kompresoru zastaveno a na displeji řídící jednotky se zobrazí chybové hlášení. Pokud budou kontrolní měření v pořádku, kompresor bude spuštěn. s tlakovým spínačem Po počáteční inicializaci - tzn. bez zjištění chybových hlášení - řídící jednotka zkontroluje stav kontaktu tlakového spínače, tedy jaký je stav tlaku oproti nastavení. Pokud je kontakt spínače tlaku zapojen, motor se v závislosti na zapojení hvězda-trojúhelník zapne. Je-li kontakt rozpojen (tlak je ve vedení), kompresor přejde do režimu stand-by a spuštění motoru se provede až po klesnutí tlaku na nastavenou hodnotu (zátěžový provoz). Po dosažení této hodnoty dojde ke spojení kontaktu tlakového spínače a kompresor se spustí. s tlakovým čidlem Po počáteční inicializaci - tzn. bez zjištění chybových hlášení - řídící jednotka zkontroluje tlak přes tlakové čidlo. Když je tlak v režimu zátěže (parametr P03), spustí se motor v modusu hvězda-trojúhelník. Když je tlak vyšší než tlak při volnoběhu (parametr P02), přejde kompresor do režimu stand-by a spuštění motoru se provede až po klesnutí tlaku na nastavenou hodnotu (zátěžový provoz). Po dosažení této hodnoty se kompresor spustí. Výstupy relé síťového stykače a stykače hvězda budou napájeny po dobu ekvivalentní s dobou zapojení do hvězdy (parametr P12 implicitně 5s). Po vypršení času pro zapojení do hvězdy přepne regulátor po 'bezpečnostní' pauze (použita mezi ukončením provozu stykače hvězda a započetím provozu stykače trojúhelník) na zapojení trojúhelník. Délka této pauzy je nastavena v rámci parametru Přepínání hvězdatrojúhelník (parametr P13 implicitně 20ms). Po přepínání dojde k napájení výstupů pro síťový stykač a stykač hvězda. Pro stabilizaci rychlosti otáček motoru bude elektromagnetický ventil zatížení napájen se zpožděním, které odpovídá nastavené době zrychlení (parametr P14 - implicitně 1s). Odpočet zpoždění se odvíjí od přerušení napájení trojúhelníkového stykače. Po vybuzení elektromagnetického ventilu se kompresor uvede z fáze rozběhu do režimu zatížení. 2.3 Zatížení/odlehčení kompresoru s tlakovým spínačem Nachází-li se kompresor v režimu zatížení, rozsvítí se na pravé straně displeje LED dioda signalizující režim zatížení kompresoru. Po dosažení hodnoty tlaku nastavené na tlakovém spínači kompresoru se kontakt tlakového spínače rozpojí a kompresor přejde na maximální dobu, která odpovídá přednastavenému času volnoběhu (parametr P15 implicitně 2 min), na režim volnoběhu. V průběhu režimu volnoběhu bude LED dioda na displeji blikat a signalizovat režim volnoběhu kompresoru. Po vypršení doby volnoběhu se motor zastaví a kontrolka zhasne. Pokud na displeji nesvítí žádná varovná hlášení, na displeji se objeví údaj o teplotě oleje. Jakmile tlak klesne na hodnotu, která je nastavena na tlakovém spínači, motor se (po době, která nesmí být kratší než odložený start) opět automaticky spustí s přepínáním hvězda-trojúhelník. Pokud tlak klesne na hodnotu zatížení ještě před vypršením nastavené doby, kompresor se okamžitě přepne zpět do režimu zatížení, aniž by došlo k zastavení motoru. 5

8 2. Provoz Po uplynutí Doby volnoběhu dojde k zastavení motoru. Na displeji zůstane zobrazen údaj o teplotě oleje, která zároveň indikuje, že přístroj není vypnut, ale nachází se v režimu stand-by. Nezapomínejte, že jakmile tlak klesne na úroveň zatížení, dojde k restartování kompresoru, a to bez předchozího upozornění. s tlakovým čidlem Nachází-li se kompresor v režimu zatížení, rozsvítí se na pravé straně displeje LED dioda signalizující režim zatížení kompresoru. Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty volnoběhu v parametru P02, kompresor přejde do režimu odlehčení, ve kterém setrvá po nastavenou dobu volnoběhu (parametr P15 implicitně 2min). V průběhu režimu volnoběhu bude LED dioda na displeji blikat a signalizovat režim volnoběhu kompresoru. Po vypršení doby volnoběhu se motor zastaví a kontrolka zhasne. Pokud na displeji nesvítí žádná varovná hlášení, na displeji se objeví údaj o tlaku ve vedení. Jakmile tlak klesne na hodnotu zatížení (parametr P03), motor se (po době, která nesmí být kratší než odložený start parametr P17 implicitně 15s) opět automaticky spustí s přepínáním hvězda-trojúhelník. Pokud tlak klesne na hodnotu zatížení ještě před vypršením nastavené doby, kompresor se okamžitě přepne zpět do režimu zatížení, aniž by došlo k zastavení motoru. Po uplynutí Doby volnoběhu dojde k zastavení motoru. Na displeji zůstane zobrazen údaj o tlaku ve vedení, který zároveň indikuje, že přístroj není vypnut, ale nachází se v režimu stand-by. Nezapomínejte, že jakmile tlak klesne na úroveň zatížení, dojde k restartování kompresoru, a to bez předchozího upozornění. 6

9 2. Provoz Vypnutí kompresoru Kompresor lze vypnout lokálně stisknutím tlačítka OFF nebo dálkově (pokud je dálkový kontakt spojen s příslušnými svorkami). V obou případech řídící jednotka přes pokyn Stop odpojí zdroje energie všech výstupů relé ovládajících stykače a také zdroje energie elektromagnetického ventilu, čímž dojde po době prodlevy (parametr P17 implicitně 15s) k zastavení kompresoru. Po vypnutí kompresoru tlačítkem OFF aktivuje řídící jednotka (časovač), na kterém běží doba prodlevy až do nového startu (parametr P16 implicitně 15s). Tím se zamezí tomu, aby se kompresor po stisknutí tlačítka ON nebo spojením dálkového start/stop kontaktu znovu mohl uvést do provozu, když je vnitřní nádoba stále ještě natlakovaná. Do té doby nemůže být kompresor znovu uveden do provozu. Znemožněný nový start je indikován blikáním LED diody (x10). Po doběhnutí času pro odpuštění tlaku se blikající (x10) LED dioda vypne. Nyní lze kompresor restartovat. Následující diagram zobrazuje příklad provozního cyklu: Příklad provozního cyklu 7

10 3. Časovače 3. Časovače pro údržbu a provoz Řídící jednotka AirBASIC 2 informuje o zbývajícím čase do příští údržby (časovač pro údržbu). Dále mohou být zobrazovány provozní hodiny kompresoru (provozní časovač). 3.1 Zobrazení časovačů pro údržbu Každé údržbě je přiřazen časovač, který udává čas zbývající do další nutné údržby. Jsou to následující (kód údržby a význam): S01 = výměna oleje S02 = výměna vzduchového filtru S03 = výměna olejového filtru S04 = výměna odlučovacího filtru S06 = všeobecná údržba Stav časovačů pro údržbu zařízení lze zobrazit v průběhu činnosti kompresoru. Pokud nedošlo ke spuštění některého z alarmů, bude v průběhu činnosti kompresoru standardně na displeji zobrazena teplota oleje nebo tlak. 1. Jednorázovým stisknutím tlačítka Reset se zobrazí kód prvního typu údržby, S01 (výměna oleje). Počet zbývajících hodin se zobrazí automaticky přibližně po 1 sekundě. 2. Opětovným použitím tlačítka Reset se zobrazí kód druhého typu údržby, S02 (výměna vzduchového filtru). Počet zbývajících hodin se zobrazí automaticky přibližně po 1 sekundě. 3. Opětovným použitím tlačítka Reset se zobrazí zbývající kódy udržby. 4. Pro zpětné zobrazení teploty oleje, opakujte předcházející kroky až do konce seznamu kódů pro údržbu (S03, S04, S06). Pozn. Odpočítávání časovačů pro údržbu (parametry P19 P23) se vztahují k době zapojení síťového stykače (tj. době činnosti motoru). Vše pracuje na principu odpočítávání; dojde-li odpočítávání na 0, bude pokračovat se záporným znaménkem a namísto první číslice bude zobrazen symbol -. Pozn. Hodnoty časovačů jsou ukládány do paměti každých 15 minut; v případě výpadku proudu v průběhu činnosti kompresoru bude celý 15 minutový interval ztracen. 8

11 3. Časovače 3.2 Obnovení původního nastavení časových intervalů pro údržbu Pozor: Poté, co je včasné upozornění na údržbu obnoveno, už se toto hlášení během provozu kompresoru neobjeví. Včasné upozornění (alarm) se zobrazí opět až při následujícím zapnutí kompresoru. Implicitní časové intervaly pro údržbu lze obnovit pouze při vypnutém kompresoru ( OFF ). Je-li kompresor vypnut, na displeji bude zobrazeno hlášení OFF nebo ---. V odstavci "Displej jsou popsány odpovídající podmínky. 1. Stisknutí a přidržení tlačítka Reset po dobu přibližně 3 sekund zobrazí kód prvního typu údržby (S01). 2. Přejete-li si obnovit původní nastavení prvního časovače, stiskněte a přidržte tlačítko Reset po dobu 3 sekund. Hodnota bude nahrazena hodnotou standardní a poté se automaticky zobrazí kód druhého typu údržby. 3. Pokud si nepřejete obnovit výchozí nastavení časovače a přejete se posunout na kód druhého typu údržby, jednorázově stiskněte tlačítko Reset. Na displeji se zobrazí kód druhého typu údržby a po přibližně 1 sekundě se zobrazí jeho hodnota. K obnovení původního nastavení stiskněte a přidržte tlačítko Reset po dobu 3 sekund. 4. Takto projděte všechny časovače a obnovte jejich původní hodnoty, považujete-li to za nutné. Po dosažení konce seznamu časovačů se na displeji opět zobrazí OFF nebo Zobrazení provozních časovačů Provozní časovače počítají celkovou dobu činnosti kompresoru a celkovou dobu činnosti pod zatížením. Stav provozních časovačů lze zobrazit v průběhu činnosti kompresoru ( ON ). 1. Stisknutím a přidržením tlačítka Reset po dobu 3 sekund pří zapnutém kompresoru (ON) zobrazíte na displeji hlášení typu h-t ( hodiny-celkové ). Na displeji se zobrazí celková doba činnosti. 2. Dalším stisknutím a přidržením tlačítka Reset zobrazíte hlášení typu h-l ( hodiny-zatížení ). Na displeji se zobrazí doba činnosti kompresoru pod zatížením. Pozn. Počítání hodin činnosti kompresoru pod zatížením se vztahuje k době činnosti relé zabezpečující činnost elektromagnetického ventilu zatížení/odlehčení; počítání hodin celkové činnosti kompresoru se vztahuje k době činnosti síťového stykače (tj. doba činnosti motoru). Pozn. Hodnoty časovačů jsou ukládány do paměti každých 15 minut; v případě výpadku proudu v průběhu činnosti kompresoru bude celý 15 minutový interval ztracen. 9

12 5. Seznam hlášení 4. Seznam hlášení 4.1 Varovná hlášení Varovná hlášení upozorňují uživatele na potřebné provedení údržby nebo na to, že se určité parametry blíží k hodnotě, při které dojde k vypnutí kompresoru. Pro obnovení původních hodnot varovných hlášení stiskněte Reset, a to jak při běžícím, tak při zastaveném kompresoru. Jestliže se chyba vyskytuje i po obnovení varovného hlášení, pak se varovné hlášení znovu zobrazí při dalším zapnutí kompresoru. Následující tabulka obsahuje seznam hlášení, která se mohou objevit na řídící jednotce. Kód a03 Význam Varovná hlášení nezahrnující zastavení kompresoru Vysoká teplota oleje varovné hlášení (hlášení se liší podle zobrazení teploty). Varovné hlášení s automatickým obnovením původních hodnot při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu -2 C. a06 Varovné hlášení po otevření vstupu IN5, když parametr P29 = 1 Hlášení o údržbě Kód S01 S02 S03 S04 S06 Význam Výměna oleje Výměna vzduchového filtru Výměna olejového filtru Výměna odlučovacího filtru Všeobecná údržba Pozn.: Po zobrazení varovného hlášení vztahujícího se k údržbě je doporučováno údržbu neprodleně provést. 10

13 5. Seznam hlášení 4.2 Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Tato varovná hlášení řídící jednotky mají za úkol chránit kompresor při selhání komponentů a při extrémních okolních podmínkách. Těmito hlášeními se kompresor zastaví resp. je zabráněno jeho rozběhnutí. Varovného hlášení se zbavíte odstraněním problému, který jej způsobil, a stiskem tlačítka Reset. Následující tabulka obsahuje seznam hlášení, která se mohou objevit na řídící jednotce AirBasic 2. Varovná hlášení zahrnující zastavení kompresoru Kód A01 A03 A04 A05 Význam Vysoká teplota oleje Tepelné relé pro přetížení motoru a jeho zastavení Špatný směr otáček/ztráta fáze Tlačítko nouzové vypnutí aktivní A06 Rozpojení kontaktu IN5 při P29 = 2 A07 Vadný teplotní senzor A12* Vysoký tlak varovné hlášení, tlak vyšší než P01 A13* Poškozené tlakové čidlo A26 A33 A34 Ztráta nastavených dat a obnovení výchozích dat Výpadek proudu (použitelné pouze při zapnuté funkci automatického restartování) Nízká teplota oleje *Pozn.: není vhodné, když je řídící jednotka nařízena na provozní modus s tlakovým spínačem. 11

14 6. Schéma el.zapojení 5. Schéma el. zapojení Schéma el.zapojení pohled ze zadní strany Převodník pro možnost výběru: kontakty zavřené ovládání přes tlakový spínač, kontakty otevřené ovládání přes tlakové čidlo Klíč Svorka vstup Pin Funkce Stav M1 svorka teplotní sonda tlakové čidlo: 4-pólový Combicon 5,08 mm 1 teplotní sonda 2 teplotní sonda P- 3 tlakové čidlo V- P+ 4 tlakové čidlo V+ M2 svorka napájení 12 Vac: 2-pólový Combicon 5,08 mm M3 svorka sériový port RS232: 4-pólový Combicon 5,08 mm 12

15 7. Technické údaje GND 1 uzemnění RX 2 příjem TX 3 odeslání +15V 4 záložní výstup napájení M4 svorka digitální vstupy: 6-pólový Combicon 5,08 mm I1 1 tlakový spínač spojen = natlakováno, rozpojen = bez tlaku I2 2 motor tepelné relé rozpojen = varovné hlášení I3 3 relé pro kontrolu fáze rozpojen = varovné hlášení I4 4 dálkový start/stop spojen = start, rozpojen = stop I5 5 programovatelný rozpojen = varovné hlášení nebo upozornění C4 6 digitální vstupy - sdílené M5 svorka výstupní relé: 6-pólový Combicon 5,08 mm C5 1 relé - sdílené K1 2 síťový stykač napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen K2 3 stykač hvězda napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen K3 4 stykač trojúhelník napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen EV 5 elektromagnetický ventil napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen M6 F 6 ventilátor napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen C6 1 relé - sdílené NO 2 záložní alarmové relé napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen NC 3 záložní alarmové relé napájeno = spojen, odpojeno od zdroje napájení = rozpojen M7 svorka výstup OUT1: navařené šroubové spojení na C.I. 13

16 6. Schéma el.zapojení H- 1 H+ 2 14

17 8. Service 15

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC

Systém ovládání VRF. Konstrukční princip systému VRF. Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC. Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Nový systém ovládání venkovních jednotek F5MSDC Nový systém ovládání vnitřních jednotek F5MSDC Systém ovládání VRF Konstrukční princip systému VRF Konstrukční

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 Funkce FrostGuard : Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions Mini-regulátor / Indikátor ECO11 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6

OBSAH BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...1 MODEL A SPECIFIKACE...1 TLAČÍTKA A JEJICH FUNKCE...2 INDIKÁTORY A FUNKCE...5 PROVOZNÍ POKYNY...6 POZNÁMKA 1. Obrázek na obalu slouží pouze jako ukázka a může se lišit od Vámi zakoupeného produktu. 2. Před zahájením používání klimatizačního zařízení si pročtěte kapitolu BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. 3. Tato

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 1.0 Program... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Zobrazení na displeji... 2

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů

KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ. Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů KS2 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ Elektronický panel pro řízení jednoho, nebo dvou jednofázových motorů ELEKTRONICKÉ ZAPOJENÍ POUZE KING PLUS Kde: 1-2-3 jsou zdířkové konektory, kde musí být vložena jedna strana

Více

ETL-Ekotherm spol. s r.o.

ETL-Ekotherm spol. s r.o. ETL-Ekotherm spol. s r.o. NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VYROVNÁVACÍ A DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ V D Z Platí pro typy: VDZ 205 Hbaby, HD, HDO; HVDZ 205 HD, HDO; VDZ 405 HD, HDO; HVDZ 405 HD, HDO; VDZ 208

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál.

Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů. Provozní Manuál. Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 1 Inteligentní Kontrolér Nabíjení ze Solárních Systémů Provozní Manuál Před použitím tohoto výrobku čtěte velmi pozorně provozní manuál. 2 Obsah 1. Krátký popis výrobku...... 3 2. Instalace..... 4 3. Provoz.....

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E012 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití

Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití G9000 Bezdrátová alarmová jednotka pro T-Print G0841W, G0841MW Návod k použití Návod na použití bezdrátové alarmové jednotky Přístroj pracuje jako vzdálený displej záznamového teploměru G0841W nebo G0841MW

Více

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1.

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1. - 1 - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 10.4 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín. Technické podmínky a návod k obsluze

POLYMERTEST Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín. Technické podmínky a návod k obsluze Technické podmínky a návod k obsluze Zařízení pro stanovení antistatických vlastností Dle PV 3977 1. Použití Toto zařízení provádí test antistatických vlastností plastových dílů a panelů z hlediska kvalitativního

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

AlarmTon - GSM hlásič - Verze HW 1.2, SW 3.2 Návod k obsluze a instalaci AlarmTon - GSM alarm - popis a funkce Stručný popis AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

DM4.3 odmagnetovací modul

DM4.3 odmagnetovací modul DM4.3 odmagnetovací modul Význam kontrolek (LED ) na desce LD1 zelená LED svítí při magnetování. LD2 červená LED bliká při odmagnetování. LD3 modrá LED po celou dobu magnetování od okamžiku plného zamagnetování.

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Návod k obsluze zařízení

Návod k obsluze zařízení Návod k obsluze zařízení HST CEBORA CZ/2008 NÁVOD K OBSLUZE PRO ODPOROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ CEBORA SPOT 2500 S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM Důležité : Před zapnutím přístroje si přečtěte obsah tohoto návodu, který

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci klimaboxu KMX1 1.0 Program... 1 1.1 Popis automatického programu... 1 1.2 Popis ručního provozu... 2

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu

Mobilní klimatizace. 9 000 Btu/11 000 Btu. LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu Mobilní klimatizace 9 000 Btu/11 000 Btu LCD displej 9 000 Btu/ 11 000 Btu OBSAH Popis jednotky 1 Instrukce 2 Pracovní teplota a rozměry 3 Popis panelu ovládání 4 Popis panelu ovládání 5 Ovladač 6 Používání

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část

REG10. návod k instalaci a použití 2.část Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka skleníkového větrání HSV Obsah: 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3

Více

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 Star D 124 = Elektronické řízení 1 motoru 24 V/(stejnosměrné) CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS PRODUKTU 1A - VŠEOBECNÝ POPIS]] Tlačítka programu Stavová LED kontrolka (odstavec

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ UNIVERSAL PUMP MANAGER UNIVERSAL PUMP MANAGER ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ My, společnost WaCS System s.r.l. - Via Bonanno Pisano, 1 - Bientina (PI) ITÁLIE, prohlašujeme na svou vlastní

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605..

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605.. Návod k obsluze Kódovací klávesnice 605.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...6 Ovládání...8 Potvrzovací signály...10 Postup uvedení do provozu...11 Připojovací svorky...1

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020.

Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin. se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020. Regulátory koncentrace CO 2, teploty, vlhkosti a dalších vlhkostních veličin se dvěma výstupními relé H5021 H5024 H6020 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ REGULÁTORŮ...

Více