MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Souvislost postavení ženy ve společnosti s mateřstvím - Indie Autor práce: Michaela Binasová Vedoucí práce: Bc. Blanka Čermáková Brno 2013

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením garanta práce a všechny pouţité prameny jsem uvedla v seznamu literatury.... V Brně dne 31. dubna 2013 Michaela Binasová

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala Bc. Blance Čermákové za metodické vedení mé bakalářské práce, za její nápady, čas a trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat své rodině za podporu během celého studia.

4 SOUHLAS S VYUŢITÍM PRÁCE Souhlasím s tím, aby moje bakalářská práce byla půjčována ke studijním účelům. Ţádám, aby citace byly uváděny způsobem uţívaným ve vědeckých pracích.... V Brně dne 31. dubna 2013 Michaela Binasová

5 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Příjmení a jméno: Binasová Michaela Fakulta: Lékařská fakulta Katedra (obor): Porodní asistence Název práce: Souvislost postavení ţeny ve společnosti s mateřstvím - Indie Vedoucí práce: Bc. Blanka Čermáková Počet stran: 44 Počet příloh: 6 Počet titulů použité literatury: 14 Klíčová slova: postavení ţen, společnost, právo, Indie, mateřství, rodina, děti, sňatek, rozvod

6 Obsah Obsah Úvod Náboženství Indie Hinduismus Islám Kastovní systém Kasty Dalitové Kastovní systém v Islámu Postavení indické ženy ve společnosti Legendární zákonodárce Manu Rodina Rodinná hierarchie Rodina v současnosti Rákhí Vztahy v rodině Sňatky Dětské sňatky Podmínky pro uzavření sňatku Sňatkový dohazovač Astrologie Svatební rituály Sňatky z vlastní vůle Zvláštní zákon o manželství Námluvy Svatba v muslimské komunitě Novomanželé a věno Manželství Omezení a povinnosti snachy Menstruace Pativratá... 16

7 3.1.4 Těhotenství Nositelé síly Tajné učení o zárodku Nejlepší období ženy Vývoj dítěte Dají Přerušení těhotenství Druhy potratů Vraždění dívek Selektivní interrupce Porod Dalitka Vysoká porodnost Mateřství Ztělesnění Krišny a rituály u dětí Džatakarma Námkarana Annaprášana Čudákarana Nošení dítěte v šátku Bezplenková metoda Lékařství staré Indie Rozvod Vdova Obřad satí Omezení vdovy Nijóga Ženské reformní hnutí Služebnice boží Rovnost před zákonem Vzdělání Zaměstnanost žen Úmrtnost Krvácení... 30

8 4.2 Nepostupující porod Preeklampsie a eklampsie Nakažlivá onemocnění dítěte a matky Předčasný porod Podvýživa, problematika vody, chudoba Posmrtný život Rozhovor Tamilnádu Závěr Resumé... 44

9 Úvod Indie je zřejmě nejrozmanitější zemí světa. V počtu obyvatel se nachází hned za Čínou, a je tedy druhým nejlidnatějším státem světa. Počet obyvatel je 1210 milionů. Se svou rozlohou km 2 je ve světě na sedmém místě. Na území, které se rozprostírá mezi Velkým Himalájem na severu a tropickým poloostrovem na jihu, se nachází neuvěřitelná škála jazyků, kultur, etnických skupin, ţivotních postojů a náboţenství. Jelikoţ je Indie velmi rozsáhlou zemí, kde je obyvatelstvo rozděleno do mnoha skupin, nemohu vyuţít pravidlo, ţe co platí pro jednu sociální skupinu, musí zaručeně platit i pro skupinu jinou. Mou snahou tedy bude zobrazit na základě sesbírané literatury vývoj postavení ţeny ve společnosti od minulosti k současnosti s přihlédnutím národnostním, sociálním a náboţenským rozdílům a promítnout jeho vliv na péči o ţenu v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Pokusím se také poukázat, jak vyspělost společnosti působí na psychosociální vlivy, které ovlivňují těhotenství, porod a kvalitu mateřství. Za poslední cíl jsem si zvolila popsat rozdíl mezi péčí v soukromém a státním sektoru z pohledu respektování individuálních potřeb. Práce obsahuje šest částí. V první z nich se zaměřím na hlavní indická náboţenství - hinduismus a islám -, z nichţ budu v celé své práci vycházet. Dále vysvětlím pojem kastovní systém, který společnost rozděluje dle postavení, majetku či rodových poměrů. Toto umístění v sociální vrstvě je kaţdému přiděleno jiţ při narození a v průběhu ţivota se nemění. Třetí, nejrozsáhlejší kapitola, se bude zabývat dílem legendárního zákonodárce Manua, které popisuje práva a povinnosti ţeny. Zde pojednám o rodině, jeţ je pro indickou ţenu nepostradatelnou částí ţivota, o sňatcích, které jsou Indy povaţovány za společenskou nutnost, a o manţelství, které ţeně dává mnoho omezení. Kapitola zahrnuje také popis péče o ţenu v těhotenství a při porodu, které jsou i v dnešní době pro indickou ţenu obdobím plným strachu, vzhledem ke stále vysoké mateřské a novorozenecké úmrtnosti. Značnou pozornost věnuji také vdovám a s vdovstvím spojenými obřady sátí. Dále nastíním, jak se od dob Manua aţ po současnost vyvíjely moţnosti ve vzdělání a zaměstnanosti ţen. Indie je socio - ekonomicky méně vyspělá země, tzv. rozvojová. Jelikoţ vyspělost země a míru morbidity a mortality výrazně ovlivňují ţivotní podmínky lidí, budu se jimi zabývat 1

10 ve čtvrté kapitole své práce. Indický subkontinent patří k zemím s nejvyšší mateřskou a novorozeneckou úmrtností, proto je na místě také popsat nejčastější příčiny úmrtí ţen a novorozenců v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. V páté kapitole se pokusím vyobrazit pohled Indů na posmrtný ţivot a převtělování. V Indii lidé věří, ţe podobu příštího zrození ovlivní dobrými nebo špatnými skutky v tomto ţivotě. Pro doplnění a oţivení daného tématu připojím i poslední, šestou kapitolu, která bude obsahovat výtah z rozhovoru s porodní asistentkou Bc. Blankou Čermákovou, která měla moţnost pracovního pobytu v Jiţní Indii a je zároveň i vedoucí mé bakalářské práce. 2

11 1 Náboženství Indie V současné době jsou v Indii majoritními náboţenstvími hinduismus a islám. Hinduismus vyznává 80 % populace a islám 13,4 %. Náboţenství je základem společenského vědomí. V kaţdodenním ţivotě můţeme vidět rozdíly mezi náboţenskými komunitami. Následkem historického vývoje jsou muslimové rozprostřeni po celé Indii Hinduismus Hinduismus je náboţenským-sociálním systémem a je nejstarším dodnes aktivním náboţenstvím na světě. 2 Termín hinduismus nebyl do konce 18. století uţíván. Poté začali evropští badatelé názvem hindu označovat nemuslimské obyvatelstvo ţijící na indickém kontinentě. Hinduismus se mnoha charakteristickými znaky odlišuje od ostatních náboţenství. Charakterizuje ho mnohotvárnost, kastovní systém, neexistence zakladatele, jednotného dogmatu a jednotné církevní organizace. 3 Hinduisté vyznávají miliony bohů a bohyň, z nichţ všichni jsou odrazem nejvyššího ducha Bráhma. Ve svých domovech mají svatyňky, kde denně provádějí zboţné úkony. Nejdůleţitější sloţkou jejich náboţenství je víra v nekonečný cyklus zrození, ţivota na zemi, smrti a opětného zrodu, v němţ se kaţdý jedinec reinkarnuje na úrovni, která je určena zásluhami předchozího ţivota Islám Islám je nejmladší monoteistické náboţenství představující komplexní vyjádření smyslu ţivota. Původně bylo čistě arabským náboţenstvím, 5 v dnešní době je druhým největším náboţenstvím na světě. Muslimové uznávají pouze jednoho boha, Alláha. 6 Islám je tvořen pěti články víry - věř v jednoho boha, v existenci andělů, ve zjevené písmo, v proroky a v den 1 KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ., Indie a Indové: od dávnověku k dnešku, 1997, s. 337, IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1, 2005, s VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: tradice a současnost, 2005, s IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1, 2005, s VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: tradice a současnost, 2005, s IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1, 2005, s

12 zúčtování o posledním soudu a obsahuje také pět pilířů - pronesení vyznání víry, pět denních veřejných modliteb orientovaných ke ka bě, platba očistné daně ve prospěch druhých, půst od úsvitu do západu slunce po celý ramadán (9. lunární měsíc muslimského kalendáře) a pouť ke ka bě alespoň jedenkrát za ţivot. Islám také zakazuje poţívání alkoholických nápojů. 7 Svatou knihou muslimů je Korán, který zahrnuje čtyři okruhy - věci víry, předepsané kultovní záleţitosti, morálku člověka a vztahy mezi lidmi. 8 2 Kastovní systém 2.1 Kasty Kastovní systém vznikl rozčleněním společnosti do čtyř stavovských varn. Varna zobrazuje barvu. Čím světlejší barva, tím urozenější lid. 9 Bůh Brahma nestvořil pouze jednoho člověka, ale hned čtyři jako praotce všech čtyř společenských vrstev. Ze svých úst vytvořil kněze bráhmana, z paţí bojovníka kšatriju, ze stehen ţivitele vaišju a ze svých nohou všem třem slouţícího šúdru. Nejvyšší kněţskou varnou byli bráhmani, kteří byli jedinými prostředníky mezi bohy a lidmi. Ti museli vyuţívat jejich sluţeb vţdy kdyţ se chtěli obrátit na boţstvo se svými prosbami. Bráhmani měli totiţ znalosti obětních rituálů a textů, které se předávali ústně z otce na syna. Druhé místo zaujímala šlechticko-válečnická vrstva, tzv. kšatrijové, kteří chránili pastviny pro stáda kočovných Árjů a v bojích měli za úkol rozmnoţovat kmenový majetek. 10 Patřili sem i panovníci a hlasatelé neortodoxních učení (buddhismus, dţinismus), kteří útočili na postavení bráhmanů. Třetí varnu zastupovali vaišjové, coţ byli především zemědělci, řemeslníci a obchodníci. Starali se o materiální zajištění celého kmene. Nejniţší čtvrtou varnu tvořili šúdrové, kteří ostatním vyšším varnám slouţili. Jednalo se o příslušníky domorodých kmenů neárijského původu. 7 WERNER, Karel. Náboženské tradice Asie: od Indie po Japonsko : s přihlédnutím k Přednímu východu, 2002, s VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii: tradice a současnost, 2005, s MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ., Indie a Indové: od dávnověku k dnešku, 1997, s. 28, 29 4

13 Varny se v průběhu rozpadaly na řadu kast a podkast. Slovo kasta pochází z portugalštiny. Kdyţ přistáli Portugalci v 16. století na indickém území, zjistili, ţe místní obyvatelstvo je rozděleno do různých dědičných skupin. Nazvali je kastami. Tento název se ujal v evropských jazycích. V hinduismu je tato dědičná skupina nazývána džáti, v překladu zrození. Hinduista tedy své džáti získává při narození. Jedná se o endogamní skupinu, která odvozuje svůj původ od společného předka. Jejími základními znaky jsou dědičnost, endogamie a pravidla o rituálním znečištění, která určují od koho přijímat stravu a vodu. Přestup z jedné kasty do druhé nebyl povolen, proto vznikaly kasty nové. Ve středověku také některé kasty přestupovaly k islámu. Počet kast v Indii není přesně znám a kastovní příslušnost můţeme rozpoznat dle rodinného jména - příjmení. 2.2 Dalitové Nejniţší kastovní skupinou jsou dalitové neboli nedotýkatelní. Jde o potomky dávných nepřizpůsobivých sloţek předárjovského lidu, kteří byli vyhoštěni z kasty, například kvůli uzavření nevhodného sňatku. Nedotýkatelnost je v současné době Ústavou Indické republiky zakazována. Postavení jejích členů se díky tomu značně zlepšilo. Začali pouţívat název haridžan - lid boţí Kastovní systém v Islámu Instituce kasty je vlastní hinduismu, avšak pronikla i do jiných náboţenství. Ani islám, který propaguje zákon rovnosti, se kastovnímu systému neubránil. Kastovní dělení vzniklo podle toho, zda má rodina předky zahraničního původu, popřípadě jakého. U muslimů indického původu se uchovalo dělení dle profese, stejně jako u hinduistů MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ., Indie a Indové: od dávnověku k dnešku, 1997, s

14 3 Postavení indické ženy ve společnosti K důkladnému poznání a porozumění ţivota indických ţen je třeba dlouholetého pozorování, nejlépe bezprostředního styku s indickým prostředím. 13 Na indickém subkontinentu byla ţena původně jakoţto matka a zachovatelka rodu velice uctívána, coţ dokazují nápisy, literární prameny a sochy ze středověku. 14 Později docházelo v mnoha indických státech k ubývání matriarchálních rysů. Vrcholem muţské nadvlády v Indii byl Manuův zákoník. 15 Od vzniku bráhmanismu je muţ pánem nad ţenou. V dětství se ţena podřizuje otci, v mládí svému manţelovi, a kdyţ její muţ zemře, musí poslouchat příkazů manţelova bratra, jelikoţ nesmí být nikdy nezávislá. Kaţdý muţ stojí svým postavením velmi vysoko nad ţenou, a to jen proto, ţe je muţem. Tím spíše toto pravidlo platí pro manţela. 16 Dokonce i když je manžel prost všech ctností, jen svým chtíčům se oddává a žádné dobré vlastnosti nemá, musí vždy být ctnostnou ženou uctíván jako bůh. (Bellinger, 1998, s. 143) Ţivot ţeny můţeme rozdělit na dvě období. První období je kratší a ţena v něm tráví ţivot v domě se svými rodiči. Druhé období je naopak delší a ţena ho proţívá v domě manţelových rodičů. Výjimkou je doba, kdy ţena ovdoví. Ve většině případů se vrací do domu svých rodičů, kde proţije zbytek svého ţivota. 3.1 Legendární zákonodárce Manu Jiţ koncem první poloviny prvního tisíciletí byly jednotlivé příkazy a zákazy z různých oblastí ţivota shrnuty ve stručných poučkách, nazývaných sútry. Postavení indické ţeny je však systematicky popsáno v díle Mánavadharmašástra, Manuův zákoník, za jehoţ autora 13 GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s Kamat s potpourri: Status of Women in Medieval Karnataka (online), datum poslední revize Dostupný z WWW: 15 Osud: Buddha a postavení ţeny v jeho dobách (online), datum publikování Dostupný z WWW: 16 BELLINGER, Gerhard J. Sexualita v náboženstvích světa, 1998, s

15 je povaţován legendární světec a praotec lidstva Manu. V tomto díle je věnováno spousta pozornosti postavení ţeny ve společnosti a jejím právům Rodina Nejdůleţitější pro indickou ţenu je rodina a domov, proto je jiţ od dětství vedena k rodinnému ţivotu. Postupně si zvyká na roli manţelky, matky a hospodyně Rodinná hierarchie Indická rodina má svou pevnou hierarchii. Nejvyšší postavení zde nemá otec, ale jeho starší bratr - hospodář. I přesto, ţe bratři bydlí odděleně, můţe starší bratr mladšího ovládat na dálku. 19 Hospodář rozhoduje o všech rodinných záleţitostech. Na jeho správných rozhodnutích závisí jméno a blaho celé rodiny. Po hospodáři zaujímá druhé místo jeho manţelka, paní domu. Jejím úkolem je plnit veškeré povinnosti nejen vůči muţi a dětem, ale i celému zbytku rodiny. Pokud má ţenaté syny, pomáhají jí v domácnosti snachy. Starají se o zásobování šatstvem a potravinami. Jelikoţ ţeny nechodí do bazaru, kde se tyto věci obstarávají, musí o nedostatku zásob informovat muţe. Dále dbají na pořádek a rituální čistotu celého domu. Pokud zemře hospodyně, zaujme její místo nejstarší snacha. Naopak nejméně váţené postavení v rodině má nejmladší snacha. Dodnes se od ní poţaduje chování cudné ţeny s nejmenší svobodou. Existuje pro ni řada pravidel: Musíš chodit se sklopenýma očima. Nesmíš dávat najevo jakoukoli nespokojenost, i kdybys měla pocit, že ti někdo ublížil. Musíš být jako obraz nebo socha. Nezapomeň, že jsi nově provdaná žena! Společnost ti nedovoluje, abys mluvila. (Ganguliová, 1963, s. 115) Zvláště v přítomnosti muţů je její povinností dodrţovat přísná pravidla. Hlavu musí zakrývat cípem sárí, na vesnici dokonce celý obličej. Na otázky muţů smí odpovídat pouze stroze, přátelský rozhovor je povaţován za nevychovaný. Vyšší postavení v rodině získá aţ poté, co se stane matkou. 20 Jelikoţ by měl být manţel pro ţenu vším, musí i jeho matka být ţenou uznávána. Její postoj k ní by měl vypadat takto: Ať já trpím, jen ona ať je šťastná. Jakkoli drsně se mnou jedná, je to pro moje dobro. (Marková, 2011, s. 17) Posvátné knihy hinduismu říkají, 17 MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s

16 ţe tchán a tchýně jsou váţenější neţ vlastní rodiče, jsou to přece rodiče manţela, který je ţeně nad duši draţší. Proto je ţeninou povinností jim slouţit, poslouchat je, dbát na jejich spokojenost a dokonce i snášet jejich nemilá slova. 21 I přesto, ţe ţili v minulosti pohromadě hospodář, hospodyně a ţenatí synové s jejich manţelkami, vládl ve většině rodin relativní mír. Na veškeré finance existovala společná pokladna, takţe synové s vyšším příjmem často rádi obětovali své peníze zbytku rodiny. Samozřejmě najdeme výjimky, pro které se tyto zvyky staly důvodem k rozpadu velkorodiny a společného souţití Rodina v současnosti V současnosti se mladí lidé snaţí osamostatnit. Sňatky uzavírají později, v době, kdy jsou schopni se o sebe postarat sami. Ţeny v dnešní době jsou tak více svobodné neţ ţeny dřívějších generací. Mohou se věnovat studiu, kultuře a být samostatně výdělečně činné. Samozřejmě i tento způsob ţivota můţe přinášet stinné stránky. Pokud ţena onemocní, nemá nikoho, kdo by se o ni postaral. V domě manţelových rodičů by tento problém nikdy nevznikl, jelikoţ by se o ni postarali ostatní členové rodiny Rákhí Pokud by se rodičům něco stalo, ujme se dětí rodina, největší zodpovědnost padne na nejstaršího bratra z otcovy strany. Většinou však mají k dětem nejblíţe bratr a sestra jejich matky. V takto obtíţných ţivotních situacích ţena vţdy očekává podporu a ochranu svého bratra. Na oplátku uvazují sestry svým bratrům o svátku zvaném rakšábandhan na zápěstí jednoduchý náramek z příze rákhí. Pokud nemáme v ţivotě komu náramek uvázat či není nikoho, kdo by ho uvázal nám, pociťuje se to jako kus prázdnoty v osobním ţivotě Vztahy v rodině Vztah mezi matkou a synem je v Indii povaţován za jeden z nejpevnějších. Dále následují takto: bratr-sestra, bratr-bratr, otec-syn, prarodiče-vnoučata, matka-dcera, matkaděti, otec-dcera, otec-děti, manţel-manţelka a nakonec sestra-sestra. Vztah otce se synem 21 MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s

17 je také silný, obzvláště pokud můţe být otec na syna hrdý, avšak dominuje zde autorita otce a respekt ze strany syna Sňatky V Indii je sňatek společenskou nutností, pro hinduisty i náboţenskou. Provdání dcery a oţenění syna je rodičovskou povinností Dětské sňatky Ještě v nedávné minulosti bývalo zvykem provdat dívku uţ v dětském věku, 24 tj. před první menstruací, se kterou se počítalo kolem dvanáctého roku. 25 Pro dívku tak bylo snazší se přizpůsobit novému domovu 26, nová rodina měla navíc moţnost si ji dovychovat. 27 Důleţité také bylo, aby ani jeden rok z jejího plodného období nepřišel nazmar a mohl být vyuţit k plození synů, pokračovatelů rodu. Staroindické příručky Grhjasútry říkají, ţe za minimum se povaţuje šest potomků muţského pohlaví. 28 V současnosti zákon zakazuje manţelství u dívek mladších 18 let a chlapců pod 21 let, avšak na venkově či v chudinských městských čtvrtích se tento zákon nebere příliš váţně. 29 Navíc se při uzavírání sňatku náboţenským způsobem nepoţaduje rodný list, datum narození tak můţe být upraveno rodiči dle potřeby. 30 Chlapci do manţelství nebyli hnáni tak časně. Bylo zvykem, ţe i třicetiletý muţ se oţenil s osmiletou dívenkou. V tomto případě se dívka po svatbě vracela ke svým rodičům, kde ještě několik let čekala na skutečnou dospělost. Jelikoţ tak manţel musel řádku let čekat na manţelské radovánky, byla značně rozšířena prostituce. 31 U vyšších kast se jiţ většinou nesetkáme se sňatky v dětských letech, protoţe se zde uzavírají hlavně z hospodářských důvodů - ţena je provdána pouze za muţe, který je výdělečně činný a má dostatečné postavení, aby uţivil rodinu. 23 MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ., Indie a Indové: od dávnověku k dnešku, 1997, s GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s KRÁSA, Miloslav, Dušan ZBAVITEL a Dagmar MARKOVÁ., Indie a Indové: od dávnověku k dnešku, 1997, s MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s. 38 9

18 Podmínky pro uzavření sňatku O sňatku rozhodují rodiče a partnera svým potomkům vybírají sami. Musí se při tom dodrţet celá řada pravidel Sňatkový dohazovač Na venkově zastává důleţitou funkci sňatkový dohazovač, který zná všechny dívky a chlapce z okolí. Přichází do domu rodičů a sám jim doporučuje vhodnou partnerku či partnera pro jejich dítě. Někdy aţ přehnaně umí vylíčit půvab dívky a přednosti chlapce. Při popisu dívky nejčastěji prohlašuje, ţe je krásná jako měsíc v úplňku, má ladnou chůzi, její hlas je jako zpěv slavíka a jistě přinese rodině štěstí, pokud ji přijme za svou. Chlapec je dle jeho popisu hezký jako bůh Kártik, chová se jako šlechtic a všeobecně se vzdělává. Dohazovač také získává informace ohledně společenského postavení a majetku obou rodin Astrologie Muţ a ţena se poprvé seznámí aţ na své vlastní svatbě, která je pod dohledem astrologa. Jeho úlohou je vyhodnotit horoskop kaţdého z novomanţelů, který je přidělen jiţ od narození. Sňatek můţe proběhnout pouze v případě shody. Indové jsou totiţ přesvědčeni, ţe pokud jsou horoskopy novomanţelů kompatibilní, zamilují se do sebe a budou spolu spokojeně ţít aţ do smrti. U nás je takové pravidlo pro většinu mladistvých téměř nepředstavitelné, avšak zatímco se naše rozvodovost pohybuje kolem 50 %, v Indii ještě přednedávnem rozvody vůbec neznali. Dle astrologie je nejvhodnější doba pro sňatek mezi dnem po novu. V tuto dobu by měla být ovaria ţeny plně vyvinuta a tudíţ moţnost, ţe dítě bude nemocné, by měla být minimální. Před svatbou je tedy povinností ţeny zharmonizovat svůj menstruační cyklus s fázemi Měsíce tak, aby menstruovala o novu a počala za úplňku. Typickým rituálem pro Indy je také otočení ţeniny postele hlavou směrem na sever, popřípadě na východ. Předpokládá se, ţe takto počaté dítě bude stoprocentně zdravé GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s. 105, MAREK, Vlastimil. Nová doba porodní: život před životem; porod jako zázrak; první tři minuty a jak dál; přirozený porod jako cesta ke společnosti bez násilí, 2002, s. 120,

19 Svatební rituály Aby byl sňatek platný, musí ţena a muţ vykonat dva ceremoniály, kdy třikrát ruku v ruce obejdou Svatý oheň za odříkávání modlitby (pánigrahana) a poté provedou sedm kroků před Svatým ohněm (saptapadí). Při vykonání sedmého kroku se manţelství stává právoplatným Sňatky z vlastní vůle Z vlastní vůle z lásky - je uzavřeno jen kolem 5 % sňatků 35 a snahou rodičů je jim zabránit. 36 Manu praví: Muž se žení se ženou danou mu bohy, ne podle své vlastní vůle Proto si má věrnou ženu vždy uchovat - tak se líbí bohům. (Marková, 1998, s. 40, 41) Mladé dívky, které nejsou studentkami, nemají téměř ţádnou volnost a příleţitost setkávat se s muţi nepatřícími do rodiny. Vysokoškolští studenti mezi sebou ojediněle vytvářejí přátelství a později i sňatky, avšak jsou to víceméně mladí lidé z pokrokových rodin. 37 V takovém případě je snahou rodičů dát tomuto svazku alespoň nádech domluvenosti, aby nedošlo k poskvrnění rodiny Zvláštní zákon o manželství Dříve mohl být sňatek uzavřen pouze uvnitř určité skupiny. Jedná se o kulturní pravidlo zvané endogamie. To určuje endogamní skupinu, z níţ si mladé ţeny a mladí muţi mají vybírat své partnery. Důsledkem odvěkého důrazu na muţské potomky bývá čas od času nedostatek vhodných nevěst. Proto museli zákonodárci Manuovy doby přijít s novým řešením hypergamií. Muţ z vyšší kasty se mohl oţenit s dívkou z kasty niţší. 38 Takový sňatek, který byl nazýván anulóma, byl akceptovatelný, na rozdíl od pratilóma, kdy si muţ niţší kasty bral dívku z kasty vyšší. 39 Milostný vztah mezi příslušníky různých kast či dokonce různých náboţenských vyznání je i v dnešní době na vesnicích či v malých městech často trestán vraţdou pro čest, kterou vykoná člen rodiny po rozhodnutí vesnické rady. I přesto, ţe jsou v podvědomí Indů 34 BELLINGER, Gerhard J. Sexualita v náboženstvích světa, 1998, s MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s. 40, GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s. 47, MARKOVÁ, Dagmar. Hrdinky Kámasútry: historie indické ženy, 1998, s

20 neustále zásady Manuova zákoníku, dává moderní zákonodárství plnoletým občanům naprostou svobodu v osobních záleţitostech. Jedná se o Zvláštní zákon o manţelství pocházející z roku Před soudem je moţné uzavírat sňatky bez ohledu na kastu a náboţenství, aniţ by se kterýkoli z novomanţelů musel svého náboţenství vzdát, jako tomu bylo u staršího, obdobného zákona z roku Jelikoţ zákon platí aţ pro ţeny starší 18 let, mohou rodiče zrušit jeho vyuţití tím, ţe provdají dceru uţ před osmnáctým rokem věku Námluvy Pokud jsou splněny všechny předpoklady a sňatek můţe být uskutečněn, vyšlou obě rodiny zástupce muţského pohlaví prohlédnout si vybranou dívku či chlapce. Ţeny se těchto důleţitých návštěv neúčastní, pouze babička nebo starší teta mají někdy dovoleno být přítomny. Dívka, která je oděna do nového sárí a ověšena rodinnými šperky, se musí svým hostům poklonit a poté poskytnout krátký rozhovor. Dříve bylo zvykem, ţe se dívka projde po pokoji, aby zástupci nápadníka zhodnotili její chůzi. Dnes hostům postačí na prohlédnutí čas, kdy dívka podává hostům betel, oříšky a čaj. Díky tomu se zabrání zjištění dívčiny případné vady aţ při svatebním obřadu nebo po něm. Při výběru jsou tedy rozhodujícími faktory vzhled, správné vyjadřování a slušné chování. Krása je měřena dle barvy pleti. Za nejkrásnější dívku je povaţována ta, která má nejsvětlejší pleť. Naopak tmavší pleť je podle Indů ošklivá, a to i kdyţ má dívka hezkou tvář i urostlou postavu. Dalším faktorem krásy jsou dlouhé husté vlasy a oči mandlového tvaru. Chlapec mnohdy prochází ještě těţší zkouškou neţ dívka. Hosté chtějí zjistit, jaké má vědomosti, a proto musí odpovídat na spoustu školních otázek. Snoubenci se těchto návštěv neúčastní, poprvé se setkají aţ na své vlastní svatbě. Jelikoţ jsou děti vychovávány k naprosté poslušnosti, nebývá zvykem, ţe by dcera nebo syn nesouhlasili s volbou svých rodičů. 40 MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s. 34, Problémy společenského pokroku v Asii: Indie a Barma, 1979, s

21 V dnešní době nejsou pravidla tak přísně dodrţována a snoubenci mají moţnost se v rodinném kruhu se svým vybraným partnerem vidět ještě před svatbou. Nedochází však k tomu, ţe by se zasnoubení rušilo z důvodu nenalezených sympatií Svatba v muslimské komunitě V muslimských komunitách platí podobná pravidla jako u hinduistů, avšak malé odlišnosti zde najdeme. Pro muslimy není tradicí vymáhat věno a neexistuje zde ani přísné kastovní dělení. Příbuzenské sňatky jsou naopak preferovány, zvláště mezi bratrancem a sestřenicí. Dle muslimského zákoníku můţe mít muţ aţ čtyři manţelky, je tedy povolena polygamie - mnohoţenství. 43 Počet ţen je omezen různými předpisy, které se řídí příslušností ke kastě. Jelikoţ se muţ můţe oţenit pouze se ţenou téţe kasty, ve které je on sám, a smí mít i jednu ţenu z kasty niţší, můţe mít bráhman čtyři, kšatrija tři a vaišja dvě manţelky. V poslední nejniţší kastě se vyţaduje monogamie, takţe šúdra smí mít pouze jednu manţelku Novomanželé a věno Tři dny po svatbě by měli novomanţelé spát ve stejné místnosti v oddělených loţích a cvičit přísnou pohlavní zdrţenlivost jako výraz sebeovládání v manţelství. Novomanţelé po svatbě ţijí s rodiči manţela, kde musí dodrţovat jistá pravidla. Se všemi jejich plány musí souhlasit tchýně. Celý zbytek rodiny se neustále stará, kdy přijde na svět nový potomek a to zejména chlapec. Důvodem, proč Indové upřednostňují chlapce, je obstarání věna pro dceru, které je pro rodiče mnohdy velkou zátěţí, zvláště kdyţ jsou na ně kladeny neúnosné poţadavky. 45 Ţenich často vyţaduje věno tvořené velkou peněţní sumou, hospodářskými zvířaty, nábytkem a elektronikou. Ačkoli byla tradice věna v roce 1961 zákonem zakázána, bývá v posledních desetiletích velmi častá smrt kvůli věnu, kdy se zdá manţelově rodině věno nedostačující. Jde o nevysvětlitelné nehody. Většina z těchto incidentů se vykazuje jako náhodný poţár v kuchyni, při kterém ţena uhoří nebo jsou vraţdy maskované jako sebevraţdy, proto jsou oficiální záznamy těchto událostí ve srovnání 42 GANGULIOVÁ, Milada. Obrázky z Bengálska: historie indické ženy, 1963, s. 106, MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s BELLINGER, Gerhard J. Sexualita v náboženstvích světa, 1998, s MARKOVÁ, Dagmar. Zrcadlo Indie 20. století v díle hindských spisovatelek, 2011, s

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Sexualita a náboženství

Sexualita a náboženství Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Sexualita a náboženství Jana Homolková UČO: 371681 14. 12. 2013 Úvod V práci se budu zabývat sexualitou a s ní spojenými otázkami, na

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace

Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011. Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historické souvislosti sociální práce a sociální politiky 2010/2011 Část 1 Úvod, počátky lidské společnosti. Pravěk, starověké civilizace Historia magistra vitae Několik otázek na úvod sociální práce,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Pracovníci se mohou vyhnout úrazu v práci. Pracovnice/pracovník dodrţuje bezpečnost při práci a chrání svoje zdraví. Vedoucí oceňuje pracovnici/pracovníka za práci.

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Neonatologie je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících lékařských oborů I přes vysoce odbornou

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Etapy vývoje lidského života. prenatální období

Etapy vývoje lidského života. prenatální období Etapy vývoje lidského života prenatální období Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V. - VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V. - VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2 Název dokumentu: VY_32_INOVACE_ZE.S7.06 Sociální problémy Autor: Ročník: RNDr.Milena Gonosová 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematická oblast: Datum vytvoření:

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY

58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY 58 Pietro Santini DOLNÍ KONÈETINY Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kolene k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdíly u mužů

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou:

Poloha. po Číně nejlidnatější a největší stát Asie součástí jsou: Základní údaje Indická republika federativní republika v čele s prezidentem člen Commonwealthu rozloha: 3 287 000 km 2 obyvatel: 1 027 015 247 (2001) hustota zalidnění: 311 obyv. / km 2 hlavní město: New

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více