ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D."

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph.D. Polština I. Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Polština I. Autor: Mgr. Petr Slováček, Ph.D. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 87 Petr Slováček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Polský jazyk a jeho zařazení Polština jako jazyk a její místo v rámci indoevropské jazykové skupiny Několik poznámek k historii polského jazyka Ukázka Polská abeceda a výslovnost Polská abeceda Polské souhlásky Polské samohlásky Cvičení Pečlivě čtěte a vyslovujte b a b: Pečlivě čtěte a vyslovujte ci, c, cz, ć Pečlivě čtěte a vyslovujte z, zi, ź, Ŝ, rz, dz, dzi Pečlivě čtěte a vyslovujte s, si, ś, sz Pečlivě čtěte a vyslovujte ł Pečlivě vyslovujte a čtěte ą, ę Slovní zásoba a slovníkový zápis Slovníkový zápis a jeho dešifrování Slovní zásoba I Polská slovesa Slovesa a jejich gramatické kategorie Klasifikace polských sloves Časování sloves III. třídy v přítomném čase zakončených v 1. os. j. č. na am a v 2. os. j. č. na asz Cvičení Tvorba sloves na základě slovníkového zápisu Pokuste se doplnit slovesa ve správném tvaru Slovní zásoba Polská slovesa I. třídy Slovesa I. třídy Slovesa I. třidy u nichž dochází k alternacím Časování slovesa być (být) Polský pravopis psaní rz a Ŝ Cvičení Časování sloves I. třídy S pomocí slovníku se pokuste doplnit správné tvary sloves (I. a III. třídy) Uvedená slovesa nahlas vyčasujte a berte ohled na uvedené alternace Slovní zásoba Polská slovesa II. třídy... 62

4 7.1 Časování sloves II. třídy Časování a použití modálních sloves musieć, móc, potrafić a chcieć Pravopisné pravidlo - negace slovesa a psaní záporky nie Přízvuk Cvičení Uveďte slovesa II. třídy ve všech tvarech přítomného času a využjte při tom své dovednosti četby slovníkového zápisu Pokuste se doplnit slovesa ve správném tvaru Procvičování výslovnosti nahromadění souhlásek Slovní zásoba Polská slovesa IV. třídy Časování sloves IV. třídy Časování některých nepravidelných sloves Pravopisné pravidlo psaní uzavřeného a otevřeného ó a u Cvičení Analýza určitých tvarů sloves -příklad Analýza určitých tvarů sloves cvičení Slovní zásoba Souhrnné tabulky časování v přítomném čase Závěr Použitá literatura a zdroje... 87

5 1 Úvodem Tato skripta jsou určena studentům, kteří mají zájem zvládnout základní gramatiku polského jazyka s pomocí vyučujícího tak, aby byli dále schopni rozvíjet své jazykové kompetence i samostatně. Tento základní předpoklad je dále doplněn druhým, který počítá s poměrně omezenou časovou dotací určenou polskému jazyku na FVP SU, kdy není možné věnovat stejné úsilí systematické a praktické stránce výuky jazyka. Tomuto tvrzení je pak třeba rozumět ve světle toho, že studiu jakéhokoliv jazyka je nutné věnovat čas pravidelně ve smysluplné míře. Na základě těchto předpokladů jsou pak koncipovaná i tato skripta, která budou především usilovat o podchycení a zvládnutí základních gramatických jevů spolu s jejich náležitým výkladem, který se nebude omezovat pouze na vnějškovou formu, ale bude se snažit vykládané jevy vysvětlit na pozadí širších jazykových souvislostí. Domníváme se totiž, že čas vynaložený na studium základních jazykových jevů, které se neomezují na pouhé fráze a pouhé memorování koncovek, dovolí studentům lépe zvládnout někdy zrádnou příbuznost polského jazyka. Studium jazyka je vždy komplexním úkolem. Každý, kdo se s tímto požadavkem setkal, ví, že správnou výslovností to teprve začíná s tím, že o konci se ani nepřemýšlí. V rámci našeho kurzu také začneme výslovností, ale dále budeme pokračovat k předem vymezenému cíli, kterým je schopnost studenta využít naučené informace a hlavně cíleně vyhledávat informace, které v tomto kurzu nezíská. Zvláště druhý cíl se nám jeví jako nanejvýš zajímavý a to z toho důvodu, že zohledňuje různé zájmy různých studentů, jež se pohybují někde mezi požadavkem dorozumění v běžných komunikačních situacích až po porozumění odborných textů a snad i jejich tvoření. S ohledem na tento cíl se pak studenti budou seznamovat i polskou jazykovědnou terminologií, která jim umožní využívat polských zdrojů, které, takříkajíc z definice, musí být mnohem bohatší, než ty české. Jako zvláště významné se to ukáže při práci se slovníky.

6 2 Rychlý náhled studijního materiálu Tento studijní materiál je zaměřen na základy polského jazyka s tím, že ty se pokusíme, alespoň tam, kde to bude mít větší smysl, zařadit do širších jazykovědných souvislostí, což usnadní jeho studium. Omezí se tím role mechanického pamatování a nabídnuté prostředky uvažování o jazyce případně podnítí další zájem. Vycházíme zde z předpokladu, že čím více o jazyku víme, tím je zajímavější a také přístupnější. Cíle studijního materiálu: Po prostudování těchto materiálů budou studenti zvládat problematiku tvoření základních forem polských sloves, na která se v těchto skriptech omezíme. Vezmeme-li v potaz: a) že polština je flektivní jazyk (tj. vyjadřuje gramatické funkce pomocí systému koncovek, předpon a přípon); b) řídícím členem polské věty je sloveso, nezdá se být tento úkol nikterak skromný a reálně poskytuje nutný základ pro další rozšiřování znalostí o polském jazyce a také nutný základ pro efektivní komunikaci v polském jazyce. Budete umět: Studenti na základě prostudování těchto materiálů budou ovládat polskou výslovnost, čehož využijí nejenom při vyjadřování vlastních myšlenek, ale také a snad i především při četbě a překládání polských textů. Dobře přečtený polský text se totiž pro česky mluvící čtenáře může v některých případech stát velmi snadno srozumitelný, což je samozřejmě dáno příbuznosti polského jazyka. Dále zvládnete základní gramatické jevy týkající se polského slovesa a několik základních pravidel polského pravopisu. Získáte: Studenti studiem těchto skript získají: a) přehled o místě polského jazyka v rámci indoevropské jazykové rodiny; b) seznámí se základní lingvistickou terminologií, která jim lépe pomůže pochopit jazykové souvislosti; c) na základě uvedených dovedností získají schopnost uvědoměle vytvářet všechny tvary časování pravidelných sloves v přítomném čase; d) seznámí se rovněž s některými slovesy nepravidelnými, které budou muset pro jejich důležitost zvládnout; e) seznámí se rovněž s některými pravopisnými pravidly, které zase o malý kousek přiblíží českému studentovi ten podivný polský jazyk. Budete schopni: Studenti budou po prostudování těchto skript a po absolvování kurzu schopni plynule číst polský text, čímž se zmírní jeho počáteční cizost dána častým používáním spřežek a zvýrazní podobnost polštiny a jiných slovanských jazyků. Dále budou schopni překládat s pomocí slovníku, kdy zvláště bude kladen velký důraz na práci

7 s kvalitním slovníkem, který musí být průvodcem každého studenta jazyka. Nakonec by studenti měli být schopni formulovat základní myšlenky v polském jazyce s uvědomělým využitím znalostí naučené gramatiky. Průvodcem studiem: Průvodcem studiem bude Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

8 3 Polský jazyk a jeho zařazení RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitolce se studenti seznámí s polským jazykem jako takovým. Je známou skutečností, že jazyky jsou mezi sebou provázány příbuzností a mnohdy společným rodokmenem či původem. Zajímavým zjištěním posledních let tak například je, že vokalický systém ztrácí na různorodosti se vzdáleností od předpokládaného místa původu jazyka. Africké jazyky jsou tak co do hláskového systému mnohem bohatší než např. japonština. Tato skutečnost je nesmírně důležitá zvláště v situaci, kdy mateřským jazykem studenta je jazyk příbuzný studovanému jazyku. Vědomí příbuznosti, vědomí závislostí, vědomí vzájemného ovlivňování pak pomáhá získat plastičtější přístup k jazyku, který by měl napomáhat v jeho zvládnutí. Naší znalost češtiny tak můžeme využít i pro porozumění polštině. Opačné tvrzení, že studiem polštiny získáme určitý a formulovatelný vhled do mateřského jazyka, pak není v této souvislosti vůbec tvrzením přehnaným. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly studenti budou schopni zařadit polský jazyk do širšího kontextu indoevropských jazyků a s jejími odlišnostmi od ostatních jazykových rodin. Tímto přístupem studenti získají náležitou perspektivu, která jim umožní zařadit rozvržení problematiky následujících kapitol do logického celku. Tato kapitola je nicméně úvodní a jako taková nebude vytvářet východisko pro zápočty ani zkoušky. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Jazyk, jazyková rodina, analytické jazyky, syntetické jazyky, indoevropské jazyky, flexe, syntax, koncovka, časování, skloňování, deklinace, konjugace, předpony, přípony.

9 3.1 Polština jako jazyk a její místo v rámci indoevropské jazykové skupiny Polský jazyk náleží k slovanským jazykům, které pak tvoří jednu z rodin indoevropských jazyků, jejichž příbuznost je v současnosti velmi dobře prostudována díky sanskrtu, který sice není nejstarším zástupcem indoevropských jazyků, ale který je nejstarším zapsaným a tedy stohovatelným jazykem. Vedle indoevropské jazykové skupiny můžeme vydělit další jako například uralskou, altajskou, severokavkazskou, jihokavkazskou a mnohé další. Rozepisovat je zde nebudeme, neboť pro naše účely postačí, uvědomíme-li si skutečnost příbuzenské podobnosti a naopak příbuzenské odlišnosti jednotlivých jazyků. Pokud se vrátíme k naší jazykové skupině, tedy k jazykům indoevropským, pak všechny indoevropská jazyky se vyvinuly z jediného společného jazyka, kterému se říká jazyk praindoevropský. Tímto jazykem se pravděpodobně dorozumívala ta společenství, která opustila asijský kontinent s tím, že v průběhu času a během osidlování Evropy se postupně z praindoevropského jazyka začaly vydělovat dialekty a později odlišné jazykové rodiny, které uvádí tato tabulka: Tabulka č. 1 Jazykové rodiny mající původ v praindoevropském jazyce Indoevropské jazykové rodiny Název jazykové rodiny baltická germánská italická keltská tocharská indická anatolská thrácká řecká albánská slovanská Příklady jazyků, které do této rodiny náleží litevština, lotyština němčina, angličtina, holandština aj. (dánština, norština, vymřelé jazyky gótské) latina, později románské jazyky z větší části se jedná o jazyky vymřelé, částečně jsou zachovány v dialektech bretonských, waleských a irských byly běžné v Asii, ale během VII. století zanikly kolem řeky Indus, někdy jsou ztotožňovány s jazyky íránskými jinak také chetitské, které zanikly kolem přelomu letopočtu zanikly na začátku našeho letopočtu zachovaly se v současné řečtině albánština 1. západoslovanské čeština, slovenština, horno lužičtina, dolno lužičtina, polština;

10 2. východoslovanské ruština, běloruština, ukrajinština, rusínština; 3. jihoslovanské chorvatština, srbština a bosenština. Uvedená tabulka ukazuje v hrubém nástinu indoevropskou jazykovou skupinu, která se dělí do mnoha jazykových rodin. Polština spolu s češtinou a dalšími jazyky náleží do slovanské jazykové rodiny. Proto také bude mít mnohé prvky společné. Nemusíme si přesně pamatovat, jaký jazyk náleží k jaké skupině, ale měli bychom mít představu u vzájemné podobnosti češtiny a polštiny. Po tomto krátkém zařazení polského jazyka se krátce podívejme na jeho historii. 3.2 Několik poznámek k historii polského jazyka První psané zmínky o polském jazyce pocházejí z 12. století. Musíme si při tom uvědomit, že ještě před tím, než byl jazyk zapsán, fungoval již dlouho jako prostředek dorozumívání. Na podobu polského jazyka působily z počátku silné mimojazykové vlivy. K těm podstatnějším patří vliv latiny, který se začal prosazovat v 10. století v souvislosti s formováním polského státu a přijetím křtu od polského krále Mieszka I. Historické prameny však dokládají, že latina mohla být rozšířena mezi duchovenstvem, ale mimo toto prostředí byla latina prakticky neznámá. Její působení je tak snad přeceňováno. období: Dějiny polského jazyka v době, kdy je již písemně fixován se pak dělí do několika 1. staropolského, které začíná rokem 1136 Zlatou bulou Hnězdenskou (Bulla Gnieźnieńska) papeže Inocence II. Byl to samozřejmě dokument psaný v latině, ale obsahuje asi 400 polských jmen a názvů. První zaznamenaná polská věta: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj.- Daj, niech ja pomielę (pokręcę ziarna), a ty odpoczywaj. pochází Knihy henrykovské (Księga henrykowska) z r K prvním textům patří např.: Bohorodička (Bogurodzica) a Svatokřížská kázání (Kazania świętokrzyskie) XIV. století. (dále také Florianský žaltář 14./15. století, Bible královny Žofie/Biblia królowej Zofii). Staropolské období skončilo na přelomu 15. a 16. století. 2. středopolského, jež je charakteristické některými gramatickými změnami a snahami o reformaci jazyka. Např. rozšířilo se používání předpony naj v superlativech místo na-. Namilsza a nawyŝszy najmilsza a najwyŝszy.

11 3. novopolského, které vymezujeme přibližně od doby osvícenství a reformátorských snah v oblasti společenské, hospodářské a kulturní. Toto období končí rokem 1939 a obsahuje několik dílčích období, která bude vhodné připomenout: a) stanislavovské období období vlády krále Stanislava Augusta Poniatovského ( ; vládl ; zábory: Fridrich II. Veliký, Kateřina II, Rakousko; Rusko a Prusko; 1795 Rakousko, Rusko, Prusko). Zřízení Komise národního vzdělání, která vytlačila z farních škol latinu a přikázala učit pouze polštinu; další důležitou institucí byla Společnost pro základní učebnice, jejímž cílem bylo vypracování učebnic polštiny. b) období mezi r a 1815 samostatné Polsko neexistuje. V každém záboře, pruském, rakouském i ruském, dochází k postupnému vytlačování polského jazyka. V rakouském záboře se stává cílem základního vzdělání zvládnutí německého jazyka. V záboře pruském je část polských škol zlikvidována a zbývající jsou zcela germanizovány. V záboře ruském je většina polských škol zlikvidována a nad zbývajícími je vykonáván policejní dohled. Rozdělení Polska nemělo jen politické, společenské a ekonomické důsledky, ale také důsledky jazykové. Polská jazyková oblast tak totiž byla zbavena možnosti jednotného vývoje. Z tohoto důvodu také v polštině existují svého druhu archaismy jako spřežky, které z jiných slovanských jazyků zmizely. c) léta tedy meziválečné období, kdy byla založená Polská akademie literatury (založena slavným polským spisovatelem Stefanem śeromskim). Dosti idealizované a vzorové období, charakteristické bouřlivým rozvojem literatury, zvláště pak literatury experimentální. Jazyk tohoto období se stal vzorem pro kodifikaci současného polského jazyka. c) od r již hovoříme o současném polském jazyce, jehož podoba je určena i zmíněnými událostmi.

12 3.3 Ukázka V této podkapitole se můžete podívat na část nejslavnějšího a nejznámějšího z polských textů, na fragment náboženské písně Bogurodzica, který vznikl pravděpodobně již během XIII. století a který je prvním uměleckým dochovaným textem v polském jazyce. Zájemci si na internetu mohou najít jeho zhudebněnou podobu, jež dokáže oslovit i nás. Bogurodzica (XIII. stol.) Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kirielejson. Twego dziela Krzciciela, boŝyce, Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąŝ nosimy, A dać raczy, jegoŝ prosimy, A na świecie zboŝny pobyt, Po Ŝywocie rajski przebyt. Kirielejson.

13 SHRNUTÍ KAPITOLY V této krátké kapitole jsme se zabývali místem polského jazyka v rámci indoevropské jazykové skupiny s tím, že nám šlo především o zdůraznění příbuznosti mezi češtinou a polštinou. Dále jsme se podívali na přehled vývoje polského jazyka, kdy zvláště důležitým se ukázal politický vývoj od konce 18. stol. po druhou dekádu XX. století, neboť i nás pravděpodobně zasáhnou jazykové důsledky tohoto období. KONTROLNÍ OTÁZKY Co jsou to jazykové rodiny a skupiny? Proč byl zábor Polska důležitý i z jazykového hlediska? Jak může vypadat jazykový archaismus? ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Polsko stejně jako Česko nebylo dlouhou dobu své historie autonomním celkem. Proč i přes tuto podobnost platí, že náš český jazyk se kontinuálně vyvíjel (například jsme odstranili spřežky) a polský jazyk zůstal v některých aspektech zastaralý? Myslíte si rovněž, že když hovoříme o zastaralosti některých jazykových prostředků, že je to hodnotící popis ve smyslu jakési kvality jazyka? Zamyslete se tedy nad tím, jaká kritéria jsou jazyku vlastní a zda má smysl uvažovat v kategoriích lepší/horší. PRO ZÁJEMCE V této kapitole jsme otevřeli velice hrubým způsobem mnoho témat: jazykové rodiny, jazykové příbuznosti, podobností a rozdílů mezi jazyky, historického vývoje jazyků, historicko-politických události jako významných faktorů, jež mohou ovlivnit vývoj jazyka. Z důvodu zaměření těchto skript jsme nepovažovali za vhodné se těmto tématům věnovat podrobněji, což by neúměrně zatížilo text problematikou, která je vůči naší schopnosti fungovat v polském jazyce vedlejší. Nicméně ti z vás, kteří by rádi věděli více, mohou nahlédnout do knih Václava Černého, které jsou určeny především pro studenty. Přesnější bibliografické údaje najdete v seznamu literatury.

14 4 Polská abeceda a výslovnost RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitole se studenti seznámí s polskou abecedou a základními problémy polské výslovnosti, která se v mnoha ohledech liší od výslovnosti české. Některé fonémy v polštině totiž nejsou v češtině a naopak. Například českou souhlásku č v polštině nenajdeme, zato v polštině najdeme cz a ć, které české č připomínají, i když z fonetického hlediska se jedná o odlišné fonémy, kdy jejich nerozlišení může vést k zastření správného významu slova. Vzhledem k charakteru této kapitoly je jasné, že je nutná spolupráce s mluveným slovem, tedy s učitelem, počítačovým programem či jinak zaznamenaným mluveným slovem. V tomto smyslu může být text této kapitoly vždy jen doplněním a spíše podporou pro paměť. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budou studenti schopni vyslovovat polská slova a číst polský text, čímž se velmi zvýší jeho přístupnost. Budete umět: Číst polský text s porozuměním pro jeho základní elementy, čímž se jeho srozumitelnost, dána částečně podobou češtiny a polštiny, podstatně zvýší. Dále budete umět rozlišit některé základní gramatické kategorie a také se dokážete zorientovat ve slovníkovém zápise polského slova. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Abeceda, alfabet, abecadło, foném, souhlásky, współgloski, samohlásky, samogłoski, pády, klávesové zkratky, flexe, slovníkový zápis.

15 4.1 Polská abeceda Polská abeceda (alfabet, abecadło) slouží k zápisu polského jazyka. Stejně jako je tomu v češtině, tak i polská abeceda vychází z abecedy latinské. Tato podobnost je však příliš obecná a musíme se smířit s tím, že se setkáme i s určitými rozdíly, které budeme muset zvládnout, ale k tomu se dostaneme v konkrétních případech níže. Polská abeceda tedy sestává z 32 písmen: Tabulka č. 2 - Polská abeceda Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź śŝ Již na první pohled vidíme, že se liší od abecedy české. Jednak v ní mnohé z toho, co známe, chybí, a jednak jsou tam písmena, které v češtině nenajdeme. Zaměřme se tedy na rozdíly. Pokud bychom srovnali uvedenou polskou abecedu s abecedou latinskou, zjistili bychom, že v ní není V, Q a X. Tato absence však není v žádném případě jakýmkoliv nedostatkem. Polský jazyk totiž tato písmena nevyžaduje, a tudíž se objevují pouze ve slovech cizích. Nicméně platí, že se v polštině můžeme setkat s fonémy, tedy s nejmenšími distinkčními prvky zvukové stránky řeči, jež jsou například v češtině označeny písmeny V, Q a X. Polština v takovém případě používá těchto znaků a kombinací pro označení probíraných fonémů: W, KW, KS. Když se dále podíváme na to, co odlišuje polskou abecedu od abecedy české v aspektu absence znaků, všimneme si, že polská abeceda nevyužívá háčků a místo těchto můžeme sledovat pouhé čárky. Zde si musíme dát pozor na to, že v polštině, jak ještě na vhodném místě zopakujeme, nemají samohlásky rozdílné délky, neboť jsou všechny středně dlouhé, a zmiňované čárky nad souhláskami tedy také neoznačují délku, ale kvalitu dané souhlásky. Kvalitou zde rozumíme změkčení. Pozorný čtenář si jistě všiml, že čárku můžeme najít nejenom nad souhláskami, ale také nad písmenem o. Ani v případě písmena ó se však nejedná o délku našeho o, ale o zcela jinou samohlásku u. Systematicky se budeme samohláskám i souhláskám věnovat níže, nicméně již zde dodejme, že se jedná o tzv. uzavřené u. Prozatím jsme se zabývali tím, co v polské abecedě chybí, nyní se zaměříme na to, co je tam navíc. Nejprve nás pravděpodobně zaujmou písmena Ąą, Ęę, Łł. V případě prvních dvou samohlásek se jedná o tzv. nosové samohlásky či nosovky, které v češtině nemáme a které jsou poměrně obtížné na naučení pro české studenty. V případě souhlásky ł pak

16 prozatím musíme vědět, že její výslovnost je bližší au než l. Ale podrobněji se k této problematice vrátíme na náležitém místě. Dalším přebytkem polské abecedy je Ŝ, které vyslovujeme jako tvrdé ž, ale opět platí, že výslovnost musíme natrénovat v rámci cvičení nebo na základě poslechu čtených textů. Psaný polský jazyk je pro nás česky mluvící obtížný především při prvním setkání. Mnozí z nás nejednou byli na rozpacích ve chvíli, kdy měli přečíst podivné názvy měst či obcí, které obsahovaly nejenom výše uvedené nosovky či podivná ł, ale také shluky souhlásek, které v češtině nenajdeme v tak těsném sousedství. Jak přečíst taková jména jako Szczyborzyce, Sztwiertnia, Warszawa? To, co české mluvčí, a pravděpodobně nejenom je, zarazí hned na začátku, jsou tzv. spřežky, které pomocí několika písmen slouží k tomu, aby označili jednu hlásku. V češtině je takovou spřežkou například ch. Ch v české abecedě figuruje jako samostatné písmeno, což je pravděpodobně dáno jeho výjimečností. V polštině je však spřežek mnoho a vyžadují naší zvýšenou pozornost, neboť bez znalosti jejich výslovnosti si s psaným polským jazykem neporadíme. V aspektu spřežek je polština poměrně unikátním jazykem, tedy alespoň v rámci jazyku slovanských. Slovanské jazyky se totiž spřežek, což se týká především češtiny, zbavily již dávno. Polština si je podržela a v jistém smyslu se dá hovořit o jistém archaismu v pravopise. Tento archaismus je dán do jisté míry historickými důvody, kdy skutečnost, že Polsko bylo dlouhou dobu své historie nesamostatné a ještě k tomu pod správou tří odlišných správních celků. Tato skutečnost nedovolovala smysluplně provádět jednotné reformy, jak tomu bylo v jiných zemích. Po tomto opravdu expresním exkurzu se podívejme na seznam polských spřežek: Tabulka č. 3 - Polské spřežky (dwuznaki) ch cz dz dź dŝ rz sz Prozatím si musíme pamatovat, že uvedené spřežky označují jednu hlásku. Jejich přesnou výslovnosti se budeme zabývat níže, a proto se zde podíváme pouze na ilustrační a tedy i zjednodušený příklad. Vezměme si jako příklad jméno obce Szczyborzyce a rozložme jej na jednotlivá písmena a spřežky: Tabulka č. 4 - Funkce polských spřežek sz cz y B o rz y c e

17 [š] [č] [y] [b] [o] [ž] [y] [c] [e] V prvním řádku máme rozepsány jednotlivé písmena a spřežky. V druhém řádku pak v hranatých závorkách uvádíme výslovnost a tedy i jednotlivé hlásky. Vidíme, že písmen je ve slově Szczyborzyce 12, ale hlásek pouze 9. Musíme si tedy pamatovat následující. V polštině jsou spřežky velice časté a musíme se naučit je rozlišovat a číst. Pokud se to naučíme, zjistíme, že polština není až zas tak nepřístupná a v mnohém se podobá češtině. Tak se například jméno Szczyborzyce velmi podobají českému názvu obce Stěbořice, nebo polský zápis jména Szwan českému Švan nebo německému Schwan. Skutečný původ zde není předmětem zkoumání. Důležité je, jak se slovem setkávám a zda se s ním setkáváme v českém kontextu Polské souhlásky Polská abeceda se tedy skládá z 32 písmen s tím, že kombinací některých z nich můžeme vytvářet i tzv. spřežky, které označují jednotlivé fonémy, i když nemají zvláštní znak (písmeno) v abecedě. V této podkapitole se tedy podíváme podrobněji na polské souhlásky a jejich výslovnost. Začněme tedy nejprve jejich shrnutím s tím, že do naší tabulky zahrneme také spřežky: Tabulka č. 5 - Polské souhlásky b C ć d F g h j k L ł m N ń p r s Ś t w Z ź Ŝ cz dz Dź dŝ rz sz ch Tato spíše orientační tabulka nám ukazuje, že se můžeme setkat s 29 písmeny (a spřežkami), jež označují polské souhlásky. Pro efektivní naučení jejich výslovnosti, která se může měnit v závislosti na pozici, budeme tato písmena (a spřežky) dělit podle několika kategorií. polské souhlásky, jež čteme jako v češtině: b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, z, dz. Musíme ale již dávat pozor na to, že následuje-li po nich i, dochází k jejich změkčení. Pokud se tedy za uvedenými souhláskami nachází i, je třeba přizpůsobit tomu i výslovnost podle toho jak uvádí tabulka:

18 Tabulka č. 6 - Změkčená výslovnost Souhláska předcházející i Výslovnost Příklady b bi [b] - [b ] (bi) biada, białkowy, bialaczka zde je důležité si uvědomit, že čteme b pokud možno měkce a zcela jinak než ve slovech jako byk, być, byle jak, były, kde naopak vyslovujeme velmi tvrdě. c ci [c] - [c ] (či) cicho, Cieszyn, ciepło zde vyslovujeme podobně jako české či, ale s tím rozdílem, že v polštině se nejedná o slabiku ze souhlásky č a samohlásky i. Fonetický zápis c epuo to ukazuje přesněji. Pro nás stačí, když budeme vědět, že ci vyslovujeme měkce jako či. d di [d] - [d ] (di) předpona di- (mající význam dvojí); diuna (duna), disco, diament příklady nám ukazují, že di je vlastní spíše cizím slovům. Je rovněž pravdou, že jeho výskyt není příliš veliký. Nicméně opět se snažíme o měkkou výslovnost. f fi [f] - [f ] (fi) przytrafić się, figurant, filatelista figiel, fizyka opět vyslovujeme měkce. Spojení fy v polštině nenajdeme. Pro nás to bude zvláštní, ale: fizyka je polsky správně. g gi [g] - [g ] (gi) łamagi (2. p. D.), sługi (2. p. D.), stogi (D. 2.p.); archeologiem (7. p. N.), biegiem (7. p. N.) - souhláska g se s i pojí zvláště jakožto s koncovkou některých pádů, a proto si musíme dávat zvláště pozor na výslovnost. j ji [j] - [j ] (ji) Jidysz jediný výskyt.

19 k ki [k] - [k ] (ki) Kino, kibel, kichnięcie; akademikiem (N.), narzędnikiem (N.), dziadkiem (N.) stejně jako v případě g. l li [l] - [l ] (li) licealista, licencja, lichwiarz, licytator l, jak bude ještě uvedeno níže, je měkkou souhláskou a jako takové jej najdeme s y jen ve dvou případech lyncz a lycra. m mi [m] - [m ] (mi) miód, miły, mieć, mi výslovnost je neproblematická jako české mi. n ni [n] - [n ] (ni) nie, niebieski, nic, niczym jako české ni. p pi [p] - [p ] (pi) piorun, piasek, zapięty, piskorz zde musíme číst měkce a odlišovat tak výslovnost tvrdou pytać, pycha, ciapy. r ri [r] - [r ] (ri) Tato souhláska se pojí spíše s y, je také řazena k tzv. tvrdým, proto se v kombinaci s i setkáváme velice zřídka a spíše výjimečně: riksza, riadski, ring, Riwiera. s si [s] - [s ] (ši) siano, siatka, sieć, siedlisko čteme jako ši a obdobně jako výše uvedené ci. t ti [t] - [t ] (ti) Stejně jako v případě r před sebou máme souhlásku, jež je tvrdá, tj. pojí se s y, nicméně několik výjimek můžeme najít: tiara, tirański. w wi [v] - [v ] (vi) wiadomości, wiosna, widzę, wichura čteme měkce. z zi [z] - [z ] (ži) ziarenko, ziemia, zielarz jako ci a si. dz dzi [ʒ] - [ʒ ] (dži) dziadek, dziecko, dziennikarz jako ci, si, zi.

20 V této tabulce jsme se podívali na souhlásky, jež čteme většinou stejným způsobem jako v češtině s tím, že pokud je následuje i tak dochází k změkčení. Některé případy jsou výjimečné jako například v případě t, r, j, d. V jiných čteme podobně jako v češtině, i když trochu více měkkým způsobem p, b, f, w, l, k, g. Ve zbývajících případech pak dochází k radikálnímu změkčení, kdy čteme jako české dži, ši, ži, ni, ačkoliv ne jako slabiku, ale pouze jedinou změkčenou hlásku, což nejlépe vystihuje fonetický zápis: dz, s, z, n. V polské abecedě a mezi spřežkami pak najdeme také takové souhlásky, které neznáme. Vyslovují se také jiným způsobem, než naše souhlásky. Patří k nim: ć, ń, ś, ź, Ŝ, cz, sz, rz, dŝ, dź. Následující tabulka pak ukazuje příklady jejich výskytu: Tabulka č. 7 Zbývající souhlásky Souhláska Výslovnost Příklady ć, ń, ś, ź, dź [c ], [n ], [s ], [z ], [ʒ ] płacić, stracić, odwiń, odpłyń, zanieść, źle, źrebak, dźwięczny, dźwigowy když se podíváme na fonetický zápis, zjistíme, že se neliší od ci, ni, si, zi, dzi. Foneticky se tedy neliší a je třeba rozlišovat pouze způsob zápisu, který je dán jednotlivými slovy. Ŝ [ž] duŝy, Ŝaba, Ŝagiel polské Ŝ není české ž. Vyslovuje se tvrdě a artikuluje se na jiném místě. Konec jazyka se téměř dotýká patra tak centimetr za zuby s tím, že se snažíte vyslovit české ž. Všimněte si, že při výslovnosti českého ž je jazyk mnohem níž a svojí špičkou se ničeho nedotýká. sz [š] Polské si a ś se vyslovují měkčím způsobem než české š. Polské sz se pak vyslovuje tvrdším způsobem než české š. Opět musíme nacvičit a pomoci si stejně, jako v případě Ŝ. Tedy jazyka na patro asi centimetr až dva za zuby a snažit se vyslovit š. Mezi patrem a špičkou jazyka pak dochází k vzniku štěrbiny, která vytváří požadované tvrdé sz.

ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D. ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph. Polština II. Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS NALEZENÍ SLOVNÍCH

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT

ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTRONICKÝ UČEBNÍ TEXT Eva Höflerová Ostrava 2011 Recenze: doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Název: Elektronický učební text Autor: Eva Höflerová Vydání:

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ REGULÁRNÍ A BEZKONTEXTOVÉ JAZYKY I HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2005 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzent: Doc. Ing. Miroslav

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra českého jazyka a literatury. Diplomová práce. Anna Motáňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Anna Motáňová Srovnání typologie cvičení ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň základních

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA

VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie VÝVOJ OSVOJOVÁNÍ JAZYKA Diplomová práce Autorka: Klára Votavová Vedoucí práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Rok: 2008 1 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka)

Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) PhDr. Jitka Cvejnová Mgr. Iva Papírníková MUDr. Dominika Benešová Gruntová Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka (diagnostická příručka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča

Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením. Ing. Jaroslav Krajča Učební materiály tvorby webových prezentací pro výuku žáků se sluchovým postižením Ing. Jaroslav Krajča Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vytvořit výukové materiály pro tvorbu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více