ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Mgr. Petr Slováček, Ph.D."

Transkript

1 ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Mgr. Petr Slováček, Ph.D. Polština I. Opava 2011

2 Obecná charakteristika práce Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: Oblast podpory: Datum zahájení realizace projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Datum ukončení realizace projektu: Vysokoškolské vzdělávání Název: Polština I. Autor: Mgr. Petr Slováček, Ph.D. Vydání: první, 2011 Jazyková korekce: autor studijní opory Počet stran: 87 Petr Slováček Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

3 Obsah 1 Úvodem Rychlý náhled studijního materiálu Polský jazyk a jeho zařazení Polština jako jazyk a její místo v rámci indoevropské jazykové skupiny Několik poznámek k historii polského jazyka Ukázka Polská abeceda a výslovnost Polská abeceda Polské souhlásky Polské samohlásky Cvičení Pečlivě čtěte a vyslovujte b a b: Pečlivě čtěte a vyslovujte ci, c, cz, ć Pečlivě čtěte a vyslovujte z, zi, ź, Ŝ, rz, dz, dzi Pečlivě čtěte a vyslovujte s, si, ś, sz Pečlivě čtěte a vyslovujte ł Pečlivě vyslovujte a čtěte ą, ę Slovní zásoba a slovníkový zápis Slovníkový zápis a jeho dešifrování Slovní zásoba I Polská slovesa Slovesa a jejich gramatické kategorie Klasifikace polských sloves Časování sloves III. třídy v přítomném čase zakončených v 1. os. j. č. na am a v 2. os. j. č. na asz Cvičení Tvorba sloves na základě slovníkového zápisu Pokuste se doplnit slovesa ve správném tvaru Slovní zásoba Polská slovesa I. třídy Slovesa I. třídy Slovesa I. třidy u nichž dochází k alternacím Časování slovesa być (být) Polský pravopis psaní rz a Ŝ Cvičení Časování sloves I. třídy S pomocí slovníku se pokuste doplnit správné tvary sloves (I. a III. třídy) Uvedená slovesa nahlas vyčasujte a berte ohled na uvedené alternace Slovní zásoba Polská slovesa II. třídy... 62

4 7.1 Časování sloves II. třídy Časování a použití modálních sloves musieć, móc, potrafić a chcieć Pravopisné pravidlo - negace slovesa a psaní záporky nie Přízvuk Cvičení Uveďte slovesa II. třídy ve všech tvarech přítomného času a využjte při tom své dovednosti četby slovníkového zápisu Pokuste se doplnit slovesa ve správném tvaru Procvičování výslovnosti nahromadění souhlásek Slovní zásoba Polská slovesa IV. třídy Časování sloves IV. třídy Časování některých nepravidelných sloves Pravopisné pravidlo psaní uzavřeného a otevřeného ó a u Cvičení Analýza určitých tvarů sloves -příklad Analýza určitých tvarů sloves cvičení Slovní zásoba Souhrnné tabulky časování v přítomném čase Závěr Použitá literatura a zdroje... 87

5 1 Úvodem Tato skripta jsou určena studentům, kteří mají zájem zvládnout základní gramatiku polského jazyka s pomocí vyučujícího tak, aby byli dále schopni rozvíjet své jazykové kompetence i samostatně. Tento základní předpoklad je dále doplněn druhým, který počítá s poměrně omezenou časovou dotací určenou polskému jazyku na FVP SU, kdy není možné věnovat stejné úsilí systematické a praktické stránce výuky jazyka. Tomuto tvrzení je pak třeba rozumět ve světle toho, že studiu jakéhokoliv jazyka je nutné věnovat čas pravidelně ve smysluplné míře. Na základě těchto předpokladů jsou pak koncipovaná i tato skripta, která budou především usilovat o podchycení a zvládnutí základních gramatických jevů spolu s jejich náležitým výkladem, který se nebude omezovat pouze na vnějškovou formu, ale bude se snažit vykládané jevy vysvětlit na pozadí širších jazykových souvislostí. Domníváme se totiž, že čas vynaložený na studium základních jazykových jevů, které se neomezují na pouhé fráze a pouhé memorování koncovek, dovolí studentům lépe zvládnout někdy zrádnou příbuznost polského jazyka. Studium jazyka je vždy komplexním úkolem. Každý, kdo se s tímto požadavkem setkal, ví, že správnou výslovností to teprve začíná s tím, že o konci se ani nepřemýšlí. V rámci našeho kurzu také začneme výslovností, ale dále budeme pokračovat k předem vymezenému cíli, kterým je schopnost studenta využít naučené informace a hlavně cíleně vyhledávat informace, které v tomto kurzu nezíská. Zvláště druhý cíl se nám jeví jako nanejvýš zajímavý a to z toho důvodu, že zohledňuje různé zájmy různých studentů, jež se pohybují někde mezi požadavkem dorozumění v běžných komunikačních situacích až po porozumění odborných textů a snad i jejich tvoření. S ohledem na tento cíl se pak studenti budou seznamovat i polskou jazykovědnou terminologií, která jim umožní využívat polských zdrojů, které, takříkajíc z definice, musí být mnohem bohatší, než ty české. Jako zvláště významné se to ukáže při práci se slovníky.

6 2 Rychlý náhled studijního materiálu Tento studijní materiál je zaměřen na základy polského jazyka s tím, že ty se pokusíme, alespoň tam, kde to bude mít větší smysl, zařadit do širších jazykovědných souvislostí, což usnadní jeho studium. Omezí se tím role mechanického pamatování a nabídnuté prostředky uvažování o jazyce případně podnítí další zájem. Vycházíme zde z předpokladu, že čím více o jazyku víme, tím je zajímavější a také přístupnější. Cíle studijního materiálu: Po prostudování těchto materiálů budou studenti zvládat problematiku tvoření základních forem polských sloves, na která se v těchto skriptech omezíme. Vezmeme-li v potaz: a) že polština je flektivní jazyk (tj. vyjadřuje gramatické funkce pomocí systému koncovek, předpon a přípon); b) řídícím členem polské věty je sloveso, nezdá se být tento úkol nikterak skromný a reálně poskytuje nutný základ pro další rozšiřování znalostí o polském jazyce a také nutný základ pro efektivní komunikaci v polském jazyce. Budete umět: Studenti na základě prostudování těchto materiálů budou ovládat polskou výslovnost, čehož využijí nejenom při vyjadřování vlastních myšlenek, ale také a snad i především při četbě a překládání polských textů. Dobře přečtený polský text se totiž pro česky mluvící čtenáře může v některých případech stát velmi snadno srozumitelný, což je samozřejmě dáno příbuznosti polského jazyka. Dále zvládnete základní gramatické jevy týkající se polského slovesa a několik základních pravidel polského pravopisu. Získáte: Studenti studiem těchto skript získají: a) přehled o místě polského jazyka v rámci indoevropské jazykové rodiny; b) seznámí se základní lingvistickou terminologií, která jim lépe pomůže pochopit jazykové souvislosti; c) na základě uvedených dovedností získají schopnost uvědoměle vytvářet všechny tvary časování pravidelných sloves v přítomném čase; d) seznámí se rovněž s některými slovesy nepravidelnými, které budou muset pro jejich důležitost zvládnout; e) seznámí se rovněž s některými pravopisnými pravidly, které zase o malý kousek přiblíží českému studentovi ten podivný polský jazyk. Budete schopni: Studenti budou po prostudování těchto skript a po absolvování kurzu schopni plynule číst polský text, čímž se zmírní jeho počáteční cizost dána častým používáním spřežek a zvýrazní podobnost polštiny a jiných slovanských jazyků. Dále budou schopni překládat s pomocí slovníku, kdy zvláště bude kladen velký důraz na práci

7 s kvalitním slovníkem, který musí být průvodcem každého studenta jazyka. Nakonec by studenti měli být schopni formulovat základní myšlenky v polském jazyce s uvědomělým využitím znalostí naučené gramatiky. Průvodcem studiem: Průvodcem studiem bude Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

8 3 Polský jazyk a jeho zařazení RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitolce se studenti seznámí s polským jazykem jako takovým. Je známou skutečností, že jazyky jsou mezi sebou provázány příbuzností a mnohdy společným rodokmenem či původem. Zajímavým zjištěním posledních let tak například je, že vokalický systém ztrácí na různorodosti se vzdáleností od předpokládaného místa původu jazyka. Africké jazyky jsou tak co do hláskového systému mnohem bohatší než např. japonština. Tato skutečnost je nesmírně důležitá zvláště v situaci, kdy mateřským jazykem studenta je jazyk příbuzný studovanému jazyku. Vědomí příbuznosti, vědomí závislostí, vědomí vzájemného ovlivňování pak pomáhá získat plastičtější přístup k jazyku, který by měl napomáhat v jeho zvládnutí. Naší znalost češtiny tak můžeme využít i pro porozumění polštině. Opačné tvrzení, že studiem polštiny získáme určitý a formulovatelný vhled do mateřského jazyka, pak není v této souvislosti vůbec tvrzením přehnaným. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly studenti budou schopni zařadit polský jazyk do širšího kontextu indoevropských jazyků a s jejími odlišnostmi od ostatních jazykových rodin. Tímto přístupem studenti získají náležitou perspektivu, která jim umožní zařadit rozvržení problematiky následujících kapitol do logického celku. Tato kapitola je nicméně úvodní a jako taková nebude vytvářet východisko pro zápočty ani zkoušky. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Jazyk, jazyková rodina, analytické jazyky, syntetické jazyky, indoevropské jazyky, flexe, syntax, koncovka, časování, skloňování, deklinace, konjugace, předpony, přípony.

9 3.1 Polština jako jazyk a její místo v rámci indoevropské jazykové skupiny Polský jazyk náleží k slovanským jazykům, které pak tvoří jednu z rodin indoevropských jazyků, jejichž příbuznost je v současnosti velmi dobře prostudována díky sanskrtu, který sice není nejstarším zástupcem indoevropských jazyků, ale který je nejstarším zapsaným a tedy stohovatelným jazykem. Vedle indoevropské jazykové skupiny můžeme vydělit další jako například uralskou, altajskou, severokavkazskou, jihokavkazskou a mnohé další. Rozepisovat je zde nebudeme, neboť pro naše účely postačí, uvědomíme-li si skutečnost příbuzenské podobnosti a naopak příbuzenské odlišnosti jednotlivých jazyků. Pokud se vrátíme k naší jazykové skupině, tedy k jazykům indoevropským, pak všechny indoevropská jazyky se vyvinuly z jediného společného jazyka, kterému se říká jazyk praindoevropský. Tímto jazykem se pravděpodobně dorozumívala ta společenství, která opustila asijský kontinent s tím, že v průběhu času a během osidlování Evropy se postupně z praindoevropského jazyka začaly vydělovat dialekty a později odlišné jazykové rodiny, které uvádí tato tabulka: Tabulka č. 1 Jazykové rodiny mající původ v praindoevropském jazyce Indoevropské jazykové rodiny Název jazykové rodiny baltická germánská italická keltská tocharská indická anatolská thrácká řecká albánská slovanská Příklady jazyků, které do této rodiny náleží litevština, lotyština němčina, angličtina, holandština aj. (dánština, norština, vymřelé jazyky gótské) latina, později románské jazyky z větší části se jedná o jazyky vymřelé, částečně jsou zachovány v dialektech bretonských, waleských a irských byly běžné v Asii, ale během VII. století zanikly kolem řeky Indus, někdy jsou ztotožňovány s jazyky íránskými jinak také chetitské, které zanikly kolem přelomu letopočtu zanikly na začátku našeho letopočtu zachovaly se v současné řečtině albánština 1. západoslovanské čeština, slovenština, horno lužičtina, dolno lužičtina, polština;

10 2. východoslovanské ruština, běloruština, ukrajinština, rusínština; 3. jihoslovanské chorvatština, srbština a bosenština. Uvedená tabulka ukazuje v hrubém nástinu indoevropskou jazykovou skupinu, která se dělí do mnoha jazykových rodin. Polština spolu s češtinou a dalšími jazyky náleží do slovanské jazykové rodiny. Proto také bude mít mnohé prvky společné. Nemusíme si přesně pamatovat, jaký jazyk náleží k jaké skupině, ale měli bychom mít představu u vzájemné podobnosti češtiny a polštiny. Po tomto krátkém zařazení polského jazyka se krátce podívejme na jeho historii. 3.2 Několik poznámek k historii polského jazyka První psané zmínky o polském jazyce pocházejí z 12. století. Musíme si při tom uvědomit, že ještě před tím, než byl jazyk zapsán, fungoval již dlouho jako prostředek dorozumívání. Na podobu polského jazyka působily z počátku silné mimojazykové vlivy. K těm podstatnějším patří vliv latiny, který se začal prosazovat v 10. století v souvislosti s formováním polského státu a přijetím křtu od polského krále Mieszka I. Historické prameny však dokládají, že latina mohla být rozšířena mezi duchovenstvem, ale mimo toto prostředí byla latina prakticky neznámá. Její působení je tak snad přeceňováno. období: Dějiny polského jazyka v době, kdy je již písemně fixován se pak dělí do několika 1. staropolského, které začíná rokem 1136 Zlatou bulou Hnězdenskou (Bulla Gnieźnieńska) papeže Inocence II. Byl to samozřejmě dokument psaný v latině, ale obsahuje asi 400 polských jmen a názvů. První zaznamenaná polská věta: Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj.- Daj, niech ja pomielę (pokręcę ziarna), a ty odpoczywaj. pochází Knihy henrykovské (Księga henrykowska) z r K prvním textům patří např.: Bohorodička (Bogurodzica) a Svatokřížská kázání (Kazania świętokrzyskie) XIV. století. (dále také Florianský žaltář 14./15. století, Bible královny Žofie/Biblia królowej Zofii). Staropolské období skončilo na přelomu 15. a 16. století. 2. středopolského, jež je charakteristické některými gramatickými změnami a snahami o reformaci jazyka. Např. rozšířilo se používání předpony naj v superlativech místo na-. Namilsza a nawyŝszy najmilsza a najwyŝszy.

11 3. novopolského, které vymezujeme přibližně od doby osvícenství a reformátorských snah v oblasti společenské, hospodářské a kulturní. Toto období končí rokem 1939 a obsahuje několik dílčích období, která bude vhodné připomenout: a) stanislavovské období období vlády krále Stanislava Augusta Poniatovského ( ; vládl ; zábory: Fridrich II. Veliký, Kateřina II, Rakousko; Rusko a Prusko; 1795 Rakousko, Rusko, Prusko). Zřízení Komise národního vzdělání, která vytlačila z farních škol latinu a přikázala učit pouze polštinu; další důležitou institucí byla Společnost pro základní učebnice, jejímž cílem bylo vypracování učebnic polštiny. b) období mezi r a 1815 samostatné Polsko neexistuje. V každém záboře, pruském, rakouském i ruském, dochází k postupnému vytlačování polského jazyka. V rakouském záboře se stává cílem základního vzdělání zvládnutí německého jazyka. V záboře pruském je část polských škol zlikvidována a zbývající jsou zcela germanizovány. V záboře ruském je většina polských škol zlikvidována a nad zbývajícími je vykonáván policejní dohled. Rozdělení Polska nemělo jen politické, společenské a ekonomické důsledky, ale také důsledky jazykové. Polská jazyková oblast tak totiž byla zbavena možnosti jednotného vývoje. Z tohoto důvodu také v polštině existují svého druhu archaismy jako spřežky, které z jiných slovanských jazyků zmizely. c) léta tedy meziválečné období, kdy byla založená Polská akademie literatury (založena slavným polským spisovatelem Stefanem śeromskim). Dosti idealizované a vzorové období, charakteristické bouřlivým rozvojem literatury, zvláště pak literatury experimentální. Jazyk tohoto období se stal vzorem pro kodifikaci současného polského jazyka. c) od r již hovoříme o současném polském jazyce, jehož podoba je určena i zmíněnými událostmi.

12 3.3 Ukázka V této podkapitole se můžete podívat na část nejslavnějšího a nejznámějšího z polských textů, na fragment náboženské písně Bogurodzica, který vznikl pravděpodobně již během XIII. století a který je prvním uměleckým dochovaným textem v polském jazyce. Zájemci si na internetu mohou najít jeho zhudebněnou podobu, jež dokáže oslovit i nás. Bogurodzica (XIII. stol.) Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kirielejson. Twego dziela Krzciciela, boŝyce, Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąŝ nosimy, A dać raczy, jegoŝ prosimy, A na świecie zboŝny pobyt, Po Ŝywocie rajski przebyt. Kirielejson.

13 SHRNUTÍ KAPITOLY V této krátké kapitole jsme se zabývali místem polského jazyka v rámci indoevropské jazykové skupiny s tím, že nám šlo především o zdůraznění příbuznosti mezi češtinou a polštinou. Dále jsme se podívali na přehled vývoje polského jazyka, kdy zvláště důležitým se ukázal politický vývoj od konce 18. stol. po druhou dekádu XX. století, neboť i nás pravděpodobně zasáhnou jazykové důsledky tohoto období. KONTROLNÍ OTÁZKY Co jsou to jazykové rodiny a skupiny? Proč byl zábor Polska důležitý i z jazykového hlediska? Jak může vypadat jazykový archaismus? ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ Polsko stejně jako Česko nebylo dlouhou dobu své historie autonomním celkem. Proč i přes tuto podobnost platí, že náš český jazyk se kontinuálně vyvíjel (například jsme odstranili spřežky) a polský jazyk zůstal v některých aspektech zastaralý? Myslíte si rovněž, že když hovoříme o zastaralosti některých jazykových prostředků, že je to hodnotící popis ve smyslu jakési kvality jazyka? Zamyslete se tedy nad tím, jaká kritéria jsou jazyku vlastní a zda má smysl uvažovat v kategoriích lepší/horší. PRO ZÁJEMCE V této kapitole jsme otevřeli velice hrubým způsobem mnoho témat: jazykové rodiny, jazykové příbuznosti, podobností a rozdílů mezi jazyky, historického vývoje jazyků, historicko-politických události jako významných faktorů, jež mohou ovlivnit vývoj jazyka. Z důvodu zaměření těchto skript jsme nepovažovali za vhodné se těmto tématům věnovat podrobněji, což by neúměrně zatížilo text problematikou, která je vůči naší schopnosti fungovat v polském jazyce vedlejší. Nicméně ti z vás, kteří by rádi věděli více, mohou nahlédnout do knih Václava Černého, které jsou určeny především pro studenty. Přesnější bibliografické údaje najdete v seznamu literatury.

14 4 Polská abeceda a výslovnost RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY V této kapitole se studenti seznámí s polskou abecedou a základními problémy polské výslovnosti, která se v mnoha ohledech liší od výslovnosti české. Některé fonémy v polštině totiž nejsou v češtině a naopak. Například českou souhlásku č v polštině nenajdeme, zato v polštině najdeme cz a ć, které české č připomínají, i když z fonetického hlediska se jedná o odlišné fonémy, kdy jejich nerozlišení může vést k zastření správného významu slova. Vzhledem k charakteru této kapitoly je jasné, že je nutná spolupráce s mluveným slovem, tedy s učitelem, počítačovým programem či jinak zaznamenaným mluveným slovem. V tomto smyslu může být text této kapitoly vždy jen doplněním a spíše podporou pro paměť. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly budou studenti schopni vyslovovat polská slova a číst polský text, čímž se velmi zvýší jeho přístupnost. Budete umět: Číst polský text s porozuměním pro jeho základní elementy, čímž se jeho srozumitelnost, dána částečně podobou češtiny a polštiny, podstatně zvýší. Dále budete umět rozlišit některé základní gramatické kategorie a také se dokážete zorientovat ve slovníkovém zápise polského slova. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY Abeceda, alfabet, abecadło, foném, souhlásky, współgloski, samohlásky, samogłoski, pády, klávesové zkratky, flexe, slovníkový zápis.

15 4.1 Polská abeceda Polská abeceda (alfabet, abecadło) slouží k zápisu polského jazyka. Stejně jako je tomu v češtině, tak i polská abeceda vychází z abecedy latinské. Tato podobnost je však příliš obecná a musíme se smířit s tím, že se setkáme i s určitými rozdíly, které budeme muset zvládnout, ale k tomu se dostaneme v konkrétních případech níže. Polská abeceda tedy sestává z 32 písmen: Tabulka č. 2 - Polská abeceda Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź śŝ Již na první pohled vidíme, že se liší od abecedy české. Jednak v ní mnohé z toho, co známe, chybí, a jednak jsou tam písmena, které v češtině nenajdeme. Zaměřme se tedy na rozdíly. Pokud bychom srovnali uvedenou polskou abecedu s abecedou latinskou, zjistili bychom, že v ní není V, Q a X. Tato absence však není v žádném případě jakýmkoliv nedostatkem. Polský jazyk totiž tato písmena nevyžaduje, a tudíž se objevují pouze ve slovech cizích. Nicméně platí, že se v polštině můžeme setkat s fonémy, tedy s nejmenšími distinkčními prvky zvukové stránky řeči, jež jsou například v češtině označeny písmeny V, Q a X. Polština v takovém případě používá těchto znaků a kombinací pro označení probíraných fonémů: W, KW, KS. Když se dále podíváme na to, co odlišuje polskou abecedu od abecedy české v aspektu absence znaků, všimneme si, že polská abeceda nevyužívá háčků a místo těchto můžeme sledovat pouhé čárky. Zde si musíme dát pozor na to, že v polštině, jak ještě na vhodném místě zopakujeme, nemají samohlásky rozdílné délky, neboť jsou všechny středně dlouhé, a zmiňované čárky nad souhláskami tedy také neoznačují délku, ale kvalitu dané souhlásky. Kvalitou zde rozumíme změkčení. Pozorný čtenář si jistě všiml, že čárku můžeme najít nejenom nad souhláskami, ale také nad písmenem o. Ani v případě písmena ó se však nejedná o délku našeho o, ale o zcela jinou samohlásku u. Systematicky se budeme samohláskám i souhláskám věnovat níže, nicméně již zde dodejme, že se jedná o tzv. uzavřené u. Prozatím jsme se zabývali tím, co v polské abecedě chybí, nyní se zaměříme na to, co je tam navíc. Nejprve nás pravděpodobně zaujmou písmena Ąą, Ęę, Łł. V případě prvních dvou samohlásek se jedná o tzv. nosové samohlásky či nosovky, které v češtině nemáme a které jsou poměrně obtížné na naučení pro české studenty. V případě souhlásky ł pak

16 prozatím musíme vědět, že její výslovnost je bližší au než l. Ale podrobněji se k této problematice vrátíme na náležitém místě. Dalším přebytkem polské abecedy je Ŝ, které vyslovujeme jako tvrdé ž, ale opět platí, že výslovnost musíme natrénovat v rámci cvičení nebo na základě poslechu čtených textů. Psaný polský jazyk je pro nás česky mluvící obtížný především při prvním setkání. Mnozí z nás nejednou byli na rozpacích ve chvíli, kdy měli přečíst podivné názvy měst či obcí, které obsahovaly nejenom výše uvedené nosovky či podivná ł, ale také shluky souhlásek, které v češtině nenajdeme v tak těsném sousedství. Jak přečíst taková jména jako Szczyborzyce, Sztwiertnia, Warszawa? To, co české mluvčí, a pravděpodobně nejenom je, zarazí hned na začátku, jsou tzv. spřežky, které pomocí několika písmen slouží k tomu, aby označili jednu hlásku. V češtině je takovou spřežkou například ch. Ch v české abecedě figuruje jako samostatné písmeno, což je pravděpodobně dáno jeho výjimečností. V polštině je však spřežek mnoho a vyžadují naší zvýšenou pozornost, neboť bez znalosti jejich výslovnosti si s psaným polským jazykem neporadíme. V aspektu spřežek je polština poměrně unikátním jazykem, tedy alespoň v rámci jazyku slovanských. Slovanské jazyky se totiž spřežek, což se týká především češtiny, zbavily již dávno. Polština si je podržela a v jistém smyslu se dá hovořit o jistém archaismu v pravopise. Tento archaismus je dán do jisté míry historickými důvody, kdy skutečnost, že Polsko bylo dlouhou dobu své historie nesamostatné a ještě k tomu pod správou tří odlišných správních celků. Tato skutečnost nedovolovala smysluplně provádět jednotné reformy, jak tomu bylo v jiných zemích. Po tomto opravdu expresním exkurzu se podívejme na seznam polských spřežek: Tabulka č. 3 - Polské spřežky (dwuznaki) ch cz dz dź dŝ rz sz Prozatím si musíme pamatovat, že uvedené spřežky označují jednu hlásku. Jejich přesnou výslovnosti se budeme zabývat níže, a proto se zde podíváme pouze na ilustrační a tedy i zjednodušený příklad. Vezměme si jako příklad jméno obce Szczyborzyce a rozložme jej na jednotlivá písmena a spřežky: Tabulka č. 4 - Funkce polských spřežek sz cz y B o rz y c e

17 [š] [č] [y] [b] [o] [ž] [y] [c] [e] V prvním řádku máme rozepsány jednotlivé písmena a spřežky. V druhém řádku pak v hranatých závorkách uvádíme výslovnost a tedy i jednotlivé hlásky. Vidíme, že písmen je ve slově Szczyborzyce 12, ale hlásek pouze 9. Musíme si tedy pamatovat následující. V polštině jsou spřežky velice časté a musíme se naučit je rozlišovat a číst. Pokud se to naučíme, zjistíme, že polština není až zas tak nepřístupná a v mnohém se podobá češtině. Tak se například jméno Szczyborzyce velmi podobají českému názvu obce Stěbořice, nebo polský zápis jména Szwan českému Švan nebo německému Schwan. Skutečný původ zde není předmětem zkoumání. Důležité je, jak se slovem setkávám a zda se s ním setkáváme v českém kontextu Polské souhlásky Polská abeceda se tedy skládá z 32 písmen s tím, že kombinací některých z nich můžeme vytvářet i tzv. spřežky, které označují jednotlivé fonémy, i když nemají zvláštní znak (písmeno) v abecedě. V této podkapitole se tedy podíváme podrobněji na polské souhlásky a jejich výslovnost. Začněme tedy nejprve jejich shrnutím s tím, že do naší tabulky zahrneme také spřežky: Tabulka č. 5 - Polské souhlásky b C ć d F g h j k L ł m N ń p r s Ś t w Z ź Ŝ cz dz Dź dŝ rz sz ch Tato spíše orientační tabulka nám ukazuje, že se můžeme setkat s 29 písmeny (a spřežkami), jež označují polské souhlásky. Pro efektivní naučení jejich výslovnosti, která se může měnit v závislosti na pozici, budeme tato písmena (a spřežky) dělit podle několika kategorií. polské souhlásky, jež čteme jako v češtině: b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, z, dz. Musíme ale již dávat pozor na to, že následuje-li po nich i, dochází k jejich změkčení. Pokud se tedy za uvedenými souhláskami nachází i, je třeba přizpůsobit tomu i výslovnost podle toho jak uvádí tabulka:

18 Tabulka č. 6 - Změkčená výslovnost Souhláska předcházející i Výslovnost Příklady b bi [b] - [b ] (bi) biada, białkowy, bialaczka zde je důležité si uvědomit, že čteme b pokud možno měkce a zcela jinak než ve slovech jako byk, być, byle jak, były, kde naopak vyslovujeme velmi tvrdě. c ci [c] - [c ] (či) cicho, Cieszyn, ciepło zde vyslovujeme podobně jako české či, ale s tím rozdílem, že v polštině se nejedná o slabiku ze souhlásky č a samohlásky i. Fonetický zápis c epuo to ukazuje přesněji. Pro nás stačí, když budeme vědět, že ci vyslovujeme měkce jako či. d di [d] - [d ] (di) předpona di- (mající význam dvojí); diuna (duna), disco, diament příklady nám ukazují, že di je vlastní spíše cizím slovům. Je rovněž pravdou, že jeho výskyt není příliš veliký. Nicméně opět se snažíme o měkkou výslovnost. f fi [f] - [f ] (fi) przytrafić się, figurant, filatelista figiel, fizyka opět vyslovujeme měkce. Spojení fy v polštině nenajdeme. Pro nás to bude zvláštní, ale: fizyka je polsky správně. g gi [g] - [g ] (gi) łamagi (2. p. D.), sługi (2. p. D.), stogi (D. 2.p.); archeologiem (7. p. N.), biegiem (7. p. N.) - souhláska g se s i pojí zvláště jakožto s koncovkou některých pádů, a proto si musíme dávat zvláště pozor na výslovnost. j ji [j] - [j ] (ji) Jidysz jediný výskyt.

19 k ki [k] - [k ] (ki) Kino, kibel, kichnięcie; akademikiem (N.), narzędnikiem (N.), dziadkiem (N.) stejně jako v případě g. l li [l] - [l ] (li) licealista, licencja, lichwiarz, licytator l, jak bude ještě uvedeno níže, je měkkou souhláskou a jako takové jej najdeme s y jen ve dvou případech lyncz a lycra. m mi [m] - [m ] (mi) miód, miły, mieć, mi výslovnost je neproblematická jako české mi. n ni [n] - [n ] (ni) nie, niebieski, nic, niczym jako české ni. p pi [p] - [p ] (pi) piorun, piasek, zapięty, piskorz zde musíme číst měkce a odlišovat tak výslovnost tvrdou pytać, pycha, ciapy. r ri [r] - [r ] (ri) Tato souhláska se pojí spíše s y, je také řazena k tzv. tvrdým, proto se v kombinaci s i setkáváme velice zřídka a spíše výjimečně: riksza, riadski, ring, Riwiera. s si [s] - [s ] (ši) siano, siatka, sieć, siedlisko čteme jako ši a obdobně jako výše uvedené ci. t ti [t] - [t ] (ti) Stejně jako v případě r před sebou máme souhlásku, jež je tvrdá, tj. pojí se s y, nicméně několik výjimek můžeme najít: tiara, tirański. w wi [v] - [v ] (vi) wiadomości, wiosna, widzę, wichura čteme měkce. z zi [z] - [z ] (ži) ziarenko, ziemia, zielarz jako ci a si. dz dzi [ʒ] - [ʒ ] (dži) dziadek, dziecko, dziennikarz jako ci, si, zi.

20 V této tabulce jsme se podívali na souhlásky, jež čteme většinou stejným způsobem jako v češtině s tím, že pokud je následuje i tak dochází k změkčení. Některé případy jsou výjimečné jako například v případě t, r, j, d. V jiných čteme podobně jako v češtině, i když trochu více měkkým způsobem p, b, f, w, l, k, g. Ve zbývajících případech pak dochází k radikálnímu změkčení, kdy čteme jako české dži, ši, ži, ni, ačkoliv ne jako slabiku, ale pouze jedinou změkčenou hlásku, což nejlépe vystihuje fonetický zápis: dz, s, z, n. V polské abecedě a mezi spřežkami pak najdeme také takové souhlásky, které neznáme. Vyslovují se také jiným způsobem, než naše souhlásky. Patří k nim: ć, ń, ś, ź, Ŝ, cz, sz, rz, dŝ, dź. Následující tabulka pak ukazuje příklady jejich výskytu: Tabulka č. 7 Zbývající souhlásky Souhláska Výslovnost Příklady ć, ń, ś, ź, dź [c ], [n ], [s ], [z ], [ʒ ] płacić, stracić, odwiń, odpłyń, zanieść, źle, źrebak, dźwięczny, dźwigowy když se podíváme na fonetický zápis, zjistíme, že se neliší od ci, ni, si, zi, dzi. Foneticky se tedy neliší a je třeba rozlišovat pouze způsob zápisu, který je dán jednotlivými slovy. Ŝ [ž] duŝy, Ŝaba, Ŝagiel polské Ŝ není české ž. Vyslovuje se tvrdě a artikuluje se na jiném místě. Konec jazyka se téměř dotýká patra tak centimetr za zuby s tím, že se snažíte vyslovit české ž. Všimněte si, že při výslovnosti českého ž je jazyk mnohem níž a svojí špičkou se ničeho nedotýká. sz [š] Polské si a ś se vyslovují měkčím způsobem než české š. Polské sz se pak vyslovuje tvrdším způsobem než české š. Opět musíme nacvičit a pomoci si stejně, jako v případě Ŝ. Tedy jazyka na patro asi centimetr až dva za zuby a snažit se vyslovit š. Mezi patrem a špičkou jazyka pak dochází k vzniku štěrbiny, která vytváří požadované tvrdé sz.

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více