Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy

2 a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 Břeclav, U Nemocnice 2 Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Školská rada: ing. Pavel Moravčík, předseda Mgr. Jana Petrjanošová, jednatelka Bc. Soňa Bejčková, členka Mgr. Leona Helešicová, členka p. Lubomír Zvonek, zástupce zřizovatele b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 4 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 6 tříd - základní školu při zdravotnickém zařízení 2 třídy - pomocnou školu 3 třídy - školní družinu 3 oddělení - školní klub 5 zájmových kroužků - školní výdejnu jídel 70 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednici, Valtice, Prušánky, Bořetice, Týnec, Rakvice.

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl využíván letos již sedmým rokem a je stále doplňován a vylepšován. Byl také výchozím programem pro předškolní vzdělávání dětí s postižením autistického spektra, pro něž vznikla při škole speciální třída. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů, jimž byla letos opět věnována pozornost, zejména v možnostech propojení třídních a individuálních vzdělávacích programů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů byla pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Základní škola speciální Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Ten jsme však v tomto školním roce nenaplňovali. Vychází se z obsahu Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září První a sedmý ročník letos poprvé pracoval podle školního vzdělávacího programu Herbenka 2 pro základní školu speciální. Ve dvou třídách pomocné školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka se žáky individuálně. V čase mimo výuku se o děti staraly pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Ve speciální třídě pro děti s autismem byl využíván inovovaný vzdělávací program, který jsme vytvářeli v rámci projektu Autitřídy v Břeclavi V 5. ročníku bylo dosud naposled postupováno podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR pod č.j /97 - dne V těchto třídách vypomáhal učitelům i jeden asistent. Jeho přínos tkví zejména v pomoci učitelům ve třídách s více odděleními, v mimoškolní činnosti a v naplňování dozorů nad žáky. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno ve dvou třídách prvního až devátého ročníku, jedna z těchto tříd pracovala jako třída kmenová, jedna třída žáků byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky.

4 c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 34 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 31,232. Z nich bylo 8,346 pedagogických pracovníků v MŠ, 15,685 v ZŠ, 1,844 úvazků ve ŠD a 0,4 v IC. Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 5,357 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byli zapojeni 2 pracovníci s celkovým úvazkem 0,4. Tito byli hrazeni z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od Města Břeclav, ze sponzorského daru firmy OTIS a.s. a z příspěvků klientů. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 19 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 3 asistentky učitele mají VŠ magisterské studium spec. pedagogiky 1 asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 asistentka má SO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 1 asistentka má ÚSO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů. 2 vychovatelky mají SPgŠ vzdělání doplněné spec. pedagogikou Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 95,23 % Aprobovanost učitelů je na 93,00 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 21 hodin týdně tj. 8,57 % Důvodem zaměstnávání pracovníků bez kvalifikace je na jedné straně jejich kvalitní práce, na druhé straně jejich věk, vysoký pro doplňování vzdělání a také fakt, že škola nemá učitele cizích jazyků s požadovanou kvalifikací. Výuku německého jazyka zajišťujeme vyučující, která absolvovala kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Dílenské práce pracovního vyučování a chlapecký tělocvik vyučuje učitel s kvalifikací pro výuku odborných předmětů na SOU.

5 Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova je stará 30 let, montovaná stavba v poměrně dobrém technickém stavu. Kapacita budovy je celkem 10 kmenových učeben + 5 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina. Svou velikostí budova přestává stačit současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky rehabilitačních tříd, úložné prostory. Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK. Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické změnit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu a lepší vybavení zahrady. Letos se podařilo vyměnit střešní krytinu a opravit terasu, které byly již dlouho ve špatném stavu. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách dětského oddělení Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Jako nevhodné se jeví také umístění třídy pro děti s více vadami. Třída nemá samostatný vchod, uzpůsobené sociální zařízení, prostor pro kočárky. Ve své době to bylo zařízení, které vzniklo z potřeb regionu alespoň v těchto provizorních podmínkách, v současné době však již nevyhovuje potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž jsou nároky na prostor a vybavení daleko vyšší, než možnosti tohoto zařízení. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 133, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální základní škola praktická školní družina + klub Nemocnice mateřská škola základní škola školní družina Stav na konci školního roku: 134 celkem, z toho: speciální mateřská škola základní škola speciální 42 dětí 23 žáků 39 žáků žáků 12 dětí 17 žáků 17 dětí 42 dětí 24 žáků

6 základní škola praktická 40 žáků školní družina + klub žáků základní škola při nemocnici 16 žáků mateřská škola při nemocnici 12 žáků školní družina při nemocnici 16 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 39 ZŠ speciální 9 rehabilitační tř. z toho s vyznamenáním neprospěli bez možnosti opravné zkoušky neprospěli, opravná zkouška byla povolena nehodnoceni komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončilo v 9. ročníku v ZŠ prakt. i ZŠ speciální 5 žáků - SOŠ 0 - do OU je zařazeno 3 - do SOU 0 - do praktické školy 0 - nezařazeni 0 - do invalid. důchodu 2 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 0 - do OU zařazeno 0 - prodloužení školní docházky 0 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v pěti kroužcích zájmového vzdělávání. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času - Pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole - Olomouc historická - Návštěva družební školy na Slovensku se společným výletem - Vánoční dílny dětí a rodičů v MŠ - Vánoční besídka dětí autistických tříd - 10 denní pobyt rodičů a dětí v Itálii Rimini Cenné byly zejména poslední aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče

7 Poslední školní rok proběhl klidně bez nutnosti řešit projevy šikany. Záškoláctví bylo řešeno u jednoho žáka, na jehož rodiče bylo podáno trestní oznámení pro neplnění povinnosti zabezpečit pravidelnou docházku dítěte do školy. I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle projevovaly. Méně agresivity a neplnění povinností u žáků je dáno jednak tím, že ubývá žáků, kteří k nám přicházejí především z důvodu problémů v chování. Máme více žáků s těžším mentálním postižením, nově také žáky s autismem. Těm je však věnována potřebná speciálně pedagogická péče, která eliminuje a předchází možným projevům patologického chování. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Typ kurzu/školení VOKS Ostrava - IPPP Praha kurz 4 pracovníci Nácvik sociál. dovedností - Apla Praha kurz 2 pracovníci Práce s programem EDU BASE školení 1 pracovnice Excel 2007 kurz 4 pracovnice Datové schránky kurz 1 pracovnice Keramika kurz 1 pracovnice Funkční školení řed. škol a školských zařízení kurz 1 pracovice Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce školení 2 pracovnice Autismus II kurz 3 pracovnice Elektronický podpis kurz 1 pracovnice Power Point pro začátečníky kurz 6 pracovníků Psychomotorické hry školení 1 pracovnice Tvorba DUM kurz 17 pracovníků Finanční gramotnost školení 1 pracovnice Práce s interaktivní technikou - program Qdraw školení 13 pracovníků celkem : 58 pracovníků h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 9 dětí v základní škole praktické, 9 dětí v ZŠ speciální a 15 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve třech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšilo šestt zájmových kroužků, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: kopaná, kroužek internetu, kroužek výtvarný, taneční, vaření, keramika.

8 V průběhu celého týdne byly po odpoledních jeden až dva kroužky, které navštěvovaly děti všech ročníků. V rámci výuky tělesné výchovy byl pro žáky základní školy v lednu organizován pro 8 žáků týdenní lyžařský kurz s pobytem v Orlických horách. V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. V dubnu proběhl kurz předplavecké přípravy 13 dětí mateřské školy v deseti výcvikových lekcích plavecké školy Delfín v krytém bazénu. Kurz plavání žáků základní školy nebyl letos pro malý počet dětí ve 3. a 4. ročnících organizován. Byl přesunut do dalšího školního roku. V květnu prošli žáci 5. a 6. ročníků kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním lesa od odpadků. Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci divadelní představení a kouzelnická vystoupení. Děti ve škole při nemocnici navštívili se svými prográmky žáci ze ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická. Den dětí byl na všech školách podpořen sponzorsky sladkostmi, soutěžemi a výlety. Škole pomáhá finančně i naše SRPŠ, které část nákladů na vstupné nebo dopravu žáků na akce snižuje svým příspěvkem. Stále častěji se projevuje nedostatek finančních prostředků v rodinách žáků s tím, že spousta dětí by bez aktivity školy nikdy nenavštívila filmová ani divadelní vystoupení, nedostala by se na výlety za poznáváním, nikdy by nebyla u moře. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků a rozvoji poznání svých žáků. Mimo uvedené akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun. V říjnu jsme byli znovu pozváni na sportovní utkání středních škol, jehož se zúčastnila i mistryně světa v hodu oštěpem, Barbora Špotáková. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka žáků s těžkým kombinovaným postižením probíhala za součinnosti školy a pečovatelské služby partnerské organizace Remedia PLUS o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy ve stacionáři pracovala vychovatelka. Kraniální masáže, canisterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech - keramiky, vaření a výrobě dárkových předmětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno

9 osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek z prodeje činil cca 9.000,- Kč a bude použit na materiál pro další činnost centra v roce 2011, kdy už s dotací Města Břeclav počítat nemůžeme, protože s rokem 2010 jeho závazek skončil. Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a po jeho skončení byl až do konce roku 2010 udržován dotacemi Města Břeclav. Pokračovala v realizaci nového projektu dotovaného ESF Autitřídy v Břeclavi, stala se partnerem v dalším projektu, který realizuje Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16. V dubnu 2011, po ukončení projektu Autitřídy v Břeclavi, jsme zahájili realizaci dalšího projektu z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Evropské unie s názvem EU pro Herbenku Tento projekt je zaměřen na zlepšení technické vybavenosti školy a využívání informačních technologií ve výuce. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy na veřejnosti Autistické třídy po roce a půl Zápis žáků do 1. ročníků Dotovaný projekt pomohl dětem Autistické třídy v Břeclavi Brožura "Autistické třídy v Břeclavi" Kalendář prací dětí z autitříd Informace o škole na webu Nemocnice Břeclav a školy Zápis žáků do 1.r. Zápis dětí DO MŠ Den Země Účast školy ve výtvarných soutěžích: Vv soutěž Lidice 2010 Vv soutěž "Děti na zahrádce", ŠZ Praha Vv soutěž " Nejmilejší hračka" / MŠ Komenského Nový život, web školy Radnice Deník.cz Deník.cz 100 výtisků 100 výtisků Radnice Radnice Břeclavsko Ocenění práce, zveřejnění v katalogu 2010

10 Vv soutěž "Mladí tvůrci pro Dunaj" Vv soutěž "Zvíře není věc" Vv soutěž "Život se zvířaty" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Zahrada v květech očima dětí" Vv soutěž "Malovaná říkadla" Vv charitativní akce "Děti pro děti" Vv soutěž "Cesta snů" Vv soutěž "Šťastné stáří očima dětí" Vv soutěž "Voda pro město" Vv soutěž "Plavba lodí" Ocenění práce Ocenění práce Ocenění práce Účast žáků v soutěžích, umístění Okresní kolo: Atletický čtyřboj 1 žák 2. místo ve čtyřboji Kopaná 4. místo, Bušmen 3. místo Přehazovaná 1. místo Vybíjená 1. místo Krajské kolo: Atletický čtyřboj: 1 žák 2. místo ve sprintu Celostátní kolo: xxxxx H = Herbenova, N = Nemocnice, K = Komenského

11 Spolupráce školy s rodiči, společné aktivity prosinec Zeleninový den Návštěva dětí u nemocného kamaráda Vánoční besídka Vánoční dílny MŠ K MŠ N MŠ N MŠ K + MŠ N květen Návštěva družební školy Slovenská republika ZŠ H červen Zahraniční výjezd, Itálie ZŠ H Besedy se žáky Besedy s policisty - opakované měsíčně Návštěva knihovny s besedou nad knihami ZŠ N MŠ H, ZŠS H duben Beseda s Policií ČR ZŠS H Divadelní představení říjen Radovánek ZŠ H listopad Tetiny MŠ K prosinec Sůl nad zlato - loutkové představení prosinec Vánoční koncert - A.Frič MŠ N ZŠ H červen Duhová pohádka ZŠ H, MŠ K i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole byla v letošním školním roce provedena kontrola České školní inspekce zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Tematicky byla kontrola orientována na problematiku vzdělávání v základní škole speciální. Kontrola nenašla závady ani pochybení, škole nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Protokol o kontrole je součástí příloh této výroční zprávy.

12 j/ Základní údaje o hospodaření školy Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období: fyzické osoby - počet celkem: 35 z toho: žen - 32 osob se ZPS - 2 na další MD - 1 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Přírůstky: do naší organizace nepřišel v r žádný nový pracovník Úbytky: Barkociová Lenka -asistentka rozvázání prac. poměru dohodou Průměrné platové třídy všichni pracovníci: 9,52 pedagog. pracovníci: 10,52 ostatní pracovníci: 4,93 Průměrný platový stupeň: pedagog. pracovníci: 10,07 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ bez.ved. prac. učitelé ZŠ bez ved. prac. vychovatelé asistenti nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2010 Plán 2010 Skutečnost Skutečnost % plnění Dotace MŠMT Dotace zřizovatele Dotace MŠMT asistenti

13 Dotace MŠMT ÚZ Zvýšení nenárok.složek PP Dotace MŠMT ÚZ Posílení odměň.np Dotace MŠMT ÚZ Vybavení žáků 1.tř. Dotace MŠMT ÚZ Hustota a spec. Dotace Město Břeclav Přeshraniční spolupráce Dotace ÚP asistent žáka Dotace Město Břeclav-IC Úroky bank. účtů ,3 Příspěvek na SHM Jiné výnosy+ energie Remedia ,5 100 Nájem Remedia reklama KOVI DČ Úplata za předškol.,záj.vzděl.šd,mš ,8 Čerpání FRIM +RF ,2 ESF Projekt Autitřídy v Břeclavi ,2 celkem ,7 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané. 2. Rozpis čerpání výdajů podle jednotlivých položek

14 Celkové náklady 2010 Rozpočet 2010 Skutečnost 2010 Skutečnost 2009 % plnění plán/skut materiál pro provoz ,2 učebnice + bezpl.up ,6 učební pomůcky ,8 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,9 spotřeba el.energie ,7 spotřeba top.plynu ,1 vodné, stočné ,2 opravy, udržování revize cestovné vzdělávání ped. prac ,1 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení služby pošt ,2 telefon. poplatky ,3 nájem V.Bílovice služby zprac.dat ,3 počítač. programy ,8 ostatní služby ,2 příspěvek na strav ,6 poradenské služby služby bank pojištění majetku ostat. soc. pojištění náhrada nemoc ,4 odpisy DHM dotace Města Břeclav ONIV celkem ,9 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, pouze náklady na poč. programy byly vyšší než rozpočtované, ale hrazeny z projektu Autitřídy v Břeclavi.

15 k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Rozvoj školy a získávání nových kompetencí pracovníků je již léta podporován prostředky získanými z projektových dotací. Pro období roku byla zpracována úspěšná žádost o podporu rovných příležitostí vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. S realizací projektu s názvem Autitřídy v Břeclavi se započalo 1. dubnem Realizace byla ukončena v březnu Od tohoto data je projekt ve škole udržován. Současně figurujeme jako partner v projektu Učení nás baví, jehož realizátorem je naopak SPC Štolcova. Oba projekty získaly dotace z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost hrazeného Evropským sociálním fondem. Ze stejného programu Evropského sociálního fondu je i nově realizovaný projekt EU pro Herbenku, který jsme zahájili v dubnu Ke konci školního roku byly zpracovány a odevzdány dvě další žádosti o dotaci z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Jedna žádost je zaměřena na zintenzivnění a vyšší efektivitu metod práce se žáky s poruchami řeči. Další ze žádostí se zaměřuje na zefektivnění práce asistentů učitele a nové metody práce s těžce zdravotně postiženými dětmi. l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení Ve škole vzniklo v rámci projektu dotovaného Evropským sociálním fondem již v roce 2005 Integrační centrum. Jeho činnost byla zaměřena na vzdělávání a sociální integraci dospělých absolventů školy, kteří se nemohou umístit na pracovním trhu. Centrum bylo do konce září 2007 dotováno Evropským sociálním fondem v programu OP RLZ 3.1. Do konce roku 2010 bylo udržováno dotací Města Břeclav. V současné době využíváme k financování integračního centra prostředků od sponzorů, výtěžků z prodeje výrobků klientů a jejich příspěvků na činnost kurzů. Centrum u nás již pevně zakotvilo a je místem, kde své společenské potřeby naplňují naši absolventi, kteří by jinak trávili život v izolaci nebo společensky odsuzovanými činnostmi. m/ Projekty realizované školou s financováním z cizích zdrojů Ostatní rozvojové programy, jejichž přispěním jsme získali dotace, se jako přispěvatele týkaly především Města Břeclav, od něhož jsme získali dotaci na udržení projektu Žijeme s vámi "ze sociálního programu na rok celkem 129 tisíc korun a na realizaci projektu přeshraniční spolupráce jsme navíc obdrželi dalších 4,2 tisíce korun. Mezinárodní spolupráci škola dlouhodobě rozvíjí ve spolupráci se speciální školou v Malackách, Slovenské republice. 15

16 Pedagogové si vyměňují vytvořené materiály a zkušenosti, využívají nabídek na společné rekreace, děti navazují nová kamarádství. Aktivit se rádi zúčastňují i rodiče žáků, což je přínosné pro všechny strany. Další školní aktivity: Vnitřní život školy byl i letos orientován na rozvoj demokracie a spolupráce žáků i pedagogů. Volba nového školního žákovského parlamentu a jeho pravidelná měsíční zasedání letos pokračovaly v tradičním pojetí. I letos se konala páteční setkání se žáky, na nichž bylo hodnoceno uplynulé období, byl vyhodnocen jeden ze žáků jako "Borec měsíce" za příkladné chování a jubilantům bylo veřejně předáno blahopřání k narozeninám. Vztah ke škole upevňujeme také schránkami důvěry, do nichž děti vhazují své výtky a přání. Ve srovnání s předchozím rokem jich bylo zřetelně menší množství a týkaly se vesměs osobních neshod mezi dětmi, které jsme pak pomáhali řešit. Změny v materiálním zabezpečení školy: Rekonstrukce elektrických rozvodů v budově ZŠ Herbenova Rekonstrukce střechy budovy MŠ Komenského Oprava terasy budovy MŠ Komenského Vybavení všech učeben ZŠ Herbenova novými IT dataprojektory a keramickými tabulemi Obměna počítačového vybavení na všech školních pracovištích n/ Spolupráce školy s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Patrně nejvýznamnějšími spolupracovníky školy jsou partneři ve společných projektech, Remedia Plus, o.p.s. a SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 16. Cenná je naše spolupráce s Městem Břeclav a Úřadem práce Břeclav, kteří pomáhají naše projekty udržovat. Úzce spolupracujeme rovněž s Policií ČR, Orgánem sociálně právní ochrany dětí, s odbornými pracovišti speciálně pedagogických center pro děti s mentální retardací, se zrakovými, sluchovými, tělesnými a řečovými poruchami v Hodoníně, Brně a Kyjově. Zkušenosti ze vzdělávání si škola vyměňuje i se zahraničními partnery speciálními školami v Matzenu/Rakousko/ a Malackách /Slovenská republika/. Každoročně navštěvujeme obdobná zařízení u nás i za hranicemi. Letos jsme získávali zkušenosti v Rakouském Mistelbachu. Škola se rovněž neobejde bez spolupráce se sponzory. Našimi pravidelnými dárci, kterých si moc vážíme, a bez jejichž pomoci bychom spoustu akcí nemohli uskutečnit, jsou firmy Otis a.s. Břeclav, Ramico Velké Bílovice, Passvilan Lanžhot Pomáhají nám však také společnosti, Kucín Břeclav, Fosfa Poštorná, KOVI Břeclav, Pařenica Valtice, Přispívají škole finančně nebo v podobě hraček, pomůcek pro žáky, stavebním materiálem, úhradou vstupného a podobně. 16

17 Zaměření práce školy ve školním roce 2011 / / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - ověřit školní vzdělávací program základní školy v 5. ročníku ZŠ praktické - zahájit výuku ve 2. a 8. ročníku základní školy speciální podle nově zpracovaného ŠVP - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím tisku 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - opravit podezdívku budovy ZŠ Herbenova - vytvořit bezbariérový vstup do pavilonu C budovy ZŠ Herbenova - rekonstruovat další sociální vybavení budovy Herbenova - vytvořit v suterénu MŠ Komenského prostory pro relaxaci dětí 3/ v oblasti řízení školy - Vytvářet podmínky pro další odborný růst pracovníků - Pokračovat v realizaci projektu EU pro Herbenku programu Vzdělání pro konkurence schopnost Evropské peníze školám,který zlepší vybavenost školy, posílí týmovou spolupráci pracovníků a celkově přinese škole nový rozměr a progresívní rozvoj - Rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - Práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - Zapojit do tvorby projektů i ostatní pracoviště školy - Dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - Vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - V práci mateřských škol uplatňovat podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů, a jiných zajímavých profesí - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - úzce spolupracovat s rodiči a odbornými pracovišti na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích a edukačních plánů dětí 17

18 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne :... Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: ing. Pavel Moravčík.. 18

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala: Mgr. Ludmila Falcová Mateřská škola, Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více