Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j / je výsledkem práce všech zaměstnanců MŠ a je závazným dokumentem platnost od Zpracovala: Danuše Karasová vedoucí učitelka MŠ Č.j. Vydán: Strana: 1 z 16

2 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Motto: jen dítě ví, co hledá. Strana: 2 z 16

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Adresa mateřské školy: Buková 245, Ostrava Proskovice IČ: REDIZO: IZO ZŠ: Ředitelka školy: Mgr. Eva Paličková Vedoucí učitelka MŠ: Danuše Karasová Kontakty: tel.mš: mobil: E mail: Webové stránky: Zpracovatel ŠVP: Danuše Karasová realizační tým: učitelky MŠ Zřizovatel: Název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice Adresa: ul. Světlovská 2/82, Ostrava Proskovice IČ: Kontakty: Tel: E mail: Webové stránky: www. proskovice.ostrava.cz Školní vzdělávací program je závazným dokumentem a výsledkem snahy a úsilí všech zaměstnanců MŠ. Strana: 3 z 16

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ byla postavena v roce V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. V roce 2006 byly upraveny umývárny a WC v obou třídách. Mateřská škola se nachází v klidné části obce Proskovice, blízko lesa a místního potoka. Dvě třetiny školní zahrady obklopuje rozlehlá louka. V suterénu budovy se nachází kuchyň, ve které se vaří pro děti z MŠ i ZŠ, kancelář vedoucí učitelky MŠ a vedoucí školní kuchyně. Zde se také provádí výběr stravného a školného. V další části suterénu, bývalé prádelně, se nachází keramická dílna. Slouţí pro potřeby dětí MŠ i ZŠ. V prvním patře jsou dvě třídy pro děti s hernami a výhledem na školní zahradu.všechna okna směřují k jihu. Ve druhém patře jsou vybudovány obecní byty. Na školní zahradě jsou pouze dvě pískoviště pro děti, po rekonstrukci zahrada zatím nebyla doplněna dalšími hracími prvky ani zahradním nábytkem. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Obě třídy jsou vybaveny nábytkem pro děti stoly, ţidle, dále pak skříněmi a policemi pro umístění hraček, knih a pomůcek. Všechny police jsou dětem přístupné, dosaţitelné. Hračky má kaţdá třída své. Částečně jsou vytvořeny koutky pro námětové hry omezeny jsou prostorem. V 1. třídě je podlaha pokryta linoleem, v herně je poloţený koberec. 2.třída i herna je pokryta kobercem. Lehátka rozkládá uklízečka spolu s lůţkovinami v poledních hodinách děti tuto část dne tráví pobytem venku. Učitelky si samy dotvářejí vzhled třídy a spolurozhodují o nákupu pomůcek pro svou třídu. Kaţdá třída má klavír, minivěţ i televizi. U kaţdé třídy je kabinet s pomůckami, TV nářadím a náčiním. SLOŢENÍ TŘÍD Naši mateřskou školu navštěvuje 50 dětí ve věku od 3 7 let, jsou umístěny podle věku do dvou tříd. 1. třída děti od 3 4,5 roku, zapsáno je 24 dětí 2. třída děti od 4,5 7 let, zapsáno je 26 dětí PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Na naší MŠ pracují čtyři pedagogické pracovnice, včetně vedoucí učitelky MŠ na plný úvazek, které splňují poţadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Věkové sloţení pedagogického sboru je vyváţené. Věkový průměr je 39 let. Strana: 4 z 16

5 Vedoucí učitelka v současné době navštěvuje vzdělávací program NIDV Jazyky hrou. Tři pedagogické pracovnice dosáhly základních uţivatelských ICT znalostí a dovedností. Jedna z učitelek dokončila studium na vysoké škole obor Speciální pedagogika, má ukončené specializační studium oboru Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky. Vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů, seminářů, samostudia a dálkového studia je samozřejmostí pro kaţdou z nás. O čistotu v MŠ se stará uklízečka. Stravu dětí zajišťuje hlavní kuchařka, kuchařka a pracovnice provozu. Vyváţenost stravy, sestavování jídelníčků, výběr stravného a školného provádí vedoucí školní jídelny. Všichni zaměstnanci jsou ochotni a mají zájem pracovat nad rámec svých pracovních povinností ve prospěch rozvoje školy. SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče mají moţnost kdykoli, po dohodě s učitelkou na třídě, v průběhu dne navštívit MŠ, musí však respektovat denní reţim. Návštěva nesmí působit na dítě negativně (případy rozvedených rodičů). Informace o dítěti podá učitelka na třídě rodiči kdykoli, nejlépe však po obědě nebo odpolední svačině. Je samozřejmostí, ţe rodiče mají právo nahlédnout do ŠVP nebo do třídních programů, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Rodiče mohou vyjadřovat své připomínky, nápady, mohou se podílet na organizaci některých akcí, které jsou pro děti připravovány (Mikuláš, Vánoce, Den matek, Den dětí..). Sami mohou dle svých moţností nabídnout moţnost spolupráce. Základem dobré spolupráce je partnerský vztah mezi rodiči a personálem MŠ, vzájemná komunikace, empatie a úcta. Od roku 2005 je zřízeno Sdruţení rodičů a přátel školy za účelem rozvoje školy a zajištění potřeb pro zájmovou činnost dětí. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Od 6,30 hod. se děti scházejí v jedné třídě spolu s dětmi ze školní druţiny. V 7,30 hod. odcházejí děti se svou učitelkou do své třídy a děti ze ZŠ odvádí školnice do budovy základní školy. V umývárnách je pro děti připraven čaj a kelímky pro pitný reţim. Čaj je průběţně doplňován uklízečkou a pracovnicí kuchyně, kelímky jsou odkládány na určené místo a uklízečkou vymývány a doplňovány na připravený stolek pro další pouţití. Děti se postupně scházejí do 8,00 hodin. Svačina je pro děti připravena v 8,45 hodin. Na třídách pracují s dětmi dvě učitelky. V době od 7,30 10,00 hodin probíhá skupinová nebo individuální práce dětmi. Učitelka rozvíjí hru, připravuje náměty pro proţitkové učení. V úterý mohou děti navštěvovat krouţek Tančíme s pohádkou. Ve čtvrtek mohou děti navštěvovat krouţek Veselé pískání. Dvakrát do měsíce navštěvuje MŠ pracovnice PPP, která spolupracuje s pí. uč. ve 2. třídě v Řečovém krouţku, zpravidla v pondělí. Pobyt venku je přizpůsoben počasí. V teplých měsících probíhá od 9,30 11,30 hodin. V zimních měsících přibliţně od 10,30 11,30 hodin. Při pobytu venku vyuţíváme školní zahradu a les. V letním období vyuţíváme pobytu venku i při odpoledních hodinách od hod. do příchodu rodičů. Ve druhé třídě vyuţíváme zahradu i k odpolednímu odpočinku. Strana: 5 z 16

6 Oběd probíhá od 11,45 12,15 hodin a následně podle potřeb dětí. Po obědě následuje prostor pro hygienu a odpočinek na lehátku, který je dětem zpříjemňován poslechem čtených pohádek, pohádek na CD nebo relaxační hudbou. Děti z 2. třídy postupně vstávají od 13,30 hodin a je jim věnována individuální péče dle potřeb dané skupiny. Ve čtvrtek probíhá od 12,30 14,30 hod. krouţek keramiky pro starší děti. Po návratu z krouţku si jdou odpočinout na lehátko. Ve 14,45 hod. je odpolední svačina. Po ní jsou děti podle počasí na školní zahradě nebo ve svých třídách. Od 15,30 hod. se děti slučují do jedné třídy, kde jsou do příchodu rodičů. TŘÍDNÍ RITUÁLY Komunitní kruh uvítání, rozhovory a povídání s dětmi Den pro kamaráda oslavy narozenin dětí Výlety do lesa, návštěva tělocvičny v ZŠ (nepříznivé počasí) Rozšířený individuální přístup k dětem s odloţenou školní docházkou FILOSOFIE ŠKOLY Vytvářet elementární povědomí o okolním světě, jeho proměnách a zákonitostech, o okolním dění, o vlivu člověka na přírodu a na ţivot kolem. Nastínit základy pro odpovědnost kaţdého jednotlivce za kvalitu, vzhled a funkčnost nejen nejbliţšího okolí, ale vzbuzovat zájem o dění s celosvětovým dosahem. To vše v souvislosti s rozvojem samostatného a zdravého sebevědomého dítěte přirozenou cestou. Poloţit základy celoţivotního vzdělávání všem dětem podle jejich moţností, zájmů a potřeb. Podle potřeby zařazovat i děti se specifickými vzdělávacími potřebami děti zdravotně postiţené. Zaměstnanci MŠ vytvářejí pro děti v mateřské škole takové prostředí, aby zde byly děti maximálně šťastné, aby se mohly dle svých moţností plně rozvinout po stránce psychické, fyzické a sociální. Podmínky a umístění mateřské školy nás vybízí k tomu, abychom společně se všemi zaměstnanci MŠ, následně i v základní škole, zapojili do projektu environmentální výchovy, který naši mateřskou školu bude reprezentovat. POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a při všech situacích, se kterými se dítě v mateřské škole setkává v průběhu celého dne. Spontánní a řízené aktivity tvoří vyváţený poměr. Specifickou formou představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a cíleného učení. Strana: 6 z 16

7 Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinkách a individuálně. Omezuje učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny prvky obsahují hry a tvořivé činnosti. Ve vzdělávání nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových krouţků. K rozvoji dětí s odkladem školní docházky vyuţíváme individuálních plánů. Principy vytvářející u dítěte otevřený a odpovědný postoj k ţivotnímu prostředí. Orientovat se v prostředí,které nás obklopuje, ve kterém ţijeme snaţíme se: - Podporovat u dětí lásku ke svým nejbliţším, kamarádům, snahu někam patřit - Dodrţovat pravidla a tím dávat pocit bezpečí - Váţit si ţivota ve všech jeho formách, respektovat jeho proměnlivost, zákonitost - Mít pozitivní vztah k místu bydliště, mateřské školy a nejbliţšímu okolí - Znát historii obce z hlediska chápání dítěte předškolního věku - Zapojovat se do oslav a tradic obce - O poznávání jiných kultur - Spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí, chránit se před nebezpečnými vlivy - Přijímat změny a podmínky - člověk nejen přírodu chrání, ale můţe ji poškodit a ničit - Začlenit se do společnosti, do sounáleţitosti s přírodou a celou planetou Zemí a/ PERSONÁL MŠ - snaţíme se svými postoji vytvořit vstřícné a tolerantní prostředí - podporovat potřebu něco ovlivnit, dokázat (motivace, povzbuzení) Učitelky a celý personál MŠ mají snahu vytvořit pohodové, tvůrčí prostředí, do kterého se děti rády začlení. Prostřednictvím dětí se snaţíme zapojit do dění v MŠ i rodiče. b/ ROZDĚLENÍ TŘÍD V MŠ jsou dvě třídy, rozděleny podle věku dětí: 3-4,5 roku a 4,5 7 let, sloţení tříd odpovídá počtem odchodů dětí do ZŠ a počtem nově přijatých dětí. Nelze tedy říci, ţe jsou děti striktně rozděleny podle věku. Vznikají tak třídy částečně smíšené: - jsou podporována a vznikají dětská přátelství - probíhá přirozená nápodoba starších dětí Zaměřujeme se na respektování věkových a individuálních potřeb dětí. Směřujeme ke snazšímu a smysluplnějšímu rozvíjení činností nejmladších dětí, starší děti jsou jim inspirací. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na plnění úkolů a povinností souvisejících s nástupem a plynulému začlenění do ZŠ. Strana: 7 z 16

8 c/ RYTMICKÝ ŘÁD Stále směřujeme k: - respektování individuálních potřeb dětí, jejich přání a zvláštností - nabízení pocitu zodpovědnosti za to, co kdo dělá - motivaci k samostatnému plnění drobných úkolů důleţitých pro chod třídy Zaměřujeme se, aby nedocházelo k násilnému přerušování hry, abychom respektovali neúčast ve hře nebo při akcích. Snaţíme se o vytváření vnitřních pravidel ve spolupráci s dětmi. Zaměřujeme se na větší respektování reţimu dne s moţností pruţného přizpůsobení podmínkám a aktuálním situacím. Umoţňujeme odmítnutí, ne však formou neposlušnosti, ale jako volbu. d/ PŘIROZENÝ POHYB - vyuţíváme blízkost lesa, louky, školní zahrady - vytváříme optimální uspořádání dne pro děti Zaměřujeme se na dostatek volného pohybu v průběhu celého dne v MŠ. Na spolupráci dětí při utváření estetického vzhledu zahrady v MŠ a v blízkém okolí les, louka, potok. e/ SPONTÁNNÍ HRA - podporujeme kladné vztahy mezi dětmi - vyuţíváme skupinovou a individuální práci - vyčleňujeme během dne dostatek prostoru a času pro volnou hru a proţitkové učení. Zaměřujeme se na to, abychom dětem nepředkládali hotové názory, umoţňujeme jim zpětnou vazbu, nepřerušovat hru, věnovat ji dostatečný časový prostor. f/ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ - nabízíme moţnost výběru funkčních, podnětných a estetických hraček - rozvíjíme smysl pro estetické a etické hodnoty (k vytvoření estetického prostředí jsou především vyuţívány práce dětí) Zaměřujeme se na zkvalitnění učení dětí proţitkovou hrou, na zajištění dostatku pomůcek pro hry a experimenty, dostatek přírodního materiálu a přírodnin. Dle finančních moţností obnovujeme starší hračky. g/ BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ - rozvíjíme úctu k osobnostním hodnotám ostatních lidí (pravdomluvnost, čestnost) - vytváříme vztah důvěry a vzájemného respektu - vedeme děti ke zdravé sebedůvěře a vyzvedávání kladných vlastností. Zaměřujeme se na odstranění direktivního přístupu. Vyuţíváme a dodrţujeme pravidla, která jsme si s dětmi vytvořili a pravidla dospělých. Strana: 8 z 16

9 h/ ŘÍZENÍ MŠ - spolupracujeme se všemi zaměstnanci v MŠ - vyuţíváme závěrů PPP v dalším působení na dítě - podporujeme rodinnou atmosféru v MŠ. - konkrétní vymezení pravomocí a povinností - uplatňování demokratických principů a týmové spolupráce - vedení k sebereflexi vlastní práce Zaměřujeme se na vyuţití moţnosti sebevzdělání a přinášení nových poznatků do MŠ. Nadále prohlubujeme spolupráci se ZŠ a PPP. Usilujeme o dobré pracovní vztahy mezi zaměstnanci, vzájemnou důvěru a respekt. i/ SPOLUPRÁCE S RODIČI Zapojování rodičů do činnosti školy vede k tomu, ţe na činnosti školy bude záleţet všem - dětem, rodičům i zaměstnancům. - zpřístupňujeme školu rodičům, vzájemně komunikujeme - umoţňujeme rodičům spolupodílet se na řešení problémů školy - podporujeme spolupráci se SRPŠ při MŠ Výbor se schází pravidelně a probírá aktuální otázky ze ţivota školy. j/ SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ - zapojujeme se do společného projektu Těšíme se do školy - spolupracujeme na společných projektech organizovaných ZŠ i MŠ - organizujeme společně ozdravný pobyt pro děti ( ZŠ a MŠ ) Zaměřujeme se na zkvalitnění společných akcí. Předáváme si zkušenosti mezi učiteli MŠ a ZŠ. Vytváříme podmínky pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. k/ SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY Škola se snaţí spolupracovat se všemi subjekty v obci. Klade důraz na spolupráci a partnerské vztahy: - zapojujeme se do oslav, pořádaných ČSŢ připravujeme drobné dárky a program k slavnostním příleţitostem, zveme zástupce k akcím v MŠ Den matek, Den dětí - sbor dobrovolných hasičů kaţdoročně spolupracuje při cvičném poţárním poplachu. Dále zajišťují dohled nad některými akcemi pořádaných školou (Halloween). - dobrá a úzká je spolupráce s místní knihovnou. - spolupracujeme s PPP v Ostravě-Zábřehu - spolupracujeme s ekologickou organizací VITA - spolupracujeme s Divadlem loutek Ostrava, Divadlem Smíšek, Divadlem Klíček - škola navázala spolupráci se školami podobného typu v okolí - spolupracujeme s městskou policií Strana: 9 z 16

10 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ Termín zápisu stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě s ředitelkou. O termínech jsou rodiče informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, informací v místním tisku Florián, plakáty a na webových stránkách školy. Jsou připravena kritéria pro příjímání nových dětí, které budou předloţena zřizovateli ke schválení. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy. Po ukončení zápisu do MŠ obdrţí zákonní zástupci Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Při zápisu jsou zákonní zástupci seznámeni se všemi důleţitými informacemi, týkajících se placení školného a stravného, s reţimem dne v MŠ i poučeni o tom, jak by své dítě pro vstup do MŠ měli připravit. Důleţité informace také naleznou na webových stránkách školy. V den zápisu probíhá na MŠ den otevřených dveří, prostřednictvím něhoţ se rodiče a děti mohou seznámit s prostředím a vybaveností tříd a heren. KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ O přijetí rozhoduje ředitelka školy na doporučení vedoucí učitelky. Do 1. třídy mateřské školy přijímáme děti od tří let. Pokud je matka zaměstnána a dítě je samostatné a schopné adaptace, je moţno přijmout i dítě mladší. Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, podle aktuálního stavu počtu dětí v MŠ. Způsob přijímání dětí do MŠ 1.předškolní děti místní ( povinnost ze zákona 561/2004 Školský zákon ) 2.zaměstnaná matka místní 3.matka na mateřské ( rodičovské ) dovolené s jiným dítětem místní 4. předškolní děti jiný obvod ( povinnost ze zákona 561/2004 Školský zákon ) 5. děti starší tří let, na které matka čerpá rodičovskou dovolenou místní 6. zaměstnaná matka jiný obvod 7. matka na mateřské ( rodičovské ) dovolené s jiným dítětem jiný obvod 5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cíl naší MŠ pro práci s dětmi Hlavním našim cílem je rozvíjet osobnost všech dětí. Respektujeme a podporujeme samostatnost a aktivitu dítěte, vedeme jej tak, aby se správným směrem rozvíjely jeho schopnosti, aby bylo připravené učit se, vnímat své okolí a Strana: 10 z 16

11 komunikovat s ním. Nabízíme dětem klidné, pohodové a podnětné prostředí, obohacení slovní zásoby, radostné proţívání dětství, estetické aktivity, poznávání zákonitostí přírody a vnímání přírody jako součásti našeho ţivota, kolektivní činnosti. Respektujeme rodinnou výchovu, zapojujeme rodiče do společných aktivit, vyuţíváme pomoci rodičů v oblasti estetizace prostředí a v komunikaci s rodiči jsme partneři. Hlavní myšlenky programu Školní vzdělávací program Od jara do zimy je vypracován podle zásad stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Podmínky naší mateřské školy a prostředí, ve kterém se nachází, vybízí k tomu, aby se náš školní vzdělávací program a předškolní vzdělávání zaměřil na environmentální výchovu. Environmentální vzdělávání obsahuje cíle, týkající se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě a odpovědnosti za své chování, k ţivotnímu prostředí, vytváření ţivotních hodnot, a spolupráci s rodinou. Program pomáhá dětem nacházet místo v novém společenství vrstevníků, seznamovat s pravidly souţití s nimi a dodrţovat je.vytvářet pozitivní vztah k přírodě a prostředí, ve kterém ţije, získávat pocit pohody a sounáleţitosti ve skupině, upevňovat mezilidské vztahy a rozvíjet základní kulturně společenské návyky. Přirozeným i zprostředkovaným poznáváním přírodního okolí a sledováním změn v přírodě vytvářet povědomí o rozmanitosti a neustálých proměnách, bohatství a barevnosti přírody. Velká pozornost je věnována pozitivním pocitům z proţitků, uvědomování si, co pro mě znamená domov, rodina, kamarád. Respektujeme dětství, potřeby jednotlivých dětí, jejich moţnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí postupujeme s ohledem na individuální potřeby dítěte a jeho potřebám přizpůsobujeme program v jednotlivých třídách tak, aby se dítě mohlo volně rozhlíţet kolem sebe, proţívat svůj přirozený dětský svět, zkoušet, experimentovat, aktivně poznávat. Snaţíme se, aby mezi dětmi nevznikalo napětí a aby se uměly pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Děti se učí vzájemně komunikovat s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí. Učí se mít vlastní názor, umět spolupracovat, zvládat pocity, učí se empatii, ale i dokázat říci ne. Pro nás pedagogy to znamená, ţe se nadále sebevzděláváme, jsme přístupni novým poznatkům a metodám z oblasti výchovy a vzdělávání. Zpětnou vazbou je pro nás sebereflexe a evaluace. Máme na zřeteli, ţe výchova a vzdělávání člověka je zaloţena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝBĚR TÉMATICKÝCH OKRUHŮ Témata jsme pojaly jako širší obsahové bloky, jeţ charakterizují obsah celého vzdělávání předškolního věku. Časové omezení je orientační, lze s ním pracovat dle potřeby, upravit s ohledem na zájmy, potřeby a přání dětí. Děti jsou tak částečně spolutvůrci programu. Důleţitým faktorem při plnění daných témat je sloţení dětí ve třídě, jejich věk. Pokud mají děti k danému tématu blízký vztah, mají rozvinutou námětovou hru a pokud se samy chtějí o Strana: 11 z 16

12 tématu dovědět víc, je zde prostor pro pokračování plánovaného tématu dle zájmu dětí. Stanovily jsme si základ, s čím by se mělo dítě v MŠ setkat a o čem by se mělo dovědět. Z těchto základních témat, kterým vévodila témata vycházející z ročních období, slavností a událostí, dále dle aktuálních situací, jsme odvozovaly tématické části, které blíţe charakterizují čeho se konkrétně daná tématická část týká. Některá témata se tak stala na naší MŠ tradiční. PRAVIDLA PRO TVORBU TŘÍDNÍCH PLÁNŮ - Kaţdá třída si sestavuje svůj TVP sama. Zvolí si tématické části, cílové kompetence, oblasti a k nim přiřadí dílčí cíle, které jsou pak realizovány jiţ v konkrétních činnostech.vše souvisí se zvolenou tématickou částí. - Závazným dokumentem pro zpracování TVP je ŠVP. - Učitelky vycházejí z vlastních poznatků o dětech, podmínkách prostředí a zpětné vazby - hodnocení své práce. - Realizujeme všech pět oblastí (biologická, psychologická, interpersonální,sociálněkulturní a environmentální). Při přípravě TVP vycházíme především: - z předešlé tématické části - z diagnostiky dětí a věkových zvláštností - z potřeby rozvíjet smysly, motoriku a myšlení dětí PODZIM Divadelní představení v MŠ Štrůdlování Návštěva prodejny Peuegot Hon na lišku Beseda s policií Plavání 1.tvořivé odpoledne s rodiči Halloween výroba svícnů a masek spolu s rodiči Těšíme se do školy projekt pro předškolní děti ZIMA Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu Vánoční pečení perníčků 2. tvořivé odpoledne s rodiči - zdobení perníčků Vánoční nadílka v MŠ, divadlo Den na bílo bílé oblečení, bílá sněhová vločka Sněhulakiáda Zimní olympiáda Strana: 12 z 16

13 Zápis do ZŠ Vystoupení pro ČSŢ Návštěva Planetária v Ostravě - Porubě JARO Ţlutý den ţluté oblečení, pampelišky Velikonoční zdobení tradice a zvyky, výroba kraslic a ozdob spolu s dětmi 3. tvořivé odpoledne s rodiči jarní motivy Zápis do MŠ a den otevřených dveří Divadelní představení v MŠ Divadlo klíček Ozdravný pobyt v Beskydech Návštěva kulturního představení v DK Akord Ostrava Zábřeh Besídka ke Dni matek Vystoupení pro ČSŢ Návštěva Ekocentra v Ostravě - Porubě LÉTO Dětský den Školní výlet Návštěva u policie Stará Bělá Návštěva v ZŠ Návštěva u hasičů Rozloučení s předškoláky se spaním v MŠ Návštěva Divadla loutek v Ostravě V průběhu celého roku probíhá sběrová akce pro rodiče a děti - sběr starého papíru. Ve druhé třídě probíhá napříč vzděláváním Seznamování s anglickým jazykem. 1. Dítě a jeho tělo v této oblasti sledujeme, zda je dítě zvídavé, má touhu poznávat, zda rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Zda se učí vyjádřit, co se mu líbí a co ne a vysvětlit proč, zda nemá obavu ze změny, zda ji přijímá jako běţnou součást ţivota. Kompetence: - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, ţe většinu problémů můţe řešit více způsoby - je zvídavé, má touhu poznávat - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl činnosti - rozlišuje aktivity, které prospívají přírodě a člověku a naopak, které ho mohou poškozovat - dovede jednoduše popsat události a příhody, které se mu staly - chce poznávat okolí a svět - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a proč Strana: 13 z 16

14 - má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaţí plnit - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou poškozovat 2. Dítě a jeho psychika zde sledujeme, zda se dítě snaţí odhalovat rizika ohroţující jeho zdraví a bezpečnost, zda chápe, co přispívá k jeho dobré náladě a spokojenosti tělesná aktivita, pobyt v přírodě,zdravá výţiva, odpočinek a dostatek spánku.zda dítě dovede zvládat jednoduché překáţky a zátěţ, dovede poţádat o pomoc, kdyţ je v nouzi. Kompetence: - chápe, ţe zdraví není samozřejmost a musí se chránit - chápe, ţe tělesná aktivita, zdravá výţiva, spánek a odpočinek - přispívají k dobré náladě a spokojenosti - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny - rozumí tomu, ţe způsob, jakým člověk ţije a jak se chová, má vliv na jeho zdraví dobrý nebo špatný - chápe, ţe kdyţ je člověk nemocen, nemůţe dělat řadu věcí - vnímá, ţe člověk můţe mít potíţe nejen se zdravím tělesným, ale i duševním a ţe tyto potíţe spolu mohou souviset - má vytvořenou představu o pojmu závislost, o věcech, které ničí zdraví a zkracují ţivot člověka - má vytvořenou představu o zdravé výţivě 3. Dítě a ten druhý rozvíjíme zájem dítěte pochopit jevy kolem sebe, zda dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Zda dokáţe pochopit, ţe lidé mají své pocity, emoce a dovede je rozpoznat a pojmenovat. Zda má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, chce poznávat samo sebe a tímto si vytvářet pravdivý obraz o sobě, své identitě a vlastnostech. Kompetence: - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích duševním a ţe tyto potíţe spolu mohou souviset - ví, ţe kdyţ řešení problémů přesáhne jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého okolí - dovede označit svoje potřeby a přizpůsobuje jim své chování - poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, temperamentu - snaţí se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí - komunikuje, dokáţe se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor, postoj - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, ţe je třeba - uvědomuje si, ţe svým chováním můţe spoluvytvářet prostředí pohody - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě kategorie vidět ve vztahu k člověku i svému okolí - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běţnou součást ţivota Strana: 14 z 16

15 4. Dítě a společnost - v této oblasti je významné, aby dítě proţívalo vztah k přírodě, cítilo sounáleţitost s ţivou i neţivou přírodou, aby ji ochraňovalo a cítilo k ní zodpovědnost. Kompetence: - podporuje konkrétními činnostmi ochranu přírody - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, - dovede se ptát - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běţnou součást ţivota - odhaluje rizika ohroţující jeho zdraví a bezpečnost - dovede zvládnout jednoduché zátěţe a překáţky - proţívá vztah k přírodě, sounáleţitost s přírodou neţivou i ţivou, ochraňuje ji, cítí k ní zodpovědnost - rozlišuje a své aktivity a aktivity lidí kolem na ty, které podporují a prospívají zdraví a přírodě a na ty, které ji naopak poškozují nebo mohou poškozovat 5. Dítě a svět v této oblasti sledujeme, zda dítě chápe, ţe lidé jsou různí a liší se řadou znaků. Zda si uvědomuje, ţe má kaţdý nějaká práva a povinnosti a ţe svým chováním a skutky můţe spoluvytvářet prostředí pohody. Zda se dovede domluvit s dětmi a dospělými, je schopno vysvětlit svůj názor i naslouchat druhým. Zda je vstřícné a nabízí pomoc tam, kde vidí, ţe je třeba. Zda si vytváří základní návyky společenského chování. Kompetence: - uvědomuje si, ţe lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, jazyka, rasy) - umí se orientovat ve svém nejbliţším okolí - chápe, ţe kolem něj a v přírodě dochází ke změnám a dovede si je přiměřeně věku vysvětlit - má vytvořeny základy o významu ţivotního prostředí na člověka - snaţí se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí - uvědomuje si, ţe svým chováním můţe spoluvytvářet prostředí pohody a zdravého ţivota - dovede poţádat o pomoc, kdyţ je v nouzi - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly - má vytvořeny základní návyky společenského chování - je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým - uvědomuje si, ţe kaţdý má nějaká práva a povinnosti - zapojuje se do činností, které prospívají prostředí - má poznatky o technice, zařízeních v moţnostech jeho chápání 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluaci TVP provádějí učitelky po ukončení tématického bloku. Přijímají náměty dětí, rodičů, učitelů ZŠ a ostatních zaměstnanců školy. Strana: 15 z 16

16 Evaluace ŠVP se provádí na poradách, které jsou zaměřeny na metodické vedení při plánování a na zlepšení podmínek školy. K dalším zdrojům evaluace patří také hospitační činnost, zejména její výsledky a kvalitní spolupráce a zpětná vazba partnerů. - Průběţné sledování a hodnocení respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace provozu školy a podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí) zápisy do knihy oprav, do zpráv BOZP, do hospitačních zápisů - Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců školy kontrolní a hospitační činnost Záznamy o hospitaci - Sledování a hodnocení účinnosti a účelnosti speciálních programů (Těšíme se do školy, Tvoříme s rodiči, Den otevřených dveří) - Sledování a hodnocení kvality zájmových krouţků - Průběţná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce pedagogové (průběţná hodnocení pedagogických činností, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí) záznamy provádí pedagog do TVP, ŠVP - Individuální pedagogická diagnostika - Průběţná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů uč. Jejich zpětné vyuţití zápisy kontrol, řešení problematiky na pedagogických poradách. - Průběţné hodnocení (Evaluace) vzdělávacího procesu školy, hodnocení učitelek, hodnocení ved. učitelky, porovnávání vzhledem k plánovaným záměrům - zápisy z porad - Sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky - Kontroly vedení třídní dokumentace Strana: 16 z 16

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje

OBSAH. 1. Identifikační údaje Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace Brechtova 6/815, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 108 Termín konání inspekce:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více