Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j / je výsledkem práce všech zaměstnanců MŠ a je závazným dokumentem platnost od Zpracovala: Danuše Karasová vedoucí učitelka MŠ Č.j. Vydán: Strana: 1 z 16

2 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Motto: jen dítě ví, co hledá. Strana: 2 z 16

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Adresa mateřské školy: Buková 245, Ostrava Proskovice IČ: REDIZO: IZO ZŠ: Ředitelka školy: Mgr. Eva Paličková Vedoucí učitelka MŠ: Danuše Karasová Kontakty: tel.mš: mobil: E mail: Webové stránky: Zpracovatel ŠVP: Danuše Karasová realizační tým: učitelky MŠ Zřizovatel: Název zřizovatele: Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice Adresa: ul. Světlovská 2/82, Ostrava Proskovice IČ: Kontakty: Tel: E mail: Webové stránky: www. proskovice.ostrava.cz Školní vzdělávací program je závazným dokumentem a výsledkem snahy a úsilí všech zaměstnanců MŠ. Strana: 3 z 16

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠ byla postavena v roce V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. V roce 2006 byly upraveny umývárny a WC v obou třídách. Mateřská škola se nachází v klidné části obce Proskovice, blízko lesa a místního potoka. Dvě třetiny školní zahrady obklopuje rozlehlá louka. V suterénu budovy se nachází kuchyň, ve které se vaří pro děti z MŠ i ZŠ, kancelář vedoucí učitelky MŠ a vedoucí školní kuchyně. Zde se také provádí výběr stravného a školného. V další části suterénu, bývalé prádelně, se nachází keramická dílna. Slouţí pro potřeby dětí MŠ i ZŠ. V prvním patře jsou dvě třídy pro děti s hernami a výhledem na školní zahradu.všechna okna směřují k jihu. Ve druhém patře jsou vybudovány obecní byty. Na školní zahradě jsou pouze dvě pískoviště pro děti, po rekonstrukci zahrada zatím nebyla doplněna dalšími hracími prvky ani zahradním nábytkem. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Obě třídy jsou vybaveny nábytkem pro děti stoly, ţidle, dále pak skříněmi a policemi pro umístění hraček, knih a pomůcek. Všechny police jsou dětem přístupné, dosaţitelné. Hračky má kaţdá třída své. Částečně jsou vytvořeny koutky pro námětové hry omezeny jsou prostorem. V 1. třídě je podlaha pokryta linoleem, v herně je poloţený koberec. 2.třída i herna je pokryta kobercem. Lehátka rozkládá uklízečka spolu s lůţkovinami v poledních hodinách děti tuto část dne tráví pobytem venku. Učitelky si samy dotvářejí vzhled třídy a spolurozhodují o nákupu pomůcek pro svou třídu. Kaţdá třída má klavír, minivěţ i televizi. U kaţdé třídy je kabinet s pomůckami, TV nářadím a náčiním. SLOŢENÍ TŘÍD Naši mateřskou školu navštěvuje 50 dětí ve věku od 3 7 let, jsou umístěny podle věku do dvou tříd. 1. třída děti od 3 4,5 roku, zapsáno je 24 dětí 2. třída děti od 4,5 7 let, zapsáno je 26 dětí PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Na naší MŠ pracují čtyři pedagogické pracovnice, včetně vedoucí učitelky MŠ na plný úvazek, které splňují poţadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Věkové sloţení pedagogického sboru je vyváţené. Věkový průměr je 39 let. Strana: 4 z 16

5 Vedoucí učitelka v současné době navštěvuje vzdělávací program NIDV Jazyky hrou. Tři pedagogické pracovnice dosáhly základních uţivatelských ICT znalostí a dovedností. Jedna z učitelek dokončila studium na vysoké škole obor Speciální pedagogika, má ukončené specializační studium oboru Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky. Vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů, seminářů, samostudia a dálkového studia je samozřejmostí pro kaţdou z nás. O čistotu v MŠ se stará uklízečka. Stravu dětí zajišťuje hlavní kuchařka, kuchařka a pracovnice provozu. Vyváţenost stravy, sestavování jídelníčků, výběr stravného a školného provádí vedoucí školní jídelny. Všichni zaměstnanci jsou ochotni a mají zájem pracovat nad rámec svých pracovních povinností ve prospěch rozvoje školy. SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče mají moţnost kdykoli, po dohodě s učitelkou na třídě, v průběhu dne navštívit MŠ, musí však respektovat denní reţim. Návštěva nesmí působit na dítě negativně (případy rozvedených rodičů). Informace o dítěti podá učitelka na třídě rodiči kdykoli, nejlépe však po obědě nebo odpolední svačině. Je samozřejmostí, ţe rodiče mají právo nahlédnout do ŠVP nebo do třídních programů, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Rodiče mohou vyjadřovat své připomínky, nápady, mohou se podílet na organizaci některých akcí, které jsou pro děti připravovány (Mikuláš, Vánoce, Den matek, Den dětí..). Sami mohou dle svých moţností nabídnout moţnost spolupráce. Základem dobré spolupráce je partnerský vztah mezi rodiči a personálem MŠ, vzájemná komunikace, empatie a úcta. Od roku 2005 je zřízeno Sdruţení rodičů a přátel školy za účelem rozvoje školy a zajištění potřeb pro zájmovou činnost dětí. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Od 6,30 hod. se děti scházejí v jedné třídě spolu s dětmi ze školní druţiny. V 7,30 hod. odcházejí děti se svou učitelkou do své třídy a děti ze ZŠ odvádí školnice do budovy základní školy. V umývárnách je pro děti připraven čaj a kelímky pro pitný reţim. Čaj je průběţně doplňován uklízečkou a pracovnicí kuchyně, kelímky jsou odkládány na určené místo a uklízečkou vymývány a doplňovány na připravený stolek pro další pouţití. Děti se postupně scházejí do 8,00 hodin. Svačina je pro děti připravena v 8,45 hodin. Na třídách pracují s dětmi dvě učitelky. V době od 7,30 10,00 hodin probíhá skupinová nebo individuální práce dětmi. Učitelka rozvíjí hru, připravuje náměty pro proţitkové učení. V úterý mohou děti navštěvovat krouţek Tančíme s pohádkou. Ve čtvrtek mohou děti navštěvovat krouţek Veselé pískání. Dvakrát do měsíce navštěvuje MŠ pracovnice PPP, která spolupracuje s pí. uč. ve 2. třídě v Řečovém krouţku, zpravidla v pondělí. Pobyt venku je přizpůsoben počasí. V teplých měsících probíhá od 9,30 11,30 hodin. V zimních měsících přibliţně od 10,30 11,30 hodin. Při pobytu venku vyuţíváme školní zahradu a les. V letním období vyuţíváme pobytu venku i při odpoledních hodinách od hod. do příchodu rodičů. Ve druhé třídě vyuţíváme zahradu i k odpolednímu odpočinku. Strana: 5 z 16

6 Oběd probíhá od 11,45 12,15 hodin a následně podle potřeb dětí. Po obědě následuje prostor pro hygienu a odpočinek na lehátku, který je dětem zpříjemňován poslechem čtených pohádek, pohádek na CD nebo relaxační hudbou. Děti z 2. třídy postupně vstávají od 13,30 hodin a je jim věnována individuální péče dle potřeb dané skupiny. Ve čtvrtek probíhá od 12,30 14,30 hod. krouţek keramiky pro starší děti. Po návratu z krouţku si jdou odpočinout na lehátko. Ve 14,45 hod. je odpolední svačina. Po ní jsou děti podle počasí na školní zahradě nebo ve svých třídách. Od 15,30 hod. se děti slučují do jedné třídy, kde jsou do příchodu rodičů. TŘÍDNÍ RITUÁLY Komunitní kruh uvítání, rozhovory a povídání s dětmi Den pro kamaráda oslavy narozenin dětí Výlety do lesa, návštěva tělocvičny v ZŠ (nepříznivé počasí) Rozšířený individuální přístup k dětem s odloţenou školní docházkou FILOSOFIE ŠKOLY Vytvářet elementární povědomí o okolním světě, jeho proměnách a zákonitostech, o okolním dění, o vlivu člověka na přírodu a na ţivot kolem. Nastínit základy pro odpovědnost kaţdého jednotlivce za kvalitu, vzhled a funkčnost nejen nejbliţšího okolí, ale vzbuzovat zájem o dění s celosvětovým dosahem. To vše v souvislosti s rozvojem samostatného a zdravého sebevědomého dítěte přirozenou cestou. Poloţit základy celoţivotního vzdělávání všem dětem podle jejich moţností, zájmů a potřeb. Podle potřeby zařazovat i děti se specifickými vzdělávacími potřebami děti zdravotně postiţené. Zaměstnanci MŠ vytvářejí pro děti v mateřské škole takové prostředí, aby zde byly děti maximálně šťastné, aby se mohly dle svých moţností plně rozvinout po stránce psychické, fyzické a sociální. Podmínky a umístění mateřské školy nás vybízí k tomu, abychom společně se všemi zaměstnanci MŠ, následně i v základní škole, zapojili do projektu environmentální výchovy, který naši mateřskou školu bude reprezentovat. POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a při všech situacích, se kterými se dítě v mateřské škole setkává v průběhu celého dne. Spontánní a řízené aktivity tvoří vyváţený poměr. Specifickou formou představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a cíleného učení. Strana: 6 z 16

7 Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinkách a individuálně. Omezuje učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny prvky obsahují hry a tvořivé činnosti. Ve vzdělávání nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových krouţků. K rozvoji dětí s odkladem školní docházky vyuţíváme individuálních plánů. Principy vytvářející u dítěte otevřený a odpovědný postoj k ţivotnímu prostředí. Orientovat se v prostředí,které nás obklopuje, ve kterém ţijeme snaţíme se: - Podporovat u dětí lásku ke svým nejbliţším, kamarádům, snahu někam patřit - Dodrţovat pravidla a tím dávat pocit bezpečí - Váţit si ţivota ve všech jeho formách, respektovat jeho proměnlivost, zákonitost - Mít pozitivní vztah k místu bydliště, mateřské školy a nejbliţšímu okolí - Znát historii obce z hlediska chápání dítěte předškolního věku - Zapojovat se do oslav a tradic obce - O poznávání jiných kultur - Spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí, chránit se před nebezpečnými vlivy - Přijímat změny a podmínky - člověk nejen přírodu chrání, ale můţe ji poškodit a ničit - Začlenit se do společnosti, do sounáleţitosti s přírodou a celou planetou Zemí a/ PERSONÁL MŠ - snaţíme se svými postoji vytvořit vstřícné a tolerantní prostředí - podporovat potřebu něco ovlivnit, dokázat (motivace, povzbuzení) Učitelky a celý personál MŠ mají snahu vytvořit pohodové, tvůrčí prostředí, do kterého se děti rády začlení. Prostřednictvím dětí se snaţíme zapojit do dění v MŠ i rodiče. b/ ROZDĚLENÍ TŘÍD V MŠ jsou dvě třídy, rozděleny podle věku dětí: 3-4,5 roku a 4,5 7 let, sloţení tříd odpovídá počtem odchodů dětí do ZŠ a počtem nově přijatých dětí. Nelze tedy říci, ţe jsou děti striktně rozděleny podle věku. Vznikají tak třídy částečně smíšené: - jsou podporována a vznikají dětská přátelství - probíhá přirozená nápodoba starších dětí Zaměřujeme se na respektování věkových a individuálních potřeb dětí. Směřujeme ke snazšímu a smysluplnějšímu rozvíjení činností nejmladších dětí, starší děti jsou jim inspirací. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na plnění úkolů a povinností souvisejících s nástupem a plynulému začlenění do ZŠ. Strana: 7 z 16

8 c/ RYTMICKÝ ŘÁD Stále směřujeme k: - respektování individuálních potřeb dětí, jejich přání a zvláštností - nabízení pocitu zodpovědnosti za to, co kdo dělá - motivaci k samostatnému plnění drobných úkolů důleţitých pro chod třídy Zaměřujeme se, aby nedocházelo k násilnému přerušování hry, abychom respektovali neúčast ve hře nebo při akcích. Snaţíme se o vytváření vnitřních pravidel ve spolupráci s dětmi. Zaměřujeme se na větší respektování reţimu dne s moţností pruţného přizpůsobení podmínkám a aktuálním situacím. Umoţňujeme odmítnutí, ne však formou neposlušnosti, ale jako volbu. d/ PŘIROZENÝ POHYB - vyuţíváme blízkost lesa, louky, školní zahrady - vytváříme optimální uspořádání dne pro děti Zaměřujeme se na dostatek volného pohybu v průběhu celého dne v MŠ. Na spolupráci dětí při utváření estetického vzhledu zahrady v MŠ a v blízkém okolí les, louka, potok. e/ SPONTÁNNÍ HRA - podporujeme kladné vztahy mezi dětmi - vyuţíváme skupinovou a individuální práci - vyčleňujeme během dne dostatek prostoru a času pro volnou hru a proţitkové učení. Zaměřujeme se na to, abychom dětem nepředkládali hotové názory, umoţňujeme jim zpětnou vazbu, nepřerušovat hru, věnovat ji dostatečný časový prostor. f/ VĚCNÉ PROSTŘEDÍ - nabízíme moţnost výběru funkčních, podnětných a estetických hraček - rozvíjíme smysl pro estetické a etické hodnoty (k vytvoření estetického prostředí jsou především vyuţívány práce dětí) Zaměřujeme se na zkvalitnění učení dětí proţitkovou hrou, na zajištění dostatku pomůcek pro hry a experimenty, dostatek přírodního materiálu a přírodnin. Dle finančních moţností obnovujeme starší hračky. g/ BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ - rozvíjíme úctu k osobnostním hodnotám ostatních lidí (pravdomluvnost, čestnost) - vytváříme vztah důvěry a vzájemného respektu - vedeme děti ke zdravé sebedůvěře a vyzvedávání kladných vlastností. Zaměřujeme se na odstranění direktivního přístupu. Vyuţíváme a dodrţujeme pravidla, která jsme si s dětmi vytvořili a pravidla dospělých. Strana: 8 z 16

9 h/ ŘÍZENÍ MŠ - spolupracujeme se všemi zaměstnanci v MŠ - vyuţíváme závěrů PPP v dalším působení na dítě - podporujeme rodinnou atmosféru v MŠ. - konkrétní vymezení pravomocí a povinností - uplatňování demokratických principů a týmové spolupráce - vedení k sebereflexi vlastní práce Zaměřujeme se na vyuţití moţnosti sebevzdělání a přinášení nových poznatků do MŠ. Nadále prohlubujeme spolupráci se ZŠ a PPP. Usilujeme o dobré pracovní vztahy mezi zaměstnanci, vzájemnou důvěru a respekt. i/ SPOLUPRÁCE S RODIČI Zapojování rodičů do činnosti školy vede k tomu, ţe na činnosti školy bude záleţet všem - dětem, rodičům i zaměstnancům. - zpřístupňujeme školu rodičům, vzájemně komunikujeme - umoţňujeme rodičům spolupodílet se na řešení problémů školy - podporujeme spolupráci se SRPŠ při MŠ Výbor se schází pravidelně a probírá aktuální otázky ze ţivota školy. j/ SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ - zapojujeme se do společného projektu Těšíme se do školy - spolupracujeme na společných projektech organizovaných ZŠ i MŠ - organizujeme společně ozdravný pobyt pro děti ( ZŠ a MŠ ) Zaměřujeme se na zkvalitnění společných akcí. Předáváme si zkušenosti mezi učiteli MŠ a ZŠ. Vytváříme podmínky pro plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. k/ SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY Škola se snaţí spolupracovat se všemi subjekty v obci. Klade důraz na spolupráci a partnerské vztahy: - zapojujeme se do oslav, pořádaných ČSŢ připravujeme drobné dárky a program k slavnostním příleţitostem, zveme zástupce k akcím v MŠ Den matek, Den dětí - sbor dobrovolných hasičů kaţdoročně spolupracuje při cvičném poţárním poplachu. Dále zajišťují dohled nad některými akcemi pořádaných školou (Halloween). - dobrá a úzká je spolupráce s místní knihovnou. - spolupracujeme s PPP v Ostravě-Zábřehu - spolupracujeme s ekologickou organizací VITA - spolupracujeme s Divadlem loutek Ostrava, Divadlem Smíšek, Divadlem Klíček - škola navázala spolupráci se školami podobného typu v okolí - spolupracujeme s městskou policií Strana: 9 z 16

10 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ Termín zápisu stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě s ředitelkou. O termínech jsou rodiče informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, informací v místním tisku Florián, plakáty a na webových stránkách školy. Jsou připravena kritéria pro příjímání nových dětí, které budou předloţena zřizovateli ke schválení. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy. Po ukončení zápisu do MŠ obdrţí zákonní zástupci Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Při zápisu jsou zákonní zástupci seznámeni se všemi důleţitými informacemi, týkajících se placení školného a stravného, s reţimem dne v MŠ i poučeni o tom, jak by své dítě pro vstup do MŠ měli připravit. Důleţité informace také naleznou na webových stránkách školy. V den zápisu probíhá na MŠ den otevřených dveří, prostřednictvím něhoţ se rodiče a děti mohou seznámit s prostředím a vybaveností tříd a heren. KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ O přijetí rozhoduje ředitelka školy na doporučení vedoucí učitelky. Do 1. třídy mateřské školy přijímáme děti od tří let. Pokud je matka zaměstnána a dítě je samostatné a schopné adaptace, je moţno přijmout i dítě mladší. Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, podle aktuálního stavu počtu dětí v MŠ. Způsob přijímání dětí do MŠ 1.předškolní děti místní ( povinnost ze zákona 561/2004 Školský zákon ) 2.zaměstnaná matka místní 3.matka na mateřské ( rodičovské ) dovolené s jiným dítětem místní 4. předškolní děti jiný obvod ( povinnost ze zákona 561/2004 Školský zákon ) 5. děti starší tří let, na které matka čerpá rodičovskou dovolenou místní 6. zaměstnaná matka jiný obvod 7. matka na mateřské ( rodičovské ) dovolené s jiným dítětem jiný obvod 5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cíl naší MŠ pro práci s dětmi Hlavním našim cílem je rozvíjet osobnost všech dětí. Respektujeme a podporujeme samostatnost a aktivitu dítěte, vedeme jej tak, aby se správným směrem rozvíjely jeho schopnosti, aby bylo připravené učit se, vnímat své okolí a Strana: 10 z 16

11 komunikovat s ním. Nabízíme dětem klidné, pohodové a podnětné prostředí, obohacení slovní zásoby, radostné proţívání dětství, estetické aktivity, poznávání zákonitostí přírody a vnímání přírody jako součásti našeho ţivota, kolektivní činnosti. Respektujeme rodinnou výchovu, zapojujeme rodiče do společných aktivit, vyuţíváme pomoci rodičů v oblasti estetizace prostředí a v komunikaci s rodiči jsme partneři. Hlavní myšlenky programu Školní vzdělávací program Od jara do zimy je vypracován podle zásad stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Podmínky naší mateřské školy a prostředí, ve kterém se nachází, vybízí k tomu, aby se náš školní vzdělávací program a předškolní vzdělávání zaměřil na environmentální výchovu. Environmentální vzdělávání obsahuje cíle, týkající se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě a odpovědnosti za své chování, k ţivotnímu prostředí, vytváření ţivotních hodnot, a spolupráci s rodinou. Program pomáhá dětem nacházet místo v novém společenství vrstevníků, seznamovat s pravidly souţití s nimi a dodrţovat je.vytvářet pozitivní vztah k přírodě a prostředí, ve kterém ţije, získávat pocit pohody a sounáleţitosti ve skupině, upevňovat mezilidské vztahy a rozvíjet základní kulturně společenské návyky. Přirozeným i zprostředkovaným poznáváním přírodního okolí a sledováním změn v přírodě vytvářet povědomí o rozmanitosti a neustálých proměnách, bohatství a barevnosti přírody. Velká pozornost je věnována pozitivním pocitům z proţitků, uvědomování si, co pro mě znamená domov, rodina, kamarád. Respektujeme dětství, potřeby jednotlivých dětí, jejich moţnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí postupujeme s ohledem na individuální potřeby dítěte a jeho potřebám přizpůsobujeme program v jednotlivých třídách tak, aby se dítě mohlo volně rozhlíţet kolem sebe, proţívat svůj přirozený dětský svět, zkoušet, experimentovat, aktivně poznávat. Snaţíme se, aby mezi dětmi nevznikalo napětí a aby se uměly pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Děti se učí vzájemně komunikovat s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí. Učí se mít vlastní názor, umět spolupracovat, zvládat pocity, učí se empatii, ale i dokázat říci ne. Pro nás pedagogy to znamená, ţe se nadále sebevzděláváme, jsme přístupni novým poznatkům a metodám z oblasti výchovy a vzdělávání. Zpětnou vazbou je pro nás sebereflexe a evaluace. Máme na zřeteli, ţe výchova a vzdělávání člověka je zaloţena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝBĚR TÉMATICKÝCH OKRUHŮ Témata jsme pojaly jako širší obsahové bloky, jeţ charakterizují obsah celého vzdělávání předškolního věku. Časové omezení je orientační, lze s ním pracovat dle potřeby, upravit s ohledem na zájmy, potřeby a přání dětí. Děti jsou tak částečně spolutvůrci programu. Důleţitým faktorem při plnění daných témat je sloţení dětí ve třídě, jejich věk. Pokud mají děti k danému tématu blízký vztah, mají rozvinutou námětovou hru a pokud se samy chtějí o Strana: 11 z 16

12 tématu dovědět víc, je zde prostor pro pokračování plánovaného tématu dle zájmu dětí. Stanovily jsme si základ, s čím by se mělo dítě v MŠ setkat a o čem by se mělo dovědět. Z těchto základních témat, kterým vévodila témata vycházející z ročních období, slavností a událostí, dále dle aktuálních situací, jsme odvozovaly tématické části, které blíţe charakterizují čeho se konkrétně daná tématická část týká. Některá témata se tak stala na naší MŠ tradiční. PRAVIDLA PRO TVORBU TŘÍDNÍCH PLÁNŮ - Kaţdá třída si sestavuje svůj TVP sama. Zvolí si tématické části, cílové kompetence, oblasti a k nim přiřadí dílčí cíle, které jsou pak realizovány jiţ v konkrétních činnostech.vše souvisí se zvolenou tématickou částí. - Závazným dokumentem pro zpracování TVP je ŠVP. - Učitelky vycházejí z vlastních poznatků o dětech, podmínkách prostředí a zpětné vazby - hodnocení své práce. - Realizujeme všech pět oblastí (biologická, psychologická, interpersonální,sociálněkulturní a environmentální). Při přípravě TVP vycházíme především: - z předešlé tématické části - z diagnostiky dětí a věkových zvláštností - z potřeby rozvíjet smysly, motoriku a myšlení dětí PODZIM Divadelní představení v MŠ Štrůdlování Návštěva prodejny Peuegot Hon na lišku Beseda s policií Plavání 1.tvořivé odpoledne s rodiči Halloween výroba svícnů a masek spolu s rodiči Těšíme se do školy projekt pro předškolní děti ZIMA Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu Vánoční pečení perníčků 2. tvořivé odpoledne s rodiči - zdobení perníčků Vánoční nadílka v MŠ, divadlo Den na bílo bílé oblečení, bílá sněhová vločka Sněhulakiáda Zimní olympiáda Strana: 12 z 16

13 Zápis do ZŠ Vystoupení pro ČSŢ Návštěva Planetária v Ostravě - Porubě JARO Ţlutý den ţluté oblečení, pampelišky Velikonoční zdobení tradice a zvyky, výroba kraslic a ozdob spolu s dětmi 3. tvořivé odpoledne s rodiči jarní motivy Zápis do MŠ a den otevřených dveří Divadelní představení v MŠ Divadlo klíček Ozdravný pobyt v Beskydech Návštěva kulturního představení v DK Akord Ostrava Zábřeh Besídka ke Dni matek Vystoupení pro ČSŢ Návštěva Ekocentra v Ostravě - Porubě LÉTO Dětský den Školní výlet Návštěva u policie Stará Bělá Návštěva v ZŠ Návštěva u hasičů Rozloučení s předškoláky se spaním v MŠ Návštěva Divadla loutek v Ostravě V průběhu celého roku probíhá sběrová akce pro rodiče a děti - sběr starého papíru. Ve druhé třídě probíhá napříč vzděláváním Seznamování s anglickým jazykem. 1. Dítě a jeho tělo v této oblasti sledujeme, zda je dítě zvídavé, má touhu poznávat, zda rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Zda se učí vyjádřit, co se mu líbí a co ne a vysvětlit proč, zda nemá obavu ze změny, zda ji přijímá jako běţnou součást ţivota. Kompetence: - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi i dospělými - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, ţe většinu problémů můţe řešit více způsoby - je zvídavé, má touhu poznávat - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl činnosti - rozlišuje aktivity, které prospívají přírodě a člověku a naopak, které ho mohou poškozovat - dovede jednoduše popsat události a příhody, které se mu staly - chce poznávat okolí a svět - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne a proč Strana: 13 z 16

14 - má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaţí plnit - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou poškozovat 2. Dítě a jeho psychika zde sledujeme, zda se dítě snaţí odhalovat rizika ohroţující jeho zdraví a bezpečnost, zda chápe, co přispívá k jeho dobré náladě a spokojenosti tělesná aktivita, pobyt v přírodě,zdravá výţiva, odpočinek a dostatek spánku.zda dítě dovede zvládat jednoduché překáţky a zátěţ, dovede poţádat o pomoc, kdyţ je v nouzi. Kompetence: - chápe, ţe zdraví není samozřejmost a musí se chránit - chápe, ţe tělesná aktivita, zdravá výţiva, spánek a odpočinek - přispívají k dobré náladě a spokojenosti - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny - rozumí tomu, ţe způsob, jakým člověk ţije a jak se chová, má vliv na jeho zdraví dobrý nebo špatný - chápe, ţe kdyţ je člověk nemocen, nemůţe dělat řadu věcí - vnímá, ţe člověk můţe mít potíţe nejen se zdravím tělesným, ale i duševním a ţe tyto potíţe spolu mohou souviset - má vytvořenou představu o pojmu závislost, o věcech, které ničí zdraví a zkracují ţivot člověka - má vytvořenou představu o zdravé výţivě 3. Dítě a ten druhý rozvíjíme zájem dítěte pochopit jevy kolem sebe, zda dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Zda dokáţe pochopit, ţe lidé mají své pocity, emoce a dovede je rozpoznat a pojmenovat. Zda má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích, chce poznávat samo sebe a tímto si vytvářet pravdivý obraz o sobě, své identitě a vlastnostech. Kompetence: - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích duševním a ţe tyto potíţe spolu mohou souviset - ví, ţe kdyţ řešení problémů přesáhne jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého okolí - dovede označit svoje potřeby a přizpůsobuje jim své chování - poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, temperamentu - snaţí se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí - komunikuje, dokáţe se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor, postoj - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, ţe je třeba - uvědomuje si, ţe svým chováním můţe spoluvytvářet prostředí pohody - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě kategorie vidět ve vztahu k člověku i svému okolí - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běţnou součást ţivota Strana: 14 z 16

15 4. Dítě a společnost - v této oblasti je významné, aby dítě proţívalo vztah k přírodě, cítilo sounáleţitost s ţivou i neţivou přírodou, aby ji ochraňovalo a cítilo k ní zodpovědnost. Kompetence: - podporuje konkrétními činnostmi ochranu přírody - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, - dovede se ptát - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běţnou součást ţivota - odhaluje rizika ohroţující jeho zdraví a bezpečnost - dovede zvládnout jednoduché zátěţe a překáţky - proţívá vztah k přírodě, sounáleţitost s přírodou neţivou i ţivou, ochraňuje ji, cítí k ní zodpovědnost - rozlišuje a své aktivity a aktivity lidí kolem na ty, které podporují a prospívají zdraví a přírodě a na ty, které ji naopak poškozují nebo mohou poškozovat 5. Dítě a svět v této oblasti sledujeme, zda dítě chápe, ţe lidé jsou různí a liší se řadou znaků. Zda si uvědomuje, ţe má kaţdý nějaká práva a povinnosti a ţe svým chováním a skutky můţe spoluvytvářet prostředí pohody. Zda se dovede domluvit s dětmi a dospělými, je schopno vysvětlit svůj názor i naslouchat druhým. Zda je vstřícné a nabízí pomoc tam, kde vidí, ţe je třeba. Zda si vytváří základní návyky společenského chování. Kompetence: - uvědomuje si, ţe lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, jazyka, rasy) - umí se orientovat ve svém nejbliţším okolí - chápe, ţe kolem něj a v přírodě dochází ke změnám a dovede si je přiměřeně věku vysvětlit - má vytvořeny základy o významu ţivotního prostředí na člověka - snaţí se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí - uvědomuje si, ţe svým chováním můţe spoluvytvářet prostředí pohody a zdravého ţivota - dovede poţádat o pomoc, kdyţ je v nouzi - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly - má vytvořeny základní návyky společenského chování - je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým - uvědomuje si, ţe kaţdý má nějaká práva a povinnosti - zapojuje se do činností, které prospívají prostředí - má poznatky o technice, zařízeních v moţnostech jeho chápání 7. EVALUAČNÍ SYSTÉM Evaluaci TVP provádějí učitelky po ukončení tématického bloku. Přijímají náměty dětí, rodičů, učitelů ZŠ a ostatních zaměstnanců školy. Strana: 15 z 16

16 Evaluace ŠVP se provádí na poradách, které jsou zaměřeny na metodické vedení při plánování a na zlepšení podmínek školy. K dalším zdrojům evaluace patří také hospitační činnost, zejména její výsledky a kvalitní spolupráce a zpětná vazba partnerů. - Průběţné sledování a hodnocení respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace provozu školy a podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí) zápisy do knihy oprav, do zpráv BOZP, do hospitačních zápisů - Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců školy kontrolní a hospitační činnost Záznamy o hospitaci - Sledování a hodnocení účinnosti a účelnosti speciálních programů (Těšíme se do školy, Tvoříme s rodiči, Den otevřených dveří) - Sledování a hodnocení kvality zájmových krouţků - Průběţná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce pedagogové (průběţná hodnocení pedagogických činností, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí) záznamy provádí pedagog do TVP, ŠVP - Individuální pedagogická diagnostika - Průběţná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů uč. Jejich zpětné vyuţití zápisy kontrol, řešení problematiky na pedagogických poradách. - Průběţné hodnocení (Evaluace) vzdělávacího procesu školy, hodnocení učitelek, hodnocení ved. učitelky, porovnávání vzhledem k plánovaným záměrům - zápisy z porad - Sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky - Kontroly vedení třídní dokumentace Strana: 16 z 16

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více