Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízené polovodičové součástky. Výkonová elektronika"

Transkript

1 Řízené polovodičové součástky Výkonová elektronika

2 Polovodičové součástky s řízeným zapnutím řídící signál přivede spínač z blokovacího do propustného stavu do závěrného stavu jen vnější komutací (přerušením) sepnutého proudu tyristor, triak Polovodičové součástky s řízeným vypnutím signálem na řídící elektrodě je možné součástku přivést do sepnutého i vypnutého stavu tranzistory bipolární (BJT), unipolární (JFET, MOSFET, IGBT) řídící signál ~ propustný stav vypínatelné tyristory IGCT, GTO Kladný pulz zapne, záporný pulz vypne

3 Bipolární tranzistor (BJT Bipolar Junction Transistor) typ NPN a PNP, PNP jen do 400 V kolektorový proud řízen proudem do báze I C = βi B schematická značka: oblasti výstupní VA charakter.

4 Výkonový bipolární tranzistor sepnutý stav NPN přívod děr do báze, multiplikační efekt, tok děr z kolektoru PNP přívod elektronů do báze, multiplikační efekt, tok elektronů z kolektoru základní konstrukce přívod jednoho typu nosiče neumožňuje plné zaplavení nízkodotované části jako u diody, při velkém proudu dojde k saturaci.

5 Bipolární tranzistor v závěrném stavu zbytkový proud I C0 původní svodový proud blokovaného přechodu je zesílen zesílovacím koeficientem tranzistoru Maximální závěrné napětí U CE - podle zapojení báze bází odváděny nosiče odpojená báze U CE0 báze připojená na 0 přes R - U CER báze připojená na 0 - U CES záporně polarizovaná báze U CEU Druhý průraz při vyšším napětí a malém proudu neteče proud celou plochou zesílení se zvyšuje s teplotou, průběh intenzity elektrického pole (oblast prostorového náboje

6 Výkonový bipolární tranzistor pracovní oblast SOA Save operating area oblast vyznačená na výstupní VA charakteristice povolené místo pracovního bodu (U CE /I C ) FBSOA (Forward biased SOA) RBSOA (Reverse biased SOA)

7 Výkonový Darlinghtonův tranzistor řídící proud zesiluje další tranzistor (na jednom čipu jako součást) - zmenšení řídícího proudu (o řád) delší zapínací i vypínací časy tranzistoru (o řád), zvýšení zapínacích i vypínacích ztrát kolektorový proud IC1 je řídícím proudem pro druhý tranzistor

8 Bipolární tranzistor v měničích historicky první spínací prvek schopný plné vlastní komutace (přeruší proud) pro nízké napětí v napájecí síti ( V) proti MOSFET, IGBT tyto nedostatky: velký trvalý proud do báze ( BJT pro U CEM (1000 V) a I C (>100 A) je β nízké (10 15), pro spolehlivé dosažení saturační oblasti nutné vysoké řídící proudy částečně řešeno zřetězením - Darlinghtonovo zapojení delší doba sepnutí a vypnutí (ve srovnání s tranzistory MOSFET) napětí U CEsat pro velké proudy kolem 2 V a více výkonové ztráty v propustném stavu aktuální použití BJT menší výkony pro napětí stovek V, samokmitající střídače (spolehlivé, ověřené zapojení) měniče v úsporných žárovkách. vyšší výkony - nahrazen IGBT

9 Tyristor čtyřvrstvá polovodičová součástka s řízeným zapnutím, řídící signál tyristor zapne (napětí mezi anodou a katodou), tyristor dále vede i přerušení řídícího signálů běžný tyristor lze vypnout jen přerušením hlavního proudu (poklesem pod I H )

10 Tyristor - princip funkce dvoutranzistorová náhrada zapojení tranzistorů do kladné zpětné vazby zesílení T1, T2 podle velikosti proudu rozdíl proti tranzistoru vyloučen lineární režim, vnitřní kladná vazba zajišťuje rychlý přechod mezi propustnou a blokovací charakteristikou nízký úbytek napětí v propustném směru, srovnatelné s diodou.

11 tyristor v sepnutém stavu přechod do sepnutého stavu 1. přivedení dostatečného řídícího signálu (I G >I GT ) 2. lavinovým průrazem v propustném směru (U D >U DB0 ) 3. překročení strmosti nárůstu napětí v propustném směru varianty 2 a 3 mohou tyristor zničit du Dcrit dt nespínací proud I GD, odolnost tyristoru proti nežádoucímu sepnutí rušivým signálem proud po ukončení řídícího pulsu musí přesáhnout přidržovací proud I L, aby tyristor zůstal sepnutý přerušení kladné zpětné vazby a vypnutí tyristoru při snížení pod vratný proud I H.

12 tyristor ve vypnutém stavu závěrný stav závěrný přechod s oblastí prostorového náboje některé typy tyristorů mají integrovanou zpětnou diodu není využíván závěrný přechod blokovací stav blokovací přechod s oblastí prostorového náboje zesilování svodových proudů, teplotní omezení pod 125 C.

13 Vypínání tyristoru přechod z propustného do blokovacího stavu standardní blokovací vlastnosti (blokovací napětí U D, nárůst blokovacího napětí di/dt) se projeví po předchozím propustném stavu po uplynutí doby t q závěrné zotavení tyristoru Q rr (náboj v podobě nerovnovážných nosičů, musí rekombinovat) Proud před vypnutím Napětí po vypnutí

14 Výkonový tyristor poznámky: pomocný tyristor zmenšení spínacího proudu, pomocný tyristor dodá dostatečný proud pro sepnutí hlavního tyristoru zmenšení teplotní závislosti spínacího proudu I GT mikrosvody tyristor odolnější proti samovolnému sepnutí (stejně pomáhá zkrácení doby života nosičů elektronovým nebo protonovým ozářením tyristoru) distribuovaná řídící elektroda dosažení co největší sepnuté plochy co nejdříve po sepnutí (vysoká strmost nárůstu propustného proudu di/dt) při překročení strmosti na malé ploše vysoká proudová hustota způsobí přehřátí a zničení struktury tyristoru

15 Základní typy tyristoru s běžnou řídící elektrodou síťové tyristory určené pro práci ve fázově řízených obvodech (řízené usměrňovače) na síťové frekvenci delší doba t q, nízký úbytek napětí, symetrické v současnosti rozšířené rychlé tyristory technologicky zkrácená doba t q (na úkor zvýšení propustných ztrát) pro stejnosměrné měniče a střídače s komutačním obvodem, v současnosti ztrácejí na významu tyristory GATT jako předchozí, opačný směr proudu z řídící elektrody během vypínacího procesu ještě více zkracuje čas t q Obousměrné tyristory řídící struktura na obou stranách tyristoru, jen pro velké střední proudy (>4000 A)

16 Optotyristory tyristor je spínán světlem přivedeným do struktury tyristoru, určené pro sériové řazení (galvanické oddělení řídících obvodů tyristory), vysoké napětí na větvi s tyristory vícenásobná struktura (řetězené pomocné tyristory) vlastnosti síťových tyristorů vysoké t q pro rozvody elektrické energie na velmi vysokém napětí, stejnosměrné přenosy, kompenzační stanice, atd.

17 Tyristory s řízeným vypnutím v současnosti GTO a IGCT, vývojově polem řízený (MCT), speciální konstrukce řídící elektrody - rozvedení řídící elektrody po celé ploše katoda rozčleněna do pásků, možný snadný přívod řídícího proudu na celou plochu tyristoru vysoké špičkové hodnoty zapínacího i vypínacího pulzu kladný směr proudu do řídící elektrody spíná záporný směr proudu do řídící elektrody vypíná

18 Vlastnosti tyristoru GTO (IGCT) zapínání podobně jako běžný tyristor vypínání při velkém snížení proudu I B1 snížení zesilovacího činitele α 1 pod 1 přerušení kladné zpětné vazby snížení I C1, tyristor vypíná vypínací proud řádově stejný (GTO 3-5 menší, IGCT stejný), jako anodový proud vysoké I L, pro nízké propustné proudy nutný proud do řídící elektrody po celý čas trvání pulsu není pomocný tyristor vysoké spínací proudy, značně závislé na teplotě při vypínání nutné použít odlehčovací obvod tvrdé vypínání způsobuje lokálního přehřátí, zvýšení maximálního vypínatelného proudu

19 Časový průběh anodového napětí a proudu a související průběh napětí a proudu na řídící elektrodě na tyristoru GTO snižující měnič RCD odlehčovací obvod -- snubber

20 Rozdíl mezi GTO, IGCT různé připojení řídící jednotky - GTO přívod kabelem indukčnost kabelu ~ 0,5 µh IGCT řídící jednotka integrovaná do těsné blízkosti součástky indukčnost ~ 20 nh IGCT vypíná podstatně rychleji možnost funkce bez odlehčovacího obvodu (tvrdé vypínání) - nižší vypínací ztráty - di dt GR U L GR S di dt 1000 A/ s L 20 nh S GR vyšší indukčnost řídícího přívodu U L GR S 35 A/ s L 500 nh nižší indukčnost řídícího přívodu S

21 Tyristor IGCT pro vypínatelný proud 1200 A, max. střední proud 500 A, závěrné a blokovací napětí 2500 V

22 Použití GTO a IGCT v současnosti vypínatelné součástky pro měniče na ovládání největšího výkonu (U DRM = 6 kv, I TGQM = 6 ka) pro pohony s výkonem řádu MW a vyšší nižší výkony (do 1 MW) dopravní pohony IGBT, ve srovnání s IGBT mají tyristory GTO a IGCT relativně nižší propustné ztráty nutná komplikovaná řídící jednotka

23 Triak Triac (triode ac switch) práce ve střídavém proudu diak doplněný o řídící elektrodu připojená k oblasti P i N poskytuje elektrony i díry funkce podobná, jako tyristor po připojení blokuje napětí po přivedení řídícího signálu sepne vypnutí přepolarizováním hlavního proudu fázové řízení ve střídavé síti horší parametry (propustné, spínací) ve srovnání s tyristorem

24 4 kvadrantové ovládání triaku polarizace v obou směrech (blokování, i propustný stav) řídící proud v obou směrech nejsou totožné parametry (spínací proud I GT )

25 Výkonový tranzistor JFET využití efektu blokování vodivého kanálu oblastí prostorového náboje (nejrychlejší způsob modulace proudu) nejjednodušší řiditelná součástka z hlediska technologie (obrobitelnost substrátu) výkonové tranzistory z nových materiálů (SiC, GaN) přirozeně není bezpečná při odpojení řídící elektrody je v propustném stavu, Si JFET max. 50 V blokovací napětí SiC JFET > 500 V, nyní dostupné pro napětí U DSm až 1700 V proudy I D desítky A označení elektrod Source, Drain, Gate

26 Výkonový tranzistor MOSFET schématická značka označení elektrod - Drain, Source, Gate s indukovaným kanálem U GS =0 < U GSth vodivý kanál není indukován, tranzistor je v uzavřeném stavu U GS > U GSth vytvořen vodivý kanál, vhodné je přiložit napětí několikanásobně větší substrát SB spojen se sourcem konstrukce horizontální LD-MOS do integr. obvodů elektrody na jedné straně substrátu vertikální vyšší výkonová hustota VD-MOS, drain na opačné straně substrátu V-MOS, U-MOS vertikální struktura, vliv na parazitní parametry proud I D : I D = g fs *(U GS - U GS(th) )

27 Parazitní vlastnosti tranzistoru MOSFET odpor vodivého kanálu odpor R d lineární, omezuje maximální proud, roste s maximálním napětím tranzistoru 2 odpor řídící elektrody U DS I DR. r G Don P Z1 I D. r odpor R W při velkých proudových hustotách riziko sepnutí parazitního tranzistoru, lokální snížení úbytku, lokální přehřátí a zničení tranzistoru parazitní kapacity C GS, C DS, C GD zpětná dioda D R závěrné zotavení, prodlužuje dobu sepnutí, ztráty integrace diody s lepšími propustnými a vypínacími parametry Don

28 časový průběh napětí a proudu na tranzistoru MOSFET na snižujícím měniči vyznačené zásadní parazitní jevy způsobují zpoždění a prodloužení spínání tranzistoru MOSFET vstupní integrační článek rozepnuto τ = R G (C GS +C DG C DS ) nebo τ = R G C iss0 sepnuto - τ = R G C GS +C DG nebo τ = R G C iss přenosová (Millerova) kapacita C DG (C rss )

29 Proces sepnutí tranzistoru MOSFET I. přiložení napětí U GS mezi G a S, zpoždění t don nárůst napětí U GS R G C iss0, dosažení U GSth u GS = U GD0 (1 exp t R G C iss II. růst napětí nad U GSth, růst proudu I D podle I D = g fs *(U GS - U GS(th) ) dosažení plného proudu, U DS stále plné napětí (tvrdý způsob spínání), dioda DZ přechází do závěrného stavu III. IV. pokles napětí U DG, napětí U GS neroste - zpoždění způsobuje Milerova kapacita mezi D a G, závisí na velikosti proudu I D napětí přestalo klesat, zvýšení napětí U GS

30 Proces vypínání tranzistoru MOSFET I. Pokles napětí U GS na takovou hodnotu, kdy I D = g fs U GS U GS th, u GS = U GD0 exp t R G C iss II. III. Růst napětí U GS, dokud D Z se nepřepóluje do propustného stavu, vliv kapacity C DS = C rrs Pokles proudu I D, přebírá ho nulová dioda, rychlost poklesu dán poklesem napětí U GS až na hodnotu U GSth, vliv zesílení IV. Tranzistor je uzavřen, U GS klesá na hodnotu při uzavření (záporné napětí na G vypínání zrychlí) U GD0 R G = I G = C rrs du DS dt

31 Použití tranzistoru MOSFET univerzální tranzistor pro stejnosměrné a střídavé měniče do napětí 300 V (menší výkon pod 1 kw) stejnosměrné měniče do 50 V, tranzistory do 100 V, nízký r DON umožňuje spínat proudy A snadné paralelní řazení pro větší proudy (kladná teplotní charakteristika, zahřeje se -> zvětší se odpor r Don, snížení proudu ve větvi) frekvence do 100 khz

32 Tranzistor IGBT (Insular Gate Bipolar Tranzistor) bipolární tranzistor řízený elektrickým polem (nízké výkonové nároky na řídící zdroj) (výhoda tranzistoru MOSFET) možnost vysokých hodnot proudu i při vysokém blokovacím napětí (výhoda bipolárního tranzistoru) vertikální struktura (vysoká proudová hustota, dobré chlazení), struktura VD- MOS, doplněná o další vrstvu P+ (optimalizace funkce podle jednotlivých výrobců) pro vyšší napětí (600 V, 1200 V, atd a ) měniče na nízké napětí schematické značky podle výrobce

33 Tranzistor IGBT funkce struktura MOSFET proudový kanál i B přivede díry do vrstvy P+ - otevření druhého kanálu i C parazitní odpor R sh a druhý tranzistor 4 vrstvá struktura, při překročení povoleného napětí nebo propustného proudu riziko lokálního sepnutí 2. tranzistoru místní přehřátí, zničení tranzistoru

34 Tranzistor IGBT propustné vlastnosti pro malé proudy dioda v sérii, pro malé napětí má tranzistor MOSFET lepší vlastnosti (rychlost, nižší úbytek napětí) vyšší proudy využití tranzistorového jevu - injekce nosičů z krajních vrstev nižší úbytek napětí náhradní schéma, srovnání charakteristik

35 Tranzistor IGBT parazitní vlastnosti vstupní, výstupní a přenosová kapacita C GE, C CG, C CE, zpomalení zapínání a vypínání proudového kanálu i B injekce nosičů při otevírání a uzavírání kanálu i C pomalejší pokles proudu než u MOSFET, nižší spínací frekvence, vyšší zapínací i vypínací ztráty, než MOSFET,

36 Tranzistor IGBT použití měniče na nízké napětí, velmi rozšířená součástka pro stejnosměrné i střídavé měniče nejvyšší napětí 6.5 kv trakční měniče, nižší proud, výkon pohonů do 1 MW, - pohon a měnič pro každou nápravu zvlášť velké měniče (1 MW) IGBT horší propustné vlastnosti, než GTO/IGCT., srovnatelná rychlost jako IGCT, složitější a náročnější řídící jednotka zhoršená schopnost paralelního a sériového řazení (teplotní charakteristika záporná)

37 Integrované součástky více diskrétních součástek (diody, tyristory, MOSFET, IGBT) v jednom pouzdře výkonové moduly snadnější montáž integrovány části výkonových obvodů, není nutné montovat každou součástku zvlášť (větve nebo celé můstky, 1 fázové, 3 fázové) příklady - skripta inteligentní moduly obsahují budiče, snímače (napětí, proud, teplota), řídící logiku provázanou se snímači speciální součástky pro výkonovou elektroniku (budiče, galvanické oddělení, polovodičové relé)

38 Polovodičové relé (Solid state relay SSR) AC SSR Střídavé polovodičové relé, aktivní součástka triak nebo tyristor antiparalelně. Aby AC SSR vypnulo, musí spínaný proud procházet nulou. DC SSR Stejnosměrné polovodičové relé, pro stejnosměrný proud, aktivní součástka MOSFET nebo IGBT, jednosměrné nebo obousměrné Výhody SSR ve srovnání s mechanickým relé: rychlejší reakce na řídící signál životnost větší počet spínacích cyklů 10 8 oproti 10 6 potlačení rušivých signálů (spínání v nule) vhodné do výbušného prostředí (při spínání nevzniká elektrická jiskra) galvanické oddělení řídící a výkonové větve (opticky, transformátor) Nevýhody SSR úbytek napětí v sepnutém stavu, svodový proud ve vypnutém stavu méně odolné proti falešnému sepnutí vypnutý obvod není galvanicky oddělen (hledisko bezpečnosti, není mechanický kontakt, jen polovod. prvek ve vysoké impedanci) vyšší cena

39 SSC Solid state contactor SSR doplněné o chladič (kompletní součástka) Optočleny galvanické oddělení, přenos signálu optickou cestou napětí, mezi řídící a výstupní částí, zpoždění napětí na výstupním prvku (50 V, 300 V), bipolární tranzistor, někdy Darlingtonův stupeň, optotriak výstupní proudu pod 1 A Fotovoltaické relé spínací prvek MOSFET, energie pro sepnutí (vypnutí) generována fotovoltaicky ze světla, z LED diody na vstupu pomalé (100 µs ~ 1000 µs) doba sepnutí a vypnutí parametry výstupního prvku až 400 V, 6 A

40 Základní rozdělení pouzder výkonových součástek Pouzdra pro montáž na desky plošných spojů bez možnosti přídavného chlazení. do 5 W Pouzdra pro montáž na desky plošných spojů s možností přídavného chlazení do 25 W Pouzdra pro montáž na chladič s drátovými vývody a svorníková pouzdra do 500 W Přítlačné moduly a pastilková pouzdra do 10 kw i více

41 příklady pouzder

42 Literatura 1) Benda, Papež: Komponenty výkonové elektroniky. ČVUT Praha 2006, ISBN ) Baliga: Fundamentals of Power semiconductor Devices. Springer 2008, on-line, e-isbn

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor speciální polovodičová struktura IGBT se používá jako spínací tranzistor nejdůležitější součástka výkonové elektroniky chová se jako bipolární tranzistor řízený unipolárním

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta TRANZISTORY Tranzistor je aktivní, nelineární polovodičová součástka schopná zesilovat napětí, nebo proud. Tranzistor je asi nejdůležitější polovodičová součástka její schopnost zesilovat znamená, že malé

Více

Unipolární tranzistory

Unipolární tranzistory Unipolární tranzistory MOSFET, JFET, MeSFET, NMOS, PMOS, CMOS Unipolární tranzistory aktivní součástka řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem většinové nosiče menšinové nosiče parazitní charakter

Více

Bezkontaktní spínací přístroje

Bezkontaktní spínací přístroje Bezkontaktní spínací přístroje Důvody použití bezkontaktních spínačů Pozitiva Potřeba častého a přesně časově synchronizovaného spínání, které není klasickými kontaktními přístroji dosažitelné Potlačení

Více

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor

TYRISTORY. Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor TYRSTORY Spínací součástky pro oblast největších napětí a nejvyšších proudů Nejčastěji triodový tyristor Závěrný směr (- na A) stav s vysokou impedancí, U R, R parametr U RRM Přímý směr (+ na A) dva stavy

Více

Unipolární Tranzistory

Unipolární Tranzistory Počítačové aplikace 000 Unipolární Tranzistor aktivní součástka polovodičový zesilující prvek znám od r. 960 proud vedou majoritní nositelé náboje náznak teorie čtřpólů JFET MOS u i i Y Čtřpól - admitanční

Více

Neřízené polovodičové prvky

Neřízené polovodičové prvky Neřízené polovodičové prvky Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Neřízené polovodičové spínače neobsahují

Více

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT Základní vlastnosti spínačů s tranzistory FET, IGBT resp. IGCT plně řízený spínač nízkovýkonové řízení malý

Více

Součástky s více PN přechody

Součástky s více PN přechody Součástky s více PN přechody spínací polovodičové součástky tyristor, diak, triak Součástky s více PN přechody první realizace - 1952 třívrstvé tranzistor diak čtyřvrstvé tyristor pětivrstvé triak diak

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Regulace jednofázového napěťového střídače vedoucí práce: Ing. Vojtěch Blahník,

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2 Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů

Více

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR Unipolární tranzistor neboli polem řízený tranzistor, FET (Field Effect Transistor), se stejně jako tranzistor bipolární používá pro zesilování, spínání signálů a realizaci logických

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza využití výkonových polovodičových měničů v praxi vedoucí práce: Prof. Ing.

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: T3.2.1 MĚŘENÍ NA UNIPOLÁRNÍCH TRANZISTORECH A IO Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod,

Více

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích 1. Úvod Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích prof. Ing. Jiøí Pavelka, DrSc., ÈVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrických pohonù a trakce Mìnièe výkonové

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Výkonová elektronika. Příklad. U o. sin

Výkonová elektronika. Příklad. U o. sin Výkonové spínací prvky ožadavky a parametry Výkonový MOSFET IBT Tyristor rincipy činnosti, struktury, charakteristiky, modely a typické aplikace. Výkonová elektronika Řízení přenosu a přeměny energie při

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů

FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 1 FEKT VUT v Brně ESO / P9 / J.Boušek 2. Uzemněné hradlo - závislost na změně parametrů Unipolární tranzistory Řízení pohybu nosičů náboje elektrickým polem: FET [Field - Effect Transistor] Proud přenášen jedním typem nosičů náboje (unipolární): - majoritní nosiče v inverzním kanálu - neuplatňuje

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky

SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky SpÄnacÄ polovodičovç několikavrstvovç součñstky Diak Tyristor Triak Transil GTO Tyristor Diak Diak je třåvrstvovç spånacå součçstka, jejåž sepnutå je řåzeno vnějšåm napětåm ("napěťovç spénač"). PoužÅvÇ

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY TEMATICKÉ OKRUHY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 1. Základní pojmy fyziky polovodičů. Pásová struktura její souvislost s elektronovým obalem atomu, vliv na elektrickou vodivost materiálů. Polovodiče vlastní a nevlastní.

Více

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie Projekt Pospolu Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Bipolární tranzistor Bipolární

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.05 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43.

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor 06.43. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Milan Nechanický Měření a diagnostika Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Inteligentní Polovodičový Analyzér Provozní manuál

Inteligentní Polovodičový Analyzér Provozní manuál Inteligentní Polovodičový Analyzér Provozní manuál Před uvedením přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. Obsahuje důležité bezpečnostní informace. 3 Obsah.. Strana Úvod...

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Vakuum neobsahuje nabité částice; elektrický proud vakuuem neprochází.průchod elektrického proudu vakuem je umožněn vznikem nositelů

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou

Více

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů (elektrony nebo díry) pracují s kanálem jednoho typu vodivosti

Více

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky

Tyristor. Tyristor. Tyristor. 1956: Bell Labs Silicon Controlled Rectifier (SCR) 1958: General Electric Thyristor. Výkonové polovodičové součástky (kv) Výkonové polovodičové součástky 1 1 3 1 1 1 VELÝ VÝ SDÉ ŘÍZEÍ VYSOÁ FREVEE 1 1 Thyristor TO BJT MOS 198 1 1 1 1 1 1 1 f (khz) (kv) 1 1 3 1 1 1 1 1 Thyristor BJT TO (kv) IBT MOS 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače K621ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 3 Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače LED Přiložením napětí v propustném směru dochází k injekci nosičů přes

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách) Úvod do moderní fyziky lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách) krystalické pevné látky pevné látky, jejichž atomy jsou uspořádány do pravidelné 3D struktury zvané mřížka, každý

Více

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Vladimír Kudyn Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC Klíčová slova: usměrňovač, DPF, THD, přídavná tlumivka, kapacitní zátěž, spektrum harmonických složek. 1. Úvod Pro správnou

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu 1. Rozbor možných opravných prostředků na výstupu z napěťového střídače vč. příkladů zapojení

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 9. Polovodiče usměrňovače, stabilizátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Viktor Vích FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Viktor Vích FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výkonové VF zesilovače pro oblast KV a VKV Autor práce: Viktor Vích Vedoucí práce:

Více

13. Budící systémy alternátorů

13. Budící systémy alternátorů 13. Budící systémy alternátorů Budící systémy alternátorů zahrnují tyto komponenty: Systém zdrojů budícího proudu (budič) Systém regulace budícího proudu (regulátor) Systém odbuzování (odbuzovač) Na budící

Více

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů A8B3IES Úvod do elektronických systémů..04 Ukázka činnosti elektronického systému DC/DC měniče a optické komunikační cesty Aplikace tranzistoru MOSFET jako spínače Princip DC/DC měniče zvyšujícího napětí

Více

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE

A1M14 SP2 Min. NULOVÉ SPÍNAČE NULOVÉ SPÍNAČE 1 Nulové spínače Určené pro spínání odporových zátěží Snižují riziko rušení vyvolané sepnutím v náhodném okamžiku po průchodu napětí nulou. Sepnutí v t > 0 strmý nárůst napětí a proudu na

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4 Využití vlastností polovodičových přechodů Oblast prostorového náboje elektrické pole na přechodu Propustný směr difůze majoritních nosičů Závěrný směr extrakce minoritních nosičů Rekombinace na přechodu

Více

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné) Neničit, nečmárat, nekrást, netrhat a nepoužívat jako podložku!!! Stejnosměrný a střídavý proud... Efektivní hodnoty napětí a proudu... Střední hodnoty

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS

VÝKONOVÉ TRANZISTORY MOS VÝKONOVÉ TANZSTOY MOS Pro výkonové aplikace mají tranzistory MOS přednosti: - vysoká vstupní impedance, - vysoké výkonové zesílení, - napěťové řízení, - teplotní stabilita PNP FNKE TANZSTO MOS Prahové

Více

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1

Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Charakteristiky tyristoru Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku tyristoru I G = f (U GK ) 2. Změřte spínací charakteristiku U B0 = f (I G ) 1.1 Pokyny pro

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost

Supertex MOSFET. Typy. MOSFET s vodivým kanálem. MOSFET s indukovaným kanálem N. Pro vypnutí je nutné záporné napětí V. napětí VGS zvýší vodivost Supertex MOSFET Napěťové stabilizátory Budiče LED Vícekanálové budiče pro velké napětí Budiče elektroluminisenčních svítidel Ultrazvukové IO Speciální IO Supertex MOSFET Typy MOSFET s vodivým kanálem Normálně

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Katalog vybraných součástek TESLA

Katalog vybraných součástek TESLA Katalog vybraných součástek TESLA Diody pro všeobecné Typ Popis Závěrné napětí Propustný proud Výkonová ztráta Pouzdro 1NN40 hrotová vf detekce 20V 15mA D-40 1NN41 hrotová vf detekce 20V 15mA D-41 2NN40

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika

Stejnosměrné měniče. přednášky výkonová elektronika přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a ovace výuky technických předmětů. Stejnosměrné měniče - charakteristika vstupní proud stejnosměrný, výstupní

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tranzistory 1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - třívrstvá struktura NPN se třemi vývody (elektrodami): e - emitor k - kolektor b - báze Struktura, náhradní schéma a schematická značka

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Implementace řízení tyristorového usměrňovače do TMS320F28335 Antonín Glac 2014/2015

Více

Tranzistory bipolární

Tranzistory bipolární Tranzistory bipolární V jednom kusu polovodičového materiálu lze vhodnou technologií vytvořit tři střídající se oblasti s nevlastní vodivostí N-P-N nebo P-N-P. Vývody těchto tří oblastí se nazývají emitor,

Více

Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer

Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A4B38NVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Informace Toto je grafický a heslovitý

Více

Digitronové digitální hodiny

Digitronové digitální hodiny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Digitronové digitální hodiny Jakub Rezek Radek VOKOUN Obsah Úvod... 2 Popis výrobku... 3 Funkce digitronu... 3 Popis

Více

1. Energetická pásová struktura pevných látek; izolanty, polovodiče, kovy; typy vodivostí, drift a difúze.

1. Energetická pásová struktura pevných látek; izolanty, polovodiče, kovy; typy vodivostí, drift a difúze. 1. Energetická pásová struktura pevných látek; izolanty, polovodiče, kovy; typy vodivostí, drift a difúze. 2. Druhy polovodičů (vlastní a nevlastní polovodiče); generace a rekombinace páru elektron díra.

Více

Polovodiče, polovodičové měniče

Polovodiče, polovodičové měniče Polovodiče, polovodičové měniče Zpracoval: Václav Kolář, Václav Vrána, Jan Ddek ELEKTONIKA Podoblast elektrotechniky která vyžívá vedení elektrického prod v polovodičích. (V minlosti též ve vak či plynech

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Tranzistory tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Shockey, Brattain a Bardeen 16.12. 1947 Shockey 1952 Bipolární tranzistor

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981

Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Počet l.: 9. TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T71981 List č.: 1 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS ELEKTRONICKÉHO ZDROJE BZS 1 - č.v. 71981-275/R96 T 71981 JKPOV 404 229 719

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace

Regulátor zátěže MC 10. (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace Regulátor zátěže MC 10 verze s pevně nastavenými příkony záteží (software pro FATEK B1z + popis zapojení) Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah Výr.

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON

Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Cvičení 13 Fotodioda ve fotovodivostním a fotovoltaickém režimu OPTRON Přenosová charakteristika optronu Dynamické vlastnosti optronu Elektronické prvky A2B34ELP cv.13/str.2 cv.13/str.3 Fotodioda fotovodivostní

Více

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY

VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů VÝKONOVÉ POLOVODIČOVÉ PRVKY Učební text Doc. Ing. Eva Konečná,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RENOVACE LABORATORNÍHO ZDROJE 40V/40A Petr Dašek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 -3- Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Použité literární prameny

Více

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

A8B32IES Úvod do elektronických systémů A8B32IES Úvod do elektronických systémů 29.10.2014 Polovodičová dioda charakteristiky, parametry, aplikace Elektronické prvky a jejich reprezentace Ideální dioda Reálná dioda a její charakteristiky Porovnání

Více

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti

Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti. Odd. 1 - Spojení. Odd. 2 Spojení, svorky (vývody) a odbočení. Odd. 3 - Spojovací součásti Kap. 3 Vodiče a spojovací součásti Číslo Značka Název Odd. 1 - Spojení 03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05 03-01-06 03-01-07 110 V 3N 50 Hz 400 V 3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2 3 2 x 120 mm 2 Al spoj

Více

Základní elektronické prvky a jejich modely

Základní elektronické prvky a jejich modely Kapitola 1 Základní elektronické prvky a jejich modely Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce

Více

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY ELN 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY 1/14 2. Analogové spínače s tranzistory 2.1 Spínací vlastnosti tranzistorů bipolárních a unipolárních 2.2 Příklady použití spínačů 2. ANALOGOVÉ SPÍNAČE S TRANZISTORY

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část 3-5-1 Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-5-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I)

2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) 2-LC: Měření elektrických vlastností výkonových spínačů (I) Cíl měření: Ověření a porovnání vlastností výkonových spínačů: BJT, MOSFET a tyristoru. Zkratování řídících vstupů Obr. 1 Přípravek pro měření

Více