SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKŮ"

Transkript

1 MARCELA SLUKOVÁ, JOSEF PŘÍHODA, FRANTIŠEK SMRŽ: SLEDOVÁNÍ VLIVU PŘÍDAVKŮ SUCHÝCH KVASŮ NA VLASTNOSTI MOUK Tradiční využívání kvasu a kvásku ke kypření těsta bylo v historii mnohem starší než využívání čisté kultury kvasinek etanolového kvašení Saccharomyces cerevisiae. I ty byly však využívány již velmi dávno, když byly získávány po spontánním kvašení vína a piva. V spontánně rozkvašených kvasech z mouky a vody je kromě zmíněných kvasinek přítomna další mikroflóra, bakterie mléčného kvašení rodu Lactobacillus. V oblasti střední Evropy bývala tradičně používána k přípravě kvasu především žitná mouka, v některých zemích v menší míře i mouka pšeničná. důkladně sledována technologie vyvádění spontánních kvasů i těst pro určité konečné vlastnosti výrobků a systém byl důkladně propracován. Použití kvasových koncentrátů je podstatně jednodušší, pracovníci nemusí být specialisty na vyvádění vitálních kvasů a je možno těsta připravovat na záraz. V minulosti byly publikovány desítky a možná stovky prací, které se zabývaly vlastnostmi pekařských výrobků kypřených kvasem. Ty byly především orientovány na sledování senzorických vlastností výrobků, v moderní době pak také na analytické stanovení chemických složek ovlivňujících senzorické vlastnosti chleba. Další rozsáhlé studie se věnovaly klasifikaci druhů laktobacilů ze spontánně získaných kvasů a jejich izolaci za účelem přípravy směsí laktobacilů cíleně dodávaných do komerčních směsí pro pekaře k přípravě kvasu do těsta. Takto připravený kvas má pak význam pro tvorbu senzoricky významných látek zejména organických kyselin, které mají vliv na zlepšení funkčních vlastností bílkovin a u chlebů se žitnou moukou na inhibiční účinek enzymů a s tím souvisejících podmínek pro získání požadovaného objemu chleba a struktury střídy. Kypřicí účinek laktobacilů je zanedbatelný. Těsto je kypřeno činností kvasinek. V závislosti na způsobu vedení kvasu se směsí izolovaných laktobacilů a způsobu vedení těsta může být výrobek chuťově obdobný jako výrobek kypřený spontánním kvasem. V odborné výchově pracovníků pro pekařskou výrobu i specializovaných studentů byla také v minulosti Společným jmenovatelem všech těchto odborných studií a prací bylo především sledování vlivu kvasu na senzorické vlastnosti výrobků. Velmi sporadicky byl sledován vliv na vlastnosti těst. Z hlediska praktického uplatnění musel být samozřejmě dávno na empirickém základě vysledován vliv na zpracovatelnost těst. Obecný popis vlivu na reologické vlastnosti se téměř nevyskytuje. Úpravy mouk a jejich standardizace je široce uplatňována ve světě i u nás. Jde o běžné používání bělících prostředků (USA, Kanada a další), askorbové kyseliny a enzymů v Evropě a podobně. Zákazníci stále více žádají produkty vyráběné bez přídavků (bez přídatných látek), které jsou zatíženy označením E (tzv. éčka ). Pomiňme otázku, zda je to v souladu se zdravým rozumem nebo ne. Alergeny a éčka jsou novodobým strašákem spotřebitele a výrobce a prodávající to musí respektovat. Náš výzkum a závěry jsou cíleny na možné alternativy zlepšení funkčních vlastností mouky (těsta) takovými produkty, které byly získány využitím přírodních procesů, mezi které fermentace bezesporu patří. Cílem předkládané práce bylo posouzení vlivu různých přídavků suchých obilných kvasů do mouk za účelem zlepšení jejich vlastností. Práce je součástí aktivity Analýza a uplatnění fermentovaných produktů pro pekárenskou výrobu řešenou v rámci výzkumného projektu VAK, MZe, NAZV, projekt č. QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci 60

2 Tab. 1: Základní vlastnosti zkoušených mouk Vzorek Mouka Popel ČP Zeleny test β-glukany obilovina typ (% v sušině) (s) (ml) (%) ŽA T 930 0, ,1 ŽB žito T 930 1, ,2 ŽC T , ,3 P pšenice T 530 0, ,4 JA hladká 1, ,1 ječmen JB celozrnná 1, ,3 hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli. V rámci společného výzkumu VŠCHT Praha a Zeelandia, s.r.o. Malšice byly vyvinuty sušené kvasy (fermenty) se specifickým požadavkem na zvýšení podílu vlákniny a zejména rozpustné složky vlákniny β-glukanů. Tato část výzkumu s ječnou moukou a ječnými kvasy je cíleně řešena také v programu Renesance ječmene v českém pekařském průmyslu (Česká technologická platforma pro potraviny PK ČR). Použité kvasy a jejich charakteristika V naší práci jsme sledovali vliv kvasů z různých mouk na pekařské vlastnosti mouk. Použili jsme pět druhů kvasů připravených z žitné, pšeničné a ječné mouky. Protože uvedené kvasy (kromě ječného kvasu I a II) byly připraveny pro německé zákazníky, ponechali jsme v této práci komerční německé názvy kvasů. Pro jednotlivé země jsou používány různé jazykové mutace a analogy názvů kvasů. Princip funkcí těchto kvasů však zůstává zachován, jak je v uvedené práci popsáno. Přesné složení kombinací mikroorganismů je samozřejmě výrobní know-how a je závislé na použitých surovinách a fyzikálních parametrech fermentace. Uvádíme tedy jen použité jednotlivé druhy mikroorganismů bez přesné specifikace. ROGGENSAUERTEIG - žitná mouka T 930 smíchána s vodou, přidány čisté kultury laktobacilů (použité mikroorganismy Lb. sanfranciscensis, plantarum, pontis, helveticus). Fermentace probíhala ve fermentačních tancích, po fermentaci následovalo sušení směsi na poloprovozní válcové sušárně. Vlastnosti kvasu ROGGENSAUERTEIG: vlhkost 6,7 %, obsah beta-glukanů 2,2 %, TTA 43,75, ph 3,40. VOLKORNSAUERTEIG - celozrnná žitná mouka T 1700 smíchána s vodou, přidány čisté kultury laktobacilů (použité mikroorganismy Lb. sanfranciscensis, plantarum, pontis, helveticus). Fermentace a sušení probíhalo obdobných způsobem jako u kvasu ROGGENSAUER- TEIG. Vlastnosti kvasu VOLKORNSAUERTEIG: TTA 68, ph 3,41. WEIZENSAUERTEIG - pšeničná mouka T 530 smíchána s vodou, přidány čisté kultury laktobacilů (použité mikroorganismy Lb. sanfranciscensis, plantarum, pontis, helveticus). Fermentace a sušení probíhalo obdobných způsobem jako u kvasu ROGGENSAUERTEIG. Vlastnosti kvasu WEIZENSAUERTEIG: TTA 40,5, ph 3,87. JEČNÝ KVAS I - ječná hladká mouka smíchána s vodou, přidány čisté kultury laktobacilů (použité mikroorganismy Lb. sanfranciscensis, plantarum, pontis, helveticus). Fermentace a sušení probíhalo obdobných způsobem jako u kvasu ROGGENSAUERTEIG. Vlastnosti kvasu JEČNÝ KVAS I: TTA 68,5, ph 3,31. JEČNÝ KVAS II - ječná celozrnná mouka smíchána s vodou, přidány čisté kultury laktobacilů (použité mikroorganismy Lb. sanfranciscensis, plantarum, pontis, helveticus). Fermentace a sušení probíhalo obdobných způsobem jako u kvasu ROGGENSAUERTEIG. Vlastnosti kvasu JEČNÝ KVAS II: TTA 49,25, ph 3,54. Použité mouky Základní charakteristiky mouk jsou uvedeny v tabulce 1. Pro testování byly použity 3 žitné mouky (od různých výrobců-dodavatelů, které jsme označili písmeny A, B, C), 2 ječné mouky a 1 pšeničná mouka. Vyrobené suché kvasy byly dávkovány do různých mouk vždy do mouky ze stejné obiloviny. Dávky kvasů do jednotlivých sledovaných vzorků mouk jsou uvedeny v následujícím rozpisu (tabulka 2). Výsledky U každého vzorku mouky a mouky s přídavkem kvasu byly stanoveny: - číslo poklesu (ČP), - amylografické maximum, teplota maxima viskozity na amylografu, - Zelenyho sedimentační test - obsah β-glukanů - retenční kapacita rozpouštědla (SRC - Solvent Retention Capacity) s vodou a roztoky sacharózy, uhličitanu sodného a kyseliny mléčné. Stanovení byla prováděna dle platných norem a postupů. Amylografické rozbory byly provedeny v laboratoři zkoušení jakosti obilovin na Katedře kvality zemědělských produktů, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské univerzity v Praze pod vedením Ing. Oldřicha Faměry, CSc. a Ing. Ilony Hálové. 61

3 Tab. 2: Rozpis dávkování kvasů do mouk Vzorek číslo Typ mouky a přídavku kvasu 1 ŽA 2 ŽA + 3 % ROGGENSAUERTEIG 3 ŽA + 6 % ROGGENSAUERTEIG 4 ŽA + 9 % ROGGENSAUERTEIG 5 ŽB 6 ŽB + 3 % ROGGENSAUERTEIG 7 ŽB + 6 % ROGGENSAUERTEIG 8 ŽB + 9 % ROGGENSAUERTEIG 9 ŽC 10 ŽC + 3 % VOLKORNSAUERTEIG 11 ŽC + 6 % VOLKORNSAUERTEIG 12 ŽC + 9 % VOLKORNSAUERTEIG 13 P 14 P + 3 % WEIZENSAUERTEIG 15 P + 6 % WEIZENSAUERTEIG 16 JA 17 JA + 5 % JEČNÝ KVAS I 18 JA + 10 % JEČNÝ KVAS I 19 JB 20 JB + 5 % JEČNÝ KVAS II 21 JB + 10 % JEČNÝ KVAS II Pro každý vzorek byly stanoveny všechny uvedené charakteristiky, z nichž jen některé vykázaly změny s různým přídavkem kvasů. Kromě toho byly vypočítány korelační koeficienty navzájem mezi jednotlivými ukazateli vlastností mouk. Významné korelace se projevily u následujících dále uvedených vztahů. Dvojice ukazatelů vlastností byly vyhodnocovány jednak souhrnně pro všechny vzorky všech mouk, jednak zvlášť pro žitné mouky. U ostatních mouk byly počty měření pro takový výpočet příliš malé. Pro jednotlivé mouky: s ČP pro vz. 1 4: -0,820 s ČP pro vz. 5 8: 0,817 s ČP pro vz. 9 12: -0,019. Z dalších ukazatelů pro žitné mouky významně korelovaly dvojice: Pro vzorky 58 SRC v roztoku kyseliny mléčné s amylografickou teplotou mazovatění v maximu (0,936). Pro vzorky 9 12 SRC v roztoku sacharózy s amylografickým maximem (-0,964) a SRC v roztoku kyseliny mléčné s amylografickou teplotou mazovatění (-0,949). Vzhledem k tomu, že vzorky 9 12 byly s celozrnnou žitnou moukou, je zřejmé, že se chovaly odlišně od mouky hladké. Ukazatel SRC v roztoku sacharózy reaguje na pentózany v mouce, jichž má žitná celozrnná mouka nejvíce. Je pravděpodobné, že vyšší obsah těchto neškrobových sacharidů negativně ovlivnil amylografické maximum (vysoce významná záporná korelace) a negativně ovlivnil korelaci SRC v roztoku kyseliny mléčné (bobtnání bílkoviny) s teplotou mazovatění. Kritické hodnoty pro pšeničné mouky (n=3): 0,950 (5% hl. významnosti), 0,990 (1% hl. významnosti). Pro pšeničné mouky (vzorky 13 15) korelovaly: amylografické maximum s ČP: 0,956 amylografická teplota v maximu s ČP: -0,970. Vyhodnocení vlivu přídavku sušených kvasů na vlastnosti mouk Pro výzkum vlivu sušených kvasů jsme zvolili poměrně extrémní hodnoty dávkování. Na základě uvedeného výzkumu můžeme usuzovat, že můžeme pracovat s nižšími hodnotami dávkování. Z některých výsledků je patrné, že k efektivní úpravě mouk bude možné jít pod spodní hranici dávkování, tj. pod 3 %, což má samozřejmě vliv na praktickou aplikaci tedy snížení nákladů. Kritické hodnoty pro souhrn všech vzorků (n=21): 0,423 (5% hl. významnosti) a 0,537 (1% hl. významnosti). Pro jednotlivé žitné mouky (n =4) byly kritické hodnoty 0,878 (5% hl. významnosti), 0,959 (1% hl. významnosti). Ukazatel amylografické maximum koreloval s následujícím: Pro souhrn všech vzorků byl korelační koeficient s číslem poklesu 0,719. Pro jednotlivé mouky: s ČP pro vz. 1 4: 0,921 s ČP pro vz. 5 8: 0,946 s ČP pro vz. 9 12: 0,896 se Zelenyho číslem: pro vzorky 5 8: 0,975 se Zelenyho číslem: pro vzorky 9 12: 0,888. Ukazatel amylografická teplota v maximu koreloval: Pro souhrn všech vzorků s ČP 0,303. Výrazný vliv se projevil u žitného kvasu na žitné mouky ve sledovaném rozmezí přídavků do 9 % do mouky. Amylografické maximum se v celém rozmezí dávek značně snižovalo (obr. 1). Do dávky 3 % se neprojevil významný rozdíl mezi moukami. Při vyšších dávkách se rozdíly zvýrazňovaly, přičemž se neprojevil výrazný vliv rozdíl mezi celozrnnou moukou a moukami T

4 Mouky T 930 byly ovšem dosti rozdílné a mouka ŽB, která byla nejvíce ovlivněna a jejíž amylografické maximum se snižovalo nejvíce, byla podle analytických ukazatelů výše vymletá a měla vyšší obsah popela. Na rozdíl od maxima se neprojevil výrazný vliv na změnu teploty amylografického maxima. dávkách 3 5 % kvasu ve stanoveních obsahu vyskytlo minimum, při vyšších dávkách pak docházelo ke zpětnému zvyšování hodnot. Mírně byly ovlivněny hodnoty Zelenyho sedimentačního testu (obr. 2). Vzhledem k rozdílným moukám s rozdílným vymletím byly i samotné hodnoty čistých mouk výrazně odlišné. Pořadí mouk od nejvyšších hodnot by mohlo odpovídat jejich stupni vymletí a s vyšším vymletím i většímu poškození škrobových zrn, což by výsledek bobtnání při testu mohlo ovlivnit. Poškození škrobu ale nebylo stanoveno. Největší vliv na snižování Zelenyho čísla se projevil u výše vymleté hladké mouky, menší u méně vymleté hladké a nejmenší u celozrnné. Při stanovení SRC s roztokem sacharózy se také vyskytly anomálie, i když podstatně méně zřetelné. U hladké mouky méně vymleté a celozrnné se kolem 5 6 % přídavku vyskytlo nepříliš výrazné, ale jednoznačné maximum. U výše vymleté mouky se podstatné rozdíly nevyskytly, jen velmi nevýrazný náznak zvýšení nebo maxima se projevil až při vyšších dávkách kvasu kolem 10 %. Přídavky kvasu pravděpodobně ovlivňuji koloidní vlastnosti β-glukanů, které souvisí s metodami stanovení jejich obsahu a se stanovením SRC s roztokem sacharózy. Vlivem přídavku kvasu docházelo u všech mouk ke snižování čísla poklesu (obr. 3). Největší snížení o cca s nastalo při nižších přídavcích do 3 %. Dále snižování téměř neprobíhalo (poslední nízká hodnota u celozrnné mouky se zdá být spíš výjimkou). Větší vliv na snižování se opět projevil u hladké mouky s vyšším vymletím (ŽB). Vliv pšeničného kvasu na pšeničnou mouku se projevil významným snižováním amylografického maxima, tzn., že byla zvýšena amylolytická aktivita a intenzita hydrolýzy škrobu (obr. 5). Poměrně složitě se projevoval vliv přídavku kvasů na stanovení β-glukanů (obr. 4). Tomu odpovídají i vlivy, které se ukazují ve výsledcích stanovení SRC s roztokem sacharózy. Tyto výsledky rovněž charakterizují obsah a příp. i vlastnosti β-glukanů. U mouky s nižším vymletím se stanovený obsah β-glukanů mírně zvyšoval, což by bylo možno očekávat s přídavkem kvasu, který vnáší do směsi další β-glukany. U výše vymleté hladké a celozrnné mouky se při 63

5 Výsledky stanovení obsahu β-glukanů u pšeničné mouky s pšeničným kvasem ukázaly zvyšování obsahu s přídavky kvasu (obr. 6). Nárůst byl lineární, takže by mohlo jít o aditivní hodnoty obsahu v mouce s kvasem. Dochází zde k mírnému snižování čísla poklesu jen u ječné celozrnné mouky, u světlé hladké téměř ke změnám nedošlo (obr. 9). Rozdílný je u ječných mouk také vliv kvasu na stanovení β-glukanů (obr. 10). Zatímco u celozrnné ječné mouky se stanovený obsah β-glukanů zvyšuje a mohlo by se předpokládat, že získáváme aditivní hodnotu z obsahu v mouce a v kvasu, u světlé hladké ječné mouky se obsah β-glukanů snižoval. Patrně jde opět o ovlivnění průběhu stanovení a vliv kvasu na koloidní vlastností β-glukanů. Navíc je potřeba vzít na vědomí, patrný vliv granulace ječné mouky na průběh stanovení obsahu β-glukanů zejména na jejich extrakci do roztoku. Zatímco u žitné mouky a žitného kvasu docházelo k výraznému snižování amylografického maxima, po přídavku ječného kvasu je efekt zcela opačný. Dochází ke zvýšení amylografického maxima a průběh je rozdílný pro ječnou mouku světlou hladkou a celozrnnou (obr. 7). U celozrnné mouky se maximum i při malých dávkách prudce zvyšuje, od 5% zvýšení je viskozita nad hranicí měřitelnosti přístroje. Také vliv na teplotu v maximu je u ječných mouk odlišný než u žitných mouk. Teplota se plynule a rychle zvyšuje již při 5% přídavku po 8 10 C (obr. 8). Také v případě čísla poklesu je vliv ječných kvasů na ječnou mouku mírně rozdílný než u žitné mouky. Závěr Užití sušených kvasů je efektivní způsob zlepšování kvalitativních vlastností mouk. Výzkum potvrzuje, že praktické uplatnění u mlynářů nebo pekařů je velmi flexibilní a přispívá ke standardizaci výroby pekařských výrobků. Nezanedbatelné jsou vedlejší účinky sušených kvasů, jako jsou chuťové vlastnosti nebo eliminace lidského faktoru ve výrobě. Uplatnění sušených kvasů má přidanou hodnotu ve zvýšení vaznosti vody, což může souviset s prodloužením trvanlivosti pekařského výrobku apod. Procesy tepelného zpracování kvasu jsou spojeny s tvorbou zabarvení kvasu, které je spotřebitelem, pokud zabarvení vzniklo přírodním procesem, požadováno. Každý produkt má své technologické a užitné limity. Sušené kvasy nejsou samospasitelné. Je to jen prvek, nástroj vedoucí ke zlepšení nebo zdokonalení výrobků na pekařském trhu. Oceňujeme, že podpora výzkumných prací na VŠCHT Praha z národních i evropských zdrojů přispívá ke zvyšování kvality českých potravinářských výrobků a posiluje jejich konkurenceschopnost v Evropě. Práce byla finančně podpořena projektem MZe, č. QI111B053 New Food. 64

www.vscht.cz Alergeny v pivu Dostalek@vscht. @vscht.czcz Pavel.Dostalek

www.vscht.cz Alergeny v pivu Dostalek@vscht. @vscht.czcz Pavel.Dostalek www.vscht.cz Alergeny v pivu Pavel Dostálek Ústav kvasné chemie a bioinženýrstv enýrství,, VŠCHT V Praha Pavel.Dostalek Dostalek@vscht. @vscht.czcz Alergeny potravin Alergeny piva - ječmen (ječný slad)

Více

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií

Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Přídatné a pomocné látky při výrobě cereálií Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce

Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce Zvýšení rentability provozu mlékárny využitím metodiky čistší produkce Mlékárna se svou velikostí řadí spíše mezi menší mlékárny, charakterem výroby patří do skupiny mlékáren výrobně konzumních. Zpracovává

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING

ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Drnovská 507 161 01 Praha 6 - Ruzyně ZJIŠŤOVÁNÍ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PRODUKCE BIOPLYNU Z FERMENTÁTU POMOCÍ PŘÍPRAVKU GASBACKING Objednavatel: ENZYMIX s.r.o. Frindova

Více

D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo

D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo Následující tabulka obsahuje informace o skupinách výrobků uvedených v části C. V prvním sloupci je popsán problém, nedostatek výrobku nebo jeho příznaky,

Více

H ARAPES H ARAPES. Prostředky pro pěstitelské pálení FERMIFRUIT BA FERMIFRUIT CE VIN O FERM CIDER FRUTACTIV FRUIKOZYME COMBI FRUIKOZYME PLUME FRUCHIPS

H ARAPES H ARAPES. Prostředky pro pěstitelské pálení FERMIFRUIT BA FERMIFRUIT CE VIN O FERM CIDER FRUTACTIV FRUIKOZYME COMBI FRUIKOZYME PLUME FRUCHIPS Prostředky pro pěstitelské pálení FERMIFRUIT BA speciálně selektované kvasinky pro podporu aroma, fermentace při nízkých teplotách, kompletní spotřeba zkvasitelných cukrů, vhodné pro problematické kvašení

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová

Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Ing. Miroslava Teichmanová Hodnocení jakosti cukrářských výrobků Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČTPP PK ČR. Pracovní skupina: OBILOVINY V LIDSKÉ VÝŽIVĚ. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČTPP PK ČR. Pracovní skupina: OBILOVINY V LIDSKÉ VÝŽIVĚ. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČTPP PK ČR Pracovní skupina: OBILOVINY V LIDSKÉ VÝŽIVĚ Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha 2.6. 2016 1 Zaměření a rozšíření pracovní skupiny: původně: Pracovní skupina Renesance

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Moučné hospodářství. Ing. Slávka Formánková

Moučné hospodářství. Ing. Slávka Formánková Moučné hospodářství Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Moučné

Více

Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie

Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie Zbytky léčiv v ŽP a jejich dopady na potravinářské technologie DETEKCE PŘÍTOMNOSTI ANTIBIOTIKA V TEKUTÉM MÉDIU JAROMÍR FIALA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_18

Více

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D.

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. Trvanlivé pečivo Charakteristika cereální výrobky s delší trvanlivostí pohotové použití

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Obiloviny Společná pro celou sadu oblast DUM č. VY_32_INOVACE_J07_3_20

Více

Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha

Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha Pekárenská výroba Texty univerzity 3. věku FPBT VŠCHT Praha Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. Ústav chemie a technologie sacharidů VŠCHT FPBT U3V Příhoda 1 Pekárenská technologie Tradiční členění pekárenských

Více

Z P R Á V A. Důvody sledování

Z P R Á V A. Důvody sledování Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby V první polovině roku 2014 byl

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. zrnin

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. zrnin Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Skladování a ošetøování zrnin Prosinec 2002 Autor: Ing.Josef Dvoøák Zpracováno na základì pokynu è.j. 29620/02-2010/372/St k projektu Zemìdìlská technika - pøíruèky

Více

Cereální chemie a technologie

Cereální chemie a technologie Cereální chemie a technologie doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ústav sacharidů a cereálií Program výuky Cereální chemie Suroviny a mlýnská technologie Pekařská technologie Trvanlivé pečivo, snack, těstoviny

Více

Měření ph v bachoru krávy. WQL-pH záznamník.

Měření ph v bachoru krávy. WQL-pH záznamník. Bachor a jeho obyvatelé: Měření ph v bachoru krávy. WQL-pH záznamník. měřicí a analytická technika, s.r.o. Do nedávna byl bachor považován za nejtemnější místo na Zemi, protože jsme příliš nevěděli o procesech,

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice

Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz. Kvalita pšenice Sedláček Tibor SELGEN, a.s. ŠS Stupice, Stupice 24, Sibřina 25084 laborator@selgen.cz Kvalita pšenice Kvalitou suroviny obecně rozumíme vhodnost pro technologické zpracování při výrobě finálního produktu.

Více

Svìtový trh v èíslech

Svìtový trh v èíslech Trh s obilovinami je dnes charakteristický trvale rostoucí spotøebou vlivem rùstu svìtové populace i zvyšováním životní úrovnì obyvatelstva chudých regionù naší planety. Od roku 2010 vzrostla spotøeba

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Vlákninu z cukrové řepy

Vlákninu z cukrové řepy Společnost BK Servis CZ s.r.o. Dodavatel potravinářských přísad Vám představuje: Vlákninu z cukrové řepy V podrobné prezentaci Stránka 1 z 11 Co je Fibrex? Pro výrobu Fibrexu je používána drť zbylá z cukrové

Více

Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu. http://www.vscht.cz/

Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu. http://www.vscht.cz/ Cereální chemie od klasu ke kvasu až k chlebu a pečivu http://www.vscht.cz/ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta potravinářské a biochemické technologie Ústav sacharidů a cereálií CEREÁLNÍ

Více

Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr

Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr Rozsah: 19 hodin laboratorního cvičení týdně po dobu 6 týdnů V rámci předmětu studenti absolvují formou laboratorních cvičení blokově

Více

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Ing. Eva Nováková IREKS ENZYMA s.r.o. Pekařské výrobky součást každodenní stravy Konzumní chléb Pečivo Jemné pečivo Roční spotřeba pečiva (zdroj. Český statistický úřad)

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Ing. Tereza Říhová

Více

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba chleba a běžného pečiva (kód: 29-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pekař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Znaky jakosti potravin Společná pro celou sadu oblast

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav technologie potravin Kvalita žitné mouky Bakalářská práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D. Vypracovala:

Více

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK (Vliv koroze elektrod na světelný tok a barevnou teplotu u halogenových výbojek) Karel Chobot VŠB TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrsví Abstrakt V článku

Více

Obsah. Charakteristika Rozdělení náplní Méně trvanlivé náplně Testy

Obsah. Charakteristika Rozdělení náplní Méně trvanlivé náplně Testy Obsah Charakteristika Rozdělení náplní Méně trvanlivé náplně Testy Charakteristika Náplně jsou velmi široký sortiment cukrářských polotovarů sloužících k plnění i zdobení cukrářských výrobků. Mají různou

Více

Hmotnost (g) kód Výrobce. Způsob balení. Číslo výrobku. Název výrobku. Zařazení (dny) Materiál obal

Hmotnost (g) kód Výrobce. Způsob balení. Číslo výrobku. Název výrobku. Zařazení (dny) Materiál obal Číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Způsob balení Zařazení Provoz Složení Alergenní složky Trvanlivost (dny) kód výrobce Výrobce Adresa výrobce Země původu EAN výrobku Materiál obal 31 002 Chléb toust.

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 letní semestr 2011/2012 Léčivé rostliny (BOT/LER) Přednáška 24. března 2012 Legislativní rámec pro pěstování,

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI Teze diplomové práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

Nové údaje Sil-All 2015

Nové údaje Sil-All 2015 Nové údaje Sil-All 2015 24. února 2015 Timea Matyas-Dzuro tdzuro@sil-all.com Sil-All 4X4+ Inteligentní inokulant Co dělá? Prop acidipropionici P acidilactici ph Neošetřeno P pentosaceus L plantarum Čas

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Seminární práce na téma:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Agronomická fakulta. Seminární práce na téma: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Seminární práce na téma: Využití a zpracování odpadů mlynářského a škrobárenského průmyslu Vypracovala: Hron Martin Obor: Zootechnika

Více

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková

Suroviny pro výrobu JP a BP. Ing. Slávka Formánková Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Suroviny pro JP a BP Předmět:

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant

Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300

Více

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních

Více

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ

KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ UNIVERZITA PARDUBICE Školní rok 1999/2000 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICENČNÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI PŘEDMĚT: 2.4 Faktory ovlivňující

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

Významné řešení pro bavlnu

Významné řešení pro bavlnu Ciba Specialty Chemicals Inc. Ciba PYROVATEX Hoření zpomalující povrchová úprava Významné řešení pro bavlnu Zpomalovače hoření pro textilie Hodnota v chemii Ciba Specialty Chemicals Inc. Ciba Specialty

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013 Vybrané vady masných výrobků Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Příčiny a důsledky Příčiny: Špatná surovina Nevhodná receptura Oxidace tuků a barviv Nevhodná technologie Mikrobní zkáza Nevhodná úprava Cizí předměty

Více

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky "

Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky Federální zákon ze dne 22.7. 2010 N 163-FZ, kterým se mění Federální zákon,,technické předpisy pro mléko a mléčné výrobky " Přijato Národní dumou 7.7.2010 Schváleno Federální radou 14.7. 2010 Článek 1

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA

VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA VÝROBA POTRAVIN A NUTRIČNÍ HODNOTA Technologické operace probíhající za teploty okolí Příprava suroviny (čištění, loupání, třídění) Dezintegrace (krájení, mletí, drcení) Homogenizace, míchání, tvarování

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 3 žákovská verze Téma: Stanovení reakce půdních výluhů pomocí ph senzoru Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student a konkurenceschopnost

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI Datum vydání: 1.1.2015 Strana 1 /7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 1.2 1.3 Identifikátor výrobku Název: / Super TAB Registrační číslo: nepodléhá registraci Číslo CAS: 7647145 Číslo ES (EINECS):

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení

Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků. Co je to zkažená potravina? Faktory ovlivňující mikrobiální kažení Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků Josef Kameník, Marta Dušková FVHE, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Co je to zkažená potravina? Zkáza potraviny (zkažení) = jakákoli

Více

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list

KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list KONTROLOVANÝ DOKUMENT DUKOL Ostrava, s.r.o., Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava Mariánské Hory Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Název produktu KRONOCOL MUP 125 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

bezlepkový chléb kmínový

bezlepkový chléb kmínový bezlepkový chléb kmínový Dr. Pekař inovy_96x99.indd 2 30.8.2015 22:05:20 popis: Čistě kváskový čerstvý chléb s výbornou strukturou a chutí. Výroba je založena pouze na přírodní fermentaci (kvašení). Mléčné

Více

Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková

Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková Sledovatelnost. Audity. Kamila Míková Identifikovatelnost a sledovatelnost Identifikovatelnost vlastnost (značení), která umožňuje okamžité a jednoznačné rozpoznání výrobku (ve výrobě, během skladování

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad

Více

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr Práce č. 2: Kontrola jakosti jedlých mlýnských výrobků Náplň práce: 1. Stanovení vlhkosti mouky 2. Stanovení čísla poklesu 3. Stanovení

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

1.1 Typy úloh LP. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1. Formulace ekonomického modelu.

1.1 Typy úloh LP. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1. Formulace ekonomického modelu. Klíčová slova: úlohy LP, formulace modelu. 1 Úlohy Lineárního programování Lineární programování je jednou z částí operačního výzkumu a zpravidla se používá pro řešení optimalizačních úloh ekonomických

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás Libuše Májková, Státní rostlinolékařská správa Opava Tomáš Litschmann, soudní znalec v oboru meteorologie a klimatologie, Moravský

Více

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ

IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ IZOLACE A IDENTIFIKACE PLÍSNÍ MARCELA PEJCHALOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Falšování potravin. Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin

Falšování potravin. Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin Falšování potravin Matej Pospiech, Bohuslava Tremlová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin MENDELU 2014 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme

Více

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN

MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN MYKOLOGICKÁ ANALÝZA POTRAVIN a. Souhrn V roce 2011 byl ukončen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o.

Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy. Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o. Kvalita pšenice sklizně 2012 v ČR s bližším pohledem na vybrané odrůdy Ondřej Jirsa, Ivana Polišenská, Slavoj Palík; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Souhrn Obsahem příspěvku je vyhodnocení dosažené pekárenské

Více