LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ"

Transkript

1 LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

2 OBSAH Požadované znalosti (pro vstupní test)... 3 Kontrolní otázky... 4 Náplň úlohy... 5 Časový snímek cvičení... 6 Pracovní postup pro stanovení tuku dle Soxhleta Použitelnost metody Princip metody Používané přístroje, zařízení, materiály a speciální sklo Chemikálie a roztoky Pracovní postup... 9 Pracovní postup pro stanovení čísla kyselosti Použitelnost metody a základní definice Princip metody Používané přístroje, zařízení, materiály a speciální sklo Chemikálie a roztoky Pracovní postup Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku KOH Titrace vzorku Slepý pokus Výpočet výsledků a další související operace Vybavení pracovního stolu Požadavky na protokol Klasifikace Přílohy... 15

3 Požadované znalosti (pro vstupní test) 1. Chemie lipidů (v rozsahu přednášek z Chemie potravin): struktura lipidů, chemické složení tuku, obsah tuku v různých potravinách, hlavní reakce probíhající při výrobě, skladování a dalším zpracování tuků a olejů 2. Titrační metody: princip odměrné analýzy, základní pojmy, pravidla provádění titračních stanovení, příslušné výpočty 3

4 Kontrolní otázky o Co to jsou lipidy? Jak se lipidy dělí? Uveďte příklady jednotlivých typů lipidů. o Které mastné kyseliny se běžně (ve vyšších obsazích) vyskytují v potravinářsky významných tucích a olejích a v tuku běžných potravin? Roztřiďte tyto mastné kyseliny základním způsobem podle struktury. o Jaké je obecné (rámcové) složení rostlinných olejů? Uveďte chemické sloučeniny (typy sloučenin) vyskytující se běžně v rostlinných olejích a rozdělte je na majoritní a minoritní složky. o Jak se liší svým chemickým složením (obecně) tuk různých druhů potravin, resp. různé druhy tuků a olejů? o Co to jsou triacylglyceroly? Kde se v potravinách vyskytují? Uveďte obecný vzorec. o Co to jsou tzv. doprovodné látky lipidů? Které sloučeniny (typy sloučenin) se vyskytují v běžných potravinách jako doprovodné látky lipidů? o Jaký je rámcový obsah tuku v následujících potravinách? mléko polotučné smažené bramborové lupínky (klasické) Coca-Cola máslo salám typu Poličan, Vysočina nebo Herkules o Jaké reakce probíhají v rostlinném oleji během smažení (fritování)? o Jaké reakce probíhají v rostlinném oleji při jeho skladování za přístupu vzduchu? o Kde se lze během skladování a zpracování potravin setkat s hydrolýzou lipidů? o Jaký je základní princip titračních metod (při použití přímé titrace)? o Kdy se používá (obecně) zpětná titrace? o Jaké vlastnosti musí (obecně) splňovat tzv. primární standard (základní látka)? o Je KOH tzv. primární standard (základní látka)? Proč? Jak se to projeví při používání KOH jako odměrného činidla? o Jaký vizuální acidobazický indikátor se používá při titračním stanovení slabých kyselin (odměrným roztokem je KOH nebo NaOH)? Proč? o Jak připravíte 1 l roztoku KOH o koncentraci 0,1 mol/l (specifikujte i přesnost práce v jednotlivých etapách roztok bude použit při titračním stanovení kyselin)? o Jaká hlavní bezpečnostní rizika jsou spojena s prací s? KOH diethyletherem methanolem 4

5 Náplň úlohy 1. Stanovení tuku extrakcí dle Soxhleta; podle ČSN EN ISO 659 (adaptováno pro potřeby výuky a použití extrakčního přístroje Soxtec) 2. Stanovení čísla kyselosti; Nařízení komise (EHS) č. 2568/91 Upřesnění ke stanovení tuku extrakcí dle Soxhleta: Celá pracovní skupina analyzuje stejný vzorek (každý student provádí 1 stanovení). Standardně studenti stanovují tuk ve vzorcích různých druhů ořechů. Studenti si však (po společné dohodě celé pracovní skupiny) mohou přinést vlastní vzorek (například sušenky bez náplně, smažené bramborové lupínky, semínka slunečnic, mák apod. viz popis metody). Upřesnění ke stanovení čísla kyselosti: Každá dvojice (případně trojice) studentů pracuje samostatně (nezávisle na ostatních studentech dané pracovní skupiny) a analyzuje (společně) jeden (přidělený) vzorek. Součástí klasifikace je také správnost získaných výsledků. V protokolu musí být výsledky minimálně trojího stanovení přesné koncentrace odměrného činidla, dvojího provedení slepého pokusu a trojí analýzy vlastního vzorku. 5

6 Časový snímek cvičení 30 minut prezence + kontrola požadovaných znalostí 30 minut diskuse: metody stanovení (izolace) tuku potravin 30 minut výklad: praktická realizace metody stanovení tuku + vážení 30 minut stanovení tuku: zahájení vlastního diskuse: kvalita tuků a olejů a rozboru + extrakce / 1. fáze stanovení čísla kyselosti 20 minut extrakce / 2. fáze 20 minut oddestilování rozpouštědla stanovení čísla kyselosti 20 minut sušení (samostatná práce studentů) 30 minut chladnutí extraktů + vážení 30 minut mytí nádobí + ukončení úlohy Upřesnění náplně diskuse metody stanovení (izolace) tuku potravin : význam stanovení (a izolace) tuku při kontrole kvality potravin a v příbuzných oblastech (s ohledem na studijní obor zúčastněných studentů) základní přístup při stanovení tuku o extrakce tuku vhodným lipofilním rozpouštědlem, oddestilování rozpouštědla, vysušení extraktu a jeho zvážení o obdobný přístup (bez sušení a vážení extraktu) se používá při izolaci tuku pro následné stanovení lipofilních analytů (lipofilní vitaminy, stanovení zastoupení jednotlivých mastných kyselin, lipofilní kontaminanty, ) o v literatuře lze nalézt mnoho různých postupů stanovení / izolace tuku o kromě uvedeného existují i metody stanovení tuku bez nutnosti jeho izolace faktory ovlivňující výběr metody pro extrakci tuku o stanovení tuku x izolace tuku pro stanovení (labilnějších) lipofilních analytů zejména vlastní provedení extrakce (teplota, ) o přítomnost / izolace různých druhů lipidů: zejména triacylglyceroly (a další nepolární lipidy) a/nebo fosfolipidy (a další polární lipidy) polarita rozpouštědla o přítomnost / izolace různých forem lipidů: volný tuk x lipidy vázané vodíkovými vazbami na další složky vzorku x lipidy vázané kovalentními vazbami x lipidy uzavřené v buněčných organelách či v jiných strukturách (lipoproteiny s proteinovým obalem, škrobové struktury vznikající při tepelném zpracování potravin apod.) polarita rozpouštědla a zařazení hydrolýzy (kyselá x alkalická x enzymová; úplná x částečná) o přítomnost vody vysušení vzorku před extrakcí nebo použití rozpouštědla mísitelného s vodou (pak obvykle nutnost přečištění extraktu v důsledku koextrakce dalších látek) 6

7 Upřesnění náplně výkladu praktická realizace metody stanovení tuku : extrakce dle Soxhleta o princip (používaná rozpouštědla) o extrahované lipidy o analyzovatelné vzorky o použitelnost v oblasti potravinářství + vypovídací hodnota výsledků o další uzanční metody pro stanovení tuku různých potravin praktické provedení o obecné možnosti praktické realizace extrakce tuku (= technické uspořádání) o klasický extraktor dle Soxhleta o přístroj Soxtec a jeho obsluha Upřesnění náplně diskuse kvalita tuků a olejů a stanovení čísla kyselosti : parametry charakterizující (popisující) kvalitu tuků a olejů příklady + vždy jejich vypovídací hodnota a metody stanovení číslo kyselosti o stanovovaný analyt o význam rozboru v potravinářství vypovídací hodnota a návaznost na legislativu o princip stanovení o uplatnění titračním metod v analýze potravin (v současnosti) o význam zařazení titračních metod do výuky LAPPP o praktické stanovení čísla kyselosti dotazy 7

8 Pracovní postup pro stanovení tuku dle Soxhleta (podle ČSN EN ISO 659; adaptováno pro potřeby výuky a použití přístroje Soxtec) 1. Použitelnost metody Tato metoda (resp. příslušná ČSN EN ISO 659 Olejnatá semena: Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)) představuje referenční metodu pro stanovení tuku (hexanového extraktu, obsahu oleje) v olejnatých semenech používaných pro průmyslové zpracování (získávání rostlinných tuků a olejů). Velmi podobné metody se používají pro stanovení tuku i v dalších potravinářských materiálech bohatých na tuk (nepolární lipidy) s nízkým obsahem vody (např. ČSN Metody zkoušení pekařských výrobků: Stanovení obsahu tuku). 2. Princip metody Ze zkušebního vzorku se na vhodném extrakčním zařízení provádí extrakce technickým hexanem nebo petroletherem. Po odstranění rozpouštědla se získaný extrakt zváží. 3. Používané přístroje, zařízení, materiály a speciální sklo - vhodný mlýnek - analytické váhy - extrakční jednotka 1043, Soxtec systému HT6 - servisní jednotka 1046, Soxtec systému HT6 - extrakční kelímky - varné kamínky - držák (nosič) kelímků - kleště pro manipulaci s extrakčními kelímky - extrakční patrony - adaptéry (kroužky) na patrony - vata - válečkové držáky patron - nosič válečkových držáků na patrony - stojánek na patrony - magnetické kleště - elektrická sušárna - exsikátor - běžné chemické sklo a laboratorní vybavení (zejména štětec na čištění extrakčních patron a lžičky pro navážení vzorků) 4. Chemikálie a roztoky - petrolether, s teplotou varu 30 až 60 (případně 70) C, čistoty p.a. 8

9 5. Pracovní postup Spustí se vyhřívání olejové lázně servisní jednotky extrakčního systému na teplotu 110 ºC a chladicí voda do chladičů extrakční jednotky. Podle potřeby se extrakční patrony opatří příslušnými adaptéry (kroužky) a vyčistí se po předchozím použití (štětcem). Do extrakční patrony se naváží 4 až 10 g rozemletého vzorku (podle typu vzorku, tak aby byla patrona zaplněna do 2/3 výšky) s přesností na 1 mg. Současně se také zváží extrakční kelímek (včetně varného kamínku). Extrakční patrona se utěsnění vatou, vloží se do válečkového držáku patron a ty pak společně do příslušného nosiče. Patrony se připevní do extrakční jednotky systému Soxtec. Do varného kelímku se odměří 50 ml extrakčního rozpouštědla (petroletheru) a kelímky se pomocí příslušného nosiče rovněž připevní do extrakční jednotky systému Soxtec. Extrakční patrony se spustí do vroucího rozpouštědla a nechá se probíhat první fáze extrakce (25 minut). Poté se extrakční patrony vyzdvihnou nad vroucí rozpouštědlo a nechá se probíhat druhá fáze extrakce (20 minut). Po ukončení 2. fáze extrakce se uzavřou ventily u chladičů a rozpouštědlo se nechá z kelímků oddestilovat, a to nejprve 15 minut bez zapnutí větráku a potom 5 minut se zapnutým větrákem. Následně se vyjmou z extrakční jednotky extrakční kelímky a vloží se do sušárny vyhřáté na teplotu ºC, kde se suší 20 minut. V mezičase se vypne větrák sloužící pro oddestilování zbytků rozpouštědla, voda do chladičů a vyhřívání olejové lázně. Z extrakční jednotky se vyjmou extrakční patrony, vloží se do stojanu patron a nechají se v digestoři uschnout. Vypustí se zbytky rozpouštědla shromážděné v chladiči a vylijí se do konve na odpadní rozpouštědla. Po skončení sušení se extrakční kelímky nechají cca 20 minut chladnout v exsikátoru a zváží se. Extrakční kelímky se důkladně umyjí teplou vodou a saponátem a z extrakčních patron (pokud již jsou suché!) se vysypou zbytky vzorků a vaty a patrony se vyčistí štětcem. Za získaných údajů se vypočte obsah tuku v analyzovaném vzorku v hmotnostních procentech a výsledek se zaokrouhlí na čtyři platná místa. 9

10 Pracovní postup pro stanovení čísla kyselosti (metoda předepsaná v Nařízení komise (EHS) č. 2568/91; mírně upraveno a doplněno) 1. Použitelnost metody a základní definice Číslo kyselosti a tzv. kyselost popisují obsah volných mastných kyselin přítomných v daném tuku či oleji (včetně obsahu dalších kysele reagujících složek vzorku). Číslo kyselosti je přitom standardně vyjadřováno jako množství hydroxidu draselného (v miligramech) potřebné k neutralizaci volných mastných kyselin (a dalších kysele reagujících složek vzorku) přítomných v 1 g vzorku (mg KOH/g). Kyselost je pak obsah volných mastných kyselin (a dalších kysele reagujících složek vzorku) v hmotnostních procentech, vyjádřeno jako obsah olejové kyseliny. 2. Princip metody Zkušební vzorek se rozpustí ve směsi rozpouštědel a titruje se ethanolovým roztokem hydroxidu draselného s vizuální indikací bodu ekvivalence. 3. Používané přístroje, zařízení, materiály a speciální sklo - analytické váhy - byreta - běžné chemické sklo a laboratorní vybavení 4. Chemikálie a roztoky - destilovaná voda - diethylether a 95%ní ethanol; směs 1:1 (V/V) - hydroxid draselný; ethanolový roztok o koncentraci přibližně 0,1 mol/l - fenolftalein; roztok v ethanolu (95 %; V/V) o koncentraci 10 g/l - šťavelová kyselina, dihydrát; krystalická 5. Pracovní postup 5.1 Stanovení přesné koncentrace odměrného roztoku KOH Do titrační baňky se naváží takové množství šťavelové kyseliny (s přesností 0,1 mg), aby spotřeba při následné titraci činila 20 až 25 ml. Navážka šťavelové kyseliny se rozpustí v 50 ml destilované vody a po přídavku 3-5 kapek roztoku fenolftaleinu se titruje roztokem hydroxidu draselného do první pozorovatelné změny barvy, které vydrží po dobu minimálně 15 s. Vypočte se koncentrace odměrného roztoku KOH (s přesností na 4 platná místa). 10

11 5.2 Titrace vzorku Do titrační baňky se naváží 10 až 12 g vzorku (s přesností 10 mg). Vzorek se rozpustí v 50 ml směsi ethanolu a diethyletheru 1:1 (V/V) a přidá se 5 kapek roztoku fenolftaleinu. Roztok v titrační baňce se titruje za stálého míchání odměrným roztokem hydroxidu draselného do slabě růžového zbarvení, které vydrží po dobu minimálně 15 s. 5.3 Slepý pokus Současně s titrací vzorků se provede slepý pokus, a to analogickým postupem, avšak bez navážení vzorku. 5.4 Výpočet výsledků a další související operace Ze získaných dat se vypočte číslo kyselosti analyzovaného vzorku a jeho kyselost (v souladu s definicemi uvedenými v bodě 1 tohoto postupu; s přesností na 2 desetinná místa). Odpadní roztoky obsahující diethylether se vylijí do konve na odpadní rozpouštědla. Zbytky odměrného roztoku KOH je možné vylévat do výlevky, avšak až po mnohonásobném naředění, Použité nádobí, zejména titrační baňky, se důkladně umyje v teplé vodě za použití saponátu. Byreta se důkladně propláchne destilovanou vodou. 11

12 Vybavení pracovního stolu kompletní dokumentace k úloze 4 kopie pomůcky ke stanovení tuku extrakcí dle Soxhleta o namleté vzorky čtyř různých druhů ořechů v odpovídajících vzorkovnicích o mlýnek pro namletí vzorků přinesených si studenty o extrakční jednotka 1043 Soxtec systému HT6 (na pracovním stole) o servisní jednotka 1046 Soxtec systému HT6 (na pracovním stole) o extrakční kelímky 12 ks o varné kamínky o držák (nosič) kelímků 1 ks o kleště pro manipulaci s extrakčními kelímky 1 ks o extrakční patrony 6 ks o adaptéry (kroužky) na patrony 6 ks o vata o válečkové držáky patron 6 ks o nosič válečkových držáků na patrony 1 ks o stojánek na patrony 1 ks o magnetické kleště 1 ks o exsikátor (na pracovním stole) o štětec na čištění extrakčních patron o lžičky pro navážení vzorků 3 ks o petrolether o odměrný válec 250 ml o kopistka o klasický extraktor dle Soxhleta pomůcky ke stanovení čísla kyselosti o vzorky přidělené dané pracovní skupině o byreta o titrační baňky 20 ks o lžička pro navažování šťavelové kyseliny o odměrné válce 100 ml 2 ks o kádinky 250 ml 3 ks o diethylether a 95%ní ethanol; směs 1:1 (V/V) o hydroxid draselný; ethanolový roztok o koncentraci přibližně 0,1 mol/l o fenolftalein; roztok v ethanolu (95 %; V/V) o koncentraci 10 g/l o šťavelová kyselina, dihydrát; krystalická o Erlenmayerova baňka o objemu 1 l pro propláchnutí byrety destilovanou vodou 12

13 Požadavky na protokol Kromě složek protokolu (a dodržení pravidel) předepsaných v základních pokynech pro příslušný předmět bude protokol z této úlohy obsahovat (jako dodatek) také dále specifikované složky (odpovědi na dotazy a statistické zpracování dat). Tyto úkoly budou v protokolu zpracovány i v případě, že správné odpovědi na dotazy apod. budou již v průběhu cvičení prodiskutovány s asistentem (pro klasifikaci jsou rozhodující informace uvedené v protokolu). 1. Použitá metoda pro stanovení tuku / dotazy: o Co to je petrolether? o Použitá metoda byla pro potřeby výuky modifikována (zjednodušena a zkrácena). Které operace mající vliv na výsledek (a jak!) by se odlišovaly při reálných analýzách od Vašeho provedení těchto operací? Uveďte dva příklady a vysvětlete, jak se tyto modifikace mohly odrazit na výsledku stanovení. 2. Stanovení tuku / statistické zpracování výsledků: o Zpracujte souhrnně výsledky získané jednotlivými studenty dané skupiny při stanovení tuku následujícím způsobem: U souboru získaných výsledků proveďte test na odlehlé výsledky. Ze zbývajících výsledků vypočtěte průměr, směrodatnou odchylku a relativní směrodatnou odchylku. Co soudíte o velikosti směrodatné příp. relativní směrodatné odchylky zjištěné pro Váš soubor výsledků? Vypočtěte příslušný interval spolehlivosti. 3. Stanovení čísla kyselosti / zpracování výsledků: o Vyhodnoťte, zda kyselost u Vámi analyzovaného vzorku odpovídá platné legislativně. (Nezapomeňte, že při překročení povoleného limitu je nutné testovat, zda byl tento limit překročen statisticky významně.) 13

14 Klasifikace kontrola požadovaných znalostí kvalita umytí nádobí a dodržování organizačních pravidel správnost základních výpočtů v protokolu (včetně správného zaokrouhlení výsledků) a dodržení formálních požadavků na protokol správnost výsledků získaných při stanovení čísla kyselosti * stanovení tuku / zodpovězení dotazů týkajících se použité metody stanovení tuku / statistické zpracování výsledků stanovení čísla kyselosti / porovnání získaného výsledku s legislativními předpisy max. 15 bodů max. 10 bodů max. 20 bodů max. 10 bodů max. 15 bodů max. 20 bodů max. 10 bodů minimálně 90 bodů minimálně 80 bodů minimálně 70 bodů minimálně 60 bodů minimálně 50 bodů A B C D E * - 10 bodů se uděluje, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi správnou hodnotou a průměrnou kyselostí stanovenou studenty maximálně 0,10 %; 5 bodů se uděluje, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi správnou hodnotou a průměrnou kyselostí stanovenou studenty maximálně 0,20 % 14

15 Přílohy ČSN EN ISO 659: Olejnatá semena Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda). Texty technických norem nemohou být volně šířeny a proto není tato příloha součástí návodů v elektronické podobě. Studenti mohou do této normy nahlédnout při vlastní výuce nebo mohou využít přístup k plným textům českých technických norem z knihovny VŠCHT. Nařízení komise (EHS) č. 2568/91 (ve znění pozdějších předpisů), o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy. Součástí návodů v elektronické podobě je plný text tohoto dokumentu, součástí tištěných návodů je však (s ohledem na rozsah daného nařízení) pouze jeho příslušná část. 15

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovte koncentraci iontů Ca 2+ v mg/l ve vzorku a určete tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barevného přechodu stanovte bod ekvivalence

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly

LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly LEE: 4a Stanovení 9-ACA ve finálním produktu v rámci výstupní kontroly Pracuješ jako laboratorní technik ve společnosti, která se zabývá, kromě jiné činnosti, výrobou chemických specialit. Máš na starosti

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Stanovení složení mastných kyselin

Stanovení složení mastných kyselin LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení složení mastných kyselin (metoda: plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem) Garant úlohy: Ing. Jana Kohoutková, Ph.D. 1 Obsah

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D v premixech pro výrobu krmných směsí metodou HPLC.

Více

13/sv. 6 CS (80/891/EHS)

13/sv. 6 CS (80/891/EHS) 65 31980L0891 27.9.1980 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 254/35 SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. července 1980 o analytické metodě Společenství pro stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích

Více

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie

Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie Bezpečnostní předpisy a organizace práce v základním praktiku z analytické chemie I. Bezpečnost práce v praktiku 1. Základním bezpečnostním pravidlem je vědět CO děláme a PROČ tak činíme. 2. V průběhu

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie C ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor RNDr. Jan Břížďala Gymnázium Třebíč RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - L Inhibitor vymrzání vody z leteckého paliva DiEGME NATO Code: S-1745 Odpovídá normě:

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 7-2 P Líh denaturovaný NATO Code: S - 738 Odpovídá normě: Vyhláška MZ č. 141/1997 Sb. Zpracoval:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr

Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr Technologický projekt - N352015 2. ročník Mgr. 2014/2015, zimní semestr Rozsah: 19 hodin laboratorního cvičení týdně po dobu 6 týdnů V rámci předmětu studenti absolvují formou laboratorních cvičení blokově

Více

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE

LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE LABORATOŘE Z ANALYTICKÉ CHEMIE Návody k praktickým úlohám Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie OBSAH Hodnocení praktických úloh a písemný test 1 Statistické

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Tajná písma Výukové materiály Téma: Organické a anorganické látky a indikátory Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Chemikálie a chemické nádobí

Chemikálie a chemické nádobí Chemikálie a chemické nádobí Klasifikace a označování chemických látek a směsí Třída nebezpečnosti fyzikální nebezpečnost, nebezpečnost pro lidské zdraví, nebezpečnost pro životní prostředí, nebezpečí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) Zpráva z praxe AQUATEST Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04) ÚVOD Na praxi jsem byla na Barrandově v Aquatestu od 16.6.2004 do 29.6.2004. Laboratoře Aquatestu se zabývají především rozbory všech druhů

Více

ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC

ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC ANALÝZA VAJEC A VÝROBKŮ Z VAJEC Obsah kapitoly: tržní a další druhy vajec ukazatele kvality, jakosti, nezávadnosti chemické složení analýza syrových vajec analýza výrobků z vajec 2007 - doc. J. Poustka

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení minerálních látek (metody: atomová absorpční spektrometrie, spektrofotometrie, titrace) Garant úlohy: prof. Dr. Ing. Richard Koplík Požadované

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Laboratorní úloha B/3 Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Úkol: A. Stanovte koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku pomocí indikátoru. ze e Pomocí indikátoru a barevného přechodu

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

INGOS s.r.o. HB 016. Návod k obsluze

INGOS s.r.o. HB 016. Návod k obsluze INGOS s.r.o. HYDROLYZAČNÍ BLOK HB 016 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: INGOS s.r.o, divize laboratorních přístrojů INGOS s.r.o. Tel.: + 420 225 983 400 K Nouzovu 2090 Tel.: + 420 225 983 410

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Vitamíny v potravinách

Vitamíny v potravinách Inovace výuky Chemie Vitamíny v potravinách Ch 9/06 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník

Více

Sada lexsolar Palivový článek Obj. číslo:

Sada lexsolar Palivový článek Obj. číslo: Sada lexsolar Palivový článek Obj. číslo: 1142006 Strana 1 ze 32 Schéma uložení pomůcek sady lexsolar-biofuel Large 1 L2-06-079 Hustoměr 5 L2-06-076 Kvasný uzávěr 2 3xL2-06-085 Pasteurova pipeta 6 L2-06-084

Více

Laboratorní řád. 1. Povinnosti laboratorní služby. Laboratorní řád je vydáván k zajištění bezpečného a plynulého chodu laboratorních cvičení.

Laboratorní řád. 1. Povinnosti laboratorní služby. Laboratorní řád je vydáván k zajištění bezpečného a plynulého chodu laboratorních cvičení. Laboratorní řád Laboratorní řád je vydáván k zajištění bezpečného a plynulého chodu laboratorních cvičení. Všichni jsou povinni řídit se jeho ustanoveními shrnutými v jeho odstavcích: 1. Povinnosti laboratorní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

Protokol PT#V/5/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Protokol Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Pokud jsou některé údaje chybné, neúplné nebo zastaralé, prosíme opravte je. Vyplňují se pouze

Více

Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti.

Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti. Stanovení sušiny Definice sušiny Zbytek krmiva po vysušení při teplotě 103 ºC ± 2 ºC do konstantní hmotnosti. Vzorek krmiva sušíme v sušárně za stanovených podmínek (103 ºC ± 2 ºC) do konstantní hmotnosti.

Více

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ

215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ 5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota

Více

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět

Člověk a příroda - chemie volitelný předmět Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Člověk a příroda - chemie volitelný předmět 3. období 9. ročník Pro manuál pokusů byly vybrány pokusy z publikací: Seminář a praktikum z chemie (SPN Praha;

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 30 BODŮ Úloha 2 Stanovení Cu 2+ spektrofotometricky 30 bodů Cu 2+

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 7. Důvody pro stanovení vody v potravinách. Obsah vody v potravinách a potravinových surovinách

Základy analýzy potravin Přednáška 7. Důvody pro stanovení vody v potravinách. Obsah vody v potravinách a potravinových surovinách VODA Důvody pro stanovení vody v potravinách technologická a hygienická jakost (údržnost, konzistence) ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek v sušině vzorku Obsah vody v potravinách a potravinových

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Vitamíny. Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Vitamíny Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, matematika Ročník: 5. Tématický celek: Biochemie

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-07 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Téma: Lipidy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 8 Úkol 1: Proveďte důkaz tuku v přírodním materiálu. Lipidy jsou látky rostlinného i živočišného původu. Jedná se o látky energeticky bohaté, které v

Více

Chemická analýza krmiv

Chemická analýza krmiv Chemická analýza krmiv Multimediální studijní materiál Vznik tohoto studijního materiálu finančně podpořil Fond rozvoje vysokých škol (projekt č. 1288/2012) Autoři: MVDr. Eva Štercová, Ph.D. (stercovae@vfu.cz)

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII

REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII REAKCE V ORGANICKÉ CHEMII A BIOCHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z organické chemie

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Pracovněpedagogický koncept

Pracovněpedagogický koncept Pracovněpedagogický koncept Škola Zespół Szkół Chemicznych Wł ocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělávání Obor studia Technik analytik Oblast činnosti Práce v laboratoři Jednotka učení (JVU) Délka

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)

Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Bc. Lukáš Tomaník VŠCHT Praha RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ÚCHOP Termická desorpce s propařováním tuhých kontaminovaných materiálů využívající klasický a mikrovlnný ohřev Ing. Pavel Mašín Ing. Jiří Hendrych, PhD Ing.

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43

ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 ČIDLO PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE CHLORU TYP CSCT 43 Návod k používání a údržbě! OBSAH 1. Rozsah použití... strana 2 2. Rozsah dodávky... strana 3 3. Uvedení do provozu... strana 3 4. Měření... strana 4 5.

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Typy chemických reakcí Laboratorní práce Typy chemických reakcí Laboratorní práce VY_52_INOVACE_212 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Typy chemických reakcí Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol: Proveďte

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více