KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Školní rok 1999/2000 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICENČNÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI MANAGEMENTU JAKOSTI PŘEDMĚT: 2.4 Faktory ovlivňující jakost analytických výsledků KVALITA GELU HYDRATOVANÉHO OXIDU TITANIČITÉHO Z HLEDISKA KALCINAČNÍHO CHOVÁNÍ Vypracoval: Ing. Adolf Goebel, Ph.D. V Přerově, 8. listopadu

2 1. ÚVOD Precheza a.s. Přerov vyrábí titanovou bělobu sulfátovým postupem. Vychází se z minerálu ilmenitu, který se suší, mele a rozkládá kyselinou sírovou. Získaná hmota se rozpouští a roztok se redukuje pomocí železných odstřižků tak, aby obsahoval malé množství trojmocného titanu, který je zárukou toho, že nevzniknou železité sloučeniny, které by se jen obtížně odstraňovaly a snižovaly by bělost pigmentu. Nerozpuštěné jemné kaly se z roztoku odstraní čiřením, po kterém následuje ochlazení a krystalizace heptahydrátu síranu železnatého (zelené skalice), který se odděluje na odstředivkách. Krystalizací obvykle dojde zároveň k dostatečnému zahuštění roztoku, takže nebývá nutné používat vakuovou odparku. Obecně se roztok musí, s výjimkou krystalizace, udržovat teplý, aby nedocházelo k vylučování síranu železnatého. Teplota však nesmí překročit 65 až 70 C, protože jinak by začalo docházet k "divoké" hydrolýze. Takto vzniklé zárodky hydratovaného oxidu titaničitého by totiž způsobily vznik částic nevhodné velikosti a tvaru, což by vedlo k pigmentu velmi špatných vlastností. Poslední zbytky suspendovaných částic se odstraní kontrolní filtrací. První mimořádně kritickou operací z hlediska kvality pigmentu je hydrolýza. Hydrolýza musí vytvořit částice správné velikosti a tvaru. Pokud by se tak nestalo, není možné tuto chybu v dalších technologických krocích již eliminovat. Vzniklý gel hydratovaného oxidu titaničitého se filtruje, promývá a bělí. Operace bělení spočívá v redukci malých množství železa v gelu na dvojmocnou formu, která se snáze vymývá. Provádí se rozpuštěním malého množství oxidu titaničitého z gelu v koncentrované kyselině sírové a přídavkem hliníkové krupice. Následuje opět filtrace a promytí. K výslednému gelu se přidávají přísady (takzvaná "impregnace"), které se liší podle toho, zda se má vyrábět pigment s anatasovou nebo rutilovou krystalovou strukturou. Standardními přísadami jsou draselné, popř. sodné sloučeniny, oxid antimonitý, kyselina fosforečná a podle typu výchozího ilmenitu i případné maskovací sloučeniny, jako např. hlinité sloučeniny k potlačení negativního vlivu niobičných iontů přecházejících z ilmenitu. V případě výroby rutilu se přidávají takzvané rutilové zárodky. Ty se vyrábějí separátně srážením roztoku titanylsulfátu hydroxidem sodným a peptizací promytého gelu kyselinou chlorovodíkovou. Do kalcinační pece tak vstupuje gel, jehož složení kolísá z mnoha důvodů. Především již vstupní surovina, ilmenit, pochází ze dvou odlišných nalezišť a míchá se v určitém poměru a velmi hrubě (podle počtu bagrových lžic). Přitom mikroprvkové okolí již v obsazích desítek ppm může ovlivnit optické vlastnosti pimentu. Různé prvky se velmi kolísavým způsobem zanášejí také technologií, přídavek rutilových zárodků, které nemají vždy stejnou aktivitu, rovněž kolísá. Velké výkyvy jsou také v kalcinačním procesu, který je kontinuální. Průchod materiálu trvá podle kapacity výroby a dalších okolností někdy 12, jindy až 16 hodin. Přitom je známo, že kvalitu ovlivňuje jak doba kalcinace, tak i teplotní profil i přítomnost mikroprvků, rutilových zárodků atd. Navíc v průběhu sušení hrudek gelu (obsahuje přes 50% vody) v sušicím pásmu rotační kalcinační pece dochází k difúzi rozpustných solí nasáváním vody do vysušovaného povrchu hrudek. Ty se rozpadají a každá taková druhotná hrudka má jiné složení a je z hlediska kalcinace zcela samostatnou jednotkou s vlastní rychlostí a průběhem dějů. Cílem této práce je posoudit kvalitu gelu, ve které se promítají vlivy všech předcházejících technologických celků a její rovnoměrnost ve stádiu vstupu do kalcinační pece. 2

3 2. ROZBOR PROBLÉMU Kvalita gelu vstupujícího do pece je ovlivněna: chemickým složení, které je dáno surovinami, jejich mícháním, technologií a přísadami (impregnace) vnitřní strukturou, která je dána celou technologií, především pak hydrolýzou rutilovými zárodky, které mají různý počet aktivních center měnící se kvality a jejichž přídavek je jen hrubě odměřován. Z těchto parametrů je možné přímo stanovit pouze chemické složení. Není však známa žádná teorie, která by byla schopna posoudit vliv měnícího se komplexního složení současně s neznámou strukturou atd. To, že jsou známy nejistoty analytických stanovení, nemůže být nijak využito k posouzení kvality gelu z hlediska výsledku kalcinačního děje. Jediným rozumným způsobem posouzení tedy je provedení kalcinace v laboratoři a to za konstantních podmínek. Kalcinační testy jsou na základě dlouhého odzkušování metodiky prováděny s vysušenou pastou ze vstupu do provozní pece, náhřev 100 C za 5 minut až na 950 C a následná prodleva 80 minut. Tento proces pochopitelně zahrnuje řadu nejistot: rychlost ohřevu materiálu není zcela konstantní - používané křemenné kelímky nemají určitě zcela stejně silné stěny, nad 500 C proběhne endotermní rozklad vázané kyseliny sírové, jejíž množství kolísá, stejně jako zastoupení asi sedmi známých komplexů, ve kterých se váže. Tyto nejistoty nelze rozumně spočítat na základě šíření chyby a nemělo by to ani valný smysl. je známo, že i v peci není v každém místě stejná teplota, což se řeší tím, že se kelímek s materiálem pro test dává vždy do stejné, přesně definované polohy na kvalitu má vliv i chlazení materiálu, které probíhá samovolně při teplotě laboratoře po vytažení kelímku z pece Chladný kalcinát se roztírá pod stejným tlakem a po stejnou dobu a takto připravený prášek se vyhodnocuje. Vlastnosti jsou pochopitelně ovlivněny i tímto roztíráním, které neproběhne vždy stejně i z toho důvodu, že se kalcináty mohou lišit svou tvrdostí, lepivostí prášku atd. U tohoto výstupu se stanovují čtyři základní parametry: a) Obsah rutilu Stanovení se provádí rentgenovou difrakcí. Rutilizace by měla být nad 98,5 %. Při nižší rutilizaci by pigment snižoval trvanlivost nátěrů plastů atd. (fotokatalytická oxidace se zrychluje malými množstvími anatasu). Rutilizace nad cca 99,4 % může (ale nemusí) být indikátorem překalcinování, kdy dochází k sintraci, částice rostou a zhoršují optické vlastnosti. Rutilizace se zrychluje vyšší teplotou (Arrheniova rovnice je k výpočtům nepoužitelná, protože aktivační energie je rozhodujícím způsobem nedefinovatelně ovlivněna kombinacemi prvkových příměsí, deformacemi ve vznikající mřížce anatasu a rutilu atd.) b) Podtón Tato veličina vyjadřuje posun rozptylovaného světla buď do žluté oblasti (hodnoty pod 10) nebo do modré oblasti (hodnoty nad 10). Modrého podtónu je dosahováno u velmi jemných částic (vhodný pro eliminaci nažloutlosti plastů), žlutého u částic větších. Podtón klesá s použitou teplotou i dobou kalcinace a je tak závislý na rychlosti rutilizace i sintrace. Stanovení se provádí měřením remisí šedé pasty (s ilmenitem, lněným olejem, BaCO 3 ) a porovnáním se standardem. Možnými, ale stěží a jen pracně kvantifikovatelnými chybami 3

4 stanovení jsou roztírání a jeho variabilita jak u prášku tak i u v pasty, vliv lněného oleje a dalších přísad, chyba měření remisí atd. c) Barvivost Tato vlastnost vyjadřuje schopnost vyjasnění barevného pigmentu. Zjišťuje se měření a výpočtem z remisí standardu a vzorku připravených podle popisu pro podtón. Barvivost je ovlivňována obdobně jako podtón, je však mnohem méně citlivá na překalcinování. d) Bělost Posuzuje bílý tón prášku titanové běloby. Je velice citlivá na prvkové příměsi, zvláště třímocných, pětimocných a šestimocných prvků (např. Fe, Al, Sb, Cr, V, Ta, Nb, V...), které se mohou dostat do rutilové mřížky a její deformací způsobit absorpci světla a tím porušit bílý tón, který je podmíněn stejným rozptylováním celého spektra. Dalšími negativními vlivy jsou otěry při roztírání, sintrace, distribuce velikosti částic atd. Vliv může mít i chlazení kalcinátu - rychlé může zakonzervovat rovnovážný termodynamický stav při vyšší teplotě s větším množstvím defektů, pomalé naopak proces kalcinace prodlouží a způsobí sintraci. Z uvedeného vyplývá, že výpočet nejistot na základě zákona propagace chyb je stěží možný. Proto byla zvolena metoda zjištění chyby laboratorní kalcinace společně s chybou jednotlivých vyhodnocovacích metod a to pro jediný gel (jedna kalcinace a její vyhodnocení zaměstnává pracovníky 3 4 oddělení a vyžaduje si asi 6 hodin práce ve stavu přetížení pracovišť). Tento krok umožní si udělat i na základě jediného gelu udělat představu o reprodukovatelnosti testu z hlediska jednotlivých hodnocených veličin. Druhá část práce zahrnuje vyhodnocení gelu z dlouhodobého ustáleného stavu provozu laboratorními kalcinačními testy a sestrojení regulačních diagramů pro řízení jakosti. 3. REPRODUKOVATELNOST KALCINAČNÍHO TESTU K posouzení reprodukovatelnosti kalcinačního testu bylo provedeno deset standardních laboratorních kalcinací ze stejného výchozího gelu. Získané kalcináty byly standardním způsobem rozetřeny a byly u nich standardním způsobem stanoveny hodnocené parametry rutilizace, podtón, barvivost a bělost. Výsledky vyhodnocení vzorků ukazuje následující tabulka Pro střední hodnoty, spodní a horní meze bylo použito Hornova postupu 1,2. Tabulka č. 1 - Reprodukovatelnost kalcinačního testu Číslo vzorku SH SM HM Obsah rutilu % 99,3 99,1 99,6 99,5 99,7 99,7 99,7 99,5 99,6 99,6 99,60 99,47 99,73 Podtón stupeň ,5 0,8 2,2 Barvivost body Bělost % 95,81 95,80 96,00 95,72 95,92 95,72 95,70 95,44 95,58 95,88 95,73 95,53 95,93 Poznámka: SH střední hodnota (pivotová polosuma); SM spodní mez; HM horní mez (obě meze počítány z pivotového rozpětí) 4

5 I když je Hornův způsob pro malé výběry (do 20 hodnot) považován za mnohem vhodnější k vyjádření střední hodnoty a intervalu spolehlivosti než klasický způsob se směrodatnou odchylkou, není natolik známý, aby byl běžně používán např. pro určování nejistot. Klasické statistické veličiny pro hodnoty z tabulky č. 1 jsou uvedeny v tabulce č.2. Zaokrouhlení prováděno na tolik míst, na kolik jsou udávány jednotlivé veličiny. U podtónu bylo zaokrouhlována na desetiny (zaokrouhlení na jednotku by vzhledem k absolutním hodnotám bylo zkreslující). Tabulka č. 2 - Vyhodnocení souborů dat klasickými statistickými charakteristikami Veličina Průměrná hodnota Směrodatná odchylka Spodní mez Horní mez Obsah rutilu % 99,5 0,2 99,4 99,7 Podtón stupeň 1,7 0,5 1,4 2 Barvivost body Bělost % 95,76 0,16 95,64 95,88 K výpočtu byly využity komplety software ADSTAT 2.0 a QCExpert (firma TriloByte s. r. o., Pardubice). Tabulky č. 1 a 2 dávají dobrou představu o reprodukovatelnosti laboratorního kalcinačního testu z pohledu klíčových hodnocených parametrů kalcinátu. Vzhledem k problémům popsaným v minulé kapitole není možné tato zjištění přenést na jiné gely oxidu titaničitého. Pro praktické využití se tak ukazují jako nejlepší regulační diagramy založené na delším stabilizovaném stavu provozu. I když bylo sledováno období řady měsíců s četností jednoho testu týdně, není výsledky prezentované v následující kapitole možné považovat za ideální (období zahrnuje několik změn technologie, takže se nedá považovat za homogenní stav). Nicméně, ukazuje se, že navržená cesta může být správným způsobem k získání dalších poznatků. 5

6 4. Regulační diagramy Cílem všech regulačních diagramů je určit a neustále kontrolovat, zda je sledovaný proces v takzvaném statisticky zvládnutém stavu. Prakticky to znamená, že předpokládáme nějaké statistické vlastnosti procesu (obecně dat) a regulační diagram slouží (přinejmenším) k testování, zda se tyto statistické vlastnosti nemění. Těmito statistickými vlastnostmi jsou nejčastěji střední hodnota, rozptyl (směrodatná odchylka), tvar rozdělení dat, podíl nebo počet nevyhovujících výrobků. Princip Shewhartových regulačních diagramů poprvé navržených v roce 1932 spočívá v hlídání, zda nedochází k případům, které jsou - v případě zachování předpokládaných vlastností - krajně nepravděpodobné. Výskyt takových případů pak naopak signalizuje, že předpoklady byly porušeny, proces se změnil a je třeba analyzovat možné příčiny této změny, zasáhnout, zajistit nápravu a podobně. Příkladem takového nepravděpodobného případu je překročení regulačních mezí UCL a LCL. Byly-li vypočteny jako ±3σ, je pravděpodobnost jejich překročení pouze 0,27%. Při diagnostice regulačního diagramu se mimo LCL a UCL využívá ještě hladin odpovídajících ±2σ (někdy označovaných jako varovné meze LWL a UWL) a ±σ. Postupně byly empiricky nalezeny další, zhruba stejně nepravděpodobné případy, které se nazývají pravidla. Osm z nich je možno testovat v modulu QCExpertu. Standardní nastavení těchto pravidel je následující: 1. Jedna hodnota mimo kontrolní meze, 2. Devět hodnot na téže straně centrální linie, 3. Šest hodnot za sebou roste nebo klesá, 4. Čtrnáct hodnot má střídavé znaménko svých diferencí, 5. Dvě ze tří hodnot jsou od základní linie dále než 2σ, 6. Čtyři z pěti hodnot jsou na téže straně základní linie dále než 1σ, 7. Patnáct hodnot je uvnitř intervalu ±σ od základní linie, 8. Osm hodnot po sobě je mimo interval ±σ od základní linie. Postup při používání Shewhartových regulačních diagramů se skládá ze dvou hlavních kroků: 1. Tvorba neboli konstrukce regulačního diagramu a 2. Použití regulačního diagramu. Úkolem použití diagramu je stanovit základní (centrální) linii ZL (očekávanou střední hodnotu) a regulační (kontrolní) meze tak, aby popisovaly sledovaný proces. Nejsou-li tyto základní parametry předepsány, stanoví se obvykle jako průměr a interval ohraničující oblast výskytu 99,73% naměřených hodnot. V případě spojitých hodnot s normálním rozdělením je to interval ±3σ kolem průměru na základě dat, která představují proces v optimálním stavu po případném vyloučení vybočujících či jinak problematických dat. Použitím diagramu se rozumí pozdější porovnání dalšího průběhu tohoto procesu se zkonstruovaným regulačním diagramem s pomocí uvedených pravidel. V daném případě se jeví jako optimální zkonstruovat diagramy typu X-individual a R 4, které posuzují vztah ke střední hodnotě a variabilitu. Pro procesy, při nichž je třeba sledovat více znaků jakosti (měřených proměnných) současně se může použít Hotellingův regulační diagram 5. Ten počítá s daty bez opakování, je tedy vícerozměrnou obdobou diagramu X-individual. Pro data lze použít také současné konstrukce klasických Shewhartových diagramů X-individual, avšak jen za předpokladu, že měřené proměnné jsou nekorelované, tedy když jsou jejich párové korelační koeficienty statisticky nevýznamné (v tomto případě rutilizace, bělost). Použití diagramů X-individual a 6

7 R pro korelovaná data vede podle literatury 6 k nemožnosti odhalit poruchové stavy, které indikuje Hotellingův diagram spojující korelované veličiny. Hotellingův diagram je pak údajně prakticky prakticky ekvivalentní náhradou jednotlivých Shewhartových diagramů. Výhodou Hotellingova diagramu je pak ve zobrazení všech sledovaných proměnných v jediném grafu. V Hotellingově diagramu se vynáší normovaná vzdálenost od centrální hodnoty vzhledem ke korelační matici dat (tzv. Mahalanobisova vzdálenost). Tato vzdálenost je vždy kladná (nanejvýš nulová) a respektuje vliv vzájemné závislosti jednotlivých znaků jakosti. Hotellingův diagram nemá spodní regulační mez. O datech, která byla k dispozici, je známo, že byla získána v průběhu častých inovačních změn. Nemohou tedy sloužit pro tvorbu diagramů, jejichž parametry by byly použitelné ke kontrole ustálenosti stavu. Následnou konstrukci regulačních diagramů je nutno chápat jako orientační pohled na to, zda se v období méně stabilního stavu objevila nějaká tak výrazná anomálie, že by byla i za těchto okolností rozpoznatelná. a) rutilizace Obr. 1 Diagram X-individual pro rutilizaci Bod mimo dolní regulační mez patří ke kalcinačnímu testu s materiálem, u kterého zřejmě byly použity špatné rutilové zárodky. 7

8 Obr. 2 Diagram R pro rutilizaci V diagramu pro rozpětí jsou mimo meze dva body. Jedná se jednak o již zmíněný test s materiálem se špatnými rutilovými zárodky, kdy je indikován prudký výkyv (pokles rutilizace) a následující test s normálním materiálem, který již byl v pořádku, což se nutně projevilo prudkým výkyvem (vzrůst rutilizace na obvyklou hodnotu). V tomto bodě tedy není nutno hledat žádný problém, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o prudkou změnu mimo běžnou úroveň variability, je logicky rovněž indikován. b) bělost Obr. 3 Diagram X-individual pro bělost Vyznačený bod porušuje pravidlo 4 z 5 hodnot mimo interval ±σ na téže straně centrální linie. Podle normy ISO 8258 takový stav svědčí o pravděpodobném posunu střední hodnoty (v tomto případě zvýšení průměrné bělosti) a pokud by se stav udržel, došlo by zřejmě v budoucnu k překročení horní meze bělosti. Opět by bylo možné (pokud by se jednalo o 8

9 reprezentativní data) prověřit příslušné období a hledat příčinu zlepšení bělosti a pokud je to účelné, zachovat ji. Obr. 4 Diagram R pro bělost V tomto diagramu nebyly zaznamenány žádné anomálie. Změny bělosti byly tedy relativně vyrovnané. c) Barvivost a podtón Vzhledem k významné korelaci obou veličin (nalezený korelační koeficient je téměř 0,8 kritický asi 0,37) byl na základě doporučení literatury 6 použit Hotellingův diagram. Obr. 5 Hotellingův diagram T2 pro barvivost a podtón Nebyly indikovány žádné anomálie. b) Společné hodnocení všech uvedených parametrů Pro všechny uvedené charakteristiky je možné použít společný Hotellingův diagram. 9

10 Obr. 6 Hotellingův diagram T2 pro rutilizaci, bělost, barvivost a podtón Všechny hodnoty jsou až příliš stabilní, což může svědčit o tom, že spojení všech hodnocených parametrů do jediného diagramu by asi nebylo přínosem. 5. ZÁVĚR Opakované kalcinační testy se stejným materiálem umožnily posoudit reprodukovatelnost sledovaných veličin. Ukázaly, že zatímco pro obsah rutilu, barvivost a bělost je z hlediska potřeb praxe velmi dobrá, v případě podtónu je horší. Ze zkušeností je známo, že podtón je nesmírně citlivý i na drobné odchylky ve složení gelu i v průběhu kalcinačního děje. Proto není toto zjištění nijak překvapivé. Pro posuzování výroby k výzkumným účelům bude nejlepší použít regulačních diagramů. K jejich tvorbě bude nutné vyčkat stabilizace technologie po dokončovaných inovacích. Za zvážení stojí také provádění kalcinačních testů při třech standardních teplotách místo při jediné. Takové tři soubory údajů pro každý gel by mohly pomoci posoudit též stabilitu gelu vůči překalcinování vlivem teploty. Pomocí regulačních diagramů se je též možné pokusit odhalit příčiny různé kvality materiálu po kalcinačním testu prověřením případných anomálií technologických podmínek, za kterých gel na provoze vznikal. Případné pozitivní vlivy je možné modelově odzkoušet a využít k modifikacím technologie. I když je použití regulačních diagramů pro výzkumné sledování rozhodně nekonvenční metodou, v daném konkrétním případě komplikované pigmentové výroby se jeví jako cesta, kterou má smysl zkusit a která může přinést informace pro další užitečné zásahy do procesu. 10

11 5. LITERATURA 1. HORN J.: Journal of American Statistical Association, 78, 930 (1983), ISSN MELOUN M., MILITKÝ J.: Statistické zpracování experimentálních dat, , Edice East Publishing, Praha (1998), ISBN MELOUN M., MILITKÝ J.: Statistické zpracování experimentálních dat, , Edice East Publishing, Praha (1998), ISBN KUPKA K.: Statistické řízení jakosti, , TriloByte Statistical Software, Pardubice (1997), ISBN X 5. KUPKA K.: Statistické řízení jakosti, , TriloByte Statistical Software, Pardubice (1997), ISBN X 6. KUPKA K.: Statistické řízení jakosti, , TriloByte Statistical Software, Pardubice (1997), ISBN X 11

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ

SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ SYSTÉM TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU - CESTA KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ FIGALA V. a), KAFKA V. b) a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708 33 b) RACIO&RACIO, Vnitřní

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích

Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Figala, V. 3), Herzán, M. 4), Nykodýmová, V. 5) 1) VŠB

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Využití metody bootstrapping při analýze dat II.část Doc. Ing. Olga TŮMOVÁ, CSc. Obsah Klasické procedury a statistické SW - metody výpočtů konfidenčních

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz)

Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009. Marek Urban (marekurban@seznam.cz) Konstrukce soustružnického nože s VBD pomocí SW Catia V5 SVOČ FST 2009 Marek Urban (marekurban@seznam.cz) 1 Úvod Z mnoha pohledů je soustružení nejjednodušší formou obrábění, kde pomocí jednobřitého nástroje

Více

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ PRŮVODNÍ JEVY působení smykových sil v tavenině ochlazování hmoty a zvyšování viskozity taveniny pokles tlaku od ústí vtoku k čelu taveniny nehomogenní teplotní a napěťové pole

Více

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika?

Organizační pokyny k přednášce. Matematická statistika. Přehled témat. Co je statistika? Organizační pokyny k přednášce Matematická statistika 2012 2013 Šárka Hudecová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta UK hudecova@karlin.mff.cuni.cz http://www.karlin.mff.cuni.cz/

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ

K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ KAREL STRÁNSKÝ, JIŘÍ BAŽAN, JIŘÍ MERTA, VĚRA SOUCHOPOVÁ, LUBOMÍR STRÁNSKÝ

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1. PROTOKOL č. C2858c Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování Předmět: Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení Datum: Téma: Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Bobtnání dřeva Fyzikální vlastnosti dřeva Protokol č.3 Vypracoval: Pavel Lauko Datum cvičení: 24.9.2002 Obor: DI Datum vyprac.: 10.12.02 Ročník: 2. Skupina:

Více

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH. Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ÚVODNÍ NÁKLADOVÉ ANALÝZY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU V ŠESTI SLÉVÁRNÁCH Václav Figala a Sylvie Žitníková b Václav Kafka c a) VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 17. listopadu 15, 708

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE PLASTY VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI Obsah Definice Rozdělení plastů Vztah mezi strukturou a vlastnostmi chemické složení a tvar molekulárních jednotek

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Určení vnitřní struktury analýzou vícerozměrných dat. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Určení vnitřní struktury analýzou vícerozměrných dat. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Určení vnitřní struktury analýzou vícerozměrných dat Ing. Pavel Bouchalík 1. ZADÁNÍ Tato semestrální práce je písemným vypracováním zkouškových otázek z okruhu Určení vnitřní struktury

Více

Regulační diagramy (RD)

Regulační diagramy (RD) Regulační diagramy (RD) Control Charts Patří k základním nástrojům vnitřní QC laboratoře či výrobního procesu (grafická pomůcka). Pomocí RD lze dlouhodobě sledovat stabilitu (chemického) měřícího systému.

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření MV- Ř EDITELSTVÍ H ASIČ SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-01 Základy požární taktiky Proces hoření Zpracoval : Oldřich VOLF HZS okresu

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

METALOGRAFIE I. 1. Úvod

METALOGRAFIE I. 1. Úvod METALOGRAFIE I 1. Úvod Metalografie je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí světelného či elektronového mikroskopu.

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Základní informace rok 2011

Základní informace rok 2011 Základní informace rok 2011 Tržby 2.831 mil.kč Export 2.790 mil.kč HV po zdanění 760 mil.kč Odpisy 156 mil.kč Investice 113 mil.kč Osobní náklady 260 mil.kč Počet ZC 626 Historie 1894 založena První akciová

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU TECHNOLOGIE LEPENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Základy technologie lepení V současnosti se technologie lepení stala jednou ze základních technologií spojování kovů, plastů i kombinovaných systémů materiálů

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI KONTROLNÍCH PROSTŘEDKŮ DOC.ING. JIŘÍ PERNIKÁŘ, CSC Požadavky na přesnost měření se neustále zvyšují a současně s tím i požadavky na vyhodnocení kvantifikovatelných charakteristik

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 92, 912-916 (1998) STANOVENÍ DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC OXIDU TITANIČITÉHO JAN BALCÁREK a, ADOLF GOEBEL a, ZDENĚK ŠMEJKAL b a LADISLAV DUBÁNEK b rychlé získání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY

PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY (c) David MILDE, 2013 PRINCIPY ZABEZPEČENÍ KVALITY POUŽÍVANÁ OPATŘENÍ QA/QC Interní opatření (uvnitř laboratoře): pravidelná analýza kontrolních vzorků a CRM, sledování slepých postupů a možných kontaminací,

Více

APLIKACE NÁSTROJŮ KVALITY VE SPOLEČNOSTI METEOSERVIS V.O.S. SVOČ FST 2011

APLIKACE NÁSTROJŮ KVALITY VE SPOLEČNOSTI METEOSERVIS V.O.S. SVOČ FST 2011 APLIKACE NÁSTROJŮ KVALITY VE SPOLEČNOSTI METEOSERVIS V.O.S. SVOČ FST 2011 Petr Novák, Ing. Martin Melichar Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět Určení vnitřní

Více

3.8. Acidobazická regulace

3.8. Acidobazická regulace 3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost

Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Vliv geometrie svarů na jejich pevnost Ing.Pavel Vinarský, ČSSP Praha Úvod Název je poněkud obecný. Je potřeba rozlišit mezi geometrií sváru a geometrií svařovaných dílů. První souvisí s druhým jako jeho

Více

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov Ing. Oldřich Darmovzal, Ing. Miroslav Tomek, Ing. Pavel Adler, CSc. VODING HRANICE spol. s r. o. ÚVOD Při úpravě problematických vod (humínové

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET

TECHNICKÉ ZNALECTVÍ. Metody soudně znalecké analýzy. Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. ÚZPET TECHNICKÉ ZNALECTVÍ Metody soudně znalecké analýzy ÚZPET Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. Osnova tématu 1.Výpočty ve znaleckém posudku 2. Vybrané metody soudně znalecké analýzy 1.Výpočty ve znaleckém posudku

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody

Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Sledování změn obsahu volného aktivního chloru při dopravě pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Prof. Ing. Alexander Grünald, Csc., Ing. Marek Slavíček Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební,

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ magisterský studijní program Inteligentní budovy ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. Ing. Petr Žák, Ph.D. Praha 2009 Předmluva

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

Rozšířené regulační diagramy

Rozšířené regulační diagramy Rozšířené regulační diagramy Menu: QCExpert Rozšířené Následující regulační diagramy jsou významným rozšířením možností nabízených Shewhartovými diagramy. Jsou doporučovány jako jejich alternativa nebo

Více

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008

Keramika. Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Keramika Technická univerzita v Liberci Nekovové materiály, 5. MI Doc. Ing. K. Daďourek 2008 Tuhost a váha materiálů Keramika má největší tuhost z technických materiálů Keramika je lehčí než kovy, ale

Více

Systém HACCP v provozech veřejného stravování

Systém HACCP v provozech veřejného stravování Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Systém HACCP v provozech veřejného stravování Česal, P. - Klatová, E. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace

Více

Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná)

Hmotový spektrometr s indukčně vázaným plasmatem (ICPMS) II (opakovaná) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY

15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY 15 DEGRADACE IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ TOČIVÝCH STROJŮ ELEKTRICKÉ STROMEČKY Martin Širůček ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra technologíí a měření 1. Úvod Významná část poruch ve

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

Strategický management

Strategický management Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management Matice hodnocení strategické pozice SPACE Chvála Martin ME, 25 % Jakubová Petra ME, 25 % Minx Tomáš

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11 Zpracoval: www.scio.cz, s.r.o. (15. 2. 2012) Datové podklady: výsledky a dotazníky z PRO23, test čtenářské gramotnosti, www.scio.cz, s.r.o.

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více