Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Finančnictví a ekonomických disciplín Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek Diplomová práce Autor: Bc. Libor Havlík Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vacenovicích dne Bc. Libor Havlík

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce, Ing. Janu Krajíčkovi, Ph.D., nejen za cenné připomínky a odborné rady, ale také za vstřícný přístup a věnovaný čas, kterými významně přispěl k vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Jako téma diplomové práce jsem si zvolil Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek. Tato oblast je pro mě důležitá a zajímavá s ohledem na mou profesi firemního bankéře, kde se s provozním financováním podniků setkávám často a spolu se podílím na jejich poskytování. Prací jsem si významně prohloubil znalosti v této oblasti, seznámil se s mnoha důležitými úpravami a řešením praktických situací. Tyto poznatky plně využiji při mé profesi, která se tak stane více odborně založenou, při obchodních jednáních v dané oblasti. Klíčová slova: Factoring, bankovní úvěr, provozní financování, pohledávky Annotation As a topic of my thesis I have chosen the Comparison factoring and bank loan with collateral claims. This area is important for me and also interesting with regard to my career of a firm banker, where I often meet with an operating financing of companies and I take part in their creation, too. In this work I have gained detailed knowledge in this area. I have met many important modifications and practical solutions. These findings I will fully utilize in my profession, which becomes more professionally based, by commercial meetings in mentioned area. Key words: Factoring, bank loan, operational funding, claims

5 Obsah Úvod Charakteristika a typy factoringu Základní charakteristika factoringu Základní typy factoringu Factoring regresní Factoring bezregresní Pro koho je factoring vhodný Právní úprava factoringu v české republice Produkty factoringových společností Tuzemský factoring Exportní factoring Importní factoring Ostatní služby poskytované factoringovými společnostmi Financování závazku podniku Bilanční factoring Charakteristika a typy bankovních úvěrů Provozní bankovní úvěry obecně Zajištění bankovních provozních úvěrů Bankovní úvěry zajišťované pohledávkami Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Postoupení (odkupy) pohledávek Forfaiting Posuzování a řízení pohledávek v obou typech financování Analýza pohledávek Řízení pohledávek Postoupení pohledávek Právní aspekty postoupení pohledávek a dopad na odběratele Zástava pohledávek Právní aspekty zástavy pohledávek Základní rozdělení pohledávek a jejich vhodnost k zástavě Pojištění pohledávek

6 3.5.1 Trvání pojištění Výluka z pojištění Pojistné plnění Porovnání factoringu s bankovním úvěrem Zahájení jednání o financování Stanovení výše limitu Způsob čerpání a splácení Výhody, nevýhody, přínosy pro podnik jednotlivých typů financování Factoring Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Praktická část Factoring Dopad factoringu do účetních výkazů podniku Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Příklady rozhodování podniku při volbě formy provozního financování Factoring Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Závěr Seznam použité literatury Bibliografie Zákony Odborné časopisy Internetové články Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek

7 Úvod Téma diplomové práce jsem si zvolil Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek. Cílem práce je, charakterizovat typy provozního financování podniku, jak ze strany factoringových společností, tak bankovních produktů, porovnat jejich vhodnost a výhody včetně posuzování a řízení pohledávek. V prvních dvou oddílech jsou charakterizovány typy factoringu a typy bankovních úvěrů, jejich funkčnost a postupy při čerpání. V celé práci tyto produkty vztahuji k podniku, kterým označuji právnickou osobu s podvojným účetnictvím, pro kterou jsou posuzované formy financování vhodné a možné poskytnout factoringovými společnostmi i bankami. Zde jsou uvedeny i další možné bankovní produkty, ve kterých má roli pohledávka podniku. V další části jsem se zaměřil na posouzení pohledávek, jejich řízení z pohledu factoringové společnosti a banky při posuzování provozního financování. Zde je posuzováno, jak se daná pohledávka chová v procesu factoringu a jak se může chovat při poskytnutí bankovních úvěrů, jak danou pohledávku posuzuje factoringová společnost a jak banka. Porovnáním factoringu a bankovního úvěru se zabývám dále, pro porovnání se zaměřuji na factoring, revolvingový úvěr a kontokorentní úvěr. Tyto tři produkty jsou dle mého názoru možné ke srovnání, protože nejlépe řeší provozní potřebu financování podniku, převážně pak z pohledu potřeby financování krátkodobých pohledávek, popřípadě zásob. Tyto formy provozního financování jsem neporovnával z hlediska vyčíslení nákladů, odměn, marží, poplatků apod., ale z pohledu vhodnosti pro daný podnik, aby nejlépe odpovídala efektivní potřebě využití daného produktu pro podnik a jeho preference při rozhodování. V praktické části jsem se zaměřil projevem čerpání tří porovnávaných produktů do účetnictví podniku a situací, při kterých se podnik bude rozhodovat o volbě nejvhodnějšího typu provozního financování. K naplnění cíle je využito souboru základních metodologií, které se vzájemně doplňují, zejména se jedná o metody analýzy, syntézy a deskripce a vyhodnocení analyzovaných dat, s cílem pokrýt celou šíři zkoumané problematiky. Rovněž je využito praktických zkušeností, které jsem získal při výkonu mé profese firemního bankéře v bance, kde se setkávám jak s nabídkou spolupráce s factoringovou společností, tak s bankovními úvěry. 7

8 1 Charakteristika a typy factoringu 1.1 Základní charakteristika factoringu Factoring je poměrně stará finanční služba, která ve své tradiční podobě pomáhá při inkasu pohledávek, existuje již od středověku. Pravidla pro práci s obchodními pohledávkami se formují od dob, kdy se začalo prodávat na dluh, v dnešní terminologii od dob, kdy se začal poskytovat odklad zaplacení pohledávky, neboli prodej zboží či služeb na fakturu. Historie moderního factoringu se začala odvíjet před druhou světovou válkou ve Spojených státech a je možno říci, že největšího rozmachu začal dosahovat v 90 letech. 1 Factoring jako finanční službu můžeme přiblížit definicí, že se jedná o flexibilní formu financování podniku, která umožní podnikateli rozvoj jeho podnikání a může pomoci navýšit jeho obrat a zisk. Jedná se o alternativní zdroj provozního financování, které funguje na základě proplácení firemních pohledávek, které vznikají z jejich dodávek zboží a poskytováním služeb svým odběratelům. Pokud hovoříme o službě, tak se jedná o poskytnutí určité doby splatnosti pohledávek, v praxi nazývaná jako obchodní úvěr. V té nejúplnější formě tzv. bezregresního factoringu poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů. Určitou formou lze taktéž říci, že factoring řeší situaci, kdy dochází ke druhotné platební neschopnosti, nebo kdy vydané odběratelské faktury neboli pohledávky mají delší dobu splatnosti než faktury dodavatelské, což jsou v daném podniku závazky. Často je faktoring nazýván alternativou k bankovnímu úvěru. Pojem factoring je znám taky jako alternativní forma financování provozních potřeb podniku. Factoring však zahrnuje řadu dalších služeb, a to nejen jako provozní financování čímž se hlavně odlišuje od klasických způsobů bankovního provozního financování. Mezi tyto další služby patří souhrn služeb zahrnující mimo financování taky správu, inkaso, odkup a případně zajištění krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží nebo služeb. Pohledávky, které jsou standardně předmětem financování, jsou pohledávky se splatností standardně do 90 dní nebo i delší a jedná se o pohledávky hrazené na bankovní účet a nejedná se o pohledávky, které jsou vystaveny pod dokumentárním inkasem nebo 1 Studijní texty, SMĚNEČNÉ FORFAITINGOVÉ A FACTORINGOVÉ OPERACE V PRAXI, nakladatelství SEKURKON, Praha, Druhé upravené vydání únor 1995, ISBN nepřiděleno, s

9 akreditivem. Taková pohledávka, po jejím postoupení na factoringovou společnost je podniku proplacena a to v objemu 60 až 90 % její nominální hodnoty. Doplatek, snížený o smluvní srážky, podnik získá v době, kdy factoringové společnosti zaplatí jeho odběratelé. Úhradou pohledávky a po jejím kompletním vypořádání factoringovou společností je operace ukončena. Pod správou pohledávek se rozumí jejich přesná evidence, kde se sleduje jejich splatnost, počet dnů do i po splatnosti, částečné úhrady, kdy byla pohledávka skutečně plně uhrazena a tyto informace poskytuje podniku, který pohledávky factoringové společnosti postupuje, tato dále provádí inkaso těchto pohledávek a upomínkové řízení, pokud pohledávka nebyla uhrazena ve splatnosti. Toto upomínkové řízení je vždy předem dohodnuto s podnikem, to znamená jeho forma, četnost apod. Factoringová společnost může taky poskytovat vymáhání pohledávek, které převážně souvisí s poskytnutím další služby, kterou je zajištění pohledávky proti platební neschopnosti dlužníka (odběratele podniku). V České republice nemá factoring samostatnou právní úpravu, je založen na postupování pohledávek a řídí se především 524 Občanského zákoníku. V České republice je factoring poskytován factoringovými společnostmi, bankami tato služba poskytována není. 2 Mezi factoringovou společností a podnikem je standardně uzavírána factoringová smlouva, která upravuje podmínky poskytnutí služeb, práv a povinností obou stran. Mezi důležité skutečnosti patří, že o postupování pohledávek je informován odběratel podniku, respektive dlužník a to především formou oznamovacího dopisu před začátkem spolupráce. Po zahájení spolupráce je tak každá pohledávka, respektive faktura označena postupní doložkou, informující dlužníka o postoupení konkrétní pohledávky na factoringovou společnost, ve které je uveden účet factoringové společnosti, na který má být pohledávka uhrazena. Náklady factoringové společnosti se skládají ze dvou základních složek: - Z factoringového poplatku, který v sobě zahrnuje náklady na prověření, správu, administrativní zpracování obchodního případu. Výše tohoto poplatku se odvíjí od daných podmínek factoringových společností, které v něm zohledňují rizika podniku a platební schopnosti odběratelů, celkového objemu postupovaných pohledávek, počtu pohledávek apod. Je vyjádřen v procentech z celkové výše postoupené pohledávky. 2 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s. 40 9

10 - Z úrokové sazby, která je převážně složena ze základní sazby, v CZK se jedná o PRIBOR + marže. Tato úroková sazba je počítána na roční bázi z výše vyplacené zálohy při postoupení pohledávky a skutečného počtu dní do inkasa pohledávky a vyrovnání pohledávky factoringové společnosti s podnikem. 1.2 Základní typy factoringu Mezi základní typy factoringu patří: - Factoring regresní. - Factoring bezregresní Factoring regresní Forma factoringu se zpětným postihem na podnik. V praxi to pak znamená právo factoringové společnosti, nazývané taky cedovat factoringovou společností, neboli vrátit zpět pohledávku na podnik v případě, že pohledávka, která byla postoupena na factoringovou společnost, nebyla k datu splatnosti a ani v průběhu regrese tedy určité lhůty po splatnosti uhrazena. Zpravidla tato regresní lhůta trvá 90 dní, nicméně tato lhůta bývá stanovena factoringovou společností a bývá uvedena ve factoringové smlouvě. V průběhu této regresní lhůty je pohledávka vymáhána factoringovou společností, v rozsahu dohodnutém s podnikem. Ve většině případů toto vymáhání probíhá formou zasílání upomínek, popř. telefonickým upomínáním apod. Jedná se tedy o factoring bez pojištění pohledávek a je poskytován převážně u tuzemských odběratelů podniku, kteří hradí své závazky ve lhůtě splatnosti, pravidelně maximálně ve lhůtě cca do 30 dní po lhůtě splatnosti. Případné ručení za neplnění ze strany odběratele, v důsledku jeho platební neschopnosti nebo jeho nevůle platit, je v plné výši na podniku. V praxi to pak znamená, že factoringová společnost vrací pohledávku zpět podniku, původnímu věřiteli a ten je povinen vrátit factoringové společnosti obdržené zálohy a navíc úroky za používání finančních prostředků, po dobu jejich čerpání. Tím neuhrazená pohledávka přechází zpět do vlastnictví podniku, který je pak před rozhodnutím, jak bude danou pohledávku vymáhat. Dokonce se může stát, že podnik se může stát dlužníkem factoringové společnosti v případě, že má problém z vrácením vyplacené zálohy. 10

11 1.2.2 Factoring bezregresní Forma factoringu bez zpětného postihu na podnik, někdy taky nazýván jako full factoring, neboli factoring v plném rozsahu, který zahrnuje i vymáhání pohledávek včetně převzetí rizika proti platební neschopnosti odběratele. Factoringová společnost může převzít toto riziko v plné výši avšak maximálně do výše stanoveného limitu na daného odběratele podniku, který stanovuje před zahájení spolupráce, nebo s možnou spoluúčastí podniku na riziku. V praxi to pak znamená, že factoringová společnost provádí vymáhání pohledávky bez možnosti její zpětné cese. Toto riziko si factoringové společnosti zpravidla pojišťují u komerčních pojišťoven, kdy případné vymáhání probíhá ve spolupráci s pojišťovnou. U této formy factoringu, je před uzavření factoringové smlouvy s dodavatelem, požádána pojišťovna, se kterou má factoringová společnost uzavřenou pojistnou smlouvu, o stanovení pojistných limitů na jednotlivé odběratele. Zpravidla do výše těchto limitů pak factoringová společnost stanoví factoringový limit na dané odběratele, do kterého pak vyplácí podniku zálohy. Pokud se jedná o limit nedostatečný, může factoringová společnost stanovit limit vyšší, ovšem tím nese část rizika na daného odběratele sama, nebo riziko tohoto navýšení přenese na podnik. Podnik se při této formě zavazuje uhradit náklady dle sazebníku úvěrových pojistitelů za stanovení pojistných limitů k odběratelům. Fungování bezregresního factoringu probíhá stejně jako u factoringu regresního s tím rozdílem, že pokud nedojde k uhrazení pohledávky v době její splatnosti a ani do stanovené lhůty po splatnosti, je tato nahlášena pojišťovně a zároveň factoringová společnost přestává odkupovat další pohledávky za tímto odběratelem a upozorňuje podnik o možném problému jeho odběratele, aby podnik chránil před dalšími dodávkami tomuto odběrateli. Factoringová společnost pak postupuje dle pojistné smlouvy a ve spolupráci s pojišťovnou pohledávku vymáhá. Jakmile pojišťovna vyplatí pojistné plnění, provede factoringová společnost vyúčtování pohledávek s podnikem. Dále v rámci těchto dvou forem rozlišujeme: - Factoring zjevný. Standardní factoring, kdy je odběratel podniku informován o cesi pohledávek na factoringovou společnost, s tím že tyto pak obsahují cesní klausuli 3 s podmínkou platit pohledávky na účet factoringové společnosti. 3 Text cesní klauzule na fakturu: Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., IČ , Benešovská 2538/40, Praha 10. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu /0300 u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury 11

12 - Factoring skrytý. Forma factoringu, kde na fakturách není uvedená cesní klausule a odběratel platí pohledávku přímo na účet dodavatele. Ve factoringové smlouvě je pak nutno vyřešit způsob úhrad těchto pohledávek mezi podnikem a factoringovou společností, která nese veškerá rizika s tímto způsobem spojená. Tato forma se používá ojediněle a jen vůči velmi bonitním odběratelům, kteří převážně nedávají souhlas s postupováním pohledávek vůči nim na factoringové společnosti. 1.3 Pro koho je factoring vhodný Factoring je forma provozního financování pro podnikatelské subjekty, které pravidelně dodávají zboží nebo služby většímu množství jak tuzemských tak zahraničních odběratelů, kterým navíc dodávají opakovaně a je u nich navázána, nebo se rodí dlouhodobější obchodní spolupráce. Je vhodný pro všechny typy podnikatelských subjektů, působící ve výrobní sféře, dále pro podnikatelské subjekty zabývající se sezonními dodávkami zboží a samozřejmě factoringovou spolupráci ocení subjekty, jejichž obchodní činností je rychlá obrátka zboží, tedy velkoobchodní společnosti. Factoringová spolupráce je dále vhodná pro podnikatelské subjekty s krátkou podnikatelskou historií trvající především jeden až dva roky, které mohou mít pro banky krátkou historii a které samozřejmě potřebují pro svůj rozvoj rychle zajistit financování provozní činnosti. Dále je sem možno zařadit i subjekty, které podnikají v rizikovějších oborech, kde se factoringová společnost více zaměřuje a posuzuje kvalitu odběratelů. Můžeme tedy říci, že factoring potřebují ti, kteří řeší při své podnikatelské činnosti nesoulad mezi platebními podmínkami svých dodavatelů a těmi, které vyžadují jeho odběratelé, případně chce prodloužením splatnosti pohledávek získat konkurenční výhodu. Hodně často se setkáváme i s názorem, že faktoringovou spolupráci vyhledávají ti, kteří neuspějí s požadavkem provozního financování u bank. Pokud jsme označili subjekty vhodné pro factoringovou spolupráci, je třeba označit i ty, kteří vhodní nejsou. Mezi tyto patří subjekty, které začínají od nuly a nemají tedy žádné odběratele a tudíž ani žádné pohledávky, které by factoringová společnost mohla převzít k financování. Dále sem můžeme zařadit subjekty, které mají zakázkovou výrobu či dodávají služby pro neopakující se a stálé odběratele a pro subjekty, které mají velmi krátkou splatnost pohledávek, v rozmezí do 14 dní maximálně jednoho měsíce, kdy zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Factoring, a.s. Zdroj textu cesní klauzule je používán společností ČSOB Factoring, a.s. 12

13 factoring pozbývá na účelu z důvodu náročné administrativy. Za nevhodné jsou pokládány i subjekty, které vytváří svou podnikatelskou činnost za velmi malým počtem odběratelů, nebo společnosti s velmi nízkým obchodním obratem, protože factoringové společnosti, jako jedno z několika kriterií požadují min 3-5 stálých odběratelů podnikatelského subjektu, kteří tvoří minimální roční obchodní obrat, v některých případech pohybující se až od úrovně, nebo k němu směřují, asi 20 mil. Kč Právní úprava factoringu v české republice Pokud budeme uvažovat, že factoring je především postupování pohledávek, pak právní úpravu najdeme v občanském zákoníku. V občanském zákoníku je upraveno právo věřitele postoupit svou pohledávku, písemnou formou, bez souhlasu dlužníka, jinému a to s příslušenstvím a všemi právy s ní spojenými. Pro to, aby se dlužník zprostil plnění závazku věřiteli, je postupitel povinen oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky. Občanský zákoník řeší i otázky spojené s plněním, je-li postoupení sjednáno za úplatu, kdy postupitel ručí za dobytnost pohledávky do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu písemně zavázal. V občanském zákoníku je řešena i otázka vymáhání pohledávek. Proto je občanský zákoník vnímán za právní základ factoringu. Vzhledem k tomu, že factoring je vztah mezi dvěma obchodními partnery, bylo by vhodnější hledat odpovídající ustanovení v obchodním zákoníku. Abychom v obchodním zákoníku nalezli odpovídající ustanovení, musíme factoring chápat jako úvěrování podniku, pak obchodní zákoník upravuje smlouvu o úvěru, kdy se věřitel zavazuje, na žádost dlužníka, poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky za úplatu a do určité částky a dlužník se zavazuje tyto vrátit a zaplatit úroky. Factoring však pracuje ještě s další otázkou, která je odlišná od běžného poskytování úvěru a to je vazba na oblast pohledávek. Proto je factoringu, v obchodním zákoníku nejblíže část, která byla do obchodního zákoníku doplněna se vstupem České republiky do EU a jedná se o finanční zajištění v souladu s právem evropských společenství. V této části jsou řešeny právě postupy zástavních práv k pohledávkám, převody vlastnických práv apod. 4 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

14 1.5 Produkty factoringových společností Tuzemský factoring V České republice se jedná o nejrozšířenější produkt factoringových společností. Tento obsahuje komplexní balík finančních služeb obsahující odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě realizace dodávek zboží a služeb mezi tuzemským dodavatelem a tuzemským odběratelem. Po postoupení takové pohledávky na factoringovou společnost tato vyplácí až 90% zálohu dodavateli a je schopna tuto pohledávku financovat až do cca 90 dní po lhůtě splatnosti, vždy záleží na podmínkách dané factoringové společnosti. Tuzemský factoring může fungovat jak v regresní, tak i bezregresní formě. Výplata takto postoupené pohledávky je dodavateli k dispozici zpravidla do 24 hodin od postoupení. Po obdržení inkasa je pohledávka s dodavatelem vyrovnána do 100% její hodnoty se započtením nákladů factoringové společnosti. Druhým způsobem může být doplacena pohledávka do 100% její výše a náklady vyúčtovat samostatným účetním dokladem. Obrázek 1 Princip tuzemského regresního factoringu (bez pojištění pohledávek) 1 3 Dodavatel Factoringová společnost 2 5 Odběratel Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/tuzemsky-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy s factoringovou společností se schváleným limitem objemu postupovaných pohledávek na odběratele. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, pokud se nejedná o skrytý factoring, obsahuje 14

15 cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na factoringovou společnost, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost, převážně se jedná o elektronické podání. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, až do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky. 6. Vyrovnání pohledávky s dodavatelem. Obrázek 2 Princip tuzemského bezregresního factoringu (s pojištěním pohledávek) 1 Dodavatel 3 4 Factoringová společnost Odběratel Pojišťovna Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/tuzemsky-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy s factoringovou společností. Uzavření factoringové smlouvy předchází požadavek factoringové společnosti na pojišťovnu, se kterou má uzavřenou pojistnou smlouvu, o stanovení limitu na jednotlivé odběratele. Teprve po stanovení těchto limitů může být factoringová smlouva podepsána. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, pokud se nejedná o skrytý factoring, obsahuje cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na factoringovou společnost, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, zároveň je pohledávka nahlášena pojišťovně. 15

16 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky. 6. Vyrovnání pohledávky s dodavatelem. 7. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, je nahlášena na pojišťovnu a současně factoringová společnost přestává odkupovat další pohledávky na daného odběratele a zároveň postupuje dle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě Exportní factoring Exportní factoring přímý Exportní factoring přímý funguje na stejné bázi jako tuzemský bezregresní factoring, s tím rozdílem, že pohledávky, které jsou postupovány na factoringové společnosti, jsou pohledávky za zahraničními odběrateli. Tento typ factoringu může být v praxi kombinován s factoringem tuzemským. Tento případ může být podobný forfaitingu, ovšem nemůže se o něj jednat, protože forfaiting se zabývá výhradně odkupem dlouhodobých, v zásadě jednorázových pohledávek. Exportní factoring systémem dvou factoringových společností Tento typ factoringu pracuje s pohledávkami, které vznikají vůči zahraničním odběratelům. Jako protistrana české factoringové společnosti tady stojí importní factoringová společnost v zemi odběratele, na kterého jsou směrovány inkasa pohledávek. V tomto typu factoringu se de facto využívá zajištění rizika factoringovou společností v zemi odběratele. V případě exportního factoringu může být forma jak regresní, tak bezregresní. 5 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

17 Obrázek 3 Princip exportního factoringu využívající systému dvou factoringových společností 1 3 Dodavatel Factoringová společnost v zemi dodavatele Zahraniční odběratel 5 Factoringová společnost v zemi odběratele Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/exportni-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy o exportním factoringu s factoringovou společností. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, obsahuje cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na importní factoringovou společnost, v zemi odběratele, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost v zemi dodavatele, která ji dál postoupí na importní factoringovou společnost v zemi odběratele. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, převážně do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky, na účet importní factoringové společnosti. 6. Importní factoringová společnost převádí prostředky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele. 7. Jakmile dojde k inkasu pohledávky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele, dochází k vyrovnání pohledávky s dodavatelem. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, hradí pohledávku 17

18 do předem stanoveného a smluvně dohodnutého limitu importní factoringová společnost Importní factoring Jedná se o speciální službu pro odběratele, kteří odebírají zboží od zahraničních dodavatelů a požadují odloženou splatnost přijatých faktur. Jedná se o jistou formu odběratelského úvěru na zboží, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího zajištěni, jako jsou bankovní záruky, akreditivy a jiné. S použitím tohoto způsobu financování lze zboží ze zahraničí objednávat standardně, kdy za něj platí na účet factoringové společnosti v zemi odběratele, v našem případě v ČR. Tato zároveň může vystupovat v roli zprostředkovatele a poskytnou tak zajištění factoringové společnosti dodavatele v zahraničí. Tato služba je určena převážně společnostem, které dovážejí zboží ze zahraničí, které pak dále distribuují. V případě, že obě factoringové společnosti jsou zařazeny například v mezinárodní síti factoringových společností FCI (Factors Chain International), pak se tyto jsou schopny spojit a identifikovat tak odběratele, prověřit jeho bonitu a navrhnout tak podmínky spolupráce. V případě importního factoringu může být forma jak regresní, tak bezregresní. Obrázek 4 Princip importního factoringu využívající systému dvou factoringových společností Zahraniční dodavatel Factoringová společnost v zemi dodavatele Tuzemský odběratel Zdroj: KB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: < 1 5 Factoringová společnost v zemi odběratele 6 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

19 Kde znamená: 1. Dohoda tuzemského odběratele a factoringové společnosti v zemi odběratele ohledně žádosti o importní factoring, ta se spojí s factoringovou společností dodavatele a dohodne podrobnosti factoringové spolupráce. Následně dochází k podpisu factoringové smlouvy. 2. Dodávka zboží či služeb na tuzemského odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky zahraničního dodavatele. 3. Tento postupuje pohledávku na factoringovou společnost v zemi dodavatele a ta ji dále postupuje na factoringovou společnost v zemi odběratele s tím, že odběratel bude platit na účet tuzemské factoringové společnosti. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, převážně do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky, na účet tuzemské factoringové společnosti. 6. Tuzemská factoringová společnost převádí prostředky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele. 7. Jakmile dojde k inkasu pohledávky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele, dochází k vyrovnání pohledávky s dodavatelem. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, hradí pohledávku do předem stanoveného a smluvně dohodnutého limitu importní factoringová společnost Ostatní služby poskytované factoringovými společnostmi. V této části zmíníme dva typy spolupráce s factoringovou společností. V prvním se jedná o financování závazku podniku a ve druhém o bilanční factoring, s vědomím, že existují i další produktové možnosti, ale jsou nabízeny jen výjimečně a to jen například jednou z mnoha factoringových společností. Pro naše posouzení tyto dva typy považuji za dostatečné. 7 KB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: < 19

20 1.7.1 Financování závazku podniku Další možnosti spolupráce, které jsou nabízeny některými factoringovými společnostmi, je určitá forma factoringu, která je schopna pomoci podniku, ještě před vznikem pohledávky, to je v situaci, kdy podnik musí pro zvládnutí smluvní zakázky nakoupit zásoby, které potřebuje profinancovat, následně z nich vyrobit dodávku a teprve pak vystavit fakturu, čímž vznikne pohledávka. Mohli bychom tedy říci, že se jedná o určitý způsob profinancování výrobního procesu podniku, tudíž financování závazku podniku. Tato možnost financování, ze strany factoringových společností, je aplikovatelná jak na tuzemské dodávky tak na zahraniční. Protože při této formě financování je větší riziko ve zvládnutí dodavatele danou zakázku úspěšně zvládnout, je využívána pojišťovna s pojištěním splnění závazku dodavatele. Obrázek 5 Princip průběhu financování výrobního procesu faktoringovou společností Dodavatel (věřitel) Pojišťovna Odběratel (klient factoringové společnosti) Factoringová společnost Zdroj: NLB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: <http://nlbfactoring.cz/index.asp?akce=produkty&akce2=nakupni_factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb mezi odběratelem a dodavatelem. 2. Žádost odběratele na profinancování závazku factoringovou společností, factoringová společnost prověřuje schopnost odběratele uhradit závazek. 3. Pojištění splnění závazku odběratele 4. Uzavření smlouvy s factoringovou společností. 20

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 5. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou Equa bank a.s., IČ: 471 16 102 Zpracoval: odbor,

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu

Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu monitor téma měsíce legislativních změn Factoring trochu jiné financování vašeho byznysu Ing. Tomáš Vogl Transfinance a.s. Factoring se dlouhodobě profiluje jako alternativní nástroj provozního financování

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více