Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Finančnictví a ekonomických disciplín Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek Diplomová práce Autor: Bc. Libor Havlík Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha Duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Vacenovicích dne Bc. Libor Havlík

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce, Ing. Janu Krajíčkovi, Ph.D., nejen za cenné připomínky a odborné rady, ale také za vstřícný přístup a věnovaný čas, kterými významně přispěl k vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Jako téma diplomové práce jsem si zvolil Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek. Tato oblast je pro mě důležitá a zajímavá s ohledem na mou profesi firemního bankéře, kde se s provozním financováním podniků setkávám často a spolu se podílím na jejich poskytování. Prací jsem si významně prohloubil znalosti v této oblasti, seznámil se s mnoha důležitými úpravami a řešením praktických situací. Tyto poznatky plně využiji při mé profesi, která se tak stane více odborně založenou, při obchodních jednáních v dané oblasti. Klíčová slova: Factoring, bankovní úvěr, provozní financování, pohledávky Annotation As a topic of my thesis I have chosen the Comparison factoring and bank loan with collateral claims. This area is important for me and also interesting with regard to my career of a firm banker, where I often meet with an operating financing of companies and I take part in their creation, too. In this work I have gained detailed knowledge in this area. I have met many important modifications and practical solutions. These findings I will fully utilize in my profession, which becomes more professionally based, by commercial meetings in mentioned area. Key words: Factoring, bank loan, operational funding, claims

5 Obsah Úvod Charakteristika a typy factoringu Základní charakteristika factoringu Základní typy factoringu Factoring regresní Factoring bezregresní Pro koho je factoring vhodný Právní úprava factoringu v české republice Produkty factoringových společností Tuzemský factoring Exportní factoring Importní factoring Ostatní služby poskytované factoringovými společnostmi Financování závazku podniku Bilanční factoring Charakteristika a typy bankovních úvěrů Provozní bankovní úvěry obecně Zajištění bankovních provozních úvěrů Bankovní úvěry zajišťované pohledávkami Kontokorentní úvěr Revolvingový úvěr Postoupení (odkupy) pohledávek Forfaiting Posuzování a řízení pohledávek v obou typech financování Analýza pohledávek Řízení pohledávek Postoupení pohledávek Právní aspekty postoupení pohledávek a dopad na odběratele Zástava pohledávek Právní aspekty zástavy pohledávek Základní rozdělení pohledávek a jejich vhodnost k zástavě Pojištění pohledávek

6 3.5.1 Trvání pojištění Výluka z pojištění Pojistné plnění Porovnání factoringu s bankovním úvěrem Zahájení jednání o financování Stanovení výše limitu Způsob čerpání a splácení Výhody, nevýhody, přínosy pro podnik jednotlivých typů financování Factoring Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Praktická část Factoring Dopad factoringu do účetních výkazů podniku Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Příklady rozhodování podniku při volbě formy provozního financování Factoring Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Závěr Seznam použité literatury Bibliografie Zákony Odborné časopisy Internetové články Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek

7 Úvod Téma diplomové práce jsem si zvolil Srovnání factoringu a bankovního úvěru se zástavou pohledávek. Cílem práce je, charakterizovat typy provozního financování podniku, jak ze strany factoringových společností, tak bankovních produktů, porovnat jejich vhodnost a výhody včetně posuzování a řízení pohledávek. V prvních dvou oddílech jsou charakterizovány typy factoringu a typy bankovních úvěrů, jejich funkčnost a postupy při čerpání. V celé práci tyto produkty vztahuji k podniku, kterým označuji právnickou osobu s podvojným účetnictvím, pro kterou jsou posuzované formy financování vhodné a možné poskytnout factoringovými společnostmi i bankami. Zde jsou uvedeny i další možné bankovní produkty, ve kterých má roli pohledávka podniku. V další části jsem se zaměřil na posouzení pohledávek, jejich řízení z pohledu factoringové společnosti a banky při posuzování provozního financování. Zde je posuzováno, jak se daná pohledávka chová v procesu factoringu a jak se může chovat při poskytnutí bankovních úvěrů, jak danou pohledávku posuzuje factoringová společnost a jak banka. Porovnáním factoringu a bankovního úvěru se zabývám dále, pro porovnání se zaměřuji na factoring, revolvingový úvěr a kontokorentní úvěr. Tyto tři produkty jsou dle mého názoru možné ke srovnání, protože nejlépe řeší provozní potřebu financování podniku, převážně pak z pohledu potřeby financování krátkodobých pohledávek, popřípadě zásob. Tyto formy provozního financování jsem neporovnával z hlediska vyčíslení nákladů, odměn, marží, poplatků apod., ale z pohledu vhodnosti pro daný podnik, aby nejlépe odpovídala efektivní potřebě využití daného produktu pro podnik a jeho preference při rozhodování. V praktické části jsem se zaměřil projevem čerpání tří porovnávaných produktů do účetnictví podniku a situací, při kterých se podnik bude rozhodovat o volbě nejvhodnějšího typu provozního financování. K naplnění cíle je využito souboru základních metodologií, které se vzájemně doplňují, zejména se jedná o metody analýzy, syntézy a deskripce a vyhodnocení analyzovaných dat, s cílem pokrýt celou šíři zkoumané problematiky. Rovněž je využito praktických zkušeností, které jsem získal při výkonu mé profese firemního bankéře v bance, kde se setkávám jak s nabídkou spolupráce s factoringovou společností, tak s bankovními úvěry. 7

8 1 Charakteristika a typy factoringu 1.1 Základní charakteristika factoringu Factoring je poměrně stará finanční služba, která ve své tradiční podobě pomáhá při inkasu pohledávek, existuje již od středověku. Pravidla pro práci s obchodními pohledávkami se formují od dob, kdy se začalo prodávat na dluh, v dnešní terminologii od dob, kdy se začal poskytovat odklad zaplacení pohledávky, neboli prodej zboží či služeb na fakturu. Historie moderního factoringu se začala odvíjet před druhou světovou válkou ve Spojených státech a je možno říci, že největšího rozmachu začal dosahovat v 90 letech. 1 Factoring jako finanční službu můžeme přiblížit definicí, že se jedná o flexibilní formu financování podniku, která umožní podnikateli rozvoj jeho podnikání a může pomoci navýšit jeho obrat a zisk. Jedná se o alternativní zdroj provozního financování, které funguje na základě proplácení firemních pohledávek, které vznikají z jejich dodávek zboží a poskytováním služeb svým odběratelům. Pokud hovoříme o službě, tak se jedná o poskytnutí určité doby splatnosti pohledávek, v praxi nazývaná jako obchodní úvěr. V té nejúplnější formě tzv. bezregresního factoringu poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů. Určitou formou lze taktéž říci, že factoring řeší situaci, kdy dochází ke druhotné platební neschopnosti, nebo kdy vydané odběratelské faktury neboli pohledávky mají delší dobu splatnosti než faktury dodavatelské, což jsou v daném podniku závazky. Často je faktoring nazýván alternativou k bankovnímu úvěru. Pojem factoring je znám taky jako alternativní forma financování provozních potřeb podniku. Factoring však zahrnuje řadu dalších služeb, a to nejen jako provozní financování čímž se hlavně odlišuje od klasických způsobů bankovního provozního financování. Mezi tyto další služby patří souhrn služeb zahrnující mimo financování taky správu, inkaso, odkup a případně zajištění krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží nebo služeb. Pohledávky, které jsou standardně předmětem financování, jsou pohledávky se splatností standardně do 90 dní nebo i delší a jedná se o pohledávky hrazené na bankovní účet a nejedná se o pohledávky, které jsou vystaveny pod dokumentárním inkasem nebo 1 Studijní texty, SMĚNEČNÉ FORFAITINGOVÉ A FACTORINGOVÉ OPERACE V PRAXI, nakladatelství SEKURKON, Praha, Druhé upravené vydání únor 1995, ISBN nepřiděleno, s

9 akreditivem. Taková pohledávka, po jejím postoupení na factoringovou společnost je podniku proplacena a to v objemu 60 až 90 % její nominální hodnoty. Doplatek, snížený o smluvní srážky, podnik získá v době, kdy factoringové společnosti zaplatí jeho odběratelé. Úhradou pohledávky a po jejím kompletním vypořádání factoringovou společností je operace ukončena. Pod správou pohledávek se rozumí jejich přesná evidence, kde se sleduje jejich splatnost, počet dnů do i po splatnosti, částečné úhrady, kdy byla pohledávka skutečně plně uhrazena a tyto informace poskytuje podniku, který pohledávky factoringové společnosti postupuje, tato dále provádí inkaso těchto pohledávek a upomínkové řízení, pokud pohledávka nebyla uhrazena ve splatnosti. Toto upomínkové řízení je vždy předem dohodnuto s podnikem, to znamená jeho forma, četnost apod. Factoringová společnost může taky poskytovat vymáhání pohledávek, které převážně souvisí s poskytnutím další služby, kterou je zajištění pohledávky proti platební neschopnosti dlužníka (odběratele podniku). V České republice nemá factoring samostatnou právní úpravu, je založen na postupování pohledávek a řídí se především 524 Občanského zákoníku. V České republice je factoring poskytován factoringovými společnostmi, bankami tato služba poskytována není. 2 Mezi factoringovou společností a podnikem je standardně uzavírána factoringová smlouva, která upravuje podmínky poskytnutí služeb, práv a povinností obou stran. Mezi důležité skutečnosti patří, že o postupování pohledávek je informován odběratel podniku, respektive dlužník a to především formou oznamovacího dopisu před začátkem spolupráce. Po zahájení spolupráce je tak každá pohledávka, respektive faktura označena postupní doložkou, informující dlužníka o postoupení konkrétní pohledávky na factoringovou společnost, ve které je uveden účet factoringové společnosti, na který má být pohledávka uhrazena. Náklady factoringové společnosti se skládají ze dvou základních složek: - Z factoringového poplatku, který v sobě zahrnuje náklady na prověření, správu, administrativní zpracování obchodního případu. Výše tohoto poplatku se odvíjí od daných podmínek factoringových společností, které v něm zohledňují rizika podniku a platební schopnosti odběratelů, celkového objemu postupovaných pohledávek, počtu pohledávek apod. Je vyjádřen v procentech z celkové výše postoupené pohledávky. 2 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s. 40 9

10 - Z úrokové sazby, která je převážně složena ze základní sazby, v CZK se jedná o PRIBOR + marže. Tato úroková sazba je počítána na roční bázi z výše vyplacené zálohy při postoupení pohledávky a skutečného počtu dní do inkasa pohledávky a vyrovnání pohledávky factoringové společnosti s podnikem. 1.2 Základní typy factoringu Mezi základní typy factoringu patří: - Factoring regresní. - Factoring bezregresní Factoring regresní Forma factoringu se zpětným postihem na podnik. V praxi to pak znamená právo factoringové společnosti, nazývané taky cedovat factoringovou společností, neboli vrátit zpět pohledávku na podnik v případě, že pohledávka, která byla postoupena na factoringovou společnost, nebyla k datu splatnosti a ani v průběhu regrese tedy určité lhůty po splatnosti uhrazena. Zpravidla tato regresní lhůta trvá 90 dní, nicméně tato lhůta bývá stanovena factoringovou společností a bývá uvedena ve factoringové smlouvě. V průběhu této regresní lhůty je pohledávka vymáhána factoringovou společností, v rozsahu dohodnutém s podnikem. Ve většině případů toto vymáhání probíhá formou zasílání upomínek, popř. telefonickým upomínáním apod. Jedná se tedy o factoring bez pojištění pohledávek a je poskytován převážně u tuzemských odběratelů podniku, kteří hradí své závazky ve lhůtě splatnosti, pravidelně maximálně ve lhůtě cca do 30 dní po lhůtě splatnosti. Případné ručení za neplnění ze strany odběratele, v důsledku jeho platební neschopnosti nebo jeho nevůle platit, je v plné výši na podniku. V praxi to pak znamená, že factoringová společnost vrací pohledávku zpět podniku, původnímu věřiteli a ten je povinen vrátit factoringové společnosti obdržené zálohy a navíc úroky za používání finančních prostředků, po dobu jejich čerpání. Tím neuhrazená pohledávka přechází zpět do vlastnictví podniku, který je pak před rozhodnutím, jak bude danou pohledávku vymáhat. Dokonce se může stát, že podnik se může stát dlužníkem factoringové společnosti v případě, že má problém z vrácením vyplacené zálohy. 10

11 1.2.2 Factoring bezregresní Forma factoringu bez zpětného postihu na podnik, někdy taky nazýván jako full factoring, neboli factoring v plném rozsahu, který zahrnuje i vymáhání pohledávek včetně převzetí rizika proti platební neschopnosti odběratele. Factoringová společnost může převzít toto riziko v plné výši avšak maximálně do výše stanoveného limitu na daného odběratele podniku, který stanovuje před zahájení spolupráce, nebo s možnou spoluúčastí podniku na riziku. V praxi to pak znamená, že factoringová společnost provádí vymáhání pohledávky bez možnosti její zpětné cese. Toto riziko si factoringové společnosti zpravidla pojišťují u komerčních pojišťoven, kdy případné vymáhání probíhá ve spolupráci s pojišťovnou. U této formy factoringu, je před uzavření factoringové smlouvy s dodavatelem, požádána pojišťovna, se kterou má factoringová společnost uzavřenou pojistnou smlouvu, o stanovení pojistných limitů na jednotlivé odběratele. Zpravidla do výše těchto limitů pak factoringová společnost stanoví factoringový limit na dané odběratele, do kterého pak vyplácí podniku zálohy. Pokud se jedná o limit nedostatečný, může factoringová společnost stanovit limit vyšší, ovšem tím nese část rizika na daného odběratele sama, nebo riziko tohoto navýšení přenese na podnik. Podnik se při této formě zavazuje uhradit náklady dle sazebníku úvěrových pojistitelů za stanovení pojistných limitů k odběratelům. Fungování bezregresního factoringu probíhá stejně jako u factoringu regresního s tím rozdílem, že pokud nedojde k uhrazení pohledávky v době její splatnosti a ani do stanovené lhůty po splatnosti, je tato nahlášena pojišťovně a zároveň factoringová společnost přestává odkupovat další pohledávky za tímto odběratelem a upozorňuje podnik o možném problému jeho odběratele, aby podnik chránil před dalšími dodávkami tomuto odběrateli. Factoringová společnost pak postupuje dle pojistné smlouvy a ve spolupráci s pojišťovnou pohledávku vymáhá. Jakmile pojišťovna vyplatí pojistné plnění, provede factoringová společnost vyúčtování pohledávek s podnikem. Dále v rámci těchto dvou forem rozlišujeme: - Factoring zjevný. Standardní factoring, kdy je odběratel podniku informován o cesi pohledávek na factoringovou společnost, s tím že tyto pak obsahují cesní klausuli 3 s podmínkou platit pohledávky na účet factoringové společnosti. 3 Text cesní klauzule na fakturu: Dodavatel neodvolatelně oznamuje tímto odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství vyplývající z této faktury postupuje obchodní společnosti ČSOB Factoring, a.s., IČ , Benešovská 2538/40, Praha 10. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet ČSOB Factoring, a.s., č. účtu /0300 u Československé obchodní banky, a.s. Závazek odběratele vyplývající z této faktury 11

12 - Factoring skrytý. Forma factoringu, kde na fakturách není uvedená cesní klausule a odběratel platí pohledávku přímo na účet dodavatele. Ve factoringové smlouvě je pak nutno vyřešit způsob úhrad těchto pohledávek mezi podnikem a factoringovou společností, která nese veškerá rizika s tímto způsobem spojená. Tato forma se používá ojediněle a jen vůči velmi bonitním odběratelům, kteří převážně nedávají souhlas s postupováním pohledávek vůči nim na factoringové společnosti. 1.3 Pro koho je factoring vhodný Factoring je forma provozního financování pro podnikatelské subjekty, které pravidelně dodávají zboží nebo služby většímu množství jak tuzemských tak zahraničních odběratelů, kterým navíc dodávají opakovaně a je u nich navázána, nebo se rodí dlouhodobější obchodní spolupráce. Je vhodný pro všechny typy podnikatelských subjektů, působící ve výrobní sféře, dále pro podnikatelské subjekty zabývající se sezonními dodávkami zboží a samozřejmě factoringovou spolupráci ocení subjekty, jejichž obchodní činností je rychlá obrátka zboží, tedy velkoobchodní společnosti. Factoringová spolupráce je dále vhodná pro podnikatelské subjekty s krátkou podnikatelskou historií trvající především jeden až dva roky, které mohou mít pro banky krátkou historii a které samozřejmě potřebují pro svůj rozvoj rychle zajistit financování provozní činnosti. Dále je sem možno zařadit i subjekty, které podnikají v rizikovějších oborech, kde se factoringová společnost více zaměřuje a posuzuje kvalitu odběratelů. Můžeme tedy říci, že factoring potřebují ti, kteří řeší při své podnikatelské činnosti nesoulad mezi platebními podmínkami svých dodavatelů a těmi, které vyžadují jeho odběratelé, případně chce prodloužením splatnosti pohledávek získat konkurenční výhodu. Hodně často se setkáváme i s názorem, že faktoringovou spolupráci vyhledávají ti, kteří neuspějí s požadavkem provozního financování u bank. Pokud jsme označili subjekty vhodné pro factoringovou spolupráci, je třeba označit i ty, kteří vhodní nejsou. Mezi tyto patří subjekty, které začínají od nuly a nemají tedy žádné odběratele a tudíž ani žádné pohledávky, které by factoringová společnost mohla převzít k financování. Dále sem můžeme zařadit subjekty, které mají zakázkovou výrobu či dodávají služby pro neopakující se a stálé odběratele a pro subjekty, které mají velmi krátkou splatnost pohledávek, v rozmezí do 14 dní maximálně jednoho měsíce, kdy zaniká pouze jeho splněním společnosti ČSOB Factoring, a.s. Zdroj textu cesní klauzule je používán společností ČSOB Factoring, a.s. 12

13 factoring pozbývá na účelu z důvodu náročné administrativy. Za nevhodné jsou pokládány i subjekty, které vytváří svou podnikatelskou činnost za velmi malým počtem odběratelů, nebo společnosti s velmi nízkým obchodním obratem, protože factoringové společnosti, jako jedno z několika kriterií požadují min 3-5 stálých odběratelů podnikatelského subjektu, kteří tvoří minimální roční obchodní obrat, v některých případech pohybující se až od úrovně, nebo k němu směřují, asi 20 mil. Kč Právní úprava factoringu v české republice Pokud budeme uvažovat, že factoring je především postupování pohledávek, pak právní úpravu najdeme v občanském zákoníku. V občanském zákoníku je upraveno právo věřitele postoupit svou pohledávku, písemnou formou, bez souhlasu dlužníka, jinému a to s příslušenstvím a všemi právy s ní spojenými. Pro to, aby se dlužník zprostil plnění závazku věřiteli, je postupitel povinen oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky. Občanský zákoník řeší i otázky spojené s plněním, je-li postoupení sjednáno za úplatu, kdy postupitel ručí za dobytnost pohledávky do výše přijaté úplaty spolu s úroky, jen když se k tomu písemně zavázal. V občanském zákoníku je řešena i otázka vymáhání pohledávek. Proto je občanský zákoník vnímán za právní základ factoringu. Vzhledem k tomu, že factoring je vztah mezi dvěma obchodními partnery, bylo by vhodnější hledat odpovídající ustanovení v obchodním zákoníku. Abychom v obchodním zákoníku nalezli odpovídající ustanovení, musíme factoring chápat jako úvěrování podniku, pak obchodní zákoník upravuje smlouvu o úvěru, kdy se věřitel zavazuje, na žádost dlužníka, poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky za úplatu a do určité částky a dlužník se zavazuje tyto vrátit a zaplatit úroky. Factoring však pracuje ještě s další otázkou, která je odlišná od běžného poskytování úvěru a to je vazba na oblast pohledávek. Proto je factoringu, v obchodním zákoníku nejblíže část, která byla do obchodního zákoníku doplněna se vstupem České republiky do EU a jedná se o finanční zajištění v souladu s právem evropských společenství. V této části jsou řešeny právě postupy zástavních práv k pohledávkám, převody vlastnických práv apod. 4 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

14 1.5 Produkty factoringových společností Tuzemský factoring V České republice se jedná o nejrozšířenější produkt factoringových společností. Tento obsahuje komplexní balík finančních služeb obsahující odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě realizace dodávek zboží a služeb mezi tuzemským dodavatelem a tuzemským odběratelem. Po postoupení takové pohledávky na factoringovou společnost tato vyplácí až 90% zálohu dodavateli a je schopna tuto pohledávku financovat až do cca 90 dní po lhůtě splatnosti, vždy záleží na podmínkách dané factoringové společnosti. Tuzemský factoring může fungovat jak v regresní, tak i bezregresní formě. Výplata takto postoupené pohledávky je dodavateli k dispozici zpravidla do 24 hodin od postoupení. Po obdržení inkasa je pohledávka s dodavatelem vyrovnána do 100% její hodnoty se započtením nákladů factoringové společnosti. Druhým způsobem může být doplacena pohledávka do 100% její výše a náklady vyúčtovat samostatným účetním dokladem. Obrázek 1 Princip tuzemského regresního factoringu (bez pojištění pohledávek) 1 3 Dodavatel Factoringová společnost 2 5 Odběratel Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/tuzemsky-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy s factoringovou společností se schváleným limitem objemu postupovaných pohledávek na odběratele. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, pokud se nejedná o skrytý factoring, obsahuje 14

15 cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na factoringovou společnost, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost, převážně se jedná o elektronické podání. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, až do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky. 6. Vyrovnání pohledávky s dodavatelem. Obrázek 2 Princip tuzemského bezregresního factoringu (s pojištěním pohledávek) 1 Dodavatel 3 4 Factoringová společnost Odběratel Pojišťovna Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/tuzemsky-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy s factoringovou společností. Uzavření factoringové smlouvy předchází požadavek factoringové společnosti na pojišťovnu, se kterou má uzavřenou pojistnou smlouvu, o stanovení limitu na jednotlivé odběratele. Teprve po stanovení těchto limitů může být factoringová smlouva podepsána. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, pokud se nejedná o skrytý factoring, obsahuje cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na factoringovou společnost, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, zároveň je pohledávka nahlášena pojišťovně. 15

16 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky. 6. Vyrovnání pohledávky s dodavatelem. 7. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, je nahlášena na pojišťovnu a současně factoringová společnost přestává odkupovat další pohledávky na daného odběratele a zároveň postupuje dle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě Exportní factoring Exportní factoring přímý Exportní factoring přímý funguje na stejné bázi jako tuzemský bezregresní factoring, s tím rozdílem, že pohledávky, které jsou postupovány na factoringové společnosti, jsou pohledávky za zahraničními odběrateli. Tento typ factoringu může být v praxi kombinován s factoringem tuzemským. Tento případ může být podobný forfaitingu, ovšem nemůže se o něj jednat, protože forfaiting se zabývá výhradně odkupem dlouhodobých, v zásadě jednorázových pohledávek. Exportní factoring systémem dvou factoringových společností Tento typ factoringu pracuje s pohledávkami, které vznikají vůči zahraničním odběratelům. Jako protistrana české factoringové společnosti tady stojí importní factoringová společnost v zemi odběratele, na kterého jsou směrovány inkasa pohledávek. V tomto typu factoringu se de facto využívá zajištění rizika factoringovou společností v zemi odběratele. V případě exportního factoringu může být forma jak regresní, tak bezregresní. 5 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

17 Obrázek 3 Princip exportního factoringu využívající systému dvou factoringových společností 1 3 Dodavatel Factoringová společnost v zemi dodavatele Zahraniční odběratel 5 Factoringová společnost v zemi odběratele Zdroj: Factoring České spořitelny, a.s., [online]. [cit ], dostupné na: <http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/exportni-factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy o exportním factoringu s factoringovou společností. 2. Dodávka zboží či služeb na odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky dodavatele. Faktura, obsahuje cesní klausuli, která říká odběrateli, že pohledávka je postoupena na importní factoringovou společnost, v zemi odběratele, na které účet bude taky uhrazena. 3. Postoupení pohledávky na factoringovou společnost v zemi dodavatele, která ji dál postoupí na importní factoringovou společnost v zemi odběratele. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, převážně do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky, na účet importní factoringové společnosti. 6. Importní factoringová společnost převádí prostředky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele. 7. Jakmile dojde k inkasu pohledávky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele, dochází k vyrovnání pohledávky s dodavatelem. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, hradí pohledávku 17

18 do předem stanoveného a smluvně dohodnutého limitu importní factoringová společnost Importní factoring Jedná se o speciální službu pro odběratele, kteří odebírají zboží od zahraničních dodavatelů a požadují odloženou splatnost přijatých faktur. Jedná se o jistou formu odběratelského úvěru na zboží, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího zajištěni, jako jsou bankovní záruky, akreditivy a jiné. S použitím tohoto způsobu financování lze zboží ze zahraničí objednávat standardně, kdy za něj platí na účet factoringové společnosti v zemi odběratele, v našem případě v ČR. Tato zároveň může vystupovat v roli zprostředkovatele a poskytnou tak zajištění factoringové společnosti dodavatele v zahraničí. Tato služba je určena převážně společnostem, které dovážejí zboží ze zahraničí, které pak dále distribuují. V případě, že obě factoringové společnosti jsou zařazeny například v mezinárodní síti factoringových společností FCI (Factors Chain International), pak se tyto jsou schopny spojit a identifikovat tak odběratele, prověřit jeho bonitu a navrhnout tak podmínky spolupráce. V případě importního factoringu může být forma jak regresní, tak bezregresní. Obrázek 4 Princip importního factoringu využívající systému dvou factoringových společností Zahraniční dodavatel Factoringová společnost v zemi dodavatele Tuzemský odběratel Zdroj: KB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: < 1 5 Factoringová společnost v zemi odběratele 6 Ing. František Janatka, CSc a kolektiv, Rizika v komerční praxi, Wolters Kluwer ČR, ISBN: , s

19 Kde znamená: 1. Dohoda tuzemského odběratele a factoringové společnosti v zemi odběratele ohledně žádosti o importní factoring, ta se spojí s factoringovou společností dodavatele a dohodne podrobnosti factoringové spolupráce. Následně dochází k podpisu factoringové smlouvy. 2. Dodávka zboží či služeb na tuzemského odběratele, vznik obchodního kontraktu, vystavení faktury = vznik pohledávky zahraničního dodavatele. 3. Tento postupuje pohledávku na factoringovou společnost v zemi dodavatele a ta ji dále postupuje na factoringovou společnost v zemi odběratele s tím, že odběratel bude platit na účet tuzemské factoringové společnosti. 4. Úhrada zálohy dodavateli z postoupené pohledávky, převážně do 90% hodnoty pohledávky. 5. Inkaso pohledávky od odběratele v plné výši pohledávky, na účet tuzemské factoringové společnosti. 6. Tuzemská factoringová společnost převádí prostředky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele. 7. Jakmile dojde k inkasu pohledávky na účet factoringové společnosti v zemi dodavatele, dochází k vyrovnání pohledávky s dodavatelem. V případě, že pohledávka není zinkasována v době splatnosti, ani do stanovené lhůty po splatnosti, hradí pohledávku do předem stanoveného a smluvně dohodnutého limitu importní factoringová společnost Ostatní služby poskytované factoringovými společnostmi. V této části zmíníme dva typy spolupráce s factoringovou společností. V prvním se jedná o financování závazku podniku a ve druhém o bilanční factoring, s vědomím, že existují i další produktové možnosti, ale jsou nabízeny jen výjimečně a to jen například jednou z mnoha factoringových společností. Pro naše posouzení tyto dva typy považuji za dostatečné. 7 KB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: < 19

20 1.7.1 Financování závazku podniku Další možnosti spolupráce, které jsou nabízeny některými factoringovými společnostmi, je určitá forma factoringu, která je schopna pomoci podniku, ještě před vznikem pohledávky, to je v situaci, kdy podnik musí pro zvládnutí smluvní zakázky nakoupit zásoby, které potřebuje profinancovat, následně z nich vyrobit dodávku a teprve pak vystavit fakturu, čímž vznikne pohledávka. Mohli bychom tedy říci, že se jedná o určitý způsob profinancování výrobního procesu podniku, tudíž financování závazku podniku. Tato možnost financování, ze strany factoringových společností, je aplikovatelná jak na tuzemské dodávky tak na zahraniční. Protože při této formě financování je větší riziko ve zvládnutí dodavatele danou zakázku úspěšně zvládnout, je využívána pojišťovna s pojištěním splnění závazku dodavatele. Obrázek 5 Princip průběhu financování výrobního procesu faktoringovou společností Dodavatel (věřitel) Pojišťovna Odběratel (klient factoringové společnosti) Factoringová společnost Zdroj: NLB Factoring, [online]. [cit ], dostupné na: <http://nlbfactoring.cz/index.asp?akce=produkty&akce2=nakupni_factoring> Kde znamená: 1. Uzavření smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb mezi odběratelem a dodavatelem. 2. Žádost odběratele na profinancování závazku factoringovou společností, factoringová společnost prověřuje schopnost odběratele uhradit závazek. 3. Pojištění splnění závazku odběratele 4. Uzavření smlouvy s factoringovou společností. 20

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více