Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 ( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá So*) tel.: , SMS objednávky: Bližší informace na protìjší stranì. Velkoobchod Po Pá tel.: , fax: Velkoobchodní distribuce pro støední, severní, jižní a východní Èechy. eshop a zásilková služba Po Pá tel.: , fax: e-shop: Poradenství upøesòující dotazy na obsah knih. dotazy ohlednì multimedií, her. dotazy na software, a drobný hardware. sem smìøujte dotazy, *) v letních mìsících v So zavøeno, viz náš web Vìšínova Praha 10 pøipomínky a návrhy urèené našim redaktorùm a DTP studiu (napø. vydání nové knihy, nalezení chyby apod.). Brno Prodejna se nachází vedle prodejny HUDY Sport, naproti restauraci Lucerna Veveøí Brno Plzeò Zveme Vás do novì zrekonstruované prodejny. Sady Pìtatøicátníkù Plzeò Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra. Po Pá a So*) tel./fax: (po tel. domluvì lze i déle) Velkoobchodní distribuce pro jižní Moravu a jižní Slovensko. Ostrava Prodejna je na dohled od hospody BANÍK. Po Pá So*) tel.: Èeskobratrská Ostrava Velkoobchodní distribuce pro severní Moravu, severní a východní Slovensko. Po Pá So*) tel./fax: Velkoobchodní distribuce pro západní Èechy. Navštivte nás na veletrzích: Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2007 Brno Brno celostátní setkání elektrotechnikù Elosys 2007 Trenèín Invex 2007 Brno Radiokomunikace Elektrofest PRAHA Elektrotechnika 2007 Ostrava INFOTHERMA 2008 Ostrava Støechy Praha Stavitel 2008 Lysá nad Labem Støechy, pláštì, izolace 2008 Ostrava Industry Expo 2008 Bratislava Amper 2008 Praha Jedním z našich partnerù je Další informace najdete na internetových stránkách

3 JAK SI LZE U NÁS OBJEDNAT... Objednávka pøes internetový obchod Na Internetu najdete naši kompletní nabídku a nejvíce informací o všech titulech. Ceny položek v internetovém obchodì jsou obvykle zvýhodnìny oproti bìžným doporuèeným cenám. U titulù našeho nakladatelství navíc naleznete obsah knihy, ukázku z textu, reakce ètenáøù vèetnì pøípadných aktualizací a doplòkù (doprovodný software apod.).»»» POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA «««Pøi maloobchodní objednávce pøes shop.ben.cz za více než 1000 Kè (do ÈR) nebo 3000 Kè (do SR) Velkoobchodní zák. z ÈR vyšší než 5000 Kè (vè. DPH) Velkoobchodní zák. z SR vyšší než 5000 Kè (bez DPH) + * ( Objednávka em Objednávka pøes Skype viz sekce Kontakty na našem webu Objednávka zaslaná poštou BEN technická literatura s. r. o. Vìšínova 140/ Praha 10 Objednávka zaslaná faxem fax: Objednávka zaslaná SMS zprávou Ve tvaru: jméno, pøíjmení, ulice, èíslo, PSÈ, mìsto, poèet obj. èíslo. Pøíklad: Karel Novak, Solni 5, , Plzen, 1x , 2x SMS zasílejte na èíslo: Na toto èíslo nevolejte, slouží pouze pro pøíjem textových objednávek. È Objednávka telefonicky Objednávejte na telefonních èíslech: , Pro velkoobchodní partnery slouží èísla: , (centrála) nebo poboèky podle regionu (viz mapky) informace, obsah OBSAH Uèebnice elektroniky 8 Uèebnice, teoretické a konstrukèní pøíruèky 9 Mìøicí technika a senzorika 10 Radiotechnika, TV a CB technika, Antény 11 TV technika, NF technika, Akustika 12 Mikrokontroléry ATMEL 13 Mikrokontroléry PIC a ostatní 14 Elektronika a PC 15 Operaèní zesilovaèe, napájecí zdroje 16 Aplikaèní pøíruèky, ostatní elektro literatura 17 Elektrotechnika 18 Poèítaèová literatura Technika (strojírenství, stavitelství, doprava) 22 Ostatní literatura 23 Knihy nakladatelství HEL a dalších n n Tituly dalších nakladatelù najdete na našich www stránkách, které pro vás dennì aktualizujeme. nákup v našich kamenných prodejnách za zvýhodnìné internetové ceny (pøi vytváøení objednávky si vyberte jednu z našich prodejen k vyzvednutí zboží). na jedno kliknutí vidíte kolik kusù máme skladem na dané prodejnì i M NOVINKA O naši poèítaèovou sí se stará CHCETE SLEVU? Jste-li náš stálý zákazník, vyžádejte si na jakékoliv z našich prodejen VÌRNOSTNÍ KARTU. INFORMACE PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY Využite výhodu rozdielnej 6. sadzby DPH v Èeskej republike, objednajte si knihy priamo z nášho e-shopu a ušetríte minimálne 12 % oproti nákupu u slovenského kníhkupca. Tovar na sklade dostanete na dobierku alebo priamo pri platbe vopred väèšinou do 3 dní, maximálne do 1 týždòa. Kompletní správa poèítaèových sítí, outsourcing IT, vzdálená správa serverù, uživatelská podpora " ( telefon BEN technická literatura s. r. o. si vyhrazuje právo na okamžitou zmìnu ceny bez pøedchozího oznámení. Za tiskové chyby neruèíme. Neprošlo jazykovou korekturou.

4

5

6

7

8 Elektronika polovodièové souèástky a základní zapojení Vzorce pro elektroniku Sbírka vzorcù obsahuje nejdùležitìjší vzorce pro nejpoužívanìjší stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahovì se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku. Obsah: Užiteèná poèetní pravidla, Systém orientaèních šipek, Periodická napìtí a proudy, Základní zákony elektrotechniky, Polovodièe a elektronky, Zapojení, Mìøicí technika, Regulaèní technika, Digitální technika, Matematický dodatek, Tabulky. ELEKTRONIKA obvody souèástky dìje 8» BEN str., 314 obrázkù a 26 tabulek, Dietmeier, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Pøestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemùže být tato omezená èást elektroniky zpracována vyèerpávajícím zpùsobem. Nicménì základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvìtleny a dále procvièeny v øadì øešených pøíkladù. Pøedpokládá znalost støedoškolské matematiky. Kniha mùže sloužit jako studijní pomùcka pro posluchaèe prùmyslových i vysokých škol. Nìkteré pasáže mohou být užiteèné i vývojovým pracovníkùm v oblasti elektroniky. 480 str., Láníèek, BEN, obj. èíslo , 499 Kè Elektronika uèebnice Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøení na základní polovodièové souèástky a jejich základní obvodová zapojení. Obsahuje mnoho názorných obrázkù a nespoèet nenároèných øešených pøíkladù. Teoretická èást je omezena na co nejnutnìjší míru. Uèebnice je urèena pro každodenní použití jako studijní materiál pro prohlubování a upevòování vìdomostí, samostatné opakování uèební látky nebo i jako pøehledná pøíruèka. Obsah: Polovodièové diody, Bipolární tranzistory, Tranzistory øízené elektrickým polem, Tyristory, triaky a diaky, Optoelektronické souèástky, Operaèní zesilovaèe, Senzory. 480 str., BEN, obj. èíslo , 499 Kè Uèebnice elektroniky BESTSELLER Tato tøídílná uèebnice je urèena pro studijní a uèební obory se zamìøením na elektrotechniku. Uèebnice je urèena žákùm støedních odborných škol technických a žákùm odborných uèiliš, kde se pøedmìt elektronika vyuèuje a všem ostatním zájemcùm o poznání principù a využití elektroniky. Vhodné pro støední školy a uèilištì neelektrotechnického zamìøení. Uèebnice umožòuje snadnìji pochopit základní pojmy elektroniky, nebo je kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost. Pøíklady výpoètù jsou uvádìny jen výjimeènì, a to v kontrolních otázkách u konce každé kapitoly. Správné odpovìdi jsou uvedeny na konci uèebnice. Kesl, BEN technická literatura Elektronika I uèebnice analogová technika Seznamuje s vlastnostmi elektronických souèástek: rezistoru, kondenzátoru, cívky, diody, tranzistoru, tyristoru a integrovaného obvodu, a dále s jejich aplikací v jednoduchých obvodech, zejména v usmìròovaèích, zesilovaèích a oscilátorech. 144 str., obj. èíslo , 149 Kè Elektronika II uèebnice pøenosová technika Bezprostøednì navazuje na první díl, kde byly vysvìtleny vlastnosti elektronických souèástek od nejjednodušších rezistorù, kondenzátorù až po integrované obvody. Jmenované celky se používají v aplikacích, o kterých pojednává tento díl uèebnice. První èást knihy seznamuje se základy impulzové techniky a s využitím polovodièových souèástek v silnoproudé elektrotechnice. Druhá èást se zabývá principy pøenosu informace (elektroakustika, modulace, demodulace, vznik a šíøení elektromagnetických vln). Tøetí èást se zabývá rozhlasovým a televizním pøenosem. 120 str., obj. èíslo , 149 Kè Elektronika III uèebnice èíslicová technika Vìnuje se v zásadì logickým obvodùm od nejjednodušších základních prvkù až po složité obvody, ze kterých se skládá poèítaè. Vychází z definice informace, jejím pøenosem pomocí signálu, èíslicovým zpracováním signálu s využitím algebry èíslicové logiky a její realizací logickými prvky a obvody. Ve struènosti knížka vysvìtluje zásady minimalizace logických obvodù a dále se vìnuje popisu jednotlivých kombinaèních a sekvenèních obvodù. 112 str., obj. èíslo , 149 Kè Moderní uèebnice elektroniky 1. díl Základy, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka a transformátor Uèební texty pro úroveò prùmyslové školy elektrotechnického zamìøení. Jejích úlohou je seznámit s hlavními zásadami øešení elektrických obvodù a podat pøehled možností jejich využití. První èást vysvìtluje základní elektrické pojmy a vztahy a popisuje dùležité vlastnosti ideálních jednobranù a složených ideálních jednobranù. Druhá èást je zamìøena na vlastnosti reálných rezistorù, kondenzátorù, cívek a transformátorù. 344 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Moderní uèebnice elektroniky 2. díl Polovodièové souèástky, elektronky Druhý díl uèebníce je vìnován popisu a èásteènì též aplikacím hlavních typù polovodièových prvkù jako jsou rùzné typy diod, bipolární a unipolární tranzistory vèetnì mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací souèástky. Popisuje též polovodièové souèástky bez polovodièového pøechodu jako jsou termistory, varistory, Hallova sonda, magnetorezistor, magnetodioda. Dále jsou zmínìny též elektronky jakožto nedílná souèást souèasné moderní a dosud nepøekonané elektroniky nf zesilovaèù. 208 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Moderní uèebnice elektroniky 3. díl Optoelektronika Ve tøetím díle uèebnice jsou uvedeny základní prvky elektrooptických systémù. Je popsán princip generování svìtla, rùzné typy LED diod a laserových diod, vysvìtlen princip pøemìny svìtelného signálu na elektrický pomocí fotodiod, hlavní parametry a zpùsoby použití fotodiod. Dále jsou popsány principy a použití perspektivních typù zobrazovacích jednotek vèetnì principu LCD TFT, plasmových jednotek a displejù vyrábìných na bázi organických LED. 160 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Moderní uèebnice elektroniky 4. díl Pøenosy v lineárních obvodech a úvod do zesilovaèù Ètvrtý díl uèebnice se zabývá pøechodovými jevy v lineárních obvodech, odvozuje kmitoètové charakteristiky hlavních typù RL, RC a RLC obvodù, aplikuje nabyté znalosti do oblasti pasivních filtrù, zesilovaèù a napájecích zdrojù, definuje pojem integrovaný funkèní blok, vysvìtluje pojem ideální operaèní zesilovaè, jeho hlavní vlastnosti a základní aplikace. Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Pátý díl uèebnice je vìnován pøevážnì popisu a aplikacím analogových a analogovì èíslicových obvodù jako integrovaných funkèních blokù. Jsou zde uvedeny vlastnosti reálných operaèních zesilovaèù, popsána konstrukèní uspoøádání operaèních zesilovaèù s napì ovou zpìtnou vazbou, výkonových zesilovaèù vèetnì aplikací v elektroakustických systémech apod., vysvìtlen princip operaèních zesilovaèù s proudovou zpìtnou vazbou. cca 300 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Elektronika sbírka pøíkladù Sbírka obsahuje øešené a neøešené pøíklady s výsledky øešených pøíkladù. Pøíklady jsou vìtšinou poèetnì nenároèné, avšak vyžadují dobrou orientaci v základních principech elektroniky. Vhodná jako pomùcka pro støední prùmyslové školy elektrotechnického smìru. Obsah: Základní metody lineární analýzy elektronických obvodù, RC èlánky, Polovodièové diody, Bipolární tranzistory, Unipolární tranzistory, Výsledky a øešení pøíkladù. 160 str., Kováø, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Elektronika v kostce Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti. Požadavky na pøedchozí znalosti jsou minimální, teorie je vždy jen tolik, aby bylo možno dané téma vysvìtlit. Kniha spíše provokuje k dalšímu studiu oblastí, které ètenáøe zaujmou. Elektrotechnologie 296 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 299 Kè 112 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 119 Kè Uèebnice klade dùraz na výklad fyzikální podstaty vlastností materiálù a základních souvislostí mezi tìmito vlastnostmi a jejich vnitøní strukturou. Zvláštní pozornost je vìnována principùm pøípravy monokrystalù a materiálùm s uspoøádanou strukturou. Jsou zde i základy vakuové techniky a technologie tenkých i tlustých vrstev. Aplikace progresivních technologických procesù je demonstrována na polovodièových souèástkách, mikroelektronických obvodech 4. vydání, 314 str., Šavel, BEN, obj. èíslo , 249 Kè NOVINKA BESTSELLER

9 Teplo a chlazení II Uèebnice elektroniky, teoretické a konstrukèní pøíruèky Øešíme elektronické obvody Kniha je sestavena ze tøí èástí. V prvních dvou se píše o metodách ruèní analýzy a poèítaèové analýzy, tøetí èást je pøílohová. Pro ty, kteøí se chtìjí skuteènì dobøe nauèit analyzovat elektronické obvody, doporuèujeme ètení od zaèátku. To znamená nejprve se uèit øešit jednodušší obvody ruènì, na základì snahy o pochopení jejich fungování, a teprve pak se vìnovat studiu automatizované analýzy na poèítaèi. 520 str., Biolek, BEN, obj. èíslo , 699 Kè Teplo a chlazení Publikace je urèena k jednoduchému návrhu chladièù elektrotechnických souèástek. V úvodní èásti rekapituluje poznatky z oblasti fyziky tepla, podstatné pro øešenou problematiku, v další èásti ukazuje náhradu reálných tepelných obvodù náhradními schématy a jejich øešení pomocí tepelnì-elektronických analogií. Obsahuje rovnìž vysvìtlující pøíklady a grafické závislosti tepelného odporu na rozmìrech vybraných typù chladièù. 32 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 49 Kè Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených praktických pøíkladù a je doplnìna grafy a tabulkami, které umožòují rychlý návrh chladicích obvodù. Kniha je dìlena do tøí èástí a to na obecnou èást, vztahující se k teorii tepla, dále na oblast odvodu tepla z elektronických zaøízení a to jak jednoduchých (pouhé chladièe), tak na celé elektronické soustavy (stojany). V tøetí èásti pak pojednává o zpùsobech mìøení tepla. 112 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Maxwellovy rovnice a jejich názorné odvození Spis je mínìn jako uèební pomùcka pro vysoké školy technického zamìøení. Dostupné publikace dnes pøedkládají tuto látku spíše ve formì sbírky hotových matematických formulí, a tak èitatele uèí memorovat a mechanicky poèítat s nimi. Tato publikace ale odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a uèí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadøovat. 112 str., Szántó, BEN, obj. èíslo , 169 Kè Kmitoètové filtry Kniha poslouží jako univerzální nástroj pro orientaci v problematice kmitoètových filtrù. V první èásti se kniha vìnuje pøenosovým vlastnostem a øešení aproximaèní úlohy pro všechny typy kmitoètových filtrù (lze aplikovat i pro èíslicové filtry). Ve druhé èásti, týkající se návrhu konkrétních filtrù, je zamìøena pozornost na filtry realizovatelné z diskrétních prvkù. Oproti tomu se kniha nevìnuje problematice návrhu filtrù pro integrované, elektromechanické a jiné nároèné technologie. 536 str., Hájek, Sedláèek, BEN, obj. èíslo , 699 Kè Solid State relé Tato publikace se snaží kromì teoretického popisu možností a vlastností elektronických relé uvést i na nìkolika pøíkladech souèástek, prodávaných na èeském trhu jejich konstrukci, schémata a odmìøené vlastnosti, dùležité pro použití tìchto souèástek v navrhovaných a vyvíjených konstrukcích. Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled optotriakù a Solid State relé. Bezpeènost elektrických zaøízení PLC a automatizace 2 Cílem knihy je poskytnout základní informace potøebné k návrhu, sestavení a oživení mobilního robotu schopného rùzných èinností poèínaje sledováním èáry a konèe autonomním chováním. V kapitolách knihy jsou postupnì probrány následující subsystémy mobilních robotù: podvozková èást, pohonný, senzorický, komunikaèní, øídicí systém a øízení. Dùraz je kladen na senzorický a øídicí subsystém a vlastní øízení. 256 str., Novák, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Publikace obsahuje obecné požadavky na bezpeènost elektrických zaøízení, fyzikální požadavky a požadavky na mechanickou bezpeènost, na elektrickou a tepelnou odolnost, odolnost proti teplu a hoøení a na chemická nebezpeèí. Zároveò popisuje zkušební postupy a uvádí limity, kterým zaøízení musí vyhovìt. Pozornost je vìnována také požadavkùm na znaèení na spotøebièi, návod k použití a instalaci. Je urèena pøedevším návrháøùm, konstruktérùm, vývojovým pracovníkùm a výrobcùm elektrických zaøízení obecnì, ale také dovozcùm elektrických zaøízení nebo prodejcùm tohoto zboží. 112 str., Vlèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami? Mobilní roboty pohony senzory øízení BESTSELLER Druhý díl je vìnován pøedevším programování sekvenèních logických úloh. Vysvìtluje podstatu a potøebnost sekvenèních logických funkcí a jsou uvedeny programy typických úloh z praxe, øešené intuitivními postupy s využitím pamì ových funkcí, èítaèù, èasovaèù a jiných funkèních blokù. Podrobnì a na pøíkladech z praxe jsou vysvìtleny systematické postupy programování, založené na principech koneèných automatù, Petriho sítí a na efektivním využití tabulek a datových struktur v programu PLC. 208 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 199 Kè NOVINKA Kniha je urèena široké technické veøejnosti, zaèínajícím i pokroèilým konstruktérùm nf zesilovaèù, hudebníkùm, kteøí chtìjí nìco vìdìt o možnostech a konstrukci elektronkových zesilovaèù i dalším zájemcùm o téma, které nepatøí v naší literatuøe k nejfrekventovanìjším. Kromì exkurze do historie popisuje principy elektronek a nízkofrekvenèních elektronkových zesilovaèù, pøináší konstrukci výkonového zesilovaèe a v pøíloze rovnìž pøehled parametrù dnes nejèastìji používaných elektronek. Obsahuje rovnìž odkazy na další možné zdroje informací. 152 str., Vlach, Vlachová, BEN, obj. èíslo , 199 Kè PLC a automatizace Kniha je koncipována jako støedoškolská uèebnice a souhrnnì pojednává o programovatelných automatech (PLC) v kontextu soudobé automatizaèní techniky a je úvodním kurzem jejich programování. Je urèena pøedevším studentùm a uèitelùm SŠ, VŠ a OU. Jako úvodní text mùže posloužit i vysokoškolským studentùm, zaèínajícím projektantùm a programátorùm PLC a úèastníkùm rekvalifikaèních kurzù. 200 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Výkonové tranzistory MOSFET Tato kniha si klade za cíl pøesvìdèit uživatele výkonových spínaèù všeho druhu (tj. diody, tyristory, triaky ) o mnoha výhodách nových moderních výkonových souèástek øízených polem a pøedat zkušenosti, které autoøi shromáždili. Z obsahu: Etapy vývoje vertikálních výkonových tranzistorù MOS; Integrovaná inverzní dioda 192 str., Stengl, Tihanyi, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Elektronické konstrukce pro zaèáteèníky Kniha poskytuje urèitý prùøez celou problematikou elektroniky a ten, kdo podle ní pár zapojení postaví, snad získá základní pøedstavy. Zjistí, že s trochou základních znalostí není problém zhotovit vcelku atraktivní zaøízení. Mnohé èásti zapojení se zafixují do pamìti a pøi samostatné práci si potom každý zvykne øešit zapojení po svém. Shodných výsledkù ve funkci zaøízení lze vždy dosáhnout mnoha zpùsoby. Cenìny jsou ty jednoduché a elegantní, které mají zároveò dobrou reprodukovatelnost. 144 str., Ladman, BEN, obj. èíslo , 149 Kè 224 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Elektrotechnická mìøení Uèební text byl koncipován tak, aby student získal pøehled o základních analogových mìøicích pøístrojích a metodách mìøení základních aktivních i pasívních elektrických velièin. Student by mìl být schopen po prostudování uèebnice samostatnì zvolit vhodnou metodu mìøení a mìøicí prostøedky pro danou mìøicí úlohu, provést praktické mìøení a vypracovat protokol o provedeném mìøení. Je to jediná uèebnice na téma mìøení v elektrotechnice, která v poslední dobì vyšla. 256 str., BEN, obj. èíslo , 199 Kè BESTSELLER BEN 2007 «9

10 Mìøicí technika a senzorika Detekce a mìøení rùzných druhù záøení Technická diagnostika Kniha je psána formou uceleného sborníku, ve kterém jednotlivé kapitoly a pøílohy se vztahují k oblastem majícím více nebo ménì vztah k problematice záøení. V knížce jsou vìdomì opomíjeny takové oblasti záøení, které jsou buï podrobnì popsány v øadì jiných publikací (na pøíklad oblast radiových vln), nebo naopak pøesahují svojí specifiènosti zamìøení této knihy. Kniha je urèena široké technické veøejnosti, které má umožnit rychlé seznámení s problematikou záøení, se kterým se bìžnì v praktickém životì setkává. 192 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Cílem knihy je podat celkový pøehled diagnostických metod pro stanovení technického stavu zkoumaného objektu. V souèasné dobì již nestaèí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a vybrat optimální typy senzorù a mìøicích pøístrojù. Proto je nutné namìøené údaje digitalizovat a dál analyzovat prostøednictvím pokroèilých, v knize uvedených, metod analýzy namìøených diagnostických velièin a matematických metod rozpoznávání. Kniha je urèena široké technické veøejnosti i jako uèební pomùcka pro studenty technických smìrù støedních a vysokých škol. 408 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 599 Kè Mìøení prùtoku a výšky hladiny NOVINKA Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm, inženýrùm útvarù obchodnì-technických služeb a technickým pracovníkùm výroby. Navíc lze oèekávat, že v publikaci uvedené poznatky poslouží také pøi øešení nestandardních úkolù z oblasti mìøení prùtoku a výšky, pøinejmenším alespoò jako inspiraèní materiál. Je vhodná také jako uèební pomùcka pro studenty støedních odborných škol a pøípadnì i pro studenty vysokých škol technických. Elektronické hledaèe První svazek edice o elektronických hledaèích má ètenáøi pøiblížit zpùsoby hledání, objasnit používané pojmy, definovat hledaè jako elektronický pøístroj, urèit jeho všeobecné vlastnosti, vysvìtlit funkci na pøehledných blokových schématech, navrhnout rozdìlení elektronických hledaèù a pokusit se urèit, co lze vše považovat za elektronické hledaèe. 112 str., Hájek, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Vyhledávací technika pro profesionály Knížka se zabývá nejen pøístroji, jejich principy a funkcí, nýbrž i profesionální technikou vyhledávání. Autorem je zkušený nìmecký odborník, který již pøed lety vydal podobnou knihu. Lze øíci, že tato útlá pøíruèka je nabita informacemi, doplnìnými spoustou nákresù, schémat a fotografií z u nás dosud opomíjeného oboru vyhledávání kovových objektù. Pøijdou si na své jak profesionálové (pro které je knížka urèena), tak i amatérští hledaèi a všichni, které zajímá technika objevování. 136 str., Schüler, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Detektory kovù prakticky aneb zapni a hledej Knihu napsal dlouholetý praktik, který sám jednak s hledaèi pracuje a který je i osobnì prodává. Proto je kniha plná užiteèných tipù a praktických informací. Úvodem se dozvíte nìco z historie detektorù kovù a také získáte pár nezávislých informací o firmách, které je vyrábìjí. Hlavní náplò knihy tvoøí vlastnì podrobný popis jednotlivých funkcí detektorù a pøíklady jejich použití v praxi. Druhé vydání bylo rozšíøeno nejen o technické novinky, které po prvním vydání knihy ovlivnily trh s detektory. 2. vydání, 176 str., Moltaš, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Hledaèe kovù teorie, návrh, stavba, použití Kniha pøináší návody na stavbu ètyø detektorù lišících se jak oblastí použití, tak nároèností stavby a náklady. Je to jednoduchý hledaè vedení, následuje balanèní detektor, další je již ponìkud složitìjší VLF hledaè a poslední impulzní hledaè kovù se již zcela vyrovná profesionálním zaøízením pro ty nejnároènìjší aplikace. Kniha obsahuje schémata, mechanické plánky dílù, rozložení souèástek, pokyny pro seøizování, podrobné návody na stavbu speciálních souèástí (cívek, vysoce výkonných detektorù) a další navazující informace a schémata. 176 str., Rolf, HEL, obj. èíslo , 158 Kè Bioelektronika v amatérské praxi Kniha je zamìøena na velmi zajímavé téma dnešní doby. Hlavním hrdinou je lidské tìlo, pro nìž je v knize popsáno nespoèet rùzných simulátorù, detektorù a mìøicích pøípravkù. Je pokusem tematicky zmapovat oblast bioelektroniky a shromáždit jednoduchá zapojení pro vlastní pokusy. Jedná se tedy o kompilaci rùzných zapojení pøedevším z èasopisu Amatérské Radio, Internetu a materiálù èeského prùkopníka oboru ing. Vìnceslava Patrovského. BESTSELLER 448 str., Ïaïo, BEN, obj. èíslo , 499 Kè 224 str., Valeèko, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Mìøení teploty senzory a mìøicí obvody 10» BEN 2007 Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle tìchto principù jsou pak senzory rozdìleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové a polovodièové, termoelektrické, dilataèní, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typù senzorù jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, mìøicí obvody. Pøíloha obsahuje podrobné tabulky kovových a termoelektrických senzorù a emisivit materiálù. Uvedeny jsou také statické a dynamické vlastnosti senzorù teploty. Souèástí knihy je také Poukázka na nákup platinového senzoru Pt100 nebo Pt1000 (typ CRZ-2005) se slevou 80 %. 240 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Zajímavá zapojení Autor této publikace se celá léta vìnoval shromažïování zapojení, nìkterá z nich využil ve své praxi. Kniha je výbìrem z èlánkù uveøejnìných po roce 1990 v èeských èasopisech. 2. díl: Generátory, pøístrojové zesilovaèe, testery a mìøicí pøístroje (152 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 249 Kè) 3. díl: Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe, filtry,... (176 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 249 Kè) Detektory pro bezdotykové mìøení teplot Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm detektorù, jejich parametrùm a nestabilitám. Závìr je vìnován metodám bezdotykového mìøení teploty. Pro snadnìjší pochopení je text doplnìn velkým množstvím tabulek a grafù. Použitý matematický aparát odpovídá rozsahu pøednášeném na technických vysokých školách. Kniha je urèena studentùm, technikùm a inženýrùm pracujícím v oblasti mìøicí a øídicí techniky. 160 str., Lysenko, BEN, obj. èíslo , 199 Kè

11 Radiotechnika, TV a CB technika, antény Moderní radiotechnika Radioamatérský provoz a pøedpisy Volnì navazuje knihu Moderní radioelektronika. Publikace podává nejen solidní teoretické základy oboru, ale naznaèuje i zpùsoby využití teoretických poznatkù v praxi. Ve svém prvním oddílu shrnuje teoretické základy radioelektroniky, pøedevším základy teorie signálù a systémù. Druhý oddíl publikace se zabývá analýzou a syntézou radiotechnických obvodù a subsystémù. Jejich návrh je založen dùslednì na poèítaèové metodì CAD. Tøetí oddíl knihy je zamìøen na konkrétní typy rádiových komunikaèních systémù. Kniha je urèena studentùm vysokých a støedních škol. Pouèení v ní však naleznou i odborníci z výzkumu a praxe a kromì nìkolika teoretických partií bude svou úrovní dostupná i radioamatérùm. 768 str., Dobeš, Žalud, BEN, obj. èíslo , 999 Kè Od CB k radioamatérùm Pøíruèka je urèena uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provozu na radioamatérských pásmech a zaèínajícím amatérùm vysílaèùm. Kniha byla mìla být pro zaèínajícího amatéra prùvodcem dostateèným ve všech bìžných situacích, se kterými se pøi provozu na pásmu setká. Mezi èeskými a slovenskými povolovacími podmínkami prakticky není žádný rozdíl a kniha je proto urèena též slovenským ètenáøùm. 192 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma Vše, co je v této publikaci popsáno, bylo prakticky zhotoveno a vyzkoušeno pøi radioamatérských soutìžích. Je zde popsáno, jak je možné zhotovit jednoduchá, ale funkèní zaøízení ve skromných podmínkách za pøedpokladu alespoò základních znalostí a øemeslné zruènosti. Nechává ale i prostor pro použití špièkových souèástek, které jsou na souèasné svìtové úrovni. V jednotlivých statích jsou rozvedeny základní myšlenky pro návrh jednodušších i složitìjších konstrukcí, pak jejich mechanické i elektrické provedení. 224 str., Šír, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde. Mimo zaèáteèníkù však zde i adepti na tøídu B najdou leccos zajímavého, hlavnì v kapitolách o fone provozu a mohou se snadno nauèit pracovat se zahranièními stanicemi, i když nové koncesní podmínky práci fonickým provozem umožòují i zaèáteèníkùm. Také nová vyhláška o provozních podmínkách radioamatérské služby nepøímo ovlivnila napsání této knihy, nebo je nezbytné dostat je do podvìdomí radioamatérù. 148 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 159 Kè Antény prakticky Èeský pøeklad polského bestselleru Poradnik antenowy. V knize jsou obsaženy praktické konstrukce antén, které jsou mezi radioamatéry nejoblíbenìjší. Stavba je dokumentována parametry a principem pùsobení antén. A dále na problematiku navazuje doporuèení týkající se materiálù a dílù používaných ke stavbì, montáži a uzemnìní. Vše s konkrétními rozmìrovými výkresy a fotografiemi vše prakticky, tak jak to známý polský odborník na antény postavil a zmìøil. 240 str., Matuszczyk, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Antény encyklopedická pøíruèka Rozšíøené 3. vydání vèetnì CD Kniha poslouží jako základní zdroj informací pro odborníky specializované v oboru antén i pro širší technickou veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù, kteøí zde najdou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV. Tím se dílo blíží spíše odborné pøíruèce. Obsah doprovodného CD: výbìr z modrých konstruèních AR, unikátní programy pro výpoèet antén, animace, které jsou výsledkem práce se simulátory elektromagnetického pole zde speciálnì pro anténní techniku, další programy a firemní katalogy. 384 str. + CD, Procházka, BEN, obj. èíslo , 499 Kè BESTSELLER Televizní technika 4 Kniha D vychází jako 4. publikace po knihách B, C a A. Obsahem jsou tøi oblasti televizního pøenosového øetìzce, a proto je kniha rozdìlena na tøi èásti (4a, 4b a 4c nebo jinak øeèeno D1, D2 a D3). Kniha je urèena servisním technikùm z oboru reprodukce obrazu projekèními a velkoplošnými zaøízeními i technikùm obsluhujícím televizní studiová a vysílací zaøízení, jakož i všem zájemcùm a studujícím obor sdìlovací techniky. KOMPLET všech tøí dílù: obj. èíslo , 799 Kè 4A Projekèní a velkoplošné zobrazování V první èásti se probírají fyzikální základy optiky, následuje popis televizorù se zadní projekcí a to s obrazovkami i s kapalnými krystaly. Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøímou projekci vpøed, a to s 1 i se 3 objektivy. Na nì navazuje digitální zrcátková projekce, jakož i projekce laserovým paprskem a zaøízení se zesilovaèem svìtla. Výklad je vìnován i velkoplošnému zobrazení pomocí plasmové obrazovky a mozaikových projekèních stìn. Uvádí se i starší projekèní systém Eidophor. 288 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 399 Kè 4B Studiové zpracování televizního signálu Druhá èást seznamuje se zpracováním obrazového signálu v televizním studiu, s digitálními formami pøenosu a s kompresí obrazových signálù. Pokraèuje popisem kamer vèetnì snímání z filmu, dále pak režijním zpracováním vysílaných poøadù, popisem problematiky synchronizace a formátù magnetického záznamu. V èlánku o studiových mìøicích metodách se uvádí význam vysílání mìøicích øádkù. 208 str., Kuba, Vít, BEN, obj. èíslo , 299 Kè 4C Zaøízení pro pøenos televizního signálu Tøetí èást pojednává o pøenosu televizního signálu mezi studiem a místem pøíjmu. Týká se to smìrových spojù, a to pozemních i družicových, pevných i pohyblivých. Dále pojednává o zemských vysilaèích analogového i digitálního signálu (DVB-T) i o konstrukci družicových transpondérù vèetnì typù vysílacích elektronek. V dalších èláncích se popisují vysílací antény a jejich napájeèe, jakož i televizní pøevadìèe a opakovaèe. 176 str., Gregora, Vít, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Televizní technika 3 pøenosové barevné soustavy Kniha pojednává o pøenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC, uvádí struèné základy teorie vzorkování a spekter èíslicového televizního signálu. Velká èást knihy je vìnována budoucí televizní soustavì s komprimovaným èíslicovým signálem MPEG 2 ve zdrojovém kódování i moderním zpùsobem kanálového kódování QAM, QPSK, OFDM s ochranami FEC. Doplòkem je výklad normy teletextu WST a základy družicového vysílání. Ušetøíte 500 Kè!!! CB pro mazáky 1 Kniha volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB. Najdete zde kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì jiného návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu. Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna. Nakonec se mùžete seznámit se stanovami asociace klubù CB. Nebojte se CB 50 % sleva 720 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 500 Kè 128 str., Meca a kol., BEN, obj. èíslo , 129 Kè První opravdu èeská pøíruèka pro naše síbíèkáøe. Autoøi se snaží srozumitelnou formou, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na vše, co jste o CB potøebovali vìdìt, ale nebylo se koho zeptat. Poradí vám pøi nákupu, instalaci i pøi provozu CB stanièek. Najdete zde mnoho cenných informací pro zaèáteèníky i pokroèilé. 112 str., Meca, Vlach, BEN, obj. èíslo , 99 Kè BEN 2007 «11

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky 1998... 3 Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5

Více

( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So 9 00 12 00 tel

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì

XIV. Štáb 3SAT natáèel v Brnì. Vaòkovka se promìní v nákupní centrum. Reprezentaèní ples VUT v Brnì. Evropská zastavení v Londýnì XIV 4 Štáb 3SAT natáèel v Brnì 2004 Reprezentaèní ples VUT v Brnì Vaòkovka se promìní v nákupní centrum Evropská zastavení v Londýnì Obsah 3... TECHNIKA V MNOŽNÉM ÈÍSLE 4... VÍROVÁ TURBÍNA JE PØÍSLIBEM

Více

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky.

Pochoutky nejen pro kanceláøské myšky. ( p r o d u k t y) Kanceláøské balíky, a zejména textové procesory a tabulkové kalkulátory, patøí k nejvíce užívaným programùm na osobních poèítaèích. Podíváme se, jaké alternativy má èeský uživatel pracující

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK DOMOV MLÁDE E VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265, http://www.vsps-su.cz Øeditel školy: Ing. Petr Vepøek Pracovník pro informace:

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více