Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 ( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá So*) tel.: , SMS objednávky: Bližší informace na protìjší stranì. Velkoobchod Po Pá tel.: , fax: Velkoobchodní distribuce pro støední, severní, jižní a východní Èechy. eshop a zásilková služba Po Pá tel.: , fax: e-shop: Poradenství upøesòující dotazy na obsah knih. dotazy ohlednì multimedií, her. dotazy na software, a drobný hardware. sem smìøujte dotazy, *) v letních mìsících v So zavøeno, viz náš web Vìšínova Praha 10 pøipomínky a návrhy urèené našim redaktorùm a DTP studiu (napø. vydání nové knihy, nalezení chyby apod.). Brno Prodejna se nachází vedle prodejny HUDY Sport, naproti restauraci Lucerna Veveøí Brno Plzeò Zveme Vás do novì zrekonstruované prodejny. Sady Pìtatøicátníkù Plzeò Brno Prodejna je u první stanice tramvaje smìrem od centra. Po Pá a So*) tel./fax: (po tel. domluvì lze i déle) Velkoobchodní distribuce pro jižní Moravu a jižní Slovensko. Ostrava Prodejna je na dohled od hospody BANÍK. Po Pá So*) tel.: Èeskobratrská Ostrava Velkoobchodní distribuce pro severní Moravu, severní a východní Slovensko. Po Pá So*) tel./fax: Velkoobchodní distribuce pro západní Èechy. Navštivte nás na veletrzích: Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2007 Brno Brno celostátní setkání elektrotechnikù Elosys 2007 Trenèín Invex 2007 Brno Radiokomunikace Elektrofest PRAHA Elektrotechnika 2007 Ostrava INFOTHERMA 2008 Ostrava Støechy Praha Stavitel 2008 Lysá nad Labem Støechy, pláštì, izolace 2008 Ostrava Industry Expo 2008 Bratislava Amper 2008 Praha Jedním z našich partnerù je Další informace najdete na internetových stránkách

3 JAK SI LZE U NÁS OBJEDNAT... Objednávka pøes internetový obchod Na Internetu najdete naši kompletní nabídku a nejvíce informací o všech titulech. Ceny položek v internetovém obchodì jsou obvykle zvýhodnìny oproti bìžným doporuèeným cenám. U titulù našeho nakladatelství navíc naleznete obsah knihy, ukázku z textu, reakce ètenáøù vèetnì pøípadných aktualizací a doplòkù (doprovodný software apod.).»»» POŠTOVNÉ A BALNÉ ZDARMA «««Pøi maloobchodní objednávce pøes shop.ben.cz za více než 1000 Kè (do ÈR) nebo 3000 Kè (do SR) Velkoobchodní zák. z ÈR vyšší než 5000 Kè (vè. DPH) Velkoobchodní zák. z SR vyšší než 5000 Kè (bez DPH) + * ( Objednávka em Objednávka pøes Skype viz sekce Kontakty na našem webu Objednávka zaslaná poštou BEN technická literatura s. r. o. Vìšínova 140/ Praha 10 Objednávka zaslaná faxem fax: Objednávka zaslaná SMS zprávou Ve tvaru: jméno, pøíjmení, ulice, èíslo, PSÈ, mìsto, poèet obj. èíslo. Pøíklad: Karel Novak, Solni 5, , Plzen, 1x , 2x SMS zasílejte na èíslo: Na toto èíslo nevolejte, slouží pouze pro pøíjem textových objednávek. È Objednávka telefonicky Objednávejte na telefonních èíslech: , Pro velkoobchodní partnery slouží èísla: , (centrála) nebo poboèky podle regionu (viz mapky) informace, obsah OBSAH Uèebnice elektroniky 8 Uèebnice, teoretické a konstrukèní pøíruèky 9 Mìøicí technika a senzorika 10 Radiotechnika, TV a CB technika, Antény 11 TV technika, NF technika, Akustika 12 Mikrokontroléry ATMEL 13 Mikrokontroléry PIC a ostatní 14 Elektronika a PC 15 Operaèní zesilovaèe, napájecí zdroje 16 Aplikaèní pøíruèky, ostatní elektro literatura 17 Elektrotechnika 18 Poèítaèová literatura Technika (strojírenství, stavitelství, doprava) 22 Ostatní literatura 23 Knihy nakladatelství HEL a dalších n n Tituly dalších nakladatelù najdete na našich www stránkách, které pro vás dennì aktualizujeme. nákup v našich kamenných prodejnách za zvýhodnìné internetové ceny (pøi vytváøení objednávky si vyberte jednu z našich prodejen k vyzvednutí zboží). na jedno kliknutí vidíte kolik kusù máme skladem na dané prodejnì i M NOVINKA O naši poèítaèovou sí se stará CHCETE SLEVU? Jste-li náš stálý zákazník, vyžádejte si na jakékoliv z našich prodejen VÌRNOSTNÍ KARTU. INFORMACE PRO SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY Využite výhodu rozdielnej 6. sadzby DPH v Èeskej republike, objednajte si knihy priamo z nášho e-shopu a ušetríte minimálne 12 % oproti nákupu u slovenského kníhkupca. Tovar na sklade dostanete na dobierku alebo priamo pri platbe vopred väèšinou do 3 dní, maximálne do 1 týždòa. Kompletní správa poèítaèových sítí, outsourcing IT, vzdálená správa serverù, uživatelská podpora " ( telefon BEN technická literatura s. r. o. si vyhrazuje právo na okamžitou zmìnu ceny bez pøedchozího oznámení. Za tiskové chyby neruèíme. Neprošlo jazykovou korekturou.

4

5

6

7

8 Elektronika polovodièové souèástky a základní zapojení Vzorce pro elektroniku Sbírka vzorcù obsahuje nejdùležitìjší vzorce pro nejpoužívanìjší stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahovì se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku. Obsah: Užiteèná poèetní pravidla, Systém orientaèních šipek, Periodická napìtí a proudy, Základní zákony elektrotechniky, Polovodièe a elektronky, Zapojení, Mìøicí technika, Regulaèní technika, Digitální technika, Matematický dodatek, Tabulky. ELEKTRONIKA obvody souèástky dìje 8» BEN str., 314 obrázkù a 26 tabulek, Dietmeier, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Pøestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemùže být tato omezená èást elektroniky zpracována vyèerpávajícím zpùsobem. Nicménì základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvìtleny a dále procvièeny v øadì øešených pøíkladù. Pøedpokládá znalost støedoškolské matematiky. Kniha mùže sloužit jako studijní pomùcka pro posluchaèe prùmyslových i vysokých škol. Nìkteré pasáže mohou být užiteèné i vývojovým pracovníkùm v oblasti elektroniky. 480 str., Láníèek, BEN, obj. èíslo , 499 Kè Elektronika uèebnice Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøení na základní polovodièové souèástky a jejich základní obvodová zapojení. Obsahuje mnoho názorných obrázkù a nespoèet nenároèných øešených pøíkladù. Teoretická èást je omezena na co nejnutnìjší míru. Uèebnice je urèena pro každodenní použití jako studijní materiál pro prohlubování a upevòování vìdomostí, samostatné opakování uèební látky nebo i jako pøehledná pøíruèka. Obsah: Polovodièové diody, Bipolární tranzistory, Tranzistory øízené elektrickým polem, Tyristory, triaky a diaky, Optoelektronické souèástky, Operaèní zesilovaèe, Senzory. 480 str., BEN, obj. èíslo , 499 Kè Uèebnice elektroniky BESTSELLER Tato tøídílná uèebnice je urèena pro studijní a uèební obory se zamìøením na elektrotechniku. Uèebnice je urèena žákùm støedních odborných škol technických a žákùm odborných uèiliš, kde se pøedmìt elektronika vyuèuje a všem ostatním zájemcùm o poznání principù a využití elektroniky. Vhodné pro støední školy a uèilištì neelektrotechnického zamìøení. Uèebnice umožòuje snadnìji pochopit základní pojmy elektroniky, nebo je kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost. Pøíklady výpoètù jsou uvádìny jen výjimeènì, a to v kontrolních otázkách u konce každé kapitoly. Správné odpovìdi jsou uvedeny na konci uèebnice. Kesl, BEN technická literatura Elektronika I uèebnice analogová technika Seznamuje s vlastnostmi elektronických souèástek: rezistoru, kondenzátoru, cívky, diody, tranzistoru, tyristoru a integrovaného obvodu, a dále s jejich aplikací v jednoduchých obvodech, zejména v usmìròovaèích, zesilovaèích a oscilátorech. 144 str., obj. èíslo , 149 Kè Elektronika II uèebnice pøenosová technika Bezprostøednì navazuje na první díl, kde byly vysvìtleny vlastnosti elektronických souèástek od nejjednodušších rezistorù, kondenzátorù až po integrované obvody. Jmenované celky se používají v aplikacích, o kterých pojednává tento díl uèebnice. První èást knihy seznamuje se základy impulzové techniky a s využitím polovodièových souèástek v silnoproudé elektrotechnice. Druhá èást se zabývá principy pøenosu informace (elektroakustika, modulace, demodulace, vznik a šíøení elektromagnetických vln). Tøetí èást se zabývá rozhlasovým a televizním pøenosem. 120 str., obj. èíslo , 149 Kè Elektronika III uèebnice èíslicová technika Vìnuje se v zásadì logickým obvodùm od nejjednodušších základních prvkù až po složité obvody, ze kterých se skládá poèítaè. Vychází z definice informace, jejím pøenosem pomocí signálu, èíslicovým zpracováním signálu s využitím algebry èíslicové logiky a její realizací logickými prvky a obvody. Ve struènosti knížka vysvìtluje zásady minimalizace logických obvodù a dále se vìnuje popisu jednotlivých kombinaèních a sekvenèních obvodù. 112 str., obj. èíslo , 149 Kè Moderní uèebnice elektroniky 1. díl Základy, ideální a reálné prvky: rezistor, kondenzátor, cívka a transformátor Uèební texty pro úroveò prùmyslové školy elektrotechnického zamìøení. Jejích úlohou je seznámit s hlavními zásadami øešení elektrických obvodù a podat pøehled možností jejich využití. První èást vysvìtluje základní elektrické pojmy a vztahy a popisuje dùležité vlastnosti ideálních jednobranù a složených ideálních jednobranù. Druhá èást je zamìøena na vlastnosti reálných rezistorù, kondenzátorù, cívek a transformátorù. 344 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Moderní uèebnice elektroniky 2. díl Polovodièové souèástky, elektronky Druhý díl uèebníce je vìnován popisu a èásteènì též aplikacím hlavních typù polovodièových prvkù jako jsou rùzné typy diod, bipolární a unipolární tranzistory vèetnì mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací souèástky. Popisuje též polovodièové souèástky bez polovodièového pøechodu jako jsou termistory, varistory, Hallova sonda, magnetorezistor, magnetodioda. Dále jsou zmínìny též elektronky jakožto nedílná souèást souèasné moderní a dosud nepøekonané elektroniky nf zesilovaèù. 208 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Moderní uèebnice elektroniky 3. díl Optoelektronika Ve tøetím díle uèebnice jsou uvedeny základní prvky elektrooptických systémù. Je popsán princip generování svìtla, rùzné typy LED diod a laserových diod, vysvìtlen princip pøemìny svìtelného signálu na elektrický pomocí fotodiod, hlavní parametry a zpùsoby použití fotodiod. Dále jsou popsány principy a použití perspektivních typù zobrazovacích jednotek vèetnì principu LCD TFT, plasmových jednotek a displejù vyrábìných na bázi organických LED. 160 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Moderní uèebnice elektroniky 4. díl Pøenosy v lineárních obvodech a úvod do zesilovaèù Ètvrtý díl uèebnice se zabývá pøechodovými jevy v lineárních obvodech, odvozuje kmitoètové charakteristiky hlavních typù RL, RC a RLC obvodù, aplikuje nabyté znalosti do oblasti pasivních filtrù, zesilovaèù a napájecích zdrojù, definuje pojem integrovaný funkèní blok, vysvìtluje pojem ideální operaèní zesilovaè, jeho hlavní vlastnosti a základní aplikace. Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Pátý díl uèebnice je vìnován pøevážnì popisu a aplikacím analogových a analogovì èíslicových obvodù jako integrovaných funkèních blokù. Jsou zde uvedeny vlastnosti reálných operaèních zesilovaèù, popsána konstrukèní uspoøádání operaèních zesilovaèù s napì ovou zpìtnou vazbou, výkonových zesilovaèù vèetnì aplikací v elektroakustických systémech apod., vysvìtlen princip operaèních zesilovaèù s proudovou zpìtnou vazbou. cca 300 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Elektronika sbírka pøíkladù Sbírka obsahuje øešené a neøešené pøíklady s výsledky øešených pøíkladù. Pøíklady jsou vìtšinou poèetnì nenároèné, avšak vyžadují dobrou orientaci v základních principech elektroniky. Vhodná jako pomùcka pro støední prùmyslové školy elektrotechnického smìru. Obsah: Základní metody lineární analýzy elektronických obvodù, RC èlánky, Polovodièové diody, Bipolární tranzistory, Unipolární tranzistory, Výsledky a øešení pøíkladù. 160 str., Kováø, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Elektronika v kostce Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti. Požadavky na pøedchozí znalosti jsou minimální, teorie je vždy jen tolik, aby bylo možno dané téma vysvìtlit. Kniha spíše provokuje k dalšímu studiu oblastí, které ètenáøe zaujmou. Elektrotechnologie 296 str., Doleèek, BEN, obj. èíslo , 299 Kè 112 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 119 Kè Uèebnice klade dùraz na výklad fyzikální podstaty vlastností materiálù a základních souvislostí mezi tìmito vlastnostmi a jejich vnitøní strukturou. Zvláštní pozornost je vìnována principùm pøípravy monokrystalù a materiálùm s uspoøádanou strukturou. Jsou zde i základy vakuové techniky a technologie tenkých i tlustých vrstev. Aplikace progresivních technologických procesù je demonstrována na polovodièových souèástkách, mikroelektronických obvodech 4. vydání, 314 str., Šavel, BEN, obj. èíslo , 249 Kè NOVINKA BESTSELLER

9 Teplo a chlazení II Uèebnice elektroniky, teoretické a konstrukèní pøíruèky Øešíme elektronické obvody Kniha je sestavena ze tøí èástí. V prvních dvou se píše o metodách ruèní analýzy a poèítaèové analýzy, tøetí èást je pøílohová. Pro ty, kteøí se chtìjí skuteènì dobøe nauèit analyzovat elektronické obvody, doporuèujeme ètení od zaèátku. To znamená nejprve se uèit øešit jednodušší obvody ruènì, na základì snahy o pochopení jejich fungování, a teprve pak se vìnovat studiu automatizované analýzy na poèítaèi. 520 str., Biolek, BEN, obj. èíslo , 699 Kè Teplo a chlazení Publikace je urèena k jednoduchému návrhu chladièù elektrotechnických souèástek. V úvodní èásti rekapituluje poznatky z oblasti fyziky tepla, podstatné pro øešenou problematiku, v další èásti ukazuje náhradu reálných tepelných obvodù náhradními schématy a jejich øešení pomocí tepelnì-elektronických analogií. Obsahuje rovnìž vysvìtlující pøíklady a grafické závislosti tepelného odporu na rozmìrech vybraných typù chladièù. 32 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 49 Kè Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených praktických pøíkladù a je doplnìna grafy a tabulkami, které umožòují rychlý návrh chladicích obvodù. Kniha je dìlena do tøí èástí a to na obecnou èást, vztahující se k teorii tepla, dále na oblast odvodu tepla z elektronických zaøízení a to jak jednoduchých (pouhé chladièe), tak na celé elektronické soustavy (stojany). V tøetí èásti pak pojednává o zpùsobech mìøení tepla. 112 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Maxwellovy rovnice a jejich názorné odvození Spis je mínìn jako uèební pomùcka pro vysoké školy technického zamìøení. Dostupné publikace dnes pøedkládají tuto látku spíše ve formì sbírky hotových matematických formulí, a tak èitatele uèí memorovat a mechanicky poèítat s nimi. Tato publikace ale odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a uèí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadøovat. 112 str., Szántó, BEN, obj. èíslo , 169 Kè Kmitoètové filtry Kniha poslouží jako univerzální nástroj pro orientaci v problematice kmitoètových filtrù. V první èásti se kniha vìnuje pøenosovým vlastnostem a øešení aproximaèní úlohy pro všechny typy kmitoètových filtrù (lze aplikovat i pro èíslicové filtry). Ve druhé èásti, týkající se návrhu konkrétních filtrù, je zamìøena pozornost na filtry realizovatelné z diskrétních prvkù. Oproti tomu se kniha nevìnuje problematice návrhu filtrù pro integrované, elektromechanické a jiné nároèné technologie. 536 str., Hájek, Sedláèek, BEN, obj. èíslo , 699 Kè Solid State relé Tato publikace se snaží kromì teoretického popisu možností a vlastností elektronických relé uvést i na nìkolika pøíkladech souèástek, prodávaných na èeském trhu jejich konstrukci, schémata a odmìøené vlastnosti, dùležité pro použití tìchto souèástek v navrhovaných a vyvíjených konstrukcích. Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled optotriakù a Solid State relé. Bezpeènost elektrických zaøízení PLC a automatizace 2 Cílem knihy je poskytnout základní informace potøebné k návrhu, sestavení a oživení mobilního robotu schopného rùzných èinností poèínaje sledováním èáry a konèe autonomním chováním. V kapitolách knihy jsou postupnì probrány následující subsystémy mobilních robotù: podvozková èást, pohonný, senzorický, komunikaèní, øídicí systém a øízení. Dùraz je kladen na senzorický a øídicí subsystém a vlastní øízení. 256 str., Novák, BEN, obj. èíslo , 399 Kè Publikace obsahuje obecné požadavky na bezpeènost elektrických zaøízení, fyzikální požadavky a požadavky na mechanickou bezpeènost, na elektrickou a tepelnou odolnost, odolnost proti teplu a hoøení a na chemická nebezpeèí. Zároveò popisuje zkušební postupy a uvádí limity, kterým zaøízení musí vyhovìt. Pozornost je vìnována také požadavkùm na znaèení na spotøebièi, návod k použití a instalaci. Je urèena pøedevším návrháøùm, konstruktérùm, vývojovým pracovníkùm a výrobcùm elektrických zaøízení obecnì, ale také dovozcùm elektrických zaøízení nebo prodejcùm tohoto zboží. 112 str., Vlèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami? Mobilní roboty pohony senzory øízení BESTSELLER Druhý díl je vìnován pøedevším programování sekvenèních logických úloh. Vysvìtluje podstatu a potøebnost sekvenèních logických funkcí a jsou uvedeny programy typických úloh z praxe, øešené intuitivními postupy s využitím pamì ových funkcí, èítaèù, èasovaèù a jiných funkèních blokù. Podrobnì a na pøíkladech z praxe jsou vysvìtleny systematické postupy programování, založené na principech koneèných automatù, Petriho sítí a na efektivním využití tabulek a datových struktur v programu PLC. 208 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 199 Kè NOVINKA Kniha je urèena široké technické veøejnosti, zaèínajícím i pokroèilým konstruktérùm nf zesilovaèù, hudebníkùm, kteøí chtìjí nìco vìdìt o možnostech a konstrukci elektronkových zesilovaèù i dalším zájemcùm o téma, které nepatøí v naší literatuøe k nejfrekventovanìjším. Kromì exkurze do historie popisuje principy elektronek a nízkofrekvenèních elektronkových zesilovaèù, pøináší konstrukci výkonového zesilovaèe a v pøíloze rovnìž pøehled parametrù dnes nejèastìji používaných elektronek. Obsahuje rovnìž odkazy na další možné zdroje informací. 152 str., Vlach, Vlachová, BEN, obj. èíslo , 199 Kè PLC a automatizace Kniha je koncipována jako støedoškolská uèebnice a souhrnnì pojednává o programovatelných automatech (PLC) v kontextu soudobé automatizaèní techniky a je úvodním kurzem jejich programování. Je urèena pøedevším studentùm a uèitelùm SŠ, VŠ a OU. Jako úvodní text mùže posloužit i vysokoškolským studentùm, zaèínajícím projektantùm a programátorùm PLC a úèastníkùm rekvalifikaèních kurzù. 200 str., Krejèiøík, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Výkonové tranzistory MOSFET Tato kniha si klade za cíl pøesvìdèit uživatele výkonových spínaèù všeho druhu (tj. diody, tyristory, triaky ) o mnoha výhodách nových moderních výkonových souèástek øízených polem a pøedat zkušenosti, které autoøi shromáždili. Z obsahu: Etapy vývoje vertikálních výkonových tranzistorù MOS; Integrovaná inverzní dioda 192 str., Stengl, Tihanyi, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Elektronické konstrukce pro zaèáteèníky Kniha poskytuje urèitý prùøez celou problematikou elektroniky a ten, kdo podle ní pár zapojení postaví, snad získá základní pøedstavy. Zjistí, že s trochou základních znalostí není problém zhotovit vcelku atraktivní zaøízení. Mnohé èásti zapojení se zafixují do pamìti a pøi samostatné práci si potom každý zvykne øešit zapojení po svém. Shodných výsledkù ve funkci zaøízení lze vždy dosáhnout mnoha zpùsoby. Cenìny jsou ty jednoduché a elegantní, které mají zároveò dobrou reprodukovatelnost. 144 str., Ladman, BEN, obj. èíslo , 149 Kè 224 str., Šmejkal, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Elektrotechnická mìøení Uèební text byl koncipován tak, aby student získal pøehled o základních analogových mìøicích pøístrojích a metodách mìøení základních aktivních i pasívních elektrických velièin. Student by mìl být schopen po prostudování uèebnice samostatnì zvolit vhodnou metodu mìøení a mìøicí prostøedky pro danou mìøicí úlohu, provést praktické mìøení a vypracovat protokol o provedeném mìøení. Je to jediná uèebnice na téma mìøení v elektrotechnice, která v poslední dobì vyšla. 256 str., BEN, obj. èíslo , 199 Kè BESTSELLER BEN 2007 «9

10 Mìøicí technika a senzorika Detekce a mìøení rùzných druhù záøení Technická diagnostika Kniha je psána formou uceleného sborníku, ve kterém jednotlivé kapitoly a pøílohy se vztahují k oblastem majícím více nebo ménì vztah k problematice záøení. V knížce jsou vìdomì opomíjeny takové oblasti záøení, které jsou buï podrobnì popsány v øadì jiných publikací (na pøíklad oblast radiových vln), nebo naopak pøesahují svojí specifiènosti zamìøení této knihy. Kniha je urèena široké technické veøejnosti, které má umožnit rychlé seznámení s problematikou záøení, se kterým se bìžnì v praktickém životì setkává. 192 str., Fukátko, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Cílem knihy je podat celkový pøehled diagnostických metod pro stanovení technického stavu zkoumaného objektu. V souèasné dobì již nestaèí zvolit vhodnou diagnostickou metodu a vybrat optimální typy senzorù a mìøicích pøístrojù. Proto je nutné namìøené údaje digitalizovat a dál analyzovat prostøednictvím pokroèilých, v knize uvedených, metod analýzy namìøených diagnostických velièin a matematických metod rozpoznávání. Kniha je urèena široké technické veøejnosti i jako uèební pomùcka pro studenty technických smìrù støedních a vysokých škol. 408 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 599 Kè Mìøení prùtoku a výšky hladiny NOVINKA Publikace je urèena pro širokou technickou veøejnost zabývající se mìøením prùtoku, mùže posloužit konstruktérùm strojù a projektantùm, inženýrùm útvarù obchodnì-technických služeb a technickým pracovníkùm výroby. Navíc lze oèekávat, že v publikaci uvedené poznatky poslouží také pøi øešení nestandardních úkolù z oblasti mìøení prùtoku a výšky, pøinejmenším alespoò jako inspiraèní materiál. Je vhodná také jako uèební pomùcka pro studenty støedních odborných škol a pøípadnì i pro studenty vysokých škol technických. Elektronické hledaèe První svazek edice o elektronických hledaèích má ètenáøi pøiblížit zpùsoby hledání, objasnit používané pojmy, definovat hledaè jako elektronický pøístroj, urèit jeho všeobecné vlastnosti, vysvìtlit funkci na pøehledných blokových schématech, navrhnout rozdìlení elektronických hledaèù a pokusit se urèit, co lze vše považovat za elektronické hledaèe. 112 str., Hájek, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Vyhledávací technika pro profesionály Knížka se zabývá nejen pøístroji, jejich principy a funkcí, nýbrž i profesionální technikou vyhledávání. Autorem je zkušený nìmecký odborník, který již pøed lety vydal podobnou knihu. Lze øíci, že tato útlá pøíruèka je nabita informacemi, doplnìnými spoustou nákresù, schémat a fotografií z u nás dosud opomíjeného oboru vyhledávání kovových objektù. Pøijdou si na své jak profesionálové (pro které je knížka urèena), tak i amatérští hledaèi a všichni, které zajímá technika objevování. 136 str., Schüler, BEN, obj. èíslo , 149 Kè Detektory kovù prakticky aneb zapni a hledej Knihu napsal dlouholetý praktik, který sám jednak s hledaèi pracuje a který je i osobnì prodává. Proto je kniha plná užiteèných tipù a praktických informací. Úvodem se dozvíte nìco z historie detektorù kovù a také získáte pár nezávislých informací o firmách, které je vyrábìjí. Hlavní náplò knihy tvoøí vlastnì podrobný popis jednotlivých funkcí detektorù a pøíklady jejich použití v praxi. Druhé vydání bylo rozšíøeno nejen o technické novinky, které po prvním vydání knihy ovlivnily trh s detektory. 2. vydání, 176 str., Moltaš, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Hledaèe kovù teorie, návrh, stavba, použití Kniha pøináší návody na stavbu ètyø detektorù lišících se jak oblastí použití, tak nároèností stavby a náklady. Je to jednoduchý hledaè vedení, následuje balanèní detektor, další je již ponìkud složitìjší VLF hledaè a poslední impulzní hledaè kovù se již zcela vyrovná profesionálním zaøízením pro ty nejnároènìjší aplikace. Kniha obsahuje schémata, mechanické plánky dílù, rozložení souèástek, pokyny pro seøizování, podrobné návody na stavbu speciálních souèástí (cívek, vysoce výkonných detektorù) a další navazující informace a schémata. 176 str., Rolf, HEL, obj. èíslo , 158 Kè Bioelektronika v amatérské praxi Kniha je zamìøena na velmi zajímavé téma dnešní doby. Hlavním hrdinou je lidské tìlo, pro nìž je v knize popsáno nespoèet rùzných simulátorù, detektorù a mìøicích pøípravkù. Je pokusem tematicky zmapovat oblast bioelektroniky a shromáždit jednoduchá zapojení pro vlastní pokusy. Jedná se tedy o kompilaci rùzných zapojení pøedevším z èasopisu Amatérské Radio, Internetu a materiálù èeského prùkopníka oboru ing. Vìnceslava Patrovského. BESTSELLER 448 str., Ïaïo, BEN, obj. èíslo , 499 Kè 224 str., Valeèko, BEN, obj. èíslo , 249 Kè Mìøení teploty senzory a mìøicí obvody 10» BEN 2007 Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle tìchto principù jsou pak senzory rozdìleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové a polovodièové, termoelektrické, dilataèní, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typù senzorù jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, mìøicí obvody. Pøíloha obsahuje podrobné tabulky kovových a termoelektrických senzorù a emisivit materiálù. Uvedeny jsou také statické a dynamické vlastnosti senzorù teploty. Souèástí knihy je také Poukázka na nákup platinového senzoru Pt100 nebo Pt1000 (typ CRZ-2005) se slevou 80 %. 240 str., Kreidl, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Zajímavá zapojení Autor této publikace se celá léta vìnoval shromažïování zapojení, nìkterá z nich využil ve své praxi. Kniha je výbìrem z èlánkù uveøejnìných po roce 1990 v èeských èasopisech. 2. díl: Generátory, pøístrojové zesilovaèe, testery a mìøicí pøístroje (152 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 249 Kè) 3. díl: Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe, filtry,... (176 str., Humlhans, BEN, obj. èíslo , 249 Kè) Detektory pro bezdotykové mìøení teplot Kniha pojednává o detektorech, principech jejich èinnosti a aplikacích pøi bezdotykovém mìøení teplot. Více je vìnováno kvantovým typùm detektorù, jejich parametrùm a nestabilitám. Závìr je vìnován metodám bezdotykového mìøení teploty. Pro snadnìjší pochopení je text doplnìn velkým množstvím tabulek a grafù. Použitý matematický aparát odpovídá rozsahu pøednášeném na technických vysokých školách. Kniha je urèena studentùm, technikùm a inženýrùm pracujícím v oblasti mìøicí a øídicí techniky. 160 str., Lysenko, BEN, obj. èíslo , 199 Kè

11 Radiotechnika, TV a CB technika, antény Moderní radiotechnika Radioamatérský provoz a pøedpisy Volnì navazuje knihu Moderní radioelektronika. Publikace podává nejen solidní teoretické základy oboru, ale naznaèuje i zpùsoby využití teoretických poznatkù v praxi. Ve svém prvním oddílu shrnuje teoretické základy radioelektroniky, pøedevším základy teorie signálù a systémù. Druhý oddíl publikace se zabývá analýzou a syntézou radiotechnických obvodù a subsystémù. Jejich návrh je založen dùslednì na poèítaèové metodì CAD. Tøetí oddíl knihy je zamìøen na konkrétní typy rádiových komunikaèních systémù. Kniha je urèena studentùm vysokých a støedních škol. Pouèení v ní však naleznou i odborníci z výzkumu a praxe a kromì nìkolika teoretických partií bude svou úrovní dostupná i radioamatérùm. 768 str., Dobeš, Žalud, BEN, obj. èíslo , 999 Kè Od CB k radioamatérùm Pøíruèka je urèena uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provozu na radioamatérských pásmech a zaèínajícím amatérùm vysílaèùm. Kniha byla mìla být pro zaèínajícího amatéra prùvodcem dostateèným ve všech bìžných situacích, se kterými se pøi provozu na pásmu setká. Mezi èeskými a slovenskými povolovacími podmínkami prakticky není žádný rozdíl a kniha je proto urèena též slovenským ètenáøùm. 192 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 199 Kè Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma Vše, co je v této publikaci popsáno, bylo prakticky zhotoveno a vyzkoušeno pøi radioamatérských soutìžích. Je zde popsáno, jak je možné zhotovit jednoduchá, ale funkèní zaøízení ve skromných podmínkách za pøedpokladu alespoò základních znalostí a øemeslné zruènosti. Nechává ale i prostor pro použití špièkových souèástek, které jsou na souèasné svìtové úrovni. V jednotlivých statích jsou rozvedeny základní myšlenky pro návrh jednodušších i složitìjších konstrukcí, pak jejich mechanické i elektrické provedení. 224 str., Šír, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde. Mimo zaèáteèníkù však zde i adepti na tøídu B najdou leccos zajímavého, hlavnì v kapitolách o fone provozu a mohou se snadno nauèit pracovat se zahranièními stanicemi, i když nové koncesní podmínky práci fonickým provozem umožòují i zaèáteèníkùm. Také nová vyhláška o provozních podmínkách radioamatérské služby nepøímo ovlivnila napsání této knihy, nebo je nezbytné dostat je do podvìdomí radioamatérù. 148 str., Peèek, BEN, obj. èíslo , 159 Kè Antény prakticky Èeský pøeklad polského bestselleru Poradnik antenowy. V knize jsou obsaženy praktické konstrukce antén, které jsou mezi radioamatéry nejoblíbenìjší. Stavba je dokumentována parametry a principem pùsobení antén. A dále na problematiku navazuje doporuèení týkající se materiálù a dílù používaných ke stavbì, montáži a uzemnìní. Vše s konkrétními rozmìrovými výkresy a fotografiemi vše prakticky, tak jak to známý polský odborník na antény postavil a zmìøil. 240 str., Matuszczyk, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Antény encyklopedická pøíruèka Rozšíøené 3. vydání vèetnì CD Kniha poslouží jako základní zdroj informací pro odborníky specializované v oboru antén i pro širší technickou veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù, kteøí zde najdou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV. Tím se dílo blíží spíše odborné pøíruèce. Obsah doprovodného CD: výbìr z modrých konstruèních AR, unikátní programy pro výpoèet antén, animace, které jsou výsledkem práce se simulátory elektromagnetického pole zde speciálnì pro anténní techniku, další programy a firemní katalogy. 384 str. + CD, Procházka, BEN, obj. èíslo , 499 Kè BESTSELLER Televizní technika 4 Kniha D vychází jako 4. publikace po knihách B, C a A. Obsahem jsou tøi oblasti televizního pøenosového øetìzce, a proto je kniha rozdìlena na tøi èásti (4a, 4b a 4c nebo jinak øeèeno D1, D2 a D3). Kniha je urèena servisním technikùm z oboru reprodukce obrazu projekèními a velkoplošnými zaøízeními i technikùm obsluhujícím televizní studiová a vysílací zaøízení, jakož i všem zájemcùm a studujícím obor sdìlovací techniky. KOMPLET všech tøí dílù: obj. èíslo , 799 Kè 4A Projekèní a velkoplošné zobrazování V první èásti se probírají fyzikální základy optiky, následuje popis televizorù se zadní projekcí a to s obrazovkami i s kapalnými krystaly. Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøímou projekci vpøed, a to s 1 i se 3 objektivy. Na nì navazuje digitální zrcátková projekce, jakož i projekce laserovým paprskem a zaøízení se zesilovaèem svìtla. Výklad je vìnován i velkoplošnému zobrazení pomocí plasmové obrazovky a mozaikových projekèních stìn. Uvádí se i starší projekèní systém Eidophor. 288 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 399 Kè 4B Studiové zpracování televizního signálu Druhá èást seznamuje se zpracováním obrazového signálu v televizním studiu, s digitálními formami pøenosu a s kompresí obrazových signálù. Pokraèuje popisem kamer vèetnì snímání z filmu, dále pak režijním zpracováním vysílaných poøadù, popisem problematiky synchronizace a formátù magnetického záznamu. V èlánku o studiových mìøicích metodách se uvádí význam vysílání mìøicích øádkù. 208 str., Kuba, Vít, BEN, obj. èíslo , 299 Kè 4C Zaøízení pro pøenos televizního signálu Tøetí èást pojednává o pøenosu televizního signálu mezi studiem a místem pøíjmu. Týká se to smìrových spojù, a to pozemních i družicových, pevných i pohyblivých. Dále pojednává o zemských vysilaèích analogového i digitálního signálu (DVB-T) i o konstrukci družicových transpondérù vèetnì typù vysílacích elektronek. V dalších èláncích se popisují vysílací antény a jejich napájeèe, jakož i televizní pøevadìèe a opakovaèe. 176 str., Gregora, Vít, BEN, obj. èíslo , 299 Kè Televizní technika 3 pøenosové barevné soustavy Kniha pojednává o pøenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC, uvádí struèné základy teorie vzorkování a spekter èíslicového televizního signálu. Velká èást knihy je vìnována budoucí televizní soustavì s komprimovaným èíslicovým signálem MPEG 2 ve zdrojovém kódování i moderním zpùsobem kanálového kódování QAM, QPSK, OFDM s ochranami FEC. Doplòkem je výklad normy teletextu WST a základy družicového vysílání. Ušetøíte 500 Kè!!! CB pro mazáky 1 Kniha volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB. Najdete zde kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì jiného návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu. Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna. Nakonec se mùžete seznámit se stanovami asociace klubù CB. Nebojte se CB 50 % sleva 720 str., Vít, BEN, obj. èíslo , 500 Kè 128 str., Meca a kol., BEN, obj. èíslo , 129 Kè První opravdu èeská pøíruèka pro naše síbíèkáøe. Autoøi se snaží srozumitelnou formou, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na vše, co jste o CB potøebovali vìdìt, ale nebylo se koho zeptat. Poradí vám pøi nákupu, instalaci i pøi provozu CB stanièek. Najdete zde mnoho cenných informací pro zaèáteèníky i pokroèilé. 112 str., Meca, Vlach, BEN, obj. èíslo , 99 Kè BEN 2007 «11

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 *) So 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

www cz str 2 str 2 ELEKTRO LITERATURA Elektronika 2 8 Radiotechnika 9 Automatické øízení, rozhraní PC 10 11 Elektrotechnika 12 POÈÍTAÈE LITERATURA Programování 13 14 Internet uživatelé, tvorba stránek

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So *) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211 e-mail: praha10@ben.cz SMS

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So *) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So *) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211 e-mail: praha10@ben.cz SMS

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Praha 2002 Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(*

/2*,.$ 5(6(7 Ë=(1Ë +$/7 *(1(5È725. +2',129é & 6./ $/8. ' /,ý. ýë7$ý 5(*,675 5(*,675. 326891é. 6e5,29é 5(*,675 * $.808/È725 5:0. %8',ý(/ 45(*,675 5(* Vážení zákazníci dovolujeme si Vás upozornit že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX)

Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) Digitální barometr - s tlakovým èidlem Motorola MPX4115A 1 BAROMETR BEZ RTUTI A VLNOVCE (AUTOR: RADEK VÁCLAVÍK OK2XDX) http://www.emgola.cz/ emgo@iol.cz 2 STAVEBNÍ NÁVOD DIGITÁLNÍ BAROMETR Zatím jsem se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu

Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Prostorové termostaty pro vytápìní a chlazení Pøehled sortimentu Úvod Termostaty pro všechny aplikace Nabízíme Vám široký sortiment prostorových termostatù se zajímavými vzhledovými variantami. Termostaty

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A)

NRUE/A, NRUF/A (NRUT../A) TR RS -0.0 ompaktní regulátory /5 en - 0.999 RU/, RU/ (RUT../) igitální podstanice rogramovatelné kompaktní regulátory pro mìøicí, øídicí a regulaèní úlohy v systémech VV. ohou být použity pro autonomní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více