Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 www cz str 2 str 2 ELEKTRO LITERATURA Elektronika 2 8 Radiotechnika 9 Automatické øízení, rozhraní PC Elektrotechnika 12 POÈÍTAÈE LITERATURA Programování Internet uživatelé, tvorba stránek 14 MS Word, MS Excel 14 grafika Visio, 3D Studio, MATLAB 15 Ostatní PC literatura 15 str 11 str 11 TECHNIKA LITERATURA Auto-moto-železnice 16 Ostatní literatura 16 str 13 str 13 Než si u nás zakoupíte knihu Vážení zákazníci, i nadále pokraèujeme ve zlepšování našeho elektronického katalogu, a tak postupnì u našich vlastních titulù naleznete další zajímavé informace ben cz n n n n n n zkrácený obsah kompletní obsah (pdf) soubory ke stažení aktualizace a opravenky (pdf) ukázky knihy (pdf) reakce ètenáøù váš dodavatel literatury nakladatelství BEN:

2 ELEKTRO» elektronika Udìlejte si z PC 1 generátor, èítaè, pøevodník Mìøení, øízení a regulace pomocí sériového portu PC a sbìrnice I2C Kniha je urèena ètenáøùm, kteøí mají alespoò základní znalosti èíslicové techniky a rámcové pøedstavy o programování Jádrem knihy je totiž popis konstrukce a ovládání šesti elektronických pøístrojù, které lze využít v amatérské praxi Všechna tato zaøízení se pøipojují k sériovému portu poèítaèe a jsou ovládána programy, které bìží na operaèních systémech: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 nebo Windows Me Ovládací programy byly vytvoøeny ve vývojovém prostøedí C++ Builder verze str B5 + CD, Matoušek, BEN objednací èíslo , 249 Kè Udìlejte si z PC 2 užiteèný stroj a ovládejte porty ve Windows Kniha je urèena ètenáøùm, kteøí jsou obeznámeni ze základy èíslicové techniky a programování mikroøadièù øady 8051 Jádrem knihy je popis nìkolika elektronických pøístrojù, které jsou øízeny sériovým nebo paralelním portem poèítaèe a ovládány programy, které bìží na operaèních systémech: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 nebo Windows Me Ovládací programy jsou vytvoøeny ve vývojovém prostøedí C++ Builder verze str B5 + CD, Matoušek, BEN objednací èíslo , 299 Kè Mikrokontroléry ATMEL s jádrem 8051 Posláním této knížky je usmìrnit pozornost odborné veøejnosti na produkty firmy, která neustále vyvíjí mikrokontroléry kompatibilní s INTELovskou øadou Navzdory tomu, že firmy dodavatelù nabízejí tyto prvky a vyšly již mnohé aplikaèní èlánky, mnozí uživatelé nejsou si vìdomi toho, že mohou vzít takový AT89C51, vložit ho místo klasického 8051 a on bude bez problémù pracovat Jedná se o prvky firmy Atmel, která má velice široký sortiment a za velice pøijatelné ceny A skuteènì velice zajímavá je možnost bez problémù využít vývojové prostøedky pro øadu 8051 V knize nejsou obsaženy procesory typu AVR 200 str B5, K¾úèik, Fronc, BEN objednací èíslo , 199 Kè Uèebnice programování ATMEL s jádrem 8051 Cílem této publikace je nastínit metodiku a popsat nìkolik algoritmù programování tìchto mikroprocesorù, protože dostateènì podrobný popis programovacích metod v jazyku symbolických instrukcí Assembler na trhu doposud chybìl Souèástí knihy je i disketa se zdrojovými soubory pøíkladù Tato kniha je urèena pro všechny skupiny zájemcù o programování procesorù ATMEL s jádrem str B5, Vacek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Mikrokontroléry ATMEL AVR vývojové prostøedí Publikace si klade za cíl seznámit ètenáøe s novou øadou mikroprocesorù RISC AT90 firmy Atmel, které jsou, sice zatím nepravidelnì, dodávány i do maloobchodní sítì Je tedy možné využít tìchto souèástek pøi realizaci nìkterých amatérských konstrukcí a nahradit tak velmi oblíbenou øadu 51 Proto je celá publikace zamìøena jako praktický návod jak získat cenovì dostupné vývojové prostøedky a jak je prakticky použít Celý výklad problematiky je veden tak, aby ètenáø mohl veškeré ukázky programù prakticky vyzkoušet na nìkterých start kit Pøiložená disketa obsahuje nìkteré vývojové prostøedky 96 str B5 + CD, Šubrt, BEN objednací èíslo , 199 Kè Atmel AVR popis procesoru a instr soubor Publikace si klade za cíl seznámit èeského ètenáøe pøedevším s architekturou AVR a se souborem instrukcí V èásti popisující architekturu seznamuje s jádrem AVR MCU, s organizací pamì ového systému a adresovacími módy, s I/O prostorem, popisem periferií integrovaných v AVR MCU jako jsou porty, èítaèe/èasovaèe, SPI, UART, A/D a popisem jejich registrù, což jsou údaje potøebné pøi programování i pro návrh praktických zapojení Tato publikace má tedy spíše poskytovat teoretický základ, potøebný pøi ètení dalších publikací, týkajících se již praktických konstrukcí èi programování 350 str B5 + CD, Váòa, BEN objednací èíslo , 399 Kè ATMEL AVR assembler Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším zaèáteèníky s tvorbou programového vybavení pro mikrokontroléry AVR Volnì navazuje na døíve vydanou knihu Mikrokontroléry Atmel AVR popis procesoru a instrukèní soubor Kniha se vìnuje pouze jednomu assembleru, a to ATMEL AVR assembleru pro mikrokontroléry øady AT90S Tento assembler poskytuje zdarma firma ATMEL Pøiložené CD obsahuje kromì výpisù programù a softwarových balíkù i klišé plošných spojù všech ètyøech pøípravkù (programátoru ISP a tøí startkitù) 150 str B5, Váòa, BEN objednací èíslo , 199 Kè Práce s ATMEL Kniha podrobnì vysvìtluje jednotlivé rysy mikroøadièù a ukazuje jejich použití jak v klasických pøíkladech, tak i v dosud nepublikovaných konstrukcích Velký dùraz je kladen na srozumitelnost a postupné vysvìtlování jednotlivých pojmù Na doprovodných CD-ROM naleznete zdrojové texty všech publikovaných pøíkladù a klišé plošných spojù vždy kniha + CD, Matoušek, BEN Práce s ATMEL AT89C2051: 256 str, obj èíslo , 349 Kè Práce s ATMEL AT89S8252: 304 str, obj èíslo , 399 Kè Práce s ATMEL AVR: 200 str, obj èíslo , 399 Kè (bez CD) Mikrokontroléry Atmel AVR programování v jazyce C popis a práce v prostøedí CodeVisionAVR C Pøevážná èást knihy je vìnována pøedevším popisu vývojového prostøedí CodeVisionAVR C, které je právì vhodné pro zaèáteèníky, studenty èi amatérské konstruktéry Školní verze programu je umístìna na doprovodném CD cca 200 str B5 + CD, Váòa, BEN, objednací èíslo , 299 Kè, pøipravujeme 2» BEN: edièní plán Mikroprocesory øady 8051 (2 vydání) Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Aèkoliv nelze publikaci považovat za vyèerpávající, pøináší ucelený pohled na jádro tìchto procesorù Podrobný popis instrukèního souboru s øadou praktických pøíkladù pøináší ètenáøi možnost zvládnout programování v jazyce symbolických adres 160 str A5, Skalický, BEN, objednací èíslo , 199 Kè

3 Mikroøadièe PIC16CXX (4 vydání) Cílem této publikace je seznámení s mikroøadièi firmy Microchip øady PIC16CXX a vývojovým systémem PICSTART Zaèátek textu je vìnován popisu mikroøadièù PIC16C54, 55, 56, 57, 71 a 84 Další kapitoly podávají základní informace o assembleru MPALC, simulátoru MPSIM a programování pomocí programátoru PICSTART Informace jsou zde pøedkládány ve formì návodù Výklad není doplòován teoretickými odvozeními a dùkazy Na tento text navazují další publikace, vìnující se programování uvedených mikroøadièù s velkým množstvím pøíkladù 144 str A5, J Hrbáèek, BEN objednací èíslo , 149 Kè ELEKTRO» elektronika Uèebnice programování procesorù PIC Kniha pro všechny skupiny zájemcù vám nastíní metodiku a ukáže nìkolik algoritmù programování v assembleru 144 str + disk, Vacek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Programátor PIC16F84 stavební návod s ovládacím programem Na základì èetných požadavkù autor knihy Uèebnice programování PIC napsal pro úspìšnou konstrukci programátoru ovládací program pod Windows 9x/NT/2000/XP 24 str A5 + disk, Vacek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Mikrokontroléry PIC12C5XX Pøeklad originálních katalogových listù nové øady výkonných mikrokontrolérù: PIC12C508, PIC12C508A, PIC12CE518, PIC12C509, PIC12C509A a PIC12CE519 Z obsahu: Charakteristika, Provedení PIC12C5XX, Architektura, organizace pamìti; I/O port; Modul TIMER0 a registr TMR0; EEPROM; Speciální vlastnosti CPU; Instrukèní soubor; Elektrické charakteristiky; Pouzdra Pøeložil RNDr Jiøí Poš (firma ASIX s r o ) jakožto autorizovaný konzultant Microchip 144 str A5, Poš, BEN objednací èíslo , 199 Kè Mikrokontroléry PIC16C7X Tato kniha není a ani nechce být náhradou originálního katalogu Na to zde chybí pøíliš mnoho kapitol Není zpracována celá kapitola o podmínkách a zpùsobech programování a také zde u mikrokontroléru PIC16C71 nejsou AC specifikace U mikrokontrolérù PIC16C73 a PIC16C74 tyto údaje pøi tvorbì textu ještì nebyly k dispozici Pøesto se domníváme, že tento popis mùže být úèinnou pomùckou pro orientaci o možnostech této øady vysoce výkonných mikrokontrolérù 200 str A5 + pøíloha, Peroutka, BEN objednací èíslo , 249 Kè Mikroøadièe ZiLOG Z8 Firma ZiLOG se proslavila mikroprocesorem s typovým oznaèením Z80 Nyní na sebe opìt upozoròuje 8bitovými mikroøadièi vyrábìnými technologií CMOS Tato pøíruèka popisuje vlastnosti spoleèné pro celou øadu Z8 Zabývá se nejbìžnìjšími obvody této øady, jejich architekturou, instrukèním souborem, prací s assemblerem a emulátorem S pomocí této uèebnice je tedy možno navrhnout aplikaci s nejrozšíøenìjšími obvody øady Z8 a postup pak uplatnit, po akceptování konkrétních parametrù, na kterýkoliv obvod øady Z8 Text uèebnice pøedpokládá, že ètenáø je seznámen s obecnou teorií mikroprocesorù a mikroøadièù 128 str B5, Hloušek, BEN objednací èíslo , 149 Kè Programování mikrokontrolérù PIC16CXX Navazuje na pøíruèku Mikroøadièe PIC16CXX a vývojový kit PICSTART a poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù øady PIC16CXX Výuka programování je pøedvedena na pøíkladech od nejjednodušších až po složité systémy Na nich je ukázána funkce jednotlivých instrukcí mikrokontrolérù, zpùsob psaní programù, praktické rady k usnadnìní programování (pomocné stránky, poznámky na konci každého pøíkladu) 112 str A5, Hrbáèek, BEN objednací èíslo , 129 Kè Komunikace mikrokontroléru s okolím Kniha navazuje na publikace Mikroøadièe PIC16CXX a Programování mikrokontrolérù PIC16CXX, kde naleznete popis mikrokontrolérù a hlavní zásady pro jejich programování Podrobnì rozebírá komunikace s rùznými druhy klávesnic a zobrazovacích jednotek Disketa obsahuje zdrojové tvary programù obsluhy psanými pro PIC16C84 Tyto programy lze snadno použít i pro jiné mikrokontroléry PIC Publikace je vhodná i pro zájemce, kteøí pracují s jinými mikrokontroléry Hrbáèek, BEN 1 díl: 160 str B5 + disketa obj èíslo , 199 Kè 2 díl: 152 str B5 + disketa obj èíslo , 199 Kè C pro mikrokontroléry Tato kniha ve struèném úvodu omezujícím se na podstatné vìci, vysvìtluje základy ANSI-C relevantní pro mikrokontroléry V popøedí stojí tvorba efektivního programového kódu Podrobnìji jsou napøíklad uvádìny zvláštnosti jazyka C pro rodiny mikroøadièù AVR a MCS- 51 Na CD jsou vedle všech pøíkladù a tabulek k dispozici také kompilátor jazyka C a simulátory MCU od firmy IAR Systems pro rodiny AVR a 8051 AT89 firmy Atmel Ukázuje, jak si zjednodušit vývojovou práci v rámci vývojového systému Embedded Workbench Obsahuje tipy a triky, které mají zaèáteèníkùm v C usnadnit zaèátky a zkušeným poskytnout podnìty k zamyšlení 300 str B5 + CD, Mann, BEN objednací èíslo , 499 Kè Mikrokontroléry MOTOROLA HC11 Publikace poskytuje informace o základních programovacích principech a metodách s pøihlédnutím k programování v reálném èase Umožní konstrukci vývojové desky s jednoèipovými mikropoèítaèi rodiny HC11 v cenì nepøekraèující 800 Kè Vývojové a ladicí prostøedky poskytuje Motorola zdarma na svém webu 192 str B5, Rozehnal, BEN, objednací èíslo , 199 Kè USB mìøení, øízení a regulace pomocí sbìrnice USB Tato kniha zpøístupòuje USB i pro poloprofesionální aplikace Nabízí jednoduché metody pøístupu a úèinnou podporu a ulehèuje vám tak první praktický kontakt s USB Krok za krokem vás seznámí s vývojem hardwaru a softwaru vhodného pro USB Na pøíkladech je uvedena práce s mikroøadièi Souèasnì jsou položeny i nezbytné základy programování na stranì PC Jako programovací jazyky jsou používány Visual Basic a Delphi CD obsahuje programy pro mìøení, øízení a regulaci, dále informace o souèástkách USB 248 str B5 + CD, Kainka, BEN objednací èíslo , 399 Kè USB prakticky s obvody FTDI 1 díl mìøení, øízení a regulace pomocí nìkolika jednoduchých pøípravkù Kniha se vìnuje popisu a praktickému použití obvodu FT232BM (cena asi 180 Kè) vyrábìného firmou FTDI Chip Tento obvod pracuje jako konvertor signálù sbìrnice USB na signály asynchronního sériového kanálu vèetnì linek modemu Pøipravujeme cca 200 str B5 + CD, Matoušek, BEN, objednací èíslo , cca 299 Kè BEN: edièní plán «3

4 ELEKTRO» elektronika Pøehled diskrétních polovodièových souèástek TESLA Obsah: rejstøík všech typù vyskytujících se v knize, samostatný rejstøík typù dovážených z RVHP, systém znaèení souèástek TESLA a zahranièních typù, internetové adresy, vlastní pøehled Oddíly souèástek: Køemíkové bipolární tranzistory, Unipolární tranzistory, Germaniové tranzistory, Køemíkové diody, Germaniové diody, Tyristory, Triaky, Diaky, LED, Fotocitlivé prvky, Displeje, Optoèleny Informace v každém oddílu: Elektrické parametry souèástek, náèrtky pouzder se zapojením vývodù, analogické typy, technické výkresy pouzder 144 str A4, BEN objednací èíslo , 299 Kè Nábojové pumpy Princip zapojení spínaných zdrojù napìtí s tímto názvem je èasto synonymem i pro samotné integrované obvody Použití se nabízí tam, kde je tøeba upravit napìtí primárního napájecího zdroje, vìtšinou napájecí baterie, co do velikosti i polarity Kniha seznamuje ètenáøe s principem a zapojeními nábojových pump, uvádí srovnání se spínanými zdroji s indukènostmi, pøípadnì nízkoúbytkovými regulátory napìtí, seznamuje jej s nabídkou IO pro nábojové pumpy od jejich hlavních výrobcù až po stav v polovinì roku 2000 Jako inspiraci nabízí na tøicet aplikaèních zapojení s uvedenými obvody i diskrétním souèástkami 128 str B5, Humlhans, BEN objednací èíslo , 299 Kè Operaèní zesilovaèe pro obyèejné smrtelníky Kniha vychází z pøehledu základních zapojení s OZ, který byl otištìn pøed nìkolika lety na stránkách dvou modrých konstrukèních pøíloh AR Použitá zapojení byla tehdy vybrána z nejrùznìjších èasopisù a knih Z tuzemských to byla hlavnì Sdìlovací technika a Amatérské radio od roku 1965 V knize jsou shrnuty pouze podstatné informace a pøedevším zapojení obvodù s OZ, které se skuteènì dají v praxi použít Vše s minimální teorií bez složitých vzorcù a rovnicí cca 200 str B5, Belza, BEN objednací èíslo , cca 249 Kè pøipravujeme Operaèní zesilovaèe v elektronice (5 vydání) Teorie operaèních zesilovaèù je uvádìna pouze v nezbytnì nutné míøe Hlavní pozornost je vìnována aplikacím 496 str A5, Punèocháø, BEN objednací èíslo , 499 Kè Operaèní zesilovaèe historie a souèasnost Pøíruèka struènì shrnuje historii zesilovacích struktur a elekroniky vùbec a popisuje principy moderních existujících (dnes integrovaných) struktur Text byl doplnìn o odpovídající admitanèní a nìkteré nulorové modely 68 str A5, Punèocháø, BEN objednací èíslo , 99 Kè Lampárna aneb co to zkusit s elektronkami? Kniha je urèena široké technické veøejnosti, zaèínajícím i pokroèilým konstruktérùm nf zesilovaèù, hudebníkùm, kteøí chtìjí nìco vìdìt o možnostech a konstrukci elektronkových zesilovaèù i dalším zájemcùm o téma, které nepatøí v naší literatuøe k nejfrekventovanìjším Kromì exkurze do historie popisuje principy elektronek a nízkofrekvenèních elektronkových zesilovaèù, pøináší konstrukci výkonového zesilovaèe a v pøíloze rovnìž pøehled parametrù dnes nejèastìji používaných elektronek Doplnìna je rovnìž o odkazy na další možné zdroje informací 88 str A5, Vlach, Vlachová, BEN objednací èíslo , 129 Kè Inteligentní nabíjeèky s obvody MAXIM Hlavní èást publikace je zamìøena na seznámení s funkcí integrovaných obvodù firmy MAXIM, na jejichž základì je možné sestavit nabíjeèe, které zajistí rychlé, korektní a bezpeèné nabíjení malých akumulátorù NiCd, NiMH a Li- Ion, aniž by docházelo k jevùm majícím za následek zkrácení jejich životnosti a pøedèasné ztráty kapacity Velmi chytrý systém lze vytvoøit i s IO MAX846 a jednoduchým mikrokontrolérem Uvedena je i øada aplikací pocházejících pøímo z katalogových listù, aplikaèních poznámek od firmy MAXIM a popsány jsou také vývojové moduly nìkolika z uvedených IO 144 str A5, Humlhans, BEN objednací èíslo , 149 Kè Spínané zdroje s obvodem 555 Kniha se nejdøíve detailnì vìnuje popisu èinnosti obvodu 555 Tento popis považoval autor za velmi dùležitý, protože pøes existující znaèný rozsah literatury mu nebyla doposud vìnována dostateèná pozornost Potom už se vìnuje spínaným zdrojùm bez cívek i s cívkami Poslední kapitola srovnává obvod 555 se specializovaným obvodem MC34063A fy Motorola a uvádí zkrácenou øadu aplikaèních schémat s tímto obvodem Celé dílo je kompendiem znalostí a zkušeností fundovaného odborníka, který se profesionálnì zabývá spínanými zdroji 128 str A5, Krejèiøík, BEN obj èíslo , 149 Kè Na svých objednávkách, prosíme, pište objednací èísla! DÌKUJEME! 4» BEN: edièní plán Èasovaè 555 (1, 2, 3, zvuky 1 a 2 ) praktická zapojení Èasovaè 555 se mnohamilionkrát osvìdèil a je používán ve stovkách zapojení a tisících pøístrojù Z mnoha dostupných pramenù byly pro tyto knihy vybrány zajímavá a vyzkoušená jednoduchá zapojení, jejichž základem je jeden, dva èi tøi èasovaèe 555 Každé použití je krátce, avšak dostateènì popsáno Doporuèujeme všem bastlíøùm všeho vìku Hájek, BEN 1 díl: 128 str A5, obj è , 119 Kè 2 díl: 112 str A5, obj è , 119 Kè 3 díl: 128 str A5, obj è , 129 Kè 5 díl: 128 str A5, obj è , 129 Kè 6 díl: 150 str A5, obj è , 149 Kè 50 praktických zapojení se svìtelnými diodami 50 zapojení, to je jen malý výbìr, který má ukázat taková použití, která se jinde nenajdou Vychází se v prvé øadì z bìžných, všeobecnì známých souèástek, které jsou všude k dostání Velmi málo jsou popisovány naproti tomu speciálnì vyvinuté integrované obvody pro buzení celých øad svìtelných diod, nebo o jejich použití již bylo èasto psáno v odborném tisku Kniha je vhodná zejména pro zaèáteèníky 96 stran A5, Schreiber, BEN, objednací èíslo , 110 Kè

5 ELEKTRO» elektronika Transformátory Tato rozsáhlá kompendia vám usnadní efektivní návrh transformátorù a tlumivek s využitím znalosti fyzikálních principù a vlastností souèasných materiálù Souhrnné informace, vèetnì mnoha tabulek, grafù a katalogových údajù, umožòují pøesnì vybrat vhodný tvar obvodu, jeho materiál i postup výroby V naší literatuøe se s podobnì širokým a odborným pøístupem nevyskytuje Faktor, BEN Transformátory a cívky pro elektroniku 384 str A5, obj èíslo , 499 Kè Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje 248 str A5, obj èíslo , 499 Kè Solid State relé Elektronická (polovodièová) relé jsou souèástky, jejichž pùvodní funkcí bylo nahrazovat relé elektromechanická Malá informovanost má za následek dosud malé využívání tìchto souèástek v konstrukcích, kde mohou vyøešit celou øadu obvodových problémù, zejména galvanické oddìlení ovládaných výkonových výstupù Tato publikace se tedy snaží kromì teoretického popisu možností a vlastností elektronických relé uvést i na pøíkladech souèástek jejich konstrukci, schémata a odmìøené vlastnosti, dùležité pro použití tìchto souèástek v navrhovaných a vyvíjených konstrukcích V závìru je katalogový pøehled optotriakù a Solid State relé 160 str B5, Krejèiøík, BEN objednací èíslo , 199 Kè Vlivy polovodièových mìnièù na napájecí soustavu Publikace je vìnována zjiš ování vlivù polovodièových mìnièù na napájecí soustavu v oblasti tzv nízkofrekvenèního rušení Obsahuje nejenom postupy pro exaktní výpoèty harmonických proudù, ale též zjednodušené návody na urèení harmonických proudù s pøesností, která je v praxi dostaèující Kniha je urèena pro všechny, kteøí se chtìjí dozvìdìt více o polovodièových mìnièích Projektanti a konstruktéøi najdou návod na výpoèty harmonických proudù 184 str B5, Kùs, BEN objednací èíslo , 299 Kè DC/DC mìnièe Tato publikace si neklade za cíl popsat všechny typy DC/DC mìnièù a to ani ty, které se v souèasnosti prodávají na našem trhu Soustøeïuje se do dvou základních oblastí, z nichž první je vìnována teorii mìnièù, jejich názvosloví a základním zapojením s vysvìtlením jejich èinnosti Druhá èást se vìnuje podrobnì konkrétním typùm DC/DC mìnièù z našeho trhu První z nich byl delaborován, zjištìno jeho schéma zapojení a promìøeny jeho elektrické parametry, u ostatních dvou byla provedena pouze elektrická mìøení Tato vám publikace poskytne návod, jak se dobrat dalších podstatných vlastností DC/DC mìnièù, které ani výrobci ani prodejci neuvádìjí 112 str, B5, Krejèiøík, BEN objednací èíslo , 149 Kè Výkonové tranzistory MOSFET Tato kniha si klade za cíl pøesvìdèit uživatele výkonových spínaèù všeho druhu (tj diody, tyristory, triaky ) o mnoha výhodách nových moderních výkonových souèástek øízených polem a pøedat zkušenosti, které autoøi shromáždili Z obsahu: Základy polovodièové techniky; Etapy vývoje vertikálních výkonových tranzistorù MOS; Integrovaná inverzní dioda 208 stran A5, Stengl, Tihanyi, BEN obj èíslo , 249 Kè Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Obvody TOPSwitch lze vzhledem k jejich jednoduchosti pøirovnat k tøísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorùm a lze je považovat za souèasné optimum øešení spínaných zdrojù do výkonu do 250 W V ÈR se prodávají vybrané obvody, urèené pro napájení ze sítì 230 V, tj obvody TOP2xx Pøestože spínané zdroje s obvody TOPSwitch lze považovat v souèasných aplikacích za horkou novinku, existuje kromì firemní literatury velmi málo aplikaèních publikací Je možno jen doufat, že tato publikace se stane vodítkem pro širší aplikaci tìchto obvodù 400 str B5, A Krejèiøík, BEN objednací èíslo , 499 Kè Napájecí zdroje III pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory Tøetí díl doplòuje dva pøedcházející v tìch partiích, kterým se vìnovaly pouze okrajovì, a to jsou zejména pasivní souèástky Orientuje se zejména na souèástky tìch výrobcù, jejichž souèástky jsou ke koupi v ÈR Obsahuje popisy pasivních souèástek, jejich parametrù a aplikací, popis návrhového programu pro magnetické materiály, detailní výrobní program feritových magneticky mìkkých materiálù firmy Pramet a tzv preregulátory 352 str A5, Krejèiøík, BEN objednací èíslo , 399 Kè Kompletní nabídku našeho sortimentu naleznete na Internetu www ben cz Lineární napájecí zdroje Publikace by mìla sloužit jako výuková pomùcka pro ty, kteøí chtìjí nejen použít lineární (analogový) napájecí zdroj na základì vlastního návrhu, ale také rozumìt jeho èinnosti Pøíruèka je dìlena do nìkolika základních kapitol, popisujících jednotlivé partie problematiky napájecích zdrojù Všechny partie byly modernizovány z hlediska použitých souèástek, kdy zastaralé souèástky byly nahrazeny souèástkami dostupnými v souèasnosti Na tento díl o lineárních napájecích zdrojích bude navazovat druhý samostatný díl, vìnovaný tøísvorkovým obvodùm pro spínané zdroje TOP SWITCH 144 str, Krejèiøík, BEN objednací èíslo , 199 Kè Nabíjeèky a nabíjení (3 upravené vydání) Úvod se vìnuje údržbì automobilových akumulátorù Byla zpracována podle instrukèní knížky, kterou dodává firma AUTOBA- TERIE s r o s akumulátory znaèek AFA a VARTA V pøíruèce se však nehovoøí jenom o autobateriích Podstatná èást je vìnována stavebním návodùm jednodušších a univerzálních nabíjeèek (nabíjeè s odporovým omezením proudu, nabíjeè s integrovaným stabilizátorem napìtí typu 78xx, nabíjeè s automatickým vypínáním, nabíjeè pro malé NiCd èlánky, tyristorové a triakové nabíjeèe ) 112 str A5, Arendáš, Ruèka, BEN, objednací èíslo , 99 Kè BEN: edièní plán «5

6 ELEKTRO» elektronika NF zesilovaèe 3 tranzistorové výkonové zesilovaèe Vlastnímu popisu konkrétních projektù pøedchází nìkolik odstavcù nezbytné teorie a teoretických úvah Stavba klasického zesilovaèe je ponìkud obtížnìjší a finanènì nároènìjší než tomu bylo u integrovaných zesilovaèù A to i z toho dùvodu, že zde dosahujeme vyšších výstupních výkonù s použitím klasických diskrétních souèástek Kniha obsahuje stavební návody na zesilovaèe s klasickými bipolárními tranzistory (zesilovaè s výstupním výkonem 20 W, 40 W, 150 W) i s tranzistory MOSFET na výstupu 96 str A5, Kotisa, BEN objednací èíslo , 149 Kè NF zesilovaèe 1 pøedzesilovaèe Edice se vìnuje celému nf øetìzci První díl obsahuje informace o pøístrojích hi-fi techniky pøedzesilovaèe, koncové zesilovaèe, reproduktory a dále receivery, zesilovaèe, magnetofony, pøehrávaèe kompaktních diskù, sluchátka Nechybí ani taková témata jako jsou napø konstrukèní zásady pøi stavbì zesilovaèù správné zemnìní, odstranìní sí ového brumu a problematika vf rušení Praktická èást pøíruèky je zamìøena na konstrukci lineárního pøedzesilovaèe, mikrofonních pøedzesilovaèù, korekèních pøedzesilovaèù a zesilovaèù 96 str A5, Kotisa, BEN objednací èíslo , 149 Kè Abeceda nf techniky Tematickým tìžištìm této knihy jsou elektroakustické pøenosové èleny, mikrofon, zesilovaè, reproduktor a jejich vzájemné propojení Pro lepší pochopení jsou uvedeny základní pojmy, vlastnosti a funkce jednotlivých èlenù, které se na tomto nízkofrekvenèním pøenosovém øetìzci podílejí Naleznete zde vše: vysvìtlení nezbytných základních pojmù a zapojení moderních nf obvodù od zesilovaèù až k výkonovým stupòùm K tomu patøí moderní souèástková základna: bipolární tranzistory, výkonové MOS tranzistory 190 str A5, Wirsum, BEN objednací èíslo , 199 Kè NF zesilovaèe 2 int výkonové zesilovaèe Používání integrovaných zesilovaèù vedlo ke zlepšování technických parametrù pøístrojù spotøební elektroniky, k jejich vyšší spolehlivosti, zmenšování jejich rozmìrù a pomìru výkonu k cenì Pro konstruktéry pøedstavuje použití integrovaných výkonových zesilovaèù také minimalizaci celkového poètu elektronických souèástek Nejvyšších kvalitativních parametrù lze dosáhnout pouze v zapojení s diskrétními souèástkami Tuto tøídu zesilovaèù pak oznaèujeme jako High-End Pøesto tvoøí zaøízení s integrovanými zesilovaèi nejpoèetnìjší skupinu konstrukcí a to i amatérských právì z dùvodu jednoduchosti a pøijatelné ceny 96 str A5, Kotisa, BEN objednací èíslo , 149 Kè Elektronické hledaèe 1 První svazek edice o elektronických hledaèích má ètenáøi pøiblížit zpùsoby hledání, objasnit používané pojmy, definovat hledaè jako elektronický pøístroj, urèit jeho všeobecné vlastnosti, vysvìtlit funkci na pøehledných blokových schématech, navrhnout rozdìlení elektronických hledaèù a pokusit se urèit, co lze vše považovat za elektronické hledaèe 112 str A5, Hájek, BEN objednací èíslo , 149 Kè Elektronické hledaèe 5 jednoduché hledaèe kovových pøedmìtù (45 zapojení) cca 128 str A5, Hájek, BEN objednací èíslo , pøipravujeme Elektronické hledaèe 2 vyhledávací technika pro profesionály Knížka se zabývá nejen pøístroji, jejich principy a funkcí, nýbrž i profesionální technikou vyhledávání Po vysvìtlení fyzikálních základù aktivních a pasivních zpùsobù zamìøování jsou na øadì druhy zamìøování pro povrchové hledání: zmìna kmitoètu, záznìjová metoda BFO, zpùsob utlumení víøivými proudy, vysílaè pøijímaè, zpùsob pulznì indukèní a rùzné principy rezonanèní Následují zpùsoby hloubkového zamìøování v zemi i pod vodou 136 str A5, Schüler, BEN objednací èíslo , 149 Kè Elektronické hledaèe 3 detektory kovù prakticky aneb zapni a hledej Knihu napsal dlouholetý praktik, který sám jednak s hledaèi pracuje a který je i osobnì prodává Proto je kniha plná užiteèných tipù a praktických informací Hlavní náplò knihy tvoøí popis detektorù z hlediska praktického používání To znamená, že než si nìjaký detektor poøídíte, mìli byste si ujasnit, jaké pøedmìty chcete hledat Tím, že autor podrobnì popisuje jednotlivé funkce a pøíklady jejich použití v praxi, nutí ètenáøe k tomu, aby se zamyslel nad tím, zda jsou pro nìj skuteènì potøebné èi ne 168 str A5, Moltaš, BEN objednací èíslo , 199 Kè Elektronické hledaèe 4 hledaèe kovù teorie, návrh, stavba, použití Po nezbytné první èásti popisující teoretické základy a druhé èásti zabývající se navrhováním zaøízení na základì reálných podmínek detekce následuje tøetí èást knihy, která je jejím tìžištìm Pøináší návody na stavbu celkem ètyø detektorù lišících se jak oblastí použití, tak nároèností stavby a náklady Je to jednoduchý hledaè vedení, následuje balanèní detektor, další je již ponìkud složitìjší VLF hledaè a poslední impulzní hledaè kovù se již zcela vyrovná profesionálním zaøízením pro nejnároènìjší aplikace 176 str A5, Rolf, HEL objednací èíslo , 158 Kè Na svých objednávkách, prosíme, pište objednací èísla! DÌKUJEME! 6» BEN: edièní plán Senzory a èidla elektronické zpracování signálù Obsahem není vlastni konstrukce senzorù, ale to vše co je za nimi, tj obvody, které zpracovávají signály pro další použití Asi polovina publikace bude popisovat kompletní øešení jednotlivých zpùsobù zpracování signálù senzorù (od senzoru až po komunikaèní rozhraní mìøiè èi PC) Ètvrtinu bude pøedstavovat rozbor obecných principù napø linearizace Pt èidel, práce s odporovými mùstky, izolaèní zesilovaèe a galvanické oddìlení atd A ve zbytku knihy bude rozbor volby dílèích obvodù z hlediska požadovaných parametrù celkového systému tedy napø volba operaèního zesilovaèe (šum, CMRR ), AD pøevodníku (rozlišení, rychlost, linearita ), pasivních èlenù cca 400 str A5, Cihelník, Lovás, BEN, objednací èíslo , pøipravujeme

7 ELEKTRO» elektronika Elektronika uèebnice Kesl, BEN Tøídílná uèebnice urèena pro studijní a uèební obory se zamìøením na elektrotechniku Uèebnice je urèena žákùm støedních odborných škol technických a žákùm odborných uèiliš, kde se pøedmìt elektronika vyuèuje a všem ostatním zájemcùm o poznání principù a využití elektroniky Uèebnice umožòuje snadnìji pochopit základní pojmy elektroniky, nebo je kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost Pøíklady výpoètù jsou uvádìny jen výjimeènì, a to v kontrolních otázkách u konce každé kapitoly Správné odpovìdi jsou uvedeny na konci uèebnice Uèebnice umožòuje snadnìji pochopit základní pojmy elektroniky, nebo je kladen dùraz na jednoduchost a pøehlednost Pøíklady výpoètù jsou uvádìny jen výjimeènì, a to v kontrolních otázkách u konce každé kapitoly Správné odpovìdi jsou uvedeny na konci uèebnice Elektronika I uèebnice analogová technika Seznamuje studenty s vlastnostmi elektronických souèástek: rezistoru, kondenzátoru, cívky, diody, tranzistoru, tyristoru a integrovaného obvodu, a dále s jejich aplikací v jednoduchých obvodech, zejména v usmìròovaèích, zesilovaèích a oscilátorech 128 str B5, objednací èíslo , 149 Kè Elektronika III uèebnice èíslicová technika Vìnuje se v zásadì logickým obvodùm od nejjednodušších základních prvkù až po složité obvody, ze kterých se skládá poèítaè Vychází z definice informace, jejím pøenosem pomocí signálu, èíslicovým zpracováním signálu s využitím algebry èíslicové logiky a její realizací logickými prvky a obvody Ve struènosti knížka vysvìtluje zásady minimalizace logických obvodù a dále se vìnuje popisu jednotli PØIPRAVUJEME Elektronika II uèebnice pøenosová technika Bezprostøednì navazuje na první díl, kde byly vysvìtleny vlastnosti elektronických souèástek od nejjednodušších rezistorù, kondenzátorù až po integrované obvody a bylo popsáno jejich základní použití v elektronických obvodech, usmìròovaèích, zesilovaèích a oscilátorech Jmenované celky se používají v aplikacích, o kterých pojednává tento díl uèebnice Obsah lze rozdìlit do tøech tematických celkù V první èásti se student seznámí se základy impulzové techniky a s využitím polovodièových souèástek v silnoproudé elektrotechnice Druhá èást se zabývá principy pøenosu informace (elektroakustika, modulace, demodulace, vznik a šíøení elektromagnetických vln) Tøetí èást se zabývá rozhlasovým a televizním pøenosem 128 str B5, objednací èíslo , 149 Kè Analýza signálù a soustav Cílem knihy je podat dostateèný základ pro podrobnìjší studium analogových a zejména èíslicových signálù a soustav v technických aplikacích Kniha se proto zabývá jak signály se spojitým èasem, tak signály s diskrétním èasem Také v kapitolách vìnovaných analýze soustav se pojednává jak o soustavách se spojitým èasem, které pracují se signály se spojitým èasem a jejichž stav je definovaný v každém èasovém okamžiku, tak o soustavách s diskrétním èasem, které pracují se signály s diskrétním èasem a jejichž stav je definovaný pouze v urèitých èasových okamžicích U ètenáøe se pøedpokládají pouze základní znalosti z matematiky 672 str A5, Nevøiva, BEN objednací èíslo , 777 Kè Elektrotechnologie materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice Tato uèebnice klade dùraz na výklad fyzikální podstaty vlastností materiálù a základních souvislostí mezi tìmito vlastnostmi a jejich vnitøní strukturou Zvláštní pozornost je vìnována principùm pøípravy monokrystalù a materiálùm s uspoøádanou strukturou Závažná je i souvislost vlastností materiálu a ovlivòování jejich vlastností pøesnì øízenými pøímìsemi Jsou zde i základy vakuové techniky a technologie tenkých i tlustých vrstev Aplikace progresivních technologických procesù je demonstrována na polovodièových souèástkách 200 str A5, Šavel, BEN objednací èíslo , pøipravujeme nové vydání, cena cca 199 Kè Teplo a chlazení v elektronice Kniha je urèena k jednoduchému návrhu chladièù elektrotechnických souèástek V úvodní èásti rekapituluje poznatky z oblasti fyziky tepla, podstatné pro øešenou problematiku, v další èásti ukazuje náhradu reálných tepelných obcodù náhradními schématy a jejich øešení pomocí tepelnì-elektronických analogií Obsahuje vysvìtlující pøíklady a grafické závislosti tepelného odporu na rozmìrech vybraných typù chladièù 32 stran A5, J a T Fukátko, Šindelka, BEN, objednací èíslo , 39 Kè ELEKTRONIKA obvody souèástky dìje Tato rozsáhlá kniha se zabývá pouze klasickou analogovou technikou Základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvìtleny a dále procvièeny v øadì øešených pøíkladù Pøedpokládá znalost støedoškolské matematiky Kniha mùže sloužit jako studijní pomùcka pro posluchaèe prùmyslových i vysokých škol Nìkteré pasáže mohou být užiteèné i vývojovým pracovníkùm v oblasti elektroniky Z obsahu: Základní obvody; Elektronické souèástky; Kmitoètovì závislé obvody; Pøechodné dìje; Analýza signálù; Zesilovaèe; Generátory; Napájecí zdroje 480 str B5, Láníèek, BEN objednací èíslo , 499 Kè Elektrotechnická mìøení Text byl koncipován tak, aby student získal pøehled o základních analogových mìøících pøístrojích a metodách mìøení základních aktivních i pasívních elektrických velièin Student by mìl být po prostudování schopen samostatnì zvolit vhodnou metodu mìøení a mìøicí prostøedky pro danou mìøíicí úlohu, provést praktické mìøení a vypracovat protokol o provedeném mìøení 240 str B5, BEN objednací èíslo , 199 Kè Mikroprocesory a mikropoèítaèe Cílem publikace je seznámení ètenáøe s obecnou problematikou poèítaèù a mikroøadièù tak, aby byl schopen v krátké dobì zaèít používat kterýkoliv konkrétní typ procesoru, mikroprocesoru èi mikroøadièe Výklad není zamìøen na jeden typ obvodu, ale jsou zobecnìny základní vlastnosti Hlavní dùraz je kladen na mikroøadièe, jejich vlastnosti, rozšíøení o vnìjší obvody a zásady použití 250 str B5, Pinker, Weissar, BEN, objednací èíslo , 199 Kè, pøipravujeme BEN: edièní plán «7

8 ELEKTRO» elektronika Pøehled obvodù øady CMOS 4000 I díl (4000 až 4099) II díl (41xx, 43xx, 45xx) Na rozdíl od konstrukèních katalogù v tìchto pøíruèkách zásadnì nejsou uvádìny žádné statické ani dynamické parametry, protože ty se liší u rùzných výrobcù a také u rùzných provedení jednoho výrobce Knihy obsahují vlastnosti a pøehledy obvodù CMOS U každého je uvedena funkèní skupina, rozmístìní, popis vývodù, struèný popis funkce atd Jedlièka, BEN 1 díl: 180 str A5, obj èíslo , 199 Kè 2 díl: 256 str A5, obj èíslo , 199 Kè Pøehled obvodù øady TTL 7400 I díl (7400 až 7499) II díl (74100 až 74199) Knihy obsahují základní vlastnosti - principy èinnosti, základní parametry, zásady používání, vstupy a výstupy, napájení Hlavní èást obsahuje podrobnìjší informace o obvodech (zapojení vývodù, funkèní schéma, popis funkce, pravdivostní tabulky, ) U vìtšiny obvodù jsou uvedeny nìkteré aplikace Jedlièka, BEN 1 díl: 288 str B5, obj èíslo , 249 Kè 2 díl: 304 str B5, obj èíslo , 299 Kè Èíslicová technika Kniha velice podrobnì popisuje druhy èíslicových obvodù a jejich použití Je urèena nejen zaèáteèníkùm, protože pokroèilí bastlíøi zde naleznou øadu dosud nepublikovaných konstrukcí První kapitoly jsou urèeny pøedevším zaèáteèníkùm Jsou zde uvedeny a vysvìtleny základní pojmy èíslicové techniky vèetnì aplikací kombinaèních obvodù (hradel) i sekvenèních obvodù (klopných obvodù, èítaèù a posuvných registrù) Dále se vìnuje zajímavým aplikacím èíslicových obvodù Také diskutuje problémy spojené s používáním logických obvodù a ukazuje možné zpùsoby jejich øešení Nechybí ani obvody GAL a dva významné obvody: PWM a kmitoètový interpolátor 256 str B5, Matoušek, BEN objednací èíslo , 249 Kè Vzorce pro elektroniku Tato sbírka vzorcù obsahuje nejdùležitìjší vzorce pro nejpoužívanìjší stavební prvky a obvody v elektronice Obsahovì se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku 256 stran A5, 314 obrázkù a 26 tabulek, Dietmeier, BEN, obj è , 249 Kè Elektronické konstrukce pro zaèáteèníky Kniha poskytuje urèitý prùøez celou problematikou elektroniky a ten, kdo podle ní pár zapojení postaví, snad získá základní pøedstavy 144 str A5, Ladman, BEN objednací èíslo , 149 Kè ZNOVU V PRODEJI Kmitoètové filtry Kniha poslouží jako univerzální nástroj pro orientaci v problematice kmitoètových filtrù Dostupné publikace o kmitoètových filtrech jsou buï pøíliš úzce zamìøené, nebo jsou urèeny pro specialisty a kladou pøíliš vysoké nároky na bìžné ètenáøe V první èásti se kniha vìnuje pøenosovým vlastnostem a øešení aproximaèní úlohy pro všechny typy kmitoètových filtrù (lze aplikovat i pro èíslicové filtry) Ve druhé èásti, týkající se návrhu konkrétních filtrù, je zamìøena pozornost na filtry realizovatelné z diskrétních prvkù Oproti tomu se kniha nevìnuje problematice návrhu filtrù pro integrované, elektromechanické a jiné nároèné technologie 536 str A5, Hájek, Sedláèek, BEN objednací èíslo , 699 Kè Komprese a kódová zabezpeèení v multimediálních komunikacích Naším hlavním zájmem je, aby se zprávy pøenášely co nejúèinnìji, a aby mìly co nejménì chyb Obì velièiny: efektivita pøenosu zpráv i množství chyb ve zprávách jsou dány kapacitou kanálu Tato skuteènost øíká, že i ve špatném kanálu je možné zakódovat zprávy tak, aby šum byl pøi pøenosu potlaèen na minimum Není to návod, jak takový kód zkonstruovat, ale je to dùkaz, že takový kód existuje Rozvoj nových technologií výroby a zpùsob návrhu èíslicových systémù umožòují tyto teoretické poznatky využívat 226 str A5, Vlèek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Na svých objednávkách, prosíme, pište objednací èísla! DÌKUJEME! 8» BEN: edièní plán Televizní technika 4 Kniha D vychází jako 4 publikace po knihách B, C a A Obsahem jsou tøi oblasti televizního pøenosového øetìzce, a proto je kniha rozdìlena na tøi èásti (4a, 4b a 4c nebo jinak øeèeno D1, D2 a D3) Zaøízení pro pøenos televizního signálu (díl 4c) Tøetí èást 4 dílu pojednává o pøenosu televizního signálu mezi studiem a místem pøíjmu Týká se to smìrových (radioreléových) spojù, a to pozemních i družicových, pevných i pohyblivých Následuje pojednání o zemských vysilaèích analogového i digitálního signálu (DVB- T) i o konstrukci družicových transpondérù vèetnì typù vysílacích elektronek V dalších èláncích se popisují vysílací antény a jejich napájeèe, jakož i televizní pøevadìèe a opakovaèe Kniha je urèena servisním technikùm z oboru reprodukce obrazu projekèními a velkoplošnými zaøízeními i technikùm obsluhujícím televizní studiová a vysílací zaøízení, jakož i všem zájemcùm a studujícím obor sdìlovací techniky 176 str B5, Gregora, Vít, BEN objednací èíslo , 299 Kè Projekèní a velkoplošné zobrazování (díl 4a) V úvodu se probírají fyzikální základy optiky Pak následuje popis televizorù se zadní projekcí a to s obrazovkami i s kapalnými krystaly Dále se uvádìjí televizní projektory pro pøímou projekci vpøed, a to se 3 objektivy i s 1 objektivem Na nì navazuje digitální zrcátková projekce, jakož i projekce laserovým paprskem a zaøízení se zesilovaèem svìtla Výklad je vìnován i velkoplošnému zobrazení pomocí plasmové obrazovky a mozaikových projekèních stìn Uvádí se i starší projekèní systém Eidophor 288 str B5, Vít, BEN, objednací èíslo , 399 Kè Studiové zpracování televizního signálu (díl 4b) Seznámíte se se zpracováním obrazového signálu v televizním studiu, s digitálními formami pøenosu a s kompresí obrazových signálù Pojednání o studiovém zaøízení pak pokraèuje popisem kamer vèetnì snímání z filmu, dále pak režijním zpracováním vysílaných poøadù, popisem problematiky synchronizace a formátù magnetického záznamu V èlánku o studiových mìøicích metodách se uvádí význam vysílání mìøicích øádkù 208 str B5, Kuba, Vít, BEN, obj èíslo , 299 Kè Televizní technika 3 pøenosové barevné soustavy Souèasné pøenosové soustavy NTSC, SECAM, PAL, MAC s úvodem o vybraných statích z kolorimetrie dùležitých pro televizního technika Po výkladu a pøehledu norem se uvádìjí základy teorie vzorkování a spekter èíslicového televizního signálu, podle které se snažili vìdci v laboratoøích zdokonalit stávající soustavy Vìnuje se i budoucí, témìø svìtovì jednotné televizní soustavì s komprimovaným èíslicovým signálem MPEG 2 ve zdrojovém kódování i moderním zpùsobem kanálového kódování QAM, QPSK, OFDM s ochranami FEC 720 str B5, Vít, BEN, objednací èíslo , 999 Kè

9 ELEKTRO» radiotechnika Radioamatérský provoz a pøedpisy Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde Mimo zaèáteèníkù však zde i adepti na tøídu B najdou leccos zajímavého, hlavnì v kapitolách o fone provozu a mohou se snadno nauèit pracovat se zahranièními stanicemi, i když nové koncesní podmínky práci fonickým provozem umožòují i zaèáteèníkùm Také nová vyhláška o provozních podmínkách radioamatérské služby nepøímo ovlivnila napsání a vydání této knihy, nebo je nezbytné dostat je do podvìdomí nejen zaèínajících ale i starších radioamatérù 148 str A5, Peèek, BEN objednací èíslo , 159 Kè CB pro mazáky 1, 2 Knížky volnì navazují na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB V prvním dílu naleznete kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì jiného návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna Nakonec se mùžete seznámit se stanovami asociace klubù CB Druhý díl pøináší vyèerpávající informaci o fenoménu paket rádia na CB, vèetnì praktických rad jak do toho a podrobného návodu na vlastní stavbu potøebného zaøízení Protože se do obou dílù vše nevešlo, mùžete se tìšit na další pokraèování Meca a kol, BEN 1 díl: 128 str A5, obj è , 129 Kè 2 díl: 128 str A5, obj è , 129 Kè Nebojte se CB Autoøi se snaží srozumitelnou formou, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na vše, co jste o CB potøebovali vìdìt, ale nebylo se koho zeptat Poradí vám pøi nákupu, instalaci i pøi provozu CB stanièek Naleznete zde mnoho cenných informací pro zaèáteèníky i pokroèilé 112 str A5, Meca, Vlach, BEN objednací èíslo , 99 Kè Od CB k radioamatérùm Peèek, BEN Plné vydání 192 stran A5, obj èíslo , 199 Kè 3 zkrácené vydání 128 str A5, obj èíslo , 99 Kè Moderní radioelektronika Publikace shrnuje v úvodu teoretické základy radioelektroniky, pøièemž se zamìøuje pøedevším na problematiku determinovaných a náhodných signálù Dále podrobnì probírá analogové a digitální modulace, zdrojové a kanálového kódování a multiplexování V dalších kapitolách se zabývá pasivními a aktivními elektronickými prvky a nejdùležitìjšími radioelektrickými obvody, a to hlavnì zesilovaèi, smìšovaèi, oscilátory, modulátory a demodulátory Pozornost je zde vìnována i složitìjším subsystémùm, pøedevším fázovým závìsùm a syntezátorùm Zbývající èást knihy je zamìøena na aplikace radioelektroniky v oblasti pozemské i družicové vysílací i pøijímací techniky 700 stran A5, Žalud, BEN objednací èíslo , 799 Kè Radioam konstrukce pro mikrovlnná pásma Vše, co je v této publikaci popsáno, bylo prakticky zhotoveno a vyzkoušeno pøi radioamatérských soutìžích Konstrukce jsou provedeny s ohledem na skromné možnosti, která valná vìtšina zájemcù bude mít Dále je popsáno, jak je možné zhotovit jednoduchá, ale funkèní zaøízení ve skromných podmínkách za pøedpokladu alespoò základních znalostí a øemeslné zruènosti Nechává ale i prostor pro použití špièkových souèástek, které jsou na souèasné svìtové úrovni V jednotlivých statích jsou rozvedeny základní myšlenky pro návrh jednodušších i složitìjších konstrukcí, pak jejich mechanické i elektrické provedení 224 str A5, Šír, BEN objednací èíslo , 299 Kè Antény prakticky Èeský pøeklad polského bestselleru Poradnik antenowy V knize jsou obsaženy praktické konstrukce antén, které jsou mezi radioamatéry nejoblíbenìjší Stavba je dokumentována parametry a principem pùsobení antén A dále na problematiku navazuje doporuèení týkající se materiálù a dílù používaných ke stavbì, montáži a uzemnìní: symetrizace, baluny, cívky, uzemnìní, nutná teorie, reflektometry, montáž, stožáry, úchyty, Vše s konkrétními rozmìrovými výkresy a fotografiemi vše prakticky, tak jak to známý polský odborník na antény postavil a zmìøil Kniha je urèena všem, kteøí se zajímají o problematiku KV a VKV antén 250 str B5, Matuszczyk, BEN objednací èíslo , 299 Kè Antény encyklopedická pøíruèka Knížka zaplòuje dlouholetou mezeru v èeské odborné literatuøe Anténáøská encyklopedie je pokusem o moderní pøístup k technickým informacím formou encyklopedické pøíruèky, která dovoluje rychlou orientaci po oboru a souèasnì podává v dùležitìjších heslech i podrobnìjší informace o problematice Poslouží jako základní zdroj informací nejen pro odborníky specializované v oboru antén, ale i pro širší technickou veøejnost vèetnì velké rodiny radioamatérù, kteøí zde naleznou odpovìdi na základní otázky z anténní techniky a z problematiky spojené s komunikací na KV, VKV a UKV Tím se dílo blíží spíše odborné pøíruèce 300 str A5, Procházka, BEN objednací èíslo , 299 Kè PØIPRAVUJEME CD Ham Radio 1 CD obsahuje sbírku Sborníkù Holice z jednotlivých roèníkù ve formátu PDF, knihu Packet Radio od A až skoro po Z rovnìž ve formátu PDF, programy pro Packet Radio pro DOS i Windows, stavební návody PR modemu Manchester, popis stále oblíbeného TNC2, program pro výuku morseovky a mnoho dalšího Nechybí ani potøebné utility a prohlížeèe CD-ROM, BEN, objednací èíslo , 150 Kè CD Ham Radio 2000 CD obsahuje AMA magazín (roèníky ), OK/OM Callbook 2000 s vyhledáváním (aktualizace k ), Ham software sbírka nejnovìjšího software pro všechny druhy provozu, Logy, výpoèty aj Programy pro Internet a tvorbu Web stránek, užiteèný software pro každého, radioamatérské Web stránky na Internetu aj CD-ROM, BEN, objednací èíslo , 200 Kè CD Ham Radio 4 CD vyjde u pøíležitosti setkání radioamatérù v Holicích na konci léta 2003 CD-ROM, Hrdlièka, Bubik, BEN objednací èíslo , cca 190 Kè CD Ham Radio 2 CD obsahuje Sborník Holice 1999 ve formátu PDF, vybrané èlánky ze Sborníku Holice 2000 ve formátu HTML, radioamatérské programy pro Paket Radio, KV a VKV, CB, pøehled nejen souèasné technické a poèítaèové literatury, ale i programù na CD ROM ve formátech PDF a HTML a off-line prezentace rùzné www stránky s radioamatérskou tematikou CD-ROM, BEN, objednací èíslo , 150 Kè CD Ham Radio 3 CD je zamìøeno opìt pøevážnì na radioamatéry, kteøí pracují s PR, nicménì nejsou všichni pake áci a proto zde své jistì naleznou i ostatní Nezapomìlo se ani na amatéry nekoncesionáøe CBèkáøe Pro nì je pøipravena samostatná oblast 27 MHz Pro radioamatéry bez pøipojení k Internetu bylo vybráno nìkolik užiteèných webù CD-ROM, BEN, objednací èíslo , 170 Kè Kompletní nabídku našeho sortimentu naleznete na Internetu www ben cz BEN: edièní plán «9

10 ELEKTRO» automatické øízení, rozhraní PC Umìlá inteligence Hrozba nebo nadìje? Publikace popisuje populárním zpùsobem relativnì novou vìdeckou disciplínu umìlou inteligenci Seznámíte se s nástinem historie umìlé inteligence, s tzv neuronovými sítìmi, kde bude vysvìtleno, jak lze simulovat základní pochody v lidském mozku vèetnì jejich využití na øešení složitých problémù Dále zde jsou hlavní myšlenky fuzzy logiky a evoluèní algoritmy, které jsou napodobením darwinovských evoluèních procesù v pøírodì, a také principy tzv poèítaèového vidìní a slyšení Závìr patøí perspektivì umìlé inteligence vèetnì jejího možného vysvìtlení vèetnì vzniku tzv metainteligence 144 str B5, Zelinka, BEN objednací èíslo , 199 Kè Umìlá inteligence v problémech globální optimalizace Kniha seznamuje ètenáøe se dvìma novými algoritmy evoluèního charakteru, které umožòují efektivní a jednoduché nalezení globálního extrému Veškeré informace jsou psány ètivou formou bez nárokù na hlubší vzdìlání v matematice Všechny dùležité pojmy a výsledky jsou graficky znázornìny pomocí pøehledných grafù Teoretické a praktické výsledky jsou podpoøeny simulacemi vèetnì dostupných kódù v jazyce C, jež prolínají touto publikací 232 str B5, Zelinka, BEN objednací èíslo , 299 Kè Umìlá inteligence v modelování a øízení Støedem zájmu této knihy jsou nekonvenèní, nenumerické popisy, postavené na principech umìlé inteligence, využívající fuzzy množinové matematiky, kvalitativních resp semikvalitativních èi kognitivních pøístupù, systémy postavené na principech neuronových sítí a genetických algoritmù nebo jejich efektivní fuze Sledovanou oblastí je rovnìž jejich využití v expertních a øídicích systémech Hloubkou zpracování je tato kniha pøedurèena pøedevším studentùm vysokých škol Poslouží však i ètenáøùm se støedním vzdìláním 192 str B5, Pokorný, BEN objednací èíslo , 185 Kè Základy fuzzy modelování Kniha seznamuje ètenáøe se základy fuzzy logiky a fuzzy regulace, kde slovo fuzzy je odborný termín pocházející z angliètiny, který v pøekladu znamená neurèitý, nejasný nebo nepøesný Knihu tvoøí šest kapitol, ve kterých jsou srozumitelnou formou a s minimálními nároky na pøedchozí matematické znalosti vysvìtleny základy teorie fuzzy množin, teorie pøibližné dedukce a fuzzy regulace Kniha je urèena programátorùm, analytikùm, uèitelùm a studentùm støedních a vysokých škol, projektantùm automatizovaných øídicích systémù a všem ostatním zájemcùm o fuzzy technologii 176 str A5, Novák, BEN objednací èíslo , 199 Kè Sériová komunikace ve Win32 Cílem této publikace je seznámit ètenáøe s možným postupem programování obsluhy sériového portu a datového telefonního modemu s využitím API služeb jádra operaèního systému Microsoft Windows Kniha je urèena pøedevším pro programátory, kteøí již mají s programováním ve Windows zkušenosti a v knize je popsána pouze konstrukce API ve Win32 (Windows 95/98/ME/NT) s ukázkou jednoho z mnoha možných postupù, jak procedury a služby API pro obsluhu sériového zaøízení využít U pøíkladu je použit programovací jazyk C, ale názvy obslužných procedur i ostatní struktury API jsou i pro jiné programovací jazyky shodné V prvním bloku je popsána obsluha Poèítaèová rozhraní pøenos dat a øídicí systémy Kniha popisuje paralelní a sériové rozhraní, dále seznamuje srozumitelnou formou se základními technickými a programovými prostøedky øídicích systémù a probírá rùzné zpùsoby pøenosu dat vèetnì jeho zabezpeèení Publikace pøináší nejen øadu cenných poznatkù, ale i trochu zábavy a odpoèinku díky humorným kresbám 168 str, Vlach, Vlachová, BEN objednací èíslo , 199 Kè sériového portu ve WinAPI a v druhém bloku je popsána obsluha datového telefonního modemu v prostøedí TAPI ver 1 4, která na obsluhu sériového portu navazuje Na závìr je nutné podotknout, že kniha není vyèerpávajícím manuálem operaèního systému Windows, ale pouze ukazuje jednu z možných cest jak pracovat s hardwarovými periferiemi sériové komunikace v prostøedí Win str B5, Vacek, BEN, objednací èíslo , 199 Kè Využití rozhraní PC pod Windows Porty poèítaèù se dají využít mnohem zajímavìji, rozmanitìji a užiteènìji než jen k pøipojení tiskárny, myši, modemu a joysticku! Co však bylo pod DOSem s pøímým pøístupem k linkám rozhraní pomìrnì jednoduché, není již pod Windows tak docela snadné Že to však pøece jen možné je, ukazuje tato kniha Ètenáøi, kteøí znají pøedcházející knihu Burkharda Kainky Využití rozhraní PC, po pouhém prolistování pøedkládané publikace zjistí, že pøináší mnoho nových nápadù a pøedevším øešení na kvalitativnì vyšší úrovni Pøiložené CD obsahuje všechny propøíklady ve VB5 nebo Delphi 3 a str A5 + CD, Kainka, Berndt, HEL objednací èíslo , 198 Kè Postavte si PC 12 aktualizované vydání Tato publikace je urèena pøedevším tìm, kdo mají ještì obavy ze stavby PC a mohla by být pomocníkem a rádcem, který napomùže tyto obavy rozptýlit Pøedem však poznamenejme, že tato publikace není pøesným návodem pro stavbu jakéhokoli PC V souèasné dobì se totiž mùžeme na trhu setkat s mnoha rùznými základními deskami i jiným hardware Problematika konstrukce PC je probírána na nìkolika konkrétních variantách hardware, avšak výklad je natolik obecný, že je tuto publikaci možno použít jako konstrukèní návod i pro jiné hardwarové komponenty Na skuteènosti, kdy je postup závislý na konkrétním hardware je ovšem v textu výslovnì upozornìno Samostatná èást se vìnuje instalaci softwaru Pozornost je vìnována pøedevším pøípravì pevného disku a instalaci operaèního systému MS DOS, Windows, popø Windows 95/98/NT/2000/Me Publikace zachycuje situaci z poèátku února str B5, Vrátil, BEN, objednací èíslo , 199 Kè 10» BEN: edièní plán

11 ELEKTRO» elektronika, automatické øízení Elektronika v kostce Kniha poslouží hlavnì tìm, kteøí se snaží najít vysvìtlení základních pojmù z elektroniky, které jsou jim neznámé, snaží se jim porozumìt, pøípadnì poznat jejich souvislosti Požadavky na pøedchozí znalosti jsou minimální, teorie je vždy jen tolik, aby bylo možno dané téma vysvìtlit Kniha spíše provokuje k dalšímu studiu oblastí, které ètenáøe zaujmou Z obsahu: Základy elektroniky, Souèástky, Kapitoly z radiotechniky, Základní obvody výpoèetní techniky 112 str A5, Peèek, BEN objednací èíslo , 119 Kè Simulaèní programy pro elektroniku (2 vydání) V knize jsou vysvìtleny základní principy a zpùsob práce se SPICE algoritmy Práce s programy je popisována na konkrétních pøíkladech návrhù obvodù Souèástí knížky je CD, na kterém jsou instalaèní soubory kolem padesáti simulaèních programù a pøíklady zapojení obvodù 120 str A5 + CD, R Láníèek, BEN objednací èíslo , 299 Kè F Mravenec CD + Motorola Na CD je návrhový systém F Mravenec verze 3 50, který je nyní uvolnìn se všemi svými podpùrnými programy a bez umìlých omezení velikosti desky nebo jiných parametrù Souèástí 3 vydání CD jsou i zdrojové texty výstupních generátorù Další rozsáhlou položkou je návrhový systém Formica 4 2 i s manuály Dále zde naleznete více než 570 desek s plošnými spoji CD-ROM, Horský, BEN, objednací èíslo , 399 Kè Øízení a vizualizace technologických procesù Pøíruèka se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických procesù Uvádí též metodiku postupu pøi øešení konkrétních problémù a pøíklady øídicích systémù Velkou pozornost vìnuje problematice vizualizace technologických procesù Kniha je urèena širší technické veøejnosti, zejména pak konstruktérùm strojù a zaøízení, øešitelùm a vývojovým pracovníkùm pracujícím v oblasti návrhu a aplikace moderních øídicích systémù a jejich uživatelùm 160 stran A5, Vlach, BEN objednací èíslo , 149 Kè Rozeberte si PC Pøíruèka má podnadpis Kniha pro kutily nového tisíciletí, mohlo by se též dodat a pro totální bastlíøe, nebo to, co v knize najdete, nemá ve svìtì obdoby Je tedy urèena všem, kteøí se chtìjí snadno, rychle a bez horentních finanèních nákladù dozvìdìt nìco o elektronice, avšak bez zbyteèných a složitých teorií A aby pak to, co se dozví, mohli nìjak prakticky využít Kniha je psána populárnì technicky s humornì komentovanými pøíklady z praxe, které se skuteènì udály Je urèena pøedevším pro zaèínající elektroniky, badatele a kutily 208 str B5, Šedý, BEN objednací èíslo , 199 Kè Simuluj! simulace vlastností analog elektronických obvodù s diskrétními souèástkami Pøíruèka je urèena pro nejznámìjší a nejèastìji využívanou verzi programu SPICE a to verzi 5 0a Program PSpice je úèinným nástrojem pro zjiš ování chování elektronických obvodù pøed jejich realizací 304 str A5, Krejèiøík, Burian, BEN objednací èíslo , 349 Kè Malý systém Formica 4 2 / 4 21 Plnì funkèní návrhový systém pro plošné spoje, omezený pouze poètem 70 souèástek a 350 vývodù Schematický editor, editor plošného spoje, autorouter, výstupní generátory Systém je v poslední verzi pro MS-DOS, po registraci získáte bezplatnì systém pro Windows 9x/NT se stejným omezením Souèástí produktu jsou manuály Lze zajistit i ostatní verze systému Formica CD-ROM, Horský, objednací èíslo , 980 Kè Automatické øízení Rozsáhlá kniha dává ètenáøùm pøehled o analýze a zejména syntéze lineárních regulaèních obvodù, o diskrétních øízení a posléze i o metodách øešení regulaèních obvodù ve stavovém prostoru Probíraná látka je bohatì ilustrována øešenými pøíklady Kniha je urèena pøedevším posluchaèùm vysokých škol oborového studia Automatizace a øídicí technika ve spotøebním prùmyslu a Automatizaèní technika a øízení 496 str A5, Balátì, BEN objednací èíslo , 777 Kè pøipravujeme PLC a automatizace 1 základní pojmy, úvod do programování Kniha je koncipována jako støedoškolská uèebnice a souhrnnì pojednává o programovatelných automatech (PLC) v kontextu soudobé automatizaèní techniky a je úvodním kurzem jejich programování Je urèena pøedevším studentùm a uèitelùm SŠ, VŠ a OU Jako úvodní text mùže posloužit i studentùm vysokých škol, zaèínajícím projektantùm a programátorùm PLC a úèastníkùm rekvalifikaèních kurzù 224 str A5, Šmejkal, Martinásková, BEN objednací èíslo , 199 Kè PLC a automatizace 2 Pokraèování úspìšné uèebnice 224 str A5, Šmejkal, Martinásková, BEN objednací èíslo , cca 199 Kè pøipravujeme Na svých objednávkách, prosíme, pište objednací èísla! DÌKUJEME! Inteligentní dopravní sytémy Pojem Inteligentní dopravní sytémy se používá stále více pro globální program zahrnující øadu technologií, jejichž cílem je uèinit dopravu bezpeènìjší a efektivnìjší, s menšími kongescemi na silnicích a s nižším ekologickým zatížením prostøedí Na otázku zda tato kniha vysvìtlí detailnìji všechno, co lze poèítat mezi inteligentní dopravní systémy je nutné odpovìdìt, že ne Pøesto lze øíci, že se jedná o první èeskou publikaci tohoto druhu, která soustøeïuje všechny poslední poznatky z tohoto dynamického oboru Velká pozornost je vìnována øízení mìst, nebo je zøejmé, že existují moderní metody øízení, které mají prokazatelné pøínosy ve srovnání s tím, co se u nás dosud používá, když myslíme na dynamické øízení nebo na koordinaci typu Zelená vlna V zahranièí je vìnována velká pozornost øízení dálnic, kde se daøí instalací ITS systémù snížit dùsledky nehod øádovì o tøicet procent Proto jsou zde popsány a detailnìji analyzovány všechny známé systémy zlepšující pomìry na dálnicích 544 str B5, Pøibyl, Svítek, BEN, objednací èíslo , 499 Kè BEN: edièní plán «11

12 ELEKTRO» radiotechnika, elektrotechnika Technický prùvodce energetika 1 Publikace obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky energetiky a energetického strojírenství pøi øešení úkolù v pøedprojektové pøípravì, stavbì, provozu a modernizaci energetických zaøízení Informace jsou využitelné pro úspìšné naplòování ustanovení nových zákonù ÈR o hospodaøení energií a energetického zákona Prùvodce je vhodný i pro studenty støedních a vysokých škol Informace a postupy øešení jsou zpracovány z pozice základních disciplin fyziky, chemie, elektroenergetického inženýrství a souèasného stavu znalostí v této oblasti Ve všeobecné èásti jsou popsány dùležité discipliny potøebné a èasto užívané v energetice tj statistika, teorie chyb, spolehlivost, termodynamika, elektrotechnika, regulace technologických procesù a metody posuzování ekonomické efektivnosti Další èást se zabývá kvalitativními znaky pracovních medií elektrárenských a teplárenských obìhù, konstrukèními a provozními materiály, informacemi o vybraných technologických zaøízeních a jejich pracovních charakteristikách, metodami 616 str B5, Ibler, Karták, Mertlová, BEN, objednací èíslo , 888 Kè Energetika v pøíkladech Technický prùvodce energetika 2 V publikaci jsou uvedeny konkrétní numerické výpoèty dùležitých úloh a vztahù, od jednoduchých ke složitìjším výpoètùm, optimalizaèní výpoèty které jsou potøebné k rozhodování v øídící èinnosti v energetice Autoøi se snažili zaøadit jednotlivé tématické okruhy a pøíklady v souladu s Technickým prùvodcem energetika 1 V každé tématicky zamìøené kapitole pøíkladù je odvolání na teoretickou èást zpracovanou v TPE1 Cílem publikace je umožnit uživatelùm získat teoretické a praktické prostøedky k nìkterým samostatným poèetním øešením technickoekonomických aplikací, využití teoretických vztahù v praxi, což pøispìje lépe k tvùrèí práci, technickoobchodním jednáním a rozhodování v energetice Pøáním autorù je, aby pøedložená publikace se stala jednou z používaných pomùcek pøi jejich práci, øízení a posílila tradièní velmi dobré adaptivní schopnosti èeských elektroenergetikù k tvùrèí práci 400 str B5, Ibler, Karták, Mertlová, BEN, objednací èíslo , 555 Kè Elektrotechnika jinak aneb další hlavolamy z elektrotechniky Kniha je sbírkou zajímavých úloh z elektrotechniky, z nichž mnohé mají i praktický význam Úlohy jsou zpracovány ve formì hlavolamù; ètenáø se nejprve mùže pokusit o jejich samostatné øešení a získané výsledky potom porovnat s výsledky uvedenými v knize Kniha si klade za cíl nejen pouèit, ale také pobavit Matematická nároènost úloh je minimální, vìtšinou lze vystaèit se znalostmi støedoškolské matematiky Kniha je urèena všem zájemcùm o elektrotechniku 144 stran A5, Myslík, BEN objednací èíslo , 149 Kè Hlavolamy z elektrotechniky Kniha je sbírkou zajímavých úloh z elektrotechniky, z nichž mnohé mají i praktický význam Úlohy jsou vìtšinou formulovány jako hlavolamy, pøièemž jejich øešení je obvykle pøekvapivì jednoduché Úèelem knihy je nejen pouèit, ale také pobavit Je urèena všem zájemcùm o elektrotechniku K této knize je možno dokoupit disketu s programem STAVPROM, který souvisí s úlohami 69 až 74 Program umožòuje øešit soustavu až 9 rovnic v diferenciálním tvaru, je velmi pøehledný a doplnìný nápovìdou 176 stran B5, Myslík, BEN objednací èíslo , 149 Kè Elektromagnetické pole základy teorie Teorie elektromagnetického pole je jednou ze základních èástí elektrotechniky Je to však èást ponìkud nepøíjemná Kniha se zabývá základy teorie elektromagnetického pole Nehledejte v ní žádné popisy programù a ani pøíklady jejich použití Øešení jen trochu složitìjších uspoøádání je však bez použití poèítaèù nemožné Kniha si neklade za cíl zpracovat obecné výpoèty polí, ale jen jakési minimum znalostí, které by mìl znát každý elektrotechnik V tomto smyslu je tedy kniha urèena všem zájemcùm o elektrotechniku 160 stran A5, Myslík, BEN objednací èíslo , 159 Kè Elektrické obvody Tato kniha je zpracována tak, aby dobøe posloužila jak støedoškolským, tak vysokoškolským studentùm Aby kniha byla užiteèná i jako pøíruèka pro praxi, obsahuje pomìrnì velké množství tabulek Ty budou zajímavé pøedevším pro ty ètenáøe, kteøí jsou již s teorií elektrických obvodù seznámeni, ale potøebují rychle najít pro nì dùležité vztahy Jednotlivé kapitoly jsou provázeny množstvím øešených pøíkladù Vìtšina pøíkladù je vzata pøímo z elektrotechnické praxe Ke knize je k mání i disketa s programy STAVPROM a VLNY 256 stran, Myslík, BEN objednací èíslo , 199 Kè Elektrické motory a regulaèní pohony volba a instalace vybraných druhù Publikace vysvìtluje principy stavby a funkce indukèních a velkých synchronních motorù, struènìji též velkých stejnosmìrných motorù Kniha se dále zabývá i øídicími pøístroji a mechanickými komponentami v jejich výkonových obvodech a elektronickými periferiemi, pokud jsou se strukturou motorù integrovány 200 str A5, Roubíèek, BEN objednací èíslo , 299 Kè pøipravujeme Maxwellovy rovnice Spis je mínìn jako uèební pomùcka pro vysoké školy technického zamìøení Dostupné publikace dnes pøedkládají tuto látku spíše ve formì sbírky hotových matematických formulí, a tak èitatele uèí memorovat a mechanicky poèítat s nimi Tato publikace ale odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a uèí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadøovat Ani v dnešním svìte poèítaèù a internetu bychom nemìli zapomínat na základy, ze kterých tyto technické vymoženosti vyrùstají cca 100 str A5, Szántó, BEN objednací èíslo , 99 Kè pøipravujeme Hlídání objektù pomocí mobilu a SMS aneb ovládání spotøebièù mobilem ZDARMA Publikace popisuje základní zásady ochrany objektù, støežených pomocí mobilního telefonu (mobilu) voláním a s pøedáváním výstražných SMS zpráv Podrobnì uvádí aplikace komunikaèního procesoru GB050 fy Level, vybaveného programem (firmware GSM) ve spojení s klasickým mobilním telefonem, kdy pomocí SMS zpráv lze v jednom smìru pøedávat zprávy a v druhém pøíkazy Stejnì podrobnì je rozebráno použití komunikaèního procesoru PAG1 p Flajzara s poplašným voláním a posíláním SMS zpráv v jednom smìru Nakonec je popsána jednoduchá úprava libovolného mobilu pro využití k pøenosu varovného volání Ostatní podobné systémy jsou zmínìny pouze okrajovì Tato kniha by mìla pomoci k rozšíøení øízení a pøenosu zabezpeèovacích zpráv v ÈR stejnì jako je tomu dnes i v zahranièí a speciálnì v oblasti zabezpeèovací techniky pomocí tzv tichého alarmu 288 str B5, Krejèiøík, Rozehnal, BEN, objednací èíslo pøipravujeme 12» BEN: edièní plán Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù Bezdrátové ovládání spotøebièù to není jen dálkové ovládání televizoru Bezdrátovì je možno ovládat øadu jiných elektrických spotøebièù Po struèném nástinu jednotlivých principù, jejich výhod a nevýhod se ètenáø podrobnì seznámí s novou øadou výrobkù firmy Enika Nová Paka U všech typù jsou uvedeny technické parametry a základní zapojení Nejzajímavìjší èástí knížky je bezesporu øada námìtù na efektivní využití bezdrátového ovládání, doplnìných vždy seznamem potøebných komponentù a schématy zapojení 112 str A5, Geisler a kol, BEN objednací èíslo , 129 Kè

13 POÈÍTAÈE» programování programování v pøíkladech Knihy této edice jsou o tom, že èlovìk nemusí dokonale rozumìt všemu, co chce používat Je víc o programování ve Windows než jen o samotných programech Totiž operaèní systém je složitá záležitost, stejnì jako tøeba letadlo nebo lidské tìlo Vysvìtlit, jak to funguje, je tìžké a vìtšinou se to neobejde bez toho, aby èlovìk døíve nebo pozdìji nezaèal, kvùli zjednodušení a pøijatelnému rozsahu textu, øíkat vìci, které nejsou pravda Tomu jsme se chtìli vyhnout Na druhou stranu, abyste si napsali program, který toto prostøedí používá, pøípadnì nìkam odletìli letadlem nebo žili ve svém tìle, na to vìtšinou nepotøebujeme vìdìt, jak je to udìláno, vystaèíme s tím, že víme jako to používat A o tom jsou tyto knihy Sbírky pøíkladù, které ukazují, co mùžete udìlat a jak Obèas nìjaké to vysvìtlení, ale jen trošku jako když vám nìkdo øekne, že k odletu je dobré pøijít co nejdøíve, abyste si mohli øíci o místa u okénka nebo že nemáte uhøátí skákat do vody Nic o aerodynamice a palivu a øízení letového provozu ani o brzlíku, slinivce nebo streptokocích Taková kuchaøka Tak vaøte! C++ Builder v pøíkladech 192 str B5 + CD, Holan, Neruda, BEN, objednací èíslo , 299 Kè Delphi v pøíkladech 208 str B5 + CD, Holan, BEN, objednací èíslo , 299 Kè Kylix v pøíkladech 264 str B5 + CD, Forst, Holan, BEN, objednací èíslo , 399 Kè Visual Basic v pøíkladech 192 str B5 + CD, Tahalová, Holan, BEN, objednací èíslo , 299 Kè Java Builder v pøíkladech 208 str B5 + CD, Holan, BEN, objednací èíslo , 299 Kè pøipravujeme C++ Builder vývojové prostøedí 3 díl Èasto kladené dotazy: komplexní tisk, použití funkcí Multimedia API, vícevláknové aplikace, streaming Cesta do hlubin systému: bitmapy efektivnì, rozšíøená pera, Shell API, vlákna a procesy, synchronizace, pokroèilá práce se soubory DirectX: DirectDraw, DirectInput Porty pod Windows NT/2000/XP: volací konvence, použití assembleru, pøístup na porty pod Win NT/2000/XP 616 str A5 + CD, Matoušek, BEN objednací èíslo , 599 Kè C++ Builder vývojové prostøedí Kniha seznamuje se základními rysy tohoto vývojového prostøedí Text shrnuje autorovy zkušenosti z tvorby programù pod operaèním systémem Windows v jazyce C++ Publikace vás seznámí nejen se základy objektového programování Ukáže vám postup vyvíjení Win32 GUI aplikací, vysvìtlí význam a obsah souborù projektu Samozøejmì nesmí chybìt ani výklad vybraných funkcí Windows API a ukazuje jejich typické použití V knize samozøejmì nechybí komponenty, jejich datové položky, metody a události, popisuje klíèová slova, postup vytváøení vlastních komponent, význam a použití výjimek, tvorba DLL 600 str A5, Matoušek, BEN objednací èíslo , 599 Kè Visual Basic sbírka øešených pøíkladù Sbírka je vhodnou pomùckou pro úplné zaèáteèníky, kteøí se chtìjí nauèit programovat ve Visual Basicu U ètenáøe se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyka, pouze minimální zkušenost s prací se systémem Microsoft Windows Tato kniha by mìla posloužit i zkušenìjším programátorùm, kteøí se chtìjí nauèit tento jazyk Kniha je zámìrnì napsána formou sbírky pøíkladù, nebo se domníváme, že z pøíkladù se dané problematice rychleji porozumí Všechny zdrojové kódy pøíkladù jsou k dispozici na disketì 208 str A5 + disketa, BEN Pelikánová, Èihák, Knejpová objednací èíslo , 249 Kè C++ Builder vývojové prostøedí 2 díl Kniha navazuje na úšpìšný první díl a vìnuje se nìkterým problémùm podrobìji Seznámíte se s dalšími možnostmi použití zdrojù Možnost tvorby uživatelských komponent je doplnìna popisem ukládání vlastností do konfiguraèního streamu Ètenáø je zasvìcen do tajù zpracování zpráv v C++ Builderu a možností registrace vlastní zprávy Dále jsou popsány široké možnosti použití GDI, vytvoøení textového editoru za pomoci komponenty RichEdit vytvoøení šetøièe obrazovky Vìnuje se též použití metasouborù Velká pozornost je vìnována grafice (zejména se jedná o fonty, palety, regiony a cesty èar), jsou ukázany i základy práce s OpenGL 528 str A5, Matoušek, BEN objednací èíslo , 599 Kè BEN: edièní plán «13

14 POÈÍTAÈE» programování, internet, Word a Excel Delphi zaèínáme programovat Mnoho lidí pøechází na Delphi z programovacího jazyka Pascal Díky této knize však mùžete zaèít s programováním pøímo v Delphi Jediné, co je tøeba znát, je znalost Windows na uživatelské úrovni Vzhledem k rozsahu samozøejmì není možné popsat celé Delphi a probrat kompletnì jazyk Pascal Jsou zde však uvedeny ty nejdùležitìjší èásti Delphi a probrán základ jazyka Pascal tak, abyste po pøeètení této knihy byli schopni v Delphi programovat Dùraz je kladen na praktickou použitelnost Výklad je doplnìn množstvím øešených pøíkladù 176 str A5 + disketa, Pošta, BEN objednací èíslo , 199 Kè Delphi v kostce pro verze 1 až 5 Pøíruèka je urèena neprofesionálním programátorùm, kteøí chtìjí rychle a efektivnì vyvíjet aplikace pro Windows Vzhledem k zamìøení publikace je dùraz kladen na pøehledný a srozumitelný popis koncepce, ovládání a použití Delphi verze 1 až 5 Pøitom však obsahuje i celou øadu profesionálnìjších postupù a mnohdy unikátní, nikde jinde nepublikované informace Disketa, která je nedílnou souèástí publikace, obsahuje pøíklady z knihy a øadu užiteèných freeware/shareware komponent, unit a programù 544 str + disk,slaba, Sedláèek, BEN objednací èíslo , 499 Kè COM+, Corba, EJB Technologie v softwarovém prùmyslu se neustále vyvíjí a promìòuje Jedním z nejdùležitìjších odvìtví sw prùmyslu dneška je tzv middleware umožòující spolupráci distribuovaných komponent V této oblasti vystupují tøi klíèoví hráèi: COM+, CORBA a EJB a právì o nich je tato kniha Kniha si svým obsahem klade za cíl uvést ètenáøe do svìta distribuovaných komponent Podrobnì rozebírá vlastnosti a technologické principy všech tøí výše zmínìných specifikací, a tak umožòuje ètenáøi seznámit se se všemi specifikacemi, aniž by musel proèíst celou dokumentaci specifikac Po pøeètení by mìl být ètenáø schopen zvolit nejvhodnìjší architekturu pro danou aplikaci 312 str B5, Zelený, Nožièka, BEN objednací èíslo , 499 Kè Visual C++ Tato pøipravovaná publikace bude obsahovat popis knihovny MFC a jejích tøíd Výklad je doplnìn pøíklady vytváøení aplikací cca 250 str + CD, Matoušek, BEN, pøipravujeme Word 2000 pro každý den Typická uživatelská pøíruèka je zamìøená pøedevším na klasické problémy kanceláøské praxe S ohledem na zaèáteèníka je dùkladnì vysvìtluje vytváøení a formátování napsaného textu Velmi podrobnì jsou øešeny i prostøedky automatizace administrativy, jako napø automatický text nebo hromadná korespondence Patøièný prostor je vìnován také tabulkám vèetnì pøevodu tabulek z programu Excel Autor se dìlí se ètenáøem o poznatky získané bìhem mnohaleté lektorské praxe Ètenáø je vèas upozoròován na typické chyby a problémy Obvyklé nekritické nadšení programem autor nahrazuje støízlivým pøístupem k vìci Postupy efektivní mají jednoznaènì pøednost pøed efektními 144 str, Rázus, BEN, objednací èíslo , 199 Kè Word sbírka pøíkladù Kniha obsahuje 75 praktických pøíkladù, které byly zpracovány v programu Word, ale jsou víceménì použitelné pro všechny textové editory Každá kapitola obsahuje øešené pøíklady a nìkolik navazujících pøíkladù k procvièení Øešené pøíklady jsou koncipovány na základì pøesných instrukcí, podle kterých se student (samouk) øídí, aby dosáhl daného vzoru U pøíkladù k procvièení je uvedeno zadání jednotlivých úloh a student (samouk) øeší pøíklady samostatnì a kontroluje podle vzorového vypracování Pokud si neví rady, je k dispozici tzv rychlá nápovìda ( tahák ) Každá kapitola má nìkolik pøíkladù, tzn že procvièení je opravdu dostaèující Jednotlivé lekce navazují metodicky na pøedchozí a tím se neustále procvièuje pøedešlé uèivo V knize je zpracováno pøibližnì 70 hodiny výuky Mùžete také vybírat pøíklady podle obtížnosti Tuto cvièebnici ocení pøedevším uèitelé, lektoøi poèítaèových kurzù (mají zpracované pøíklady do výuky), studenti, žáci (mohou samostatnì studovat), ale i všichni, kteøí se opravdu chtìjí nauèit prakticky pracovat s Wordem (textovým editorem) 128 str B5, Matúš, BEN, objednací èíslo , 99 Kè 14» BEN: edièní plán HTML, CSS a JavaScript referenèní pøíruèka Tato kniha nabízí podrobný pøehled jazyka HTML, kaskádových stylù CSS a JavaScriptu Pøíruèka je urèena pro všechny kategorie uživatelù V úvodní pøevážnì výkladové èásti ukazuje autor nejzákladnìjší postupy využití jazyka HTML Nepøedkládá zde jediné možné øešení, ale ukazuje cestu, kterou je možno jít a dle vlastního vkusu pokraèovat v rozvíjení svých znalostí Potom už následuje podrobný referenèní popis jednotlivých tagù jazyka HTML a jejich parametrù Dále zde naleznete referenèní pohled na kompletní sadu CSS stylù a jejich parametrù Závìreènou èást tvoøí jazyk JavaScript 160 str B5, Gröpl, BEN objednací èíslo , 199 Kè!!! Pøipravujeme!!! Atmel AVR hw popis, programování, pøíklady Grafické kalkulátory Jednoduché hledaèe kovových pøedmìtù 45 zapojení Komunikace na USB Konektory Malá domácí radiotechnická laboratoø Mìøení, øízení a regulace prostøednictvím PC Mìøení, øízení a regulace v prostøedí Delphi Moderní uèebnice programování PIC 1 a 2 Excel 2000 pro každý den Kniha je urèena nejširšímu okruhu uživatelù, u kterých se nepøedpokládá znalost práce s tabulkovými procesory Je pøíruèkou pro každého, kdo zná alespoò základy systému Windows (95, 98, NT nebo 2000) V pøíruèce najdete nejen základní techniky, ale i pokroèilejší postupy práce Vše je doplnìno praktickými pøíklady s øadou doprovodných obrázkù Zámìrem je, aby si ètenáø osvojil efektivní postupy a vyvaroval se typických chyb Autorka v knize pøedává své poznatky získané mnohaletou lektorskou praxí Po prostudování knihy sami zjistíte, že Excel vám poslouží kromì firemního použití stejnì dobøe i v bìžném životì 144 str, Eršilová, BEN objednací èíslo , 199 Kè NEPØÍTEL POÈÍTAÈ Spoustu vìcí v životì èlovìk musí brát vážnì, nebo se pøi nich alespoò vážnì tváøit Zvykli jsme si, že vìci kolem poèítaèù jsou vážné a dùležité Tato kniha se vás pokusí pøesvìdèit, že sebe ani poèítaèe kolem nás nesmíme brát vždy pøíliš vážnì Vždy poèítaè je zase jen dílem èlovìka 64 str B6, Vlach, BEN, objednací èíslo , 49 Kè Obvody øady TTL díl øada až Operaèní zesilovaèe Programování her v prostøedí Delphi Sériové pamìti se sbìrnicí I2L Pokroèilé techniky programování v C++ Builderu Praktická galvanotechnika uèebnice a pøíruèka Pro/ENGINEER konstrukce strojních dílù (CAD) Programování v C/C++ Støedoškolská elektronika Silnoproudá elektrotechnika

15 POÈÍTAÈE» grafika, ostatní VISIO vývoj aplikací Jedná se o pøeklad originálního titulu Developing Visio Solutions pro Visio 5 0, doplnìný informacemi o novinkách nejnovìjší verze Visio 2000 Pøi pøekladu byla vìnována mimoøádná pozornost uvedeným pøíkladùm a postupùm Tak se podaøilo odstranit i nìkolik chybièek, které se do anglického originálu vloudily Visio prodìlalo od svých prvních verzí opravdu bouølivý vývoj a jeho souèasné verze dávají nebývalé možnosti v automatizaci nìkterých postupù pøi kreslení a propojení s databázemi i s Internetem Pøedkládaná kniha na mnoha pøíkladech vysvìtluje a demonstruje jak efektivnì využít mocné nástroje obsažené v tomto geniálním programu 500 str, BEN objednací èíslo , 999 Kè VISIO 5 0 uživatelská pøíruèka Visio je bájeèný program pro technické kreslení a kanceláøskou praxi Protože u nás doposud nebyl lokalizován, pøichází na pomoc tato èeská pøíruèka Kniha obsahuje úvod do prostøedí Visio, kreslení výkresù, tisk a prezentace výkresù, profesionální užití, práce s daty, tvorba a úpravy obrazcù Text pøíruèky je prokládán názornými obrázky a vhodnì volenými pøíklady, aby si uživatel rychle osvojil techniky kreslení Kniha je urèena nejen uživatelùm všech verzí 5 0, ale i všem tìm, kteøí se o koupi tohoto programu teprve rozhodují 256 str, BEN objednací èíslo , 399 Kè MATLAB pro zaèáteèníky Kniha pro každého, kdo potøebuje rychle a s co nejmenší námahou pochopit základy práce s programovým systémem MATLAB Systém je urèen pro ty, kdo potøebují na poèítaèi øešit matematické problémy, jednoduše pracovat s 2D a 3D grafikou, programovat vlastní aplikace, mìøit apod Kniha je pojata tak, že tvoøí struènou uživatelskou pøíruèku s mnoha pøíklady a obrázky a je psána tak, aby s ní mohl pracovat zejména zaèáteèník èi pøíležitostný uživatel Ètenáø není zatìžován nadbyteènými informacemi a naopak rozsáhlý pøehled pøíkazù, povelù a možností na konci knihy umožní snadnou orientaci v tomto jinak mohutném a rozsáhlém systému 144 str B5, Doòar, BEN objednací èíslo , 149 Kè Pøíruèka pøežití administrátora Informixu Cílem publikace je pomoci vám ulehèit váš pøerod v databázového administrátora Tajemství, jak být úspìšným prakticky v jakékoli èinnosti, spoèívá ve velmi dobrém zvládnutí technické stránky funkce, velmi dobré komunikaci s druhými a v reflektování politického prostøedí, ve kterém je funkce vykonávána Kniha se zamìøuje na urèité verze programového vybavení systému Informix Informace, které jsou zde uvedeny, platí pro verze databázového stroje IN- FORMIX-OnLine, které pøedcházejí verzi 6 0, pøípadnì 7 0 Nìkteré z uvedených technik mohou platit i pro databázové stroje INFORMIX-SE 240 str B5, Lumbley, BEN a SA&S objednací èíslo , 300 Kè 3D Studio v 4 Elliot, Miller, BEN DOPRODEJ 1 Kompendium modelovacích technik Otázky instalace a konfigurace, techniky správy souborù i systému Dále nìkteré univerzální modelovací techniky, základy perspektivy, pohybu a barev 1008 str, obj èíslo , 100 Kè! 2 Kompendium animaèních technik Základní animaèní techniky Ty jsou rozvinuty v dalších kapitolách pro pokroèilé uživatele V závìru knihy najdete 6 praktických pøíloh 487 str, obj èíslo , 100 Kè! 3 CD-ROM Na volitelné pøíloze ke knihám jsou nahrány programy, drátové modely, více než 200 MB bitmap, skriptù, shareware a demoverze programù Forcade, obj èíslo , 199 Kè Poèítaèe a zdraví Naè jste se neodvažovali pomyslet, natož zeptat Kniha vám poskytne ètivou, pøitažlivou a srozumitelnou formou dùležité informace o tom, jak si pøi práci s poèítaèem udržovat tìlesnou i duševní kondici Najdete zde také øadu pøíbìhù a osobních zkušeností Knihu ocení nejen lidé, kteøí se poèítaèi zabývají profesionálnì, ale i rodièe, jejichž dìti výpoèetní technika pøitahuje Kniha je také velmi vhodná pro studenty nejrùznìjších oborù i jejich uèitele 96 str A5, Nešpor, BEN objednací èíslo , 99 Kè Osobní poèítaèe a základy elektroniky nìmecky Seznámení s moderní nìmèinou poèítaèové techniky Tato praktická pøíruèka, první svého druhu v èeštinì, vysvìtluje technické termíny a jejich užití v pøirozených souvislostech Dùležité termíny jsou pøeloženy do èeštiny, a navíc je výklad doplnìn názornými obrázky s dvojjazyènými prùvodními texty Kniha, doplnìná základní informací o novém nìmeckém pravopisu zavádìném od srpna 1998, je vhodná pro studenty, pøekladatele a uživatele výpoèetní techniky 416 stran A5, Havlíèek, BEN objednací èíslo , 399 Kè Kritéria hodnocení zabezpeèených poèítaèových systémù Pøeklad americké normy známé též pod názvem Orange Book Je nepostradatelnou pøíruèkou tam, kde je potøeba zabezpeèovat informace dostupné na poèítaèových sítích 128 str, Hospodka, Karas, BEN, objednací èíslo , 100 Kè doprodej Osobní poèítaèe a základy elektroniky anglicky Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní znalostí angliètiny ke studiu odborných publikací psaných v angliètinì Je však urèena také ostatním jako pomùcka ke správnému porozumìní anglických odborných termínù, které se èasto i v èeských textech vyskytují v pùvodním anglickém znìní Hlavní èásti pøíruèky jsou vìnovány základnímu názvosloví poèítaèù obecnì (nikoli jen osobních), dále názvosloví technického vybavení osobních poèítaèù (tj hardwaru) a programového vybavení (tj softwaru) Následuje názvosloví pìti hlavních oblastí využití osobních poèítaèù (zpracování textu, datová komunikace, databáze, poèítaèová grafika a kalkulaèní tabulky) Poslední èást se zabývá názvoslovím údržby technických zaøízení a rušení provozu osobního poèítaèe, názvoslovím ochrany dat a bezpeènosti poèítaèe (zejména názvoslovím poèítaèové kriminality, autorského práva, ochrany softwaru a poèítaèových virù), ale i názvoslovím ergonomických a zdravotních hledisek provozu poèítaèù Výklad je doplnìn glosáøem vybraných odborných termínù a vìcným rejstøíkem Závìreèná èást i správnì èesky ukazuje hlavní úskalí pøekladù do odborné èeštiny 464 str A5, Havlíèek, BEN, objednací èíslo , 499 Kè BEN: edièní plán «15

16 TECHNIKA» auto moto železnice a OSTATNÍ LITERATURA Cesta k bezpeèí Publikace pøináší celou øadu rad a technických informací k zabezpeèení majetku a osob Je urèena pro široký okruh ètenáøù laikù i odborníkù a rozebírá možnosti ochrany nejrùznìjších objektù (byt, rodinný domek, chata, chalupa, obchod, provozovna, kanceláø) a automobilù Kniha nezapomíná ani na zabezpeèení kulturních a státních objektù Publikace poslouží i jako inspirace pro individuální technickou ochranu obèanù a návod, co dìlat pro zajištìní zdravého a bezpeèného života v dané lokalitì 256 str A5, Kocábek, Koníèek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Vytápìní netradièními zdroji tepla Kniha je rozdìlena do tøí samostatných celkù První kapitola se zabývá vytápìním tuhými palivy Netradièní je zejména vytápìní døevìnými peletkami a dalšími druhy biomasy Druhá kapitola pøedstavuje tepelná èerpadla, která se pomalu zaèínají prosazovat jako nejnovìjší zdroje tepla Závìreèná kapitola informuje o možnosti využívání sluneèní energie 112 str A5, Dufka, BEN objednací èíslo , 149 Kè pøipravujeme Montážní a kontrolní pomùcky pro osobní automobily ŠKODA MB, , , (742, 743), (781, 785, 787) Favorit, Forman, Pick-up Úèelem vydání této knihy je umožnit jednotlivým motoristùm nebo malým soukromým autoopravnám vyrobení si potøebných pøípravkù, pomùcek a mìøidel svépomocí pro opravy a údržbu automobilù Škoda Výroba pøípravkù podle této dokumentace byla ovìøena 224 str A5, Cedrych, BEN objednací èíslo , 199 Kè Jak dobøe koupit auto Cílem této knihy, je seznámit zájemce o koupi automobilu s klady a zápory nákupu automobilu nového i automobilu použitého ojetého, tedy probrat podrobnì problematiku jeho nákupu a jeho pozdìjšího provozu v obou alternativách Autor chce zdùraznit aspekty nejen technické, ale i organizaèní, legislativní a administrativní, napøíklad celní øízení, mìøení emisí, technická prohlídka, technická kontrola, pøevod automobilu na DI- Policie ÈR Podstatné jsou i otázky a problematika povinného i dobrovolného pojištìní vozu a služby leasingových spoleèností Nakonec jsou pøidány informace o povinné výbavì vozidla a informace o tom, co je homologace 224 str, Cedrych, BEN objednací èíslo , 99 Kè Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì Je mnoho informací, které by mohly øidièùm a mnohdy i neøidièùm ulehèit život, kdyby byly po ruce vždy, když je toho zapotøebí Bývají to drobnosti, zkušenosti, poznatky, novinky nebo výòatky z platných norem, Vyhlášek i Zákonù, významy slov a technických termínù, zkratek, mìrových jednotek apod Tato brožura, kterou právì otevíráte, rozhodnì není vyèerpávající rukovìtí nahrazující lidskou pamì, ale každý z motoristù a nejen motoristù v ní urèitì nalezne nìco, co se mu bude obèas hodit A obsah této útlé knížky je takovým pamatovákem, za jehož použití se nikdo nemusí stydìt 128 str A5, Cedrych, BEN objednací èíslo , 149 Kè VAZ údržba a opravy Kniha nemá nahradit ani dílenskou pøíruèku, ani návod k obsluze pøikládaný k vozu Rozšiøuje dokumentaci, kterou každý majitel nového automobilu obdrží pøi koupi Kromì popisu základních konstrukcí pøináší i návody na drobné opravy jednotlivých celkù, a již jde o motor, podvozek èi karoserii V èásti vìnované elektrické instalaci uvádí základní schémata zapojení V technickém popisu kniha vychází ze základního typu VAZ 2101, od nìhož byly odvozeny všechny následující: VAZ 21011, 2103, 2106, 2105 i 2107 a jejich modifikace Samostatná kapitola je vìnována terénnímu vozidlu VAZ 2121 s podrobným popisem pøevodného ústrojí 304 str A5, Tùma, BEN objednací èíslo , 299 Kè Z historie trati CHOCEÒ BROUMOV v datech a obrazech 2 díl Toto volné pokraèování pøehledné monografie pøináší nespoèet historických èernobílých i barevných fotografií lokomotiv i staveb Kniha nabízí i nìkolik nahlédnutí do výkresové dokumentace staveb, zaøízení, plánkù kolejiš, dobových jízdních øádù a jiné dokumentace Z ostatních zajímavostí bychom rádi upozornili na pøehled dislokace lokomotiv v Mezimìstí od poèátku 80 let 20 století až do souèasnosti 208 str A4, Èermák, BEN objednací èíslo , 499 Kè Informace a vnitøní struktura vesmíru Kniha se snaží vìcnými argumenty podpoøit myšlenku, že informace, stejnì jako hmota a energie, je základní stavební složkou vesmíru To dává podnìt ke vzniku nového paradigmatu Podobnì jako se v pøedminulém století pojem energie pracnì zabydloval v myslích lidí a dokonce i nìkterých vìdcù, bojuje dnes i pojem informace o své plné pochopení, nebo i dnes mnoho vìdcù stále nevnímá tento pojem v jeho plné hloubce a dosahu 160 str, Stonier, Beneš, BEN objednací èíslo , 199 Kè Modrá alfa objevování skrytých schopností Názvem Modrá Alfa se oznaèují semináøe, které poøádají Petr a Ernestína Velechovští již nìkolik let Dosud jimi prošlo na sedm tisíc lidí a zájem o nì roste Obsahují zejména trénink hluboké relaxace a vìdomého sestupu do hladiny alfa Úèastníci nacvièují øadu technik, umožòujících efektivnì využívat tìchto schopností, zejména pro prohloubení kontaktu se svým podvìdomím a s ostatními lidmi Kniha obsahuje zkrácený záznam kurzu Je urèena zejména tìm, kteøí již kurzy absolvovali, nebo se k jejich absolvování chystají Obsahuje základní pouèení o technikách harmonizace lidského života DOPORUÈUJEME 200 str A5, Velechovský, Havelka, BEN objednací èíslo , 149 Kè 16» BEN: edièní plán Psychotronika základní teoretická koncepce Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzkumu v psychotronice a formulování oboru teoretické psychotroniky Kniha pojednává o základních problémech psychotroniky rozpracovaných v souladu s principy informace a vìdomí Obsahuje základní koncepci teoretické psychotroniky a pracovní hypotézu vhodnou pro zahájení základního výzkumu v psychotronice 135 str B5, Válek, BEN objednací èíslo , 199 Kè Prodejní místa nakladatelství BEN technická literatura: centrála PRAHA 10: Vìšínova 5, Praha 10, fax (pouhých 200 m od stanice metra Strašnická ) zásilková služba tel , , prodejna a distribuce tel , PRAHA 1: Jindøišská 29, tel (v prodejním centru firmy ZEOS) BRNO: Cejl 51, tel PLZEÒ: sady Pìtatøicátníkù 33, tel OSTRAVA: Èeskobratrská 17, tel SLOVENSKO: ANIMA, Slovenskej jednoty 10, Košice, tel /fax (055) , sk

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

2.1 Historie a vývoj počítačů

2.1 Historie a vývoj počítačů Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-101 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux Association for European NanoElectronics ActivitieS ELEKTRONICKÝ VÝVOJ A VÝROBA V ČR Technologické inovační centrum ČKD 7. červen 2011 Praha, ČR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car -

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Petr Vlček Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 Strojírenství Vytvořeno v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Notebook. Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 Příloha č. 1 k zakázce č. 1/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Notebook Počet: 22 Rozměry displeje: 15-16 HDD: alespoň 500 GB Klávesnice s numerickou částí Grafická karta: alespoň 1 GB, nutná podpora i v minoritních

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro střední školy žadatele a příjemce 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nejedná se o

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha

Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems. doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha Easy to use remote experiments WITHOUT laboratory systems doc. RNDr. František (Jiří) (ISES) Lustig, CSc., MFF-UK Praha ICTE Rožnov pod Radhoštěm 2013 Trend počítačem podporovaných experimentů: ISES -

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 K-206 Sestavení a oživení přípravku BITSCOPE Dokončení sestavení stavebnice PC osciloskopu a analyzátoru "Bitscope" Hotový a funkční

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr Jan Ondruš Duben 2013 Agenda - Základní desky - Grafické karty - LCD monitory - Projektor - Wi-Fi - All-in-one - Aktuální promo - Test na závěr Základní desky Unikátní funkce/základní dělení Záruka 36

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Projekt Globální vzdělávání pro UR, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Jméno příjmení: Teorie Gymnázium Globe Test 1 teoretická část 1) Co vše může zahrnovat slovo hardware? a. Jen vlastní tělo počítače b. Počítač s operačním systémem c. Počítač a veškerá zařízení, která

Více

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27 Instalace a konfigurace komponent a periferií PC 1 Jaká je hlavní nevýhoda přetaktování procesoru? Která z následujících komponent ukládá důležité systémové informace týkající 2 se spuštění počítače? 3

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry ATMEL Vývojové prostředí AVR Studio Vývojové prostředí Win. AVR Vývojové prostředí BASCOM AVR Universalne vývojové prostředí

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 *) So 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu

Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu Autonomní dvouprocesorové vozidlo s naváděcím systémem a analýzou obrazu ABSTRAKT Adam Ligocki, Zbigniew Opioł Projekt se zabývá vytvořením autonomního vozidla řízeného dvěma kooperujícími procesory, z

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October 2006 2 / 30 October 2006 1 / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER October 2006 2 / 30 Vlastnosti I Uživatelsky přívětivá obsluha dovoluje používat bez zvláštních nároků na vyškolení a zamezuje vzniku chyb při provozu. Rychlá

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje Operátorské panely a dotykové displeje Popis systému Popis HMI Struktura a koncept univerzální využití. Dotykové displeje jsou vybaveny operačním a integrovaným PLC-CPU je ideálním zařízením pro malé řidicí

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více