TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B"

Transkript

1 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, České Budějovice IČ: INVESTOR K - Rent s.r.o., Klaricova 873/22, České Budějovice IČ: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Pavel Čurda Žižkova 12, České Budějovice Tel.: VYPRACOVAL Ing. Pavel Čurda, Ing. Jakub Čoudek Žižkova 12, České Budějovice Tel.: Datum Číslo zakázky Číslo přílohy Číslo kopie Říjen A, B

2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 4 A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 1/21

3 A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 A.1.1. Údaje o stavbě... 4 A.1.2. Údaje o žadateli... 4 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 4 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 4 A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ... 4 A.4. ÚDAJE O STAVBĚ... 5 A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ... 7 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 8 A.6. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 8 A.7. CELKOVÝ POPIS STAVBY A.7.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek A.7.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení A.7.3. Celkové provozní řešení A.7.4. Bezbariérové řešení stavby A.7.5. Bezpečnost při užívání stavby A.7.6. Základní charakteristika objektů A.7.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení A.7.8. Požárně bezpečnostní zařízení A.7.9. Zásady hospodaření s energiemi A Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí A Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí A.8. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A.8.1. kanalizace a odpadní vody A.8.2. zásobování vodou A.8.3. teplo a paliva A.8.4. elektrická energie A.9. DOPRAVNÍ ČÁST A.10. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV A.11. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA A.12. OCHRANA OBYVATELSTVA A.13. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A zajištění médií po dobu výstavby A zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků během provádění ZÁVĚR A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 2/21

4 A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 3/21

5 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název akce : Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 Místo stavby : parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 Předmět dokumentace : Stavební úpravy A.1.2. Údaje o žadateli Investor : Adresa : K - Rent s.r.o. Klaricova 873/22, České Budějovice Identifikační číslo : IČ: A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace Zhotovitel projektu ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice IČ: Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Čurda, ČKAIT Vypracoval : Stavebně technické řešení Ing. Jakub Čoudek, Ing. Pavel Čurda, ČKAIT Statika Ing. Luděk Němec, Ph.D., ČKAIT Statika Ing. Tomáš Mráz, ČKAIT Zdravotní instalace Ing. Pavel Škarda, ČKAIT Vytápění Ing. Pavel Škarda, ČKAIT Elektro silnoproud Ing. Jiří Průša, ČKAIT Elektro slaboproud Ing. Jiří Průša, ČKAIT Požárně bezp. řešení Radek Příhoda, ČKAIT Plán BOZP v přípravě Jan Borovka A.2. Seznam vstupních podkladů - Katastrální mapa a údaje z KN - Stavební program investora - Energetický posudek 29/EP/2015 fy. INKAPO (Ing. Zdeněk Petrtyl). - Inženýrsko-geologický průzkum - Zaměření objektů projektantem A.3. Údaje o území a) Rozsah řešeného území Řešené objekty jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby. Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny na stavebních pozemcích 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 4/21

6 Stavebními úpravami - zateplením střešních konstrukcí (SO 01) jsou dotčeny objekty na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Stavebními úpravami zvýšením světlosti části výrobní haly (SO 02) je dotčen objekt na pozemku parc.č. 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Pozemky se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. V rozsahu areálu se nacházejí stávající vnitroareálové inženýrské sítě a stávající přípojky inženýrských sítí (viz. koordinační situace). Celý areál je oplocený. b) Dosavadní využití a zastavěnost území Stávající objekty dotčené stavebními úpravami jsou využívány pro potřeby fy. K-RENT. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání je v souladu s požadavky firmy. Stávající hlavní vstup a příjezdy do areálu jsou z komunikace z ul. Novohradská, která je po západní straně areálu. Stávající vstupy a vjezdy budou zachovány. Objekty dotčené stavebními úpravami v rozsahu zateplení střech jsou využívány především jako skladovací haly. Zateplení střech je navrženo v rozsahu stávajících střešních konstrukcí nad pozemky parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a části pozemku 724/6. Objekt, v jehož části bude zvyšována světlost, byl do nedávna užíván jako lakovna. V současné době je technologie lakovny odstraněna a prostor je volný, bez využití. Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu části půdorysu stávající haly lakovny na pozemku 724/6. Pozemky parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. c) Údaje o ochraně území Stavba se nenachází v památkově chráněném území, záplavovém území, CHKO, atd. d) Údaje o odtokových poměrech V areálu výrobního závodu se nachází jednotná kanalizace, která je svedena stávající přípojkou do stávajícího veřejného řadu kanalizace vedeného v ul. Novohradská. Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně odtokových poměrů. e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Město České Budějovice má platný a schválený územní plán sídelního útvaru. Výrobní areál s objekty dotčenými stavebními úpravami se nachází dle územního plánu v území pracovních aktivit s danou mírou územní regulace. Stavební úpravy a stavba je navržena v souladu s platným územním plánem. f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Navrhovaná stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 O obecných požadavcích na využívání území v platném znění. g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Projektová dokumentace je zpracována v souladu se závaznou legislativou. Podkladem pro zpracování PD jsou vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí, které byly průběžně zapracovávány do projektové dokumentace. Tyto doklady jsou přílohou dokumentace, viz. Dokladová část projektu. h) Seznam výjimek a úlevových řešení Pro stavbu nebylo potřeba řešit žádné výjimky. i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic V současné době není známa podmiňující investice, ani stavba, se kterou by bylo nutné časově koordinovat navazující práce. Příjezdy ke staveništi jsou po stávající vyhovující místní komunikaci. j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístněním a prováděním stavby - stávající objekty : 724/6 1297m 2 zastavěná plocha a nádvoří LV č /7 17m 2 zastavěná plocha a nádvoří LV č /51 746m 2 zastavěná plocha a nádvoří LV č /55 857m 2 zastavěná plocha a nádvoří LV č.4192 Vše v k.ú. České Budějovice 6 (622346). Vše vlastník K-RENT s.r.o., Klaricova 873/22, České Budějovice. A.4. Údaje o stavbě a) Charakter stavby A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 5/21

7 Jedná se o stavební úpravy výrobních hal v areálu fy. K-RENT s.r.o. b) Účel užívání stavby Objekty dotčené stavebními úpravami zateplení střešních konstrukcí (SO 01) slouží především jako skladovací haly. Objekt, v jehož části bude zvyšována světlost (SO 02), byl do nedávna užíván jako lakovna. V současné době je tato část objektu prázdná, bez využití. c) Trvalá nebo dočasná stavba Jedná se o stavbu trvalou. d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů Stavba není kulturní památkou a nejsou známy jiné skutečnosti, ze kterých vyplývá nutnost ochrany stavby. e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a bezbariérového užívání stavby Navrhovaná stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby v platném znění. Z hlediska navrhovaných stavebních úprav souvisejících se zateplením střech (SO 01) a z hlediska navrhovaného provozu v objektu dotčeného zvýšením světlosti (SO 02) není nutné uvažovat s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se závaznou legislativou. Podkladem pro zpracování PD jsou vyjádření, souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí, které byly průběžně zapracovávány do projektové dokumentace. Tyto doklady jsou přílohou projektové dokumentace, viz. Dokladová část projektu. g) Seznam výjimek a úlevových řešení Pro stavbu nebylo potřeba řešit žádné výjimky. h) Navrhované kapacity stavby SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Jedná se o stavební úpravy stávajících skladovacích hal spočívající v zateplení stávajících střešních konstrukcí. Na stávající střešní konstrukce je dle energetického posudku navržena parozábrana a tepelná izolace v příslušných tloušťkách. Jako finální krytina jsou navrženy pásy z měkčeného PVC. Objekt na parc.č. 724/7 a 724/51 Zastavěná plocha: 768 m 2 Objekt na parc.č. 724/55 Zastavěná plocha: 848 m 2 Část objektu na parc.č. 724/6 Zastavěná plocha: 566 m 2 SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 Jedná se o stavební úpravy části stávající haly spočívající ve zvýšení světlosti stávající haly. Zvýšení je navrženo odstraněním stávající střešní konstrukce a do uvolněného prostoru bude vestavěna nová ocelová hala s jeřábovou dráhou. V nově vzniklém prostoru bude umístěna nová technologie lisu. Zastavěná plocha: 688,6 m 2 Obestavěný prostor: 6227 m 3 Užitná plocha 642,5 m 2 Počty zaměstnanců Předpokládá se jednosměnný provoz s celkovým počtem 10 zaměstnanců. Jednotlivé pozice zaměstnanců a zařazení v nich je v kompetenci vedení. i) Základní bilance stavby SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Stavební úpravy spočívající v zateplení stávajících střešních konstrukcí budou mít vliv na snížení energetické náročnosti budovy z hlediska vytápění dotčených objektů. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 6/21

8 SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 Celková roční spotřeba energií : Elektro Spotřeba tepla pro vytápění 295 MWh / rok 118 MWh / rok j) Základní předpoklady výstavby Předpokládané zahájení stavby 11 / 2015 Předpokládané dokončení stavby 06 / 2016 Lhůta výstavby 7 měsíců Stavba bude prováděna ve dvou etapách dle členění stavebních objektů SO 01 a SO 02. k) Orientační náklad stavby Náklady stavby jsou předmětem dohody investora a zhotovitele stavby, které budou stanoveny na základě výběrového řízení, jež vyvolá zadavatel. Orientační náklady objektu SO 01 stavebních úprav a nástavby stanovené dle THU jsou tis.kč. Orientační náklady objektu SO 02 stanovené dle THU jsou tis.kč. Základní ekonomický údaj pro výstavbu byl stanoven poměrně pomocí THU. A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 7/21

9 Souhrnná technická zpráva A.6. Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Pozemky dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Areál je umístěn mezi komunikací v ul. Novohradská ze západní strany a nákladovým nádražím po východní straně areálu. Ze severní strany se nachází výrobní areál fy. TESLA a z jižní strany je benzínová pumpa. Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny uprostřed stávajícího areálu fy. K-RENT. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání je v souladu s požadavky firmy. Řešené objekty jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby. Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny na stavebních pozemcích 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Stavebními úpravami - zateplením střešních konstrukcí (SO 01) jsou dotčeny objekty na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekty dotčené stavebními úpravami v rozsahu zateplení střech jsou využívány především jako skladovací haly. Stavebními úpravami zvýšením světlosti části výrobní haly (SO 02) je dotčen objekt na pozemku parc.č. 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekt, v jehož části bude zvyšována světlost, byl do nedávna užíván jako lakovna. V současné době je technologie lakovny odstraněna a prostor je volný, bez využití. V rozsahu areálu se nacházejí stávající vnitroareálové inženýrské sítě a stávající přípojky inženýrských sítí (viz. koordinační situace). Stavebními úpravami nebude proveden zásah do stávajících přípojek. Celý areál je oplocený. Stávající hlavní vstup a příjezdy do areálu jsou z komunikace z ul. Novohradská, která je po západní straně areálu. Stávající vstupy a vjezdy budou zachovány. Pozemky parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů V rámci přípravných prací dosud bylo provedeno zaměření objektů dotčených stavebními úpravami. Byly provedeny dvě sondy stávajících základových konstrukcí haly na pozemku par.č. 724/6 (srpen 2015). Inženýrskogeologický průzkum byl proveden v rozsahu nově provedené haly na pozemku parc.č. 724/51 (květen/2000). Vzhledem k charakteru stavebních úprav a uvažovanému provozu není nutné provádět radonový průzkum základové půdy. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma V rozsahu stavebních úprav dotčených objektů nejsou dotčena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území a pod. Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Před započetím stavby není nutné provést ochranu stávající zeleně. Při hloubení výkopů a provádění základových konstrukcí nesmějí mechanismy ohrozit stávající podzemní vedení a je nutno dodržet příslušná ČSN při práci v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí. Při hloubení výkopů pro základ lisu bude realizováno pažení výkopové jámy. Stávající komunikaci, obruby a podzemní vedení zabezpečit pro průjezd případné těžké techniky tak, aby nedošlo k jejich poškození. Odtokové poměry v území a vliv na okolní pozemky se realizací stavebních úprav nezmění. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Příprava pro výstavbu: a) Uvolnění pozemků a objektů Uvolnění pozemků není nutné, stávající objekt, ve kterém bude zvyšována světlost, je volný. b) Demolice, bourací práce V prostoru objektu dotčeného zvyšováním světlosti budou ubourány stávající nosné konstrukce (stěny, střešní konstrukce), které by byly v kolizi s nově navrženými konstrukcemi. c) Likvidace porostů Před realizací není nutné provést kácení vzrostlých stromů. d) Přeložky inženýrských sítí, dopravních tras a vodních toků Přeložky veřejných inženýrských sítí nejsou nutné. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 8/21

10 V rozsahu stavebních úprav objektu dotčeného zvýšením světlosti, budou přeloženy stávající vnitroareálové inženýrské sítě. g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků pro funkci lesa Zábory ZPF : Pozemky pod stávajícími objekty dotčenými stavebními úpravami není nutné vyjímat ze ZPF. h) Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Výrobní areál fy. K-RENT je napojen stávajícími přípojkami na veřejné řady inženýrských sítí jednotná kanalizace, vodovod, podzemního vedení NN, plynovod a teplovodní potrubí. Navrhovanými stavebními úpravami nebude prováděn zásah do stávajících přípojek a přípojky zůstanou zachovány beze změn. Kanalizace : Z hlediska navrhovaných stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 je řešena likvidace dešťových vod. Stavebními úpravami nedojde ke změně způsobu likvidace dešťových vod a bude zachováno stávající řešení. Splaškové kanalizace se v rozsahu stavebních úprav neřeší. Areál je napojen jednotnou kanalizací na veřejný řad kanalizace vedený v komunikaci v ul. Novohradská. Napojení zůstává stávající, projektem se neposuzuje ani nemění. Vodovod : V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod vodovodu. Dimenze budou zachovány. Plynovod : V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod plynovodu. Dimenze budou zachovány. Vytápění : V rozsahu stavebních úprav SO 02 je řešeno vytápění objektu a přeložky stávajících rozvodů. Způsob přípravy tepla se nemění a je řešeno ve stávající výměníkové stanici. Zdrojem tepla na vytápění haly bude stávající rozdělovač se sběračem. Vytápění je navrženo teplovzdušnými jednotkami Sahara. Hlavní přívod pro rozdělovač se sběračem je v současné době vedeno v kanálku v podlaze. Rozvody topení pro stávající užívané zařízení bude přeloženo a bude použito potrubí stávající dimenze. Stlačený vzduch : V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod stlačeného vzduchu. Dimenze budou zachovány. Potrubí stlačeného vzduchu bude dále rozvedeno po hale, kde budou na potrubí vysazeny odbočky. Rozvody a zásobování elektrickou energií : V rozsahu SO 01 je řešena nová soustava hromosvodu. V rozsahu stavebních úprav SO 02 je řešena elektroinstalace, uzemnění a ochrana objektu před bleskem a napojení technologie lisování. Základní technické údaje: Provozní napětí: 3NPE400/230V 50Hz Rozvodná soustava: TNC-S Stavební elektroinstalace bilance: Pi = 150 kw Ps = 90 kw Lis elektroinstalace bilance: Pi = 427 kw A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 9/21

11 Ps = 305 kw Dopravní řešení : Stávající hlavní vstup a příjezdy do areálu fy. K-RENT jsou z komunikace z ul. Novohradská, která je po západní straně areálu. Stávající vstupy a vjezdy budou zachovány a po provedení stavebních úprav nebudou změněny. i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice V současné době není známa podmiňující investice, ani stavba, se kterou by bylo nutné časově koordinovat navazující práce. Příjezdy ke staveništi jsou po stávající vyhovující místní komunikaci. A.7. Celkový popis stavby A.7.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny uprostřed stávajícího areálu fy. K-RENT. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání, je v souladu s požadavky firmy. Stavebními úpravami - zateplením střešních konstrukcí (SO 01) jsou dotčeny objekty na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekty dotčené stavebními úpravami v rozsahu zateplení střech jsou využívány především jako skladovací haly. Stavebními úpravami zvýšením světlosti části výrobní haly (SO 02) je dotčen objekt na pozemku parc.č. 724/6 v k.ú. České Budějovice 6. Objekt, v jehož části bude zvyšována světlost, byl do nedávna užíván jako lakovna. V současné době je technologie lakovny zdemontována a prostor je volný, bez využití. SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Objekt na parc.č. 724/7 a 724/51 Zastavěná plocha: 768 m 2 Objekt na parc.č. 724/55 Zastavěná plocha: 848 m 2 Část objektu na parc.č. 724/6 Zastavěná plocha: 566 m 2 SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 Zastavěná plocha: 688,6 m 2 Obestavěný prostor: 6227 m 3 Užitná plocha 642,5 m 2 Počty zaměstnanců : Předpokládá se jednosměnný provoz s celkovým počtem 10 zaměstnanců. Jednotlivé pozice zaměstnanců a zařazení v nich je v kompetenci vedení. A.7.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení Urbanistické řešení a architektonické řešení: Město České Budějovice má platný a schválený územní plán sídelního útvaru. Výrobní areál s objekty dotčenými stavebními úpravami se nachází dle územního plánu v území pracovních aktivit s danou mírou územní regulace. Stavební úpravy a stavba je navržena v souladu s platným územním plánem. Z hlediska stavebních úprav v rozsahu objektu SO 01 jsou stávající objekty dotčené stavebními úpravami zateplením střešních konstrukcí využívány pro potřeby fy. K-RENT. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání, je v souladu s požadavky firmy. Z hlediska urbanistického se areál nachází v zastavěném území stávající průmyslové zóny. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 10/21

12 Navrhované stavební úpravy nemají žádný vliv na tvar a členění stávajících objektů a v žádném případě nepřesáhnou výškově sousední stávající objekty areálu. Z hlediska architektury budou změny patrné pouze z pohledu shora, protože budou zaměněny stávající finální krytiny z profilovaného plechu za pásy z měkčeného PVC. Půdorysně kopíruje stávající rozsah krytin. Stavební úpravy, související se zvýšením světlosti haly u SO 02, jsou v souladu s územním plánem. Navrhovaný provoz s technologií lisu rozšiřuje stávající výrobní kapacity firmy. Navrhovaný provoz je v souladu s územním plánem. Zvýšení objektu výrobní haly navazuje na stávající výrobní a skladovací haly jak provozně, tak objemově. Navržené zvýšení nepřesahuje svojí výškou stávající objekty výrobního areálu. Tvar navrhovaného objektu je podřízen funkci a plynule navazuje na sousední objekty. Půdorysně zvýšení haly kopíruje po svém obvodě nově navržené nosné ocelové konstrukce, které jsou půdorysně zapuštěny v dispozici haly. Zvýšení světlosti je podmíněno jednak technologií lisu a jednak požadavkem na umístění jeřábové dráhy. Dispoziční řešení: V rozsahu stavebních úprav objektu SO 01 není v rámci zateplení střešních konstrukcí řešena dispozice. Při návrhu stavebních úprav objektu SO 02 byl investorem definován požadavek na vnitřní prostor. Návrhem tak vznikl jeden volný prostor lisovny bez dalšího dispozičního dělení. Prostor je vymezen stávajícími obvodovými konstrukcemi a stávající střední dělící konstrukcí zhruba v polovině haly. Vjezd a vstup do prostoru lisovny je navržen vjezdovým otvorem ve východní stěně se sekčními vraty a vjezdovým otvorem ve střední dělící stěně ze západní strany, ve kterém jsou navržena dvoukřídlová vrata. Vnějším vjezdovým otvorem objekt navazuje na vnější vnitroareálovou dopravu, vnitřním vjezdovým otvorem objekt navazuje na vnitřní vnitroareálovou dopravu. A.7.3. Celkové provozní řešení Celkové provozní řešení objektu SO 02 je přizpůsobeno výrobním potřebám firmy. Konstrukční a technické řešení stavby je podřízeno funkčním požadavkům, ekonomice, estetice a bezpečnosti. Podrobnosti jsou popsány v technické zprávě stavebních objektů. A.7.4. Bezbariérové řešení stavby Z hlediska navrhovaných stavebních úprav souvisejících se zateplením střech a z hlediska navrhovaného provozu v objektu dotčeného zvýšením světlosti (SO 02) není nutné uvažovat s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. A.7.5. Bezpečnost při užívání stavby V navrhovaném objektu SO 02 bude osazena technologie lisu. Před zahájením provozu bude provedeno zaškolení obsluhy. Při provozu je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a vitroareálové předpisy. Technologie lisu bude uvedena do provozu ve shodě s CE. Při údržbě je nutné dodržovat všeobecné bezpečnosti předpisy. A.7.6. Základní charakteristika objektů a) Stavební a konstrukční řešení SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Stávající skladby střešního pláště na všech dotčených objektech budou zachovány. Budou demontovány stávající hromosvody a odstraněno stávající oplechování atik a konstrukcí na střechách. Na stávající profilované plechy bude položena parozábrana z PE fólie a dle energetického auditu bude položena tepelná izolace v příslušných tloušťkách. Jako finální krytina jsou navrženy pásy z měkčeného PVC. Nově navrhované skladby střešních plášťů jsou řešeny jako jednoplášťové. Všechna oplechování a doplňky střešní krytiny jsou navrženy z poplastovaných plechů, případně z TiZn plechů. SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 Konstrukční a technické řešení stavby je podřízeno funkčním požadavkům, ekonomice, estetice a bezpečnosti. Stavební úpravy jsou navrženy v rozsahu části půdorysu stávající haly bývalé lakovny na pozemku 724/6. Uvolněný prostor je vymezen stávajícími zděnými obvodovými konstrukcemi, které budou od úrovně +5,250 odstraněny včetně nosné stropní konstrukce stávající haly. Stávající nosná ocelová konstrukce je ze systému HARD. Stávající nosné ocelové sloupy haly budou zachovány a horní hlavy budou spřaženy s železobetonovým věncem probíhajícím po obvodě zděných konstrukcí. V celém rozsahu bude odstraněna stávající podlahová konstrukce včetně podkladních vrstev. V uvolněném prostoru je navržena nová ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou. Založení nové ocelové haly je navrženo na vrtaných pilotách ø 630 mm. Základ pod technologii lisu bude odseparován systémovými silentbloky, které jsou dodávkou technologie lisu. Hloubení základu pod technologii bude paženo z důvodů velké hloubky a sousedních základových konstrukcí. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 11/21

13 Rozpon haly je navržen na 12,44m. Sloupy haly jsou dispozičně osazeny do půdorysu stávající haly. Osa sloupů je po délce haly od vnitřní hrany stěny odsazena o 930 mm. Po jižní a severní straně jsou stávající obvodové konstrukce nad úrovní věnce dozděny ke střešní konstrukci úžlabí z pórobetonových tvárnic. V západním štítu je obvodová konstrukce dozděna pórobetonovými tvarovkami od ztužujícího věnce ke stávající střešní konstrukci původní haly. Nad úžlabím sousedních střech z jižní a severní strany, nad stávající střešní konstrukcí po západní straně a nad ztužujícím věncem po východní straně budou na novou nosnou ocelovou konstrukci kotveny stěnové panely fasádního pláště s výplní z minerální vaty. Tloušťka panelů je navržena 100 mm. Zastřešení je navrženo položením trapézových plechů na nosné příčné vazby. Přes PE fólii bude položena tepelná izolace v tl. 220 mm a na ní přes separační vrstvu budou položeny pásy z měkčeného PVC. Pásy budou mechanicky kotveny do trapézového plechu. Ve vrcholu střechy je navržen prosvětlovací pásový světlík. c) Mechanická odolnost a stabilita V průběhu stavby budou používány pracovní postupy a technologie, které vycházejí z doporučených pracovních postupů a návrhů zpracovaných v prováděcích předpisech jednotlivých výrobců stavebních materiálů a na základě konzultace dodavatelské firmy a statika. Nosné konstrukce jsou posouzeny v samostatné části projektové dokumentace Konstrukční část, kde je doložen i statický výpočet. A.7.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení V navrhovaném objektu SO 02 bude osazena technologie lisu. Před zahájením provozu bude provedeno zaškolení obsluhy. Při provozu je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce a vitroareálové předpisy. Technologie lisu bude uvedena do provozu ve shodě s CE. Při údržbě je nutné dodržovat všeobecné bezpečnosti předpisy. Vytápění nově navržené haly je teplovodní. Způsob přípravy tepla se nemění a je řešeno ve stávající výměníkové stanici. Zdrojem tepla na vytápění haly bude stávající rozdělovač se sběračem. Vytápění je navrženo teplovzdušnými jednotkami Sahara. A.7.8. Požárně bezpečnostní zařízení Viz samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení stavby A.7.9. Zásady hospodaření s energiemi Stavební úpravy objektů jsou řešeny na základě energetický posudku 29/EP/2015, který vypracovala fy. INKAPO, Ing. Zdeněk Petrtyl. SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Tepelná pohoda stávajících hal bude zvýšena přidáním tepelné izolace do skladby střešního pláště. SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 Tepelná pohoda v nově navrhované hale je dosažena novými stěnovými a střešními konstrukcemi s parametry vyhovujícím uvažovanému provozu a dostatečným vytápěním s požadovanou teplotou. A Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Vliv stavby na vnitřní pracovní a komunální prostředí: a) Osvětlení Pro objekt So 02 je řešeno dle ČSN EN stropními svítidly LED nebo zářivkovými, stmívaná soustava světelných senzorů, ovládání datové po sekcích. V prostoru haly instalováno nouzové únikové osvětlení osvětlení a protipanické osvětlení dle ČSN EN 1838, samostatnými svítidly s autonomním provozem 1 hodina. b) Větrání Nově navržená hala bude větrána přirozeně vjezdovými vraty, případně otvíravými segmenty v pásovém světlíku. Vzhledem k vnitřnímu objemu haly (6227 m3) a počtu pracovníků (10) není nutné halu nuceně provětrávat. Hygienický požadavek na násobnou výměnu vzduchu je dále zajištěn netěsnostmi obvodových konstrukcí a vnitřním provozem navazujícím na sousední provětrávané haly. c) Tepelná pohoda SO 01 Zateplení střech na parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a část 724/6 Tepelná pohoda stávajících hal bude zvýšena přidáním tepelné izolace do skladby střešního pláště. SO 02 Zvýšení světlosti části výrobní haly na parc.č. 724/6 A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 12/21

14 Tepelná pohoda v nově navrhované hale je dosažena novými stěnovými a střešními konstrukcemi s parametry vyhovujícím uvažovanému provozu a dostatečným vytápěním s požadovanou teplotou. d) Zásobování vodou, splaškové vody Zdrojem pitné vody pro stávající i nově navržený objekt je stávající veřejný vodovodní řad Li 300, který je stávající přípojkou již vyveden na vlastním pozemku investora. Potřeba požární vody se omezuje na vnitřní hydranty, pro venkovní odběrná místa je možno použít stávající venkovní hydranty. Veřejná kanalizace je v místě stavby dostupná. Stávající i nově navržený objekt jsou napojeny stávajícími přípojkami na veřejný řad dešťové a splaškové kanalizace. Vliv stavby na okolí během užívání stavby : a) Ovzduší Vzhledem k tomu, že vytápění areálu objektu je teplovodní, nevyskytují se žádné zdroje znečištění ovzduší. Otopná voda je připravována v objektové předávací stanici tepla. b) Voda, kanalizace Zásobování vodou celého areálu zůstane stávající. V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod vodovodu. Dimenze budou zachovány. Z hlediska navrhovaných stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 je řešena likvidace dešťových vod. Stavebními úpravami nedojde ke změně způsobu likvidace dešťových vod a bude zachováno stávající řešení. Splaškové kanalizace se v rozsahu stavebních úprav neřeší. Areál je napojen jednotnou kanalizací na veřejný řad kanalizace vedený v komunikaci v ul. Novohradská. Napojení zůstává stávající, projektem se neposuzuje ani nemění. e) Hluk, vibrace Objekty dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Ve stávajících objektech, které nejsou předmětem stavebních úprav, se nacházejí technologie, které vytvářejí vibrace a hluk. V objektu SO 02 je osazena nová technologie lisu. Toto zařízení bude vytvářet vibrace a hluk. Vibrace budou tlumeny jednak dostatečnou hmotností základu, na kterém bude lis osazen a jednak antivibračními podložkami, které jsou součástí dodávky technologie lisu. Hluk vznikající z provozu lisu bude částečně utlumen vlastní technologií. V prostoru haly budou pracovníci používat ochranné prostředky proti vysoké hladině hluku na základě hygienického předpisu. Směrem do exteriéru je hluk tlumen obvodovými konstrukcemi haly. Nov osazená technologie bude splňovat požadavky ochrany lidského zdraví před hlukem a vibracemi, které jsou zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v tohoto zákona. V návaznosti na tento zákon jsou pak limity pro hluk a vibrace podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povinností provozovatele zdroje hluku a vibrací je pak podle citovaného zákona technicky či organizačně zajistit, aby jím provozované zařízení tyto limity splňovalo. f) Odpadové hospodářství Provoz objektů bude produkovat komunální odpad, který bude hlavním odpadem při provozu areálu. Pro likvidaci materiálu z výroby jsou určeny vnitřní předpisy podléhající hygienickým normám. Komunální odpad vznikající v areálu je již smluvně zajištěn, pravidelně odvážen a likvidován odbornou firmou dle standardu obce v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Kontejnery jsou umístěny v areálu firmy v dostupné vzdálenosti. A Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží Vzhledem k charakteru stavebních úprav a uvažovanému provozu není nutné provádět radonový průzkum základové půdy. b) Ochrana před hlukem A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 13/21

15 V objektu SO 02 je osazena nová technologie lisu. Toto zařízení bude vytvářet vibrace a hluk. Vibrace budou tlumeny jednak dostatečnou hmotností základu, na kterém bude lis osazen a jednak antivibračními podložkami, které jsou součástí dodávky technologie lisu. c) Protipovodňová opatření Nebudou provedena navržena zvláštní opatření, objekt není umístěn v území ohroženém povodní, nebo záplavou. A.8. Připojení na technickou infrastrukturu Výrobní areál fy. K-RENT je napojen stávajícími přípojkami na veřejné řady inženýrských sítí jednotná kanalizace, vodovod, podzemního vedení NN, plynovod a teplovodní potrubí. Navrhovanými stavebními úpravami nebude prováděn zásah do stávajících přípojek a přípojky zůstanou zachovány beze změn. Způsob zásobování výrobního areálu z hlediska inženýrských sítí bude zachován. A.8.1. kanalizace a odpadní vody Z hlediska navrhovaných stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 je řešena likvidace dešťových vod. Stavebními úpravami nedojde ke změně způsobu likvidace dešťových vod a bude zachováno stávající řešení. Splaškové kanalizace se v rozsahu stavebních úprav neřeší. Areál je napojen jednotnou kanalizací na veřejný řad kanalizace vedený v komunikaci v ul. Novohradská. Napojení zůstává stávající, projektem se neposuzuje ani nemění. A.8.2. zásobování vodou Zásobování pitnou vodou Zásobování vodou celého areálu zůstane stávající. V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod vodovodu. Dimenze budou zachovány. Zásobování požární vodou Zůstává stávající, projektem se neposuzuje ani nemění. Potřeba požární vody včetně množství a rozmístění hydrantů je stanovena zprávou požárního specialisty. Zdrojem požární vody je stávající vodovodní řad. A.8.3. teplo a paliva Zdroj tepelné energie: V rozsahu stavebních úprav SO 02 je řešeno vytápění objektu a přeložky stávajících rozvodů. Způsob přípravy tepla se nemění a je řešeno ve stávající výměníkové stanici. Zdrojem tepla na vytápění haly bude stávající rozdělovač se sběračem. Vytápění je navrženo teplovzdušnými jednotkami Sahara. Hlavní přívod pro rozdělovač se sběračem je v současné době vedeno v kanálku v podlaze. Rozvody topení pro stávající užívané zařízení bude přeloženo a bude použito potrubí stávající dimenze. Tepelný výkon byl stanoven pro vnější výpočtovou teplotu -15 C dle ČSN EN Vnitřní výpočtové teploty v jednotlivých místnostech byly navrženy dle výše uvedené normy. Tepelné ztráty budovy Jmenovitý výkon teplovzdušných jednotek Maximální výkon teplovzdušných jednotek 68,8 kw 63,0 kw 91,0 kw Spotřeba tepla pro vytápění cca 118 MWh/rok A.8.4. elektrická energie V rozsahu SO 01 je řešena nová soustava hromosvodu. V rozsahu stavebních úprav SO 02 je řešena elektroinstalace, uzemnění a ochrana objektu před bleskem a napojení technologie lisování. Základní technické údaje: Provozní napětí: 3NPE400/230V 50Hz Rozvodná soustava: TNC-S Stavební elektroinstalace bilance: Pi = 150 kw A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 14/21

16 Ps = 90 kw Lis elektroinstalace bilance: Pi = 427 kw Ps = 305 kw Roční předpokládaná spotřeba je 295 MWh/rok. A.9. Dopravní část a) Popis dopravního řešení Pozemky dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-Rent s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Areál je umístěn mezi komunikací v ul. Novohradská ze západní strany a nákladovým nádražím po východní straně areálu. Ze severní strany se nachází výrobní areál fy. TESLA a z jižní strany je benzínová pumpa. Objekty dotčené stavebními úpravami jsou umístěny uprostřed stávajícího areálu fy. K-Rent. Jejich tvar, dispoziční řešení a prostorové uspořádání je v souladu s požadavky firmy a nemají vliv na vnitroareálové komunikace. Stávající hlavní vstup a příjezdy do areálu fy. K - Rent jsou z komunikace z ul. Novohradská, která je po západní straně areálu. Stávající vstupy a vjezdy budou zachovány. b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Napojení na dopravní infrastrukturu je realizováno přes stávající vyhovující komunikaci v ulici Novohradská po západní straně areálu. Rozhledové poměry, samostatné sjezdy, zpevněné plochy vjezdů jsou stávající a již vyřešeny v souladu s ČSN , čl c) Doprava v klidu V rozsahu stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 se neřeší. Počet zaměstnanců zůstane stávající, z tohoto důvodu není nutné zvyšovat kapacitu odstavných stání. Bilance dopravy v klidu : V rozsahu stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 se neřeší. Počet zaměstnanců zůstane stávající, z tohoto důvodu není nutné zvyšovat kapacitu odstavných stání. d) Pěší a cyklistické stezky Stavba neobsahuje veřejné komunikace pro pěší a cyklistické stezky. A.10. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Zeleň V rámci stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 se neřeší. Zemní práce, skládky, zemníky V prostoru nově navržené haly objektu SO 02 bude provedeno odstranění stávající konstrukce podlahy včetně podkladních vrstev. Založení nových ocelových konstrukcí haly je navrženo na vrtaných pilotách. V rozsahu nově navržené technologie lisu bude provedeno hloubení základových konstrukcí. Vytěžený materiál z výkopů základů bude odvezen na skládku. Místo skládky přebytečného materiálu dohodne stavebník s místním úřadem. V místě stavby nebude zřízena žádná trvalá skládka zeminy! A.11. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí. Stavba svým charakterem a provozem bude vykazovat následující vliv na životní prostředí: Vliv stavby na okolí během výstavby : a) Provádění stavby bude mít vliv na okolí jednak zvýšenou prašností, zvýšeným hlukem a omezeným pohybem po přilehlé komunikaci. Hlavními zdroji hluku a prašnosti bude pohyb nákladních automobilů dopravujících materiál na stavbu a odvážející vytěženou zeminu a odpady a dále činnost zemních strojů. Dodavatel během provádění stavby zajistí, aby při přenosu zeminy nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Zvýšená prašnost bude eliminována v suchých obdobích kropením. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 15/21

17 b) Odpady během stavby Hlavními odpady při provádění stavby budou: Katalogové číslo odpadu Název Likvidace Množství Kategorie Obalový papír Sběrné suroviny 0,7t O Plastové obaly Recyklace 0,4t O Nádoby ze žel.kovů od nátěr. hmot Řízená skládka 0,2t N Zbytky cihel a malty Řízená skládka 25,0t O Zbytky plechů, trubek a železa Sběrné suroviny 1,2t O Zbytkové dřevo ze stavby Řízená skládka 0,9t O Odpad kabelů Řízená skládka 0,2t O Výkopová zemina Řízená skládka 56,0t O Inertní betonová stavební suť a výkopová zemina bude dle možností použita jako vyrovnávací vrstva pod podkladní vrstvy konstrukcí. c) Dodavatelé stavby budou třídit jednotlivé druhy odpadů a separátně je skladovat, včetně jejich evidence a to jak vzniklých tak využitých či zneškodněných. Tato evidence bude předložena ke kolaudaci. d) Shora uvedené skutečnosti dle bodu c) budou zakotveny ve smlouvě o dílo s jednotlivými dodavateli stavby. Vliv stavby na okolí během užívání stavby : a) Ovzduší Vzhledem k tomu, že vytápění areálu objektu je teplovodní, nevyskytují se žádné zdroje znečištění ovzduší. Otopná voda je připravována v objektové předávací stanici tepla. b) Voda, kanalizace Zásobování vodou celého areálu zůstane stávající. V rozsahu stavebních úprav SO 02 dojde k přeložce stávajícího potrubí v rámci nové dispozice. Jedná se vnitroareálový rozvod vodovodu. Dimenze budou zachovány. Z hlediska navrhovaných stavebních úprav objektů SO 01 a SO 02 je řešena likvidace dešťových vod. Stavebními úpravami nedojde ke změně způsobu likvidace dešťových vod a bude zachováno stávající řešení. Splaškové kanalizace se v rozsahu stavebních úprav neřeší. Areál je napojen jednotnou kanalizací na veřejný řad kanalizace vedený v komunikaci v ul. Novohradská. Napojení zůstává stávající, projektem se neposuzuje ani nemění. e) Hluk, vibrace Objekty dotčené stavebními úpravami se nacházejí v areálu fy. K-RENT s.r.o. v území stávající průmyslové zóny. Ve stávajících objektech, které nejsou předmětem stavebních úprav, se nacházejí technologie, které vytvářejí vibrace a hluk. V objektu SO 02 je osazena nová technologie lisu. Toto zařízení bude vytvářet vibrace a hluk. Vibrace budou tlumeny jednak dostatečnou hmotností základu, na kterém bude lis osazen a jednak antivibračními podložkami, které jsou součástí dodávky technologie lisu. Hluk vznikající z provozu lisu bude částečně utlumen vlastní technologií. V prostoru haly budou pracovníci používat ochranné prostředky proti vysoké hladině hluku na základě hygienického předpisu. Směrem do exteriéru je hluk tlumen obvodovými konstrukcemi haly. Nov osazená technologie bude splňovat požadavky ochrany lidského zdraví před hlukem a vibracemi, které jsou zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v tohoto zákona. V návaznosti na tento zákon jsou pak limity pro hluk a vibrace podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Povinností provozovatele zdroje hluku a vibrací je pak podle citovaného zákona technicky či organizačně zajistit, aby jím provozované zařízení tyto limity splňovalo. f) Odpadové hospodářství A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 16/21

18 Provoz objektů bude produkovat komunální odpad, který bude hlavním odpadem při provozu areálu. Pro likvidaci materiálu z výroby jsou určeny vnitřní předpisy podléhající hygienickým normám. Komunální odpad vznikající v areálu je již smluvně zajištěn, pravidelně odvážen a likvidován odbornou firmou dle standardu obce v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Kontejnery jsou umístěny v areálu firmy v dostupné vzdálenosti. A.12. Ochrana obyvatelstva Zajištění ochrany osob ukrytím v případě mimořádné události je řešeno v rámci stávajícího plánu IUCO, který je platný pro celou spádovou oblast této části. A.13. Zásady organizace výstavby Stavba bude realizována vyšším dodavatelem. Všechny uskutečněné dodávky budou realizovány formou subdodávek pro vyššího dodavatele stavby včetně zajištění zařízení staveniště. a) informace o rozsahu a stavu staveniště Staveniště, využívané pro zajištění výstavby, bude zahrnovat pouze vlastní pozemek, bez požadavků na dočasný zábor veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství na místní komunikaci nebude nutný, přípojky inženýrských sítí jsou stávající. Objekt staveniště je přístupný ze západní strany z komunikace v ulici Novohradská. Vjezd pro zásobování areálu bude po dobu výstavby využíván pro dopravu materiálu i stavebních strojů. Pokud dodavatel stavby poškodí stávající přístupovou komunikaci, uhradí na vlastní náklady po ukončení stavby její uvedení do původního stavu. Skládkové plochy budou výhradně na vlastní ploše pozemku. b) významné sítě technické infrastruktury Dopravně bude staveniště napojené na přilehlou komunikační infrastrukturu, a to pomocí stávajícího vjezdu do ulice Novohradská. Přístupová cesty jsou zpevněná a únosná, místní komunikace se živičným povrchem, stávající vjezd nemusí být upraven a zpevněn, je vyhovující. Stavbou užívané vnitro areálové i veřejné komunikace musí být čištěny a musí být zachována jejich průjezdnost. Parkování vozidel pro zásobování stavby je řešeno v rámci areálu firmy u staveniště. V rozsahu areálu stavby se nacházejí vnitroareálové trasy inženýrských sítí (jednotná kanalizace, vodovod, plynovod, teplovod, pozemní vedení NN a sdělovací kabely) a stávající přípojky inženýrských sítí (vodovod, jednotná kanalizace, teplovod a podzemní vedení NN). V přilehlé místní komunikaci jsou vedeny stávající inženýrské sítě jednotné kanalizace, veřejný vodovod, rozvody podzemního vedení VN a NN, sdělovací kabely, rozvody veřejného osvětlení a rozvody teplovodu. Veškeré známé inženýrské sítě předané jednotlivými správci jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavební pozemek je oplocený. Před zahájením zemních prací je nutné ve smyslu ČSN provést vytýčení a řádné označení všech podzemních inženýrských sítí a zařízení a nutné provést veškerá bezpečnostní opatření dle platných ČSN jak v prostorách týkajících se rozvodů TZB a jejich přípojek, tak v prostoru vlastní stavby. c) napojení staveniště na inženýrské sítě Zásobování stavby vodou a elektrickou energií zajištěno ze stávajících vnitroareálových rozvodů ve stávajících objektech. WC na staveništi bude osazeno chemické, případně je možné využívat po dohodě s investorem sociální zařízení v objektu. Odběr elektrické energie pro potřeby stavby bude zajištěn ze stávajícího el. pilíře, na nějž bude napojen staveništní rozvaděč s měřením. Telefonické spojení stavby bude zajištěno mobilními telefony. d) úpravy z hlediska BOZ třetích osob, úpravy Prostor stavby bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. V průběhu samotné výstavby budou učiněna taková bezpečnostní opatření (výstražné tabulky apod.), aby bylo zamezeno přístupu osob s omezenou schopností pohybu do prostoru staveniště. Při provádění stavebních prací musí být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v okolí stavby. Nejbližší okolí bude provizorně vymezeno výstražnou páskou apod. proti vstupu všech nepovolaných osob. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Na probíhající stavební práce bude upozorňovat viditelně umístěná výstražná tabulka. Průběhem stavby nesmí být zamezeno možnému protipožárnímu zásahu tzn. nebudou blokovány příjezdové komunikace a nástupní plochy. Prostory dotčené stavbou budou zajištěny proti vstupu všech nepovolaných osob. f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Zařízení staveniště poskytne zázemí pro techniky řídící výstavbu, plochu pro umístění stavebních mechanizmů a plochu pro uložení materiálů k zabudování s minimálním předzásobením. Pro zařízení staveniště bude sloužit stavební pozemek. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 17/21

19 Situace ZOV, finální umístění zařízení staveniště a jeho řešení určí až konkrétní dodavatel, a to jak vzhledem k jeho materiálovému vybavení, tak k času, kdy se bude stavba provádět. Pro stavbu bude zajištěno: 1. Příjezd dopravní trasa je zajištěna z místní obslužné komunikace, stávajícím vjezdem a následně po vlastním pozemku v areálu výrobního závodu. 2. Oplocení oplocení nebo resp. uzavření pozemku je stávající. Oplocení odděluje prostor zařízení staveniště od veřejně přístupných ploch. Samotné staveniště bude znepřístupněno nepovolaným osobám zamknutím, nebo zajištěním dohledu, který bude kontrolovat vstup osob do areálu stavby. 3. Staveništní přípojky zásobování vodou: Zásobování stavby vodou bude zajištěno ze stávajícího objektu. - elektrická energie: Zásobování stavby elektrickou energií bude zajištěno ze stávajícího vnitroareálového rozvaděče po osazení staveništního rozvaděče. Telefonické spojení stavby bude zajištěno mobilními telefony. 4. Skladovací plochy v rámci předaného staveniště budou vymezeny nezbytné plochy pro přípravu stavebních prací. Skladovací plochy pro materiál budou pokud možno minimalizovány. Jejich umístění bude upřesněno investorem. 5. Provozní zařízení prostor pro kancelář koordinace stavby bude zajištěn v buňce na pozemku. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude WC a umývárna zajištěna v mobilní buňce. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stavby pro potřeby zařízení staveniště vyžadující ohlášení, nebudou zřizovány! h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana se při výstavbě bude řídit obecně závaznými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Pracující ve výšce (na lešení, na výsuvné pomocné konstrukci atp.) musí být pro tyto práce zvlášť vyškoleni a vycvičeni. Musí být vybaveni veškerými potřebnými prostředky k zajištění a dodržení bezpečnosti (ochranné pásy, vesty, lana pro zajištění brašny na nářadí atd.). Místa na volných okrajích musí být zajištěna proti pádu. Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, stejně jako zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky, což bude kontrolováno. Při provádění stavebních a montážních prací bude postupováno v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce (např. NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi atd.). Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za požární ochranu zodpovídá: - na předaných staveništích zhotoviteli zhotovitel - zhotovitel stavby nesmí svou činností přerušit a nepřiměřeně omezit přístupové komunikace pro zásah složek HZS - požární prevenci si zajistí zhotovitel Střežení staveniště a ZS si zajišťuje zhotovitel. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Podmínkou pro provádění stavby, tak aby nedošlo k narušení životní prostředí a svého okolí je předpoklad dodržování bezpečnosti, hygienických předpisů a technologie stavebních a montážních prací na staveništích. Při realizaci stavby bude dodržena platná legislativa. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. V průběhu stavby lze očekávat v důsledku stavební činnosti a zvýšeného pohybu stavební techniky i zvýšenou hladinu hluku, prašnosti a imisí v ovzduší. Důsledným dodržováním hygienických a pracovně bezpečnostních předpisů a správným provozováním zařízení na staveništi bude možné tento vliv minimalizovat na nejmenší možnou míru. Hluk smí dosáhnout maximálně hodnot stanovených NV č. 148/2006 Sb. Prašnost je nutné snížit čištěním aut, mytím komunikací, dodržováním technologické kázně při výrobě stavebních hmot a při demolicích. Ochrana půdy a vody -látky ohrožující půdu a podzemní popřípadě povrchové vody, budou jímány do záchytných nádob, popřípadě jímek, aby se nedostaly do půdy apod. Případné sklady hořlavých a škodlivých kapalin včetně manipulačních prostorů musí být zajištěny ve smyslu vyhl.č. 6/1977 Sb., ČSN a ČSN Odvoz odpadů se předpokládá denně. Odpady vzniklé při stavbě nebudou skladovány ani zneškodňovány v areálu staveniště. V prostoru zařízení staveniště bude umístěn kontejner na odpad. Zhotovitel si zajistí po dohodě odvoz stavební suti na určenou skládku. Sběr, třídění případně recyklace odpadu je na kontrole prováděné techniky stavby. Takto lze omezit vznik a smíšení nebezpečných odpadů s ostatním odpadem. Zbytky rozpouštědel, barev, laků či dehtu a jiné chemikálie patří do zvlášť separovaného odpadu. Spalitelný odpad (dřevo, kartony atp.) by měl být sbírán samostatně. Po dokončení stavby musí být všechny plochy narušené stavbou, tj. objekty a plochami zařízení staveniště, meziskládkami materiálu, příjezdovými a přísunovými trasami, neprodleně uvedeny do výchozího či projektovaného stavu tak, aby byly bez překážek schopny plnit své funkce. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Nedojde k záboru zemědělského ani půdního fondu. Při stavební činnosti je nutno dodržovat tyto zásady : A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 18/21

20 - Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. - Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě se musí kropit. Při provádění prací se budou aplikovat účinná technická opatření k minimalizaci prašnosti doprava suti bude prováděna stavebním výtahem nebo uzavřeným plastovým shozem s protiprašným obalem, shoz rovnou do kontejnerů bez staveništní meziskládky a jejich překrytí na místě i při transportu. Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem. - Z důvodu omezení prašnosti se doporučuje provádění denního úklidu mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, zejména pak chodníků přilehlých k nemovitosti a vozovky, bude-li stavební činností dotčena. - Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu dbát, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Stavební mechanizmy a dopravní prostředky před výjezdem ze stavby řádně očistit. - Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací staveništní dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka. - Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nepřesáhne hodnoty stanovené hygienickými předpisy Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. - Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce včetně nákladní automobilové dopravy nebude provozována v době nočního klidu z důvodu ochrany životního prostředí. j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Stavba bude prováděna ve dvou etapách dle členění stavebních objektů SO 01 a SO 02. Předpokládané zahájení stavby 11 / 2015 Předpokládané dokončení stavby 06 / 2016 Lhůta výstavby A měsíců zajištění médií po dobu výstavby zásobování vodou: Zásobování stavby vodou bude zajištěno ze stávajícího objektu. - elektrická energie: Zásobování stavby elektrickou energií bude zajištěno ze stávajícího vnitroareálového rozvaděče po osazení staveništního rozvaděče. A zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků během provádění Zadavatel stavby a její zhotovitel před jejím zahájením a v průběhu její realizace je povinen dodržet požadavky zákona č.309/2006 Sb., 14 až 18 Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, případně fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavebních prací je nutné dodržet zejména ustanovení závazných vyhlášek: - č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel stavby je povinen v rámci své dodavatelské dokumentace zpracovat technologický, nebo pracovní postup montáže a stavebních prací, který musí být po dobu provádění těchto prací k dispozici na stavbě. Tento postup musí obsahovat též opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí a dále opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje. Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou uvedeny v dokladové části této dokumentace. Tyto podmínky pro realizaci a užívání stavby budou splněny bez ohledu na rozsah a stupeň zpracovávané dokumentace. Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce, stavební technologické předpisy atd. Pracovníci budou seznámeni s výnosem: - Zajištění bezpečnosti při práci ve výškách - Zajištění bezpečnosti při bourání - Příprava práce a pracoviště při provádění stavebních prací - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při zemních pracích - Předpisy pro práce betonářské, zednické a prefabrikované prvky Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: Vyhláška 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška 502/2000 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. A L F A P L A N s.r.o., Ž i ž k o v a 1 2, Č e s k é B u d ě j o v i c e 19/21

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 A - Průvodní zpráva Název akce: Místo stavby: Projektová

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 469/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 422 ze dne 26.06.2013 Návrhy smluv o zřízení věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 979/10 v k. ú. Žižkov, obec Praha, pro veřejná

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více