ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA"

Transkript

1 BRM spol. s r.o. Farského 5, Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA D O K U M E N T A C E K Ž Á D O S T I O S T A V E B N Í P O V O L E N Í Investor: Obec Dýšina Náměstí Míru Dýšina Výtisk č.: Září 2012 Zakázka č

2 BRM spol. s r.o. Farského 5, Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA D O K U M E N T A C E K Ž Á D O S T I O S T A V E B N Í P O V O L E N Í A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. S I T U A C E S T A V B Y V O L N Á PŘÍLOHA D. D O K L A D Y V PŘÍLOZE ŽÁDOSTI O SP E. ZÁSADY ORGAN I Z AC E V Ý S T AV B Y Investor: Obec Dýšina Náměstí Míru Dýšina Výtisk č.: Září 2012 Zakázka č

3 ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA D O K U M E N T A C E K Ž Á D O S T I O S T A V E B N Í P O V O L E N Í Zpracovatel projektu: BRM s.r.o., Farského 5, Plzeň IČ: , DIČ: CZ Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 6485 Zodpovědný projektant: Ing. Petr Kováč... podpis Spolupráce: Stavebně technická část Miroslav Jaroš Petr Kratochvíl Statické posouzení Jaromír Lorenc Rozdělovník:... RAZÍTKO Září 2012 Výtisk č. 1-6: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, Dýšina 0: BRM spol.s r.o. Plzeň (archivní paré)

4

5 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: Str. a. Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel... 2 b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích... 2 c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.. 2 d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů... 3 e. Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu... 3 f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona. 3 g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území... 3 h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby... 3 i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových... 3 Projektová dokumentace je zpracována k povolení stavby a výběru jejího dodavatele. Součástí dokumentace nejsou podrobné výrobní výkresy a technická specifikace jednotlivých stavebních objektů, které je možné vypracovat na základě objednávky a konkrétních požadavků dodavatele stavby. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 2 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel Stavba: Stavebník: ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P. P. Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA Obec Dýšina, náměstí Míru 30, Plzeň Projektant: Zpracovatel projektu: Zodpovědný projektant: BRM s.r.o., Farského 5, Plzeň IČ: , DIČ: CZ Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 6485 Ing. Petr Kováč Spolupráce: Stavebně technická a konstrukční část Miroslav Jaroš Zařízení zdravotně technických instalací Petr Kratochvíl Petr Kratochvíl b) Údaje o dosavadním využití a zastavě nosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Zájmové území se nachází v oploceném školním areálu ZŠ a MŠ v Dýšiné. V rámci územního řízení bylo provedeno odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu MMP Odbor životního prostředí pod č.j. OŽP/5313/08 dne Stávající pozemky slouží jako travnaté školní hřiště a zeleň (travnatý povrch) okolo objektů základní školy. Pozemky p.č. 405/19 a 408 jsou ve vlastnictví stavebníka-obce Dýšina. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MMP Odbor stavebně správní pod č.j. STAV/4645/08/SIR dne , změna územního rozhodnutí byla vydána MMP Odborem stavebně správním pod č.j. STAV/10143/09 dne , které bylo prodlouženo rozhodnutím MMP Odborem stavebně správním pod č.j. MMP/208541/11 dne , které nabylo právní moci s platností do c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Projektant získal měřením údaje o kanalizačním systému v areálu základní školy a zajistil si polohopisné a výškopisné zaměření pozemků pro výškové usazení objektu SO.05 Víceúčelové hřiště. Dále byl zjišťován výskyt inženýrských sítí v zájmovém území, jejich orientační poloha je zakreslena v situaci stavby. Stavba zůstane dopravně napojena na stávající účelovou komunikaci v areálu školy a odvodnění hřiště je zaústěno do stávající dešťové kanalizace. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

7 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 3 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Na stavbu byla vydána stanoviska správců jednotlivých sítí, která jsou v dokladové části dokumentace. Požadavky uvedené v územním rozhodnutí pro umístění stavby jsou plně respektovány a zapracovány v projektové dokumentaci pro stavební povolení. e) Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu Při návrhu novostavby víceúčelového hřiště bylo postupováno v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Navržená novostavba víceúčelového hřiště splňuje požadavky uvedené vyhlášky. Na stavbu budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a při běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pro dané území platí schválená územně plánovací dokumentace Územní plán obce Dýšina změnou č.1 s datem účinnosti lokalita je označena jako č. 2 mateřská a základní škola a sousedící lokalita č. 89 územní rezerva pro základní školu. Podmínky územně plánovací dokumentace jsou touto dokumentací plněny. Požadavky uvedené v územním rozhodnutí pro umístění stavby jsou plně respektovány a zapracovány v projektové dokumentaci pro stavební povolení. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Provedení novostavby a její kolaudace je podmíněno jejím napojením na stávající dešťovou kanalizaci v areálu základní školy. Novostavba bude prováděna na volném pozemku. h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Realizace novostavby víceúčelového hřiště bude zahájena po vydání stavebního povolení předpoklad listopad Předpokládaná lhůta dokončení je do cca 24 měsíců, tj max. do 12/2014. Stavba bude zahájena zemními pracemi, provedením HTÚ, dále provedením drenážního potrubí, podkladními vrstvami hřiště a finálním tartanovým povrchem včetně oplocení a dalších okolních úprav. i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m 2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových Orientační hodnota investice novostavby víceúčelového hřiště je 4 mil. Kč. Plocha hřiště 22,1x44,1 = 975 m 2 Plocha pozemku p.p.č. 405/ m 2 Plocha pozemku p.p.č m 2 BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

8

9 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 1 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY: Str. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 2 2. Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva Inženýrské stavby (objekty) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se na stavbě vyskytují) Projektová dokumentace je zpracována k povolení stavby a výběru jejího dodavatele. Součástí dokumentace nejsou podrobné výrobní výkresy a technická specifikace jednotlivých stavebních objektů, které je možné vypracovat na základě objednávky a konkrétních požadavků dodavatele stavby. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

10 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 2 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 1.a Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Staveniště se nachází v areálu stávající mateřské a základní školy v obci Dýšina. Navrhovanou stavební činností jsou dotčeny pozemky, které jsou součástí areálu ZŠ a MŠ Dýšina na p.č. 405/19 a 408 v katastrálním území Dýšina, na kterých se v současnosti nalézá stávající travnaté školní hřiště a zeleň. 1.b Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících Nové víceúčelového hřiště a stavební úpravy jeho okolí nemají vliv na změnu urbanistické funkce území. Pozemek na němž se nachází dotčený objekt navazuje svojí hranicí na veřejnou komunikaci. Vjezd a vstup na pozemek zůstane zachován stávající. Stavba nemá zvláštní nároky na připojení k inženýrským sítím. Napojena bude pouze na stávající dešťovou kanalizaci. Nové řešení nevyžaduje zvýšení kapacity pro parkování vozidel, které je zajištěno na vlastním pozemku. Hlavním cílem navrhovaných stavebních úprav je vybudování víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem při ZŠ Dýšina, které je určeno k zkvalitnění výuky tělesné výchovy. Stavební úpravy budou prováděny mimo stávajících budov a nemají vliv na architektonické řešení stávajících staveb. Na místo stávajícího travnatého sportoviště je navržena výstavba víceúčelové plochy s umělým polyuretanovým vodopropustným povrchem pro univerzální využití. Část plochy určená pro míčové hry bude ohrazena oplocením z dřevěných prken tvořící mantinel o výšce 0,9 m a nastavený zavěšenou sítí do výšky 3 m, za brankami 4 m. Sportovní plocha bude osazena několik centimetrů nad stávají úrovní pláně. Areál školního hřiště je řešen jako celek na okraji obce a v jeho návaznosti na objekty základní školy a zástavby sousedících rodinných domů. Zpevněné plochy a oplocení budou provedeny z betonových vibrolisovaných tvarovek, plot bude vyplněn dřevěnými vodorovnými prvky mezi ocelovými sloupky, dřevo bude lazurováno světle hnědou lazurou. Všechny ocelové prvky a vstupní branka bude žárově zinkované. 1.c Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Umístění víceúčelového hřiště si vyžaduje úpravu stávajícího zájmového území v areálu ZŠ Dýšina. Proto mimo výstavby vlastního hřiště dojde také k doplnění odvodnění, zpevněných ploch a částečné rekonstrukci dešťové kanalizace. S uvedenými stavebními pracemi v areálu ZŠ nesouvisejí další stavební činnosti mimo areál. Jednotlivé stavební objekty jsou popsány v Technické zprávě. Novým řešením umístění hřiště dojde k částečné změně výškového uspořádání terénu v areálu školního hřiště. Stavebními úpravami nedochází ke změně využití území nebo objektu. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

11 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 3 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina Na stavbu budou použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a při běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 1.d Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Stavba nemá nároky na připojení k inženýrským sítím. Napojena bude pouze na stávající dešťovou kanalizaci. Vstup na pozemek prozatím zůstává zachován stávající, jeho případná změna bude řešena v další etapě výstavby v areálu základní školy. Vjezdy a vstupy na pozemek hřiště budou zachovány stávající včetně parkoviště v areálu základní školy. 1.e Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území Technická infrastruktura je stávající, uložená v místní komunikaci, zpevněných a zelených plochách. V dokumentaci je zakreslena v situaci včetně přípojek. Doprava v klidu, tedy parkování je možné na místní komunikaci nebo v areálu základní školy. V projektu není proveden výpočet celkového počtu parkovacích míst dle ČSN , čl. 14. Řešené území se nenachází v místech poddolování ani ve svážném území. 1.f Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavební práce budou probíhat v rámci areálu ZŠ Dýšina. Vzhledem k rozsahu a druhu prací je nutné staveniště vhodně oddělit od běžného provozu školy např. dočasným oplocením. Zeminy vytěžená při úpravách terénu bude zpětně uložena v rámci staveniště. Skrývku ornice, která bude dále využita k ozelenění areálu lze dočasně uložit v rámci areálu. Zhotovitel stavby je povinen na stavbě a jejím okolí udržovat pořádek. Během realizace novostavby víceúčelového hřiště dojde k přechodnému zhoršení podmínek v těsném okolí. Pro provedení stavby není nutný zábor místní komunikace. Prašnost lze omezit skrápěním vodou. Zvýšený hluk od mechanizace odstranit nelze, nebude však překračovat povolené limity hluku pro denní dobu. Odpady vzniklé na stavbě budou tříděny, recyklovatelné budou předány k dalšímu zpracování a nerecyklovatelné budou uloženy na skládce. Vlastní stavba svým provozem nezhorší vliv na ŽP. 1.g Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. Na uvedený typ stavby a provozu se vztahují podmínky Vyhlášky MMR ČR č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Stavba víceúčelového hřiště umožňuje bezbariérový přístup osob s omezenou schopností pohybu (osoby na invalidním vozíku) a jejich pohyb. 1.h Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího areálu základní a mateřské školy. Dále byl zjišťován výskyt BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

12 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 4 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina inženýrských sítí v zájmovém území, jejich přibližná poloha je zakreslena v situaci. V rámci provádění stavby bude provedena kopaná sonda za účelem ověření navrženého založení hřiště. 1.i Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém Projekt je zpracován na podkladě účelové mapy v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Pro navrhovanou novostavbu víceúčelového hřiště bude vytýčení stavby provedeno oprávněným geodetem Výškový fix je na poklopu šachty kanalizace na pozemku stavebníka a je zakreslen v situaci stavby. 1.j Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory Pro navrhovanou novostavbu je navrženo členění na jednotlivé stavební objekty a technologické provozní soubory. Rozdělení stavebních úprav (stavební objekty): - hrubé terénní úpravy (HTÚ) - víceúčelové hřiště a běžecká dráha - opěrná zídka - zpevněné plochy - dešťová kanalizace odvodnění hřiště - oplocení hřiště - oplocení areálu - ozelenění 1.k Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace Při realizaci stavby se mírně zvýší hluk při použití drobné stavební mechanizace. Hluk od stavební mechanizace nepřevýší úroveň hluku z dopravy vznikající od projíždějících automobilů po místní komunikaci. Pro minimalizaci negativních účinků budou zhotovitelem přijata příslušná opatření. Po dokončení stavby nebude její provoz mít negativní vliv na své okolí. Stavební práce budou probíhat v rámci areálu ZŠ Dýšina. Vzhledem k rozsahu a druhu prací je nutné staveniště vhodně oddělit od běžného provozu školy např. dočasným oplocením. 1.l Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F Zhotovitel stavby bude postupovat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, i dalšími předpisy bezpečnosti práce. 2. Mechanická odolnost a stabilita Projekt novostavby víceúčelového hřiště používá certifikovaných výrobků se zaručenou mechanickou odolností a stabilitou. Jedná se o stavbu nenáročnou v jednoduchých BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

13 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 5 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina základových poměrech. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek její poškození. 3. Požární bezpečnost Vzhledem k charakteru stavby není zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby požární zpráva. Hřiště je hodnoceno jako prostor bez požárního rizika. Nejedná se o venkovní shromažďovací prostor, s pořádáním akcí s přítomností více jak 200 diváků se neuvažuje. Případný protipožární zásah lze vést v rozsahu celého staveniště. Přístupové komunikace a nástupní plochy splňují požadavky ČSN Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Při realizaci stavby budou respektovány a dodržovány platné právní předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vzhledem k malému rozsahu prací a jejich jednoduchosti, nebude zpracován technologický (pracovní) postup jako příloha projektu stavby. Prováděním jednotlivých prací nesmí být narušeny složky ŽP (voda, půda, vzduch, zeleň). Pro zaměstnance stavby bude zřízeno vybavení staveniště obsahující hygienické zařízení ve formě staveništní buňky a mobilního WC. Návrh zneškodňování odpadů vzniklých při realizaci stavby a při provozu stavby respektuje plně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a k němu vydané vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. v platném znění. Zneškodnění odpadů ze stavby Jedná se o provedení novostavby hřiště. Při realizaci stavby předpokládáme vznik následujících druhů odpadů (jsou uvedeny skupiny a podskupiny odpadů a tučně v šedém poli jsou uvedeny vlastní druhy odpadů): Kód Množství (t) s odpadem Způsob naložení Název druhu a místo vzniku odpadu odpadu 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA O Beton (zbytky) 0,2 Recyklace event. Skládkování DŘEVO, SKLO A PLASTY O Dřevo (zbytky) 0,02 Palivo O Plasty 0,01 Recyklace event. Skládkování ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA O Zemina a kamení neuvedené pod číslem Vyrovnání pozemku O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem Recyklace event. Skládkování JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY O Směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod čísly , 1 Uložení na skládku a Pozn.: uvedená množství odpadu jsou stanovena orientačně, skutečné množství jednotlivých odpadů vyjde z průběžné evidence odpadů, kterou povede zhotovitel stavby a doloží ji ke kolaudaci vážními lístky ze skládky nebo kopiemi faktur za uložení odpadu. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

14 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 6 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina Zhotovitel stavby zajistí při realizaci stavby třídění odpadu vzniklého na stavbě. Využitelné složky odpadu budou postoupeny příslušným odběratelům k dalšímu zpracování, nevyužitelné složky budou shromažďovány v kontejnerech a prostřednictvím vlastní nebo odborné firmy uloženy na povolené skládce. Zneškodnění odpadů z provozu Odpad z provozu objektu bude řešen stávající smlouvou o zneškodnění ostatního odpadu s příslušnou firmou, která v obci zajišťuje svoz komunálního odpadu. U vstupu na hřiště se osadí maloobjemová nádoba (např. 120l) na směsný komunální odpad. 5. Bezpečnost při užívání Realizací víceúčelového hřiště dojde oproti stávajícímu stavu ke zlepšení kvality výuky tělesné výchovy a prodloužení doby využívání oproti stávajícímu stavu. V průběhu vlastního užívání stavby je nutné respektovat všeobecné bezpečnostní podmínky. 6. Ochrana proti hluku Ochrana proti hluku ve fázi realizace stavby bude řešena použitím vhodné stavební mechanizace a vhodným časovým plánováním postupu prací. 7. Úspora energie a ochrana tepla Není řešeno. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Na uvedený typ stavby a provozu se vztahují podmínky Vyhlášky MMR ČR č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Stavba víceúčelového hřiště umožňuje bezbariérový přístup osob s omezenou schopností pohybu (osoby na invalidním vozíku) a jejich pohyb z místní komunikace v severním rohu areálu. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Jako škodlivé vlivy vnějšího prostředí na objekt působí především hluk od dopravy po místní účelové komunikaci a klimatické vlivy působící na plochu víceúčelového hřiště, což je řešeno použitím kvalitních výrobků dostupných na trhu stavebních hmot. Provoz víceúčelového hřiště nemá negativní vliv na životní prostředí. 10. Ochrana obyvatelstva Pro daný typ objektu se nepožaduje a ani nenavrhuje zařízení pro ochranu obyvatelstva. 11. Inženýrské stavby (objekty) 11.a Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Odvodnění prostoru víceúčelového hřiště je řešeno drenážním potrubím uloženým pod konstrukčními vrstvami použitého umělého sportovního povrchu z vodopropustného BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

15 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina materiálu. Toto potrubí doplňuje stávající systém odvodnění srážkových vod v areálu základní a mateřské školy. Nový odvodňovací systém je navržen pro kompletní řešení odvodnění včetně revizních šachet a je zaústěn do stávající dešťové kanalizace. Z provozu hřiště nevzniká splašková odpadní voda. 11.b Zásobování vodou Navrhované řešení provozu víceúčelového hřiště při ZŠ Dýšina nemá nároky na zajištění zásobování vodou. 11.c Zásobování energiemi Navrhované řešení provozu víceúčelového hřiště při ZŠ Dýšina nemá nároky na zajištění zásobování energiemi. 11.d Řešení dopravy Využití víceúčelového hřiště nevyžaduje zvýšení kapacity pro parkování vozidel, které je dostatečně zajištěno v rámci areálu školy. Vjezd na pozemek je přes areál školy přes stávající dvoukřídlá otvíravá vrata v oplocení. 11.e Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Umístění víceúčelového hřiště si vyžaduje úpravu stávajícího terénu spojenou se skrývkou ornice o tl. 0,2 m a dále odtěžení zemin do celkové hloubky přibližně 0,30 m pod plochou hřiště i zpevněných ploch. Ornice bude deponována v místech navržené nové tělocvičny a následně použita pro terénní úpravy okolo hřiště. Podorniční zeminy a hlušina bude využita k vyrovnání obecního pozemku p.č. 776/13, 776/21 anebo odvezena na skládku. Upravené plochy v okolí víceúčelového hřiště je nutné osít parkovou travní směsí, stávající stromy podél oplocení před provedením běžecké dráhy budou z poloviny pokáceny. Podél jižní strany hřiště bude vybudován přístupových chodník zpevněný zámkovou dlažbou včetně schodiště. 11.f Elektronické komunikace Není řešeno. 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Technologická zařízení se ve stavbě nenavrhují. Vlastní hřiště bude vybaveno certifikovaným sportovním vybavením pro navržené druhy sportů, které se bude ukládat do uzamykatelné kolny. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

16

17

18 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY strana 1 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k.ú. Dýšina a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezi deponie, příjezdy a přístupy na staveniště Na mezideponii bude uložena skrývka ornice, která bude po ukončení úprav terénu zpět použita v rámci areálu k ozelenění okolí hřiště. Výkopové podorniční zeminy a hlušina bude využita k vyrovnání obecního pozemku p. č. 776/13, 776/21 anebo odvezena na skládku. Staveniště bude přístupné z komunikace v areálu školy nebo z místní účelové komunikace na pozemku p.č. 402/1 (ul. Květinová). Během výstavby bude využito plochy vlastního pozemku pro uložení materiálu a pohybu mechanizace. b) Významné sítě technické infrastruktury Nedaleko místa stavby bylo ověřeno vzdušné vedení NN, trafostanice, podzemní vedení NN a stávající kanalizace. Podél objektu st.404 je stávající kanalizace. Do této kanalizace bude zaústěn nový stávající drenážní systém. Ostatní sítě v místě výkopových prací nebyly zjištěny. Veřejné části sítí nejsou a nebudou stavbou dotčeny. V situaci jsou orientačně zakresleny očekávané trasy inženýrských sítí, zpracované podle podkladů předaných správci sítí. Výkopy nebudou v místní komunikaci prováděny, neboť dochází k napojí na stávající kanalizaci v areálu školy na pozemku stavebníka. c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Voda bude na staveniště v průběhu prací dovážena, sociální zařízení bude zajištěno mobilním chemickým WC, zajištění potřebného elektrického příkonu bude řešeno elektrocentrálou nebo je po dohodě možno využít stávajících zařízení v areálu školy. Základová spára úprav terénu probíhají nad úrovní hladiny podzemních vod. d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace S ohledem na rozsah a druhu prováděných prací je nutné staveniště zajistit proti vstupu nepovolaných osob např. dočasným oplocením. Možné zdroje ohrožení zdraví je zhotovitel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště pro nepovolané osoby. Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi i pracovišti. e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Staveniště musí být zajištěné alespoň v rozsahu NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. f) Řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů Zařízení staveniště lze vybudovat na části pozemku vlastní stavby p. p. č. 405/19. g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stavby zařízení staveniště staveništní nebo mobilní buňka na pozemku stavebníka. BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

19 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY strana 2 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k.ú. Dýšina h Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zhotovitel stavby je povinen respektovat platné předpisy bezpečnosti práce, zejména zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Stavební práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k narušení jednotlivých složek ŽP (voda, půda, vzduch, zeleň). Zhotovitel stavby zajistí při realizaci stavebních úprav třídění odpadu vzniklého na stavbě. Využitelné složky odpadu budou přednostně postoupeny příslušným odběratelům k dalšímu zpracování, nevyužitelné odpady budou uloženy v zařízení ke zneškodňování odpadů. Úplné odstranění nepříznivých vlivů stavby na okolní životní prostředí během realizace stavby není možné. Během prací se částečně projeví přechodné zhoršení podmínek pro bydlení z hlediska hluku, dopravy a prašnosti v bezprostřední blízkosti staveniště. Omezení těchto vlivů je možné v důslednosti, při dodržení bezpečnostních předpisů, rychlém stavebním postupu a ohledu na stavbou dotčené občany či sousedy staveniště. Po ukončení stavebních prací bude dotčené území uvedeno do původního nebo projektovaného stavu. j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů Předpokládaná doba provádění stavby je listopad 2012 až prosinec BRM s.r.o. inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

20 SEZNAM PŘÍLOH: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná zpráva C. Situace stavby D. Dokladová část v žádosti o PS E. Zásady organizace výstavby F. Dokumentace stavby (objektů) F.1.1 F.1.2 Stavebně technická část Statické posouzení opěrné zdi SEZNAM PŘÍLOH F.1: F Technická zpráva F Půdorys hřiště F Řezy A A, B B F Řezy 1 1, 2 2 F Odvodnění hřiště F Půdorys osazení sloupků F Oplocení hřiště-1.část F Oplocení hřiště-2.část F Opěrná zídka F Návrh osazení hracích ploch F Vzor skladu vybavení hřiště

21

22

23 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 1 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY Stavebně konstrukční část: Str. a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny... 2 b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 2 c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce... 6 d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 6 e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby.. 6 f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů... 6 g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí... 6 h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů odborné literatury, software 6 i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 7 Projektová dokumentace je zpracována k povolení stavby a výběru jejího dodavatele. Součástí dokumentace nejsou podrobné výrobní výkresy a technická specifikace jednotlivých stavebních objektů, které je možné vypracovat na základě objednávky a konkrétních požadavků dodavatele stavby. BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

24 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 2 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny Konstrukční systémy jsou popsány u každého stavebního objektu individuálně. b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky jsou popsány u jednotlivých stavebních objektů. Součástí projektové dokumentace je statický výpočet opěrné zdi. Výškové usazení stavby vychází ze stávajícího terénu a především potřebného odvodnění ploch s napojením na kanalizaci. Fixní výškový bod je určen vrchním lícem stávající kanalizační šachty a má výšku 356,21 m n. m. BpV. Výškové osazení stavby je odvislé od hloubky uložení stávajícího kanalizačního systému a stávající nivelety travnatého hřiště a spádu terénu tak, aby byly minimalizovány zemní práce a přebytek výkopové zeminy byl využit pro dorovnání terénu. Nedílnou součástí víceúčelového hřiště je vybavení potřebné k provozování jednotlivých sportů. Přesnou specifikaci vybavení určí provozovatel hřiště. Příslušenství hřiště: startovací bloky, branky, sloupky tenis, volejbal (nohejbal), sítě, pojízdné koše na basketbal, držáky, dřevěný sklad k uložení vybavení hřiště (rozměr min. 3x4 o výšce cca 2,5 m). Popis stavebních objektů Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení jednotlivých stavebních objektů. 1. Hrubé terénní úpravy (HTÚ) Novým řešením umístění hřiště dojde ke změně výškového uspořádání terénu. Účelem hrubých terénních úprav (HTÚ) je nová konfigurace terénu a příprava umístění plochy víceúčelového hřiště. Pro osazení víceúčelového hřiště je nutné nejdříve odstranit stávající sportoviště (branky), následně provést skrývku ornice do hl. ~200 mm. Pod novým víceúčelovým hřištěm se připraví upravená zemní pláň ve spádu ±0,0% s úrovní základové spáry cca 350 mm pod úrovní stávajícího terénu. Před jejím zřízením dojde k odtěžení přebytečné zeminy. Vytěžených zemin bude použita k urovnání terénu v rámci areálu hřiště. Při jejím ukládání je nezbytné postupné hutnění po vrstvách 0,3 m podél opěrné zdi. Skrývka ornice bude dočasně uložena v rámci areálu a bude využita zpět k jeho ozelenění. Materiál získaný při odstranění stávajících zpevněných ploch lze po úpravě z části využít zpět v rámci navrhovaných stavebních objektů. Na upravenou zemní pláň s provedenou drenáží budou pokládány jednotlivé konstrukční vrstvy sportovního povrchu. Pod úrovní pláně proběhnou výkopy betonových základů k uložení sloupků jednotlivých sportovišť a sloupků oplocení. Rozsah HTÚ: - skrývka ornice (hřiště + běžecká dráha) m 3 - odtěžení zemin 250 m 3 - zemina pro vyrovnání terénu v rámci areálu 130 m 3 - zemina pro vyrovnání terénu obecního pozemku 120 m 3 BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

25 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 3 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina 2. Opěrná zeď Vzhledem ke stávajícím terénním poměrům, je na východě navržena opěrná stěna, převýšení o výšce cca 2 m. Stěna je navržena z vibrolisovaných betonových tvárnic jako ztracené bednění š. 400 mm a vyztužena dle statického výpočtu viz. příloha F.1.2. Založení se provede na podkladním betonu C 12/15 v tl. 50 mm. Základová deska má tl. 400 mm, š mm. Na podkladní beton se provede vyvázání armatury z oceli R 8, 10, 14 mm a krytím min. 35 mm. Kolem dokola se provede bednění a žb deska se vybetonuje. Na okraj desky se vyzdí ztracené bednění, kde se do každé vodorovné spáry vloží 2 ØR8. Bednění se vyplní postupně při zdění betonem C 25/30. Stěna se zakončí vibrolisovanou sloupovou hlavicí 500/245 mm. Do horních 3 řad se vloží ocelová pouzdra pro zasunutí ocelových sloupků oplocení. Opěrná stěna se musí odvodnit v patě drenážním potrubím DN 100 obsypaným štěrkem 16/32 chráněným v geotextilií s napojením do dešťové kanalizace v areálu ZŠ. Od hutněného zásypu se stěna oddělí vložením nopové fólie, která se vyvede až nad úroveň chodníku, kde se ořízne. 3. Víceúčelové hřiště Hlavním stavebním objektem celých stavebních úprav v stávajícím areálu školy je vybudování víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem o základním rozměru m. Využití tohoto hřiště je zejména pro 4 základní sporty, jejichž hrací plochy budou vyznačeny (nalajnovány) na ploše hřiště dle pravidel jednotlivých sportů, tj.: - házená (malá kopaná) m - tenis 23,77 10,97 m - volejbal 18 9 m - nohejbal 18 9 m - basketbal m Mimo výše uvedené základní sporty je možné využít plochy hřiště i pro další sporty (např. streetball, florbal, pozemní hokej, vybíjená, lehká atletika apod.). Vlastní hřiště je ohraničené po obvodu betonovým obrubníkem š. 50 mm, v. 200 mm ukládaným do betonového lože z prostého betonu C20/25. Plocha hřiště je navržena ve sklonu ±0,0 %. Umělý sportovní povrch hřiště je uvažován jako vodopropustný proto je pod jeho povrchem uloženo sběrné drenážní potrubí DN 100 a DN 50 zaústěné do nového odvodňovacího systému, který je zaústěn do kanalizace. Hřiště je ohraničeno kolem obvodu dřevěným mantinelem vysokým 0,9 m a sítí do výšky 3 m, za brankami do výšky 4 m. V místě opěrné zdi jsou výšky 0,9 a 1,9 m. Sloupky oplocení se uloží do zabetonovaných pouzder. Skladba vrstev pro víceúčelové hřiště: - umělý sportovní povrch tl. ~20 mm (Polyuretan - Tartan) - drenážní asfaltový koberec tl. 40 mm - asfaltový koberec otevřený tl. 50 mm - drcené kamenivo tl. 200 mm BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

26 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 4 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina - štěrkopísek tl. 100 mm - drenážní potrubí DN 100 a DN 50 - zhutnělá pláň 45 MPa Jednotlivé mocnosti konstrukčních vrstev pod sportovním povrchem jsou uvedeny po zhutnění. 4. Běžecká dráha Doplňkovým stavebním objektem je běžecká dráha 50 m se čtyřmi 4 běžeckými pruhy s celkovým rozměrem 5 65 m. Vlastní běžecká dráha je ohraničená po obvodu betonovým obrubníkem š. 50 mm, v. 200 mm ukládaným do betonového lože z prostého betonu C20/25. Plocha dráhy je navržena ve sklonu ±0,0 %. Umělý sportovní povrch dráhy je uvažován jako vodopropustný proto je pod jeho povrchem uloženo sběrné drenážní potrubí DN 100 a DN 50 zaústěné do nové dešťové kanalizace. Skladba vrstev pro běžeckou dráhu: - umělý sportovní povrch tl. ~20 mm (Polyuretan - Tartan) - drenážní asfaltový koberec tl. 40 mm - asfaltový koberec otevřený tl. 50 mm - drcené kamenivo tl. 200 mm - štěrkopísek tl. 100 mm - drenážní potrubí DN 100 a DN 50 - zhutnělá pláň 45 MPa Jednotlivé mocnosti konstrukčních vrstev pod sportovním povrchem jsou uvedeny po zhutnění. 5. Zpevněné plochy Navržené zpevněné plochy navazují na provedené úpravy areálu a umožňují tak snadný přístup z objektů školy na plochu víceúčelového hřiště. Mimo chodníku, který probíhá u běžecké dráhy, je dalších 12 m 2 určeno jako podlaha dřevěného skladu pro uložení sportovního vybavení hřiště. Pro uvedené plochy bude použita betonová dlažba tl. 60 mm. Celkem zpevněné plochy : - chodník bet. zámková dlažba tl. 60 mm 143 m 2 - záhonový obrubník 50/200 mm 55 bm - záhonový obrubník 80/200 mm 43 bm Skladba podkladních vrstev a osazení obrubníků se provedou dle technologických doporučení výrobce. Mimo vlastních zpevněných ploch zůstává plocha ~130 m 2 určená k zatravnění, s osetím travní směsí vhodnou pro zatěžované plochy. Na tuto plochu se využije skrývka ornice provedená před zahájením HTÚ. BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

27 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 5 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina 5. Dešťová kanalizace Odvodnění hřiště Odvodnění areálu školního hřiště řeší nové uspořádání areálu. Odvodňovací systém se skládá zejména z drenážního potrubí uloženého pod povrchem hřiště a pod povrchem běžecké dráhy, které se skládá z páteřních drénů DN 100 uložených se spádem 1% a bočních drénů DN 50 se spádem 0,5%. Vlastní povrch hřiště a běžecké dráhy je řešen se spádem ±0,0%. Chodník podél hřiště je spádován do zatravněného povrchu. Všechny části odvodnění areálu jsou propojeny pomocí jednotlivých revizních šachet DN 400, 630, 1000 a svedeny do stávající dešťové kanalizace v areálu školy. 6. Oplocení hřiště Okolo hrací plochy hřiště bude provedeno oplocení obsahující mantinel do výšky 0,9 m z hoblovaných dřevěných prken širokých 120 mm s tloušťkou 30 mm a záchytné sítě PP 45/45/4 mm napnuté mezi sloupky s rozestupy 2 3 m do výšky 3 m, za brankami do výšky 4 m. Sloupky oplocení z ocel. profilů 60/60/3 mm uložené do pouzder zabetonovaných z betonu C20/25. Součástí oplocení jsou i vstupní dvojkřídlá vrátka š mm v mm v provedení odpovídajícím navrženému řešení oplocení hřiště. V místě přerušení oplocení vrátka je oplocení řešeno pouze zavěšením sítě s možností jejího odepnutí a posunutí. Na oplocení se zavěsí pomocí lanek a kotvení polyamidová sít v barvě zelené max. s oky 50 x 50 mm. Dřevěná prkna budou opatřena ochranným nátěrem odolným proti klimatickým vlivům, dřevokazným houbám, plísním a hmyzu. Kovové konstrukce se opatří žárovým zinkováním. 7. Oplocení areálu V rámci rekonstrukce areálu školního hřiště dojde k revizi stávajícího oplocení areálu, při které bude zhodnocen jeho stav. Chybějící, poškozené nebo již nevyhovující části plotu se doplní v návaznosti na stávající oplocení. Jedná se zejména o opravu stávajících vjezdových vrat a vrátek včetně osazení nových poškozených sloupků. Nové oplocení bude z drátěného pletiva v. 2 m mezi oc. sloupky po 3 m. V částech, kde nebude provedena výměna plotu se stávající konstrukce očistí a provede se nátěr či nástřik v odpovídající barvě. 8. Ozelenění Nově odkryté plochy se po rozprostření ornice a jejím urovnání osejí parkovou travní směsí. Do připravené a patřičně upravené rekultivační vrstvy a do ohumusované vrstvy bude vyseta strojně nebo ručně travní směstak, aby byl vytvořen v co nejkratší době po výsevu dostatečně zapojený porost. Směs bude zapravena do hloubky 5-10 mm a bude zaválcována do vrchní rekultivační vrstvy. Výsev lze provést v období květen-srpen kalendářního roku. Špatně vzešlá nebo vymrzlá, případně erozně narušená místa se upraví a dosejí. Travní porost je nutné po vzklíčení a zakořenění 1-3x pokosit. Pro sečení trávy se použije vhodná technika (např. sekačka). Pro rychlé vytvoření dostatečně hustého drnového porostu je potřebné dodržovat agrotechnické postupy a lhůty. Dobře provedený a udržovaný travní BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

28 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 6 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina porost zamezí erozi a nástupu invazních druhů. Travní porost doporučujeme kosit cca 1x za 14 dní. c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce Při návrhu ocelové konstrukce oplocení bylo počítáno zatížení větrem pro danou klimatickou oblast. d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů Pro novostavbu víceúčelového hřiště včetně úprav okolí jsou navrženy stavební prvky a technologie dnes běžně používané ve stavebnictví. U vybraného zhotovitele se předpokládá znalost technologií a navržených materiálů. e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby Základová spára nesmí zůstat otevřena přes zimu nebo delší dobu v létě, protože by mohlo dojít vlivem sněhu a deště k narušení je nosnosti. Nutno věnovat pozornost stabilnímu založení víceúčelového hřiště a velmi dobrému zhutnění jeho jednotlivých konstrukčních vrstev. f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů Nebudou prováděny, protože se jedná o novostavbu. g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Veškeré zakrývané konstrukce, zejména základová spára, drenáž, potrubí, jednotlivé konstrukční vrstvy, pouzdra budou před zakrytím zkontrolovány technickým dozorem investora nebo investorem samým. O uvedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů odborné literatury, software Projektová dokumentace stavby (projekt) je zpracován podle: Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dle přílohy č.1 k vyhl. č. 499/2006 Sb. pro stavební povolení stavby uvedené k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm.b) stavebního zákona. BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

29 F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA strana 7 z 7 Projekt k SP: ZŠ Dýšina Novostavba SO.05 Víceúčelové hřiště na p.p.č. 405/19 a 408 v k. ú. Dýšina i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem Tato dokumentace slouží k projednání stavby ve stavebním řízení. Technické a konstrukční detaily budou rozpracovány v projektu pro provádění stavby, kterou projektant na objednávku investora nebo dodavatele dále zpracuje. BRM s.r.o. Plzeň, inženýrská a projekční kancelář Zakázka č

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun P RŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA O b s a h

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/21921-11/1182-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE

STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUDIE SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE OSLAVICE STUPEŇ: STUDIE MÍSTO ZÁMĚRU: OBEC OSLAVICE, KRAJ VYSOČINA INVESTOR: OBEC OSLAVICE ZÁSTUPCE INVESTORA: Ing. PAVEL JANOUŠEK - starosta AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy. Dokumentace pro provádění stavby (DSP/ RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Výstavba nového objektu ZPS na letišti Karlovy Vary Komunikace a zpevněné plochy (DPS / RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Dotčené

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více