HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ"

Transkript

1 Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č Srpen 2011

2 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část Identifikační údaje stavby Základní údaje stavby a projektované kapacity Výchozí podklady Členění stavby Vazby na okolní výstavbu a související investice Termíny zahájení a dokončení stavby Zkušební provoz Charakteristika území stavby Návrh technického řešení... 7 Zdůvodnění stavby a jejího umístění... 7 SO 01 Nová zeď plotové centrum... 7 SO 02 - Rozšíření koryta - pravobřežní berma- plotové centrum... 7 SO 03 - Rozšíření koryta - levobřežní berma tábořiště... 7 SO 04 - Zemní hrázka a pravobřežní berma hřiště... 7 SO 05 - Nová zeď s navýšením stávající (pravý břeh most-hřiště)... 7 SO 06 - Prohloubení koryta a klapkový jez... 8 SO 07 Opatření v areálu Jihokovu... 8 SO 08 - Nová zeď (pravý břeh náhon most)... 8 SO 09 - Rozšíření koryta - pravobřežní berma (pravý břeh na ostrově)... 9 SO 10 Opatření na kanalizační síti... 9 Spodní stavba SO 01, 04, PS 01 mobilní čerpací jednotka (společná pro obě stavby) 9 Hydrotechnické výpočty a hydrologické údaje Provedené průzkumné práce Podzemní vedení Seznam dotčených práv Péče o životní prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví Příprava pro výstavbu Odolnost a zabezpečení z hlediska PO a CO Staveniště a provádění stavby... 14

3 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ Orientační náklady B. Výkresová část 1. Přehledná situace 1 : Celková situace stavby 1 : Situace stavby a zájmového území 1 : (a-c) 4. Vzorové řezy navrhovaných opaření schema 1 : 200 / 1 : 200 (a-b) C. Doklady

4 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 4 A. Textová část 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Husinec-protipovodňová opatření Místo stavby Úřad Charakter stavby Investor Hydrologické pořadí Zpracovatel dokumentace Stupeň dokumentace : Husinec : Prachatice : novostavba Datum zpracování : srpen 2011 : Město Husinec Náměstí Republiky 59/I, Husinec : č.h.p řeka Blanice na území města Husinec : Hydroprojekt a.s. o.z. České Budějovice Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice : projekt pro územní řízení 2. Základní údaje stavby a projektované kapacity Cíl investice je obsažen v názvu stavby tj. protipovodňová opatření. V souladu s předcházející studií (Studie PPO Husinec zpracovatel VH-Tres s.r.o Č. Budějovice 06/2010) se rozhodlo město realizovat variantu ochrany města na návrhový průtok vody Q Ochrana území města bude realizována kombinací aktivního (prohráby, rozšíření koryta vytvořením bermy, pohyblivý jez..) a pasivního přístupu (ochranné zdi, hrázky..). Navržená PPO chrání město Husinec do úrovně Q 50 s bezpečnostním převýšením do Q 100. Míra zabezpečenosti vychází z návrhu výše uvedené studie byla zvolena s ohledem na velikost lokality, stav stávajícího koryta a i okolní konfiguraci terénu. Z hlediska priorit je nutné nejprve provést aktivní opatření a následně nebo v souběhu pasivní. Navrženou úroveň dna u řeky je nutné následně udržovat. Aktivní opatření pomáhají snižovat i přes zkoncentrování průtoků do Blanice výšku pasivních prvků a bez jejich výstavby nelze ochranu města zrealizovat.

5 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 5 3. Výchozí podklady Smlouva o dílo Vyjádření správců podzemních sítí Mapové podklady (mapa DTM, 1:10000) Studie PPO Husinec zpracovatel VH-Tres s.r.o Č. Budějovice 06/2010 Provozně technická evidence toku Blanice zapůjčená Povodím Vltavy s.p. závod Horní Vltava Místní šetření a údaje objednatele Záznamy z výrobních výborů Fotodokumentace 4. Členění stavby SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 06 SO 07 SO 08 Nová zeď plotové centrum Rozšíření koryta - pravobřežní berma- plotové centrum Rozšíření koryta - levobřežní berma -tábořiště Zemní hrázka a pravobřežní berma - hřiště Nová zeď s navýšením stávající (pravý břeh mosthřiště) Prohloubení koryta a klapkový jez Opatření v areálu Jihokovu Nová zeď (pravý břeh náhon most) SO 09 Rozšíření koryta - pravobřežní berma (pravý břeh na ostrově) SO 10 Technologická část PS 01 Opatření na kanalizační síti mobilní čerpací jednotka (společná pro obě stavby) 5. Vazby na okolní výstavbu a související investice Nejsou. V rámci investice dojde k úpravě stávajících a výstavbě nových sítí, které jsou zasaženy navrhovanými opatřeními přeložky směrové i výškové úpravy nivelet sítí. Tyto jsou součástí jednotlivých stavebních objektů. Dále v rámci realizace opatření

6 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 6 uvnitř areálu Jihokovu bude náhradou za zábor ploch a budov realizovány nové objekty uvnitř areálu. Tyto objekty jsou součástí realizace PPO. Při realizaci spodní stavby nezbytně dojde ke kontaktu stavby se stávajícími stromy část bude nutno odstranit, část bude možno zachovat. Rozsah kácení bude upřesněn v dalším stupni PD. Případné zásahy do korun či kořenového systému musí zhotovitel provést šetrným způsobem vždy ve spolupráci s odbornou zahradnickou firmou. 6. Termíny zahájení a dokončení stavby Termíny zahájení a dokončení stavby budou uvedeny v podmínkách veřejné zakázky, jež zpracovává investor stavby. 7. Zkušební provoz Po dokončení bude stavba uvedena do trvalého provozu. 8. Charakteristika území stavby Zájmový úsek Blanice, kde bude prováděno PPO, je na ř.km 53,150 53,360. Jde o zastavěné území města Husinec. Na daném úseku jsou následující objekty - Lávka pro pěší ř.km 53,522 - Pevný jez ř.km 53,936 - Silniční most ř.km 54,014 Koryto Blanice je mezi staničením 53,150 53,936 lichoběžníkové, dno je kamenité (zrnitost odpovídá velikosti podélného sklonu), břehy jsou porostlé vegetací. Kapacitně koryto odpovídá spíše přirozeným neupraveným tokům s kapacitou cca Q5. Nad konstrukcí pevného jezu (značně sedimenty zanesená zdrž) je koryto obdélníkovité a ukončené opěrnými zdmi. Ty pokračují i pod kcí siničního mostu. V místě pravostranného přítoku - odpadu od rybníka a MVE koryto opět nabývá přirozeného charakteru. Zaplavovaná zástavba je umístněna především na pravém břehu Blanice, na levém břehu je zástavba umístěna převážně v dostatečném výškovém odstupu od povodňové hladiny a zaplavené objekty na levém břehu jsou umístěny přímo u břehové hrany. Rozsah zaplaveného území na pravém břehu je vzhledem ke konfiguraci terénu značný a dosahuje až k silnici II/145. Zástavba je velmi různorodá od průmyslového areálu v dolní části až po bytovou zástavbu soustředěnou zejména u silničního mostu a podél komunikace II/145.

7 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 7 9. Návrh technického řešení Zdůvodnění stavby a jejího umístění Na území města při záplavách (2002 a 2009) došlo ke značným škodám na majetku města, občanů a státu. Povodeň z roku 2002 kulminovala v Husinci na hodnotě 220 m 3 /s, což je povodeň překračující hodnotu Q 100. Letní povodeň roku 2009 kulminovala v Husinci na hodnotě 135 m 3 /s, což je hodnota Q50. Obě povodně způsobily značný rozsah záplavy a hmotných škod. Trvalá hrozba zaplavení je pro obyvatelstvo i problémem psychického rázu, při delší srážkové epizodě rostou obavy z případného zaplavení. Z výše uvedeného se rozhodlo město realizovat variantu ochrany města na návrhový průtok vody Q 100.bez rezervy. SO 01 Nová zeď plotové centrum Nová tížná zeď podél pravého břehu šířky 0,3 m, délky 382 m s vloženým mobilním hrazením délky 4 a 8 m- zajištění prostupů k řece. Střední výška zdi je 1 m, koruna opatření je na hodnotě 487,00-488,70 m n. m. Součástí objektu je přeložka vodovodu DN 80 dl. 60 m a zřízení nového oplocení na zdi v délce cca 280 m (plotové centrum) SO 02 - Rozšíření koryta - pravobřežní berma- plotové centrum Bude provedeno rozšíření koryta do areálu plotového centra s vytvořením pravobřežní bermy v ploše cca 550 m 2 Střední výška snížení terénu je cca 1.6 m SO 03 - Rozšíření koryta - levobřežní berma tábořiště Bude provedeno rozšíření koryta vytvoření levobřežní bermy v ploše cca 5500 m2 se střední výškou snížení terénu 1,3 m. Dále bude provedena přeložka vodovodu DN 160 dl. 50 m, provedeny úpravy kanalizační přípojky DN 200 dl 45 m s jímkou 10 m3 včetně a přeložky přípojky kabelu NN dl 60 m vlivem snížení terénu úpravy nivelet uvedených objektů a sítí. Součástí úpravy pro vytvoření průtočného profilu bermy je odstranění rampy na lávku a prodloužení lávky přes novou bermu - délka úpravy je 20 m. SO 04 - Zemní hrázka a pravobřežní berma hřiště Je navržena zemní hrázka délky 200 m podél fotbalových hřišť se zavázáním do náspu koupaliště. Střední výška hrázky je 1,1 m, šíře koruny 2 m, sklon svahů 1 : 1,5. Výška koruny opatření je na hodnotě 490,00-490,70 m n. m. Zároveň bude provedeno rozšíření koryta vytvořením pravobřežní bermy v ploše cca 1500 m2 se střední výškou snížení terénu 1,3 m včetně přeložek kanalizace DN 800 dl. 200 m a metalického kabelu v délce cca 140 m. Součástí objektu je demolice zděné provozní boudy na hřišti cca 30 m 3. SO 05 - Nová zeď s navýšením stávající (pravý břeh most-hřiště) Bude provedena nová tížná zeď šířky 0,3 m, délky 84 m + 33 m(u jezu) s mobilním hrazením délky 4 m- prostup k jezu podél toku) s využitím stávající zdi v meziúseku.

8 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 8 Střední výška opatření je 0.9 m. Výška koruny opatření je na hodnotě 491,00-490,80 m n. m.. Na nové zdi provedeno oplocení a 3x prostup š=1 m (mobilní hrazení) vstupy na soukromé pozemky. Na novou zeď ve směru proti toku navazuje navýšení stávající zdi v délce 50 m se střední výškou opatření 0.1 m, výškou koruny 491,40-491,00 m n. m. Součástí objektu je vybudování nové kanalizace pro odvedení vnitřních vod z prostoru mostu DN 250 délky 225m. Na části úseku za již vybudovanou zdí, která bude včleněna po statickém posouzení do systému protipovodňové ochrany, bude kanalizace řešená protlakem délce cca 30 m. Způsob provedení zdí bude upřesněn v dalším stupni PD, zejména z pohledově estetických důvodů a způsobu provádění vstupy na soukromé pozemky). SO 06 - Prohloubení koryta a klapkový jez Prohloubení koryta v délce 415 m - střední průřezová plocha prohrábky je cca 10 m2, hloubka prohrábky 1,5-0 m s demolicí stávajícího pevného jezu a jeho nahrazením pohyblivým klapkovým jezem o dvou polích se štěrbinovým rybím přechodem a odbočkou náhonu. včetně přeložky vodovodu DN 100 dl. 35 m a přeložky STL plynovodu dl. 30 m - úprava nivelety potrubí vzhledem k prohrábce koryta. Toto opatření výrazně snižuje úroveň hladiny při Q viz studie VH Tres SO 07 Opatření v areálu Jihokovu Bude vybudována nová nábřežní zeď šířky 0,5 m, výška 3m, délky 200m se schodištěm 2x a rampou do bermy - plocha rampy 190 m2 Od vybudované zdi se směrem k toku provede rozšíření koryta vytvořením levobřežní bermy v ploše cca 2200 m2 se střední výškou snížení terénu 2,4 m. V souvislosti s budováním zdi budou provedeny přeložky kanalizace DN 800 dl. 180 m a kabelu NN cca 200 m. V dalším stupni při projektování přeložek za zdí bude respektován koridor pro případný trubní náhon na MVE. Předpokladem realizace opatření SO 07 a součástí objektu je zřízení nových skladových prostor a dílen (OP m 3 ) s vytvořením nájezdové rampy v areálu o ploše 50 m 2 jako náhrady za zabrané manipulační a skladové prostory. Toto opatření výrazně snižuje úroveň hladiny při Q viz studie VH Tres dochází k rozšíření koryta v současnosti z hlediska provedení průtoků nejužším místě. SO 08 - Nová zeď (pravý břeh náhon most) Bude vybudována nová tížná zeď šířky 0,3 m, délky 238 m s mobilním hrazením délky 4 a 1 m- vjezdy na pozemek Střední výška zdi je 1,5 m, Výška koruny opatření je na hodnotě 493,2-493,00 m n. m.. Zeď lze rozdělit na dva úseky úsek kdy tvoří zároveň pravý břeh odpadu náhonu od MVE a úsek který je veden podél chodníku a rozhraní parcel. Na zdi je předpokládáno oplocení ve stejné délce. Ve směru toku na zeď je navázáno mobilní hrazení u mostu v délce 22 m - výška 1 m délka včetně vjezdu do vrat parcely. Součástí objektu je přeložka kabelu VO v délce cca 133 m a provedení odvodnění plochy před tribunou propust DN 300 dl. 8 m s otevřeným příkopem dl.65 m. Způsob provedení zdí bude upřesněn v dalším stupni PD, zejména z pohledově estetických důvodů a způsobu provádění vstupy na soukromé pozemky).

9 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 9 SO 09 - Rozšíření koryta - pravobřežní berma (pravý břeh na ostrově) Rozšíření koryta bude provedeno vytvořením pravobřežní bermy v ploše cca 1200 m 2 se střední výškou snížení terénu 1,5 m, na které naváže ve směru toku odstranění špičky ostrova v úseku 25 m - střední průřezová plocha cca 12 m 2, hloubka prohrábky 1,2-0 m včetně přeložky vodovodu DN 100 dl. 40 m, kabelu NN dl. 60 m SO 10 Opatření na kanalizační síti Půjde o úpravy na stávající kanalizaci - osazení koncových klapek na výustech počet a způsob provedení bude upřesněn v dalším stupni PD. Spodní stavba SO 01, 04, 08 Funkce spodní stavby SO 01, 04, 08 tj. těsnící clony (např. štětovnice, jílové clony apod) spočívá v prodloužení průsakové dráhy podzemní vody a tím k zajištění stability povrchu území proti prolomení vodním tlakem. S ohledem na nutnost provedení podrobného geologického průzkumu před zahájením prací na následném stupni PD stavební povolení je v rámci zpracování tohoto stupně PD uvažováno s beraněním štětovnic v délce cca 250 m a provedení těsnící clony v téže délce. Předpokládaná hloubka provedení je 2 m od rostlého terénu. Orientační náklady na tuto spodní stavbu jsou uvedeny samostatně mimo orientační náklady výše uvedených objektů. Budou zahrnuty do nákladů jednotlivých SO až ve vyšších stupních projektové dokumentace po provedení podrobného geologického průzkumu a stanovení průsakových křivek PS 01 mobilní čerpací jednotka (společná pro obě stavby) Je navrženo jedno čerpadlo s vývěvou a diesel motorem - bude upřesněno v dalším stupni PD. Pro přečerpání vnitřních vod z ohrázovaného území (z vytipovaných odlehčovacích komor) budou využita další čerpadla HZS, dobrovolných hasičů, provozovatele kanalizace..apod. Upřesnění počtu mobilních čerpacích jednotek za povodně bude provedeno v dalším stupni. Pro účely zpracování PD k ÚŘ je uvažováno s jednou mobilní čerpací jednotkou. Hydrotechnické výpočty a hydrologické údaje Viz studie PPO Husinec zpracovatel VH-Tres s.r.o Č. Budějovice 06/ Provedené průzkumné práce Pro zpracování dokumentace nebyl prováděn samostatný geologický průzkum. V podloží navržených opatření předpokládáme navážky, náplavové hlíny, stěrkovité hlíny, štěrkopísky, říční štěrky. Možná je i blízkost skalního podkladu. Hladina

10 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 10 podzemní vody v zájmovém území dle předpokladu koresponduje s aktuální hladinou vody v přilehlých tocích. Toto vše bude potřeba upřesnit před zpracováním PD pro stavební povolení provedením podrobného geologického průzkumu a stanovení průsakových křivek pod spodní stavbou navrhovaných opatření. 11. Podzemní vedení Projektant zjistil dotazy u jednotlivých správců podzemních vedení uložení jejich podzemních vedení. Zákresy jsou zakresleny v situaci, ale neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavby zajistí dodavatel stavby jejich vytýčení a označení v terénu. Jednotlivá vyjádření jsou doložena v dokladové části. V zájmovém území se nachází tyto podzemní vedení (dle vyjádření jejich správců): Kanalizace, vodovod ČEVAK sdělovací kabel místní O2. kabel NN,VN E-ON vzdušné i kabelové vedení STL plynovod - E-ON kabel VO Město Husinec 12. Seznam dotčených práv

11 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 11 KN PK kultura majitel DOTČENÉ PARCELY - STAVBA k.ú. Husinec - parcely dotčené stavbou 1130/ vodní plocha Povodní Vltavy, s.p. Holečkova 106/8, Praha 5 Smíchov 172/1 172/1 ostatní plocha díl 1 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec, díl 2 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec vodní plocha díl 1 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec, díl 2 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1074 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 163/2 zahrada WINAR spol. s r.o. Husinec 193, Husinec 160 zahrada Jiří a Blažena Friedbergerovi, Větrná 876, Prachatice 157 ostatní plocha Ludvík Friedberger, P. Chelčického 131, Husinec 156 ostatní plocha Ludvík Friedberger, P. Chelčického 131, Husinec st. 172 zastavěná pl. Ludvík Friedberger, P. Chelčického 131, Husinec 1075/ ostatní plocha díl 1 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec díl 2 - Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1075/2 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1075/4 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 144 zahrada Ing. Václav Pešek, Česká 677, Prachatice 1068/3 trvalý trav.por. Ing. Václav Pešek, Česká 677, Prachatice 1068/4 orná půda Miroslav Tomek, Kostnická 247, Husinec Jarmila Tomková, P. Chelčického 116, Husinec 1068/6 zahrada Miroslav Tomek, Kostnická 247, Husinec Jarmila Tomková, P. Chelčického 116, Husinec 1068/7 orná půda Miloš Jína, Výrov 22, Husinec- Výrov 1068/8 orná půda Jan Vacík, Výrov 27, Husinec - Výrov 1068/2 zahrada Jan Vacík, Výrov 27, Husinec - Výrov 1065 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1066/1 vodní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1064/2 trvalý trav.por. Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1064/1 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1064/4 ostatní plocha Pajer Pavel a Pajerová Irena Výrov 42, Husinec, Výrov,

12 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 12 21/1 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 21/2 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 19/2 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 19/1 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 19/3 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 134/1 ostatní plocha JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice st.533 zastavěná pl. JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice st.359 zastavěná pl. JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice st.316 zastavěná pl. JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice st.358 zastavěná pl. JIHOKOV, v.d. Senovážné nám. 232/9, Č.Budějovice 24 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1076/13 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 162/1 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec k.ú. Výrov u Husince - parcely dotčené stavbou 1271 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1151/1 1068/2 ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1065 ostatní plocha díl 1 - JEDNOTA s.d. Vimperk, 1. Máje 200, Vimperk, díl 2 - Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec 1066 ostatní plocha díl 1 - JEDNOTA s.d. Vimperk, 1. Máje 200, Vimperk, díl 2 - Město Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec 1144/1 ostatní plocha JEDNOTA s.d. Vimperk, 1. Máje 200, Vimperk 1137/9 ostatní plocha Zemědělské zásobování a výkup Prachatice a.s., Pivovarská 197, Prachatice 1137/13 ostatní plocha REISCHEL s.r.o., Výrov 34, Husinec, Výrov 1145/1 1144/1 ostatní plocha díl JEDNOTA s.d. Vimperk, 1. Máje 200, Vimperk, 1146/ ostatní plocha Město Husinec, Prokopovo nám. 1, Husinec 1137/4 ostatní plocha Plotové centrum spol. s r.o. Žernovická 266, Prachatice,

13 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 13 / Péče o životní prostředí Dokončená stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí z hlediska znečištění ovzduší, půdy ani vody. Veškeré výkopové a stavební práce v blízkosti zeleně musí být v souladu s ČSN DIN ( ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ). U odpadů vzniklých při stavebních a výkopových pracích musí způsob jejich likvidace zhotovitel doložit po skončení stavebních prací. Při provádění stavby bude mít negativní vliv na životní prostředí zvýšená hlučnost od stavebních strojů zejména pak beranidla na štětovnice. Toto je nutné ze strany zhotovitele díla omezit na minimum optimální volbou technologie a časového plánu výstavby. Všechny používané komunikace pro příjezd na stavbu musí zhotovitel průběžně udržovat v čistém stavu. 14. Bezpečnost a ochrana zdraví Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. a Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů - vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení - Změny: 324/1990 Sb. 207/1991 Sb. 352/2000 Sb. 192/2005 Sb.a s přílohou 1 vyhlášky čís. 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace a v návaznosti s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb o úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě. V průběhu stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN a ostatních. Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochranu zdraví na staveništi. Dále je třeba zajistit stavbu, která se nachází v zastavěné části města dle příloh 1-5 (vymezení a příprava staveniště, zemní práce) vyhlášky. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací ve výkopu a při manipulaci se štětovnicemi a beranění. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek.

14 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 14 / Příprava pro výstavbu Zákresy inženýrských sítí v situacích neslouží jako vytyčovací výkres. Při předání staveniště nechá investor veškeré inženýrské sítě vytýčit ve spolupráci s jejich správci a předá je dodavateli. 16. Odolnost a zabezpečení z hlediska PO a CO Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska zabezpečení úkolů civilní obrany. Z hlediska požární ochrany není vzhledem k charakteru protékajícího média nebezpečí vzniku požáru samovznícením nebo výbuchem. Jedná o objekty bez požárního rizika. 17. Staveniště a provádění stavby Rozsah staveniště je dán manipulačním pruhem potřebným k provádění stavebních prací v délce liniové investice. Materiál z výkopu bude ukládán v rámci rozsahu staveniště (mezideponie). Přebytečná zemina bude odvážena na deponii do 15-ti km. Plochu pro ZS určí investor. Předpokládá se umístění pojízdné maringotky či mobilní buňky poblíž staveniště tak, aby byly v dosahu všechny potřebné zdroje pro napojení ZS. Příjezd na staveniště je ze stávajících komunikací. Při provádění rozšiřování koryta (bermy, prohrábka) je předpokládán přístup přes staveniště podél linie toku, tak aby přesuny materiálů byla zastavěná část sídla zatěžována co nejméně. Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. V noční době musí být rýhy označeny červeným signalizačním světlem. Objekty ZS musí být zajištěny tak, aby bylo znemožněno vniknutí do těchto objektů a zcizení zařízení nebo materiálu. Zahájení a dokončení stavby bude určeno investorem. Zařízení staveniště bude likvidováno bezprostředně po dokončení stavby a všechny plochy stavbou dotčené budou uvedeny do původního či jinak sjednaného stavu. Podmínkou uvedení stavby do provozu je kompletní dokončení všech prací a uvedení všech ploch do původního nebo smluveného stavu. Na základě výběru stavebního dodavatele lze následně dohodnout možnosti ohledně zařízení staveniště. Případné požadavky týkající se zařízení staveniště budou určeny dohodou mezi investorem akce a dodavatelem stavby. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění zemních prací v jejich ochranných pásmech.

15 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 15 / Orientační náklady Stanovené ceny jsou orientační a budou upřesněny v následných PD, zejména spodní stavba na základě podrobného geologického průzkumu.

16 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 16 / 19 SO název popis položky cena Nová zeď plotové centrum Rozšíření koryta - pravobřežní bermaplotové centrum Rozšíření koryta - levobřežní berma tábořiště Zemní hrázka a pravobřežní berma hřiště Nová zeď s navýšením stávající (pravý břeh most-hřiště) Prohloubení koryta a klapkový jez tížná zeď mobilní hrazení přeložka vodovodu DN cena jednotlivá opatření cena jednotlivá opatření s DPH kč kč kč nové oplocení rozšíření koryta - pravobřežní berma rozšíření koryta - levobřežní bermy přeložka vodovodu DN přeložka kanalizační přípojky DN200 s jímkou 10m přeložka přípojky NN odstranění rampy na lávku prodložení lávky přes novou bermu zemní hrázka rozšíření koryta - pravobřežní berma přeložka kanalizace DN přeložka metalického kabelu demolice zděné boudy tížná zeď mobilní hrazení - 4xprostup š=1m navýšení stávající zdi nové oplocení nová kanalizace DN protlak nové kanalizace prohloubení koryta hl.1.5-0m demolice stáv.pevného jezu nový pohyblivý klapkový jez s rybím přechodem a odbočkou náhonu přeložka vodovodu DN přeložka STL plynovodu

17 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 17 / 19 SO název popis položky cena Opatření v areálu Jihokovu Nová zeď (pravý břeh náhon most) Rozšíření koryta - pravobřežní berma (pravý břeh na ostrově) Spodní stavba SO 01, 04, 08 Opatření na kanalizační síti nová nábřežní zeď rampa do bermy rozšíření koryta - levobřežní bermy přeložka kanalizace DN přeložka kabelu NN nové skladové prostory a dílny cena jednotlivá opatření cena jednotlivá opatření s DPH kč kč kč nájezdová rampa v areálu tížná zeď mobilní hrazení oplocení na zdi mobilní hrazení u mostu otevřená stoka propustek DN přeložka kabelu VO rozšíření koryta - pravobřežní berma odstranění špičky ostrova hl.1.2-0m přeložka vodovodu DN přeložka kabelu NN štětovnice osazení koncových klapek mobilní čerpací jednotka včetně zdroje celkem opatření rozpočtová rezerva 10% CELKOVÉ NÁKLADY - PPO Husinec V Českých Budějovicích srpen 2011 Vypracoval: ing Pavel Štěpán Ekonomická část Věra Radouchová

18 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 18 / 19 B. Výkresová část 1.Přehledná a celková situace stavby 1 : a-d. Situace stavby a zájmového území 1 : a.-b.Vzorové řezy navrhovaných opaření schema 1 : 200 / 1 : 200

19 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 19 / 19 C. Doklady A. Vyjádření dotčených orgánů k záměru rybího přechodu B. Záznamy z výrobních výborů z 16.6, 13.7., Vyjádření o existenci podzemních vedení 1. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice 2. E.ON ČR, s.r.o. správa sítě plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 3. E.ON ČR s.r.o., technická dokumentace, F.A.Gerstnera 2151/6, Č.Budějovice 4. Telefónica O2, Czech Republic a.s., P.O. Box 56, Praha 3 5. Městský úřad Husinec, Prokopovo náměstí 1, Husinec

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:6 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Počet listů příloh:1 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax: E-mail: V Prachaticích

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě

Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Český Krumlov - Protipovodňová opatření města na řece Vltavě Vodní dílo Lipno, vybudované v letech 1952 až 1959, je vyprojektováno a postaveno jako víceúčelová nádrž a ve vztahu k povodním pouze pro částečnou

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 25.11.2009 VÚP 328.3-1847/2651/09 PN-33 Petr Nový

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti

z pohledu oprávněnosti a efektivnosti Posouzení projektu Protipovodňová opatření na Malši Č. Budějovice Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez Kaplířova z pohledu oprávněnosti a efektivnosti listopad 2015 Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6245/2008-1539/VLJ Rousínov, dne 18. února 2009 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč 1 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠE ZNAČKA: ZE DNE: 8.8.2013 PID DOKUMENTU: MUVKX001E2G9 Č. J.: MUVK/19250/2013 VYŘIZUJE: Ing. Pavla Fuksová TELEFON: 577 311 101 DATUM: 31.10.2013 POČET STRAN: 5 Obec Poteč

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE

HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE HOŘICE STUDIE PODCHODU POD SILNICÍ I/35 SMĚR LIBONICE BŘEZEN 2015 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 04/S/2015 ING. JINDŘICH KMONÍČEK ING. JIŘÍ NÝVLT ING. MICHAL ČEPELKA SEZNAM PŘÍLOH Průvodní zpráva Přehledná situace 1

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Místo stavby. A.1.1 Údaje o stavbě. Název stavby. Dokumentace pro územní řízení A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem - Proseč A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby Infrastruktura pro RD v lokalitě Za Hřbitovem Proseč Dokumentace

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: A. ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více