C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM"

Transkript

1 C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou. Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky a funkce: bezpečnost; trvanlivost a rozměrovou stálost; únosnost; požární odolnost; tepelnou ochranu; akumulační schopnost; ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propouštět vzdušnou vlhkost apod. K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky POROTHERM), malty pro zdění a pro omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel POROTHERM. 1. Přehled zdicích prvků POROTHERM Cihelné bloky POROTHERM jsou určeny pro různé druhy zdiva: pro zdivo nosné i nenosné; výplňové a příčkové; vnější a vnitřní; jednovrstvé i vrstvené. Z hlediska svého provedení a některých svých výjimečných vlastností se dělí na cihly na: POROTHERM P+D v základní řadě; superizolační cihly POROTHERM Si pro vnější stěny; broušené cihly POROTHERM CB; akustické cihly POROTHERM AKU pro vnitřní stěny. Pro odstranění lineárních tepelných mostů jsou vnější stěny u cihel POROTHERM P+D, Si a CB doplněny koncovými cihlami pro ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech. 9

2 Pro určitý druh zdiva je možné použít pouze některé druhy cihel POROTHERM a určitý druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí doplňkový sortiment, tj. poloviční, rohové, nízké a koncové cihly usnadňující vyzdívání rohů, koutů, ostění, parapetů a výšek stěn mimo výškový modul. Protože sortiment cihel akustických PORO- THERM AKU, superizolačních POROTHERM Si a broušených POROTHERM CB se částečně nebo podstatně liší zejména v provádění zdiva, jsou jim věnovány samostatné kapitoly. 2. Ložná spára Tlouš ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D, Si, a AKU vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí být příliš tenká ani příliš tlustá, její tlouš ka by měla být v průměru 12 mm. Tato tlouš ka zcela postačuje k vyrovnání přípustných rozměrových tolerancí cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavně rovnoměrné maltování ložné spáry se používají různé pomůcky pro zdění, které jsou popsány v samostatné kapitole D na str. 58, případně na str. 46 a 47 pro broušené cihly. Promaltování vodorovné ložné spáry až do líce zdiva - vnější a vnitřní zdivo U staticky namáhaných stěn a příček musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za staticky namáhané stěny se považují všechny nosné vnitřní stěny z cihel POROTHERM tlouštěk 175 až 365 mm a vnější stěny, které ve stavbě přebírají též nosnou funkci. U zdiva vnějších stěn k požadavku na únosnost přistupuje další základní požadavek - a to na poměrně vysoký tepelný odpor, resp. nízký součinitel prostupu tepla. Normou ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2 stanovené požadavky splňují cihelné bloky POROTHERM určené právě pro vnější zdivo. Pro zdění běžně 10

3 používaná obyčejná vápenocementová malta má však cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, čímž při společném použití ve zdivu dochází k určité ne nevýznamné degradaci tepelněizolační schopnosti cihelných bloků POROTHERM. Tento nepříznivý účinek obyčejné zdicí malty lze redukovat několika způsoby: omezením (cihly s kapsou na maltu) či odstraněním (cihly na pero a drážku) použití malty ve svislých styčných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; provedením přerušované ložné spáry (nízký účinek, z hlediska únosnosti zdiva kontraproduktivní); použitím lehké (tepelně izolační) zdicí malty (pro zdění nelze použít lehké omítky!); použitím systému broušených cihel POROTHERM CB s ložnými spárami tlouš ky 1 3 mm. První způsob je již aplikován u všech cihelných bloků PORO- THERM (velikost je limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), o zbývajících třech způsobech je nutné zmínit se podrobněji. Přerušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že tepelný most tvořený obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 30 až 50 mm. Toto opatření ve svém důsledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 3 %, zároveň však významně sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva (výpočtové pevnosti v dostředném a mimostředném tlaku) lze vypočítat podle Změny b/1988 státní normy ČSN Navrhování zděných konstrukcí jako podíl šířky vzduchových mezer v přerušované ložné spáře ku šířce plně promaltované ložné spáry. Např. u zdiva tlouš ky 400 mm při dvou vzduchových mezerách šířky po 50 mm v maltovém loži se sníží jeho únosnost o 25 %! Z tohoto důvodu nelze přerušované maltování ložné spáry používat libovolně, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpočtem. Popsanou nevýhodu odstraňuje použití tzv. lehké malty, která při zachování pevnosti v tlaku obyčejné malty má navíc výborné tepelněizolační vlastnosti téměř dokonale eliminující tepelné mosty v ložných a případně i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká malta u vnějších stěn s kruhovým půdorysem, kde je nutné maltou vyplňovat klínovitě se rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D méně vhodné). Vzhledem k vyšší ceně lehkých malt oproti obyčejným je ekonomicky nejvýhodnější používat lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vnější konstrukce. Lehké malty vyráběné jako suché maltové směsi mají navíc oproti obyčejným maltám větší vydatnost. Nejdokonaleji eliminuje tepelný most v ložných spárách systém broušených cihel, který je podrobně popsán v kapitole 15. Broušené cihly str

4 3. Svislá spára Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: zdivo s viditelně (plně) promaltovanými svislými spárami; zdivo bez viditelně promaltovaných svislých spár. Tradiční zdivo s viditelně promaltovanými svislými styčnými spárami (zdivo z CP, CV 14, CDm, Pk - CD apod.) se používá pro vnitřní a vnější nosné i nenosné zdivo bez větších nároků na tepelněizolační vlastnosti. Protože se většinou jedná o maloformátové prvky, spotřeba malty a pracovního času je oproti moderním cihelným blokům vysoká. Nové druhy zdiva bez viditelně promaltovaných svislých spár se používají právě i na vnější jednovrstvé tepelně izolační stěny. Cihelné bloky, které jsou pro tento druh zdiva speciálně určeny, se ve vodorovném směru kladou na sraz a proto se žádná svislá spára nepřiznává. 4. Vazba zdiva Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky PORO- THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM CB s výškou 249 mm je 100 mm. Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel POROTHERM délku převazby 125 mm. Jak by se tato vazba měla v praxi realizovat, ukazují schematické obrázky uvedené v kapitole E - PROJEKTOVÉ A PROVÁDĚCÍ DETAILY ZDIVA Z CIHEL POROTHERM (str ). Minimální delka převazby u bloků POROTHERM je 95 mm 5. Malty pro zdění Dříve bylo běžné, že veškeré malty pro zdění a omítání se vyráběly z jednotlivých složek (vápno, cement, písek, voda) přímo na stavbě. Vzhledem k požadavkům na stálost kvality malt při současném způsobu stavění již není možné vyrábět malty tímto 12

5 způsobem a tak absolutní většina našeho stavebnictví přešla na používání tzv. suchých maltových směsí (SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš ují trvale vysokou kvalitu SMS. Díky způsobu výroby lze připravit SMS pro různá použití. Protože výrobců a dodavatelů je v ČR více, je i nabídka malt pro zdění poměrně široká. Obecně lze malty pro zdění rozlišit na dvě skupiny: na obyčejné a lehké malty. Obyčejné malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, malty jsou většinou určeny pro ruční zpracování. Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 1300 kg/m 3 a zároveň vylepšují tepelnětechnické vlastnosti. Na druhu (většinou se používá perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, objemová hmotnost a součinitel tepelné vodivosti. Pro vnitřní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy obyčejných malt pro zdění, které se na našem trhu prodávají. Pro vnější zdivo pak vzhledem k výborným tepelněizolačním vlastnostem cihelných bloků POROTHERM doporučujeme použít lehkou (tepelněizolační) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT speciálně vyvinuta pro zdivo z cihelných bloků POROTHERM. Malta POROTHERM TM vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš ky použitých zdicích prvků. Z hlediska tepelnětechnických vlastností je takové zdivo téměř jednotným podkladem (cihly i spáry) hlavně pod vnější omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných důvodů) nemají snahu vykreslovat spáry zdiva. 6. Technologie zdění Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO- THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM CB. Příprava před uložením první vrstvy cihel: Podklad zdi musí být 1 vodorovný. Proto zjištěné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. Pokud je zapotřebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, na zatvrdlou maltu položte pásy izolačního materiálu. Pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tlouš ka stěny. 13

6 Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění si připravte rovnou hoblovanou la, na které si udělejte značky po 125 mm. Délka latě musí odpovídat projektované výšce hotové zdi (nejlépe násobek 250 mm). Zdění stěn: Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn používejte vápenocementovou maltu, nikoli tepelněizolační maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Nejprve osa te cihly v rozích stěn. Dbejte při tom na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. 2 Přesah přes hranu základu nebo stropu může být max.1/6 tlouš ky zdiva Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné šířce jako je tlouš ka stěny. Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné ukládání jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být max. 1/6 tlouš ky zdiva! Malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou

7 maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhněte zednickou lžící. Kapsy ve svislých spárách u cihel POROTHERM zcela vyplňte maltou. U cihel POROTHERM P+D, Si, CB a většiny AKU se svislé spáry vůbec nemaltují. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčete vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách! 5 Zdění následujících vrstev prove te stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm (viz. předchozí kapitola Vazba zdiva). Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Doporučujeme také občas zkontrolovat správnou polohu šňůry. V případě, že délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm nebo v šikmých rozích, je nezbytné cihly řezat. Řezání lze provádět bu na stolních okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami řetězovými či s protiběžnými listy. Potřebné rozměry upravovaných cihel pro jednotlivé tlouš ky stěn najdete v kapitole E. Zdění příček: Nejprve, pokud je to potřebné, vyrovnejte podlahu v místě budoucí příčky maltou. Pro zdění používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu příčkových cihel uložte do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm

8 Ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém směru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zdění stěn. Při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D, 17,5 P+D, 30 AKU P+D, 25 AKU P+D a 19 AKU na vnější stěnu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranou k ní přisa te a přimáčkněte. V každé druhé spáře nosnou příčku zavažte do obvodové stěny tak, jak je znázorněno dále v kapitole E. Při zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapotřebí dbát na pečlivé provedení zdiva na sraz ve svislých spárách a pečlivé promaltování vodorovných ložných spár. Vnitřní nosné příčky můžete též napojit pomocí dvojice plochých stěnových kotev z korozivzdorné oceli (např. stěnovou kotvou FD KSF od firmy fischer international) umís ované do každé druhé ložné spáry. Příprava a napojení vnitřní nosné příčky na obvodovou stěnu pomocí stěnových spon Při napojování příčky na 8 nosnou ze na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D, 11,5 AKU, 8 P+D nebo 6,5 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou přisa te a přimáčkněte k nosné stěně. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkněte do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujte pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 1/3 90 2/3 16

9 Ukotvení stěnových spon ve stěně můžete také realizovat přímo při zdění této stěny jejich vložením do ložných spár v místě budoucího napojení příčky. Dveřní zárubně vyrovnejte pomocí klínů a zafixujte šikmými latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi můžete místo překladu vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do maximálního průměru 8 mm s přesahem cca 500 mm na obě strany zárubně nebo speciální výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplňte maltou. Pokud je rozpětí stropu větší než 3,5 m, vyplňte tuto mezeru z důvodu možného průhybu stropu stlačitelným materiálem. Rohy příček se spojují na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše uklepněte zednickým kladívkem, drážku vyplňte maltou. Vytváření a velikost instalačních drážek svislých, vodorovných i šikmých se řídí po le zasa uve ených v násle ující kapitole. 7. Drážky a výklenky Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny. Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým výpočtem, jsou uvedeny v tabulce 1. Vodorovné a šikmé rážky by se neměly používat. Není-li možné se jim vyhnout, měly by být vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková hloubka přípustná bez posouzení statickým výpočtem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je některá z mezí uvedených v obou tabulkách překročena, má se únosnost stěny v tlaku, smyku a ohybu ověřit výpočtem. 17

10 Tabulka 1 Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: 1. Přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 2. Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tlouš ky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně nesmí být menší než 225 mm. 4. Vodorovná vzdálenost mezi dvěma souse ními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širší drážky. 5. Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí být větší než 0,13 násobek délky stěny. Tabulka 2 Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení Tloušťka stěny (mm) Poznámky: Dodatečně prováděné drážky a výklenky Největší hloubka (mm) Největší šířka (mm) Neomezená délka Největší hloubka drážky Vyzdívané drážky a výklenky Největší šířka (mm) Délka mm 85 až až až až více než Min. zbytková tlouš ka stěny (mm) 85 až až až až více než Největší hloubka drážky nesmí být překročena ani v místech otvorů, které byly předvrtány při vytvoření drážky. 18

11 2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných stranách stěny. 4. U stěn o tlouš ce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vyřezány drážky do hloubky 10 mm z obou stran stěny, která má tlouš ku nejméně 225 mm. 5. Šířka drážek nesmí být větší než polovina tlouš ky stěny v místě oslabení. Ruční provádění drážek v cihelném zdivu paličkou a sekáčem je pomalé a pracné a vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je potřeba) spíše nevhodné. Pro značné snížení pracnosti a zrychlení provádění doporučujeme použít elektrickou drážkovačku, která je ve specializovaných prodejnách ručního elektrického nářadí běžně v prodeji, nebo alespoň úhlovou brusku. Materiál mezi prořezy se následně opatrně vysekne plochým sekáčem. 8. Povětrnostní vlivy Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před povětrnostními vlivy. U cihel PORO- THERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 C, nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led! Zásadně je třeba hotovou ze chránit před provlhnutím, nebo se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. 19

12 13. Akustické cihly Pokud má mít stavební dílo trvalou hodnotu, měly by se při jeho budování dodržovat řešení, postupy a detaily dané projektem. Nové poznatky z praxe (realizovaných staveb) ukazují, že nesprávným zabudováním zdicích prvků dochází ke zvukovému propojení konstrukcí, čímž neprůzvučnost konstrukcí ve stavbě se zhoršuje. Akustické cihly tvoří v cihelném systému POROTHERM samostatnou skupinu výrobků, u kterých je kladen velký důraz nejen na akustické, ale i na tepelnětechnické vlastnosti. Zvláště se jedná o vyzdívání vnitrobytových, mezibytových a meziobjektových stěn. Konkrétně se jedná o cihly: POROTHERM 36,5 AKU, PORO- THERM 30 AKU P+D, POROTHERM 25 AKU P+D, PORO- THERM 19 AKU, POROTHERM 11,5 AKU. POROTHERM 36,5 AKU rozměry: 247/365/238 mm (d/š/v) R w = 57 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 52 db pevnost 10 a 15 N/mm 2 použití: oddělení prostor s vyššími nároky na akustickou i tepelnou izolaci průchody, podchody 26

13 Důležité upozornění: V každé styčné spáře se obě kapsy POROTHERM 36,5 AKU vyplňují maltou pro zdění! POROTHERM 30 AKU P+D rozměry: 247/300/238 mm (d/š/v) R w = 56 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 52 db pevnost 10, 15 a 20 N/mm 2 použití: mezibytové stěny v bytových domech veřejně užívané prostory (chodby, schodiště, terasy) POROTHERM 25 AKU P+D rozměry: 372/250/238 mm (d/š/v) R w = 55 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 52 db pevnost 10, 15 a 20 N/mm 2 použití: mezibytové stěny v bytových domech místnosti druhých bytů POROTHERM 19 AKU rozměry: 372/190/238 mm (d/š/v) R w = 52 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 47 db pevnost 10 a 15 N/mm 2 použití: při výstavbě nemocnic, sanatorií, škol, hotelů atd mezibytové dvojité stěny rodinných dvojdomů či řadových domů POROTHERM 11,5 AKU rozměry: 497/115/238 mm (d/š/v) R w = 47 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 42 db pevnost 10 a 15 N/mm 2 použití: vnitrobytové příčky výukové prostory, chodby, schodiště 27

14 Výše uvedené hodnoty vážené (vzduchové) neprůzvučnosti byly stanoveny na základě laboratorních měření stěn a rozumějí se jako vstupní hodnoty pro další zvukově technické výpočty a posouzení dané stavby prováděné odborníky v oboru akustiky podle příslušných norem a předpisů. Z hlediska konstrukčního řešení se akustické stěny dělí na: jednoduché stěny oboustranně omítnuté - nosné a nenosné; dvojité stěny omítnuté z vnějších stran - uvnitř mezera vyplněna minerální izolací; obě části dvojité stěny jsou od sebe dokonale oddilatovány - nosné i nenosné. Dále uvedené postupy a detaily provádění je nutné chápat pouze jako obecně informativní (doporučené). Konkrétní postupy a detaily musí být pro každou stavbu stanoveny v projektu. Nosné stěny: stěny se zakládají do maltového lože naneseného přímo na vodorovnou konstrukci (základ, strop) opatřenou těžkým asfaltovým pásem; nosné boční konstrukce se připojují tuhým stykem (na vazbu nebo stěnovými sponami - plochými kotvami z korozivzdorné oceli); strop se ukládá většinou přímo na stěnu (bez akustické vložky); strop na akustické vložce vyžaduje speciální statické opatření (prefabrikovaná výztuž nebo pozední věnec pod uložením stropní konstrukce). Nenosné stěny: vyzdívají se na vhodnou zvukově izolační podložku (korkový pás + stavební lepenku, těžký asfaltový pás); pro zdění je vhodné použít těžkou cementovou maltu; cihly s maltovými kapsami nebo P+D se kladou ve vodorovném směru na sraz; ložné, příp. styčné spáry nebo maltové kapsy musí být zcela vyplněny; boční a horní připojení se provádí pomocí akustické izolace. Při vyzdívání zvukově izolačních stěn je proto vhodné řídit se těmito doporučeními: na vodorovný a očištěný podklad se v šířce vždy o 40 mm větší než je navržená šířka akustické nenosné stěny položí vhodná zvukově izolační podložka (např. korkové pásy); aby nedošlo k mechanickému poškození a nasáknutí akustické podložky vodou z maltové směsi, podložka se zakryje stavební lepenkou; 28

15 pro zdění zvukově izolačních stěn je vhodné používat malty s vysokou objemovou hmotností - min kg/m 3 (např. těžkou cementovou maltu); je nezbytné dbát na pečlivé promaltování ložných, příp. i styčných spár po celé tlouš ce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, kterými se může hluk šířit bez většího odporu. Proto i cihly s bočním zazubením je nutné ve vodorovném směru klást k sobě až na sraz! napojení zvukově izolačních stěn zvláště nenosných na obvodové stěny se provádí pomocí akustické izolace, která se vkládá do svislé drážky tak, aby konstrukce nebyly pevně spojeny. Dalším způsobem kolmého napojení na nosnou ze je kotvení plochými stěnovými sponami, které se vkládají do ložných spár, stěny musí být rovněž odděleny akustickou izolací; nenosné stěny se pod stropní konstrukcí zakončí pomocí zvukové izolace (tzv. pružné ukončení); stejný důraz se klade i na omítání stěn. Omítka má přibližně stejné akustické vlastnosti jako cihelné stěny a omítnuté stěny lze prakticky považovat za homogenní. Omítka zvyšuje hmotnost stěny a tím přispívá ke zvýšení neprůzvučnosti. Jakýmkoli zásahem do akustických stěn (např. vedením vzduchotechniky, kanalizačního či vodovodního potrubí stěnou, zasekáním elektroinstalačních krabic apod.) může dojít k tzv. akustickému mostu, který způsobuje nepřímý přenos zvuku. Všechna případná místa styků instalačních vedení s akustickou stěnou je proto nutné upravit pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe je se však takovým oslabením vyhnout. Doporučení při zajiš ování stavební neprůzvučnosti akusticky dělicích stěn ve stavbách: 1. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace (výtahy, čerpadla, spínače, shozy odpadů, vzduchotechnická zařízení, výměníkové stanice, trafostanice apod.) musí být umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky chráněných místností. 2. Instalační potrubí (vodovodní, plynovodní, vzduchotechnická, kanalizační, parovodní, teplovodní, horkovodní) a instalační vedení (elektrická silnoproudá i slaboproudá) se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. 3. Dodržet projektem stanovený výběr stavebních materiálů pro dosažení předepsané plošné hmotnosti a tuhosti stěn. 4. Zamezit šíření hluku vedlejšími stavebními cestami (akustickými mosty): 29

16 pečlivým provedením napojení akusticky dělicích stěn navazujících na stěnové a stropní konstrukce podle detailů daných projektem stavby; pečlivým provedením napojení nenosných dělicích stěn na přilehlou konstrukci stěny a stropu podle detailů daných projektem stavby; dodržení navržené skladby podlahové konstrukce a jejího napojení u stěn podle detailů daných projektem stavby. 5. Věnovat zvýšenou pozornost vlastnímu provádění stavebního díla, a to zejména: použití předepsaných cihel, malty a omítek s příslušnými objemovými hmotnostmi; dodržení předepsané tlouš ky omítek; plnoplošnému promaltování ložných spár; použití nepoškozených a silně nepopraskaných cihel v akusticky citlivých stavebních konstrukcích. 6. Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění (drážkování, sekání) instalací do akusticky citlivých stavebních konstrukcí: elektrické zásuvky by na protilehlých površích stěny neměly být umístěny proti sobě, ale vystřídaně; instalační rozvody by měly být vedeny pokud možno pouze z jedné strany stěny; vodovody nebo plynovody mají být vedeny vedle sebe a ne křížem. Tuhé připojení více vede zvuk šířící se konstrukcí více brání rozkmitání konstrukce pod akustickým tlakem korekce k = 2 až 4 db. Půdorys POROTHERM P+D, POROTHERM Si nebo POROTHERM CB POROTHERM AKU Půdorys POROTHERM P+D, POROTHERM Si nebo POROTHERM CB POROTHERM AKU vnější omítka spára 1,5 cm zcela vyplněná maltou stěnové spony vnější omítka spára 1,5 cm zcela vyplněná maltou vnitřní omítka vnitřní omítka Připojení stěny pomocí tupého spoje Připojení stěny do drážky 30

17 Svislý řez Tuhé připojení Kotvení příčky ke stropní konstrukci Boční pohled Tuhé připojení /3 ŽLB SLOUP 2/ Kotvení příčky pomocí stěnové spony (ploché nerezové kotvy) 20 Vodorovný řez PŘISTŘELIT NEBO PŘIŠROUBOVAT DO HMOŽDINKY Legenda: 31

18 Měkké/pružné připojení méně vede zvuk konstrukcí korekce k = 2 db Kluzné připojení ke stěně 14 5 Vyzdění příčky do drážky KOTEVNÍ KOLEJNIČKA BETONOVÁ STĚNA Připojení příčky pomocí stěnových spon PŘI VĚTŠÍM ROZPĚTÍ STROPŮ VLOŽIT FÓLII, ABY SE PŘI PROHNUTÍ STROPU ZABRÁNILO PORUŠENÍ SPODNÍCH VRSTEV CIHEL Dolní připojení Uložení paty příčky Poznámka: Kotvení příčky k nosné konstrukci stěnovými sponami se provádí v každé druhé ložné spáře. 32

19 Dvojité stěny Optimální ochrany proti hluku v obytných budovách lze dosáhnout použitím dvojitých stěn, jejichž obě části jsou od sebe dokonale odděleny. Toto řešení je obzvláště vhodné pro zvýšení ochrany proti hluku u schodiště, mezi byty, řadovými domy apod. Doporučené zásady pro zdění dvojitých stěn: stěny založit nejlépe na samostatné základy oddilatované speciální izolací (Sylomer apod.); nejprve vyzdít celou jednu stěnu a povrchy očistit od přeteklé malty; při postupném vyzdívání druhé stěny průběžně vkládat desky z minerální izolace, aby nemohlo dojít k zatékání malty do mezery mezi stěnami; stropní konstrukce uložené na dvojitou stěnu také oddělit stejnou mezerou s minerální izolací. 65 db 65 db mezera vyplněná zvukově pohltivým materiálem mezera vyplněná zvukově pohltivým materiálem 61 db 65 db svislá dilatace mezi základy vyplněná speciální izolací Vliv provedení základů na neprůzvučnost dvojité stěny ve spodním podlaží Jednou ze staveb, kde jsou doporučeny akustické cihly, jsou vícepatrové bytové domy 33

20 Dvojitá nosná příčka z cihel POROTHERM 25 AKU P+D + minerální izolace tl. 50 mm objemová hmotnost cihel: 980 kg/m 3 hmotnost stěny včetně omítky: 567 kg/m 2 R w = 68 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 57 db stěny s omítkou zvukově pohltivý materiál Dvojitá nosná příčka z cihel POROTHERM 24 P+D + minerální izolace tl. 50 mm objemová hmotnost cihel: 870 kg/m 3 hmotnost stěny včetně omítky: 497 kg/m 2 R w = 63 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 57 db stěny s omítkou zvukově pohltivý materiál Dvojitá nosná příčka z cihel POROTHERM 19 AKU + minerální izolace tl. 50 mm objemová hmotnost cihel: 980 kg/m 3 hmotnost stěny včetně omítky: 446 kg/m 2 R w = 65 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 57 db

21 stěny s omítkou zvukově pohltivý materiál Dvojitá nenosná příčka z cihel POROTHERM 11,5 AKU + minerální izolace tl. 50 mm objemová hmotnost cihel: 1230 kg/m 3 hmotnost stěny včetně omítky: 340 kg/m 2 R w = 58 db (laboratorní hodnota) požadavek normy R w = 52 db Příklad zdění dvojité akustické stěny POROTHERM 24 P+D s vloženou minerální izolací tl. 50 mm Vyplnění obou kapes maltou v každé styčné spáře u cihel POROTHERM 36,5 AKU Vyzdívání vnitrobytových příček z akustických cihel POROTHERM 25 AKU P+D 35

22 14. Superizolační cihly Stále se zvyšující nároky na snižování potřeby tepla v budovách se promítly do požadavků na maximální přípustné hodnoty součinitelů prostupu tepla U (dříve k) téměř všech stavebních konstrukcí. Konstrukcemi, které zhruba z 20-30% ovlivňují celkovou potřebu tepla na vytápění budov, jsou obvodové stěny. Akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl pro nízkopodlažní obytné budovy včetně rodinných domů vyvinula nové Superizolační cihly s velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla (tj. velmi vysokou hodnotou tepelného odporu). Výrobky POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si tvořící systém hrubé stavby POROTHERM Si přinášejí novou užitnou kvalitu jako příspěvek k ochraně životního prostředí snižováním emisí při výrobě tepla potřebného pro vytápění obytných budov. Vedle mnoha ostatních tisíciletími ověřených vlastností cihel vynikají cihelné bloky POROTHERM Si svými tepelněizolačními vlastnostmi. Nejde však pouze o tepelné vlastnosti ideální plné stěny, ale také o vazby s ostatními konstrukcemi důležité z hlediska tepelné techniky: styk stěny se základy, stropem a hlavně výplněmi otvorů - s okny a dveřmi. Proto byly doplňkové tvary k základním superizolačním cihlám POROTHERM Si vyvinuty s ohledem na zpřísněná ustanovení revidované tepelné normy. Velikost cihel se zásadně nezměnila, tvary však ano. U základních cihel POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si se částečně změnilo boční zazubení - zmenšila se hloubka zazubení ze 14 na 10 mm. U cihelných bloků POROTHERM 44 Si byla navíc odstraněna vada nesymetrického zazubení cihel pro tlouš ku stěny 440 mm, aby se cihly nemusely klást pouze jedním směrem a bylo možné je půdorysně otočit o 180. Délka cihly se zvětšila o 1 mm na 248 mm, přínosem pro praktické použití na stavbách je změna tolerančního pole tohoto rozměru z nesymetrického ( 7 až +2 mm) na symetrické (±4 mm). POROTHERM 44 Si základní tvar POROTHERM 40 Si základní tvar Nedílnou součástí systému hrubé stavby POROTHERM Si jsou též doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové, jejichž tvary byly řešeny z pohledu maximální možné eliminace lineárních tepelných mostů v místech napojení stěn v rozích a na styku stěny s výplněmi otvorů - v ostění, nadpraží a parapetu. 36

23 Poloviční cihly POROTHERM 44 1/2 Si a POROTHERM 40 1/2 Si mají na své původně hladké straně kapsu na celou výšku - vybrání 35 x 250 mm pro tepelný izolant (extrudovaný polystyren XPS). Při zdění rohové vazby se kapsa vyplňuje lehkou (tepelněizolační) maltou POROTHERM TM - viz detaily na str. 38. POROTHERM 44 1/2 Si poloviční cihla POROTHERM 40 1/2 Si poloviční cihla Zcela nové výrobky - koncové cihly POROTHERM 44 K Si a POROTHERM 40 K Si - byly zavedeny právě kvůli vybrání pro tepelný izolant (XPS), který probíhá v obou ostěních a příp. v parapetu otvorů. Koncové cihly spolu s polovičními tak zajiš ují požadavek českých norem na převazbu zdicích prvků mezi jednotlivými vrstvami zdiva i v ostění. POROTHERM 44 K Si koncová cihla POROTHERM 40 K Si koncová cihla Koncové a poloviční cihly POROTHERM Si vyplněné tepelným izolantem (extrudovaným polystyrenem) v ostění a parapetu obvodové stěny Také rohové cihly POROTHERM 44 R Si a POROTHERM 40 R Si změnily svůj tvar. Díky novému vybrání v polovičních cihlách přišly o svou kapsu na maltu, nebo tato se stala nadbytečnou. 37

24 POROTHERM 44 R Si rohová cihla POROTHERM 40 R Si rohová cihla PTH TM 250 XPS tl. 30 mm Vazba rohu z cihel POROTHERM 44 Si PTH TM XPS tl. 30 mm Vazba rohu z cihel POROTHERM 40 Si

25 XPS 3-5 cm 3-5 cm Detail parapetu s použitím poloviční cihly POROTHERM 44 1/2 Si a umístění okna v případě použití POROTHERM překladu 23,8 Detail parapetu s použitím koncové cihly POROTHERM 44 K Si a umístění okna v případě použití překladu RONO Poloviční nebo koncovou cihlu lze jednoduchým způsobem použít i v parapetu okenních otvorů. Cihly se kladou vedle sebe namaltovanými řeznými plochami na sraz tak, aby vybrání pro tepelný izolant (XPS) bylo shora, směrem k rámu okna, a na sebe plynule navazovalo. Svou zazubenou stranou se cihly zamáčknou do vodorovného lože z lehké malty POROTHERM TM. (K) (K) 1/2 K 1/2 K C PPS mezi POROTHERM překlady 23,8 (resp. mezi POROTHERM překlady RONO) souvislý pás XPS 30 x 250 mm nalepený do vybrání cihel v ostění a v parapetu A 1/2 K 1/2 K 1/2 D B 1/2 K (K) (K) (K) (K) (K) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 K Schéma použití doplňkových cihel u otvoru Zdění ostění a parapetu je potřebné provádět s dostatečnou přesností, aby vybrání v cihlách nad sebou, resp. vedle sebe, navazovala a bylo možné do vzniklé drážky široké 250 mm vlepit pruh extrudovaného polystyrenu XPS tlouš ky 30 mm. Pokud se 39

26 cihly s vybráním použijí i v parapetu, je nutné XPS vlepit do drážky v obou ostěních ještě před vyzděním poslední vrstvy parapetu z cihel polovičních nebo koncových. Rámy výplní otvorů se uchycují dvěma způsoby: 1. do cihelné části ostění pomocí příchytek z pozinkovaného plechu upevněných na rám, nebo Příchytka okenního rámu 2. šrouby do hmoždinek nebo tzv. turbošrouby skrze rám a extrudovaný polystyren až do cihly, a zároveň v obou případech vypěněním montážní PUR pěnou po celém obvodu rámu běžným způsobem. Uchycení turbošrouby však omezuje dilatační pohyb rámu při tepelném namáhání. Detail použití připojovacích profilů - napojení vnější a vnitřní omítky k okennímu rámu Použití koncových cihel POROTHERM 44 K Si v parapetu a ostění vnější stěny Použití polovičních cihel POROTHERM 1/2 Si v atypickém řešení okenního ostění 40

27 Pro správnou funkčnost připojovací spáry výplně otvoru je potřebné navíc použít speciální připojovací pásky pro vnitřní a vnější uzávěr spáry (např. TREMCO illbruck). Tyto pásky zajistí neprůvzdušnost spáry a zamezí kondenzaci vodní páry uvnitř spáry. Před omítáním musí být XPS opatřen výztužnou sklotextilní sí ovinou zatlačenou do lepicího tmelu. Sí ovina by měla přesahovat alespoň 50 mm na cihelný podklad. Pro tzv. čisté provedení detailu v napojení omítky na rám okna, příp. na vodicí lišty rolety, doporučujeme použít připojovací profily pro vnější a vnitřní omítku nebo začiš ovací lišty, které vytvoří dokonalou hranu styku omítky s rámem okna bez jeho znečištění a bez trhlin. Systém nezapomíná ani na ostatní vazby vnější stěny s hlavními stavebními konstrukcemi. Nabízí detaily, které svým řešením odpovídají požadavkům revidované ČSN : napojení podezdívky u nepodsklepeného domu; napojení podezdívky u podsklepeného domu; ostění otvoru; parapet otvoru; nadpraží otvoru i pro vnější rolety; styk vnější stěny se stropní konstrukcí; napojení dvou- či třípláš ové střechy na vnější stěnu v místě pozednice a další detaily. Styk vnější stěny se stropní konstrukcí Maximální světlost POROTHERM překladů 23,8 a RONO při použití na POROTHERM Si Označení překladů Délka [mm] Uložení [mm] Světlost [mm] POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad POROTHERM překlad

28 Systém hrubé stavby POROTHERM Si varianta 1 Napojení dvoupláš ové střechy Nadpraží otvoru - řez C (viz str. 81) Okenní parapet - řez D (viz str. 39) Vnější stěna nad základem 42

29 Systém hrubé stavby POROTHERM Si varianta 2 Napojení třípláš ové střechy Nadpraží otvoru s venkovní roletou - řez C (viz str. 85) Okenní parapet - řez D (viz str. 39) Vnější stěna nad suterénem 43

Podklad pro provádění systému POROTHERM

Podklad pro provádění systému POROTHERM Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. Moderní systém broušených cihel na DVD Videosekvence technologie zdění broušených cihel POROTHERM CB na DVD 2008 nabízí společnost

Více

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK

DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK DÍLENSKÉ LISTY ZEDNÍK TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 1 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 2 TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 3 PŘESTAVBY BUDOV Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Podklad pro provádění Porotherm Řešení pro cihelné zdivo Autoři: Ing. Antonín Horský a kolektiv Technická podpora: Ing. Michaela Smutná Zpracoval: Petr Tham Podklad pro provádění

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY

TECHNICKÉ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ NORMY SOUVISEJÍCÍ NORMY STÁTNÍ NORMY ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení ČSN 72 2601 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia ČSN 72 2602 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Ceník výrobků a služeb

Ceník výrobků a služeb Ceník výrobků a služeb Platnost od 1. 7. 2015 www.porotherm.cz Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi Dryfix / T Profi / EKO+ Profi Dryfix.... str. 6

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX

STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX Příručka pro provádění www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 STAVEBNÍ SYSTÉM SENDWIX RD Milevsko RD Bruntál BD Plzeň P Ř ÍRUČ KA PRO PROVÁDĚ NÍ RD Velké Popovice Sídlo firmy, Praha

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo. Ceník výrobků a služeb Porotherm Ceník výrobků a služeb Porotherm Platnost od 1. 3. 2013 Obsah Přehled základních výrobků.............................. str. 4-5 Porotherm T Profi / EKO+ Profi Dryfix................... str. 6 Porotherm

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

Ceník POROTHERM. s platností od

Ceník POROTHERM. s platností od Ceník POROTHERM s platností od 6. 2. 2009 Cihly. Stvořené pro člověka. www.porotherm.cz Broušené cihly DRYFIX cihly d/š/v Pevnost v tlaku MPa Hmotnost cca kg/ks Součinitel prostupu tepla U [W/m 2 K] (Tepelný

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Pracovní postup zdění

Pracovní postup zdění Pracovní postup zdění Lepení Lepení obvodového a nosného zdiva Základem úspěšného zahájení výstavby je založení rohových tvárnic, např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Na

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát)

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 - Keramika - prvky pro svislé a vodorovné konstrukce P ÍKLADY POUŽITÍ PLNÝCH CIHEL &3 YI (velký formát) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC Použití CP: YKLVWRULLXQLYHU]iOQt nosné st ny min tl. obvodové st ny min tl. sloupy GČOtFtNRQVWUXNFH p í ky VYLVOpQRVQp NRQVWUXNFH 300 mm 450 mm 300 x 300 mm tl. 100,

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008

POROTHERM 44 CB DF NOVINKA 2008 POROTHERM 44 CB DF Tepelněizolační vnější stěna 1/2 Cihly broušené POROTHERM 44 CB DF jsou určené pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tlouš ky mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

HELUZ Supertherm AKU TICHO

HELUZ Supertherm AKU TICHO cihly se zvýšeným akustickým útlumem HELUZ Supertherm KU TICHO ZVUKOVĚIZOLČNÍ SYSTÉMY HELUZ KU TĚŽKÁ Ploché kotvy Zdivo SUPERTHERM SUPERTHERM KU 30 těžká Malta o objemové hmotnosti minimálně 1 750 kg/m

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Téma: Příčky zděné POS1

Téma: Příčky zděné POS1 Téma: Příčky zděné POS1 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TENTO PROJEKT JE S POLUFINANC OVÁN E VROPS KÝM S OCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Rozdělení příček Z hlediska použitého materiálu

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE... Obsah Obsah... 3 1. Stavební systém DURISOL a jeho vlastnosti... 4 2. POPIS VÝROBKŮ... 5 2.1 TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ... 6 2.1.1. VÝROBKY PRO VYTVÁŘENÍ STĚN... 6 DESKY DURISOL... 6 DESKY DURISOL S

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký)

1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE. ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 1.TRADI NÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC ( velký formát ) ( malý formát - n mecký) 2.CIHEL. PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 3.CIHELNÉ PRVKY PRO VODOROVNÉ KCE Strana 1 (celkem 53) zá í 2014 290 x 140 x 65 mm 240

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

Technický list. Polyuretanbeton daxner

Technický list. Polyuretanbeton daxner Technický list Polyuretanbeton daxner Jedná se o speciální typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu. Beton je lehce připravitelný ručně, v míchačce i betonárnách. Polyuretanbeton daxner je až 4

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY Specifikace Betonové zdící tvarovky jsou průmyslově vyráběny z vibrolisovaného betonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více