V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva"

Transkript

1 V dy pøipraven! Programy schùzek úèastníkù rádcovkých zkoušek 3. brnìnského okrsku Rozrazil 2003 Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

2 bøezna Zouvalka Bára Hermanová - 69.odd./2.stø. vlèata- 6 lidí 1. nástup 2. tarantule 3. rukdìly1-papíry, nù ky, lepidla, 4. stolièka 5. rukodìly2- papíry, nù ky, lepidla, 6. boïák-cmt- stopky, hodinky 7. nervy- figurky, nit, kelímek 8. výprava-lísteèky se zprávami 9. moskyti- uzláky, 2šátky 10.balení batohu- batohy, vìci do nich 11. okolo stolu-šátek 12.dìlení oddílu-puzzle 13.medvìd-šátek 14.hra na pøání 15.trh- korálky, tu ky papíry, 16.nástup 17.úklid 2 dìti lezou po klubovnì po ètyøech styl rak. Nesmí se dotknout podlah nièím jiným ne nohama a rukama(dlaò). Úkolem je pøinutit ostatní dotknout se zemì jakýmkoli zpùsobem. 3.,5. Pìkný vìci z papíru jsou na 4. Dìti se opøou tímto stylem o stìnu a závodí, kdo to nejdéle vydr í. Dùle ité je, aby kolena zùstaly v pravém úhlu. 6-1 cvik je: lehnout na bøicho, stoupnout, lehnout na záda a stoupnout. Cvièí se 2 minuty a poèítá se kolik jich za ten èas zvládne 7 - ka dý dítì má figurku z èlovìèe nezlob se, kolem které je uvázaný provázek dlouhý asi 30-40cm. Rádce má kelímek o prùmìru 7-9 cm a kostku. Figurky jsou postavené uprostøed stolu konec provázku dr í ka dý v ruce. Rádce hodí kostkou. Padne-li sudé èíslo, je úkolem dìtí zatáhnout za nitku a rádce sklapne co nejrychleji kelímek na místo, kde stojí figurky. Figurky, které se rádi podaøilo chytit mají trestný bod. Padne.li liché èíslo je úkol figurek zùstat na místì. Figurka, která se posunula má trestný bod. 8 - èásti informace o výpravì(dohromady pro ka dý team tak, aby dávaly dohromady nìkolik celých zpráv.mìlo by být poznat do které zprávy urèitá èást patøí) rozmístit po høišti. Dvojice dìtí sva k sobì za nohy a ruce. Ka dá dvojice se sna í dát dohromady svou zprávu. cizí èásti brát nesmí. Kdy se jedna dvojice dotkne druhé, musí chycená dvojice polo it všechny lísteèky, které má u sebe na zem a 10 vteøin stát na místì, ne se znovu zapojí do hry. Vítìzí ten, kdo dá nejdøív zprávu dohromady. 9-1 èlovìk má zavázané oèi. Stojí na idli a v ruce má uzlák na konci s šátkem.ostatní se sna í dostat se k tomu èlovìku a rýpnout do nìj(píchnout prstem nebo nìco tak)èlovìk 2

3 bøezna Zouvalka se brání tím uzlákem. Pokud je nìkdo zasa en jde si dobýt ivot(nìkam dobìhne, dá si 5 klikù, )Ka dý si poèítá kolikrát se dotkl rozdìl dìti do dvojic. Ka dé dvojici dej 1 bágl a vìci. Soutì í se v tom, kdo sbalí bágl nejlíp. Po høe je dobré vysvìtlit, kde je chyba v ka dým batohu èlovìk má zavázaný oèi a honí ostatní. Všichni se pøi tom ale musí dr et vrchní desky stolu Na zadní stranu puzzlíkù (pokud to ještì neumí) nebo papírky (pokud je to jako opakování) napiš : støedisko, jméno vùdce støediska, oddíl, jméno vùdce oddílu, dru iny v oddíle a jejich rádcové. Jednotlivec nebo dru ina(podle velikosti puzzlíkù)skládá. Ostatní hrají hru okolo stolu.hraje se na rychlost 13-1 èlovìk stojí v zú eném místì klubovny a má zavázané oèi(medvìd). Ostatní se sna í dostat se z jedná èásti do druhé tak, aby se jich medvìd nedotkl. 1. koho se medvìd dotkne je pøíštím kole medvìd Vítìz boïáku si vybere hru Rozmísti po klubovnì 15 papírù A6. Na ka dým papíøe musí být: poèet bodù(1,2,3,4,5, ka dý 3*) které se dají získat, úkol. Dítì má kartu. Kde je zøetelnì poznat který úkol má splnìný a vyplacený.zápisník tu ku popø. vìci, které jsou potøeba k plnìní úkolu.pokud má splnìné 2 a více úkoly mù e pøijít do banky vymìnit splnìný úkol za modré korálky (nebo nìco, èeho je v klubovnì hodnì. korálkù jsou tøi druhy napø. modré-180, èervené- 60 a zelené-20) tøi modré mù e ve smìnárnì smìnit za 1 èervený, tøi èervené za 1 zelený. Dìti si mohou také støíhat(kámen, nù ky, ). Nejdøív ka dý vsadí 1-4 korálky. Kdo vyhraje bere celou sázku. Hra konèí kdy nìkdo splní všechny úkoly. Po skonèení se spoèítají body: modré 1 1 bod 3 5 bodù èervené 1 2 body 3 10 bodù zelené 1 3 body 3 15 bodù Ka dý korálek mù e být jen v jedné trojici Blouïa - Kamila Dufková - 69.odd./2.stø lidí, venku, v klubovnì 1.Zahájení; nástup 17,00 2. Bìhací kimovka - venku se z provázkù udìlá ètverec o 25 políèkách (pro míò lidí staèí 16). Do ka dého políèka se dá nìjaká vìc napø.: tenisák, deník asi o m dál bude startovní èára.. Dìcka se rozdìlí do dvou skupin. 1. Skupina se pøipraví na start, jejich úkolem je v co nejkratším èase, kt. stopuje jeden z rádcù, donést všechny vìci na start. èáru (v dy se mù e vzít jenom jeden pøedmìt. Èas se stopne, kdy se donese poslední pøedmìt). Po donesení se hráèi pøesunou k ètverci(i s vìcmi) a mají 2 minuty na to, aby pøedmìty vrátily na své místo. Za ka dý správnì danou vìc se z jejich èasu odeète 25s. Toté udìlá 2. dru stvo. Kdo bude mít lepší výsledný èas, 3

4 bøezna Zouvalka vyhrál.(dru stvo, kt. nehraje si s 2. Rádcem mù e plnit do stezek, apod.) 3. Koèièka - hra na ovládání. Dìcka si sednou do krou ku a zvolí se jeden dobrovolník (koèièka), ten se posadí do krou ku. Koèièka má za úkol rozesmát nìjakého z hráèù, který se má naopak sna it se ovládnout a ani se neusmát. Koèièka mù e na rozesmátí pou ívat cokoli (kromì lechtání), ale nesmí mluvit. Jediné co mù e je mòouknout. Potom, kdy koèièka na nìjakého vyvoleného èlovìka (hráè by se jí mìl dívat alespoò do tváøe) mòoukne, tak ten musí odpovìdìt bez sebemenšího úsmìvu:,,ubohá malá koèièko! a pohladit ji po vlasech. Kdo se zasmìje, stává se koèièkou. 4. Evoluce - Stupnì vývoje: Bakterie-poskakují a tleskají ába-skáèe a kváká slepicekdáká opice èlovìk Na zaèátku jsou všichni bakterie. Kdy se potkají 2 individua stejného vývojového stupnì støihnou si (kámen, nù ky, papír) kdo vyhraje, postupuje ve vývoji a ten co prohraje se o jednu úroveò propadá. Kdo se stane èlovìkem- vyhrál. 5. Uzlovací štafeta - ka dý si vylosuje jeden -dva uzly, v dy to znáte! Kdy je dìcek víc, soutì í dvì dru stva proti sobì. 6. idlièky. Do koleèka se dá o jednu idli míò ne je hráèù a ti chodí, bìhají, døepují, skáèou... okolo. Na nìjaký signál (písknutí) si mají sednout na idli, ale na 1 nezbudeten vypadává. Vyhrává ten, co zbude jako poslední (za odmìnu mù e tøeba uklidit klubovnu). 7. úklid, nástup apod. 19,00 Záloha - bomba sedí se v kruhu a dokola se posílá tenisák. Jeden èlovìk nehraje, stojí zády a odpoèítává:10,9,8,7, 2,1,BUM! Komu zùstane tenisák v ruce, kdy se øekne BUM, vybuchl a jde odpoèítávat. Brùèa - David Štelcl - 69.odd./2.stø. 1. Doba: asi 2 hodiny pro: rùzné (8 èlenù)období: dá se kdykoli 2. Cíl: celkové zjištìní fyzických a obratnostních vloh 3. Zahájení: - dru inový nástup asi 5 minut 4. Organizaèní zále itosti: - rozdání rùzných informací o výletech 10min 5. Pøetahování v kruhu: 10 min Pomùcky: 2*lano, prostøedek k vyznaèení kruhu Postup: zavá eme konce lan a utvoøíme kruh. Uvnitø lana se umístí hráèi. Kolem tohoto kruhu vytvoøíme ještì jeden kruh o 3 metry vìtším polomìru. Na signál se sna í hráèi pøetlaèit lano za èáru vìtšího kruhu. Vítìzí nejúspìšnìjší. Pozn.:aby výsledky byly objektivní udìláme 2 kruhy 4 èl. a 4 èl pøihrávek: 15 min Pomùcky: 2*míè Postup: oddìlíme barevnì dvì dru stva. Jedno dru stvo má v dr ení míè. Úkolem je ve vymezeném prostoru 10* nahrát, ani by èlenové 2 dru stva zasáhli míè. Je zakázáno atakovat hráèe bez míèe a pøihrávat pouze ve dvojici. Pozn.: pro vìtší akènost dva míèe zvláš 5*nahrát 4

5 bøezna Zouvalka 7. Pøihraj rychle míè: 15 min. Pomùcky: 2*míè Postup: hráèi se rozdìlí na dvì dru stva a postaví se na znaèky: dr1: a a b a b dr2: b b a b a úkolem je co nejrychleji pøedávat míè pøes všechny dru stva a zpìt urèeným zpùsobem (kutálením a tak). Obì dru stva mají stejný zpùsob pøihrávky. V pøípadì srá ky pokraèujeme od místa srá ky. 8. Skákej: 10 min. Pomùcky: lano se zatí ením na konec( mìkké ) Postup: hráèi stojí v kruhu. Ve støedu kruhu jeden hráè toèí provazem cm výš nad zemí a sna í se zavadit o nohy hráèù. Hráèi vyskakují aby provaz prošel pod jejich nohama.vypadne ten koho se lano dotkne. Vítìzí poslední hráè, který zùstane v kruhu. 9. osobní strá ce: 15 min pomùcky: míè, trojno ka(3 tyèky, provaz) postup: hráèi se postaví do kruhu, pøihrávají si míè a ve vhodný okam ik se sna í míèem srazit trojno ku ( ta je hlídána 1-2 hráèi). Úspìšný støelec si mìní místo s obráncem. 10. rozbij èepici: 15 min pomùcky: tyèe papírová èepice ( víc ) postup: hráèi stojí na èáøe. Vedoucí hry urèí území kde se èepice bude nacházet. Hráèi dostanou do ruky hùl a zavá ou si oèi šátkem. Hráèi se rozejdou po území a sna í za pomoci tyèe znièit èepici pozn.: doporuèuji území 10*10 metrù:. 11. Štafeta káèa: 15 min pomùcky: tyèe 1 metr postup: utvoøíme dru stva, ve vzdálenosti 20 metrù od dru stev vyznaèíme kruh a do nìj polo íme tyè. Na znamení první z dru stev vybíhají ke kruhu, uchopí tyè, postaví ji svisle na zem: rukama uchopí horní konec tyèe, nakloní se tak, aby se èelem dotýkali rukou, a tøikrát se kolem tyèe obtoèí. Potom nechají tyè v kruhu a bì í pøedat štafetu dalšímu. Vítìzí dru stvo které absolvuje hru první. Pozn.:víc kol za sebou? V dy +3 otoèky navíc. 12. ukonèení: asi 5min 13. úklid:???????????? Darwin - Adam Zachaø - 54.odd./22.stø Zahájení schùzky : Morseovka a) Kontrola písmen b) Vyluštìní zprávy c) Hra Text morseovky: 5

6 E E U E V O E T Y R M N D P E D Z E N E U T E O J O I H A D R O L C E L I O P E A U E T T S S T A J D K J I E L T O P T C O T V J O E V I E I L A Y T V C T R S T E Z H E A K E A V T G I L O N Y T P E E A M E C E V O B Z K R A D I L Y Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka Zpráva: Bì te ke gará ím a vyhledejte èíslované lísteèky, vyhotovte to na papír a pøedejte svému rádci. Tento úkol udìlejte peèlivì, je to dùle ité.budou tam lísteèky s listy urèitými druhy bylin, na kterých budou 3 nabídky, napø.: Je to: a) jilm, b) dub, c) smrk Lísteèky jsou rozmístìny v území-celé gará e a k cestám, které je ohranièují..na tomto území pobíhají rádci, kteøí mohou chytit èleny, kteøí zrovna nejsou u lísteèkù. Mrtví se o iví u bøízy za gará emi Správné odpovìdi, menší debata o pou itých listech na kartièkách, vyhodnocení soutì e Hra na jelena (to všichni znají) Poznávání lesních, polních a vodních zvíøat a jejich stopy : vyhodnocení celé schùzky, odmìny, popø. diplom 19.00: Zakonèení schùzky Doplòkový, popø. náhradní program: Vytvoø si svou pohlednici, co je to myslivost Ged - Aleš Otýpka - 54.odd./22.stø. 1. schùzka je urèena pro skauty let 2. je to jedno 3. seznam pomùcek: mince - 10 Kè papír, tu ka, píš alka, køída zdravovìda - rádce si pøipraví pomùcky dle potøeby 1. 5 min. zahájení podle tradice - organizaèní zále itosti min. cinkaná 2 dru stva, 1 mince (nejlépe 10,-), jedni si za zády podávají minci tak, aby to ostatní nevidìli a po chvilce, asi 10 vteøin, hráèi z dru stva s desetikorunou 6

7 bøezna Zouvalka polo í ruce na stùl. Jde o to, aby protihráèi uhodli, kde je mince. Kdy uhodnou, mají jeden bod, kdy ne, má bod druhé dru stvo. Opakuje se, pøehazují se ruce min. morseovka šifra: odzadu a odspoda nahoru a dopøedu, obrátit teèky na èárky a naopak min. - formule kdekoli, ale na kluzkém povrchu, se udìlá dráha èímkoliv, èlen (popø. i rádci) si udìlají z papíru formule, do nich se bude foukat, hraje se na èas, po jednom, za vyjetí z dráhy je penalizace podle obtí nosti trati min. - zdravovìda cokoliv, co si myslíte, e váš èlen potøebuje znát min. úklid - v klubovnì i okoli 7. 5 min. zakonèení a zpìtná vazba Johny - Jan Glos - 2.odd./2.stø. 6 vlèat ve vìku 7-8 let Hra - Medvìd ve srubu: Jeden z hráèù je medvìd a zavá e si šátkem oèi.hlídá východ z klubovny a sna í se ostatní chytit dotekem. V místnosti je po dobu hry zhasnuté svìtlo. Dalším medvìdem je poslední, který neuteèe nebo dobrovolník. Výcvik - Vlèácký slib, zákon a heslo: Zákon, heslo a slib se zašifrují do jednoduchých šifer (ètení od konce, chlívky, ka dé 2. písmeno,...) a rozmístí po klubovnì. Úkolem je šifry najít a vyluštit, první dostane odmìnu. Hra - Indoor Olympiáda: nìkolik disciplín: hod oštìpem - hází se slámkou na dálku hod na koš - ping-pongovým míèkem se strefuje do kotlíku ze tøí pokusù skok z místa - na tøi pokusy se skáèe do dálky hod papírem - na vzdálenost, papír se nesmí maèkat ani pøekládat bìh - na èas nìkolik koleèek okolo stolu Poøadí ze všech disciplín se seète a vyhodnotí se nejlepší tøi a ohodnotí medailemi. Hra - pexeso na motiv turistických znaèek (bod z nováèkovské zkoušky): na pexeso je potøeba vyrobit obrázky turistických znaèek a na druhou polovinu popis znaèek (Cesta k vrcholu, Konec znaèení,...). Hraje se jako normální pexeso. Hra - s mincí: hráèi se rozdìlí na 2 dru stva a sednou si naproti sobì ke stolu. Jedno dru stvo má minci a posílá si ji pod stolem. V jednom okam iku všichni zvednou ruce nad hlavu a na povel je dají na stùl tak, aby nebylo slyšet, kdo má minci.druhé dru stvo má 3 mo nosti na uhádnutí, kdo má minci a v které ruce.potom se úlohy dru stev vymìní. Hra s nafukovacími balónky: Ka dý si na nohu asi na 30 cm dlouhý provázek pøivá e 7

8 bøezna Zouvalka nafouknutý balónek. Úkolem je nohama prasknout balónky ostatních. Komu balónek praskne, vypadá. Jupí - Lubor Mo ný - 22.odd./2.stø.. Léto - Pro kluky 8-9 let 1. Kontrolování vìcí kontrola vìcí které se nosí na schùzky. 5 min 2. Krizové situace a tel. Èísla výcvik- 10 min 3. Boïák - na tel. Èísla a krizové situace 15 min 4. Hledání Bomby ve klubovnì se schová budík a dìti jej musí najít 10 min 5. Køí ová honièka Dìti se honí do køí e a pøedávají si babu 5 min 6. Nervy ka dý má figurku ve støedu stolu jeden há e kostkou. Padne-li liché èíslo chytne figurku do kelímku. 10 min 7. Stavby vì í kdo za urèitý èas postaví vyšší vì vyhrává 10 min 8. Výcvik rostlin a stromù 10 min 9. Boïák rostlin a stromù 10 min 10. Uzly uèení a trénování uzlù na èas 15 min 11. Oddílovka Výcviky tel. èísla Budu simulovat krizovou situaci podle reakcí dìtí jim vysvìtlím smysl a zpùsoby pomoci. Rostliny a stromy v podobì obrázku a jiných pomùcek jim to vysvìtlím a chování v pøírodì. Pouèení z minulé schùzky. MTZ telefonní èísla, budík (stopky), provázek, figurky, kelímek, kameny, stopky, obrázky stromù, listy. Kùra stromù, uzlovaèky, stopky Kuba - Jakub Vanìk - 2.odd./2.stø. Poèet èlenù: vedoucí (i více) Vìk: 9-11 let. Cíl: mapové znaèky Program: ±100 min 1. Pøesnì v 16:30 oznámím vlèatùm, e zaèíná schùzka.otoèím tabuli se šifrou. (Za 5 min. jim poradím 1. písmeno, za dalších 5 min ). (doba max. 15 min podle nároènosti šifry). 2. Ve šiføe se dozvìdìli, e mají svázat stoly. Následuje hra známá pod názvem (Makaèka, té také Okolo stolu,, Ka dý tomu øíká jinak!) (3-4 kola; 1 kolo 2 min ). 3. Po høe rozlo ím mapu na stole. Poka dé øeknu nìjakou znaèku, kterou má ka dý za úkol najít (Zezaèátku, které by mohli znát; (Pozdìji nové mohou pou ít vysvìtlivky)).(10-15 min) 4. Potom, co všichni úspìšnì najdou nové znaèky na mapì. Po ádám vlèata, aby uklidila všechny vìci ze stolu. Vytáhnu noviny, kterýma pokryji stùl. Dále 2 tvrdé papíry A4 a tempery. Vlèata se rozdìlí na 2 skupiny, ka dá k jednomu stolu, a mají za úkol co nejlépe pomocí barev zaplnit plochu výkresu výkresy se objeví na nástìnce. Místo 8

9 bøezna Zouvalka štìtce pou ívají prsty. (Jakmile je výkres zaplnìn musí se výkres dìtem vzít, jinak by na nìj kreslili poøád dál.) Dìti se pošlou umýt, výkresy na topení, noviny sbalit nebo vyhodit. (i s pøípravou min). 5. Následují kartièky s mapovými znaèkami, kdo správnì uhodne dostane kartièku (1 kartièka se opakuje tak asi 3 x,tak aby si je všichni zapamatovali. ) Nakonec spoèítání kartièek, vyhodnocení. (10 min) 6. Pøesun na chodbu, kde visí hrazda. Vis na tyèi.dìti se støídají a úkolem je co nejdéle vydr et viset s napnutýma rukama. Mo nost na konci opravit èas. Vyhlášení nejlepšího èasu. (15 min). 7. Dìti se posadí na idle, vezmou si papír a tu ku. Nadiktuji (5 15) znaèek, které mají za úkol nakreslit. Vyhodnotím poèet správných a opravím špatnì nakreslené. (15 20 min) 8. Uklidíme klubovnu ( idle nahoru zametení poklizení hromádek vynesení koše utøení tabule idle dolù.) Ka dý se podílí na jedné èinnosti. (5 min) 9. Hra Medvìd ve srubu. (podle zbývajícího èasu). 10. Oddílová schùzka (pøipravuje vedoucí oddílu, je pro všechny dru iny trvá min)zde se dìti dozví potøebné informace o výletì. Provádí se vyhodnocení v rámci oddílu, 11. Konec v (18:30) Lobo - Jan Fìdor - 48.odd./22.stø. 6 vlèat + 1 vedoucí, délka trvání 1 hodina 30 minut 1. zaèátek v 17:00, po zahájení vyøídím organizaèní vìci zapsání výpravy, bodování atd. doba trvání max. 10 minut 2. Vysvìtlení Vysvìtlím, jak se dìlá neviditelné písmo a pøedvedu jim to. To mi zabere 5-7 minut. 3. praktická zkouška Rozdám dìckám pomùcky tzn. Ka dýmu dám kus špejle a papír a mezi nì dám misku s citronovou š ávou a øeknu jim, a si to zkusí, poté nad svíèkou odkryju jejich výtvory. 10 a 15 minut. 4. hra na neviditelné písmo Rozdám dìckám další papír popøípadì jim dám další kus špejle a vysvìtlím jim pravidla hry. Hra spoèívá v tom, e ka dý nakreslí neviditelným písmem nìco, aby se poznalo kdo to kreslil. Napøíklad kdy se nìkdo jmenuje Fiala, tak nakreslí kytku. Nebo tøeba nìkdo hraje na kytaru a všichni to o nìm ví, tak nakreslí kytaru. Úèelem této hry je to, aby všichni ostatní poznali, co kdo kreslil. A je pro nì zajímavý kreslit neviditelným písmem a odkrývání. 20 minut. 5. Tu ka Klasická hra, která spoèívá v tom, e se vybere jedno dítì, které schovává tu ku tak, aby byla vidìt jen její èást. Ostatní mezitím odejdou za dveøe a poèkají. Kdo najde tu ku první, schovává ji v dalším kole. 9

10 bøezna Zouvalka 10 minut. 6. terénní inteligenèka Spoèívá v tom, e se vylosuje písmeno, a hráèi mají za úkol do minuty donést co nejvíc pøedmìtù zaèínajících na vylosované písmeno. Kdo jich pøinese nejvíc, vyhrál. Touto hrou se cvièí pozornost, rychlost a slovní zásoba. 10 minut. 7. hra polární noc Je to hra po tmì. Potøebujeme k tomu úplnou tmu. Vybere se jeden dobrovolník a ten je lovec. Ostatní jsou medvìdi. V místnosti se zhasne a lovec chytá medvìdy. Kdo je chycen, jde za dveøe. Hraje dokud nebudou všichni chycení. Pozor na vìci v klubovnì. Cenné a køehké vìci dát na bezpeèné místo. Pøi høe by mohly pøijít k újmì. Hra se hraje asi minut. Zale í na rychlosti lovce a na úkrytech medvìdù. 8. dle èasu povídka Kdy zbude èas, tak jim pøeètu nìjakou povídku. U nás jsou oblíbený povídky Na vlnách odvahy a dobrodru ství od Otakara Batlièky. 9. zakonèení Lucka - Lucie Machová - 13.odd./13.stø zahájení pokøikem (hra) Pidli-pidli => trpaslíci (pidli,pidli) honí obry (uáááá) a obøi èarodìjnice (abraka-dabra) vazby - kolmá a prodlu ovací => nauèit, vyzkoušet a zapsat do deníku (špejle, provázky a tvrdý papír) Jan-tìm-ponk => z dvou dru stev - asi 5metrù od sebe - vybíhají proti sobì dva èlovìci, na místì, kde se potkají, øeknou: kámen, nù ky, kdo vyhraje, bì í dál. Cíl - dostat se za soupeøovu èáru stezky => udìlat nìco do nováèkovské a do prvního stupnì Rybièy rybièky => dále se zdviháním (5 vteøin) pokyny na výlet => S: 8 00 u srubu, N: taky tam, ss: VaV + lentilky zápalky => logika (10 sirek - z nich 5 køí kù, v dy jen pøes dvì, køí ek=dvìma) úklid, pokøik a pá pá Hry do zásoby: Vývoj, zátkovaná Maku - Martin Kudláèek - 22.odd./2.stø.. Kategorie: Skauti Období: Zima, celá schùzka v klubovnì Popis: 1. Prezenèka 1 min 2. Kontrola vìcí, mínus body za zapomenutí 5 min 3. Opakování znaku morseovky MT8 vlajky 10 min 10

11 bøezna Zouvalka 4. Nový znaky morseovky DT7 vlajky 10 min 5. Boïák na dosavadní nauèené znaky 5 min 6. Hra chytni koštì: Lidi sedí dokola na idlích jeden stojí uprostøed a dr í koštì. Pak pustí a øekne jméno sedícího a ten musí koštì chytit pøed dopadem 10 min 7. Opakování nauèených stromù 10 min 8. Nové stromy ukázat v herbáøi 10 min 9. Boïák na dosavadní nauèené stromy 5 min 10. Hra: Mrkací vrah lidi sedí dokola na idlích, zavøené oèi a vedoucí jednomu poklepe na rameno. To je vrah a zaèíná vra dit mrkáním. 10 min 11. Lehce zopakovat uzly dosavadnì nauèené 5 min 12. Nauèit nové uzly, názornì pøedvést a pak procvièit na èas 10 min 13. Budou mít pøed sebou idli a uzlovaèku, øeknu uzel a spustím stopky. Nejlepší dostane bod. 5 min Mirek - Miroslav Hrbáèek - 22.odd./2.stø.. Pro dìti : kluci 8 10 let Období: jaro Délka schùzky: 120 min Výcviky: - Rostliny - Vím jak se mám chovat v pøírodì i na ulici Boïáky: Uzly na èasy Kimovka Hra bodovaná èervy Hry: Køí ová honièka 15 mim Hokej po slepu 10 min Nervy 10 min 3D foukaná 10 min Stavba vì e 10 min 1. Køí ová honièka Hra na vyblbnutí. Hráèi se zachraòují tím e si zkøí í dráhy bìhu 15 min 2. Zálesácký test (Výcvik Hra s obrázky stromu. Kvìtin, keøu 20 min 3. Hokej po slepu (odpoèinkvá hra) - Hráèi se rozdìlí do dvou týmù a hrají hokej po kolenách se zavázanýma oèima 10 min 4. Vím jak se mám chovat v pøírodì a na ulici (scénka) Ze idlí se postavý øada idlí, aby napodobily autobus. Vedoucí hraje starého pána který si nemá kam sednout. 10 min 5. Uzly na èas Loïák, ambulák, draèák 10 min 11

12 bøezna Zouvalka 6. Nervy Hra na postøech 10 min 7. 3D foukaná (Odpoèinková hra) Cílem hry je dopravit míèek k cíli tak, aby se ho dotknul 10 min 8. Kimovka 20 vìcí 5 vìcí zmizí 10 min 9. Oddílovka - Zpìv, výlety a pokøik. 40 min 10. Úklid MTZ: 20 obrázkù rostlin 20 názvù rostlin Krabièka s kamínky, šátky Uzklovaèky, figurky, provázek, kostka, ešusi, pinpongoví míèek, 2 pet flašky 20 vìcí, kostky. Pedro - Petr Bokoè - 54.odd./22.stø. Schùzka skautù (1 dru ina o asi 7 lidech, 17:00-19:00) téma: stopy zvíøat 17:00 Zahájení schùzky, docházka atd. 17:05 Terèák na stopy (asi 10 terèù v okolí klubovny, z ka dého je vidìt na další, na ka dém terèi je nakreslená stopa s mìøítkem, kterou je nutno urèit. Bì í se po jednom v minutových rozestupech, hra je na èas a za ka dou stopu špatnì je sekund) Náhradní hra (kdyby pršelo): Po klubovnì jsou rozmístìny lístky se stopami, cílem je nejít jich v èasovém limitco nejvíc a správnì je urèit. (asi 10 lístkù, dá se upravit podle poètu a vìku èlenù na chùzce). 17:35 Vyhodnocení hry, potom si uká eme jednotlivé stopy a pojmenujeme je (spoleènì). Nechat èleny nejdøív zkusit urèit zvíøe, kterému stopa patøí, a pokud se nikomu nepovede, tak jim to teprve prozradit. 17:50 Nìjaká oblíbená akènìjší hra v klubovnì (napø. na Medvìda, schovávanou atp.)(pokud je škaredì) nebo tøeba fotbal, ufobal nebo lakros na høišti (pokud je svìtlo a hezky) 18:15 Morseovka (tradiènì 25 písmen), pøípadnì nadiktování výpravy a ostatní organizaèní vìci) 18:35 Pexeso se stopami (na jedné kartì z dvojice je stopa, na druhé silueta zvíøete a pokud hráè otoèí karty, které k sobì patøí, musí øíct, jestli si myslí, e je to správnì. pokud je tomu skuteènì tak, mù e si dvojici vzít. Pokud ale k sobì dvojice patøí a on 12

13 bøezna Zouvalka øekne e ne, otoèí ji zpátky a hraje se dál.) 18:50 Vyhodnocení schùzky, pøípadnì pokud zbude èas tak nìjaká menší hra v klubovnì. Potom zakonèení. Pingu - Petr Uchytil - 69.odd./2.stø. pro mladší skauty ( 2 hodiny ): 1. úvodní hra Rádce v klubovnì se rozmístí asi 10 krabièek sirek tak, aby to nevidìly dìcka. Dìti mají za úkol najít jich co nejvíc a postavit z nich co nejvyšší vì. 15 minut 2. nìco nauèného (zdravovìda) Rádce napíše na velký papír nebo na tabuli napø. 1. ponoøit do studené vody 2. sterilnì krýt takovýchto zpùsobù, jak ošetøit rùzná poranìní napíše asi 20. Pak øekne dìtem.,, Jak by jste ošetøily tøeba puchýø. A dìcka si na svùj papír napíšou èísla pøíkladù z tabule, který si myslí e jsou správnì. Rádce jim potom øekne, co je správnì a proè se to tak ošetøuje. Potom rádce mù e øíct,, A jak by jste ošetøily popáleninu. A tak dále. 30 minut 3. doteï se jen sedìlo u stolu, tak e si teï jdìte zahrát ven fotbal nebo vybíjenou, kdy je teplo a koulovanou, kdy je zima. 30 minut 4. klidná hra do klubovny po sportování Ka dý si vezme papír a napíše na nìj kus pohádky, kterou si vymyslí (asi na dva øádky), potom papír ohne, aby nebylo vidìt co napsal a podá ho osobì po pravici. Na papír co dostala napíše zase pokraèování své pohádky. Poté co ka dý napsal nìco na ka dý papír se papíry pøeètou, je to potom hodnì srandovní. 15minut 5. Píïalka Dìcka jdou za dveøe klubovny. V místnosti zùstane jen rádce a jedno dítì. To se potom schová, rádce zhasne a zavolá ostatní dovnitø. Dìcka šátrají kolem sebe (musí najít toho schovanýho) kdy se nìkoho dotknou, tak øeknou,,píp? a dotyèná osoba odpoví,,píp tak hledají dál, proto e ví e Píïalku nenašli. A se dotknou nìkoho kdo jim neodpoví (našli Píïalku) tak u ní zùstanou, stávají se její souèástí a taky neodpovídají. V dalším kole se schovává ten kdo první našel Píïalku. 20 minut 6. koncová (poslední) hra Dìcka se postaví doprostøed místnosti a rádce tøeba øekne,, Dotknìte se stìny. Kdo se jí první dotkne má bod. Rádce potom øíká podobné úkoly, kdo co nejrychleji dosáhne 13

14 pìti bodù vyhrál. Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka 10 minut Pizzi - Iva Musilová - 12.odd./15.stø. 1. Hra s èísly - ka dá schùzka zaèíná tím, e se otevøou dveøe a holky mají posbírat co nejvíc papírkù - tímto si zajiš ujeme, e nám chodí v èas J - 5 minut 2. Pokøik 3. Hra se zvíøaty - vedoucí ète (popisuje) zvíøe, dìti si píší co to asi je za zvíøe - potom si spoleènì uká eme v kní ce, které zvíøe to bylo nìco si o nìm povíme - 15 minut 4. Opakování z pøedešlé schùzky - zákony svìtlušek skupinky - bìhání + spoolupráce - kartièky s kousky zákona minut 5. Boïák - soutì na rychlost, postøeh, dovednosti a vìdomosti - bludištì, zvíøata, kroj, minut 6. Vysvìtlení dobráèku - vysvìtlit, co znamená, e ho nosí svìtlušky na šátku,... - donést si kroj + šátek - svìtluškovský ( lutý) šátek - skautský (hnìdý) šátek - ukázat si co patøí na kroj- domovenka, odznak, minut 7. Spoleèná hra s Veverkama - hra s mincí - 2 skupinky a jedna v dy hádá, druhá si posílá minci pod stolem - kdy vedoucí øekne stop, tak všichni dají ruce nahoru (ta skupina co má minci), kdy se øekne teï všichni praští rukama do stolu a druhá skupina hádá kdo, a ve které 14 ruce má minci - 15 minut 8. Èlovìèe nezlob se - hraje se ve dvou skupinkách - na zem se polo í papíry a dìti jsou jako figurky - kostkou mù e házet vedoucí nebo nìkdo z hráèù (9. Zpívání - podle toho kolik zbývá èasu) 10. Organizaèko - 1. vyhodnocení deníkù - 2. informace o výletech, trojdeòácích, páteèních akcích, vyhodnocení bodování, docházky,... (11. Uklízení - ale to u nás zatím dìláme jen my rádkynì, no ale vìtšinou nám ty holky jdou pomoct.) 1., 2. - stejné 3. Hoòka - kdo honí se dr í tam kam ho plácl ten kdo honil pøedtím - pøedává se baba - venku, v parku - 10 min. 3. Hra na spolupráci I. - dvì skupinky stojí na kraji pole a v poli jsou papíry s èísly - ka dý musí obìhnout všechny èísla od 1 do min. - park 4. nauèná na uzly - nauèit je dva uzly tak aby je všechny zvládly - rozdìlit do dvou skupinek - bì í na 1. stanovištì tam uvá ou 1. uzel

15 bøezna Zouvalka (ambulák) potom bì í na 2. místo kde uvá ou 2. uzel (zkracovaèka) a bì í zpátky - tímto zpùsobem se musí vystøídat celá skupinka - v parku min. 5. Boïák - okopírované papíry - holky hledají rozdíly - v klubovnì - 10 min. 6. Co SS na schùzku - prvnì si s holkama budeme povídat co si s sebou berou na schùzku, na výlet, na výpravu, na trojdeòák,... - potom dostanou lísteèky kde je všechno napsané - klubovna - 10 min 7. Sportováníèko - probíhá na ka dé schùzce a jde o to kdo udìlá za minutu nejvíc døepù,... - dìlají se døepy, anglièáky nebo výstupy na idli - hned po ukonèení se ètou výsledky - klubovna - 5 min. 8. Kreslení - uká e se tvar napø.: kruh, vlnovka,... - holky si ho mají nìjak nakreslit - stále se pøidává a nakonec si všichni uká í obrázky co jim vzniky min. - klubovna 9. Organizace - vyhodnocení deníkù - nalepení informací do deníkù - zbytek schùzky - na klubovnì 10. Uklízení - uplný konec schùzky a po schùzce poèet lidí : 8-10 vìk Tøída uplní nováèci KDY : období okolo jara nebo podzimu KDE. park a klubovna PROÈ : ( no asi abych je nìco nauèila a nìco jim pøedala ze svých znalostí,...) Shorty - Štìpán Podhrázský - 54.odd./22.stø. doba: 2 hodiny pro: skauty období: léto cíl: KPZ a schopnost spolupracovat 1. 17:00 17:05 zahájení schùzky (dru inovým pokøikem) 2. 17:05 17:30 Hra Hledej! Na vytyèeném území (50x50 m) rozmístím vìci, které patøí do KPZ a mezi nì i vìci co do KPZ nepatøí. Úkolem hráèù je najít všechny vìci do KPZ v co nejkratší dobu a vzít co nejménì vìcí, co do KPZ nepatøí :30 17:55 Morseovka vyluštit T E S O E D I V C K P I O P A M D Z T I O P R H A 15

16 bøezna Zouvalka 4. 17:55 18:10 Probrání organizaèních zále itostí :10 18:30 Probrání co je to KPZ (co do ní patøí a na co by se to mohlo v pøípadì nouze pou ít) :30 18:45 Hra Va! Rozdìlím dru inu na dvì pøimìøenì stejnì chytré skupiny a jednomu z nich zavá u oèi, druhému svá u ruce... Nyní dostanou do ruky uzlovaèku a dám jim za úkol uvázat napø.,,ško ák :45 18:55 Hra Rubikova kostka. Hráèi se postaví do kruhu, zavøou oèi a natáhnou ruce pøed sebe. Ka dou rukou se nìkoho chytnou a nìkdo vyšle signál stiskem ruky z dùvodu pøedejití chycení navzájem dvou hráèù. Nyní hráèi otevøou oèi. Spoleènými silami se pokusí rozplést na jeden kruh :55 19:00 Zakonèení schùzky. Slípka - Petr Koropkiewiè - 69.odd./2.stø. 2 hodiny (17-19 hodin), pro smíšený - mladší vlèata a svìtlušky ( 7-10 let ) Období: léto Cíl schùzky: kvìtiny + zvíøata ijící u nás, základní prvky košíkové Pomùcky: kartièky s názvy rostlin a ivoèichù + jejich obrázky, èervený krepový papír, kompot, sirky, basketbalový balón Zahájení: zkontrolování vybavení a nástup. 5 min. Pøiøazovaèka Po klubovnì jsou rozmístìny papírky s obrázky zvíøat a nìkde jinde v klubovnì zase s jejich názvy. Dìcka mají za úkol lísteèky najít a ke ka dému pøiøadit to správné jméno. Pro stí ení mají zavázané ruce v za zády, a proto nemù ou lísteèky vzít rukou, ale pouze pusou. V høe hraje ka dý sám za sebe. Pak lísteèky vezmou na stùl a pøiøadí je. Kdo má lístkù nejvíce a jsou správnì pøiøazené, ten vyhrává. Hra trvá kolem 20 min. Košíková Na høišti si stoupneme do kruhu. Nejprve se trochu protáhneme. Nahráváme si v kruhu a uèíme se poøádne házet i chytat. Potom si ka dý skusí driblovat. A to všechno máme procvièené, pùjde do prostøed kruhu jeden dobrovolník. Ostatní se sna í v kruhu nahrávat tak, aby ten u prostøed nahrávku nechytl. Pokud se tomu tak stane, jde do prostøed ten kdo nahrával. Pro stí ení se musí po pøíjetí nahrávky dvakrát zadriblovat a kdy hráè uprostøed nahrávku chytí, musí støelit na koš a musí ho taky dát, potom teprve mù e jít z prostøedka a støídá ho chybný nahravaè. Hra trvá kolem 30 min. Babka Nyní pùjdeme na travnatou plochu, nejlépe do vysoké trávy. V trávì sedí babka koøenáøka a nìco si pro sebe mumlá. Dìti se k ní musí pomalu pøibli ovat, aby babku nevydìsili. Dìti mají za úkol od babky vy ebrat co cejvíce lísteèkù s názvy rostlin. Ovšem to 16

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi.

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. 1 Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. Tomáš Vodièka, 2000 ilustrace Hana Dubská, 2000 Junák svaz skautù a skautek ÈR, Tiskové a

Více

Zámořské objevy O CO JDE?

Zámořské objevy O CO JDE? O CO JDE? Toto rozšíøení se skládá z nìkolika na sebe navazujících scénáøù. Ve všech scénáøích budou mít hráèi za úkol prozkoumávat svými lodìmi neznámé moøe a na objevených ostrovech vybudovat vesnice.

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Cvièení na relaxaèních míèích II.

Cvièení na relaxaèních míèích II. - POZ EST BIO PSY SOC INT ENV Cvièení na relaxaèních míèích II. Využití: Pomùcky a potøeby: Vedení ke správnému držení tìla vlivem zapojení hlubokých svalových skupin kolem páteøe pøi balanèních cvièeních,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù 1679 2 kwh/1000h 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù Na web stránce spoleènosti Rabalux prosíme vyberte zvýraznìný, nebo normální 1odkaz 4 5 6 3 7 1 2 8 2Program tvorby energetických štítkù

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán:

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán: ÚVOD V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásobovaly obyvatelstvo

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

PRAVIDLA FOTBALU malých forem

PRAVIDLA FOTBALU malých forem PRAVIDLA FOTBALU malých forem a pedagogicko-organizaèní manuál mladší pøípravky 4+1 # starší pøípravky 5+1 mladší žáci 7+1 PRAVIDLA FOTBALU malých forem a pedagogicko-organizaèní manuál mladší pøípravky

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ

Základy. fotografie. Pavel Roubal. a digitální. Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Grafika a digitální fotografie Pavel Roubal Základy fotografování kompozice Doplòující materiál k volitelnému modulu Grafika a digitální fotografie kolení P projektu SIPVZ Obsah Clona a èas...1 Hloubka

Více

35. Mrkaná (Magda, Petr) 36. Otroci (Bára) 37. lízaní karet, cesta po kruhu 38. blázni 39. Nálet, bomba, potopa

35. Mrkaná (Magda, Petr) 36. Otroci (Bára) 37. lízaní karet, cesta po kruhu 38. blázni 39. Nálet, bomba, potopa Kartotéka her 1. Přeprava vymotaného toaletního papíru 2. Fotbal s míčkem, který je na provázku 3. Hasiči každý si stoupne do jedné mezery a běží se složitým terénem 4. Vrazi noční, ve tmě 5. Vrazi celodenní

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT Jsou lidé, kteøí rádi cestují, a lidé, kteøí si o cestování rádi ètou. Bez hranic je internetový projekt, který má za úkol tyto lidi spojit dohromady. Ve høe se stanete cestovateli projektu Bez hranic,

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Blackjack STŮL BLACKJACKU

Blackjack STŮL BLACKJACKU KAPITOLA 3 Ve všech soudobých kasinech od Benátek po Las Vegas, ve všech velkých i v tìch úplnì zapadlých kasinech, najdete stoly pro blackjack, kolem kterých se rojí spousta mizerných hráèù. Ale byly

Více

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití 3D Win Návod na použití Program 3D Win, je základním programem pro øízení 3D frézek. Program je standardnì vybaven øízením pro krokové motory 4 taktní, 8 taktní, jednofázové, dvoufázové aj. Program využívá

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více