V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva"

Transkript

1 V dy pøipraven! Programy schùzek úèastníkù rádcovkých zkoušek 3. brnìnského okrsku Rozrazil 2003 Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

2 bøezna Zouvalka Bára Hermanová - 69.odd./2.stø. vlèata- 6 lidí 1. nástup 2. tarantule 3. rukdìly1-papíry, nù ky, lepidla, 4. stolièka 5. rukodìly2- papíry, nù ky, lepidla, 6. boïák-cmt- stopky, hodinky 7. nervy- figurky, nit, kelímek 8. výprava-lísteèky se zprávami 9. moskyti- uzláky, 2šátky 10.balení batohu- batohy, vìci do nich 11. okolo stolu-šátek 12.dìlení oddílu-puzzle 13.medvìd-šátek 14.hra na pøání 15.trh- korálky, tu ky papíry, 16.nástup 17.úklid 2 dìti lezou po klubovnì po ètyøech styl rak. Nesmí se dotknout podlah nièím jiným ne nohama a rukama(dlaò). Úkolem je pøinutit ostatní dotknout se zemì jakýmkoli zpùsobem. 3.,5. Pìkný vìci z papíru jsou na 4. Dìti se opøou tímto stylem o stìnu a závodí, kdo to nejdéle vydr í. Dùle ité je, aby kolena zùstaly v pravém úhlu. 6-1 cvik je: lehnout na bøicho, stoupnout, lehnout na záda a stoupnout. Cvièí se 2 minuty a poèítá se kolik jich za ten èas zvládne 7 - ka dý dítì má figurku z èlovìèe nezlob se, kolem které je uvázaný provázek dlouhý asi 30-40cm. Rádce má kelímek o prùmìru 7-9 cm a kostku. Figurky jsou postavené uprostøed stolu konec provázku dr í ka dý v ruce. Rádce hodí kostkou. Padne-li sudé èíslo, je úkolem dìtí zatáhnout za nitku a rádce sklapne co nejrychleji kelímek na místo, kde stojí figurky. Figurky, které se rádi podaøilo chytit mají trestný bod. Padne.li liché èíslo je úkol figurek zùstat na místì. Figurka, která se posunula má trestný bod. 8 - èásti informace o výpravì(dohromady pro ka dý team tak, aby dávaly dohromady nìkolik celých zpráv.mìlo by být poznat do které zprávy urèitá èást patøí) rozmístit po høišti. Dvojice dìtí sva k sobì za nohy a ruce. Ka dá dvojice se sna í dát dohromady svou zprávu. cizí èásti brát nesmí. Kdy se jedna dvojice dotkne druhé, musí chycená dvojice polo it všechny lísteèky, které má u sebe na zem a 10 vteøin stát na místì, ne se znovu zapojí do hry. Vítìzí ten, kdo dá nejdøív zprávu dohromady. 9-1 èlovìk má zavázané oèi. Stojí na idli a v ruce má uzlák na konci s šátkem.ostatní se sna í dostat se k tomu èlovìku a rýpnout do nìj(píchnout prstem nebo nìco tak)èlovìk 2

3 bøezna Zouvalka se brání tím uzlákem. Pokud je nìkdo zasa en jde si dobýt ivot(nìkam dobìhne, dá si 5 klikù, )Ka dý si poèítá kolikrát se dotkl rozdìl dìti do dvojic. Ka dé dvojici dej 1 bágl a vìci. Soutì í se v tom, kdo sbalí bágl nejlíp. Po høe je dobré vysvìtlit, kde je chyba v ka dým batohu èlovìk má zavázaný oèi a honí ostatní. Všichni se pøi tom ale musí dr et vrchní desky stolu Na zadní stranu puzzlíkù (pokud to ještì neumí) nebo papírky (pokud je to jako opakování) napiš : støedisko, jméno vùdce støediska, oddíl, jméno vùdce oddílu, dru iny v oddíle a jejich rádcové. Jednotlivec nebo dru ina(podle velikosti puzzlíkù)skládá. Ostatní hrají hru okolo stolu.hraje se na rychlost 13-1 èlovìk stojí v zú eném místì klubovny a má zavázané oèi(medvìd). Ostatní se sna í dostat se z jedná èásti do druhé tak, aby se jich medvìd nedotkl. 1. koho se medvìd dotkne je pøíštím kole medvìd Vítìz boïáku si vybere hru Rozmísti po klubovnì 15 papírù A6. Na ka dým papíøe musí být: poèet bodù(1,2,3,4,5, ka dý 3*) které se dají získat, úkol. Dítì má kartu. Kde je zøetelnì poznat který úkol má splnìný a vyplacený.zápisník tu ku popø. vìci, které jsou potøeba k plnìní úkolu.pokud má splnìné 2 a více úkoly mù e pøijít do banky vymìnit splnìný úkol za modré korálky (nebo nìco, èeho je v klubovnì hodnì. korálkù jsou tøi druhy napø. modré-180, èervené- 60 a zelené-20) tøi modré mù e ve smìnárnì smìnit za 1 èervený, tøi èervené za 1 zelený. Dìti si mohou také støíhat(kámen, nù ky, ). Nejdøív ka dý vsadí 1-4 korálky. Kdo vyhraje bere celou sázku. Hra konèí kdy nìkdo splní všechny úkoly. Po skonèení se spoèítají body: modré 1 1 bod 3 5 bodù èervené 1 2 body 3 10 bodù zelené 1 3 body 3 15 bodù Ka dý korálek mù e být jen v jedné trojici Blouïa - Kamila Dufková - 69.odd./2.stø lidí, venku, v klubovnì 1.Zahájení; nástup 17,00 2. Bìhací kimovka - venku se z provázkù udìlá ètverec o 25 políèkách (pro míò lidí staèí 16). Do ka dého políèka se dá nìjaká vìc napø.: tenisák, deník asi o m dál bude startovní èára.. Dìcka se rozdìlí do dvou skupin. 1. Skupina se pøipraví na start, jejich úkolem je v co nejkratším èase, kt. stopuje jeden z rádcù, donést všechny vìci na start. èáru (v dy se mù e vzít jenom jeden pøedmìt. Èas se stopne, kdy se donese poslední pøedmìt). Po donesení se hráèi pøesunou k ètverci(i s vìcmi) a mají 2 minuty na to, aby pøedmìty vrátily na své místo. Za ka dý správnì danou vìc se z jejich èasu odeète 25s. Toté udìlá 2. dru stvo. Kdo bude mít lepší výsledný èas, 3

4 bøezna Zouvalka vyhrál.(dru stvo, kt. nehraje si s 2. Rádcem mù e plnit do stezek, apod.) 3. Koèièka - hra na ovládání. Dìcka si sednou do krou ku a zvolí se jeden dobrovolník (koèièka), ten se posadí do krou ku. Koèièka má za úkol rozesmát nìjakého z hráèù, který se má naopak sna it se ovládnout a ani se neusmát. Koèièka mù e na rozesmátí pou ívat cokoli (kromì lechtání), ale nesmí mluvit. Jediné co mù e je mòouknout. Potom, kdy koèièka na nìjakého vyvoleného èlovìka (hráè by se jí mìl dívat alespoò do tváøe) mòoukne, tak ten musí odpovìdìt bez sebemenšího úsmìvu:,,ubohá malá koèièko! a pohladit ji po vlasech. Kdo se zasmìje, stává se koèièkou. 4. Evoluce - Stupnì vývoje: Bakterie-poskakují a tleskají ába-skáèe a kváká slepicekdáká opice èlovìk Na zaèátku jsou všichni bakterie. Kdy se potkají 2 individua stejného vývojového stupnì støihnou si (kámen, nù ky, papír) kdo vyhraje, postupuje ve vývoji a ten co prohraje se o jednu úroveò propadá. Kdo se stane èlovìkem- vyhrál. 5. Uzlovací štafeta - ka dý si vylosuje jeden -dva uzly, v dy to znáte! Kdy je dìcek víc, soutì í dvì dru stva proti sobì. 6. idlièky. Do koleèka se dá o jednu idli míò ne je hráèù a ti chodí, bìhají, døepují, skáèou... okolo. Na nìjaký signál (písknutí) si mají sednout na idli, ale na 1 nezbudeten vypadává. Vyhrává ten, co zbude jako poslední (za odmìnu mù e tøeba uklidit klubovnu). 7. úklid, nástup apod. 19,00 Záloha - bomba sedí se v kruhu a dokola se posílá tenisák. Jeden èlovìk nehraje, stojí zády a odpoèítává:10,9,8,7, 2,1,BUM! Komu zùstane tenisák v ruce, kdy se øekne BUM, vybuchl a jde odpoèítávat. Brùèa - David Štelcl - 69.odd./2.stø. 1. Doba: asi 2 hodiny pro: rùzné (8 èlenù)období: dá se kdykoli 2. Cíl: celkové zjištìní fyzických a obratnostních vloh 3. Zahájení: - dru inový nástup asi 5 minut 4. Organizaèní zále itosti: - rozdání rùzných informací o výletech 10min 5. Pøetahování v kruhu: 10 min Pomùcky: 2*lano, prostøedek k vyznaèení kruhu Postup: zavá eme konce lan a utvoøíme kruh. Uvnitø lana se umístí hráèi. Kolem tohoto kruhu vytvoøíme ještì jeden kruh o 3 metry vìtším polomìru. Na signál se sna í hráèi pøetlaèit lano za èáru vìtšího kruhu. Vítìzí nejúspìšnìjší. Pozn.:aby výsledky byly objektivní udìláme 2 kruhy 4 èl. a 4 èl pøihrávek: 15 min Pomùcky: 2*míè Postup: oddìlíme barevnì dvì dru stva. Jedno dru stvo má v dr ení míè. Úkolem je ve vymezeném prostoru 10* nahrát, ani by èlenové 2 dru stva zasáhli míè. Je zakázáno atakovat hráèe bez míèe a pøihrávat pouze ve dvojici. Pozn.: pro vìtší akènost dva míèe zvláš 5*nahrát 4

5 bøezna Zouvalka 7. Pøihraj rychle míè: 15 min. Pomùcky: 2*míè Postup: hráèi se rozdìlí na dvì dru stva a postaví se na znaèky: dr1: a a b a b dr2: b b a b a úkolem je co nejrychleji pøedávat míè pøes všechny dru stva a zpìt urèeným zpùsobem (kutálením a tak). Obì dru stva mají stejný zpùsob pøihrávky. V pøípadì srá ky pokraèujeme od místa srá ky. 8. Skákej: 10 min. Pomùcky: lano se zatí ením na konec( mìkké ) Postup: hráèi stojí v kruhu. Ve støedu kruhu jeden hráè toèí provazem cm výš nad zemí a sna í se zavadit o nohy hráèù. Hráèi vyskakují aby provaz prošel pod jejich nohama.vypadne ten koho se lano dotkne. Vítìzí poslední hráè, který zùstane v kruhu. 9. osobní strá ce: 15 min pomùcky: míè, trojno ka(3 tyèky, provaz) postup: hráèi se postaví do kruhu, pøihrávají si míè a ve vhodný okam ik se sna í míèem srazit trojno ku ( ta je hlídána 1-2 hráèi). Úspìšný støelec si mìní místo s obráncem. 10. rozbij èepici: 15 min pomùcky: tyèe papírová èepice ( víc ) postup: hráèi stojí na èáøe. Vedoucí hry urèí území kde se èepice bude nacházet. Hráèi dostanou do ruky hùl a zavá ou si oèi šátkem. Hráèi se rozejdou po území a sna í za pomoci tyèe znièit èepici pozn.: doporuèuji území 10*10 metrù:. 11. Štafeta káèa: 15 min pomùcky: tyèe 1 metr postup: utvoøíme dru stva, ve vzdálenosti 20 metrù od dru stev vyznaèíme kruh a do nìj polo íme tyè. Na znamení první z dru stev vybíhají ke kruhu, uchopí tyè, postaví ji svisle na zem: rukama uchopí horní konec tyèe, nakloní se tak, aby se èelem dotýkali rukou, a tøikrát se kolem tyèe obtoèí. Potom nechají tyè v kruhu a bì í pøedat štafetu dalšímu. Vítìzí dru stvo které absolvuje hru první. Pozn.:víc kol za sebou? V dy +3 otoèky navíc. 12. ukonèení: asi 5min 13. úklid:???????????? Darwin - Adam Zachaø - 54.odd./22.stø Zahájení schùzky : Morseovka a) Kontrola písmen b) Vyluštìní zprávy c) Hra Text morseovky: 5

6 E E U E V O E T Y R M N D P E D Z E N E U T E O J O I H A D R O L C E L I O P E A U E T T S S T A J D K J I E L T O P T C O T V J O E V I E I L A Y T V C T R S T E Z H E A K E A V T G I L O N Y T P E E A M E C E V O B Z K R A D I L Y Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka Zpráva: Bì te ke gará ím a vyhledejte èíslované lísteèky, vyhotovte to na papír a pøedejte svému rádci. Tento úkol udìlejte peèlivì, je to dùle ité.budou tam lísteèky s listy urèitými druhy bylin, na kterých budou 3 nabídky, napø.: Je to: a) jilm, b) dub, c) smrk Lísteèky jsou rozmístìny v území-celé gará e a k cestám, které je ohranièují..na tomto území pobíhají rádci, kteøí mohou chytit èleny, kteøí zrovna nejsou u lísteèkù. Mrtví se o iví u bøízy za gará emi Správné odpovìdi, menší debata o pou itých listech na kartièkách, vyhodnocení soutì e Hra na jelena (to všichni znají) Poznávání lesních, polních a vodních zvíøat a jejich stopy : vyhodnocení celé schùzky, odmìny, popø. diplom 19.00: Zakonèení schùzky Doplòkový, popø. náhradní program: Vytvoø si svou pohlednici, co je to myslivost Ged - Aleš Otýpka - 54.odd./22.stø. 1. schùzka je urèena pro skauty let 2. je to jedno 3. seznam pomùcek: mince - 10 Kè papír, tu ka, píš alka, køída zdravovìda - rádce si pøipraví pomùcky dle potøeby 1. 5 min. zahájení podle tradice - organizaèní zále itosti min. cinkaná 2 dru stva, 1 mince (nejlépe 10,-), jedni si za zády podávají minci tak, aby to ostatní nevidìli a po chvilce, asi 10 vteøin, hráèi z dru stva s desetikorunou 6

7 bøezna Zouvalka polo í ruce na stùl. Jde o to, aby protihráèi uhodli, kde je mince. Kdy uhodnou, mají jeden bod, kdy ne, má bod druhé dru stvo. Opakuje se, pøehazují se ruce min. morseovka šifra: odzadu a odspoda nahoru a dopøedu, obrátit teèky na èárky a naopak min. - formule kdekoli, ale na kluzkém povrchu, se udìlá dráha èímkoliv, èlen (popø. i rádci) si udìlají z papíru formule, do nich se bude foukat, hraje se na èas, po jednom, za vyjetí z dráhy je penalizace podle obtí nosti trati min. - zdravovìda cokoliv, co si myslíte, e váš èlen potøebuje znát min. úklid - v klubovnì i okoli 7. 5 min. zakonèení a zpìtná vazba Johny - Jan Glos - 2.odd./2.stø. 6 vlèat ve vìku 7-8 let Hra - Medvìd ve srubu: Jeden z hráèù je medvìd a zavá e si šátkem oèi.hlídá východ z klubovny a sna í se ostatní chytit dotekem. V místnosti je po dobu hry zhasnuté svìtlo. Dalším medvìdem je poslední, který neuteèe nebo dobrovolník. Výcvik - Vlèácký slib, zákon a heslo: Zákon, heslo a slib se zašifrují do jednoduchých šifer (ètení od konce, chlívky, ka dé 2. písmeno,...) a rozmístí po klubovnì. Úkolem je šifry najít a vyluštit, první dostane odmìnu. Hra - Indoor Olympiáda: nìkolik disciplín: hod oštìpem - hází se slámkou na dálku hod na koš - ping-pongovým míèkem se strefuje do kotlíku ze tøí pokusù skok z místa - na tøi pokusy se skáèe do dálky hod papírem - na vzdálenost, papír se nesmí maèkat ani pøekládat bìh - na èas nìkolik koleèek okolo stolu Poøadí ze všech disciplín se seète a vyhodnotí se nejlepší tøi a ohodnotí medailemi. Hra - pexeso na motiv turistických znaèek (bod z nováèkovské zkoušky): na pexeso je potøeba vyrobit obrázky turistických znaèek a na druhou polovinu popis znaèek (Cesta k vrcholu, Konec znaèení,...). Hraje se jako normální pexeso. Hra - s mincí: hráèi se rozdìlí na 2 dru stva a sednou si naproti sobì ke stolu. Jedno dru stvo má minci a posílá si ji pod stolem. V jednom okam iku všichni zvednou ruce nad hlavu a na povel je dají na stùl tak, aby nebylo slyšet, kdo má minci.druhé dru stvo má 3 mo nosti na uhádnutí, kdo má minci a v které ruce.potom se úlohy dru stev vymìní. Hra s nafukovacími balónky: Ka dý si na nohu asi na 30 cm dlouhý provázek pøivá e 7

8 bøezna Zouvalka nafouknutý balónek. Úkolem je nohama prasknout balónky ostatních. Komu balónek praskne, vypadá. Jupí - Lubor Mo ný - 22.odd./2.stø.. Léto - Pro kluky 8-9 let 1. Kontrolování vìcí kontrola vìcí které se nosí na schùzky. 5 min 2. Krizové situace a tel. Èísla výcvik- 10 min 3. Boïák - na tel. Èísla a krizové situace 15 min 4. Hledání Bomby ve klubovnì se schová budík a dìti jej musí najít 10 min 5. Køí ová honièka Dìti se honí do køí e a pøedávají si babu 5 min 6. Nervy ka dý má figurku ve støedu stolu jeden há e kostkou. Padne-li liché èíslo chytne figurku do kelímku. 10 min 7. Stavby vì í kdo za urèitý èas postaví vyšší vì vyhrává 10 min 8. Výcvik rostlin a stromù 10 min 9. Boïák rostlin a stromù 10 min 10. Uzly uèení a trénování uzlù na èas 15 min 11. Oddílovka Výcviky tel. èísla Budu simulovat krizovou situaci podle reakcí dìtí jim vysvìtlím smysl a zpùsoby pomoci. Rostliny a stromy v podobì obrázku a jiných pomùcek jim to vysvìtlím a chování v pøírodì. Pouèení z minulé schùzky. MTZ telefonní èísla, budík (stopky), provázek, figurky, kelímek, kameny, stopky, obrázky stromù, listy. Kùra stromù, uzlovaèky, stopky Kuba - Jakub Vanìk - 2.odd./2.stø. Poèet èlenù: vedoucí (i více) Vìk: 9-11 let. Cíl: mapové znaèky Program: ±100 min 1. Pøesnì v 16:30 oznámím vlèatùm, e zaèíná schùzka.otoèím tabuli se šifrou. (Za 5 min. jim poradím 1. písmeno, za dalších 5 min ). (doba max. 15 min podle nároènosti šifry). 2. Ve šiføe se dozvìdìli, e mají svázat stoly. Následuje hra známá pod názvem (Makaèka, té také Okolo stolu,, Ka dý tomu øíká jinak!) (3-4 kola; 1 kolo 2 min ). 3. Po høe rozlo ím mapu na stole. Poka dé øeknu nìjakou znaèku, kterou má ka dý za úkol najít (Zezaèátku, které by mohli znát; (Pozdìji nové mohou pou ít vysvìtlivky)).(10-15 min) 4. Potom, co všichni úspìšnì najdou nové znaèky na mapì. Po ádám vlèata, aby uklidila všechny vìci ze stolu. Vytáhnu noviny, kterýma pokryji stùl. Dále 2 tvrdé papíry A4 a tempery. Vlèata se rozdìlí na 2 skupiny, ka dá k jednomu stolu, a mají za úkol co nejlépe pomocí barev zaplnit plochu výkresu výkresy se objeví na nástìnce. Místo 8

9 bøezna Zouvalka štìtce pou ívají prsty. (Jakmile je výkres zaplnìn musí se výkres dìtem vzít, jinak by na nìj kreslili poøád dál.) Dìti se pošlou umýt, výkresy na topení, noviny sbalit nebo vyhodit. (i s pøípravou min). 5. Následují kartièky s mapovými znaèkami, kdo správnì uhodne dostane kartièku (1 kartièka se opakuje tak asi 3 x,tak aby si je všichni zapamatovali. ) Nakonec spoèítání kartièek, vyhodnocení. (10 min) 6. Pøesun na chodbu, kde visí hrazda. Vis na tyèi.dìti se støídají a úkolem je co nejdéle vydr et viset s napnutýma rukama. Mo nost na konci opravit èas. Vyhlášení nejlepšího èasu. (15 min). 7. Dìti se posadí na idle, vezmou si papír a tu ku. Nadiktuji (5 15) znaèek, které mají za úkol nakreslit. Vyhodnotím poèet správných a opravím špatnì nakreslené. (15 20 min) 8. Uklidíme klubovnu ( idle nahoru zametení poklizení hromádek vynesení koše utøení tabule idle dolù.) Ka dý se podílí na jedné èinnosti. (5 min) 9. Hra Medvìd ve srubu. (podle zbývajícího èasu). 10. Oddílová schùzka (pøipravuje vedoucí oddílu, je pro všechny dru iny trvá min)zde se dìti dozví potøebné informace o výletì. Provádí se vyhodnocení v rámci oddílu, 11. Konec v (18:30) Lobo - Jan Fìdor - 48.odd./22.stø. 6 vlèat + 1 vedoucí, délka trvání 1 hodina 30 minut 1. zaèátek v 17:00, po zahájení vyøídím organizaèní vìci zapsání výpravy, bodování atd. doba trvání max. 10 minut 2. Vysvìtlení Vysvìtlím, jak se dìlá neviditelné písmo a pøedvedu jim to. To mi zabere 5-7 minut. 3. praktická zkouška Rozdám dìckám pomùcky tzn. Ka dýmu dám kus špejle a papír a mezi nì dám misku s citronovou š ávou a øeknu jim, a si to zkusí, poté nad svíèkou odkryju jejich výtvory. 10 a 15 minut. 4. hra na neviditelné písmo Rozdám dìckám další papír popøípadì jim dám další kus špejle a vysvìtlím jim pravidla hry. Hra spoèívá v tom, e ka dý nakreslí neviditelným písmem nìco, aby se poznalo kdo to kreslil. Napøíklad kdy se nìkdo jmenuje Fiala, tak nakreslí kytku. Nebo tøeba nìkdo hraje na kytaru a všichni to o nìm ví, tak nakreslí kytaru. Úèelem této hry je to, aby všichni ostatní poznali, co kdo kreslil. A je pro nì zajímavý kreslit neviditelným písmem a odkrývání. 20 minut. 5. Tu ka Klasická hra, která spoèívá v tom, e se vybere jedno dítì, které schovává tu ku tak, aby byla vidìt jen její èást. Ostatní mezitím odejdou za dveøe a poèkají. Kdo najde tu ku první, schovává ji v dalším kole. 9

10 bøezna Zouvalka 10 minut. 6. terénní inteligenèka Spoèívá v tom, e se vylosuje písmeno, a hráèi mají za úkol do minuty donést co nejvíc pøedmìtù zaèínajících na vylosované písmeno. Kdo jich pøinese nejvíc, vyhrál. Touto hrou se cvièí pozornost, rychlost a slovní zásoba. 10 minut. 7. hra polární noc Je to hra po tmì. Potøebujeme k tomu úplnou tmu. Vybere se jeden dobrovolník a ten je lovec. Ostatní jsou medvìdi. V místnosti se zhasne a lovec chytá medvìdy. Kdo je chycen, jde za dveøe. Hraje dokud nebudou všichni chycení. Pozor na vìci v klubovnì. Cenné a køehké vìci dát na bezpeèné místo. Pøi høe by mohly pøijít k újmì. Hra se hraje asi minut. Zale í na rychlosti lovce a na úkrytech medvìdù. 8. dle èasu povídka Kdy zbude èas, tak jim pøeètu nìjakou povídku. U nás jsou oblíbený povídky Na vlnách odvahy a dobrodru ství od Otakara Batlièky. 9. zakonèení Lucka - Lucie Machová - 13.odd./13.stø zahájení pokøikem (hra) Pidli-pidli => trpaslíci (pidli,pidli) honí obry (uáááá) a obøi èarodìjnice (abraka-dabra) vazby - kolmá a prodlu ovací => nauèit, vyzkoušet a zapsat do deníku (špejle, provázky a tvrdý papír) Jan-tìm-ponk => z dvou dru stev - asi 5metrù od sebe - vybíhají proti sobì dva èlovìci, na místì, kde se potkají, øeknou: kámen, nù ky, kdo vyhraje, bì í dál. Cíl - dostat se za soupeøovu èáru stezky => udìlat nìco do nováèkovské a do prvního stupnì Rybièy rybièky => dále se zdviháním (5 vteøin) pokyny na výlet => S: 8 00 u srubu, N: taky tam, ss: VaV + lentilky zápalky => logika (10 sirek - z nich 5 køí kù, v dy jen pøes dvì, køí ek=dvìma) úklid, pokøik a pá pá Hry do zásoby: Vývoj, zátkovaná Maku - Martin Kudláèek - 22.odd./2.stø.. Kategorie: Skauti Období: Zima, celá schùzka v klubovnì Popis: 1. Prezenèka 1 min 2. Kontrola vìcí, mínus body za zapomenutí 5 min 3. Opakování znaku morseovky MT8 vlajky 10 min 10

11 bøezna Zouvalka 4. Nový znaky morseovky DT7 vlajky 10 min 5. Boïák na dosavadní nauèené znaky 5 min 6. Hra chytni koštì: Lidi sedí dokola na idlích jeden stojí uprostøed a dr í koštì. Pak pustí a øekne jméno sedícího a ten musí koštì chytit pøed dopadem 10 min 7. Opakování nauèených stromù 10 min 8. Nové stromy ukázat v herbáøi 10 min 9. Boïák na dosavadní nauèené stromy 5 min 10. Hra: Mrkací vrah lidi sedí dokola na idlích, zavøené oèi a vedoucí jednomu poklepe na rameno. To je vrah a zaèíná vra dit mrkáním. 10 min 11. Lehce zopakovat uzly dosavadnì nauèené 5 min 12. Nauèit nové uzly, názornì pøedvést a pak procvièit na èas 10 min 13. Budou mít pøed sebou idli a uzlovaèku, øeknu uzel a spustím stopky. Nejlepší dostane bod. 5 min Mirek - Miroslav Hrbáèek - 22.odd./2.stø.. Pro dìti : kluci 8 10 let Období: jaro Délka schùzky: 120 min Výcviky: - Rostliny - Vím jak se mám chovat v pøírodì i na ulici Boïáky: Uzly na èasy Kimovka Hra bodovaná èervy Hry: Køí ová honièka 15 mim Hokej po slepu 10 min Nervy 10 min 3D foukaná 10 min Stavba vì e 10 min 1. Køí ová honièka Hra na vyblbnutí. Hráèi se zachraòují tím e si zkøí í dráhy bìhu 15 min 2. Zálesácký test (Výcvik Hra s obrázky stromu. Kvìtin, keøu 20 min 3. Hokej po slepu (odpoèinkvá hra) - Hráèi se rozdìlí do dvou týmù a hrají hokej po kolenách se zavázanýma oèima 10 min 4. Vím jak se mám chovat v pøírodì a na ulici (scénka) Ze idlí se postavý øada idlí, aby napodobily autobus. Vedoucí hraje starého pána který si nemá kam sednout. 10 min 5. Uzly na èas Loïák, ambulák, draèák 10 min 11

12 bøezna Zouvalka 6. Nervy Hra na postøech 10 min 7. 3D foukaná (Odpoèinková hra) Cílem hry je dopravit míèek k cíli tak, aby se ho dotknul 10 min 8. Kimovka 20 vìcí 5 vìcí zmizí 10 min 9. Oddílovka - Zpìv, výlety a pokøik. 40 min 10. Úklid MTZ: 20 obrázkù rostlin 20 názvù rostlin Krabièka s kamínky, šátky Uzklovaèky, figurky, provázek, kostka, ešusi, pinpongoví míèek, 2 pet flašky 20 vìcí, kostky. Pedro - Petr Bokoè - 54.odd./22.stø. Schùzka skautù (1 dru ina o asi 7 lidech, 17:00-19:00) téma: stopy zvíøat 17:00 Zahájení schùzky, docházka atd. 17:05 Terèák na stopy (asi 10 terèù v okolí klubovny, z ka dého je vidìt na další, na ka dém terèi je nakreslená stopa s mìøítkem, kterou je nutno urèit. Bì í se po jednom v minutových rozestupech, hra je na èas a za ka dou stopu špatnì je sekund) Náhradní hra (kdyby pršelo): Po klubovnì jsou rozmístìny lístky se stopami, cílem je nejít jich v èasovém limitco nejvíc a správnì je urèit. (asi 10 lístkù, dá se upravit podle poètu a vìku èlenù na chùzce). 17:35 Vyhodnocení hry, potom si uká eme jednotlivé stopy a pojmenujeme je (spoleènì). Nechat èleny nejdøív zkusit urèit zvíøe, kterému stopa patøí, a pokud se nikomu nepovede, tak jim to teprve prozradit. 17:50 Nìjaká oblíbená akènìjší hra v klubovnì (napø. na Medvìda, schovávanou atp.)(pokud je škaredì) nebo tøeba fotbal, ufobal nebo lakros na høišti (pokud je svìtlo a hezky) 18:15 Morseovka (tradiènì 25 písmen), pøípadnì nadiktování výpravy a ostatní organizaèní vìci) 18:35 Pexeso se stopami (na jedné kartì z dvojice je stopa, na druhé silueta zvíøete a pokud hráè otoèí karty, které k sobì patøí, musí øíct, jestli si myslí, e je to správnì. pokud je tomu skuteènì tak, mù e si dvojici vzít. Pokud ale k sobì dvojice patøí a on 12

13 bøezna Zouvalka øekne e ne, otoèí ji zpátky a hraje se dál.) 18:50 Vyhodnocení schùzky, pøípadnì pokud zbude èas tak nìjaká menší hra v klubovnì. Potom zakonèení. Pingu - Petr Uchytil - 69.odd./2.stø. pro mladší skauty ( 2 hodiny ): 1. úvodní hra Rádce v klubovnì se rozmístí asi 10 krabièek sirek tak, aby to nevidìly dìcka. Dìti mají za úkol najít jich co nejvíc a postavit z nich co nejvyšší vì. 15 minut 2. nìco nauèného (zdravovìda) Rádce napíše na velký papír nebo na tabuli napø. 1. ponoøit do studené vody 2. sterilnì krýt takovýchto zpùsobù, jak ošetøit rùzná poranìní napíše asi 20. Pak øekne dìtem.,, Jak by jste ošetøily tøeba puchýø. A dìcka si na svùj papír napíšou èísla pøíkladù z tabule, který si myslí e jsou správnì. Rádce jim potom øekne, co je správnì a proè se to tak ošetøuje. Potom rádce mù e øíct,, A jak by jste ošetøily popáleninu. A tak dále. 30 minut 3. doteï se jen sedìlo u stolu, tak e si teï jdìte zahrát ven fotbal nebo vybíjenou, kdy je teplo a koulovanou, kdy je zima. 30 minut 4. klidná hra do klubovny po sportování Ka dý si vezme papír a napíše na nìj kus pohádky, kterou si vymyslí (asi na dva øádky), potom papír ohne, aby nebylo vidìt co napsal a podá ho osobì po pravici. Na papír co dostala napíše zase pokraèování své pohádky. Poté co ka dý napsal nìco na ka dý papír se papíry pøeètou, je to potom hodnì srandovní. 15minut 5. Píïalka Dìcka jdou za dveøe klubovny. V místnosti zùstane jen rádce a jedno dítì. To se potom schová, rádce zhasne a zavolá ostatní dovnitø. Dìcka šátrají kolem sebe (musí najít toho schovanýho) kdy se nìkoho dotknou, tak øeknou,,píp? a dotyèná osoba odpoví,,píp tak hledají dál, proto e ví e Píïalku nenašli. A se dotknou nìkoho kdo jim neodpoví (našli Píïalku) tak u ní zùstanou, stávají se její souèástí a taky neodpovídají. V dalším kole se schovává ten kdo první našel Píïalku. 20 minut 6. koncová (poslední) hra Dìcka se postaví doprostøed místnosti a rádce tøeba øekne,, Dotknìte se stìny. Kdo se jí první dotkne má bod. Rádce potom øíká podobné úkoly, kdo co nejrychleji dosáhne 13

14 pìti bodù vyhrál. Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka 10 minut Pizzi - Iva Musilová - 12.odd./15.stø. 1. Hra s èísly - ka dá schùzka zaèíná tím, e se otevøou dveøe a holky mají posbírat co nejvíc papírkù - tímto si zajiš ujeme, e nám chodí v èas J - 5 minut 2. Pokøik 3. Hra se zvíøaty - vedoucí ète (popisuje) zvíøe, dìti si píší co to asi je za zvíøe - potom si spoleènì uká eme v kní ce, které zvíøe to bylo nìco si o nìm povíme - 15 minut 4. Opakování z pøedešlé schùzky - zákony svìtlušek skupinky - bìhání + spoolupráce - kartièky s kousky zákona minut 5. Boïák - soutì na rychlost, postøeh, dovednosti a vìdomosti - bludištì, zvíøata, kroj, minut 6. Vysvìtlení dobráèku - vysvìtlit, co znamená, e ho nosí svìtlušky na šátku,... - donést si kroj + šátek - svìtluškovský ( lutý) šátek - skautský (hnìdý) šátek - ukázat si co patøí na kroj- domovenka, odznak, minut 7. Spoleèná hra s Veverkama - hra s mincí - 2 skupinky a jedna v dy hádá, druhá si posílá minci pod stolem - kdy vedoucí øekne stop, tak všichni dají ruce nahoru (ta skupina co má minci), kdy se øekne teï všichni praští rukama do stolu a druhá skupina hádá kdo, a ve které 14 ruce má minci - 15 minut 8. Èlovìèe nezlob se - hraje se ve dvou skupinkách - na zem se polo í papíry a dìti jsou jako figurky - kostkou mù e házet vedoucí nebo nìkdo z hráèù (9. Zpívání - podle toho kolik zbývá èasu) 10. Organizaèko - 1. vyhodnocení deníkù - 2. informace o výletech, trojdeòácích, páteèních akcích, vyhodnocení bodování, docházky,... (11. Uklízení - ale to u nás zatím dìláme jen my rádkynì, no ale vìtšinou nám ty holky jdou pomoct.) 1., 2. - stejné 3. Hoòka - kdo honí se dr í tam kam ho plácl ten kdo honil pøedtím - pøedává se baba - venku, v parku - 10 min. 3. Hra na spolupráci I. - dvì skupinky stojí na kraji pole a v poli jsou papíry s èísly - ka dý musí obìhnout všechny èísla od 1 do min. - park 4. nauèná na uzly - nauèit je dva uzly tak aby je všechny zvládly - rozdìlit do dvou skupinek - bì í na 1. stanovištì tam uvá ou 1. uzel

15 bøezna Zouvalka (ambulák) potom bì í na 2. místo kde uvá ou 2. uzel (zkracovaèka) a bì í zpátky - tímto zpùsobem se musí vystøídat celá skupinka - v parku min. 5. Boïák - okopírované papíry - holky hledají rozdíly - v klubovnì - 10 min. 6. Co SS na schùzku - prvnì si s holkama budeme povídat co si s sebou berou na schùzku, na výlet, na výpravu, na trojdeòák,... - potom dostanou lísteèky kde je všechno napsané - klubovna - 10 min 7. Sportováníèko - probíhá na ka dé schùzce a jde o to kdo udìlá za minutu nejvíc døepù,... - dìlají se døepy, anglièáky nebo výstupy na idli - hned po ukonèení se ètou výsledky - klubovna - 5 min. 8. Kreslení - uká e se tvar napø.: kruh, vlnovka,... - holky si ho mají nìjak nakreslit - stále se pøidává a nakonec si všichni uká í obrázky co jim vzniky min. - klubovna 9. Organizace - vyhodnocení deníkù - nalepení informací do deníkù - zbytek schùzky - na klubovnì 10. Uklízení - uplný konec schùzky a po schùzce poèet lidí : 8-10 vìk Tøída uplní nováèci KDY : období okolo jara nebo podzimu KDE. park a klubovna PROÈ : ( no asi abych je nìco nauèila a nìco jim pøedala ze svých znalostí,...) Shorty - Štìpán Podhrázský - 54.odd./22.stø. doba: 2 hodiny pro: skauty období: léto cíl: KPZ a schopnost spolupracovat 1. 17:00 17:05 zahájení schùzky (dru inovým pokøikem) 2. 17:05 17:30 Hra Hledej! Na vytyèeném území (50x50 m) rozmístím vìci, které patøí do KPZ a mezi nì i vìci co do KPZ nepatøí. Úkolem hráèù je najít všechny vìci do KPZ v co nejkratší dobu a vzít co nejménì vìcí, co do KPZ nepatøí :30 17:55 Morseovka vyluštit T E S O E D I V C K P I O P A M D Z T I O P R H A 15

16 bøezna Zouvalka 4. 17:55 18:10 Probrání organizaèních zále itostí :10 18:30 Probrání co je to KPZ (co do ní patøí a na co by se to mohlo v pøípadì nouze pou ít) :30 18:45 Hra Va! Rozdìlím dru inu na dvì pøimìøenì stejnì chytré skupiny a jednomu z nich zavá u oèi, druhému svá u ruce... Nyní dostanou do ruky uzlovaèku a dám jim za úkol uvázat napø.,,ško ák :45 18:55 Hra Rubikova kostka. Hráèi se postaví do kruhu, zavøou oèi a natáhnou ruce pøed sebe. Ka dou rukou se nìkoho chytnou a nìkdo vyšle signál stiskem ruky z dùvodu pøedejití chycení navzájem dvou hráèù. Nyní hráèi otevøou oèi. Spoleènými silami se pokusí rozplést na jeden kruh :55 19:00 Zakonèení schùzky. Slípka - Petr Koropkiewiè - 69.odd./2.stø. 2 hodiny (17-19 hodin), pro smíšený - mladší vlèata a svìtlušky ( 7-10 let ) Období: léto Cíl schùzky: kvìtiny + zvíøata ijící u nás, základní prvky košíkové Pomùcky: kartièky s názvy rostlin a ivoèichù + jejich obrázky, èervený krepový papír, kompot, sirky, basketbalový balón Zahájení: zkontrolování vybavení a nástup. 5 min. Pøiøazovaèka Po klubovnì jsou rozmístìny papírky s obrázky zvíøat a nìkde jinde v klubovnì zase s jejich názvy. Dìcka mají za úkol lísteèky najít a ke ka dému pøiøadit to správné jméno. Pro stí ení mají zavázané ruce v za zády, a proto nemù ou lísteèky vzít rukou, ale pouze pusou. V høe hraje ka dý sám za sebe. Pak lísteèky vezmou na stùl a pøiøadí je. Kdo má lístkù nejvíce a jsou správnì pøiøazené, ten vyhrává. Hra trvá kolem 20 min. Košíková Na høišti si stoupneme do kruhu. Nejprve se trochu protáhneme. Nahráváme si v kruhu a uèíme se poøádne házet i chytat. Potom si ka dý skusí driblovat. A to všechno máme procvièené, pùjde do prostøed kruhu jeden dobrovolník. Ostatní se sna í v kruhu nahrávat tak, aby ten u prostøed nahrávku nechytl. Pokud se tomu tak stane, jde do prostøed ten kdo nahrával. Pro stí ení se musí po pøíjetí nahrávky dvakrát zadriblovat a kdy hráè uprostøed nahrávku chytí, musí støelit na koš a musí ho taky dát, potom teprve mù e jít z prostøedka a støídá ho chybný nahravaè. Hra trvá kolem 30 min. Babka Nyní pùjdeme na travnatou plochu, nejlépe do vysoké trávy. V trávì sedí babka koøenáøka a nìco si pro sebe mumlá. Dìti se k ní musí pomalu pøibli ovat, aby babku nevydìsili. Dìti mají za úkol od babky vy ebrat co cejvíce lísteèkù s názvy rostlin. Ovšem to 16

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ

Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ TV-003.9 I. st. OSV VDO EGS MKV ENV MED Všeobecné a specializované rozcvièení na I. stupni ZŠ Využití: Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Vytváøení správného pohybového stereotypu a jeho upevnìní. Smìøujeme

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI ÚÈAST velitel + 4 èlenové hlídky (družstva), jednotlivci MATERIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ 30 špalíkù o rozmìrech 7 x 5 x 2 cm podkladové desky pod špalíky o celkové délce min. 5 m

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54)

TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) PGA OF CZECH REPUBLIC TEST Z GOLFOVÝCH PRAVIDEL A GOLFOVÉ ETIKETY PRO ZISK GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI (HCP 54) ETIKETA: 1/ Kterým směrem smějí být prováděny cvičné švihy? a Nezáleží na tom, kterým směrem. b

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04 DEUTCH D ilent 0 El 82-27-0 VEN 2 x (Ø 6 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 6 mm) (Ø 90 mm) D x 8x C x. 2. C D x x G E 8x 8x x O x R x N x x O x x N x.. VEN D C 2 6 mm 90 mm. Ø 6 mm Ø 90 mm D C 2 E E G 6. O 2 2 6 7

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Hry a rošťárny pro kluky a holky Hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi www.fragment.cz Hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Vybrala a uspořádala Hana Janoušková Ilustroval Antonín Šplíchal Copyright Fragment,

Více

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti)

I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) I nohy si chtějí hrát! (cvičení nejen pro děti) Máte doma děti a nevíte, čím je motivovat, přitáhnout ke cvičení a zapojit některé aktivity do jejich dne? Mám pro vás sadu cvičení, které se dají velmi

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2 Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh Praha,. ledna Kolo. Kropki b. Had b. Obdélníky b. Mrakodrapy b. Hitori b. Magnety b. Skládaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Ohrádka

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ď Co ta očka vidí? Zima

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ď Co ta očka vidí? Zima Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ď Co ta očka vidí? Zima Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Hry na zahřátí Hry na zahřátí

Více

Stezka. Pravidla závodu a informace pro účastníky. Verze 1

Stezka. Pravidla závodu a informace pro účastníky. Verze 1 Stezka 2015 Pravidla závodu a informace pro účastníky Verze 1 1.1. Průběh závodu V terénu je vyznačen okruh o délce 8-15 kilometrů. Děti jsou rozděleny do dvojic nebo trojic (záleží na počtu účastníků)

Více

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě

Hra Občanský průkaz. Získat co nejvíce bez toho, aby došlo k jejich ztrátě Hra Občanský průkaz Charakteristika: Cíly hry I: Hra má za úkol pokud možno co nejvíce hráčům evokovat život v totalitě. Přenesme se do roku 1970, kdy začala doba normalizace. Skupinka 7 8 bývalých skautů

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Co se děje v trávě? Zuzana Musilová Cíl: vnímat živou i neživou přírodu všemi smysly, rozvíjet v dětech schopnost chránit ji a učit se ji chápat, položit základy k celoživotnímu vzdělávání, umět pomoci

Více

Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her

Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her Začínáme s pyramidkami Pravidla pěti her Začínáme s pyramidkami pravidla pěti her Pyramideto a Šestka Trojka Dvě věže Evropská válka Pyramideto autor Jan Divecký sad pyramidek 1 další vybavení karty Pyramideto

Více

Anketa pro rodiče dětí

Anketa pro rodiče dětí Anketa pro rodiče dětí Příloha I. Vážení rodiče, pro účely své diplomové práce bych Vás ráda požádala, zda odpovíte na několik otázek, předem děkuji za Vámi věnovaný čas. Cílem mé práce je zjistit, zda-li

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Pravidla malého fotbalu 5 + 1. Pravidlo 1. Hrací plocha

Pravidla malého fotbalu 5 + 1. Pravidlo 1. Hrací plocha Pravidla malé kopané Pravidla malého fotbalu 5 + 1 Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. Vyjma hřiště Strž, kde je

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, ZŠ Masarykova Val. Meziříčí a ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí pořádají Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Pořadatel: Termín: ZŠ Masarykova

Více

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace:

PRÁCE SE DØEVEM. Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026. Pøíjemce dotace: PRÁCE SE DØEVEM Projekt: TECHNIKA MÁ ZELENOU CZ.1.07/1.3.00/48.0026 Pøíjemce dotace: Centrum rozvojových aktivit Unie zamìstnavatelských svazù ÈR Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IÈ: 41694287 Spolufinancováno

Více

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI KTGORI - MLŠÍ STUNTI PNTOMINO - body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. TRÈ - body o terèe vepiš èísla od po tak, aby na obou kružnicích

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu (dále jen ML) v malé kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

Habermaaß-hra 8680A /4732N. Opič se po opici karetní hra

Habermaaß-hra 8680A /4732N. Opič se po opici karetní hra CZ Habermaaß-hra 8680A /4732N Opič se po opici karetní hra Opič se po opici - hra rozvíjející obličejovou mimiku Kooperativní paměťové hry pro 2-6 dětí ve věku od 3 do 8 let. Obsahuje soutěžní variantu.

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie mládež Soutěž v programování 23. ročník Krajské kolo 2008/2009 16. až 18. dubna 2009 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 III. ročník (18. červenec 2015) www.ledenickasportovni.cz Obsah: Část A obecné informace Část B systém turnaje Část C pravidla Část D týmy Část E doplňující

Více

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU

PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Policejní sportovní klub UNION PRAHA sportovní střelba Popis disciplín PŘÍLOHA č. 2008/01 k pravidlům střeleckého závodu Praha, ČR 1. dubna 2008 7 D 1 PŘESNÁ STŘELBA V ČASOVÉM LIMITU Startovní pozice:

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hobby westernové závody pořádáné dne 31.7./1.8.2010 JK Elisabeth Cheb, o.s.

Hobby westernové závody pořádáné dne 31.7./1.8.2010 JK Elisabeth Cheb, o.s. Hobby westernové závody pořádáné dne 31.7./1.8.2010 JK Elisabeth Cheb, o.s. Akce je spolufinancována městem Cheb Srdečně Vás zveme na 1.ročník hobby závodů pořádaných na Sorkově. Pokud budete mít zájem

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Climate Connections - Pravidla

Climate Connections - Pravidla Climate Connections - Pravidla 1. Přečtěte si nejdřív následující informace K dosažení dobrých výsledků v Robot-Game je nutné, aby si každý tým následující čtyři dokumenty pozorně přečetl a porozuměl jim:

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA HRY PRO LORD CUP 2016 RÝMAŘOV

PODROBNÁ PRAVIDLA HRY PRO LORD CUP 2016 RÝMAŘOV PODROBNÁ PRAVIDLA HRY PRO LORD CUP 2016 RÝMAŘOV Neděle 19.6.2016 kategorie U13 Základní organizační ustanovení 1) Hráči 7+1 2) Hřiště 61x48m 2 minihřiště na ploše velkého hřiště 3) Branka 2x5 m 4) Čas

Více

Geometrie 16-ti teèek

Geometrie 16-ti teèek I. st. Geometrie 16-ti teèek OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: V hodinách matematiky pro rozvíjení geometrické pøedstavivosti. Smìøujeme ke kompetencím - orientovat se ve schématu, vytváøet

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2012, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

PRAVIDLA ZÁVODU O PUTOVNÍ TOTEM NÁÈELNÍKA A O PUTOVNÍ VLAJKU NÁÈELNÍ

PRAVIDLA ZÁVODU O PUTOVNÍ TOTEM NÁÈELNÍKA A O PUTOVNÍ VLAJKU NÁÈELNÍ PRAVIDLA ZÁVODU VLÈAT O PUTOVNÍ TOTEM NÁÈELNÍKA A SVÌTLUŠEK O PUTOVNÍ VLAJKU NÁÈELNÍ Závod vlèat a svìtlušek 2000 2000 1 A. Základní ustanovení 1. Závodu vlèat O putovní totem náèelníka a závodu svìtlušek

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v =

Teorie Pøíèné vlny se ¹íøí v napjaté strunì pøibli¾nì rychlostí. v = 24. roèník, úloha V. E... strunatci (8 bodù; prùmìr 4,80; øe¹ilo 5 studentù) Vytvoøte si zaøízení, na kterém bude moci být upevnìna struna (èi gumièka) s promìnlivou délkou tak, ¾e bude napínána stále

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla Cˇ e s k á P r a V I d l a C Esk A Pr Av i dla Obsah 20 figurek průzkumníků ve 4 různých barvách 1 zeď s hieroglyfy 1 herní deska 7 destiček podlahy ``kámen a písek`` 16 skarabů 6 malých karet prokletí

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

RECYKLART adventní období a èas Vánoc

RECYKLART adventní období a èas Vánoc semináø RECYKLART adventní období a èas Vánoc Poøadatel: Krajský úøad Jihoèeského kraje Èeské Budìjovice Odbor životního prostøedí, zemìdìlství a lesnictví Realizátor: Tvor výtvarný atelier Lektoøi: Mgr.

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10)

Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut. byliny = 3 body (5/5) lebka (0/10) Počet hráčů: 2-4 Věk: od 10 let Hrací doba: cca 45 minut Obsah 200 destiček: 112 letních a 88 zimních destiček Potrava bobule = 1 bod (30 letních/30 zimních destiček) hlízy = 2 body (18/18) Vzácný majetek

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více