V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dy pøipraven! Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva"

Transkript

1 V dy pøipraven! Programy schùzek úèastníkù rádcovkých zkoušek 3. brnìnského okrsku Rozrazil 2003 Bára Blouïa Brùèa Darwin Ged Johny Jupí Kuba Lobo Lucka Maku Mirek Mach Pedro Pingu Pizzi Shotry Slípka Šejk Vitulka elva

2 bøezna Zouvalka Bára Hermanová - 69.odd./2.stø. vlèata- 6 lidí 1. nástup 2. tarantule 3. rukdìly1-papíry, nù ky, lepidla, 4. stolièka 5. rukodìly2- papíry, nù ky, lepidla, 6. boïák-cmt- stopky, hodinky 7. nervy- figurky, nit, kelímek 8. výprava-lísteèky se zprávami 9. moskyti- uzláky, 2šátky 10.balení batohu- batohy, vìci do nich 11. okolo stolu-šátek 12.dìlení oddílu-puzzle 13.medvìd-šátek 14.hra na pøání 15.trh- korálky, tu ky papíry, 16.nástup 17.úklid 2 dìti lezou po klubovnì po ètyøech styl rak. Nesmí se dotknout podlah nièím jiným ne nohama a rukama(dlaò). Úkolem je pøinutit ostatní dotknout se zemì jakýmkoli zpùsobem. 3.,5. Pìkný vìci z papíru jsou na 4. Dìti se opøou tímto stylem o stìnu a závodí, kdo to nejdéle vydr í. Dùle ité je, aby kolena zùstaly v pravém úhlu. 6-1 cvik je: lehnout na bøicho, stoupnout, lehnout na záda a stoupnout. Cvièí se 2 minuty a poèítá se kolik jich za ten èas zvládne 7 - ka dý dítì má figurku z èlovìèe nezlob se, kolem které je uvázaný provázek dlouhý asi 30-40cm. Rádce má kelímek o prùmìru 7-9 cm a kostku. Figurky jsou postavené uprostøed stolu konec provázku dr í ka dý v ruce. Rádce hodí kostkou. Padne-li sudé èíslo, je úkolem dìtí zatáhnout za nitku a rádce sklapne co nejrychleji kelímek na místo, kde stojí figurky. Figurky, které se rádi podaøilo chytit mají trestný bod. Padne.li liché èíslo je úkol figurek zùstat na místì. Figurka, která se posunula má trestný bod. 8 - èásti informace o výpravì(dohromady pro ka dý team tak, aby dávaly dohromady nìkolik celých zpráv.mìlo by být poznat do které zprávy urèitá èást patøí) rozmístit po høišti. Dvojice dìtí sva k sobì za nohy a ruce. Ka dá dvojice se sna í dát dohromady svou zprávu. cizí èásti brát nesmí. Kdy se jedna dvojice dotkne druhé, musí chycená dvojice polo it všechny lísteèky, které má u sebe na zem a 10 vteøin stát na místì, ne se znovu zapojí do hry. Vítìzí ten, kdo dá nejdøív zprávu dohromady. 9-1 èlovìk má zavázané oèi. Stojí na idli a v ruce má uzlák na konci s šátkem.ostatní se sna í dostat se k tomu èlovìku a rýpnout do nìj(píchnout prstem nebo nìco tak)èlovìk 2

3 bøezna Zouvalka se brání tím uzlákem. Pokud je nìkdo zasa en jde si dobýt ivot(nìkam dobìhne, dá si 5 klikù, )Ka dý si poèítá kolikrát se dotkl rozdìl dìti do dvojic. Ka dé dvojici dej 1 bágl a vìci. Soutì í se v tom, kdo sbalí bágl nejlíp. Po høe je dobré vysvìtlit, kde je chyba v ka dým batohu èlovìk má zavázaný oèi a honí ostatní. Všichni se pøi tom ale musí dr et vrchní desky stolu Na zadní stranu puzzlíkù (pokud to ještì neumí) nebo papírky (pokud je to jako opakování) napiš : støedisko, jméno vùdce støediska, oddíl, jméno vùdce oddílu, dru iny v oddíle a jejich rádcové. Jednotlivec nebo dru ina(podle velikosti puzzlíkù)skládá. Ostatní hrají hru okolo stolu.hraje se na rychlost 13-1 èlovìk stojí v zú eném místì klubovny a má zavázané oèi(medvìd). Ostatní se sna í dostat se z jedná èásti do druhé tak, aby se jich medvìd nedotkl. 1. koho se medvìd dotkne je pøíštím kole medvìd Vítìz boïáku si vybere hru Rozmísti po klubovnì 15 papírù A6. Na ka dým papíøe musí být: poèet bodù(1,2,3,4,5, ka dý 3*) které se dají získat, úkol. Dítì má kartu. Kde je zøetelnì poznat který úkol má splnìný a vyplacený.zápisník tu ku popø. vìci, které jsou potøeba k plnìní úkolu.pokud má splnìné 2 a více úkoly mù e pøijít do banky vymìnit splnìný úkol za modré korálky (nebo nìco, èeho je v klubovnì hodnì. korálkù jsou tøi druhy napø. modré-180, èervené- 60 a zelené-20) tøi modré mù e ve smìnárnì smìnit za 1 èervený, tøi èervené za 1 zelený. Dìti si mohou také støíhat(kámen, nù ky, ). Nejdøív ka dý vsadí 1-4 korálky. Kdo vyhraje bere celou sázku. Hra konèí kdy nìkdo splní všechny úkoly. Po skonèení se spoèítají body: modré 1 1 bod 3 5 bodù èervené 1 2 body 3 10 bodù zelené 1 3 body 3 15 bodù Ka dý korálek mù e být jen v jedné trojici Blouïa - Kamila Dufková - 69.odd./2.stø lidí, venku, v klubovnì 1.Zahájení; nástup 17,00 2. Bìhací kimovka - venku se z provázkù udìlá ètverec o 25 políèkách (pro míò lidí staèí 16). Do ka dého políèka se dá nìjaká vìc napø.: tenisák, deník asi o m dál bude startovní èára.. Dìcka se rozdìlí do dvou skupin. 1. Skupina se pøipraví na start, jejich úkolem je v co nejkratším èase, kt. stopuje jeden z rádcù, donést všechny vìci na start. èáru (v dy se mù e vzít jenom jeden pøedmìt. Èas se stopne, kdy se donese poslední pøedmìt). Po donesení se hráèi pøesunou k ètverci(i s vìcmi) a mají 2 minuty na to, aby pøedmìty vrátily na své místo. Za ka dý správnì danou vìc se z jejich èasu odeète 25s. Toté udìlá 2. dru stvo. Kdo bude mít lepší výsledný èas, 3

4 bøezna Zouvalka vyhrál.(dru stvo, kt. nehraje si s 2. Rádcem mù e plnit do stezek, apod.) 3. Koèièka - hra na ovládání. Dìcka si sednou do krou ku a zvolí se jeden dobrovolník (koèièka), ten se posadí do krou ku. Koèièka má za úkol rozesmát nìjakého z hráèù, který se má naopak sna it se ovládnout a ani se neusmát. Koèièka mù e na rozesmátí pou ívat cokoli (kromì lechtání), ale nesmí mluvit. Jediné co mù e je mòouknout. Potom, kdy koèièka na nìjakého vyvoleného èlovìka (hráè by se jí mìl dívat alespoò do tváøe) mòoukne, tak ten musí odpovìdìt bez sebemenšího úsmìvu:,,ubohá malá koèièko! a pohladit ji po vlasech. Kdo se zasmìje, stává se koèièkou. 4. Evoluce - Stupnì vývoje: Bakterie-poskakují a tleskají ába-skáèe a kváká slepicekdáká opice èlovìk Na zaèátku jsou všichni bakterie. Kdy se potkají 2 individua stejného vývojového stupnì støihnou si (kámen, nù ky, papír) kdo vyhraje, postupuje ve vývoji a ten co prohraje se o jednu úroveò propadá. Kdo se stane èlovìkem- vyhrál. 5. Uzlovací štafeta - ka dý si vylosuje jeden -dva uzly, v dy to znáte! Kdy je dìcek víc, soutì í dvì dru stva proti sobì. 6. idlièky. Do koleèka se dá o jednu idli míò ne je hráèù a ti chodí, bìhají, døepují, skáèou... okolo. Na nìjaký signál (písknutí) si mají sednout na idli, ale na 1 nezbudeten vypadává. Vyhrává ten, co zbude jako poslední (za odmìnu mù e tøeba uklidit klubovnu). 7. úklid, nástup apod. 19,00 Záloha - bomba sedí se v kruhu a dokola se posílá tenisák. Jeden èlovìk nehraje, stojí zády a odpoèítává:10,9,8,7, 2,1,BUM! Komu zùstane tenisák v ruce, kdy se øekne BUM, vybuchl a jde odpoèítávat. Brùèa - David Štelcl - 69.odd./2.stø. 1. Doba: asi 2 hodiny pro: rùzné (8 èlenù)období: dá se kdykoli 2. Cíl: celkové zjištìní fyzických a obratnostních vloh 3. Zahájení: - dru inový nástup asi 5 minut 4. Organizaèní zále itosti: - rozdání rùzných informací o výletech 10min 5. Pøetahování v kruhu: 10 min Pomùcky: 2*lano, prostøedek k vyznaèení kruhu Postup: zavá eme konce lan a utvoøíme kruh. Uvnitø lana se umístí hráèi. Kolem tohoto kruhu vytvoøíme ještì jeden kruh o 3 metry vìtším polomìru. Na signál se sna í hráèi pøetlaèit lano za èáru vìtšího kruhu. Vítìzí nejúspìšnìjší. Pozn.:aby výsledky byly objektivní udìláme 2 kruhy 4 èl. a 4 èl pøihrávek: 15 min Pomùcky: 2*míè Postup: oddìlíme barevnì dvì dru stva. Jedno dru stvo má v dr ení míè. Úkolem je ve vymezeném prostoru 10* nahrát, ani by èlenové 2 dru stva zasáhli míè. Je zakázáno atakovat hráèe bez míèe a pøihrávat pouze ve dvojici. Pozn.: pro vìtší akènost dva míèe zvláš 5*nahrát 4

5 bøezna Zouvalka 7. Pøihraj rychle míè: 15 min. Pomùcky: 2*míè Postup: hráèi se rozdìlí na dvì dru stva a postaví se na znaèky: dr1: a a b a b dr2: b b a b a úkolem je co nejrychleji pøedávat míè pøes všechny dru stva a zpìt urèeným zpùsobem (kutálením a tak). Obì dru stva mají stejný zpùsob pøihrávky. V pøípadì srá ky pokraèujeme od místa srá ky. 8. Skákej: 10 min. Pomùcky: lano se zatí ením na konec( mìkké ) Postup: hráèi stojí v kruhu. Ve støedu kruhu jeden hráè toèí provazem cm výš nad zemí a sna í se zavadit o nohy hráèù. Hráèi vyskakují aby provaz prošel pod jejich nohama.vypadne ten koho se lano dotkne. Vítìzí poslední hráè, který zùstane v kruhu. 9. osobní strá ce: 15 min pomùcky: míè, trojno ka(3 tyèky, provaz) postup: hráèi se postaví do kruhu, pøihrávají si míè a ve vhodný okam ik se sna í míèem srazit trojno ku ( ta je hlídána 1-2 hráèi). Úspìšný støelec si mìní místo s obráncem. 10. rozbij èepici: 15 min pomùcky: tyèe papírová èepice ( víc ) postup: hráèi stojí na èáøe. Vedoucí hry urèí území kde se èepice bude nacházet. Hráèi dostanou do ruky hùl a zavá ou si oèi šátkem. Hráèi se rozejdou po území a sna í za pomoci tyèe znièit èepici pozn.: doporuèuji území 10*10 metrù:. 11. Štafeta káèa: 15 min pomùcky: tyèe 1 metr postup: utvoøíme dru stva, ve vzdálenosti 20 metrù od dru stev vyznaèíme kruh a do nìj polo íme tyè. Na znamení první z dru stev vybíhají ke kruhu, uchopí tyè, postaví ji svisle na zem: rukama uchopí horní konec tyèe, nakloní se tak, aby se èelem dotýkali rukou, a tøikrát se kolem tyèe obtoèí. Potom nechají tyè v kruhu a bì í pøedat štafetu dalšímu. Vítìzí dru stvo které absolvuje hru první. Pozn.:víc kol za sebou? V dy +3 otoèky navíc. 12. ukonèení: asi 5min 13. úklid:???????????? Darwin - Adam Zachaø - 54.odd./22.stø Zahájení schùzky : Morseovka a) Kontrola písmen b) Vyluštìní zprávy c) Hra Text morseovky: 5

6 E E U E V O E T Y R M N D P E D Z E N E U T E O J O I H A D R O L C E L I O P E A U E T T S S T A J D K J I E L T O P T C O T V J O E V I E I L A Y T V C T R S T E Z H E A K E A V T G I L O N Y T P E E A M E C E V O B Z K R A D I L Y Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka Zpráva: Bì te ke gará ím a vyhledejte èíslované lísteèky, vyhotovte to na papír a pøedejte svému rádci. Tento úkol udìlejte peèlivì, je to dùle ité.budou tam lísteèky s listy urèitými druhy bylin, na kterých budou 3 nabídky, napø.: Je to: a) jilm, b) dub, c) smrk Lísteèky jsou rozmístìny v území-celé gará e a k cestám, které je ohranièují..na tomto území pobíhají rádci, kteøí mohou chytit èleny, kteøí zrovna nejsou u lísteèkù. Mrtví se o iví u bøízy za gará emi Správné odpovìdi, menší debata o pou itých listech na kartièkách, vyhodnocení soutì e Hra na jelena (to všichni znají) Poznávání lesních, polních a vodních zvíøat a jejich stopy : vyhodnocení celé schùzky, odmìny, popø. diplom 19.00: Zakonèení schùzky Doplòkový, popø. náhradní program: Vytvoø si svou pohlednici, co je to myslivost Ged - Aleš Otýpka - 54.odd./22.stø. 1. schùzka je urèena pro skauty let 2. je to jedno 3. seznam pomùcek: mince - 10 Kè papír, tu ka, píš alka, køída zdravovìda - rádce si pøipraví pomùcky dle potøeby 1. 5 min. zahájení podle tradice - organizaèní zále itosti min. cinkaná 2 dru stva, 1 mince (nejlépe 10,-), jedni si za zády podávají minci tak, aby to ostatní nevidìli a po chvilce, asi 10 vteøin, hráèi z dru stva s desetikorunou 6

7 bøezna Zouvalka polo í ruce na stùl. Jde o to, aby protihráèi uhodli, kde je mince. Kdy uhodnou, mají jeden bod, kdy ne, má bod druhé dru stvo. Opakuje se, pøehazují se ruce min. morseovka šifra: odzadu a odspoda nahoru a dopøedu, obrátit teèky na èárky a naopak min. - formule kdekoli, ale na kluzkém povrchu, se udìlá dráha èímkoliv, èlen (popø. i rádci) si udìlají z papíru formule, do nich se bude foukat, hraje se na èas, po jednom, za vyjetí z dráhy je penalizace podle obtí nosti trati min. - zdravovìda cokoliv, co si myslíte, e váš èlen potøebuje znát min. úklid - v klubovnì i okoli 7. 5 min. zakonèení a zpìtná vazba Johny - Jan Glos - 2.odd./2.stø. 6 vlèat ve vìku 7-8 let Hra - Medvìd ve srubu: Jeden z hráèù je medvìd a zavá e si šátkem oèi.hlídá východ z klubovny a sna í se ostatní chytit dotekem. V místnosti je po dobu hry zhasnuté svìtlo. Dalším medvìdem je poslední, který neuteèe nebo dobrovolník. Výcvik - Vlèácký slib, zákon a heslo: Zákon, heslo a slib se zašifrují do jednoduchých šifer (ètení od konce, chlívky, ka dé 2. písmeno,...) a rozmístí po klubovnì. Úkolem je šifry najít a vyluštit, první dostane odmìnu. Hra - Indoor Olympiáda: nìkolik disciplín: hod oštìpem - hází se slámkou na dálku hod na koš - ping-pongovým míèkem se strefuje do kotlíku ze tøí pokusù skok z místa - na tøi pokusy se skáèe do dálky hod papírem - na vzdálenost, papír se nesmí maèkat ani pøekládat bìh - na èas nìkolik koleèek okolo stolu Poøadí ze všech disciplín se seète a vyhodnotí se nejlepší tøi a ohodnotí medailemi. Hra - pexeso na motiv turistických znaèek (bod z nováèkovské zkoušky): na pexeso je potøeba vyrobit obrázky turistických znaèek a na druhou polovinu popis znaèek (Cesta k vrcholu, Konec znaèení,...). Hraje se jako normální pexeso. Hra - s mincí: hráèi se rozdìlí na 2 dru stva a sednou si naproti sobì ke stolu. Jedno dru stvo má minci a posílá si ji pod stolem. V jednom okam iku všichni zvednou ruce nad hlavu a na povel je dají na stùl tak, aby nebylo slyšet, kdo má minci.druhé dru stvo má 3 mo nosti na uhádnutí, kdo má minci a v které ruce.potom se úlohy dru stev vymìní. Hra s nafukovacími balónky: Ka dý si na nohu asi na 30 cm dlouhý provázek pøivá e 7

8 bøezna Zouvalka nafouknutý balónek. Úkolem je nohama prasknout balónky ostatních. Komu balónek praskne, vypadá. Jupí - Lubor Mo ný - 22.odd./2.stø.. Léto - Pro kluky 8-9 let 1. Kontrolování vìcí kontrola vìcí které se nosí na schùzky. 5 min 2. Krizové situace a tel. Èísla výcvik- 10 min 3. Boïák - na tel. Èísla a krizové situace 15 min 4. Hledání Bomby ve klubovnì se schová budík a dìti jej musí najít 10 min 5. Køí ová honièka Dìti se honí do køí e a pøedávají si babu 5 min 6. Nervy ka dý má figurku ve støedu stolu jeden há e kostkou. Padne-li liché èíslo chytne figurku do kelímku. 10 min 7. Stavby vì í kdo za urèitý èas postaví vyšší vì vyhrává 10 min 8. Výcvik rostlin a stromù 10 min 9. Boïák rostlin a stromù 10 min 10. Uzly uèení a trénování uzlù na èas 15 min 11. Oddílovka Výcviky tel. èísla Budu simulovat krizovou situaci podle reakcí dìtí jim vysvìtlím smysl a zpùsoby pomoci. Rostliny a stromy v podobì obrázku a jiných pomùcek jim to vysvìtlím a chování v pøírodì. Pouèení z minulé schùzky. MTZ telefonní èísla, budík (stopky), provázek, figurky, kelímek, kameny, stopky, obrázky stromù, listy. Kùra stromù, uzlovaèky, stopky Kuba - Jakub Vanìk - 2.odd./2.stø. Poèet èlenù: vedoucí (i více) Vìk: 9-11 let. Cíl: mapové znaèky Program: ±100 min 1. Pøesnì v 16:30 oznámím vlèatùm, e zaèíná schùzka.otoèím tabuli se šifrou. (Za 5 min. jim poradím 1. písmeno, za dalších 5 min ). (doba max. 15 min podle nároènosti šifry). 2. Ve šiføe se dozvìdìli, e mají svázat stoly. Následuje hra známá pod názvem (Makaèka, té také Okolo stolu,, Ka dý tomu øíká jinak!) (3-4 kola; 1 kolo 2 min ). 3. Po høe rozlo ím mapu na stole. Poka dé øeknu nìjakou znaèku, kterou má ka dý za úkol najít (Zezaèátku, které by mohli znát; (Pozdìji nové mohou pou ít vysvìtlivky)).(10-15 min) 4. Potom, co všichni úspìšnì najdou nové znaèky na mapì. Po ádám vlèata, aby uklidila všechny vìci ze stolu. Vytáhnu noviny, kterýma pokryji stùl. Dále 2 tvrdé papíry A4 a tempery. Vlèata se rozdìlí na 2 skupiny, ka dá k jednomu stolu, a mají za úkol co nejlépe pomocí barev zaplnit plochu výkresu výkresy se objeví na nástìnce. Místo 8

9 bøezna Zouvalka štìtce pou ívají prsty. (Jakmile je výkres zaplnìn musí se výkres dìtem vzít, jinak by na nìj kreslili poøád dál.) Dìti se pošlou umýt, výkresy na topení, noviny sbalit nebo vyhodit. (i s pøípravou min). 5. Následují kartièky s mapovými znaèkami, kdo správnì uhodne dostane kartièku (1 kartièka se opakuje tak asi 3 x,tak aby si je všichni zapamatovali. ) Nakonec spoèítání kartièek, vyhodnocení. (10 min) 6. Pøesun na chodbu, kde visí hrazda. Vis na tyèi.dìti se støídají a úkolem je co nejdéle vydr et viset s napnutýma rukama. Mo nost na konci opravit èas. Vyhlášení nejlepšího èasu. (15 min). 7. Dìti se posadí na idle, vezmou si papír a tu ku. Nadiktuji (5 15) znaèek, které mají za úkol nakreslit. Vyhodnotím poèet správných a opravím špatnì nakreslené. (15 20 min) 8. Uklidíme klubovnu ( idle nahoru zametení poklizení hromádek vynesení koše utøení tabule idle dolù.) Ka dý se podílí na jedné èinnosti. (5 min) 9. Hra Medvìd ve srubu. (podle zbývajícího èasu). 10. Oddílová schùzka (pøipravuje vedoucí oddílu, je pro všechny dru iny trvá min)zde se dìti dozví potøebné informace o výletì. Provádí se vyhodnocení v rámci oddílu, 11. Konec v (18:30) Lobo - Jan Fìdor - 48.odd./22.stø. 6 vlèat + 1 vedoucí, délka trvání 1 hodina 30 minut 1. zaèátek v 17:00, po zahájení vyøídím organizaèní vìci zapsání výpravy, bodování atd. doba trvání max. 10 minut 2. Vysvìtlení Vysvìtlím, jak se dìlá neviditelné písmo a pøedvedu jim to. To mi zabere 5-7 minut. 3. praktická zkouška Rozdám dìckám pomùcky tzn. Ka dýmu dám kus špejle a papír a mezi nì dám misku s citronovou š ávou a øeknu jim, a si to zkusí, poté nad svíèkou odkryju jejich výtvory. 10 a 15 minut. 4. hra na neviditelné písmo Rozdám dìckám další papír popøípadì jim dám další kus špejle a vysvìtlím jim pravidla hry. Hra spoèívá v tom, e ka dý nakreslí neviditelným písmem nìco, aby se poznalo kdo to kreslil. Napøíklad kdy se nìkdo jmenuje Fiala, tak nakreslí kytku. Nebo tøeba nìkdo hraje na kytaru a všichni to o nìm ví, tak nakreslí kytaru. Úèelem této hry je to, aby všichni ostatní poznali, co kdo kreslil. A je pro nì zajímavý kreslit neviditelným písmem a odkrývání. 20 minut. 5. Tu ka Klasická hra, která spoèívá v tom, e se vybere jedno dítì, které schovává tu ku tak, aby byla vidìt jen její èást. Ostatní mezitím odejdou za dveøe a poèkají. Kdo najde tu ku první, schovává ji v dalším kole. 9

10 bøezna Zouvalka 10 minut. 6. terénní inteligenèka Spoèívá v tom, e se vylosuje písmeno, a hráèi mají za úkol do minuty donést co nejvíc pøedmìtù zaèínajících na vylosované písmeno. Kdo jich pøinese nejvíc, vyhrál. Touto hrou se cvièí pozornost, rychlost a slovní zásoba. 10 minut. 7. hra polární noc Je to hra po tmì. Potøebujeme k tomu úplnou tmu. Vybere se jeden dobrovolník a ten je lovec. Ostatní jsou medvìdi. V místnosti se zhasne a lovec chytá medvìdy. Kdo je chycen, jde za dveøe. Hraje dokud nebudou všichni chycení. Pozor na vìci v klubovnì. Cenné a køehké vìci dát na bezpeèné místo. Pøi høe by mohly pøijít k újmì. Hra se hraje asi minut. Zale í na rychlosti lovce a na úkrytech medvìdù. 8. dle èasu povídka Kdy zbude èas, tak jim pøeètu nìjakou povídku. U nás jsou oblíbený povídky Na vlnách odvahy a dobrodru ství od Otakara Batlièky. 9. zakonèení Lucka - Lucie Machová - 13.odd./13.stø zahájení pokøikem (hra) Pidli-pidli => trpaslíci (pidli,pidli) honí obry (uáááá) a obøi èarodìjnice (abraka-dabra) vazby - kolmá a prodlu ovací => nauèit, vyzkoušet a zapsat do deníku (špejle, provázky a tvrdý papír) Jan-tìm-ponk => z dvou dru stev - asi 5metrù od sebe - vybíhají proti sobì dva èlovìci, na místì, kde se potkají, øeknou: kámen, nù ky, kdo vyhraje, bì í dál. Cíl - dostat se za soupeøovu èáru stezky => udìlat nìco do nováèkovské a do prvního stupnì Rybièy rybièky => dále se zdviháním (5 vteøin) pokyny na výlet => S: 8 00 u srubu, N: taky tam, ss: VaV + lentilky zápalky => logika (10 sirek - z nich 5 køí kù, v dy jen pøes dvì, køí ek=dvìma) úklid, pokøik a pá pá Hry do zásoby: Vývoj, zátkovaná Maku - Martin Kudláèek - 22.odd./2.stø.. Kategorie: Skauti Období: Zima, celá schùzka v klubovnì Popis: 1. Prezenèka 1 min 2. Kontrola vìcí, mínus body za zapomenutí 5 min 3. Opakování znaku morseovky MT8 vlajky 10 min 10

11 bøezna Zouvalka 4. Nový znaky morseovky DT7 vlajky 10 min 5. Boïák na dosavadní nauèené znaky 5 min 6. Hra chytni koštì: Lidi sedí dokola na idlích jeden stojí uprostøed a dr í koštì. Pak pustí a øekne jméno sedícího a ten musí koštì chytit pøed dopadem 10 min 7. Opakování nauèených stromù 10 min 8. Nové stromy ukázat v herbáøi 10 min 9. Boïák na dosavadní nauèené stromy 5 min 10. Hra: Mrkací vrah lidi sedí dokola na idlích, zavøené oèi a vedoucí jednomu poklepe na rameno. To je vrah a zaèíná vra dit mrkáním. 10 min 11. Lehce zopakovat uzly dosavadnì nauèené 5 min 12. Nauèit nové uzly, názornì pøedvést a pak procvièit na èas 10 min 13. Budou mít pøed sebou idli a uzlovaèku, øeknu uzel a spustím stopky. Nejlepší dostane bod. 5 min Mirek - Miroslav Hrbáèek - 22.odd./2.stø.. Pro dìti : kluci 8 10 let Období: jaro Délka schùzky: 120 min Výcviky: - Rostliny - Vím jak se mám chovat v pøírodì i na ulici Boïáky: Uzly na èasy Kimovka Hra bodovaná èervy Hry: Køí ová honièka 15 mim Hokej po slepu 10 min Nervy 10 min 3D foukaná 10 min Stavba vì e 10 min 1. Køí ová honièka Hra na vyblbnutí. Hráèi se zachraòují tím e si zkøí í dráhy bìhu 15 min 2. Zálesácký test (Výcvik Hra s obrázky stromu. Kvìtin, keøu 20 min 3. Hokej po slepu (odpoèinkvá hra) - Hráèi se rozdìlí do dvou týmù a hrají hokej po kolenách se zavázanýma oèima 10 min 4. Vím jak se mám chovat v pøírodì a na ulici (scénka) Ze idlí se postavý øada idlí, aby napodobily autobus. Vedoucí hraje starého pána který si nemá kam sednout. 10 min 5. Uzly na èas Loïák, ambulák, draèák 10 min 11

12 bøezna Zouvalka 6. Nervy Hra na postøech 10 min 7. 3D foukaná (Odpoèinková hra) Cílem hry je dopravit míèek k cíli tak, aby se ho dotknul 10 min 8. Kimovka 20 vìcí 5 vìcí zmizí 10 min 9. Oddílovka - Zpìv, výlety a pokøik. 40 min 10. Úklid MTZ: 20 obrázkù rostlin 20 názvù rostlin Krabièka s kamínky, šátky Uzklovaèky, figurky, provázek, kostka, ešusi, pinpongoví míèek, 2 pet flašky 20 vìcí, kostky. Pedro - Petr Bokoè - 54.odd./22.stø. Schùzka skautù (1 dru ina o asi 7 lidech, 17:00-19:00) téma: stopy zvíøat 17:00 Zahájení schùzky, docházka atd. 17:05 Terèák na stopy (asi 10 terèù v okolí klubovny, z ka dého je vidìt na další, na ka dém terèi je nakreslená stopa s mìøítkem, kterou je nutno urèit. Bì í se po jednom v minutových rozestupech, hra je na èas a za ka dou stopu špatnì je sekund) Náhradní hra (kdyby pršelo): Po klubovnì jsou rozmístìny lístky se stopami, cílem je nejít jich v èasovém limitco nejvíc a správnì je urèit. (asi 10 lístkù, dá se upravit podle poètu a vìku èlenù na chùzce). 17:35 Vyhodnocení hry, potom si uká eme jednotlivé stopy a pojmenujeme je (spoleènì). Nechat èleny nejdøív zkusit urèit zvíøe, kterému stopa patøí, a pokud se nikomu nepovede, tak jim to teprve prozradit. 17:50 Nìjaká oblíbená akènìjší hra v klubovnì (napø. na Medvìda, schovávanou atp.)(pokud je škaredì) nebo tøeba fotbal, ufobal nebo lakros na høišti (pokud je svìtlo a hezky) 18:15 Morseovka (tradiènì 25 písmen), pøípadnì nadiktování výpravy a ostatní organizaèní vìci) 18:35 Pexeso se stopami (na jedné kartì z dvojice je stopa, na druhé silueta zvíøete a pokud hráè otoèí karty, které k sobì patøí, musí øíct, jestli si myslí, e je to správnì. pokud je tomu skuteènì tak, mù e si dvojici vzít. Pokud ale k sobì dvojice patøí a on 12

13 bøezna Zouvalka øekne e ne, otoèí ji zpátky a hraje se dál.) 18:50 Vyhodnocení schùzky, pøípadnì pokud zbude èas tak nìjaká menší hra v klubovnì. Potom zakonèení. Pingu - Petr Uchytil - 69.odd./2.stø. pro mladší skauty ( 2 hodiny ): 1. úvodní hra Rádce v klubovnì se rozmístí asi 10 krabièek sirek tak, aby to nevidìly dìcka. Dìti mají za úkol najít jich co nejvíc a postavit z nich co nejvyšší vì. 15 minut 2. nìco nauèného (zdravovìda) Rádce napíše na velký papír nebo na tabuli napø. 1. ponoøit do studené vody 2. sterilnì krýt takovýchto zpùsobù, jak ošetøit rùzná poranìní napíše asi 20. Pak øekne dìtem.,, Jak by jste ošetøily tøeba puchýø. A dìcka si na svùj papír napíšou èísla pøíkladù z tabule, který si myslí e jsou správnì. Rádce jim potom øekne, co je správnì a proè se to tak ošetøuje. Potom rádce mù e øíct,, A jak by jste ošetøily popáleninu. A tak dále. 30 minut 3. doteï se jen sedìlo u stolu, tak e si teï jdìte zahrát ven fotbal nebo vybíjenou, kdy je teplo a koulovanou, kdy je zima. 30 minut 4. klidná hra do klubovny po sportování Ka dý si vezme papír a napíše na nìj kus pohádky, kterou si vymyslí (asi na dva øádky), potom papír ohne, aby nebylo vidìt co napsal a podá ho osobì po pravici. Na papír co dostala napíše zase pokraèování své pohádky. Poté co ka dý napsal nìco na ka dý papír se papíry pøeètou, je to potom hodnì srandovní. 15minut 5. Píïalka Dìcka jdou za dveøe klubovny. V místnosti zùstane jen rádce a jedno dítì. To se potom schová, rádce zhasne a zavolá ostatní dovnitø. Dìcka šátrají kolem sebe (musí najít toho schovanýho) kdy se nìkoho dotknou, tak øeknou,,píp? a dotyèná osoba odpoví,,píp tak hledají dál, proto e ví e Píïalku nenašli. A se dotknou nìkoho kdo jim neodpoví (našli Píïalku) tak u ní zùstanou, stávají se její souèástí a taky neodpovídají. V dalším kole se schovává ten kdo první našel Píïalku. 20 minut 6. koncová (poslední) hra Dìcka se postaví doprostøed místnosti a rádce tøeba øekne,, Dotknìte se stìny. Kdo se jí první dotkne má bod. Rádce potom øíká podobné úkoly, kdo co nejrychleji dosáhne 13

14 pìti bodù vyhrál. Rádcovské zkoušky 3. brnìnského okrsku Rozrazil bøezna Zouvalka 10 minut Pizzi - Iva Musilová - 12.odd./15.stø. 1. Hra s èísly - ka dá schùzka zaèíná tím, e se otevøou dveøe a holky mají posbírat co nejvíc papírkù - tímto si zajiš ujeme, e nám chodí v èas J - 5 minut 2. Pokøik 3. Hra se zvíøaty - vedoucí ète (popisuje) zvíøe, dìti si píší co to asi je za zvíøe - potom si spoleènì uká eme v kní ce, které zvíøe to bylo nìco si o nìm povíme - 15 minut 4. Opakování z pøedešlé schùzky - zákony svìtlušek skupinky - bìhání + spoolupráce - kartièky s kousky zákona minut 5. Boïák - soutì na rychlost, postøeh, dovednosti a vìdomosti - bludištì, zvíøata, kroj, minut 6. Vysvìtlení dobráèku - vysvìtlit, co znamená, e ho nosí svìtlušky na šátku,... - donést si kroj + šátek - svìtluškovský ( lutý) šátek - skautský (hnìdý) šátek - ukázat si co patøí na kroj- domovenka, odznak, minut 7. Spoleèná hra s Veverkama - hra s mincí - 2 skupinky a jedna v dy hádá, druhá si posílá minci pod stolem - kdy vedoucí øekne stop, tak všichni dají ruce nahoru (ta skupina co má minci), kdy se øekne teï všichni praští rukama do stolu a druhá skupina hádá kdo, a ve které 14 ruce má minci - 15 minut 8. Èlovìèe nezlob se - hraje se ve dvou skupinkách - na zem se polo í papíry a dìti jsou jako figurky - kostkou mù e házet vedoucí nebo nìkdo z hráèù (9. Zpívání - podle toho kolik zbývá èasu) 10. Organizaèko - 1. vyhodnocení deníkù - 2. informace o výletech, trojdeòácích, páteèních akcích, vyhodnocení bodování, docházky,... (11. Uklízení - ale to u nás zatím dìláme jen my rádkynì, no ale vìtšinou nám ty holky jdou pomoct.) 1., 2. - stejné 3. Hoòka - kdo honí se dr í tam kam ho plácl ten kdo honil pøedtím - pøedává se baba - venku, v parku - 10 min. 3. Hra na spolupráci I. - dvì skupinky stojí na kraji pole a v poli jsou papíry s èísly - ka dý musí obìhnout všechny èísla od 1 do min. - park 4. nauèná na uzly - nauèit je dva uzly tak aby je všechny zvládly - rozdìlit do dvou skupinek - bì í na 1. stanovištì tam uvá ou 1. uzel

15 bøezna Zouvalka (ambulák) potom bì í na 2. místo kde uvá ou 2. uzel (zkracovaèka) a bì í zpátky - tímto zpùsobem se musí vystøídat celá skupinka - v parku min. 5. Boïák - okopírované papíry - holky hledají rozdíly - v klubovnì - 10 min. 6. Co SS na schùzku - prvnì si s holkama budeme povídat co si s sebou berou na schùzku, na výlet, na výpravu, na trojdeòák,... - potom dostanou lísteèky kde je všechno napsané - klubovna - 10 min 7. Sportováníèko - probíhá na ka dé schùzce a jde o to kdo udìlá za minutu nejvíc døepù,... - dìlají se døepy, anglièáky nebo výstupy na idli - hned po ukonèení se ètou výsledky - klubovna - 5 min. 8. Kreslení - uká e se tvar napø.: kruh, vlnovka,... - holky si ho mají nìjak nakreslit - stále se pøidává a nakonec si všichni uká í obrázky co jim vzniky min. - klubovna 9. Organizace - vyhodnocení deníkù - nalepení informací do deníkù - zbytek schùzky - na klubovnì 10. Uklízení - uplný konec schùzky a po schùzce poèet lidí : 8-10 vìk Tøída uplní nováèci KDY : období okolo jara nebo podzimu KDE. park a klubovna PROÈ : ( no asi abych je nìco nauèila a nìco jim pøedala ze svých znalostí,...) Shorty - Štìpán Podhrázský - 54.odd./22.stø. doba: 2 hodiny pro: skauty období: léto cíl: KPZ a schopnost spolupracovat 1. 17:00 17:05 zahájení schùzky (dru inovým pokøikem) 2. 17:05 17:30 Hra Hledej! Na vytyèeném území (50x50 m) rozmístím vìci, které patøí do KPZ a mezi nì i vìci co do KPZ nepatøí. Úkolem hráèù je najít všechny vìci do KPZ v co nejkratší dobu a vzít co nejménì vìcí, co do KPZ nepatøí :30 17:55 Morseovka vyluštit T E S O E D I V C K P I O P A M D Z T I O P R H A 15

16 bøezna Zouvalka 4. 17:55 18:10 Probrání organizaèních zále itostí :10 18:30 Probrání co je to KPZ (co do ní patøí a na co by se to mohlo v pøípadì nouze pou ít) :30 18:45 Hra Va! Rozdìlím dru inu na dvì pøimìøenì stejnì chytré skupiny a jednomu z nich zavá u oèi, druhému svá u ruce... Nyní dostanou do ruky uzlovaèku a dám jim za úkol uvázat napø.,,ško ák :45 18:55 Hra Rubikova kostka. Hráèi se postaví do kruhu, zavøou oèi a natáhnou ruce pøed sebe. Ka dou rukou se nìkoho chytnou a nìkdo vyšle signál stiskem ruky z dùvodu pøedejití chycení navzájem dvou hráèù. Nyní hráèi otevøou oèi. Spoleènými silami se pokusí rozplést na jeden kruh :55 19:00 Zakonèení schùzky. Slípka - Petr Koropkiewiè - 69.odd./2.stø. 2 hodiny (17-19 hodin), pro smíšený - mladší vlèata a svìtlušky ( 7-10 let ) Období: léto Cíl schùzky: kvìtiny + zvíøata ijící u nás, základní prvky košíkové Pomùcky: kartièky s názvy rostlin a ivoèichù + jejich obrázky, èervený krepový papír, kompot, sirky, basketbalový balón Zahájení: zkontrolování vybavení a nástup. 5 min. Pøiøazovaèka Po klubovnì jsou rozmístìny papírky s obrázky zvíøat a nìkde jinde v klubovnì zase s jejich názvy. Dìcka mají za úkol lísteèky najít a ke ka dému pøiøadit to správné jméno. Pro stí ení mají zavázané ruce v za zády, a proto nemù ou lísteèky vzít rukou, ale pouze pusou. V høe hraje ka dý sám za sebe. Pak lísteèky vezmou na stùl a pøiøadí je. Kdo má lístkù nejvíce a jsou správnì pøiøazené, ten vyhrává. Hra trvá kolem 20 min. Košíková Na høišti si stoupneme do kruhu. Nejprve se trochu protáhneme. Nahráváme si v kruhu a uèíme se poøádne házet i chytat. Potom si ka dý skusí driblovat. A to všechno máme procvièené, pùjde do prostøed kruhu jeden dobrovolník. Ostatní se sna í v kruhu nahrávat tak, aby ten u prostøed nahrávku nechytl. Pokud se tomu tak stane, jde do prostøed ten kdo nahrával. Pro stí ení se musí po pøíjetí nahrávky dvakrát zadriblovat a kdy hráè uprostøed nahrávku chytí, musí støelit na koš a musí ho taky dát, potom teprve mù e jít z prostøedka a støídá ho chybný nahravaè. Hra trvá kolem 30 min. Babka Nyní pùjdeme na travnatou plochu, nejlépe do vysoké trávy. V trávì sedí babka koøenáøka a nìco si pro sebe mumlá. Dìti se k ní musí pomalu pøibli ovat, aby babku nevydìsili. Dìti mají za úkol od babky vy ebrat co cejvíce lísteèkù s názvy rostlin. Ovšem to 16

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz

JNÍK. èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù. http://trojka.jinak.cz TR JNÍK èasopis všech vsetínských Trojkaøù a jejich pøíznivcù 5 kvìten 2002 TR JNÍK http://trojka.jinak.cz Kvìtnové akce 1.5. Svátek práce na Dynèáku - zaèínáme stavìt jídelnu - pro dobrovolníky 3.5. 51.

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích

LISTOPAD 1997 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 65 LISTOPAD 1997 Èasné mrazíky sežehly poslední kvìty, jen brunátné plody hlohu pøipomínají na keøích citlivé skautské duši závazek služby nejvyšší Pravdì a Lásce. Nejsou

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA Nouzové tlaèítko pro seniory a osoby zdravotnì handicapované Mìstská policie Ostrava vypracovala projekt, zamìøený do oblasti prevence u seniorù a osob tìlesnì èi jinak zdravotnì postižených. Ti jsou jednou

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE NÌMECKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4 2.2

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy

ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002. Verèa Marèíková. pøíbìhy tentokrát s pøílohou Knihomol ZAVRTEJTE SE DO NÌJ, ZAVRTÁ SE DO VÁS 3 / 2002 Verèa Marèíková TÉMA pøíbìhy ÈÍSLA Slepice a mamut & kohout Jedna slepice si vyšla do svìta. Dala si do šátku buchty a víno,

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140 Velká kniha HER Tento dokument byl sestaven z údajů soustředěných na serveru Informačník do 26. dubna 2001. Kniha se stále rozrůstá, její nejaktuálnější podobu naleznete vždy na http://www.informacnik.cz.

Více

ZPRAVODA TAROBÌLSKÝ. Auta s hlínou výjimka, která nebude ctít omezení

ZPRAVODA TAROBÌLSKÝ. Auta s hlínou výjimka, která nebude ctít omezení TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 11 LISTOPAD 2011 ZDARMA STARÁ BÌLÁ Setkání 70-letých a 75-letých jubilantù STRANA 9 Auta shlínou výjimka, která nebude ctít omezení VLNY. Starobìlského

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002

TOTEMOVÁ ESKA TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002 TÁBOR LLM 2002 Mapka jak se dostat na táboøištì kde oslavíme 100 let woodcraftu, zapálíme snìmovní oheò a strávíme 14 krásných spoleèných dnù. TOTEMOVÁ D 72 ESKA VNITØNÍ ZPRAVODAJ LIGY LESNÍ MOUDROSTI

Více