PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001"

Transkript

1 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a utajení disciplín ústøedního kola. F První zmìna (další posílení role družiny) je vyjádøena spoleèným plnìním vìtšiny disciplin v závodì, pøitom je každému úèastníkovi závodu ponechána možnost maximálnì využít své schopnosti a znalosti. Zvyšují se nároky na družinového rádce, který musí prokázat své organizaèní schopnosti pøi vedení družiny. F Druhá zmìna (hodnocení èinnosti družiny bìhem roku) je realizována zaøazením hodnocení kronik, splnìných stupòù a odborek kladnými body. F Tøetí zmìna (utajení disciplín ústøedního kola) vychází z toho, že do ústøedního kola závodu postupují nejlepší družiny Junáka. Lze tedy pøedpokládat, že disciplíny obtížnosti prvního a druhého stupnì hravì zvládnou bez pøedchozího nácviku. F Ètvrtá zmìna (stupòování obtížnosti závodu) je založena na pøedpokladu, že do každého vyššího kola postupují vždy ti nejlepší. Je tedy možné po závodících požadovat vìtší znalosti a dovednosti. Pøi tvorbì Pravidel Svojsíkova závodu 2001 jsme pøihlédli ke všem pøipomínkám, které zaznìly na poradì poøadatelù krajských kol Svojsíkova závodu 1999 v Øíèanech. K pravidlùm mìlo možnost se vyjádøit 44 nejúspìšnìjších poøadatelù závodu v roce Zdaleka ne všichni této možnosti využili. strana 1 SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

2 A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Svojsíkova závodu (dále jen závodu) se mohou zúèastnit všechny oddíly skautek a skautù JUNÁKA - svazu skautù a skautek ÈR v roce 2001 øádnì registrované. Skauti i skautky závodí v samostatných závodech, které se konají souèasnì a na stejné trati se stejnými rozhodèími. V pøípadì potøeby se mohou konat i oddìlenì pro DK a CHK (v takovém pøípadì poøádání závodu zajistí pøíslušný kmen). 2. Závod se koná v dvouletých intervalech s ústøedním kolem vždy v lichých letech. 3. První (okresní, obvodní) kolo závodu poøádá okresní (obvodní) rada. Okresní (obvodní) rada mùže poøádáním prvního kola povìøit skautské støedisko. Velitelem prvního kola závodu je pøedseda ORJ, hlavním rozhodèím je výchovný zpravodaj ORJ. Pøedseda ORJ i výchovný zpravodaj ORJ mohou výkonem funkce povìøit jiného èinovníka registrovaného v pùsobnosti ORJ. Do prvního kola závodu má právo každý oddíl registrovaný v pùsobnosti dané ORJ pøihlásit jednu družinu. Velitel závodu spoleènì s hlavním rozhodèím mají právo povolit v prvním kole start více družin z jednoho oddílu. Takovéto rozhodnutí pak platí pro všechny oddíly (viz bod 45 tohoto øádu). Prvnímu kolu mùže pøedcházet pøedkolo, zpravidla na úrovni støediska. V pøedkolech platí pravidla platná pro první kolo závodu. Postupový klíè z pøedkol do prvního kola stanoví poøadatel pøíslušného prvního kola. Z prvního kola postupují do druhého kola z každého kmene dvì družiny a to ty, které se umístily na prvním a druhém místì. V pøípadì, že družina, která se umístila na postupovém místì nemùže nastoupit do druhého kola (nemoc.) mùže se druhého kola zúèastnit družina, která se umístila na tøetím (pøípadnì dalším) místì. 4. Druhé kolo závodù je poøádáno pro území krajù (kraj karlovarský, kraj plzeòský, kraj budìjovický, kraj pražský, kraj støedoèeský, kraj ústecký, kraj liberecký, kraj hradecký, kraj jihlavský, kraj brnìnský, kraj olomoucký, kraj pardubický, kraj ostravský, kraj zlínský). Poøadatelem druhého kola je krajská rada Junáka. Velitelem druhého kola závodu je výchovný zpravodaj (výchovná zpravodajka) KRJ, hlavním rozhodèím je výchovná zpravodajka (výchovný zpravodaj) KRJ. Pro pøípravu a dobrý prùbìh druhého kola závodu je zøízen organizaèní štáb závodu. Velitelem organizaèního štábu závodu je pøedseda poøádající KRJ. y organizaèního štábu jmenuje pøedseda poøádající KRJ. Do druhého kola má každý okres právo pøihlásit dvì družiny skautù a dvì družiny skautek a to ty, které se umístily v prvním kole na prvních a druhých místech. Z druhého kola postupují do tøetího (ústøedního) kola jedna družina skautek a jedna družina skautù a to ty, které se ve druhém kole umístily na prvním místì, V pøípadì, že družina, která se umístila na postupovém místì nemùže nastoupit do tøetího (ústøedního) kola (nemoc.) mùže se tøetího (ústøedního) kola zúèastnit družina, která se umístila na dalším místì. 5. Pøedkolo, 1.a 2.kolo závodu (okresní, krajské) se nesmí uskuteènit na stejné trase. Stejnì tak se nesmí na stejné trase uskuteènit 2. a 3. kolo závodu (krajské, ústøední). Ústøední kolo závodù se mùže uskuteènit na stejné trase jako 1.kolo závodù (okresní) za pøedpokladu, že do ústøedního kola nepostoupila žádná družina, která na této trase absolvovala 1. kolo. 6. Tøetí kolo závodu je celostátní. Poøadatelem tøetího kola je okresní (obvodní) rada povìøená tímto úkolem zpravodajkou pro skautky a zpravodajem pro skauty ÚRJ. Velitelem tøetího kola závodu je zpravodaj pro skauty (zpravodajka pro skautky) ÚRJ, zástupcem velitele tøetího kola je výchovný SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 2

3 zpravodaj (výchovná zpravodajka) poøádající ORJ. Hlavním rozhodèím tøetího kola závodu je zpravodajka pro skautky (zpravodaj pro skauty) ÚRJ, zástupcem hlavního rozhodèího tøetího kola je výchovná zpravodajka (výchovný zpravodaj) poøádající ORJ. Pro pøípravu a dobrý prùbìh tøetího kola je zøízen organizaèní štáb závodu. Velitelem organizaèního štábu je pøedseda poøádající ORJ. y organizaèního štábu jmenuje pøedseda poøádající ORJ. 7. ORJ povìøená poøádáním prvního nebo druhého kola závodu mùže toto povìøení delegovat na støedisko registrované u této ORJ. Toto støedisko se tímto stává poøadatelem daného kola. KRJ povìøená poøádáním druhého nebo tøetího kola závodu mùže toto povìøení delegovat na ORJ èi støedisko registrované v tomto kraji. ORJ èi støedisko se tímto stává poøadatelem daného kola I v tomto pøípadì však zùstává vedení závodu stejné jako v bodì 4 a O prùbìhu prvních (okresních, obvodních) i druhých (krajských) kol podají jejich velitelé zprávu zpravodajce pro skautky a zpravodaji pro skauty ÚRJ. Zpráva obsahuje nejen výsledky závodu, ale i celkové hodnocení dosažené úrovnì (viz vzorový formuláø - pøíloha è.1). B. SLOŽENÍ A VYBAVENÍ HLÍDEK 9. Do prvního kola závodu má právo pøihlásit jednu nebo více družin každý oddíl skautek a skautù. Toto právo má i každý roj svìtlušek a každá smeèka vlèat, pùsobí-li v nich samostatná družina skautek èi skautù. V èele družiny stojí rádce (rádkynì) - doporuèujeme, aby se jednalo o družinu skuteènou (tedy nikoliv oddílový výbìr). 10. Do družiny mohou být zaøazeni pouze závodníci, kteøí v daném roce dosáhnou - nebo již dosáhli - patnácti let a mladší. Nejnižší vìk úèastníka závodu není omezen. Závodu se mohou zúèastnit i èlenové družin skautek a skautù, kteøí dosud nemají skautský slib (nováèci, pøecházející svìtlušky...). Složení hlídky urèuje vùdce vysílajícího oddílu. 11. Pøihláška do 1.kola závodu obsahuje èíslo a místo pùsobení oddílu, èíslo a název støediska, u vyšších kol èíslo ORJ. Pøihlášku do okresního (obvodního) kola podává vùdce oddílu v termínu stanoveném pøíslušnou ORJ, pøihlášky do vyšších kol pak zajiš ují velitelé závodù, ve kterých se družina pro postup kvalifikovala. V pøihlášce je uvedena kontaktní adresa na vùdce oddílu (pøihláška k závodu - pøíloha è.2). 12. Každý èlen družiny nastoupí k závodu ve skautském kroji. Bude u sebe mít platný skautský prùkaz. Ostatní vybavení podle zvyklostí oddílu takové, aby umožòovalo splnìní všech úkolù. 13. Dále bude družina vybavena buzolou, signalizaèními vlajkami, sekyrkou, družinovou lékárnièkou a mapou (druh a mìøítko mapy urèí poøadatel daného kola v pokynech viz bod H59 pravidel). Zpùsob, jakým si jednotliví závodníci vybavení ponesou urèí rádce družiny podle zvyklostí oddílu (družina má jeden spoleèný batoh, každý má svùj batoh ) 14. Na startu závodu vùdce oddílu doplní do pøihlášky k závodu jména, pøíjmení a rodná èísla závodících èlenù družiny. A to v prvním kole šest jmen, v každém dalším kole, do kterého družina postoupí, lze na pøihlášku pøipsat další dvì jména. I ve druhém a tøetím kole absolvuje závod 6 èlenù družiny vybraných vùdcem oddílu ze jmen uvedených na pøihlášce. strana 3 SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

4 C. ROZSAH ZÁVODU 15. Závod obsahuje následující soutìže: a) Kroniky, skautské zápisníky b) Nástup družiny ke startu závodu c) Šifrování d) Azimut a práce s mapou e) Signalizace f) Skauting g) Znalost døevin a kvìtin + terénní kimovka h) Znalost organizace do úrovnì ORJ i) První pomoc j) Lanová lávka k) Uzlování l) Rozdìlání ohnì m) Maximálnì dvì disciplíny zaøazené poøadatelem závodu n) Èas na trati Ÿ V pøedkolech a prvním kole závodu jsou jednotlivé discipliny pøipraveny tak, aby soutìžící družiny prokázaly znalosti a zruènost k jejich úspìšnému zvládnutí. Ÿ V druhém kole závodu soutìžící družiny musí prokázat znalost problematiky na úrovni dokážu tuto znalost pøedat. Ÿ V ústøedním kole závodu nejsou soutìže obsažené v bodech 15c l závazné. Ústøední kolo mùže obsahovat soutìže, které nejsou v tìchto pravidlech obsažené. Závodící družiny se dozvìdí jednotlivé discipliny za kterých bude závod sestaven pøi zahájení ústøedního kola. Poøadatel ústøedního kola závodu pøipraví jednotlivé discipliny na úrovni znalostí 2. stupnì skautské stezky. Discipliny zaøazené do ústøedního kola závodu schvalují velitel a hlavní rozhodèí závodu (zpravodajové pro skautky a skauty ÚRJ). 16. S výjimkou druhé (b) uvedené soutìže je podle místních podmínek možno na úrovni 1. a 2. kola nìkteré soutìže vynechat. Poøadatelé všech kol mají právo zaøadit do závodu dvì soutìže navíc. Jedna z nich musí být pøedem oznámena všem závodícím družinám, druhá mùže být zaøazena jako pøekvapení. Závod musí obsahovat nejménì 12 soutìží pro skautky i skauty. 17. Plnìní jednotlivých soutìží je rozloženo na trasu závodu o celkové délce 3 až 4 km. Poøadí soutìží na trati urèuje poøadatel kola podle charakteru terénu. Pouze první soutìž - nástup družiny ke startu závodu - se zaøazuje do nejbližšího okolí startu. D. POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUTÌŽÍ D-a. Pøedkola a první kola závodu: 18. Vzhledem k tomu, že se jedná o závod, družina nastoupí a rádce podá hlášení o pøipravenosti družiny k závodu na stanovišti nástup družiny ke startu závodu. Družina rovnìž nastoupí a rádce podá hlášení o ukonèení závodu v cíli závodu. Družina ukonèí závod družinovým pokøikem. Družina, která závod pokøikem neukonèí, dostane 10 trestných bodù. Na ostatních stanovištích družina nenastupuje, pøíchod družiny na stanovištì hlásí rozhodèímu rádce družiny. Každá družina se musí pokusit o splnìní úkolu na každém stanovišti. V pøípadì, že družina není schopna soutìžní disciplínu splnit, má právo požádat rozhodèího o pøidìlení plného poètu trestných bodù a mùže pokraèovat v cestì na další stanovištì. Na stanovišti však musí strávit nejménì 10 minut. 19. Kroniky, skautské zápisníky: Lze je odevzdat ke kontrole v èas urèený poøadatelem kola (v pøípadì, že je závod vícedenní, odevzdávají se skautské zápisníky a kroniky veèer den pøed závodem). Tato disciplína je v každém kole povinnì zaøazena, ale není povinností závodící družiny se jí zúèastnit. Pøedložené zápisníky musí být majetkem závodníkù, pøedložená kronika je buï družinová kronika závodící družiny, pøípadnì kronika oddílu za kterého družina pochází. Neúèast v této disciplínì nemùže znamenat diskvalifikaci závodící družiny. Ÿ Skautské zápisníky: Kontroluje se množství zápisù, které by mìlo odpovídat cca pùlroènímu pravidelnému ve- SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 4

5 dení zápisníku. Za každý zápisník lze získat 3 kladné body. Maximálnì 18 kladných bodù. Ÿ Skautská kronika: Kontroluje se množství zápisù, které by mìlo odpovídat cca pùlroènímu pravidelnému vedení kroniky. Za kroniku lze získat 10 kladných bodù. Ÿ Pøedložením skautských zápisníkù a kroniky je možno získat maximálnì 28 kladných bodù. 20. Nástup družiny ke startu závodu (zaøazuje se vždy jako první disciplína): Družina pod vedením rádce (rádkynì) nastoupí do urèeného prostoru (mimo prostor startu) ke kontrole kroje a vybavení. Kladné body se pøidìlují za splnìné odborky, odbornosti a stupnì zdatnosti. Po skonèení kontroly družina dostane prùvodku, na které bude vyznaèen její startovní èas. Èas startu družiny k závodu je cca 15 minut po skonèení této kontroly. Ÿ Kontroluje se krojová košile vèetnì oznaèení, skautský opasek a celkový vzhled závodníka (trestné body se neudìlují za odlišné boty, kalhoty, suknì. 1 trestný bod se udìluje družinì za každého èlena družiny, který nastoupí nejednotnì - suknì/kalhoty, krátké/dlouhé kalhoty...). Maximálnì 15 trestných bodù. Ÿ Na tomto stanovišti se provádí i kontrola vybavení družiny. Za každou chybìjící vìc - 0,5 trestného bodu. Maximálnì 2,5 trestného bodu. Ÿ Za splnìný a na kroji øádnì oznaèený 1. (2.) stupeò skautské zdatnosti se pøiznává 1 kladný bod, za každou splnìnou a na kroji øádnì oznaèenou odborku a odbornost se pøidìluje 1 kladný bod. Každý èlen družiny mùže tímto zpùsobem získat maximálnì 2 body. Ÿ Na této kontrole je možno pøidìlit maximálnì 17,5 trestného bodu. Ÿ Na této kontrole je možno pøidìlit maximálnì 12 kladných bodù. Ÿ Závod lze absolvovat v kroji nebo ve sportovním obleku. Pøestávku mezi nástupem družiny... a startem na tra (cca 15 minut) mùže družina využít k pøevleèení do sportovního obleèení. strana Šifrování (startovní disciplína závodu): Družina se dostaví na start závodu pìt minut pøed svým startovním èasem. V èas vyznaèený na prùvodce jako èas startu obdrží šifrovaný dopis (v roce 2001 bude použita jedna z šifer uveøejnìných v èasopise Skaut- Junák) a mapu závodu. Obsahem dopisu bude popis umístìní 2 4 stanoviš na trase závodu. Po rozluštìní dopisu jej rádce (rádkynì) družiny pøedloží rozhodèímu na stanovišti ke kontrole. Ÿ V pøípadì, že se družinì nepodaøí dopis rozluštit, obdrží obsah dopisu od rozhodèího na stanovišti. V takovém pøípadì obdrží družina 20 trestných bodù. Ÿ V pøípadì, že se družinì podaøí dopis rozluštit, ale zásadní data (azimuty, vzdálenosti) jsou špatné, obdrží správné hodnoty od rozhodèího na stanovišti. V takovém pøípadì obdrží družina 12 trestných bodù. 22. Azimut a práce s mapou: (Úkol se plní na stejném stanovišti jako šifrování.) Po zkontrolování dopisu rozhodèím zanesou soutìžící získaná data do mapy a získají tím 2 4 soutìžní stanovištì. Po zakreslení tìchto údajù pøedloží rádce (rádkynì) družiny mapu ke kontrole rozhodèímu na stanovišti. Po zkontrolování správnosti zakreslení (a po pøípadné opravì) zapùjèí rozhodèí družinì mapu, na které je zakreslena trasa závodu. Družina si trasu zakreslí do své mapy, pùjèenou mapu vrátí rozhodèímu a vyráží k dalšímu soutìžnímu stanovišti. Trasa závodu není žádným zpùsobem znaèena! Ÿ V pøípadì, že se družinì nepodaøí stanovištì do mapy zakreslit správnì, opraví si polohu stanoviš podle zapùjèené mapy. V takovém pøípadì družina obdrží za každé špatnì zakreslené stanovištì 5 trestných bodù. Ÿ Zakreslení trasy závodu do mapy se již nekontroluje. 23. Signalizace: Na stanovišti signalizace má družina za úkol pøijmout a rozluštit zprávu. Zpráva je vysílána morseovkou rozdìlenou hlídkou ze vzdálenosti 70 až 100 metrù. Nepoda- SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

6 øí-li se družinì zprávu nebo její èást zachytit, mùže si vyžádat opakování zprávy nebo její èásti (pomocí praporkù signalizují vysílajícímu opakuj ). Obsahem zprávy je krátká logická vìta (vìtu si lze domyslet). Ÿ V pøípadì, že se družinì nepodaøí zprávu zachytit získá 15 trestných bodù. Ÿ V pøípadì, že družina zachytí jen èást zprávy, dostane správný text od rozhodèího a získá 10 trestných bodù. 24. Skauting: Na tomto stanovišti má rozhodèí 6 karet. Na každé z nich jsou 4 otázky týkající se principù, dìjin i souèasnosti skautingu v Èeské republice. U každé otázky jsou uvedeny 4 logické odpovìdi, pouze jedna je správná. Každý èlen družiny si vytáhne jednu kartu a u každé otázky zaškrtne jednu odpovìï. Závodníci si nesmí pomáhat! Otázky musí být jednoznaèné, odpovídající vìku závodících. Po oznaèení odpovìdí odevzdají všichni svou kartu rozhodèímu. Ten je ihned pøekontroluje a zapíše družinì na prùvodku pøípadné trestné body. Ÿ Za každou špatnou odpovìï rozhodèí pøidìlí 1 trestného bodu. Ÿ Družina mùže na tomto stanovišti obdržet maximálnì celkem 24 trestných bodù. 25. Znalost døevin, kvìtin a terénní kimovka: 150 až 250 metrù pøed stanovištìm znalost døevin je zøetelným zpùsobem (nápis znalost døevin - zaèátek na ètvrtce formátu A4 umístìné na pravém okraji cesty) oznaèen zaèátek úseku. Úsek musí být veden po jednoznaèné cestì. Pro tuto disciplínu doporuèujeme vybrat rostliny, stromy a keøe bìžnì se vyskytující v ÈR Na obou stranách cesty je oznaèeno èísly celkem 24 v naší pøírodì bìžných stromù, keøù a rostlin. Oznaèení je provedeno na ètvrtkách formátu A4. Ty jsou umístìny tak, aby byly z cesty dobøe viditelné. Na stanovišti znalost døevin, rostlin pak družina sepíše a odevzdá rozhodèímu seznam jimi poznaných stromù, keøù a rostlin v poøadí, ve kterém byly na trati umístìné. Na tomto úseku si žádný èlen družiny nesmí dìlat poznámky! Jako správná je uznána každá odpovìï obsahující alespoò jméno rodové (napø. olše). Ÿ Za každý špatnì urèený strom, keø èi rostlinu 0,5 trestného bodu. Maximálnì 12 trestných bodù. Ÿ Za každý strom, keø èi rostlinu zaøazenou v jiném poøadí 0,5 trestného bodu. Maximálnì 12 trestných bodù. 26. Znalost organizace do úrovnì ORJ: Na stanovišti se družina losem rozdìlí na dvì trojice. Každá trojice si pak vylosuje skupinu úkolù, kterou bude plnit. Každý èlen trojice si posléze vylosuje vlastní úkol. V trojici è.1 si každý vylosuje jeden z tìchto úkolù: Nakresli organizaci v družinì, nakresli organizaci v oddíle, nakresli organizaci ve støedisku. V trojici è.2 si každý vylosuje jedno oznaèení a správnì ho urèí. Losuje se z tìchto oznaèení: Podrádce, rádce, oddílový podrádce, oddílový rádce, zástupce vùdce oddílu, vùdce oddílu, zástupce vùdce støediska, vùdce støediska. Ÿ Za každý nesplnìný úkol 3 trestné body. Celkem maximálnì 18 trestných bodù. 27. První pomoc: Na stanovišti provedou èlenové družiny pod vedením rádce ošetøení èlena družiny vèetnì zdùvodnìní svého postupu. Družina se rozdìlí na tøi dvojice a každá z nich si vylosuje jeden z úkolù: pøisáté klíštì, uštknutí hadem, odøenina. K ošetøení družina použije pouze materiál z družinové lékárnièky. Ÿ Za každý úkol je možno pøidìlit 0 10 trestných bodù. Ÿ Na stanovišti maximálnì 30 trestných bodù. Kontrolou ošetøení doporuèujeme povìøit objektivního a kvalifikovaného zdravotníka. 28. Lanová lávka: Na stanovišti lanová lávka jsou napnuta vodorovnì nad sebou dvì lana. Délka lanové lávky je cca 4 metry. ové družiny ji postupnì pøecházejí (na lávce je vždy jen jeden). Mohou si pomáhat pouze SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 6

7 pøi nastupování na lávku. Každý èlen družiny se musí pokusit lávku pøejít, nezdaøený pokus je možné opakovat. Ÿ Za každého èlena, který lávku nepøekoná, dostane družina 2 trestné body. Souèet trestných bodù (maximálnì 12 pro družinu) zapíše rozhodèí na prùvodku. 29. Uzlování: Okamžitì po pøíchodu na stanovištì uzlování zaène jeden z èlenù družiny vázat 6 základních uzlù (ambulanèní uzel, rybáøská spojka, lodní smyèka, zkracovaèka, draèí smyèka, škotová spojka) v libovolném poøadí. Ve chvíli, kdy uváže poslední uzel, zaèíná vázat uzly další èlen družiny. Tímto zpùsobem se vystøídá všech 6 závodících. Uzly váže každý sám bez pomoci ostatních, rozvazovat je mohou ostatní èlenové družiny. K vázání uzlù jsou používány provazy pøipravené rozhodèím na stanovišti. Špatnì uvázaný uzel nelze vázat znovu. Ÿ Za každý špatnì uvázaný uzel - 0,5 trestného bodu. Celkem maximálnì 18 trestných bodù. strana Rozdìlání ohnì: Na stanovišti rozdìlání ohnì jsou pøipraveny špalky suchého døeva (délka cca 25 cm, prùmìr cca 12 cm). Jejich poèet je o polovinu vìtší než je poèet startujících družin (i poslední startovní družina má možnost výbìru). Poloha stanovištì je volena tak, aby zde bylo možné jednoduchým zpùsobem zøídit a zahladit ohništì. Po pøíchodu na stanovištì si družina vybere špalek, vlastní sekyrkou ho naštípá, zøídí ohništì, 60 cm nad ohništìm napne provázek a rozdìlá oheò. Jiné døevo, než døevo získané rozštípáním špalku, není možné použít. Použije-li družina k rozdìlání ohnì prostøedky z KPZ (bøezová kùra ), musí být tyto prostøedky použity tak, aby v okamžiku zapálení ohnì byly umístìny na dnì ohništì. Oheò udržuje do té doby, než se jí podaøí provázek pøepálit. Potom družina oheò uhasí, ohoøelé zbytky døeva vhodí do ohnì, který na stanovišti hoøí (oheò rozhodèího) a ohništì zahladí. Zbytek rozštípaného špalku zùstává na stanovišti. Rozhodèí na stanovišti má své vlastní ohništì, ve kterém se pálí zbytky døeva po odchodu družiny. Ÿ Na rozdìlání ohnì má družina tøi zápalky. Za každou další, kterou použije dostane 1 trestný bod. Ÿ V pøípadì, že se družinì nepodaøí oheò rozdìlat obdrží 20 trestných bodù. K tìmto bodùm se pøipoèítávají i trestné body za použité zápalky - celkem však maximálnì 25 bodù. 31. Èas na trati: Èistý èas na trati se vypoèítá jako rozdíl èasu startu (obdržení startovního dopisu) a èasu dobìhu družiny do cíle závodu. Jako èas startu se poèítá èas uvedený na prùvodce jako startovní èas (bod 18 pravidel) a to i v pøípadì, že se družina z jakýchkoliv dùvodù dostaví na start opoždìnì. Jako èas dobìhu se poèítá èas ve kterém družina v plném poètu nastoupí a podá hlášení v cíli závodu. D-b. Druhé kolo závodu: 32. Vzhledem k tomu, že se jedná o závod, družina nastoupí a rádce podá hlášení o pøipravenosti družiny k závodu na stanovišti nástup družiny ke startu závodu. Družina rovnìž nastoupí a rádce podá hlášení o ukonèení závodu v cíli závodu. Na ostatních stanovištích družina nenastupuje, pøíchod družiny na stanovištì hlásí rozhodèímu rádce družiny. Každá družina se musí pokusit o splnìní úkolu na každém stanovišti. V pøípadì, že družina není schopna soutìžní disciplínu splnit, má právo požádat rozhodèího o pøidìlení plného poètu trestných bodù a mùže pokraèovat v cestì na další stanovištì. Na stanovišti však musí strávit nejménì 10 minut. 33. Kroniky, skautské zápisníky: Lze je odevzdat ke kontrole v èas urèený poøadatelem kola (v pøípadì, že je závod vícedenní, odevzdávají se skautské zápisníky a kroniky veèer den pøed závodem). Tato disciplína je v každém kole povinnì zaøazena, ale SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

8 není povinností závodící družiny se jí zúèastnit. Pøedložené zápisníky musí být majetkem závodníkù, pøedložená kronika je buï družinová kronika závodící družiny, pøípadnì kronika oddílu, ze kterého družina pochází. Neúèast v této disciplínì nemùže znamenat diskvalifikaci závodící družiny. Ÿ Skautské zápisníky: Kontroluje se množství zápisù, které by mìlo odpovídat cca pùlroènímu pravidelnému vedení zápisníku. Za každý zápisník lze získat 0-6 kladných bodù. Maximálnì 36 kladných bodù. Ÿ Skautská kronika: Kontroluje se množství zápisù, které by mìlo odpovídat cca pùlroènímu pravidelnému vedení kroniky. Za kroniku lze získat 0-20 kladných bodù. Ÿ Pøedložením skautských zápisníkù a kroniky je možno získat maximálnì 56 kladných bodù. 34. Nástup družiny ke startu závodu (zaøazuje se vždy jako první disciplína): Družina pod vedením rádce (rádkynì) nastoupí do urèeného prostoru (mimo prostor startu) ke kontrole kroje a vybavení. Kladné body se pøidìlují za splnìné odborky, odbornosti a stupnì zdatnosti. Po skonèení kontroly družina dostane prùvodku, na které bude vyznaèen její startovní èas. Èas startu družiny k závodu je cca 15 minut po skonèení této kontroly. Ÿ Kontroluje se krojová košile vèetnì oznaèení, skautský opasek a celkový vzhled závodníka (Trestné body se neudìlují za odlišné boty, kalhoty, suknì. 1 trestný bod se udìluje družinì za každého èlena družiny, který nastoupí nejednotnì - suknì/kalhoty, krátké/dlouhé kalhoty...). Maximálnì 15 trestných bodù. Ÿ Na tomto stanovišti se provádí i kontrola vybavení družiny. Za každou chybìjící vìc - 0,5 trestného bodu. Maximálnì 2,5 trestného bodu. Ÿ Za splnìný a na kroji øádnì oznaèený 1. (2.) stupeò skautské zdatnosti se pøiznává 1 kladný bod, za každou splnìnou a na kroji øádnì oznaèenou odborku a odbornost se pøidìluje 0,5 kladného bodu. Každý èlen družiny mùže tímto zpùsobem získat maximálnì 2 body. Ÿ Na této kontrole je možno pøidìlit maximálnì 17,5 trestného bodu. Ÿ Na této kontrole je možno pøidìlit maximálnì 12 kladných bodù. Ÿ Závod lze absolvovat v kroji nebo ve sportovním obleku. Pøestávku mezi nástupem družiny... a startem na tra (30 minut) mùže družina využít k pøevleèení do sportovního obleèení. 35. Šifrování (startovní disciplína závodu): Družina se dostaví na start závodu pìt minut pøed svým startovním èasem. Losem se rozdìlí na dvì poloviny (3+3). V èas vyznaèený na prùvodce jako èas startu obdrží obì trojice text zprávy, kterou zašifrují a navzájem si zašifrované zprávy vymìní. Zprávy opìt rozšifrují a pøedloží ke kontrole (Družina použije svou vlastní šifru, bìžnì pøi èinnosti oddílu používanou. Pøi kontrole správnosti zašifrování a rozšifrování soutìžního textu, pøedloží rozhodèímu i zpùsob použitého šifrování pøedem pøed závodem pøipravený). Obsahem dopisu budou bezobsažné skupiny písmen a èísel. Každá ze zpráv bude obsahovat 40 znakù. Ÿ Za každý špatnì zašifrovaný a rozšifrovaný znak 0,5 trestného bodu, maximálnì 15 trestných bodù za obì zprávy. 36. Azimut a práce s mapou: Družina v prùbìhu závodu zakreslí pochodový film (cca 500 metrù tratì závodu) a azimutový film (cca 500 metrù tratì závodu). Do mapy zakreslí tra závodu. Kontrola splnìní úkolu probìhne v cíli závodu po zapsání cílového èasu. Trasa závodu není žádným zpùsobem znaèena! Ÿ Za špatnì zakreslený pochodový film 0 10 trestných bodù. Ÿ Za špatnì zakreslený azimutový film 0 10 trestných bodù. Ÿ Za špatnì zakreslenou tra závodu 0 10 trestných bodù. SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 8

9 37. Signalizace: Na stanovišti signalizace se družina rozdìlí na dvì èásti. Vysílající èást se vzdálí do vzdálenosti cca 70 až 100 metrù. Tam obdrží od pomocníka rozhodèího depeši, kterou odvysílá pøijímací èásti družiny. Zpùsob vysílání je libovolný. Nepodaøí-li se družinì zprávu nebo její èást zachytit, mùže si vyžádat opakování zprávy nebo její èásti (pomocí praporkù signalizují vysílajícímu opakuj ). Obsahem zprávy je šest pìtimístných skupin písmen a èíslic (v každé skupinì je jedna èíslice). Ÿ Za každé špatnì pøijaté písmeno nebo èíslici se udìluje jeden trestný bod. 38. Skauting: Na tomto stanovišti má rozhodèí 6 karet. Na každé z nich jsou 2 otázky týkající se principù, dìjin i souèasnosti skautingu v Èeské republice a 2 otázky týkající se principù, dìjin i souèasnosti skautingu ve svìtì. U každé otázky jsou uvedeny 4 logické odpovìdi, pouze jedna je správná. Každý èlen družiny si vytáhne jednu kartu a u každé otázky zaškrtne jednu odpovìï. Závodníci si nesmí pomáhat! Otázky musí být jednoznaèné, odpovídající vìku závodících. Po oznaèení odpovìdí odevzdají všichni svou kartu rozhodèímu. Ten je ihned pøekontroluje a zapíše družinì na prùvodku pøípadné trestné body. Ÿ Za každou špatnou odpovìï rozhodèí pøidìlí 1 trestného bodu. Ÿ Družina mùže na tomto stanovišti obdržet maximálnì celkem 24 trestných bodù. 39. Znalost døevin, kvìtin a terénní kimovka: 200 až 300 metrù pøed stanovištìm znalost døevin je zøetelným zpùsobem (nápis znalost døevin - zaèátek na ètvrtce formátu A4 umístìné na pravém okraji cesty) oznaèen zaèátek úseku. Úsek musí být veden po jednoznaèné cestì. Pro tuto disciplínu doporuèujeme vybrat rostliny, stromy a keøe bìžnì se vyskytující v ÈR Na obou stranách cesty je oznaèeno èísly celkem 24 v naší pøírodì bìžných stromù a keøù a rostlin. Oznaèení je provedeno na strana 9 ètvrtkách formátu A4. Ty jsou umístìny tak, aby byly z cesty dobøe viditelné. Na stanovišti znalost døevin, kvìtin a terénní kimovka pak družina sepíše a odevzdá rozhodèímu seznam jimi poznaných stromù a keøù vèetnì poøadí umístìní na trati. Seznam je doplnìn bližšími informacemi o rostlinì èi døevinì (viz pøíloha). Na trati si družina nesmí dìlat poznámky! Jako správná je uznána každá odpovìï obsahující alespoò jméno rodové (napø. olše). Ÿ Za každý špatnì urèený strom, keø èi rostlinu 0,5 trestného bodu. Maximálnì 12 trestných bodù. Ÿ Za každý strom, keø èi rostlinu u které není uvedena nebo je uvedena špatnì bližší informace o rostlinì èi døevinì 1 trestný bod. Maximálnì 24 trestných bodù. 40. Znalost organizace do úrovnì KRJ: Na tomto stanovišti si každý vylosuje a splní tento úkol: Nakresli organizaci dané organizaèní jednotky vèetnì vyobrazení hodnostního oznaèení. Losuje se z tìchto úkolù: družina, oddílová rada, oddíl, støedisko, støedisková rada, okresní rada. Ÿ Za každý jen èásteènì splnìný úkol 1 trestný bod. Ÿ Za každý nesplnìný úkol 3 trestné body. Ÿ Na stanovišti celkem maximálnì 18 trestných bodù. 41. První pomoc: Toto stanovištì se v závodì umis uje jako poslední pøed cílem (a to cca 50 metrù pøed cíl tak, aby rozhodèí na stanovištích první pomoc a cíl mìli vizuální pøehled o celém úseku). Na stanovišti provedou èlenové družiny pod vedením rádce ošetøení èlena družiny (tržná rána, zlomenina,) a jeho transport do cíle. Ÿ Kvalita provedeného ošetøení se kontroluje po probìhnutí cílem a zapsání cílového èasu do prùvodky (tedy již mimo èas na trati). Ÿ Za špatnì provedené ošetøení mùže rozhodèí udìlit maximálnì 30 trestných bodù. Kontrolou ošetøení doporuèujeme povìøit objektivního a kvalifikovaného zdravotníka. SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

10 42. Lanová lávka: Dvojice po pøíchodu na stanovištì lanová lávka obdrží od rozhodèího dvì lana vhodná pro její stavbu a je jim urèeno místo, kde lávku postaví. Délka lanové lávky je cca 4 metry. Po postavení lávky èekají na pøíchod ètveøice. Po jejím pøíchodu lávku všichni ètyøi postupnì pøecházejí (na lávce je vždy jen jeden). Mohou si pomáhat pouze pøi nastupování na lávku. Každý èlen družiny se musí pokusit lávku pøejít, nezdaøený pokus není možné opakovat. Po pøekonání lávky ètveøice odbíhá na stanovištì uzlování. Dvojice lávku likviduje a odbíhá rovnìž na stanovištì uzlování. Ÿ Za špatnì postavenou pøípadnì špatnì uklizenou lávku 0 20 trestných bodù. Ÿ Za každého èlena družiny, který lávku nepøejde 5 trestných bodù. 43. Uzlování: Stanovištì uzlování je totožné se stanovištìm lanová lávka. Hodnotí se výbìr uzlù použitých k postavení lávky, kvalita jejich provedení vèetnì vzhledu a vypnutí lávky pøed a po prùchodu družiny. Ÿ Na tomto stanovišti je možné udìlit 0 20 trestných bodù. 44. Rozdìlání ohnì: Stanovištì rozdìlávání ohnì pøedchází stanovišti lanová lávka. Po pøíchodu na stanovištì se družina losem rozdìlí na dvì èásti (poèty 4 + 2). Ètyøèlenná èást zaèíná ihned plnit podmínky na stanovišti rozdìlávání ohnì, vylosovaná dvojice odbíhá na stanovištì lanová lávka (plnìní podmínek na stanovišti rozdìlávání ohnì se neúèastní). Na stanovišti rozdìlání ohnì jsou pøipraveny špalky suchého døeva (délka cca 25 cm, prùmìr cca 12 cm). Jejich poèet je o polovinu vìtší než je poèet startujících družin (i poslední startovní družina má možnost výbìru). Poloha stanovištì je volena tak, aby zde bylo možné jednoduchým zpùsobem zøídit a zahladit ohništì. Po pøíchodu na stanovištì si ètveøice vylosuje typ ohnì, vybere si špalek, vlastní sekyrkou ho naštípá pak postaví vylosovaný oheò tak, jak daný typ ohnì má vypadat vèetnì zøízení ohništì. 60 cm nad ohništì napne provázek. Jiné døevo, než døevo získané rozštípáním špalku, není možné použít. (Varianta 1: Použije-li družina k rozdìlání ohnì prostøedky z KPZ (bøezová kùra ), musí být tyto prostøedky použity tak, aby v okamžiku zapálení ohnì byly umístìny na dnì ohništì) (Varianta 2: K rozdìlání ohnì nelze použít pøinesené prostøedky bøezová kùra. Družina si na rozdìlání ohnì udìlá ze døeva špalku podpalovaè ježka). Po zkontrolování ohnì rozhodèím družina oheò zapálí. Po pøehoøení provázku oheò uhasí, ohoøelé zbytky døeva vhodí do ohnì, který na stanovišti hoøí (oheò rozhodèího) a ohništì zahladí. Zbytek rozštípaného špalku zùstává na stanovišti. Rozhodèí na stanovišti má své vlastní ohništì, ve kterém se pálí zbytky døeva po odchodu družiny. Dvojice, která likvidovala lanovou lávku se zapojí do práce ihned po pøíchodu na stanovištì rozdìlávání ohnì. Ÿ Za špatnì postavené ohništì 0-10 trestných bodù. Ÿ Za špatnì postavený oheò 0-10 trestných bodù. Ÿ Za špatnì zahlazené ohništì 0-10 trestných bodù. Ÿ Na rozdìlání ohnì má družina tøi zápalky. Za každou další, kterou použije dostane 1 trestný bod. Ÿ V pøípadì, že družina rozdìlá oheò alternativním zpùsobem bez použití zápalek (tøení døev, køesání.) získá 10 kladných bodù. 45. Èistý èas na trati se vypoèítá jako rozdíl èasu startu (obdržení startovního dopisu) a èasu dobìhu družiny do cíle závodu. Jako èas startu se poèítá èas uvedený na prùvodce jako startovní èas (bod 18 pravidel) a to i v pøípadì, že se družina z jakýchkoliv dùvodù dostaví na start opoždìnì. Jako èas dobìhu se poèítá èas ve kterém družina v plném poètu nastoupí a podá hlášení v cíli závodu. SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 10

11 D-c. Ústøední kolo závodu 46. Discipliny zaøazené do tøetího kola závodu budou úèastníkùm sdìleny na startu závodu. E. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ ZÁVODU 47. Každá družina je vybavena prùvodkou (pøíloha è.3), na které je zaznamenáno startovní èíslo družiny, èas, ve kterém družina vyrazila na tra, èas, ve kterém družina dorazila do cíle a pøípadná èekací doba. Do prùvodky závodu rozhodèí na startu, v cíli a na každé kontrole potvrdí prùchod hlídky svým podpisem, zapíše poèet získaných trestných bodù a pøípadnou èekací dobu. 48. Rozhodèí v cíli závodu vypoète ze zaznamenaných startovních a cílových èasù èas družiny na trati. K tomuto èasu pøipoète èas za trestné minuty, odeète èas za kladné body a stanoví výsledný èas (za jeden trestný bod 1 minuta, za jeden kladný bod 1 minuta). Takto stanovený výsledný èas pøedá rozhodèímu, který bude prùbìžnì sestavovat poøadí družin v cíli. 49. Závod vyhrává družina s nejkratším èasem. V pøípadì rovnosti èasu se na lepším místì umístí družina s vyšším poètem kladných bodù, v pøípadì opìtovné rovnosti s nižším poètem trestných bodù. 50. Družina, která neprošla všemi stanovišti, je diskvalifikována. 51. Pøípadný protest mùže podat rádce družiny hlavnímu rozhodèímu nejpozdìji 20 minut po dobìhu družiny do cíle. Na pozdìji podané protesty nebude brán zøetel. 52. Vyhlášení výsledkù závodu se provádí na spoleèném závìreèném nástupu. 53. Udìlování cen je plnì v kompetenci poøadatele závodu. F. ROZHODÈÍ 54. Hlavní rozhodèí jednotlivých kol závodu si sestaví (jmenují) pøíslušný sbor rozhodèích podle vlastního uvážení tak, aby byl v daných podmínkách závodu zajištìn jeho hladký prùbìh. Na každé kontrole jsou vždy nejménì dva rozhodèí (jeden z DK, jeden z CHK). Sbor rozhodèích je spoleèný pro závod skautù i skautek. Doporuèujeme, aby každá kontrola byla navíc obsazena minimálnì jedním rozhodèím z øad èinovníkù doprovázejících družiny z ostatních støedisek (okresù). Tito èinovníci plní na stanovišti funkci nestranného pozorovatele. Rozhodující slovo mají na stanovišti rozhodèí jmenovaní hlavním rozhodèím, a to bez rozdílu vìku a skautské funkce. Rozhodèí na stanovišti vede v prùbìhu závodu Záznam ze stanovištì (pøíloha è.4), který po skonèení závodu pøedá hlavnímu rozhodèímu. Funkci rozhodèího na stanovišti mohou vykonávat roveøi a rangers. 55. Na rozhodèí na jednotlivých stanovištích se mùže obracet s dotazy pouze rádce (rádkynì) družiny. 56. Za vybavení soutìžního stanovištì odpovídá rozhodèí jmenovaný na toto stanovištì hlavním rozhodèím. G. VELITEL ZÁVODU 57. Velitel závodu zodpovídá za organizaci, prùbìh a regulérnost závodu. Zodpovídá za zaslání organizaèních pokynù a upøesnìní jednotlivých disciplín všem zúèastnìným organizaèním jednotkám nejménì 1 mìsíc pøed konáním závodu. Zodpovídá za pøihlášení vítìzných družin (první a druhou družinu skautek, první a druhou družinu skautù) do dalšího kola závodu. Po skonèení závodu podává zprávu o jeho prùbìhu zpravodajùm pro skautky a skauty ÚRJ. Velitel závodu mùže pro zajištìní hladkého prùbìhu závodu jmenovat velitele štábu závodu. strana 11 SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

12 58. Velitel štábu závodu zodpovídá za stravování, ubytování a doprovodný program pro úèastníky závodu. Pro tuto èinnost jmenuje èleny štábu závodu. H. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 59. K jednotlivým kolùm závodu vydá poøadatel samostatné pokyny týkající se zejména místních, èasových a dalších organizaèních pokynù. Tyto pokyny budou obsahovat i pøípadná upøesnìní podmínek závodu. V pøípadì zmìn proti tìmto pravidlùm (napøíklad snížení poètu postupujících družin do vyššího kola) je poøadatel povinen vydat tyto pokyny a doruèit je prokazatelnì všem poøadatelùm nižších kol nejménì 14 dnù pøed poøádáním nižších kol. Nestane-li se tak, platí ustanovení tìchto pravidel. V kompetenci poøadatelù je rozhodnutí o celkové délce pobytu družin v místì konání závodu. 60. Hlavní rozhodèí spoleènì s velitelem závodu mají právo povolit v závodì start více družin z jednoho oddílu, pøípadnì (mimo závod) start družin složených z náhradníkù. 61. Každou družinu doprovázejí pøi cestì na závod i ze závodu a po celou dobu pobytu v místì závodu dva èinovníci. První z nich by mìl být èinovníkem vysílajícího oddílu, druhý delegovaným rozhodèím pro potøebu hlavního rozhodèího závodu. Vlastního závodu se s družinou nezúèastòují. 62. Vstup do prostor závodu je dovolen pouze rozhodèím. Ostatní èinovníci smìjí vstoupit do prostoru závodu pouze se svolením velitele závodu. 63. Krajských kol se jako pozorovatel zúèastní zástupce odborù pro skautky a skauty delegovaný zpravodajkou pro skautky a zpravodajem pro skauty ÚRJ. Má právo vstoupit do prostoru závodu, být pøítomen rozhodování hlavního rozhodèího a velitele závodu a musí být seznámen se všemi podanými protesty i zpùsobem jejich vyøešení. Nemá právo vmìšovat se do øízení závodu. 64. V roce 2001 se pøedkola a okresní kola závodu uskuteèní do , krajská kola se uskuteèní od do Termín a místo, kde se uskuteèní ústøední kolo Svojsíkova závodu bude publikováno v èasopise Skauting. Tato pravidla byla vypracována odbory skautek a skautù a schválena zpravodaji pro skautky a skauty Ústøední rady Junáka dne Hana Vogeltanzová - Hanka zpravodajka ÚRJ pro skautky Zdenìk Pranèl - Wabigoon zpravodaj ÚRJ pro skauty SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 12

13 Oddíl (èíslo, název, místo) Støedisko (èíslo, název, sídlo) ORJ (èíslo. sídlo) SVOJSÍKÙV ZÁVOD 2001 Pøihláška k závodu PØIHLAŠUJE DO ZÁVODU DRUŽINU (název) VE SLOŽENÍ: Funkce Jméno a pøíjmení Rodné èíslo Rádce Podrádce Datum 2001 Vùdce oddílu Kontaktní adresa Družina se v 1. kole Svojsíkova závodu poøádaném dne 2001 v umístila na místì. Datum 2001 Velitel 1. kola Razítko Za vèasné pøihlášení družin postupujících do druhého kola zodpovídá velitel prvního kola závodu. Družina se v 2. kole Svojsíkova závodu poøádaném dne 2001 v umístila na místì. Datum 2001 Velitel 2. kola Razítko Za vèasné pøihlášení družin postupujících do ústøedního kola zodpovídá velitel druhého kola závodu. Družina se v ústøedním kole Svojsíkova závodu umístila na strana 13 místì. SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

14 SVOJSÍKÙV ZÁVOD 2001 Prùvodka závodem Družina Støedisko Oddíl Okres Èas startu Èas v cíli Èas na trati Výsledný èas Èekací doba Minuty za kladné body Minuty za trestné body startovní èíslo poøadí v cíli Prùbìh závodu Disciplíny mimo tra Kronika Zápisníky Stupnì a odborky Kladné body Podpis rozhodèího Disciplína Èekací doba Trestné body Podpis rozhodèího Nástup družiny Šifrování Azimut, práce s mapou Signalizace Skauting Døeviny, kvìtiny, terénní kimovka Organizace První pomoc Lanová lávka Uzlování Rozdelávání ohnì Celkem SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 14 Datum 2001 Hlavní rozhodèí

15 SVOJSÍKÙV ZÁVOD 2001 Záznam ze stanovištì Startovní èíslo Trestné body Èekací èas Poznámka Startovní èíslo Trestné body Èekací èas Poznámka Poznámka: na stanovišti Nástup zapište kladné body do poznámky Datum 2001 Rozhodèí na stanovišti strana 15 SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla

16 .. kola Svojsíkova závodu, konaného v..dne 2001 Poøadatel závodu (ORJ) Velitel závodu Hlavní rozhodèí Místo konání Kontaktní adresa SVOJSÍKÙV ZÁVOD 2001 Zápis o prùbìhu Popis závodu (podané protesty, poèet stanoviš na trati - vyjmenovat, délka trati) Pøipomínky k závodu (pravidla závodu, disciplíny...) Skauti Skautky Poøadí Oddíl (místo, èíslo) Èas Oddíl (místo, èíslo) Èas Datum 2001 Hlavní rozhodèí Výsledková listina razítko Velitel závodu SVOJSÍKÙV ZÁVOD pravidla strana 16

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ Verze 2013 Jirka Vlček PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto

5/2002. Kapka (nadìje) 3. roèník Triatlonu PØIPRAVOVANÉ AKCE AKTUALITY BRJ 5/2002 STRANA 1. Okres Brno - mìsto Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05/32 19 31 68 E-mail: brj@junak.cz www.volny.cz/brj 5/2002 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník P o 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto Junák - Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05 / 32 193 168 E-mail: brj@junak.cz www: www.volny.cz/brj 3/2002 Tajemník P o 14.00 18.00 Út, Pá 13.00 15.00 Èt 14.00 16.30 Hospodáøka St 16.00

Více

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY

ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY ZÁVOD HLÍDEK O ZLATÝ MEČ MGR. KRYSTY VYTRVALOST ODVAHA - ČEST VZDĚLÁNÍ Pořádá SOŠ OOM Popis závodu Závod o Zlatý meč zřizovatele Mgr. Krysty je koncipován jako soutěž hlídek, které reprezentují svou danou

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

pravidla soutìže soutìžní øád

pravidla soutìže soutìžní øád 1 INDIÁNSKÁ STEZKA INDIÁNSKÁ STEZKA 2 1 INDIÁNSKÁ STEZKA Vyhlašovatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem Pořadatelé: Sdružení dětí a mládeže TILIA

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

1 DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla a Celostátní pøehlídka dìtských recitátorù 36. roèník - 2006/2007 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA,

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. Email:. Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ATEL 516 G OBSAH 1 ÚVOD...4 M Vlastnosti...4 M Služby (výbìr)...5 M Pøídavné vybavení...5 2 SIGNALIZACE...6 2.1 Tóny na poboèce...6 2.2 Vyzvánìní na poboèce...7

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více