předseda kontrolní komise člen kontrolní komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předseda kontrolní komise člen kontrolní komise"

Transkript

1 Zápis č. 05/2008 Ze dne Jednání členů představenstva družstva Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim (dále jen představenstvo ) Na jednání představenstva byli přizváni členové KK a všichni domovní důvěrníci. Účastníci : Ing. Mgr. Vlastimil Burkart předseda představenstva Mgr. Martina Lukšová místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Ambrož člen představenstva Šebková Stanislava Dušan Krásný předseda kontrolní komise člen kontrolní komise Program: bod 1. Zahájení jednání představenstva, ověření usnášeníschopnosti bod 2. Volba předsedajícího a zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů bod 3. Hlasování o programu jednání bod 4. Informace o záležitostech družstva bod 5. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo bod 6. Řešení výpovědi firmě NetDataCommu bod 7. Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali bod 8. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech bod 9. Ukončení jednání představenstva ad bod 1. Zahájení jednání představenstva, ověření usnášeníschopnosti 1.1. Jednání představenstva zahájil v 17:10 hod. předseda představenstva, který přivítal přítomné. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva a představenstvo je tudíž usnášeníschopné. Proti tomuto nikdo nevznesl připomínku. ad bod 2. Volba předsedajícího, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů 2.1. Předseda představenstva navrhnul, aby byli zvoleni: - předsedajícím jednání: Ing. Mgr. Vlastimil Burkart (dále jen předsedající ) - ověřovatelem zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož - sčitatelem hlasů: Mgr. Martina Lukšová ad bod 3. Hlasování o programu jednání 3.1. Předsedající navrhl hlasovat o schválení programu jednání v tomto znění: bod 4. bod 5. bod 6. bod 7. bod 8. Informace o záležitostech družstva Řešení situace p. Schmidta neplatícího člena družstva Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo Řešení výpovědi firmě NetDataCommu Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali 1/5

2 bod 9. bod 10. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech Ukončení jednání představenstva ad bod 4. Informace o záležitostech družstva 4.1. Předseda předložil představenstvu informaci o přefinancování hypotečního úvěru u II. etapy výstavby Předseda předložil představenstvu informaci o stavu uzavírání nových nájemních smluv došlo k hromadné distribuci nájemních smluv do schránek členů družstva, byly stanoveny termíny, v nichž bude možno u předsedy družstva smlouvy uzavřít Předseda předložil představenstvu informaci o stavu neplatičů (SPIN International zaslána upomínka, Živčičová řádně splácí dle uzavřeného splátkového kalendáře) Předseda předložil představenstvu informaci o informace o jednání s MS-I a informoval je o nově se vyskytnuvších závadách reklamace (protékající terasa u bytu Ing. Mazourkové, Metelkova 1535, a terasa u bytu Ing. Pavlíka, Hojerova 1468) 4.5. Předseda předložil představenstvu informaci o zajištění nouzového přístupu k hlavním uzávěrům hydrantů (klíče od hydrantů budou umístěny v kočárkárnách, aby nedocházelo k jejich odcizování) Předseda předložil představenstvu informaci o prodeji PC, které bylo v říjnu odprodáno za schválenou cenu 500,- Kč Předseda předložil představenstvu informaci o požadavku domovních důvěrníků z bloku F a G na instalaci střešních zábran proti padání sněhu. Předseda nechal firmě Montáže S. K. spol. s.r.o. vypracovat nabídku na instalaci střešních zábran. Nabídka bude zpřístupněna případným zájemcům. Realizace bude představenstvem schválena pouze v případě souhlasu všech nájemníků daného bytového domu v souladu s doposud dodržovanou praxí (viz např. blok A výměna skel v oknech). Představenstvo vzalo předložené informace na vědomí. ad bod 5. Řešení situace p. Schmidta neplatícího člena družstva 5.1. Představenstvo projednalo řešení neplatiče p.schmidta, u kterého došlo k porušení splátkového kalendáře a který od soudu nepřebírá platební rozkaz. P.Schmidt uhradil v říjnu částku ,- Kč, jeho zbývající dluh činí 6 tis. Kč, řádně hradí měsíční nájemné a ústně sdělil, že se snaží celý dluh uhradit v co nejkratším čase. Aby nedošlo k devalvaci institutu vyloučení z družstva, předseda navrhuje vyčkat s rozhodnutím o vyloučení do prosince t.r. a rozhodnutí učinit v závislosti na úhradě zbylé části dluhu a souvisejících nákladů (penále a náklady na právní zastoupení). ad bod 6. Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy paní Ugwitzová, paní Gottardo 6.1. Předseda předložil představenstvu žádosti dvou členek družstva, paní Ugwitzové a paní Gottardo o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k bytům, jejich jsou nájemci a které hodlají pronajímat. Představenstvo udělilo souhlas paní Ugwitzové v září 2007 na dobu trvání 1 roku a podmínky souhlasu nebyly porušeny Představenstvo projednalo žádost pí. Ugwitzové a pí. Gottardo a vyslovilo souhlas s podnájmem bytových jednotek na 1 rok s možností opětovného prodloužení. Podmínkou je dodržování všech ustanovení nájemní smlouvy. 2/5

3 Pojišťovna ad bod 7. NetDataComm 7.1. Představenstvo uzavřelo v květnu 2008 dodatek smlouvy s firmou NetDataComm, na základě které byl dořešen způsob úhrady za odebranou el. energii, a to od začátku účinnosti smlouvy. Obsahem dodatku byl závazek firmy NetDataComm odstranit závady na domech způsobené při instalaci kabelových rozvodů a odstranění datových kabelů mezi bloky C a D a mezi bloky C a H včetně odstranění kabelu 220 V. Smluvený termín byl do a nebyl firmou NetDataComm dodržen. Z toho důvodu představenstvo v srpnu vypovědělo smlouvu s firmou NetDataComm, výpověď je tříměsíční. Firma NetDataComm požádala dne družstvo o odklad řešení převěsů mezi bloky C, D a H a dne zajistila odstranění elektrického kabelu mezi bloky C a D. Dále firma NetDataComm požádala o souhlas s umístěním optického datového kabelu v půdních prostorách družstva s udělením záruky, že po dobu 15 let bude poskytnuta garance, že optický kabel nebude povinna odstranit Protože další firma, která v družstevních domech nabízí své služby (firma KME) plní řádně povinnost neinstalovat datové kabely vzduchem přes silnici, představenstvo uděluje souhlas firmě NetDataComm s odkladem demontáže datových kabelů do za těchto podmínek: firma NetDataComm uhradí družstvu částku 20 tis. jako poplatek za prodloužení termínu, v němž družstvo neuplatní účinky podané výpovědi firma NetDataComm předloží před začátkem prací technickou dokumentaci o instalaci optického kabelu zahrnující průtlak pod silnicí a zasekání kabelu pod omítku tam, kde bude třeba jej přivést do půdního prostoru firma NetDataComm se smluvně zaváže uvést do původního stavu okolí bytových domů po provedení průtlaku pod silnicí a uvést do původního stavu omítku domů po zasekání optického kabelu včetně barevného nátěru (celý štít) 7.3. Představenstvo souhlasí, že v novém dodatku smlouvy se družstvo zaváže respektovat hlavní optickou kabeláž vedenou v půdním prostoru jako věcné břemeno po dobu 10 let od uzavření smlouvy s tím, že při případné výpovědi smlouvy (firma nebude nadále poskytovat služby v objektech družstva) bude firma NetDataComm hradit družstvu částku 1.000,- Kč/měs/dům od okamžiku, kdy bude smlouva vypovězena. Tato cena bude valorizována o roční inflaci, a to kumulovaně od počátku uzavření tohoto dodatku smlouvy. ad bod 8. Posouzení předložených nabídek na uzavření nové smlouvy na pojištění nemovitosti, rozhodnutí o vypovězení stávající pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali 8.1. Předseda předložil představenstvu nabídky na uzavření smlouvy o pojištění nemovitostí a odpovědnosti od Původní cena pojištění u pojišťovny Generali cca 200 tis. Kč při poloviční pojistné částce. V případě výpovědi stávající smlouvy bude pojišťovna Generali požadovat navrácení slevy za roční pojištěné ve výši ,- Kč. rok 2008 rok 2009 Výše úspory Generali , ,- Kč 0,- Kč Limit plnění základní pojištění 3/5 Délka pojištění Výhody pro členy FLEXA, voda z potrubí, přírodní 5 let 20% sleva na

4 Pojišťovna Allianz Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna rok 2008 rok 2009 Výše úspory , ,- Kč ,- Kč Limit plnění základní pojištění nebezpečí 374 mil. FLEXA 374 mil. Ostatní 50 mil , ,- Kč ,- Kč Záplava 2 mil. Vichřice 15 mil. xxxxxxxxxx ,- Kč ,- Kč (89 000,- Kč po úpravě) (81 460,- Kč po úpravě) FLEXA 400 mil. FLEXA a ostatní 374 mil. Povodeň 2 mil. Délka pojištění 1 rok 1 rok 3 roky Výhody pro členy 20% sleva na pojištění domácností pojištění nemovitosti, povinné ručení, autopojištění havarijní pojištění 20% sleva na a odpovědnosti 8.3. Představenstvo se členy kontrolní komise projednalo předložené nabídky a rozhodlo provést změny u požadovaných pojistných limitů a výši spoluúčasti takto: spoluúčast u FLEXA, povodně, záplavy, vichřice, krupobití, zemětřesení, ostatních živelních nebezpečí, odpovědnosti za škodu zvýšit z 1.000,- Kč na ,- Kč pojistnou částku u FLEXA, soubor movitých věcí stanovit na 1 mil. Kč pojistnou částku u vichřice, krupobití a zemětřesení stanovit na 100 mil. Kč pojistnou částku u ostatních živelních nebezpečí stanovit na 50 mil. Kč pojistnou částku na únik kapaliny z technických zařízení stanovit na 50 mil. Kč pojistnou částku u pojištění vandalismu na souboru stavebních součástí stanovit na 500 tis. Kč 8.4. Představenstvo rozhodlo, že nová smlouva bude uzavřena buď s Českou podnikatelskou pojišťovnou nebo s pojišťovnou Allianz, jejichž nabídky se jeví jako nejvýhodnější i s přihlédnutím k referencím těchto pojišťoven. Představenstvo pověřilo předsedu představenstva, aby České podnikatelské pojišťovně a pojišťovně Allianz zadal přepracování nabídek dle upravených limitů Představenstvo pověřilo předsedu představenstva, aby zajistil výpověď stávající pojistné smlouvy u pojišťovny Generali a uzavření nové smlouvy o pojištění nemovitostí u té pojišťovny (ČPP nebo Allianz), která předloží nižší cenovou nabídku při respektování zadaných pojistných limitů. ad bod 9. Rozhodnutí o postupu zadávání oprav na bytových domech 9.1. Představenstvo rozhodlo nerealizovat podnět KK na vypisování výběrových řízení na budoucích oprav na bytových domech. Vzhledem ke zkušenostem s uzavřením smlouvy s firmou P-Spektrum nelze firmu smluvně přimět, aby odstranění závad řešila v časovém horizontu dle požadavků družstva. Představenstvo bude i nadále při 4/5

5 zadávání drobných oprav preferovat firmy se sídlem v Kuřimi, u nichž lze dosáhnout úspory na cestovních nákladech a díky místní působnosti i větší pružnosti při realizaci oprav Představenstvo se s KK shodlo na dodržování praxe, že opravy většího rozsahu, které nejsou havarijní, budou realizovány se souhlasem 100 % nájemců bytového domu. Způsob rozhodování o použití prostředků fondu oprav na nehavarijní opravy většího rozsahu bude projednán na členské schůzi (stanovení podílu nájemců, kteří vysloví souhlas s realizací nehavarijní opravy). ad bod 10. Ukončení jednání představenstva Jednání představenstva bylo ukončeno v 20:15 hod. Na základě rozhodnutí představenstva dle bodu 8.5. proběhlo dne vyhodnocení nabídek České podnikatelské pojišťovny a pojišťovny Allianz. ČPP předložila cenovou nabídku ve výši ,- Kč/rok, Allianz ve výši ,- Kč/rok. Vzhledem k téměř stejným cenovým podmínkám se představenstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s pojišťovnou Allianz, která nabídla uzavření smlouvy na 1 rok s automatickou prolongací, ČPP požadovala uzavření smlouvy na 3 roky. Členové kontrolní komise vyslovili s tímto postupem souhlas. Zároveň souhlasili s dodatečnou úpravu (snížení) limitu na pojištění rizika úniku vody z technických zařízení a dodatečné pojištění rizika vystoupání vody z vodovodního potrubí a náklady na vyklizení místa pojištění, a to tak, aby nedošlo k nárůstu nabídnuté ceny pojistného. V Kuřimi dne Za správnost zápisu:. Ing. Mgr. Vlastimil Burkart předseda představenstva Mgr. Martina Lukšová místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Ambrož člen představenstva, ověřovatel zápis 5/5

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014

ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Bytové družstvo Zelenohorská, Zelenohorská 510/9, 181 00 Praha 8-Bohnice IČ: 256 456 76 ZÁPIS z náhradní členské schůze konané dne 25.6.2014 Program : 1. Zahájení, volba řídícího schůze, schválení hostů.

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více